«T_DODATEK» Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "«T_DODATEK» Smluvní strany"

Transkript

1 «BARCODE39» «T_DODATEK» (dále jen Dodatek) který uzavřely na úhradu zdravotních služeb v roce 2015 níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 1746 občanského zákoníku, ve smyslu 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění tyto Smluvní strany Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, se sídlem Ostrava Slezská Ostrava, Michálkovická 108, , IČ: , kód ZP: 213 jednající MUDr. Jiřím Havrlantem, náměstkem ředitele pro zdravotnictví, na základě plné moci ze dne číslo účtu: /0100, Komerční banka, a.s. (dále jen Pojišťovna nebo RBP ) a Název, příp. jméno a příjmení: Se sídlem: Zastoupen: IČ: IČZ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: (dále jen Poskytovatel ) «N40_OV» «ADRESA» «ZASTUP» «ICO_OV» «ICZ» «BANKA» «UCET» «TELEFON» « » I. (1) Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění, poskytnuté v období od do budou při splnění podmínek stanovených ve Smlouvě včetně tohoto dodatku hrazeny za podmínek a ve výši uvedených v Příloze č. 11 vyhlášky č. 428/2013 Sb., s výjimkou kódů uvedených v Příloze č. 1 tohoto dodatku, u nichž se sjednává dohodou smluvních stran cena v Příloze č. 1 uvedená. V Příloze č. 1 tohoto dodatku jsou stanoveny i další podmínky úhrady zdravotních služeb, poskytovaných Poskytovatelem pojištěncům Pojišťovny a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. (2) Stomatologické výrobky plně hrazené ze zdravotního pojištění, poskytnuté pojištěncům v období od do , budou při splnění podmínek stanovených ve Smlouvě včetně tohoto dodatku hrazeny ve výši uvedené v Příloze č. 2 tohoto dodatku ke Smlouvě. Stomatologickým výrobkem plně hrazeným ze zdravotního pojištění se rozumí výrobek uvedený a označený symbolem I v Příloze č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Stomatologické výrobky částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění budou hrazeny za stejných podmínek jako doposud. (3) Pojišťovna je oprávněna po projednání se zástupci poskytovatelů omezit výši úhrady Poskytovateli tak, aby celková výše nákladů Pojišťovny vynaložených na zdravotní služby poskytované zubními lékaři v roce 2015 nepřekročila celkovou výši těchto nákladů stanovenou ve zdravotně pojistném plánu Pojišťovny. Pokud by překročení celkové výše úhrady za hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství, stanovené ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na tyto hrazené služby, bylo způsobeno poskytnutím většího objemu neodkladné péče oproti roku 2013, Pojišťovna tento větší objem uhradí. (4) Hrazené služby poskytované Poskytovateli v oboru zubní lékařství hrazené podle seznamu výkonů budou hrazeny výkonovým způsobem ve výši 0,95 Kč / bod. II. (1) Základním fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. Poskytovatel předkládá Pojišťovně fakturu za poskytnuté zdravotní služby v souladu s termíny dohodnutými ve Smlouvě. Individuální doklady vztahující se k příslušným měsícům kalendářního roku s vyplněným průvodním listem dávky předává Pojišťovně spolu s fakturou. (2) Za každý Poskytovatelem vykázaný a Pojišťovnou uznaný výkon č podle seznamu výkonů se stanoví úhrada 30 Kč s tím, že úhrada bude provedena maximálně u takového počtu výkonů č , jaký byl vykázán Poskytovatelem v roce 2013, tj. v celkovém počtu. výkonů.

