INVESTORSKÉ 2/ TÉMA: ELEKTROINSTALACE, STAVBA POD DROBNOHLEDEM - GALERIE ŠANTOVKA VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTORSKÉ 2/2014. www.tvstav.cz TÉMA: ELEKTROINSTALACE, STAVBA POD DROBNOHLEDEM - GALERIE ŠANTOVKA VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI."

Transkript

1 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. TÉMA: INVESTORSKÉ 2/2014 ELEKTROINSTALACE, STAVBA POD DROBNOHLEDEM - GALERIE ŠANTOVKA GALERIE ŠANTOVKA v Olomouci - ètìte od str. 27 VYBÍRÁME Z OBSAHU: BARCCO NABÍZÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI LED OSVĚTLENÍ STR. 6 ASFORA SPÍNAČE A ZÁSUVKY VE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGII I DESIGNU STR. 18 VÝSTAVBA ŠANTOVKY? NELEHKÝ, NICMÉNĚ ZAJÍMAVÝ ÚKOL! STR. 28

2 Udáváme směr inovativním kabelovým řešením Klademe důraz na inovace a kreativní procesy, kvalitní produkty a komplexní řešení pro zákazníka. Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme silové kabely a kabelové systémy pro elektroinstalace, jakož i pro distribuci a přenos elektřiny. Nabízíme autovodiče, trakční a trolejové kabelové systémy pro železniční dopravu. Přečtěte si více na

3 OBSAH 4-19 ELKOV elektro otevírá novou divizi ELKOV lighting BARCCO nabízí komplexní služby v oblasti LED osvìtlení ASFORA Spínaèe a zásuvky ve špièkové technologii i designu Lapp Group pøedstaví na veletrhu AMPER vodiè ÖLFLEX HEAT 125 SC JANÈA V. M. hledí do budoucna s mírným optimismem Svazky mikrotrubièek pro optické sítì Projekt Zprovoznìní PES TV HMLS typ ve spoleènosti Slovkord Plus, a. s., Senica Moderní systémy pro ochranu prùmyslových podlah EXZELLENT Historic nové bezcementové øešení pro opravu a rekonstrukci staveb a památek Rekonstrukci bytu musí pøedcházet dokonalá pøíprava Veletrh AMPER Efektivní zpùsob, jak jít naproti novým pøíležitostem a budoucím kontraktùm Budoucnost hydroizolací spodních staveb má jméno: Permacrete beton pro Bílé vany Moderní design a špièková nìmecká kvalita od GU Stavba pod drobnohledem: Obchodnì zábavní centrum Galerie Šantovka Výstavba Šantovky? Nelehký, nicménì zajímavý úkol! Realizaci tvarovì složité fasády Šantovky zvládl Sipral na výbornou Lávka do Galerie Šantovka v Olomouci Vodotìsné dilatace DEFLEX nejkvalitnìjší dilatace pro èeské a slovenské stavebnictví Speciální sklenìné obklady pro Galerii Šantovku Automatických dveøí BESAM si v Galerii Šantovka ani nevšimnete Elfetex o krok blíž k zákazníkùm ÈLENÌNÍ PODLE OBORÙ: 1. Materiály 1-11 Kovové 1-12 Døevìné 1-13 Pojiva, plniva 1-14 Hydroizolace, støešní krytiny 1-15 Tepelné a zvukové izolace 1-16 Sklo, sklenìné výrobky 1-17 Výplnì otvorù 1-18 Keramické zboží 1-19 Beton, betonové výrobky 1-20 Plasty, plastové výrobky 1-21 Stavební chemie, nátìrové hmoty 1-22 Kámen, výrobky z kamene 1-23 Zdicí materiály 1-24 Stavební dílce, konstrukce 1-25 Materiály ostatní, stavebniny 2. Strojní výroba pro stavebnictví 2-11 Stavební stroje a zaøízení 2-12 Dopravní stroje a zaøízení 2-13 Øemeslné stroje a nástroje 2-14 Lešení, bednìní, pažení 2-15 Mìøící pøístroje, geodetické práce 2-16 Zabezpeèovací technika 3. Stavební firmy 3-11 Dopravní a inženýrské stavby 3-12 Obèanská a bytová výstavba 3-13 Prùmyslové stavby 3-14 Speciální a modulové stavby 3-15 Stavební technologie a øemesla 3-16 Stavby na klíè 4. Doprovodná skupina 4-11 Pøíprava staveb, projektová èinnost 4-12 Odborné posudky, prùzkumy 4-13 Vybavení interiérù a exteriérù 4-14 Zdravotní a sanitární technika 4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace 4-16 Rozvody, kanalizace 4-17 Úpravy povrchù 4-18 Vybavení stavenišť 4-19 Elektroinstalace 4-20 Vodoinstalace 5. Navazující obory 5-11 Finanèní a investièní èinnost 5-12 Veletrhy a výstavy 5-13 Stavební sdružení, informaèní èinnost 5-14 Realitní èinnost 5-15 Výpoèetní a kanceláøská technika, software 5-16 Bezpeènost práce 5-17 Ekologie Pøed inteligentními elektroinstalacemi není úniku Nìkteré vìci v našich životech již natolik zdomácnìly, že je považujeme za naprostou samozøejmost. Svou bezmoc si uvìdomíme teprve v okamžiku, kdy pøestanou fungovat. Dnes bude øeè o elektøinì. Ano, je to sice již více než 165 let, kdy Thomas Alva Edison pro lidstvo vynalezl žárovku, nicménì nyní si uvìdomíme význam pojmu elektøina maximálnì v okamžiku, kdy uvízneme ve výtahu, pøestane fungovat varná plotýnka s rozvaøeným obìdem èi nedej bože, bagrista pøekopne pøívodní kabel a ztratí se nám všechna rozpracovaná data v poèítaèi. Elektrizace všech možných oborù lidské èinnosti je dnes patrná na každém kroku. Elektøina je hybnou silou nejen širokého spektra zaøízení, strojù a spotøebièù v prùmyslu, ale také datových úložišť, navigaèních pøístrojù, klimatizaèních soustav, výpoèetních systémù a domácností po celém svìtì. S klidným svìdomím lze øíci, že elektrizace ovládání témìø všeho se stává ve spoleènosti symbolem technické vyspìlosti, pohodlí, modernosti i vysoké životní úrovnì. Dùkazem tìchto slov jsou v souèasné dobì stále populárnìjší inteligentní elektroinstalace. Dokáží øídit chod topných soustav, výtahù, garážových vrat, žaluzií i audiovizuálních systémù. Samozøejmostí je možnost ovládání jednotlivých svìtel v místnosti èi domì vèetnì regulace intenzity svícení s pomocí dálkového ovládání èi nástaveb pro chytré telefony, nastavení rozmanitých svìtelných scén apod. Z jednoho místa lze kontrolovat i stav EZS, øídit chod kamerových systémù a sledovat buï klidový stav místností nebo dùvody jejich narušení. Pøed elektroinstalacemi v rùzné jejich podobì zkrátka není úniku. Ivo Románek Stavební a investorské noviny Informaèní systémovì tøídìný èasopis pro stavebnictví a navazující obory. Vydává: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: šéfredaktor: Pøíjem inzerce a tiskových podkladù: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: e -mail: Obchodní zastoupení: (Praha), (Brno), (Ostrava) Ev. èíslo: MK ÈR E Zpùsoby šíøení: bezplatnì na sta vebních výstavách a veletrzích, investo rùm, pøedplatitelùm a inzerentùm, sítí spolupracovníkù v celé ÈR. -noviny-online Vychází mìsíènì ISSN Roèní pøedplatné je 580 Kè

4 ELKOV elektro otevírá novou divizi ELKOV lighting ELKOV elektro a. s. je specializovaný velkoobchod elektromateriálem a svítidly se sítí třinácti poboček na území České republiky. Společnost byla založena již v roce 1992 a s ročním obratem téměř 1,5 miliardy korun a necelými 300 pracovníky patří k nejvýznamnějším hráčům na trhu elektroinstalačním materiálem. Novinkou společnosti jsou dva velké projekty, které vznikly ke konci roku Nejprve byla založena dceřiná společnost mylight a s ní vybudováno i světelné studio v Brně, následně pak vznikla i nová divize ELKOV lighting v Praze. Martin Auer, světová značka pekáren, Rakousko zdroj: OMS zdroj: OMS Zimní stadion Mladá Boleslav Vzhledem k rozsáhlému budování a pestré historii nabízí společnost ELKOV elektro a. s. kompletní sortiment elektromateriálu a široký výběr svítidel a světelných zdrojů různých typů od více než 600 domácích i zahraničních dodavatelů. Základní sortiment zahrnuje kabely, vodiče, elektroinstalační krabice, trubky, lišty, kabelové žlaby, vypínače, rozvaděče, jističe, pojistky, stykače, chrániče, přepěťové ochrany, modulové přístroje, relé, měřicí přístroje, transformátory, elektroměry, termostaty, spínací hodiny, topné rohože, svítidla a světelné zdroje. Nejvíce společnost odlišuje šíře sortimentu, který v současné době nabízí. Není úplně běžné, aby zákazník přišel do velkoobchodu elektro a našel v něm 48 modulů běžných bytových rozvaděčů od 17 různých výrobců. Jsem přesvědčen o tom, že naše nabídka je dnes největší v celé republice a chceme v tomto trendu i nadále pokračovat. Naší snahou je stále rozšiřovat jednotlivé kategorie celého sortimentu a v rámci těchto jednotlivých kategorií mít nabídku zboží co nejširší, říká Michal Vodička, výkonný ředitel ELKOV elektro, a. s. Světelné studio mylight V létě roku 2013 byla založena nová dceřiná společnost s názvem mylight, která sídlí v budově Triniti Office Center v Brně. V prostorách show roomu této společnosti, na ploše 200 m 2, se zákazníci mohou dozvědět vše potřebné o samotném světle, osvětlení i jeho designu. Naši odborníci zde všem zájemcům mohou ukázat funkci světla obecně i to, jak lze se světlem v prostoru pracovat a co vše jím lze vytvořit. Poskytujeme profesionální a komplexní služby od návrhu osvětlení, přes vizualizaci i výběr svítidel. ELKOV elektro a. s. v roce 2013 založila novou divizi ELKOV lighting, která se zaměřuje na projektové osvětlení. ELKOV lighting je strategickým partnerem významné slovenské společnosti OMS, předního výrobce osvětlovací techniky v Evropě. Společnost OMS vyvíjí a vyrábí průmyslová a designová svítidla a zahrnuje komplexní řešení pro interéry i exteriéry. Vlastní výzkumné a vývojové centrum, interní oddělení designu v kombinaci s nadstandartním technickým zázemím umožňuje vymezit nové trendy v osvětlení. Komplexní přístup, zabezpečení celého procesu od myšlenky až po realizaci a servis, flexibilita a široká síť partnerů dávají OMS nepřekonatelné možnosti realizovat téměř jakoukoliv světelnou vizi. Klíčové segmenty projektového osvětlení ELKOV lighting a OMS Lighting: kancelářské osvětlení, průmyslové osvětlení (výrobní a skladové haly, logistická centra, garáže), veřejné osvětlení (uliční, parkové, architektonické osvětlení, osvětlení pro cyklostezky a přechody), osvětlení pro nejrůznější typy obchodních řetězců a obchodních center, osvětlení nemocničních a zdravotnických zařízení, osvětlení sportovišť a wellness center. Společným cílem ELKOV lighting a OMS je nabídnout širokou škálu produktů v oblasti různého typu osvětlení a nově vybudovat síť klientů i v České republice. Nová divize ELKOV lighting a jeho strategický partner OMS 4

