SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP005Q3AK* SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, Opava IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: /0800 Bankovní spojení: Zastoupeno: Česká spořitelna, a.s. prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem dále jen objednatel Zhotovitel: Se sídlem: AutoCont CZ a.s. IČ: DIČ: Hornopolní 3322/34, Ostrava CZ Číslo účtu: /0800 Bankovní spojení: Zastoupen: Zapsán: dále jen zhotovitel Česká spořitelna a.s. Jindřichem Zimolou, ředitelem regionálního centra V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 814 1

2 II. Základní ustanovení 1. Smluvní strany se v souladu s ust. 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními ObchZ a tento závazkový vztah vzniká podle 536 a násl. ObchZ. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy. III. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo sestávající z dodávky a instalace HW (dále také jen zboží ) a SW vybavení specifikovaného v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, a dále se zavazuje poskytnout objednateli související podporu (dále jen dílo ). Objednatel se zavazuje dílo po jeho řádném zhotovení převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. 2. Uzavřením této smlouvy zhotovitel dále převádí na objednatele uživatelské práva (uděluje licenci) k dodanému SW vybavení. Objednatel je na základě poskytnutých uživatelských práv oprávněn užívat dodaný SW za účelem plnohodnotného užívání díla. Cena převodu užívacích práv (licence) je součástí ceny díla a je blíže specifikována v Příloze č. 1 této smlouvy. 3. Součástí díla je i předání dokladů, které se k danému zboží vztahují včetně návodů k použití a dokumentace k dodanému zboží (vše v českém jazyce), či případně veškerého SW, který je ke zboží výrobcem dodáván, či objednatelem objednán. 4. Součástí předmětu plnění je i bezplatná doprava zboží do místa dodání uvedeného v článku VI. této smlouvy a následná instalace a konfigurace zboží v místě dodání, či místě jiném, které objednatel předem zhotoviteli určí, včetně zaškolení a vypracování dokumentace. 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí zboží objednatelem. 6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. IV. Cena díla 1. Objednatel je povinen zaplatit za zhotovení díla specifikovaného v čl. III. této smlouvy tuto cenu: cena bez DPH DPH 21% cena celkem vč. DPH ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele se splněním jeho závazků z této smlouvy včetně dopravy na místo dodání uvedené v čl. VI. této smlouvy a následná instalace a konfigurace zboží včetně zaškolení a vypracování dokumentace. 3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 4. Cena včetně DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 2

3 V. Lhůta plnění Zhotovitel je povinen realizovat dílo dle této smlouvy nejpozději do 45 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy. VI. Místo plnění díla Místem plnění díla je Krnovská 71B, Opava, odbor informatiky Magistrátu města Opavy. VII. Způsob dodání zboží 1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží objednatelem v místě dodání dle čl. VI. této smlouvy, avšak ne dříve než po provedení instalace a konfigurace zboží dle zadání. Pověřený zástupce objednatele potvrdí převzetí zboží na příslušném dokladu. 2. Příslušným dokladem se rozumí dodací list zhotovitele. Zhotovitel je povinen na dodacím listu uvést minimálně: a) typ zboží, b) výrobní číslo c) počet kusů, d) sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu, e) jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího, f) jméno a podpis přebírající osoby za kupujícího, g) datum předání. Zhotovitel odpovídá za to, že informace na dodacím listu odpovídají skutečnosti. V případě chybných informací může odmítnout převzetí zboží do předání správného dodacího listu. 3. Objednatel při převzetí zboží provede kontrolu společně se zástupcem zhotovitele: a) dodaného druhu a množství, b) zjevných jakostních vlastností, c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě, d) neporušenosti obalů zboží, e) dodaných dokladů. 4. V případě zjištěných zjevných vad zboží, může objednatel odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. 5. V případě konfliktu mezi dodanou konfigurací a výše definovanými požadavky v čl. III této smlouvy je zhotovitel povinen na svůj náklad dodanou konfiguraci upravit do úplného splnění těchto požadavků. VIII. Jakost, záruka a vady zboží 1. Zhotovitel je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží. Zboží musí být nové. 2. Zhotovitel poskytuje na zboží záruku za jakost v délce nejméně 12 měsíců. Záruční servis bude probíhat v sídle objednatele, či v místě, které objednatel zhotoviteli předem oznámí. Nebudou-li související poskytnutou technickou podporou sjednány lhůty kratší, platí, že zhotovitel je povinen zahájit veškeré odstraňování vad nejpozději do 24 hodin od okamžiku nahlášení této vady objednatelem. Do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu. Odstranění vady v době záruky, popř. výměna vadného zboží bude provedena zhotovitelem pokud možno ihned při první návštěvě, maximálně do 48 hodin od oznámení vady objednatelem. Ve výjimečném případě, kdy si oprava vyžádá delší dobu než 48 hodin, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení vady zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží. 3