2 III. (1) Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a uzavírá se na dobu určitou do (2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti od (3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V Ostravě dne razítko a podpis oprávněného MUDr. Jiří Havrlant zástupce Poskytovatele náměstek ředitele pro zdravotnictví

3 Příloha č. 1 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantních hrazených služeb poskytovaných Poskytovateli v oboru zubní lékařství a příslušná regulační omezení pro rok 2015 ČSK jsou vydávána níže uvedená osvědčení odbornosti, která jsou podkladem pro možnost nasmlouvání další péče nad rámec Základního souboru kódů praktického zubního lékaře: Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař (dále PZL) Osvědčení odbornosti PZL parodontolog Osvědčení odbornosti PZL stomatochirurg Osvědčení odbornosti PZL pedostomatolog Osvědčení odbornosti PZL parodontolog v textu uvedena zkratka PA opravňuje k provádění kódů, které lze nasmlouvat nad rámec Základního souboru kódů PZL v oblasti parodontologie Osvědčení odbornosti PZL stomatochirurg v textu uvedena zkratka CH opravňuje k provádění kódů, které lze nasmlouvat nad rámec Základního souboru kódů PZL v oblasti stomatologické chirurgie Osvědčení odbornosti PZL pedostomatolog v textu uvedena zkratka PE opravňuje k provádění kódů, které lze nasmlouvat nad rámec Základního souboru kódů PZL v oblasti parodontologie a stomatologické chirurgie vztahuje se pouze na pacienty do 18-ti let Kódy Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce preventivní prohlídka a Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku lze nasmlouvat držitelům některého z těchto Osvědčení: Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař (dále PZL) Osvědčení odbornosti PZL parodontolog Osvědčení odbornosti PZL stomatochirurg Osvědčení odbornosti PZL pedostomatolog Kód obsahuje cenu vycházející z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2015 ve výši 410 Kč. V případě, že s účinností k nebude vydán cenový výměr MZ ČR umožňující takovou výši úhrady, bude tento výkon ve výši 405 Kč. Kód Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL - stomatochirurgem bude v roce 2015 hrazen pouze poskytovatelům, kteří tento kód již mají nasmlouvaný. Vysvětlivky použitých zkratek: ZP zdravotní pojišťovna P Poskytovatel ČSK Česká stomatologická komora PZL praktický zubní lékař PA - Osvědčení odbornosti PZL parodontolog CH - Osvědčení odbornosti PZL stomatochirurg PE - Osvědčení odbornosti PZL pedostomatolog VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub

4 Dohodou smluvních stran se sjednává úhrada u níže uvedených kódů výkonů následujícím způsobem: Kód Výkon Regulační omezení Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného Lze vykázat 2/1 kalendářní rok na pojištěnce v pojištěnce - preventivní prohlídka rámci individuální preventivní péče o chrup dětí a dorostu, 1/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání preventivní péče o dospělé, dvakrát v průběhu dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a těhotenství, mezi vyšetřeními musí u těhotných stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče uplynout nejméně 3 měsíce. U dětí a dorostu nelze hrazené ZP. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální vykázat kombinaci kódů a 00901, resp. hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno z č.l zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů odborného hlediska dodržovat interval 5 měsíců, gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného stav pacienta vyžaduje provést prohlídku dříve, lze snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce. počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č 1 zákona. Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou Odbornost s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů Výše úhrady 410 Kč Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě Nelze kombinovat s kódem doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez Lze vykázat 1/1 den. doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat Odbornost 014 s potvrzením o soustavné účasti ošetření. Kód nelze vykázat v případě registrace pacienta v systému školících akcí celoživotního vzdělávání daným poskytovatelem. Kód se vykazuje 1x na jednu zubních lékařů PA, CH, PE; 015; 605 diagnózu/ 1 poj/ 1 rok, v případě rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz maximálně 3/ 1 poj./ 1 rok. Lze vykázat 1/1 rok pouze v souvislosti s druhou preventivní prohlídkou v daném kalendářním roce, Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce od 1 roku kódem popřípadě a diagnózou Z 012 do 6 let v rámci preventivní péče - zubní vyšetření. Odbornost Zhotovení ortopantomogramu Zhotovení extraorálního panoramatického snímku na speciálním rentgenovém přístroji. Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval. Ošetření zubního kazu - stálý zub Lze vykázat 1/ 2 roky Pro odb. 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH,PE a odbornost 015, 605 lze vykázat 1/1 rok pouze v souvislosti se specializovanou péčí; v ostatních případech (např. u vlastních registrovaných pacientů) platí omezení kódu 1/ 2 roky. Pro LSPP a v případě úrazové diagnózy lze vykázat bez omezení. Lze vykázat 1 zub/365 dní Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 1 rok lze vykázat výplň v Ošetření zubního kazu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu, standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona (při případě vysoké kazivosti při závažných celkových použití samopolymerujících kompozitních materiálů v rozsahu onemocněních nebo profesionálních poškozeních špičáků včetně a nedózovaného amalgámu v celém rozsahu) Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu Odborné vyšetření parodontu, vyšetření pomocí parodontologického indexu CPITN, stanovení individuálního léčebného postupu, zahájení konzervativní léčby odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), instruktáž a motivace orální hygieny. Výkon svým obsahem nespadá do preventivní péče. Výkon komplexního vyšetření se vykazuje při vyšetření pacienta v rámci převzetí do pravidelné parodontologické péče a dále vždy, pokud dojde ke změně zdravotního stavu, a to maximálně s frekvencí 1x za 2 kal. roky. Podmínkou vykázání výkonu je vedení prokazatelné parodontologické dokumentace chrupu. Lokalizace - zub Odbornost - 014; 015; 605 Lze vykázat 1x za 2 kalendářní roky Odbornost 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE 200 Kč 116 Kč 275 Kč 242 Kč 710 Kč