5 zdroj: OMS Slovnaft, realizace Slovensko, svítidlo Grafais Harley Prešov se společně ve dnech 18. až 21. března 2014 účastní již 22. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPER 2014, a to v prostorách brněnského výstaviště, kde bude prezentována expozice spe ciálně upraveného kamionu, který disponuje specifickým vybavením a projekčním zařízením pro profesionální a světelné prezentace. Navštívit tuto nevšední světelnou expozici je možné na venkovní ploše VP 04. Osvětlovací technika Světelné studio zdroj: OMS 5

6 BARCCO Systém, s. r. o. je společnost s dvacetiletou působností v oblasti dodávek počítačových systémů a sítí a od roku 2009 se stala také výhradním dodavatelem LED osvětlení BARLUX na český trh. Navštívili jsme proto jednatele společnosti Ing. Radana Knopa, abychom se ho zeptali na obecné výhody LED technologií i na výhody produktů BARLUX. BARCCO nabízí komplexní služby v oblasti LED osvětlení LED trubice Barlux T8 (3 typy krytů) Pane inženýre, jak vnímáte současný vývoj LED osvětlení na našem trhu? Jako jednoznačně se rozšiřující. Čím dál víc společností, firem a podniků si uvědomuje, že LED systémy přinášejí významnou úsporu provozních nákladů. V současné době se jedná o nejlepší investici do úspory elektrické energie. Je to dnes jedna z mála možností, jak ještě výrazně snížit firemní náklady. Samozřejmě se setkáváme s názorem, že LED produkty jsou příliš drahé. Záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na věc podíváme. LED technologie v současné době prakticky ve všech technických parametrech předčí jakoukoli klasickou technologii, a to s úsporou %. Životnost je mnohonásobně delší a odpadá také práce s častou údržbou. Když porovnáme tyto důležité parametry a vynaložené investice, zjistíme, že tato technologie je ekonomicky velmi výhodná. Zejména firmy s dvou a třísměnným provozem mají návratnost investice do tohoto osvětlení 1 až 2 roky. Po této krátké době už zákazníkovi tato investice pouze vydělává, a to několikanásobek pořizovací ceny. Jak vypadá z tohoto pohledu nabídka výrobků BARLUX? Dovážíme veškerý sortiment osvětlovací techniky BARLUX jako jsou průmyslové LED lampy, LED trubice, LED reflektory, pouliční LED osvětlení a LED panely nebo interiérová tělesa do kanceláří. Tyto produkty se řadí ke špičce na trhu, neboť jsou vyrobeny z vysoce kvalitních zdrojů, za pomoci moderní a vyspělé technologie. Díky tomu dosahují ve srovnání s produkty jiných výrobců, při stejném energetickém odběru, vyšší svítivosti a vyznačují se také delší životností. Kromě samotných dodávek výrobků se zaměřujeme také na spolupráci se špičkovými specialisty při tvorbě návrhů a realizace průmyslového osvětlení na míru. Nesnažíme se být největší firma s LED osvětlením, ale snažíme se být nejlepší v tom, co děláme. V čem se tedy produkty BARLUX liší oproti konkurenci? Veškeré LED produkty BARLUX jsou osazeny výhradně značkovými čipy (Bridgelux, Philips Luxeon, CREE, Osram, Samsung, ChiMei), značkovými zdroji (většinou MeanWell) a velice kvalitně je řešeno také chlazení celého tělesa. Kombinace těchto tří věcí je naprosto nezbytná pro spolehlivý a dlouhodobý provoz LED svítidel. Tyto základní podmínky kvality LED osvětlení ale splňuje jen nemnoho našich skutečných konkurentů. Nekvalitní LED produkty, kterých je nyní plný internet, používají neznačkové čipy, které mají mnohem nižší svítivost a pak se běžně stává, že např. 80wattový LED reflektor BAR- LUX v pohodě přesvítí např. 120wattový reflektor s nekvalitním čipem. Neznačkové čipy mají navíc daleko výraznější pokles svítivosti, což v kombinaci se špatným chlazením výrazně snižuje jejich životnost. Při nákupu takovýchto produktů pak zákazník určitě neušetří a ještě ho čekají problémy s reklamacemi a servisem. Bohužel se zde opět projevuje stará pravda, že kde je vše podřízeno pouze ceně, nezbývá místo pro kvalitu. Jak se ale zákazníci mají vyznat v záplavě levných internetových nabídek LED svítidel? Těžko, ale možnosti tady jsou. Pokud se podíváte na web, tak konkurence je v tomto segmentu přímo obrovská. Pokud si ale vyhledáte firmy, které jsou schopny poskytnout veškeré služby včetně měření, návrhu projektu a samotné instalace, tak se konkurence výrazně sníží. Pro příklad, nač si dát při hledání dodavatele pozor, bych uvedl poptávku, která přišla na naši firmu. Zákazník požadoval výměnu klasických svítidel za 100W LED lampy do výrobní haly. Ptal jsem se, proč chtějí lampy právě 100W a jak vědí, že jsou pro ně ty nejvhodnější? Odpověď zněla, že mají klasické lampy 500W a bylo jim řečeno, že tomu odpovídají LED lampy 100W. Tak jednoduché to ale rozhodně není. Pokud si chce někdo koupit LED svítidlo do garáže nebo do sklepa, pak nic po- LED reflektor Barlux W LED skladová lampa Barlux - serie TL W LED trubice Barlux T8 se senzorem 6

7 čítat nemusí a bude zřejmě spokojen. Ale pokud se jedná o prostory výrobní, skladové či kancelářské, je normou stanoveno, jaké parametry má osvětlení splňovat - intenzitu osvětlení, rovnoměrnost, oslnění atd. Zde je na místě si nechat zpracovat návrh světelného projektu, protože LED svítidla mají jinou charakteristiku svitu než sodíkové nebo halogenidové. A tady je právě nejjednodušší možnost jak rozpoznat kvalitní nabídku. Dodavatel musí být schopný projekt zákazníkovi buď zajistit, nebo poskytnout technické parametry svítidel včetně fotometrií. Firem, které jsou toto schopny zajistit a poskytnout, je už jen malé procento, čímž se výběr zákazníkovi hodně zjednoduší. Provozujete také e-shop nebo se věnujete pouze klasickému prodeji? E-shop neprovozujeme a ani provozovat nechceme. Naší cílovou skupinou jsou zejména firmy a podniky s náročnými provozy a ty mají většinou zájem o dodavatele, který jim poskytne kompletní služby a garance včetně měření a posouzení stávajících světelných zdrojů, výpočty úspor a návratností, návrh projektu včetně instalace, revize atd. Vzhledem k tomu, o jak rozsáhlou problematiku se jedná, nelze tyto zakázky realizovat internetovým prodejem. Za dobu působení v této oblasti se nám na základě poctivého přístupu a kvalitních produktů podařilo realizovat řadu instalací v náročných dvou a třísměnných provozech pro strojírenské podniky, hutě, průmyslové haly, papírny, tiskárny nebo zdravotnická střediska. V některých těchto provozech jsou navíc podmínky naprosto extrémní 24hodinové provozy po dobu 365 dní v roce. Zabýváte se tedy pouze světelnými projekty pro velké podniky? Nikoliv. Jsou to sice naší významní zákazníci, ale naše produkty od nás odebírají také elektroinstalační firmy, kterým se snažíme poskytnout veškerou technickou podporu včetně zapůjčení svítidel a přípravy projektů. Tato spolupráce funguje velmi dobře, takže bychom se chtěli v tomto roce zaměřit právě na rozšíření portfolia spolupracujících firem. Rádi se s nimi podělíme o případný zisk ze zakázek, a získáme tak více prostoru pro obchod jako takový. Jaké novinky připravujete pro letošek? Na výstavě INFOTHERMA jsme prezentovali 2 novinky. Nejvíce zákazníky zaujal LED panel, který kromě toho, že je stmívatelný, umí navíc měnit barevnou teplotu od teplé bílé po studenou. Hodí se především do kanceláří, kde si v průběhu dne můžete přizpůsobit intenzitu i teplotu světla okamžitým požadavkům. Bělejší světlo je akčnější a zvyšuje během dne produktivitu práce. Pro příjemné večerní jednání s klientem je ale mnohem vhodnější teplejší bílá. Využití by tyto panely mohly najít třeba v právnických kancelářích nebo některých zdravotnických střediscích. Nejsou určena pro průmyslové využití, ale spíše jako designové osvětlení interiérů. Druhou novinkou jsou LED trubice s PIR senzorem, které svítí v pohotovostním režimu na 20 % svého plného výkonu a odebírají v tomto režimu cca 1-2 Watty. Teprve ve chvíli, kdy je v místnosti detekován pohyb, dojde k rozsvícení trubice na plný výkon. Jejich obrovskou výhodou je to, že nikdy nezhasnou úplně a dá se jich využít i jako nouzového osvětlení, takže při vstupu do místnosti nevcházíte do absolutní tmy. Využití by tyto trubice mohly najít třeba ve veřejných garážích, chodbách, nemocnicích, šatnách apod. Nedávno jsme počítali návratnost pro zákazníka, kterému svítí v šatnách 24 hodin denně cca 100 klasických trubic, přičemž zaměstnanci vstupují do šatny nepravidelně a s velkými časovými prodlevami. Při výměně klasických trubic za tyto LED trubice s PIR senzorem jsme spočítali, že návratnost celé investice jsou pouhé 2 měsíce!!! Co byste našim čtenářům řekl na závěr? Interiérová LED tělesa Barlux - Bellis Filozofií naší firmy byl vždy osobní přístup k zákazníkům se snahou o doporučení nejvhodnějšího řešení. Na základě spolupráce s našimi produktovými manažery jsme schopni nabídnout zákazníkům adekvátní náhradu jejich stávajícího osvětlení tak, aby splňovalo minimálně stejné technické i hygienické normy jako osvětlení dosavadní a pokud je to možné, ještě jim výrazně zlepšilo světelné parametry. Rádi bychom je také přesvědčili o tom, že pro každý typ osvětlení jsme schopni z nabídky BARLUX vybrat plnohodnotnou úspornou variantu v LED provedení po stránce svítivosti i barevné věrnosti, a to vše s výraznou finanční úsporou. Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí. Ing. Miroslav Bindač BARCCO Systém s. r. o. 1. Československého armádního sboru 1322/ Ostrava tel./fax: Pouliční LED lampy Barlux LED průmyslová lampa Barlux-BL W LED průmyslové těleso Barlux-IP65 7