4 3. Poskytne-li zhotovitel objednateli na dobu nezbytnou pro provedení opravy bezplatně jiné vhodné zařízení, je povinen do 30 dnů ode dne nahlášení vady vadné zboží buď opravit, nebo vyměnit za bezvadné zboží stejných či vyšších parametrů (včetně bezplatné konfigurace dle potřeb objednatele). Nesplní-li zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je uplynutím stanovené lhůty v prodlení s odstraněním vady, a to i v případě, že objednateli bezplatně zapůjčil jiné vhodné zařízení. 4. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel zboží (dílo) řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Ode dne výměny vadného zboží počíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce specifikované v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. 5. Veškeré vady zboží je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Vznik vady oznamuje objednatel v pracovních dnech na: a) tel. číslo , nebo b) HotLine..., nebo c) Hlášení vady musí obsahovat všechny podstatné údaje pro zahájení servisní činnosti (např. místo faktického umístění zboží) a dále údaje nezbytné k posouzení plnění podle této smlouvy. Veškeré změny uvedených kontaktů je nutné nahlásit do dvou pracovních dnů na odbor informatiky Magistrátu města Opavy. Smluvní strany si tímto sjednávají, že k uplatnění vady dle tohoto odstavce jsou oprávněni za Magistrát města Opavy pracovníci odboru informatiky. 6. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku zhotovitele nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí zhotovitel bezplatně dopravu vadného zboží od objednatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k objednateli. 7. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku zhotovitele nebo autorizovaném servisním středisku výrobce musí jakýkoliv pevný disk zůstat u objednatele nebo musí být při převzetí zhotovitelem totálně vymazán. Před mazáním disku musí zhotovitel na vlastní náklady zajistit náhradní médium a ve spolupráci s objednatelem provést překopírování dat. Obnovu dat z náhradního média po provedení servisního zásahu provede objednatel. 8. Objednatel poskytne pro plnění záručního servisu tuto nutnou součinnost: a) zajistí dostupnost uživatele, resp. kontaktní osoby uvedené při nahlášení vady na uvedeném telefonním čísle (např. pro stanovení nástupu technika na opravu), b) umožní provedení opravy v nejkratším možném čase, c) zajistí přítomnost pověřené osoby při servisním zásahu. 9. Záruční servis je prováděn bezplatně s výjimkou neoprávněných požadavků na záruční servis, např. v důsledku chyby aplikačního software, obsluhy apod. 10. Zhotovitel uhradí škodu, která objednateli vznikla vadným plněním, v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 11. Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele okamžikem převzetí zboží. 12. Zhotovitel prohlašuje, že na zboží neváznou žádné právní vady uvedené v ustanovení 433 obchodního zákoníku. IX. Platební podmínky 1. Úhrada ceny díla bude provedena jednorázově po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli, tj. po úspěšném ukončení akceptačních testů. Zálohové platby nebudou poskytovány. 2. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen faktura ). 3. Lhůta splatnosti faktury bude činit 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 4