5 Kód Výkon Regulační omezení Léčba chronických onemocnění parodontu Vyšetření parodontu na základě zařazení onemocnění při vyšetření pomocí indexu CPITN, kdy je stanoven index CPI 2-3, případně dalších parodontologických indexů a vyšetřovacích metod v průběhu parodontologické léčby. Výkon svým obsahem nespadá do preventivní péče. Pokračování konzervativní léčby (fáze iniciální nebo udržovací) kontrola orální hygieny pomocí k tomu určených Lze vykázat 3/1 kalendářní rok indexů (například PBI, API), jejichž hodnoty musí být Při třetím vykázání kódu v roce nutno zhodnotit zaznamenány v dokumentaci, odstranění zubního kamene léčbu pomocí indexu CPITN. (bez ohledu na způsob provedení), remotivace a korekce Nelze vykázat s kódy 00900, a konkrétní metody orální hygieny, odstranění lokálního Odbornost 014 dráždění parodontu. Odstup mezi vykázáním kódů musí být v takovém minimálním intervalu, aby bylo možno prokázat účelnost léčby, lze vykázat minimálně v měsíčních odstupech. Podmínkou vykázání výkonu je vedení prokazatelné parodontologické dokumentace. Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem (kód 00938) a subgingivální ošetření (kód 00935) se vykazuje zvlášť. Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice Při komplexním vyšetření ústní sliznice, stanovení diagnózy. Lze vykázat 1x za 2 kalendářní roky. Výkon komplexního vyšetření se vykazuje při vyšetření Odbornost 014 s potvrzením o soustavné účasti pacienta v rámci převzetí do pravidelné specializované péče a v systému školících akcí celoživotního vzdělávání dále vždy, pokud dojde ke změně zdravotního stavu, a to zubních lékařů PA;PE maximálně s frekvencí 1 za 2 kal. roky. Podmínkou vykázání výkonu je vedení prokazatelné dokumentace onemocnění ústní sliznice a návrh léčby. Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL-stomatochirurgem v ambulanci poskytovatele ambulantních hrazených služeb Výše úhrady 243 Kč 700 Kč Ošetření na základě písemného doporučení jiného lékaře při neodkladných stavech. V souvislosti s léčením tohoto neodkladného stavu lze vykázat pouze 1x, písemná zpráva. V případě dalšího plánovaného ošetření daného pacienta již kód nelze znovu vykázat. Kód nelze naúčtovat u pojištěnce registrovaného daným poskytovatelem v případě přeposlání od jednoho lékaře k druhému, kteří pracují v rámci daného poskytovatele (tj. mezi jednotlivými IČP daného poskytovatele). Kód není určen pro ambulance poskytovatelů lůžkových služeb, tzn. že kód není určen ani pro ambulance, kdy je provozovatel současně provozovatelem lůžkových služeb jakékoliv odbornosti. Lze vykázat 1/1 den pouze v souvislosti s kódy 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, Odbornost s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH. ' Ošetření na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení) Kč Pozn.: Ostatní hrazené služby budou hrazeny za podmínek a ve výši uvedených v Příloze č. 11 vyhlášky č. 428/2013 Sb. Úplné znění vyhlášky je umístěno na internetových stránkách Pojišťovny Pozn.: U výkonů 00982, a není materiál fixního aparátu hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