8 ASFORA Spínače a zásuvky ve špičkové technologii i designu Na český trh míří novinka řada interiérových spínačů a zásuvek Asfora Tato nová řada na první pohled upoutá svým elegantním designem a celkovým provedením. Perfektně ladí s každým interiérem. Produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, provedení působí robustně, povrch je velmi příjemný na dotyk. Materiál nepodléhá během času změnám, ani při dlouhodobém vystavení slunečnímu záření. Přístroje mají tuhý pozinkovaný kovový rámeček, který nepodléhá korozi. Spínače a zásuvky Asfora jsou dodávány ve dvou barvách - bílé a krémové. Asfora přináší mnoho výhod profesionálům. Jde o různá vylepšení, která ocení elektromontéři při provádění elektroinstalace: zvyšuje bezpečnost montáže, eliminuje zbytečné chyby, chrání prsty. Zároveň také snižuje čas potřebný pro instalaci. Detaily jsou uvedeny u obrázků. Asfora plní všechny požadavky koncového uživatele na moderní elektroinstalaci. Ačkoliv je pro- duktová řada Asfora nabízena v základním segmentu vypínačů a zásuvek, tedy v cenově nejvýhodnějším, přináší širokou škálu přístrojů a funkcí, které jiné řady v tomto segmentu nenabízí. Vybaví domácnost tak, aby byla neustále online a in. Od reproduktorových zásuvek, přes televizní a satelitní až po datové zásuvky. Díky otočnému stmívači, který může být vybaven i orientační kontrolkou, lze spořit elektrickou energii nebo si v místnosti navodit příjemnou světelnou atmosféru. Pro co největší jednoduchost jsou přístroje řady Asfora dodávány jako komplet včetně rámečku, ale mají možnost montáže až do šestinásobného společného rámečku. V sortimentu naleznete i zásuvky ve vyšším krytí IP44 s krytkou, které jsou vhodné do vlhkých prostor, na terasu domu nebo do pergoly. Pro profesionální použití stojí za zmínku, že v řadě Asfora naleznete i spínač pro hotelové karty a spínače pro ovládání žaluzií. Vypínače a zásuvky řady Asfora budou představeny na veletrhu Ampér 2014, na našem stánku v pavilonu P. Výstava se koná od 18. do na Výstavišti v Brně. Srdečně vás zveme. Schéma zapojení je na zadním krytu mechanizmu, zabrání se tak zbytečným chybám při zapojení. Vstupní svorky kryjí celou délku drátu, čímž zamezují vzniku zkratu. Rozpěrky jsou chráněny, aby nedošlo ke zranění prstů. Rychlosvorky drží vodič spolehlivě a lze je snadno a rychle uvolnit. Vstupní svorky jsou kuželovité pro snadné zavedení vodičů. Schneider Electric CZ,s.r.o. Thámova 13, Praha 8 - Karlín tel.: , fax: Vstupní svorky jsou v jedné rovině, vodiče tak zkrátíme na stejnou délku. Zásuvky mají předem povolené svorky. 8 Montážní rámečky jsou vybaveny západkami pro přesné zarovnání přístrojů do vícerámečku. Pozinkované kovové montážní rámečky jsou tuhé a odolné proti korozi. Montážní rozpěrky zásuvek jsou dlouhé a silné, vydrží tak i dlouhodobé užívání. Vyhrajte ipad! Stáhněte si katalog Asfora a budete zařazeni do slosování o ipad! 1. Jděte na 2. Zadejte kód 44638P a zaregistrujte se. 3. Stáhněte si katalog.

9 Vodič ÖLFLEX HEAT 125 SC má široký teplotní rozsah a splňuje nejpřísnější požadavky na požární ochranu. Lapp Group představí na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT 125 SC Skupina LAPP představí na letošním veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPER 2014 nový výrobek značky ÖLFLEX : Jednožilový vodič ÖLFLEX HEAT 125 SC je použitelný pro velký rozsah teplot, současně také splňuje nejpřísnější požadavky na požární ochranu díky certifikované odolnosti proti šíření plamene a nízké toxicitě v případě požáru. Dále také představí optimalizovanou řadu optických kabelů HITRONIC. V současné době jsou k dispozici všechna provedení optických kabelů včetně variant pro použití v energetických řetězech. Vodič ÖLFLEX HEAT 125 SC je vhodný zejména pro aplikace s vysokými teplotami okolí a prostory se zvýšenými požadavky na požární ochranu. Teplotní rozsah pro dlouhodobé použití vodiče je od -55 C do +125 C, krátkodobě odolává teplotám až +145 C. V případě požáru zaručuje vodič bezpečnost v prostorech s výskytem osob tím, že minimalizuje šíření plamene, hustotu kouřových plynů a jejich toxicitu. Tyto vlastnosti přispívají ke snížení škod způsobených tvorbou toxických kyselin při požárech budov a zařízení. Typické aplikace pro ÖLFLEX HEAT 125 SC jsou kabeláž a připojení osvětlení, topení, spínací systémy a rozvaděče ve strojích a dalších zařízeních v průmyslových provozech. Vodiče jsou odzkoušené a certifikované VDE, a mohou tak být využívány v nejrůznějších oborech, včetně výroby generátorů a transformátorů, elektrických motorů, při zpracování plastů, v energetice a vzduchotechnice. Vodič ÖLFLEX HEAT 125 SC je certifikován společností Germanicher Lloyd pro použití v námořních aplikacích. K dosažení vysoké teplotní odolnosti jednožilového vodiče a výjimečných vlastností v oblasti požární odolnosti využívá skupina Lapp nejmodernější výrobní metody ve spojení s high-tech materiály a odbornými znalostmi založenými na dlouhodobých zkušenostech s výrobou kabelů. Mezi klíčové prvky patří know-how výroby bezhalogenových plastů, vlastní testovací a laboratorní zařízení a sofistikované procesy polymerace elektronovým paprskem (electron beam cross-linking). Tento výrobní proces využívá působení proudu elektronů na izolaci vodiče, který způsobí zesítění chemických vazeb u polymerů. Mezi výhody této metody patří lepší mechanické vlastnosti a zlepšení tepelné stability a požární odolnosti. Skupina Lapp také rozšířila a doplnila sortiment optických kabelů. Se svým komplexním a trvale dostupným standardním sortimentem je skupina Lapp dobře zavedeným systémovým dodavatelem nikoli jen v segmentu metalických, ale také všech optických kabelů. Značka HITRONIC aktuálně zahrnuje jednovidové a vícevidové optické kabely základních typů POF, PCF a GOF, které jsou vhodné pro pevné uložení, uložení do země, kabeláž budov, ale také pro průmyslové aplikace včetně provedení pro trvale se pohybující části strojů a uložení v energetických řetězech. Pro kabely z optických vláken HITRONIC byl také rozšířen sortiment příslušenství. K dispozici jsou k okamžitému dodání propojovací optické patch-kabely (jednovidové OS2, vícevidové OM 1 až OM 4) ve standardních délkách do deseti metrů s různými typy konektorů. Součástí nabídky jsou i sady konektorem ukončených vláken (pigtail) použitelných pro rychlou a snadnou instalaci. Díky optimalizaci sortimentu optických kabelů je skupina Lapp schopna dodávat komplexní portfolio výrobků z jediného zdroje. Tyto, ale také mnoho dalších novinek obsahuje nový český Hlavní katalog LAPP GROUP 2014/2015, stejně tak nově aktualizovaný online katalog produktů Lapp, dostupný na stránkách Pokud vás tyto informace zaujaly, navštivte stánek společnosti LAPP KABEL na veletrhu AMPER (Hala P, stánek 3.19), který se koná na Brněnském výstavišti od 18. do Nový Hlavní katalog Lapp Group 2014/2015 v češtině je již k dispozci. Objednávejte na VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, tímto si vás dovolujeme pozvat na stylovou prezentaci širokého sortimentu produktů a služeb LAPP GROUP včetně produktových novinek a nového hlavního katalogu 2014/2015. A možná přijde i kouzelník AMPER 22. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení BVV Brno hala P stánek 319 SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO KABELOVÁ ŘEŠENÍ. 9