5 a) číslo a datum vystavení faktury, b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, toto číslo účtu se musí shodovat s číslem účtu zhotovitele uvedeným v záhlaví této smlouvy, respektive uvedeným v oznámení zhotovitele ve smyslu čl. II. odst. 2 této smlouvy, e) číslo a datum dodacího listu podepsaného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem (dodací list bude přílohou faktury), f) lhůtu splatnosti faktury, g) název, sídlo, IČ a DIČ smluvních stran, h) označení odboru, který akci likviduje (odbor informatiky), i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 6. Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 7. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně, a to a) pokud bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně zveřejněn v databázi Registr plátců DPH, nebo b) pokud zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v databázi Registr plátců DPH jako nespolehlivý plátce, c) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. X. Sankční ujednání 1. Pro případ prodlení s realizací díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté ceny díla sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v případě reklamace objednatele ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 2 nebo 3 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení, a to pro každý případ reklamace zvláště. 4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty a v plné výši. XI. Zánik smlouvy 1. Tato smlouva zaniká: a) písemnou dohodou smluvních stran, b) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: nedodání zboží v době plnění dle čl. V. této smlouvy, pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, 5

6 nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost. 2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem bez zbytečného odkladu uvedeným v 345 obchodního zákoníku rozumí nejpozději do 14-ti dnů. XII. Závěrečná ujednání 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně. 4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní. 5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 8. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Statutárního města Opavy svým usnesením č. 2637/74 RM 13 ze dne Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy (www.opavacity.cz).souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 Specifikace díla. V Opavě dne: V Ostravě dne: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., primátor Jindřich Zimola, ředitel regionálního centra za objednatele v.r. za zhotovitele v.r. 6

7 Příloha č.1 Specifikace díla Aktualizace telefonního systému Statutární město Opava Počet obj.kód Popis <<< Kusová cena >>> <<< Cena celkem >>> bez DPH DPH 21% včetně DPH bez DPH DPH 21% včetně DPH Hardware Cisco UCS servery podporujících implementaci CUCM systému do prostředí Vmware Kč Kč Kč 2 BE6K-ST-BDL-K9= Cisco BE6000 UCS C220M3 MD Srv RST 9.x SW Hyp UPM VCS Kč Kč Kč Kč Kč Kč 2 CON-SCN-BE6KSTBD SMARTCARE 8X5XNBD Cisco Business Edition 6000 UCS Srv Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Hardware Kč Kč Kč Software licence Upgrade Cisco Unified Communication manager (CUCM) - použití pro 1000 uživatelů Kč Kč Kč 1 BE6K-SW-9.X Upgrade na Cisco Business Edition Software Version 9.X Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Software licence Kč Kč Kč Služby - Implementace 0 1 RCS-RE Tvorba prváděcího projektu Kč Kč Kč 1 RCS-RE Zálohování nastavení stávajícího CCM Kč Kč Kč 1 RCS-RE Instalace HW, zahoření a zapojení Kč Kč Kč 1 RCS-RE Integrace s MS AD (LDAP) Kč Kč Kč 1 RCS-RE Migrace nastavení z původního CCM Kč Kč Kč 1 RCS-RE Integrace s tarifikačním SW Kč Kč Kč 1 RCS-RE Akceptační testy Kč Kč Kč 1 RCS-RE Dokumentace a školení Kč Kč Kč Celkem Služby - Implementace Kč Kč Kč Souhrn Celkem Hardware Kč Kč Kč Celkem Software licence Kč Kč Kč Celkem Služby - Implementace Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč 7

III. Předmět smlouvy

III. Předmět smlouvy I. Smluvní strany 1. Statutární město Opava sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupené: prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP009BMNL Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Zpevněné plochy městských parků (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP009TC9Z Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Hradecká 16 rekonstrukce Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Objednatel: Se sídlem: MMOPP00EKHPO SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění IČ: 00300535

Více

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. se sídlem Kalvodova 1087/2, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČO 25397265, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

Smlouvu o dodávce komplexního softwarového řešení pro účetnictví

Smlouvu o dodávce komplexního softwarového řešení pro účetnictví Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň IČ: 70889660 DIČ: CZ70889660 E-mail: info@sshrnp.cz jednající ředitelem Ing. Josefem Juránkem jako

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) č. j. PPR-16835-18/ČJ-2012-990656 Počet listů: 7 Přílohy: 1/2 KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže

Více