6 Příloha č. 2 Část 1. Stomatologické výrobky - dospělí Samostatné výrobní fáze Studijní model s otiskem 113 Kč Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci 219 Kč Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci 236 Kč Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci 172 Kč Korunkové náhrady Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena Kč Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková Kč Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena 742 Kč Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková 800 Kč Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky do 6 zubů Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky 7 a více zubů Kč Kč Celkové snímatelné náhrady Celková náhrada horní Kč Celková náhrada dolní Kč Rekonstrukční náhrady Obturátor patra s částečnou pryskyřičnou náhradou Kč Obturátor patra s částečnou skeletovou náhradou Kč Obturátor patra s celkovou náhradou chrupu Kč Částečná poresekční náhrada horní čelisti Kč Částečná poresekční náhrada horní čelisti s komorou Kč Částečná poresekční náhrada dolní čelisti Kč Celková poresekční náhrada horní čelisti Kč Celková poresekční náhrada dolní čelisti Kč Rehabilitační a léčebné pomůcky Fixační pryskyřičná okluzní dlaha Kč Fixní pryskyřičná nákusná dlaha Kč Fixní skeletovaná nákusná dlaha Kč Snímací pryskyřičná nákusná dlaha Kč Snímací skeletovaná nákusná dlaha Kč Krycí pooperační deska, Kiliánova deska 703 Kč Nosič transplantátu 384 Kč Oklusní chirurgická dlaha bimaxilární deska Kč Tomanova vzpěra 215 Kč Vzpěra s destičkou k podepření spodiny očnice 188 Kč Rozvolňovač ústního uzávěru Kč Pružinový rozvěrač Kč Ortodontické výrobky Ortodontické diagnostické a dokumentační modely 217 Kč Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor) Kč Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balters) Kč Složitý funkční snímací aparát (fränkel, bimler, lehman, hansa platte) Kč Positioner Kč Jednoduchý deskový snímací aparát do 4 prvků (drát., 1 šroub) Kč Složitý deskový snímací aparát Kč Clony, skluzná stříška Kč Pevný aparát k rozšíření patrového švu Kč Laboratorně zhotovený nábradek 886 Kč Laboratorně zhotovený intraorální oblouk 678 Kč