10 JANČA V.M. hledí do budoucna s mírným optimismem JANČA V. M. s. r. o. je ryze česká společnost z Valašského Meziříčí. Patří mezi přední velkoobchody s elektroinstalačními materiály a svítidly v České republice a je schopna velice pružně dodat materiál v kompletní sestavě i na největší a nejsložitější zakázky ve stavebnictví a průmyslu. Na všech svých pobočkách umí ale uspokojit i potřeby běžných občanů a menších elektroinstalačních firem. V nedávné době došlo v této společnosti ke změně na postu ředitele a nás zajímalo, jaký to bude mít vliv na současné i budoucí klienty. O rozhovor jsme proto požádali jejího nového ředitele, pana Richarda Soldána a obchodního ředitele, pana Jiřího Hanzla. Dobrý den pánové, kdy k této významné změně došlo a jak se projeví na dalším chodu firmy? Tato změna v řízení společnosti je v platnosti od Pan Michal Janča, který vedl společnost od jejího vzniku až doposud, zůstává nadále jednatelem společnosti, nikam z firmy neodchází a určitě se neztratí z očí ani našim zákazníkům. Nadále se bude věnovat obchodu, který ho stále nesmírně baví. Po mnoha letech v čele této společnosti již ale nechtěl být tím manažerem, který má její běžný chod každodenně na starosti, což bylo vyřešeno změnou na postu ředitele. Tato změna byla již delší dobu diskutována, společnost je na ni připravena, a našich zákazníků by se proto neměla nijak dotknout. Kdy vůbec společnost JANČA V. M. s. r. o. vznikla a jaká je její působnost? JANČA V. M. s. r. o. vznikla v roce 1995 v menších prostorách na ulici Mikoláše Alše ve Valašském Meziříčí. Po deseti letech činnosti, kdy se firmě dařilo prosazovat se na trhu s elektroinstalačními materiály, se přestěhovala do větších prostor zde, na Masarykově ulici, opět ve Valašském Meziříčí. Ve stejné době byly otevřeny i naše první dvě pobočky, ve Zlíně a v Ostravě. Před čtyřmi lety se pak firma rozrostla o další pobočky, z nichž sedm je na Moravě a osmá v Praze. Otevření pražské pobočky považujeme za velice důležité, protože jsme se tím dostali mnohem blíž našim zákazníkům z Čech a dodávky k nim jsou tak mnohem rychlejší. Nejaktivnější jsme samozřejmě na Moravě, díky pražské pobočce dodáváme svůj materiál i do Čech a něco málo dodáváme i do zahraničí. V zahraničí se však jedná spíše jen o jednotlivé zakázky. Většinou se k nim dostáváme prostřednictvím některé z našich spřátelených firem, které tyto zakázky v zahraničí realizují a mají zájem o dodávky právě od nás. Kolik má firma zaměstnanců a jak se vyvíjejí její obraty? Prakticky každý rok, již od vzniku společnosti, obraty společnosti výrazně stoupaly. Největší zlom pak nastal před pěti lety, kdy se nám podařilo obrat více než zdvojnásobit a ze 400 miliónů korun ročně jsme se poprvé dostali až na obrat 1 miliardy. V posledních letech pak obrat zůstával víceméně stabilní nebo mírně osciloval v závislosti na obecné stavební recesi v České republice. Jsme silně navázáni na stavební zakázky a průmysl, takže je jasné, že udržet tak vysoký obrat není nic lehkého. Zatím se nám to ale daří a i zaměstnanost v naší společnosti držíme na stabilní úrovni kolem čísla 110. Co vše můžete svým zákazníkům nabídnout? Samozřejmě kompletní dodávky elektroinstalačních materiálů jako jsou kabely, jističe, vypínače, svítidla, rozvaděče, doplňky pro měření a regulaci, silnoproudé i slaboproudé instalace atd. Dokážeme uspokojit veškeré potřeby zákazníka, ať již se jedná o malý rodinný domek nebo velkou průmyslovou stavbu. Specifikum Valašského Meziříčí a oblasti Moravy je světelné studio, ve kterém jsme schopni zákazníkům navrhnout způsoby osvětlení dle jejich potřeb i vysvětlit samotnou funkci světla. Pokud k nám přijde zákazník, který třeba řeší výstavbu svého rodinného domu, dokážeme mu navrhnout nejen kompletní elektroinstalaci pro jeho dům, ale také kompletní osvětlení a vše samozřejmě také dodat. Jak velký zájem pozorujete o moderní elektroinstalace inteligentních domů? Procento inteligentních aplikací rok od roku stoupá, ale jedná se především o využívání jednodušších aplikací v tomto segmentu. Mladší generace je již chycena moderními technologiemi a většinou má svou vizi toho, jak by chtěla svůj dům vybavit. Mnohdy ale tyto vize ztroskotají na jejich finančních možnostech a volí pak pouze částečné ovládání některých funkcí přes mobil a ne ty nejchytřejší aplikace, kdy je možné vzdáleně ovládat aplikace celého domu i jednotlivých místností. Poměrně velká část našich zákazníků pak přímo vyžaduje pouze klasické elektroinstalace z toho prostého důvodu, že nechtějí mít doma tak vyspělou elektroniku a nevěří počítačům. Někteří pak o moderních aplikacích pouze nemají dostatek kvalitních informací. V tomto směru jsme jim zde plně k dispozici. Na které zajímavé stavby z poslední doby jste dodávali své materiály? 10

11 Z loňského roku stojí určitě za zmínku dodávky pro obchodní Centrum Černý Most v Praze, kam jsme dodávali podstatnou část elektroinstalačních materiálů v řádu desítek miliónů korun. Podobnou stavbou bylo i Obchodní centrum Olympia Teplice. Významnou zakázku jsme realizovali i v zahraničí, v polských Krapkowicích, kde jsme dodávali kabely pro technologii v řádech desítek milionů korun. Zajímavou referencí jsou jistě i dodávky pro tunel Blanka v Praze, které stále ještě pokračují. Co chystáte pro rok letošní? Samozřejmě usilujeme o spoustu dalších, zajímavých staveb. Na letošní rok se připravujeme prakticky již od října, kdy jsme se hlásili do různých výběrových řízení a v této chvíli již dokážeme docela dobře odhadnout, kde můžeme být úspěšní a kde nikoliv. Zdá se, že letošní rok započal velice dobře a u některých zakázek jsme již těsně před podepsáním finálních smluv. Dokud ale tyto smlouvy nejsou podepsány, nebylo by vhodné se o nich zmiňovat. Jaké jsou vaše dodací termíny? Tady by bylo vhodné říct, že se snažíme zákazníkovi vyjít vstříc v co nejvyšší možné míře. Pokud se jedná o běžný elektroinstalační materiál, jsme schopni jej dodat po obdržení objednávky ještě tentýž den, nejpozději den příští. Pokud se jedná o atypické záležitosti, snažíme se je vyřešit v co nejkratším možném termínu. Většinu nejpoužívanějšího elektroinstalačního materiálu máme skladem, což již dává určitý obraz o možnostech naší společnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že patříme mezi absolutní špičku elektroinstalačních velkoobchodů, které jsou schopny dodat materiál i na ty největší a nejsložitější zakázky ve stavebnictví a průmyslu. Naší nespornou výhodou je i to, že máme vlastní vozový park a dokážeme zákazníkovi dovézt materiál v co nejkratší době přímo na stavbu. Jak vidíte výhled letošního roku z hlediska vaší společnosti i elektroinstalací obecně? I přes dobrý začátek letošního roku si myslíme, že to bude i nadále velký boj. Doba není jednoduchá a konkurence nespí. Stavební trh je u nás již mnoho let v propadu a o každou zakázku probíhá mezi všemi firmami nelítostný boj. V médiích se již sice objevují první optimistické zprávy o oživení českého hospodářství, ale letošek bude ještě velice těžký. Na trhu je ještě stále mnohem více firem, než by bylo záhodno a teprve letošek odhalí ty slabé, které se vyčerpaly ze všech svých zásob, a které nebudou schopny přežít. Zatím rozhodně nejásáme a nejsme klidní, ale věříme, že naše firma je dostatečně silná a i tuto dobu ustojí. Jsme mírnými optimisty, ale zůstáváme ve střehu. Již v předstihu jsme udělali některá opatření pro letošní rok tak, abychom se s touto situací dokázali co nejlépe vypořádat. Proč by si tedy jako partnera měli zákazníci vybrat právě vás? Třeba proto, že jsme ryze českou firmou, která má, na rozdíl od nadnárodních koncernů, mnohem větší volnost, a může se proto na trhu pohybovat mnohem pružněji. Máme velice kvalitní tým lidí, které práce baví a neberou ji jen jako zaměstnání od 8 do 17 hodin. Dokážeme se pro firmu rozdat a věříme, že zákazníci to vycítí. Naším cílem není rozšiřování společnosti za každou cenu. Pokud k němu dojde, budeme samozřejmě rádi, ale není to naší prioritou. Mnohem více nám záleží na tom, abychom dokázali neustále zkvalitňovat své služby a být spolehlivým partnerem našich zákazníků. Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí. Ing. Miroslav Bindač JANČA V.M. s.r.o., Masarykova 843, Valašské Meziříčí, 11

12 KOMPLEXNÍ PÉČE O SYSTÉM VEŘEJNÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO OSVĚTLENÍ A PŘIDRUŽENÝCH ZAŘÍZENÍ SVÍTÍCÍCH BODŮ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ je ve většině měst a obcích v takovém technické stavu, že se zlepšení jeho kvality, světelně-technických parametrů a snížení nákladů na jeho provoz a údržbu neobejdou bez rychlé a radikální investice, kterou vám může naše společnost zabezpečit. Řada měst a obcí stojí před otázkou, jakým způsobem získat a co nejefektivněji investovat finanční prostředky na modernizaci soustav veřejného osvětlení. ELTODO-CITELUM, S. R. O. je jedním z nejvýznamnějších subjektů v České republice, který se stará o zkvalitňování technické i estetické úrovně veřejného, slavnostního a historizujícího osvětlení ve městech a obcích. První v tuzemsku ve velkém měřítku úspěšně realizovalo projekt PPP (Public Private Partnership), a to právě v Přenesené Správě Veřejného Osvětlení. PŘENESENÁ SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah, který spočívá v přenesení správy, obnovy, provozu a údržby veřejného, popř. slavnostního architektonického osvětlení na smluvního partnera. Smluvní partner se jako správce a provozovatel stará o celkový chod soustavy veřejného osvětlení, včetně komunikace s třetími osobami. Obec či město v tomto případě zůstává majitelem zařízení a rovněž si ponechá funkci dozorujícího a kontrolujícího orgánu. Princip PSVO spočívá v co nejrychlejším snížení energetické náročnosti technického stavu svěřeného zařízení a dosažení optimalizace nákladů na údržbu. Přenesená správa spočívá v těchto základních oblastech: provozování a údržba veřejného osvětlení, nákup a řízení spotřeby elektrické energie, plánování a realizace investic, financování prací, správa svěřeného majetku. Dlouhodobý smluvní vztah Vám zajistí: modernizaci systému VO bez nutnosti vlastních investic, výměnu zastaralých svítidel za ekologická, spolehlivá a úsporná, přesné řízení doby svícení a omezení denního údržbového svícení, optimalizaci provozních nákladů, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti vašeho veřejného osvětlení, realizaci stmívání osvětlení během nočního provozu, inventarizaci a přesnou evidenci vašeho majetku (VO), preference moderních řešení při obnově sítě či její nové výstavbě, kontrolu kvality prací provedených při údržbě či obnově zařízení, garanci odborného dohledu při budování nového VO cizími investory 364 LOKALIT V ČR 12 ELTODO-CITELUM, S.R.O. Novodvorská 1010/ Praha 4 divize obchodních aktivit tel.: mobil:

13 Svazky mikrotrubiček pro optické sítě Mikrotrubičky ve svazcích patří mezi moderní technologie používané v telekomunikacích, hlavně pro výstavbu optických přístupových a metropolitních sítí. Řadí se mezi pasivní prvky vláknové techniky. Svazky umožňují podstatné zvýšení přenosové kapacity stávajících optických tras a redukují náklady při výstavbě nových tras. Samotné mikrotrubičky jsou používány pro instalaci optických mikrokabelů a svazků optických vláken zafukováním proudem vzduchu. Jejich hlavní funkcí je mechanická ochrana v nich uložených mikrokabelů a svazků vláken. Společnost MATEICIUC a. s. která se řadí mezi přední tuzemské výrobce ochranných trubek, vyrábí mimo jiné korugované chráničky DUOFLEX a DUOHARD, ochranné trubky OPTOHARD a PYROSTOP, v neposlední řadě i mikrotrubičky MIKROHARD. Mikrotrubičky lze kompletovat s různými variantami dalších ochranných trubek do tzv. systémů MULTIDUCT. Svazky MULTIHARD DB Příklady variant ks x mm/mm 7x10/8 5x12/10 12x7/5,5 11x7/5,5 + 1x10/8 11x7/5,5 + 1x12/10 11x7/5,5 + 1x14/12 11x7/5,5 + 1x16/14 V současnosti reprezentují systém MULTIDUCT dva základní typy: - MULTIHARD DB - MULTIPACK DB Označení DB (direct burried) informuje zákazníka, že se jedná o výrobky, které poskytují dostatečnou mechanickou ochranu umožňující přímou pokládku do země. Svazky MULTIHARD DB tvoří standardní (tenkostěnné) mikrotrubičky DI, předinstalované v silnostěnné ochranné trubce 40/34 (mm). Tyto mikrotrubičky mohou být s vnitřní stěnou hladkou nebo drážkovanou, včetně kluzné vrstvy snižující tření při zafukování optických kabelů. Kombinace rozměrů mikrotrubiček je libovolná, v závislosti na vnitřním průměru trubky. Rovněž barevná škála a varianty vnitřního povrchu mikrotrubiček jsou vyráběny podle požadavků zákazníka. V tomto výrobku je využit vnitřní prostor ochranné trubky tím nejefektivnějším způsobem, neboť tohoto stupně vyplnění není možno dosáhnout při dodatečném zafukování mikrotrubiček v již položených potrubních systémech. Tloušťka stěny ochranné trubky a použitého materiálu umožňuje přímou pokládku svazků do země. Předinstalované mikrotrubičky šetří čas při instalaci. Svazek má velkou výhodu ve zpevnění celé své konstrukce proti ohybu. Sestava nemá tendence se vlnit při pokládce do výkopu. Čím méně ohybů zvlnění, tím snadnější zafukování a předpoklad možnosti delší zafouknuté délky. Svazky MULTIPACK DB jsou tvořeny ze zodolněných mikrotrubiček DB, které jsou uloženy v tenkostěnné ochranné trubce. Tyto jsou také vyráběny s vnitřní stěnou hladkou, nebo drážkovanou včetně kluzné vrstvy snižující tření při zafukování optických kabelů. Rovněž zde je téměř libovolná kombinace rozměrů mikrotrubiček v závislosti na vnitřním průměru ochranné trubky. Tloušťka stěny mikrotrubiček a použitého materiálu umožňuje přímou pokládku svazků do země. I tato varianta nabízí stejné výhody pokládky jako je uvedeno u svazků MULTIHARD DB. Obě varianty svazků MULTI- HARD DB i MULTIPACK DB lze dle požadavku zákazníka značit popisem. Rovněž jednotlivé mikrotrubičky mohou být identifikovány stejným způsobem. Standardní balení bývá na vratných dřevěných bubnech. Ochranná trubka Příklad varianty ks x mm/mm 40/38,5 1x16/12, 10x7/3,5 Firma MATEICICUC a. s. si je vědoma, že rozvoj a budování nových optických komunikačních sítí má před sebou značný potenciál. Z toho důvodu společnost věnuje velkou pozornost vývoji nových a inovaci stávajících výrobků tohoto segmentu výrobního portfolia. Na můžete získat více informací k těmto výrobkům. Svazky MULTIPACK DB MATEICIUC a. s. - Ke Koupališti 370/15, Odry, tel.: fax: , 13

14 Motto: Každý úspěšný projekt vyžaduje partnerství a spolupráci zhotovitele a objednatele (zákazníka). Je to kontinuální proces poskytování komplexních služeb, efektivní kooperace a spolupráce a to od podpisu kontraktu až po ukončení realizace (stavební části, zajištění dodávek zařízení, montáží, IV, PSSR, KV), uvedení do zkušebního a trvalého provozu. Pro nás není každý nový projekt pouze obchod, je to náš život. Projekt Zprovoznění PES TV HMLS typ ve společnosti Slovkord Plus, a. s., Senica Článek se zabývá problematikou zprovozňování projektů, které byly pozastaveny v určité fázi realizace a to ve většině případů z důvodů neschopnosti je profinancovat. V našem případě se jedná o projekt zajišťující výrobu polyesterového vlákna (PES) pro výrobu kordových tkanin a to ve speciálním provedení HMLS typ. Cena projektu se pohybovala v roce 2009 na úrovni 2,5 mld. Kč a po dokončení projektu v plánovaném rozsahu by cena dosáhla 3,0 mld. Kč. Projekt PES TV HMLS typ realizovaný skupinou Kord v Senici byl vlivem špatné hospodářské situace v Evropě a také z důvodů neschopnosti zajistit zbývající financování pozastaven a bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Následně proběhla reorganizace, která zajistila nové majitele Slovkord Plus, a. s. Na základě této skutečnosti a řady jednání s novými majiteli bylo rozhodnuto o zprovoznění rozpracovaného a nedokončeného projektu. Rozhodnutím nových majitelů byla vybrána naše společnost pro přípravu všech zásadních dokumentů souvisejících se zprovozněním rozpracovaného projektu a pro realizaci jednotlivých etap a to formou generální dodávky (Turnkey). Cílem zprovoznění bylo zajištění výroby vláken PES TV HMLS Typ ve výši t/rok. Celý proces zprovoznění projektu PES TV HMLS typ ve společnosti Slovkord Plus, a. s., Senica byl řešen v následujících krocích: - v roce 2010 B-Projekting zpracoval feasibility study, a to ve dvou fázích, která prokázala, že zprovoznění rozpracovaného projektu je reálné. - v roce 2011 byl dopracován materiál týkající se možnosti zprovoznění jednotlivých segmentů rozpracovaného projektu s tím, že byla přijata koncepce postupného zprovozňování jednotlivých technologických celků a také kompletace chybějících stavebních objektů a inženýrských sítí. Na základě výše uvedených skutečností byly připraveny jednotlivé fáze řešení a také zpracován časový plán jejich realizace. Z analýzy rizik vyplynulo, že základním krokem pro zprovoznění rozpracovaného projektu bude v 1. fázi najetí starého provozu dopolykondenzace (DPK), zvlákňování a to provozu STv. Kruciálním problémem byla skutečnost, že projekt byl zastaven v situaci, kdy nebyly dokončeny stavební objekty (SO), provozní soubory (PS), inženýrské sítě a ostatní navazující energetické a provozní celky. Tento stav nebyl zdokumentován a podložen výkresy ani specifikacemi. Je nutné konstatovat, že příprava a vlastní dokončení rozpracovaného projektu vyžadovalo ověření současného stavu všech SO, PS, dílčích provozních souborů (DPS), dále zpracování dokumentace a realizaci nových SO a PS. Teoreticky vzato byla tato úvaha naprosto přesná a jasná, ale naplnění těchto požadavků bylo velmi složité a v mnoha případech těžko zajistitelné. Proto byl zvolen následující postup, který měl zajistit postupné zprovoznění STv a následně také nového projektu PES TV HMLS typ (NTv). Prvním krokem bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) a následná realizace 1. fáze řešení a to zprovoznění STv. Tato fáze byla úspěšně 14 ukončena na přelomu roku 2010/2011. Ukázalo se, že technologii, která byla odstavena v roce 2008, bylo možné po kompletaci a provedených technologických zkouškách zprovoznit a bylo velké překvapení, že výsledky (výroba vláken PES TV HMLS) byly na úrovni, které požadoval výrobce kordových tkanin a to Kordárna Plus, a. s. V návaznosti na ukončení 1. fáze byly zahájeny práce na realizaci rozpracovaného a pozastaveného projektu týkajícího se výroby PES TV HMLS vláken. Vzhledem ke složitosti a požadovaným termínům na realizaci jednotlivých fází byl zvolen následující postup: - byl stanoven časový rámec pro zprovoznění rozpracovaného projektu. - na základě rozpracovanosti jednotlivých SO, PS a DPS byly dopracovány specifikace a následně byly vytvořeny ceny pro realizaci této části projektu. Vzhledem ke složitosti bylo nutné určité části specifikací a výměr kompletovat na základě nově vytvořených položek a také na základě porovnání rozpracovanosti s původně určenými rozpočtovými náklady a také dříve stanovenými dodavatelskými cenami. Takto stanovené ceny pro dokončení projektu byly dále považovány za závazné. Byl to velmi riskantní postup, který mohl přinést generálnímu dodavateli velký problém. - dalším rozhodujícím faktorem byla skutečnost, že nebude možné zprovoznit projekt v původním rozsahu a to z důvodů současné situace na trhu s PET virgin chips. Součástí projektu byla také polykondenzace a to kontinuální s roční kapacitou tun. Takovou kapacitu není možné využít pro potřeby Slovkord Plus a také není možné ji efektivně prodat. Proto byla tato část projektu ponechána v současném stavu a PS 01, 02, 03, 04 nebyly dále kompletovány. - velmi složitou problematiku jsme museli také řešit z důvodů vydaných povolení pro realizaci daného projektu a to zvláště pro část, na které vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava integrované povolení. To se týkalo PS 01 Polykondenzácia a PS 05 Dopolykondenzácia, SO 2401 Polykondenzácia a SO 2402 Dopolykondenzácia. Problém spočíval v tom, že pro dokončení projektu jsme museli zajistit změnová řízení pro celý rozsah projektu a to včetně PS 05. Proto jsme museli v průběhu přípravy realizace zpracovat dokumentaci pro stavební povolení (DSP) pro požadovaný rozsah realizace a také jsme museli zajistit zrušení vydaného integrovaného povolení a následně dopracovat změnové řízení pro PS 01, 05, SO 2401 a SO Zvláště komplikované bylo dořešení a následná realizace souboru opatření týkajících se PBŘ (požárně bezpečnostního řešení) a to na základě rozhodnutí KHZZ Trnava. Součástí projektu je realizace všech dostupných systémů, od EPS až po sprinklery vodní clony, klapky pro odvod kouře ( COLTY) apod. - nedílnou součástí přípravy a realizace bylo zpracování dokumentace SHE a kontrola celé realizace projektu specialistou naší společnosti. - nestandardní bylo vedení Tender procedure s tím, že celý proces byl řízen výběrovou komisí, ve které měl zhotovitel a GD pouze jeden hlas. Komisi předsedal objednatel. Protože nebylo možné zajistit k jednomu termínu celý rozsah dokumentace pro výběrové řízení, byl celý tento proces velmi zdlouhavý, pro GD nevýhodný a byl zdrojem zpoždování realizace dílčích celků. Vzhledem ke způsobu vedení tendru, výběru dodavatelů a kompletaci cen bylo nutné vést více než 100 výběrových řízení. Výsledkem toho byla nutnost použití velkého množství firem (5 pro stavební část a 22 pro technologii a profese). Ve fázi vysoké rozpracovanosti bylo na stavbě více než 120 pracovníků. Pro realizaci 2. fáze byl zpracován podrobný časový plán v SW MS Project, který naplánoval realizaci od 03/2012 do Následně po uzavření SOD, vydaných povoleních stavebním úřadem Městem Senica, byla zahájena realizace jednotlivých stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS).