7 86080 Oprava nebo úprava snímacího aparátu jednoduchá (lom, 1 drát. prvek) 298 Kč Oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem 579 Kč Samostatné výrobní fáze Část 2. Stomatologické výrobky děti do 18 let Studijní model s otiskem 113 Kč Analýza modelů v okludoru 136 Kč Diagnostická přestavba 224 Kč Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci 219 Kč Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci 236 Kč Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci 172 Kč Registrace obličejovým obloukem 278 Kč Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami 237 Kč Registrace funkčních poloh mandibuly 328 Kč Sponová modelace pilířová konstrukce 92 Kč Frézování pilířová konstrukce nebo člen můstku 111 Kč Rekonstrukce korunky Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá 397 Kč Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 678 Kč Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá 401 Kč Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 755 Kč Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá 463 Kč Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 870 Kč Estetická faseta z plastu 466 Kč Korunkové náhrady Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena Kč Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková Kč Korunka ochranná plášťová litá 878 Kč Korunka ochranná plášťová ražená Kč Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena 742 Kč Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková 800 Kč Korunka fasetovaná plast, preparace do ztracena Kč Korunka fasetovaná plast, preparace schůdková Kč Korunka skeletová, armovaná plast Kč Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 927 Kč Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 984 Kč Korunka fasetovaná plast, preparace do ztracena 986 Kč Korunka fasetovaná plast, preparace schůdková Kč Spojení pilířových konstrukcí Člen můstku celokovový 537 Kč Člen můstku fasetovaný - plast 615 Kč Opěrný třmen individuálně zhotovený 509 Kč Opěrný třmen prefabrikovaný 322 Kč Adhesivní náhrady Adhesivní můstek, jeden mezičlen plast Kč Adhesivní můstek, další mezičlen plast 310 Kč Adhesivní litá dlaha do 6 zubů Kč Adhesivní litá dlaha 7 a více zubů Kč Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad Provizorní ochranná korunka z plastu 333 Kč Provizorní ochranný můstek z plastu do 6 zubů 824 Kč Provizorní ochranný můstek z plastu 7 a více zubů Kč Oprava fixní náhrady s otiskem nová faseta 414 Kč Oprava fixní náhrady s otiskem spájení 572 Kč Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými

8 retenčními prvky do 6 zubů Kč Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky 7 a více zubů Kč Dětská snímací náhrada Kč Horní skeletová náhrada 2 kotevní prvky Kč Horní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvků Kč Horní skeletová náhrada nesponové kotevní prvky Kč Dolní skeletová náhrada 2 kotevní prvky Kč Dolní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvků Kč Dolní skeletová náhrada nesponové kotevní prvky Kč Litá dlaha snímací do 6 zubů Kč Litá dlaha snímací 7 a více zubů Kč Litá dlaha fixní do 6 zubů Kč Litá dlaha fixní 7 a více zubů Kč Celkové snímatelné náhrady Celková náhrada horní Kč Celková náhrada dolní Kč Opravy a úpravy snímacích náhrad, rebaze Oprava zubu vypadlého z náhrady 185 Kč Oprava na modelu prasklá, zlomená náhrada 258 Kč Oprava nebo úprava retenčních prvků náhrady 401 Kč Oprava skeletové náhrady spájení, bodování Kč Rekonstrukční náhrady Obturátor patra s částečnou pryskyřičnou náhradou Kč Obturátor patra s částečnou skeletovou náhradou Kč Obturátor patra s celkovou náhradou chrupu Kč Částečná poresekční náhrada horní čelisti Kč Částečná poresekční náhrada horní čelisti s komorou Kč Částečná poresekční náhrada dolní čelisti Kč Celková poresekční náhrada horní čelisti Kč Celková poresekční náhrada dolní čelisti Kč Rehabilitační a léčebné pomůcky Fixační pryskyřičná okluzní dlaha Kč Fixní pryskyřičná nákusná dlaha Kč Fixní skeletovaná nákusná dlaha Kč Snímací pryskyřičná nákusná dlaha Kč Snímací skeletovaná nákusná dlaha Kč Krycí pooperační deska, Kiliánova deska 703 Kč Nosič transplantátu 384 Kč Krycí deska pro novorozence s rozštěpem patra Kč Oklusní chirurgická dlaha bimaxilární deska Kč Tomanova vzpěra 215 Kč Vzpěra s destičkou k podepření spodiny očnice 188 Kč Rozvolňovač ústního uzávěru Kč Pružinový rozvěrač Kč Ortodontické výrobky Ortodontické diagnostické a dokumentační modely 217 Kč Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor) Kč Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balters) Kč Složitý funkční snímací aparát (fränkel, bimler, lehnam, hansa-platte) Kč Positioner Kč Jednoduchý deskový snímací aparát do 4 prvků (drát., 1 šroub) Kč Složitý deskový snímací aparát Kč Clony, skluzná stříška Kč Pevný aparát k rozšíření patrového švu Kč Laboratorně zhotovený nábradek 886 Kč Laboratorně zhotovený intraorální oblouk 678 Kč Oprava nebo úprava snímacího aparátu jednoduchá (lom, 1 drát. prvek) 298 Kč Oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem 579 Kč