15 V průběhu realizace se ukázalo, že řadu skutečností při ověřování současného stavu nebylo možné zachytit a následné dopracovávání částí dokumentace přineslo práce nad rámec kontraktu. Rozhodující fází realizace projektu bylo následující: - dokončení jednotlivých SO včetně objektů nově vybudovaných v rámci změnového řízení - zprovoznění energetických bloků (elektro, věžové chlazení, strojní chlazení, dusíkové hospodářství, kompresorové stanice, kotelny, ohřevy termooleje) - zprovoznění zvlákňování včetně všech utilities (AHU pro quenching a take up room) - zprovoznění krystalizace a dopolykondenzace (vlastní dopolykondenzace prováděná v BPR). Po ukončení realizace jednotlivých PS a DPS byly provedeny všechny potřebné revize, testy a zkoušky (IV, PSSR, KV) a ve 12/2013 vydalo Mesto Senica povolení pro prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu. Realizace projektu byla úspěšně ukončena kromě PS 14 Triedenie a balenie. Tuto část nebylo možné zprovoznit z důvodu zániku dodavatele technologie HW a SW. Bylo rozhodnuto, že tuto část dokončí B-Projekting v průběhu roku Realizace této fáze projektu byla ukončena k s tím, že rozhodující části projektu, a to zvlákňování a dopolykondenzace včetně všech potřebných periferií, byly úspěšně zprovozněny. Realizace tohoto projektu přinesla naší společnosti na straně jedné velké množství problémů týkajících se jak stavební, tak i technologické části a na druhé straně jsme získali velmi cenné zkušenosti, které budeme moci uplatnit při přípravě a realizaci nových projektů a také při realizaci projektů, které byly v průběhu výstavby zastaveny. Na základě výše uvedeného je možné konstatovat následující: - realizace těchto projektů vyžaduje vytvoření velmi zkušeného pracovního týmu, který musí zajistit celou fázi přípravy a realizace a to jak v oblasti engineeringu, tak v oblasti řízení a realizace projektu na stavbě. - dokončování pozastavených projektů vyžaduje velké úsilí a to zejména ve fázi zjišťování skutečné rozpracovanosti dílčích celků projektu a také při návrhu a kompletaci všech částí projektu. - zkušenosti ukazují, že velkým rizikem je převzetí kompletace zařízení nakoupených investorem. Ukázalo se v průběhu realizace, že několik firem, které v minulosti dodaly technologické celky, zaniklo a museli jsme následně hledat řešení pro kompletaci těchto celků nástupnickými nebo jinými dodavateli. - jedním ze základních rozhodnutí je to, že generální dodavatel nemůže převzít zodpovědnost za vlastní technologické zařízení a také za ostatní zařízení, která byla dodána různými dodavateli v rámci dřívějších kontraktů. Pro generálního dodavatele jsou všechny takové celky, stroje a zařízení klasifikovány jako cizí zařízení provozně nevyzkoušené a generální dodavatel za ně nepřebírá zodpovědnost. Průběh realizace ukázal, že tato úvaha byla naprosto správná. V průběhu přípravy realizace není reálně možné přezkoušet jednotlivá technologická nebo energetická zařízení a přesvědčit se o jejich skutečném stavu. Není to možné z toho důvodu, že zařízení nejsou zapojena a kompletována. Velmi rizikovou částí takových zařízení jsou části elektro, HW a SW. - z pohledu kompletace a najíždění jednotlivých technologických celků je důležité zajistit úzkou spolupráci mezi objednatelem a zhotovitelem a to zejména při přípravě a vlastní realizaci IV a zvláště KV. Týká se to především zajištění všech potřebných náležitostí pro provedení těchto zkoušek a to potřebné množství surovin, materiálů, náplní, pracovních síl, energií a všech náležitostí spojených těmito činnostmi. - zprovoznění takto složitých technologických celků vyžaduje obrovské nasazení všech účastníků tohoto procesu a to jak ze strany generálního dodavatele, tak také objednatele a nedílnou součástí je velmi aktivní účast renomovaných supervizorů zahraničních dodavatelů. Zkušenosti ukazují, že i při zajištění všeho potřebného vyžaduje tento proces velký časový interval. - realizace projektu v cizím státě vyžaduje řadu speciálních opatření týkajících se vlastní společnosti (právní forma) z pohledu finančního a daňového, je také nezbytně nutné zajistit pro pracovníky platnou autorizaci na Slovensku pro projektování a engineering. - realizace projektu na Slovensku má určitá specifika a to zejména v oblasti přípravy realizace (schválení dokumentace technickou inšpek ciou), vlastní průběh zkoušení, provádění úradných skúšok u všech určených a vyhrazených zařízení a také účast inšpektorátu práce. Všechny uvedené skutečnosti mají vysoké nároky na cenu. Tyto nároky je nutné předem zakalkulovat do ceny projektu. - úspěšná realizace tohoto projektu zajistila práci pro desítky pracovníků a generuje i do budoucna možnost potencionálního nárůstu při rozšíření kapacit. - realizace tohoto projektu ukázala, že základním předpokladem jeho dokončení je vytvoření efektivního pracovního týmu a to jak na straně GD tak objednatele (investora). Je nutné vytvořit tým one company one way. Chci konstatovat, že tyto podmínky byly splněny a tým B-Projektingu si zaslouží velké uznání. Závěrem bych chtěl poděkovat novým majitelům Slovkord Plus za projevenou důvěru a především vyjádřit velké uznání celému projektovému týmu investora (SLK). Bez aktivní, smysluplné a mnohdy velmi náročné spolupráce by nebylo možné tak složitý projekt úspěšně dokončit. Milan Skopalík, B-Projekting Zlín B-Projekting, spol. s r.o. třída Tomáše Bati 299, Zlín tel.: fax:

16 Moderní systémy pro ochranu průmyslových podlah Obchodní společnost TECONS, spol. s r. o. působí na trhu v České republice již od roku V minulosti se specializovala na těsnění staveb proti vodě za pomoci materiálů na bázi přírodního sodného bentonitu. Od poloviny roku 2013, kdy došlo ke změnám ve vedení společnosti, se naše činnost rozšířila o dovoz a distribuci moderních technologií a systémů od skupiny RPM/Belgium Group, která sdružuje přední evropské výrobce materiálů pro výrobu průmyslových podlah a hydroizolací Alteco Technik GmbH, Hermeta GmbH, a RPM/Belgium N.V. Součástí zpravidla všech průmyslových staveb jsou betonové podlahy z betonu prostého, železového, drátkobetonu, případně vláknobetonu. Povrch betonových podlah v mnoha případech nevyhovuje požadavkům na odolnost proti extrémnímu namáhání, chemickému zatížení, na bezprašnost, ekologickou a hygienickou nezávadnost, v jiných případech je nutné vytvoření antistatického, protiskluzného povrchu s přímo pochozí nebo pojížděnou hydroizolační vrstvou, barevná povrchová úprava atd. Pro firmy realizující pokládku průmyslových podlah s následnou povrchovou úpravou nabízíme kompletní podlahové systémy na bázi metylmetakrylátu, polyuretanu, epoxidu i kombinaci metylmetakrylátu a polyuretanu. Duracon systém Představuje kompletní výrobkový program na bázi metylmetakrylátu pro povrchovou úpravu průmyslových podlah. Systém je doporučován pro lehké a středně těžké zatížení průmyslových podlah v potravinářském, farmaceutickém i strojírenském průmyslu. Duracon Systém SL - samonivelační stěrka, barevná, hladká nebo s křemičitými písky v tl. 2-3 mm. Duracon Systém BC - samonivelační stěrka, barevná s křemičitými písky v tl. 3-5 mm, protiskluzná úprava. Duracon Systém TR - stěrka s hustou čárou zrnitosti pro střední zatížení v tl. 4-5 mm. Duracon Systém L - stěrka s hustou čárou zrnitosti pro vysoké zatížení v tl. 5-8 mm. Vlastnosti: - plné zatížení je možné již dvě hodiny po dokončení, - kompletní pokládka je možná přes noc nebo přes víkend, - realizace je možná i při teplotách pod 0 C, - možnost vytvoření protiskluzného povrchu, - vysoká zatížitelnost a odolnost proti otěru, - pružné, hygienické a umožňující snadnou údržbu, - fyziologicky nezávadné, - vhodné pro tlakové čištění vodou, párou, - odolné proti působení kyselin, louhů a různých chemických látek, - dekorativní povrchová úprava s barevnými křemičitými písky nebo chipsy, - možnost aplikace na nové i na staré podklady z betonu, dlaždic a dřeva. Monopur Industry Tento podlahový systém je založen na jedinečné kombinaci speciálních polyuretanových pryskyřic a různých přídavných látek. Je používán v provozech, kde je podlaha vystavena vysokému chemickému, teplotnímu a zároveň mechanickému zatížení. Vlastnosti: - vysoká tepelná odolnost, odolává teplotním šokům a je vhodný pro čištění tlakovou vodou a párou, - vysoká chemická odolnost, je odolný proti celé řadě chemických látek, kyselinám, louhům, solím, olejům, krvi, kyselině mléčné, tukům, čistidlům, agresivním plynům a vůči většině rozpouštědel, - vysoká odolnost vůči horké vodě, ve vrstvě od 9 mm odolává stálému zatížení tekoucí horké vody do 90 C, - vysoká mechanická odolnost, má neobyčejně vysokou odolnost vůči obrusu při vysokém zatížení pojezdy, byl vyvinut pro použití ve vnitřních prostorách, - vodonepropustný, - bez zápachu, - jednoduchá zpracovatelnost, je snadný na pokládku, jednotlivé komponenty jsou předdávkovány, proto je chyba při dávkování a míchání eliminována, - pojízdný po 24 hodinách, je možné po 24 hodinách zatěžovat lehkým pojezdem a své plné odolnosti dosahuje po 7 dnech. Oblasti použití: potravinářský průmysl, chemický průmysl, farmaceutický průmysl. Monepox systém Tento vysoce variabilní systém na bázi modifikované epoxidové pryskyřice bez rozpouštědel je určen pro vytváření různých typů povrchů s různým stupněm mechanického zatížení a chemické odolnosti. Monepox AQ - 2 složková epoxidová pryskyřice na vodní bázi je dostupná v různých barvách dle RAL, vytváří saténový povrch, je bez zápachu, má dobrou mechanickou a chemickou odolnost, možnost aplikace na vlhký podklad. Monepox SL - samonivelační 3 složková malta, dostupná v různých barvách dle RAL je určená pro průmyslové podlahy, kde plynulý a hladký povrch současně vyžaduje dobrou mechanickou a chemickou odolnost. Tloušťka podlahy je 2-3 mm s hladkým povrchem a 4-5 mm s protiskluznou úpravou. Monepox Compact - je lehce zpracovatelná epoxidová malta pro vytvoření estetického povrchu vyžadujícího vyšší odolnost vůči nárazu a otěru v kombinaci s dobrou chemickou odolností. Provádí se v tloušťce 2-4 mm a v různých vícebarevných kombinacích. Monepox je vysoce odolný epoxidový nátěr dostupný v různých barvách dle RAL s vysokou chemickou odolností pro lehké a střední zatížení s hladkou, nebo protiskluznou úpravou. Oblasti použití: potravinářský, chemický, farmaceutický a automobilový průmysl. TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, Praha 10 tel: , tel./fax: , mobil: , 16

17 Specializovaný distributor bezpečnostních STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY a slaboproudých technologií Tel.: ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. 17

18 EXZELLENT Historic nové bezcementové řešení pro opravu a rekonstrukci staveb a památek Společnost MC- Bauchemie představila v loňském roce nový výrobek, který doplňuje řadu sanačních omítek EXZELLENT. Systém Exzellent, tedy sanační omítka regulující vlhkost, která se liší od stávajících omítek WTA především schopností odvádět až 15 x více vody z vlhkého podkladu, se stává postupně známou věcí nejen v odborných kruzích, ale i u laické veřejnosti. Principem třívrstvého sanačního systému je zajištění vysoké difúze vodních par v navzájem propojených a geometricky adekvátních pórech. To má za následek, že omítka nedegraduje v důsledku ukládání solí, ale soli jsou permanentně transportovány na povrch. Navíc lze omítku nanášet na již vlhký podklad a odpadají tak náklady na vysoušení zdiva. Nyní jsme vyvinuli variantu, která neobsahuje cement a obohatili tím i tak specifickou edici omítek. Exzellent Historic vykazuje stejné charakteristické vlastnosti, na jaké jste u našich současných omítek Exzellent zvyklí, navíc je však vyvinut na základě dalších směrnic a požadavků odborníků z památkové péče, čímž je naprosto vhodný pro sanaci historických budov a památek. Nejčastěji jsou zde žádány právě stavební materiály, které vykazují minimální nebo dokonce nulové množství cementu, aby co nejpřesněji vyjadřovali původní stavební materiály a technologie. A to splňuje právě novinka MC-Bauchemie Exzellent Historic: pojivo simulující přírodní hydraulické vápno (románský cement) s novými stavebně-fyzikálními poznatky. Omítka jako románský cement, tedy z doby předcementové Důležité vlastnosti omítky EXZELLENT Historic: Absolutně bez obsahu cementu podíl cementu 0,0 % NHL 3,5 Nepatrné smrštění a inklinace k trhlinám Zabraňuje vzniku plísní Lze nanášet i silnější vrstvy díky nízké specifické hmotnosti a stálosti Odolná vůči solím a mrazu Dlouhá životnost osvědčená praxí Rychlé a jednoduché zpracování strojně i ručně Nasákavost solí (1x Na 2 SO x H 2 O) Klasická sanační omítka WTA se solnou destrukcí na povrchu Oblasti použití: Do interiéru i exteriéru Pro oblasti soklu Vysušení interiéru bez nutnosti zásahu zvenčí Na lomový kámen, zdivo, smíšené zdivo, beton i pórobeton Ideální pro aplikaci na historických stavbách a památkových objektech Pro objekty postižených povodněmi Ing. Radek Hůla Obchodní ředitel divize CC Povrch omítky Exzellent není po srovnávacím testu narušen solí MC-Bauchemie s.r.o. Construction Chemicals Skandinávská 990, Žebrák, tel.: , fax:

19 SVED, elektrotechnické družstvo Švermova 268, Liberec, tel.: VÝROBA ROZVADĚČŮ elektroměrové, staveništní, domovní, bytové rozvodnice, technologické, zásuvkové skříně. VÝROBA TRANSFORMÁTORŮ od 3 do VA, autotransformátorů, cívek, trafa medicínská, zakázkově od 1 ks! LED osvetlení LED reflektory LED pásky LED světelné zdroje hala P stánek 3.03 Bez názvu /20/2014 7:32:00 AM

20 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY Rekonstrukci bytu musí předcházet DOKONALÁ PŘÍPRAVA Ono se řekne byt 2+1. Avšak jen do té doby, než je nutné pustit se do jeho komplexní rekonstrukce. Lidem, kteří se denně nepohybují ve stavebnictví při představě vstupu řemeslníka do bytu vstávají vlasy hrůzou na hlavě, jiní raději věci kolem sebe neustále opravují, než by čelili totálnímu kolapsu své domácnosti. Obojí lze samozřejmě pochopit. Nicméně obávat se musí jen ten, kdo podcenil přípravu rekonstrukce a nedomyslel řádně detaily a důsledky plynoucí z postupu i provázanosti jednotlivých prací. Před započetím každé rekonstrukce je proto nutné vše pečlivě naplánovat a sestavit alespoň přibližný časový harmonogram nástupu jednotlivých profesí. Důsledné plánování rekonstrukce se vyplatilo majiteli bytu Ta proběhla v měsících listopadu až lednu a do její realizace byly zapojeny snad veškeré profese, které mohou s renovací bytu bezprostředně souviset. Akci předcházel důkladný průzkum stávajícího stavu, jednotlivých konstrukcí a instalací. Bylo konstatováno, že veškeré instalace i vybavení bytu jsou za hranicí své životnosti a je tudíž nutné přikročit k jejich kompletní obnově. V nevyhovujícím stavu se nacházela zejména koupelna bytu, v níž byl v rozporu se stávajícími předpisy provozován samostatně plynový kotel a plynový průtokový ohřívač. Morálně zastaralá byla celá topná soustava s rozvodem z ocelových černých trubek vedených po povrchu stěn k jednotlivým litinovým radiátorům. Dožilá byla i původní kuchyňská linka, elektroinstalace, značný stupeň opotřebení vykazovaly i podlahy z klasických dřevěných vlysů v obou pokojích, respektive lina a dlažeb v chodbě a kuchyni. Na základě těchto zjištění bylo přijato rozhodnutí o totální rekonstrukci bytu. V prvé fázi byla vypracována detailní technická zpráva popisující průběh rekonstrukce a projektová dokumentace zachycující polohu jednotlivých vývodů instalací, rozmístění zařizovacích předmětů, topného zdroje i sestavy kuchyňské linky. Samotné práce započaly odstraněním starých dřevěných obkladů, demontáží původní kuchyňské linky, spíže a vestavěných skříní. Ihned poté byly demontovány veškeré plynové spotřebiče a zařizovací předměty v koupelně. Z důvodů zajištění přívodu dostatku přirozeného světla a vzduchu byla vybourána původní příčka mezi koupelnou a WC. Došlo tím k optickému zvětšení celého prostoru s možností jeho komfortnějšího využití. Odstraněny 20

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Opatření proti nežádoucím tokům tepelné energie a jejich začlenění do systému řízení

Opatření proti nežádoucím tokům tepelné energie a jejich začlenění do systému řízení Opatření proti nežádoucím tokům tepelné energie a jejich začlenění do systému řízení Stínící systémy, ať již interiérové nebo exteriérové významně ovlivňují tepelnou pohodu v interiéru ať se jedná o administrativní

Více

Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie

Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie Novinky 2009: V roce 2009 jsme se Vám rozhodli nabídnout služby a produkt s ještě

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

Asfora Katalog produktů

Asfora Katalog produktů Vypínače a zásuvky sfora Katalog produktů P80 www.schneider-electric.cz Obsah Představení Přehled produktů Spínače a tlačítka 6 Zásuvky 8 Komunikační zásuvky 9 Stmívače 0 Příslušenství Technické informace

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

Garážová vrata a pohony Centrální vysavače Komplexní elektroinstalace

Garážová vrata a pohony Centrální vysavače Komplexní elektroinstalace » Zámecké náměstí 21/3, 79201 Bruntál / T: +420 554 777 292-3 / F: +420 554 777 294 / elikon@elikon.cz / www.elikon.cz Garážová vrata a pohony Centrální vysavače Komplexní elektroinstalace Garážová vrata

Více

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím Co se dnes dozvíte... Představení konceptu Natura Space Jak se dům staví Jaké jsou jeho parametry Kolik dům stojí Jaké jsou možnosti

Více

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Komunikační systém Acti 9 poskytuje vašim obchodním partnerům úplnou kontrolu nad jejich elektroinstalací 100% Pouze od Schneider Electric exclusive

Více

Ceník prací. Poradenství. Zelená úsporám dotace

Ceník prací. Poradenství. Zelená úsporám dotace Poradenství Zelená úsporám dotace V rámci Zelené úsporám nabízíme veškeré služby týkající se získání dotací. Můžeme Vám navrhnout optimální cenové návrhy, tepelně technické posudky, vyřešit technické problémy

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Zveme Vás k účasti a návštěvě největšího veletrhu elektrotechniky v ČR

Zveme Vás k účasti a návštěvě největšího veletrhu elektrotechniky v ČR Zveme Vás k účasti a návštěvě největšího veletrhu elektrotechniky v ČR Ve dnech 24. 27. 3. 2015 se na brněnském výstavišti uskuteční 23. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace,

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL O SPOLEČNOSTI Zajišťujeme komplexní služby od prvotního návrhu osvětlení přes výrobu, montáž a instalaci až po kvalitní záruční a pozáruční servis. Svým zákazníkům přinášíme individuální a inovativní řešení

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

Systém inteligentního řízení moderních domů. Vzorový rozpoč et GILD Single. http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15)

Systém inteligentního řízení moderních domů. Vzorový rozpoč et GILD Single. http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15) Systém inteligentního řízení moderních domů Vzorový rozpoč et GILD Single http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15) Úvod Vzorové kalkulace systému GILD jsou vypracovány jako příklady

Více

Smart veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o.

Smart veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Smart veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON Servisní, s.r.o. Profil společnosti Poskytujeme komplexní služby v oblasti distribuce elektřiny a plynu. Především výstavbu, provoz a údržbu energetických

Více

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby.