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub Příloha č. 1 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantní zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a příslušná regulační omezení pro rok 2011 ČSK jsou vydávána níže uvedená osvědčení

Více

Číselník VYKONY v. 01028 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO

Číselník VYKONY v. 01028 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO Číselník VYKONY v. 01028 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. 00042 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE

Více

Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Stránka 1 z 411

Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Stránka 1 z 411 KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXV V Praze dne 29. června 2007 částka 7 Cena 50 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

Více

Číselník VYKONY v. 01025 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO

Číselník VYKONY v. 01025 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO Číselník VYKONY v. 01025 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. 00042 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE

Více

Číselník VYKONY 874 (platnost od 1. 2. do 31. 3. 2012) 1/333

Číselník VYKONY 874 (platnost od 1. 2. do 31. 3. 2012) 1/333 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A 00042 000 A 00130 304 00301 000 D 00302 000 D 00303 000 D 00305 000 D 00306 000 D 00310 000 D 00312 000 D 00317 000 Y 00318 000

Více

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200 SEZNAM VÝROBKŮ- CENÍK PROTETICKÝCH VÝROBKŮ LEDEN 2015 ZPŮSOB ÚHRADY ZP - Způsob úhrady Pojišťovnou I - hradí v plném rozsahu C - hradí ve výši uvedené (= zčásti) N - nehradí SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001

Více

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP čá 8/2014 Věst. MZd CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 12. PROSINCE 2014 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014, o regulaci

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 vytvořená v součinnosti se zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče Ústředí Všeobecné zdravotní

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1)

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1) Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR (verze 6.1) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Praha leden 2006 Obsah Úvod... 4 I. Výklad základních pojmů a pravidel používaných pro

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 22. LEDNA 2013 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014)

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014) příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb Účinnost od 1. 1. 2013 (aktualizace k 1.10. 2014) OBSAH 1. Lékařské úkony hrazené samoplátci 1.1 Interní

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Do nového roku s novým datovým rozhraním VZP

Do nového roku s novým datovým rozhraním VZP Do nového roku s novým datovým rozhraním VZP VZP k 1. 1. 2012 změnila datové rozhraní pro předávání vyúčtování zdravotní péče. Do 31. 3. 2012 platí přechodné období, ve kterém je možné změnu plynule realizovat.

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 4 Duben 1999 O B S A H Část metodická - Učební plán studijního oboru 53-44-M/001 ( 53-10-6) Zubní technik - Učební osnova

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

Rozšířený HOTLINE se setkal s velkým ohlasem

Rozšířený HOTLINE se setkal s velkým ohlasem Rozšířený HOTLINE se setkal s velkým ohlasem O služby HOTLINE v nově zavedených ranních a večerních hodinách je velký zájem. Dostupnost hotline stoupla zřetelně nad hranicí 90 %. Do kvality této služby

Více

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900 Ceník stomatologických výrobků Platný od 1.4. 2012 do 1.4. 2015 KÓD NÁZEV CENA 50001 Gingivální epitéza velká, první 6 a více mezer... 2700 50002 Gingivální epitéza velká, druhá 6 a více mezer... 2300

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č.... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: obec, ulice a č.p......, PSČ rozhodnutí

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více

návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

* * * (1) Pojištěnec má právo

* * * (1) Pojištěnec má právo Platné znění částí zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (1) Pojištěnec

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více