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. Made in Italy GHOST - R Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. LET Z Á R U K A ROZŠÍŘENÁ 11 VÝHODY Vyspělá LED technologie je v tradičním designu LED průmyslové

Více

TESLUX KATALOG PRODUKTŮ 1/13

TESLUX KATALOG PRODUKTŮ 1/13 2013 KATALOG PRODUKTŮ 1/13 Proč si vybrat značku Díky trendu a zvyšující se poptávce se náš trh začíná zaplňovat LED žárovkami různé kvality, konstrukce a výkonů. Jedná se tedy pouze o zvolenou strategii

Více

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Kolín, 18.5.2015 Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Během letošního ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky,

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

4 dimenze designu ELEKTRO-SYSTEM-TECHNIK S.R.O.

4 dimenze designu ELEKTRO-SYSTEM-TECHNIK S.R.O. 4 dimenze designu ELEKTRO-SYSTEM-TECHNIK S.R.O. Kdo jsme a co Vám nabízíme Společnost Elektro-System-Technik s.r.o. dodává na český a slovenský trh komunikační systémy budov Siedle, spínače a systémy Berker,

Více

Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287

Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287 Obsah Úvod a služby 4-7 DK-kabelové krabicové rozvodky 8-141 1,5-240 mm 2, IP 54-67 KV-malé rozváděče do 63 A 142-205 IP 54-65, 3-54 modul. jednotek Rozváděčový systém s dveřmi do 250 A 206-287 IP 66 Rozváděčový

Více

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům ABB s.r.o. Elektro-Praga Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové uživatele

Více

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti

COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti

Více

Niloé. jednoduše elegantní

Niloé. jednoduše elegantní Niloé jednoduše elegantní Je zde pro vás i životní prostředí kolem vás Eco produkt > řada Niloé se vyrábí se speciální ohleduplností k životnímu prostředí podle ISO 14001. Snížení spotřeby elektrické energie

Více

maximum z vaší energie

maximum z vaší energie Pomáháme me vám získat maximum z vaší energie Úspory energií: krok za krokem reálným provozem Energetické dilema Skutečnost Nutnost Energetická poptávka do r. 2050 Na elektrickou energii do r. 2030 vs

Více

VÝROBNÍ SORTIMENT PRAHA ODRY NOVÝ JIČÍN OSTRAVA BRNO

VÝROBNÍ SORTIMENT PRAHA ODRY NOVÝ JIČÍN OSTRAVA BRNO VÝROBNÍ SORTIMENT PRAHA ODRY NOVÝ JIČÍN OSTRAVA BRNO MATEICIUC a.s., Ke Koupališti 370/15, 74 35 Odry, Czech Republic telefon: +40 556 31 411, telefon/fax: +40 556 730 417 ČSN EN ISO 9001:009 01 Dvoustěnné

Více

Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008

Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008 Nová služba obcím a městům Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008 Člověk se odjakživa snažil zahnat temnotu. Z dobrého důvodu! Neboť bez světla je sotva možné žít produktivně, pohodlně a zejména bezpečně. Díky

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Divetta - světlo budoucnosti

Divetta - světlo budoucnosti Divetta - světlo budoucnosti Sortiment produktů zahrnuje zářivkové trubice, zářivky, kompaktní zářivky, elektronické předřadníky, elektroluminiscenční diody a kompletní výrobky. Světelné zdroje Divetta

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

BULLETIN 5/2012 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 5/2012 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 5/2012 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom Vážení obchodní partneři, ve spolupráci se společností PROFiber jsme pro Vás připravili školení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE

Více

Úspory elektrické energie v osvětlení

Úspory elektrické energie v osvětlení Úspory elektrické energie v osvětlení Ochrana přírody a uvážená spotřeba energie Klíčovým úkolem dneška je najít řešení pro efektivní a zároveň úsporné využití elektrické energie. V tomto chceme být Vaši

Více

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení 1 ZÁKLADNÍ APLIKACE Pouliční osvětlení Světelné věže Tunely Mýtné brány Solární řešení Přechody pro chodce 2 ZÁKLADNÍ VÝHODY Firma s tradicí

Více

Úspory ve veřejném osvětlení

Úspory ve veřejném osvětlení Úspory ve veřejném osvětlení Kvalitní osvětlení s optimálními náklady Hynek Bartík Minimalizace celkových nákladů Investiční náklady svítidla sloupy světlené zdroje kabeláž Provozní náklady náklady na

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Organizace Český telekomunikační úřad IČ 70106975 Datum vyplnění 6. 10. 2011 Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Vážená paní, vážený pane, naše společnost, INCOMA GfK, která se specializuje

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

kasper design solutions

kasper design solutions kasper design solutions Vážení zákazníci, v tomto katalogu si Vám dovolujeme prezentovat projektová řešení značky KASPER. Tato rodinná značka se poprvé objevila na trhu v roce 1990 v oborech stavebnictví

Více

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací.

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. jasně bílá světle šedá krémová béžová hnědá 38, L

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

ARCHITECTURAL LIGHTING

ARCHITECTURAL LIGHTING ARCHITECTURAL 09 LIGHTING CORONA - záře, která fascinuje lidstvo od nepaměti... KATALOG MODERNÍ SVÍTIDLA M o d e r n í d e s i g n J e d n o d u c h o s t E l e g a n c e Ú s p o r n o s t CORONA, FRAME,

Více

Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu

Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu Společnost WATERSAVERS působí v oblasti úspory vody již od roku 2002. Společně s Jihomoravským Inovačním Centrem

Více

CÍL INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ ÚSPORY NEBO KOMFORT?

CÍL INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ ÚSPORY NEBO KOMFORT? Václav MAHDAL projektový manažer inels 26.3.2012 CÍL INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ ÚSPORY NEBO KOMFORT? Obsah ELKO EP, s.r.o. Proč inteligentní elektroinstalaci? Pozice inels na trhu, čím jsme odlišní? Mýty Komfort,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům 05/2007 RD Olymp; G servis s.r.o., Třebíč Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové

Více

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930 Katalog 2014 / 2015 Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura 01.2014 / T930 Software a služby RITTAL Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy Tel.: (+420) 234 099 000 Fax: (+420)

Více

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE.

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Co Vám server STAVEBNÍ ZBOŽÍ přinese? Internetový server STAVEBNÍ ZBOŽÍ Vám nabízí možnost propagace Vašeho internetového obchodu v rámci

Více

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Osvětlovací technologie - LED Aktuální stav - LED technologie ještě nedosáhla

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Domácí automatizace Foxtrot jako nedílná součást nadstandardního bydlení Rezidence Fastrova

Domácí automatizace Foxtrot jako nedílná součást nadstandardního bydlení Rezidence Fastrova Kolín, 7.3.2014 Domácí automatizace Foxtrot jako nedílná součást nadstandardního bydlení Rezidence Fastrova V Praze 6 Břevnově na ulici Fastrova 7 se právě dokončuje zajímavý komorní projekt sedmi luxusních

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

Systémy protisluneční ochrany heroal

Systémy protisluneční ochrany heroal Složky pro novináře R+T 2015 Tisková zpráva: Rozšíření oblasti obchodní činnosti heroal Systémy protisluneční ochrany heroal heroal představuje sektor protisluneční ochrany na veletrhu R+T 2015 Stuttgart/Verl,

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Profesionální řešení... Excelentní kvalita...

Profesionální řešení... Excelentní kvalita... Profesionální řešení... Excelentní kvalita... LED-systems.cz - se specializuje na energeticky vysoce úsporné LED světelné zdroje a osvětlení, osazené výhradně nejmodernějšími POWER LED chipy s důrazem

Více

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort Teplo komfort značí produkt, který spojuje bezpečnou a spolehlivou

Více

Katalog. vánočního osvětlení. www.emos.eu

Katalog. vánočního osvětlení. www.emos.eu Katalog vánočního osvětlení 2014 www.emos.eu Klasické vánoční řetězy ZY0807 15 34 080 070 10 m, 100 LED 5 W Napětí Životnost 230 V 5 600 7 000 K 50 000 h 50 000 5 m 44 ZY0803 15 34 080 030 12 m, 120 LED

Více

Specialista na odvodnění bazénů a wellness prostor

Specialista na odvodnění bazénů a wellness prostor Specialista na odvodnění bazénů a wellness prostor ČESKÝ VÝROBEK Atypická výroba z nerezu pro bazény a wellness centra Společnost ALCAPLAST, český výrobce sanitární techniky, působí řadu let jako lídr

Více

vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz

vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz Vestavěné skříně Vestavěné skříně nacházejí uplatnění všude tam, kde je kladen důraz na využití úložného prostoru. Navrhneme a vyrobíme

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

Vzorový rozpoč et GILD-Unlimited

Vzorový rozpoč et GILD-Unlimited Systém inteligentního řízení moderních domů Vzorový rozpoč et GILD-Unlimited Úvod Vzorové kalkulace systému GILD jsou vypracovány jako příklady reálných instalací pro orientační seznámení s rozsahem investice

Více

Roth plochý kolektor Heliostar 218... hightech s

Roth plochý kolektor Heliostar 218... hightech s Roth Heliostar nyní též s menší plochou... pro každé použití správná velikost Po úspěšném uvedení na trh kolektoru Roth Heliostar s inovovanou polykarbonátovou vanou je nyní k dodání nově ve dvou různých

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn Technika Topná technika grzewcza 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění 5 VRSTEV INOVACE CAPRICORN 10 let záruky Otestována v laboratořích Capricorn 100% kontrola výrobních procesů

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Konference EVV. Elektronický vývoj a výroba z pohledu firmy ELKO EP Holding, a.s.

Konference EVV. Elektronický vývoj a výroba z pohledu firmy ELKO EP Holding, a.s. Konference EVV Elektronický vývoj a výroba z pohledu firmy ELKO EP Holding, a.s. Obsah: ELKO EP Holding, a.s. ve zkratce Vývoj výrobků Vývojové oddělení Vlastní zkušebna Vývoj technologií Video o firmě

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah

TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Investor: Hala pro úpravu plochého skla parc. č. 269. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6 v k.ú. Lázně Toušeň WINDOW HOLDING a.s. Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení

Více

DESIGNOVÉ KONVEKTORY

DESIGNOVÉ KONVEKTORY DESIGNOVÉ KONVEKTORY O NÁS O SPOLEČNOSTI Společnost MINIB,a.s. je ryze českou společností, která patří k předním výrobcům konvektorů v České republice. V současné době exportuje své výrobky do třiceti

Více

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD Popis produktů: Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené

Více

Komplexní špičkový systém detekce požáru od společnosti Bosch s technologií místní zabezpečovací sítě (LSN) pro dokonalou ochranu.

Komplexní špičkový systém detekce požáru od společnosti Bosch s technologií místní zabezpečovací sítě (LSN) pro dokonalou ochranu. Prvotřídní požární ochrana luxusního hotelu Hotel Kempinski Hotel The Dome v Turecku je kompletně vybaven systémem elektrické požární signalizace od společnosti Bosch. Kempinski 2 Komplexní špičkový systém

Více