INVESTORSKÉ 2/ TÉMA: ELEKTROINSTALACE, STAVBA POD DROBNOHLEDEM - GALERIE ŠANTOVKA VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTORSKÉ 2/2014. www.tvstav.cz TÉMA: ELEKTROINSTALACE, STAVBA POD DROBNOHLEDEM - GALERIE ŠANTOVKA VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI."

Transkript

1 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. TÉMA: INVESTORSKÉ 2/2014 ELEKTROINSTALACE, STAVBA POD DROBNOHLEDEM - GALERIE ŠANTOVKA GALERIE ŠANTOVKA v Olomouci - ètìte od str. 27 VYBÍRÁME Z OBSAHU: BARCCO NABÍZÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI LED OSVĚTLENÍ STR. 6 ASFORA SPÍNAČE A ZÁSUVKY VE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGII I DESIGNU STR. 18 VÝSTAVBA ŠANTOVKY? NELEHKÝ, NICMÉNĚ ZAJÍMAVÝ ÚKOL! STR. 28

2 Udáváme směr inovativním kabelovým řešením Klademe důraz na inovace a kreativní procesy, kvalitní produkty a komplexní řešení pro zákazníka. Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme silové kabely a kabelové systémy pro elektroinstalace, jakož i pro distribuci a přenos elektřiny. Nabízíme autovodiče, trakční a trolejové kabelové systémy pro železniční dopravu. Přečtěte si více na

3 OBSAH 4-19 ELKOV elektro otevírá novou divizi ELKOV lighting BARCCO nabízí komplexní služby v oblasti LED osvìtlení ASFORA Spínaèe a zásuvky ve špièkové technologii i designu Lapp Group pøedstaví na veletrhu AMPER vodiè ÖLFLEX HEAT 125 SC JANÈA V. M. hledí do budoucna s mírným optimismem Svazky mikrotrubièek pro optické sítì Projekt Zprovoznìní PES TV HMLS typ ve spoleènosti Slovkord Plus, a. s., Senica Moderní systémy pro ochranu prùmyslových podlah EXZELLENT Historic nové bezcementové øešení pro opravu a rekonstrukci staveb a památek Rekonstrukci bytu musí pøedcházet dokonalá pøíprava Veletrh AMPER Efektivní zpùsob, jak jít naproti novým pøíležitostem a budoucím kontraktùm Budoucnost hydroizolací spodních staveb má jméno: Permacrete beton pro Bílé vany Moderní design a špièková nìmecká kvalita od GU Stavba pod drobnohledem: Obchodnì zábavní centrum Galerie Šantovka Výstavba Šantovky? Nelehký, nicménì zajímavý úkol! Realizaci tvarovì složité fasády Šantovky zvládl Sipral na výbornou Lávka do Galerie Šantovka v Olomouci Vodotìsné dilatace DEFLEX nejkvalitnìjší dilatace pro èeské a slovenské stavebnictví Speciální sklenìné obklady pro Galerii Šantovku Automatických dveøí BESAM si v Galerii Šantovka ani nevšimnete Elfetex o krok blíž k zákazníkùm ÈLENÌNÍ PODLE OBORÙ: 1. Materiály 1-11 Kovové 1-12 Døevìné 1-13 Pojiva, plniva 1-14 Hydroizolace, støešní krytiny 1-15 Tepelné a zvukové izolace 1-16 Sklo, sklenìné výrobky 1-17 Výplnì otvorù 1-18 Keramické zboží 1-19 Beton, betonové výrobky 1-20 Plasty, plastové výrobky 1-21 Stavební chemie, nátìrové hmoty 1-22 Kámen, výrobky z kamene 1-23 Zdicí materiály 1-24 Stavební dílce, konstrukce 1-25 Materiály ostatní, stavebniny 2. Strojní výroba pro stavebnictví 2-11 Stavební stroje a zaøízení 2-12 Dopravní stroje a zaøízení 2-13 Øemeslné stroje a nástroje 2-14 Lešení, bednìní, pažení 2-15 Mìøící pøístroje, geodetické práce 2-16 Zabezpeèovací technika 3. Stavební firmy 3-11 Dopravní a inženýrské stavby 3-12 Obèanská a bytová výstavba 3-13 Prùmyslové stavby 3-14 Speciální a modulové stavby 3-15 Stavební technologie a øemesla 3-16 Stavby na klíè 4. Doprovodná skupina 4-11 Pøíprava staveb, projektová èinnost 4-12 Odborné posudky, prùzkumy 4-13 Vybavení interiérù a exteriérù 4-14 Zdravotní a sanitární technika 4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace 4-16 Rozvody, kanalizace 4-17 Úpravy povrchù 4-18 Vybavení stavenišť 4-19 Elektroinstalace 4-20 Vodoinstalace 5. Navazující obory 5-11 Finanèní a investièní èinnost 5-12 Veletrhy a výstavy 5-13 Stavební sdružení, informaèní èinnost 5-14 Realitní èinnost 5-15 Výpoèetní a kanceláøská technika, software 5-16 Bezpeènost práce 5-17 Ekologie Pøed inteligentními elektroinstalacemi není úniku Nìkteré vìci v našich životech již natolik zdomácnìly, že je považujeme za naprostou samozøejmost. Svou bezmoc si uvìdomíme teprve v okamžiku, kdy pøestanou fungovat. Dnes bude øeè o elektøinì. Ano, je to sice již více než 165 let, kdy Thomas Alva Edison pro lidstvo vynalezl žárovku, nicménì nyní si uvìdomíme význam pojmu elektøina maximálnì v okamžiku, kdy uvízneme ve výtahu, pøestane fungovat varná plotýnka s rozvaøeným obìdem èi nedej bože, bagrista pøekopne pøívodní kabel a ztratí se nám všechna rozpracovaná data v poèítaèi. Elektrizace všech možných oborù lidské èinnosti je dnes patrná na každém kroku. Elektøina je hybnou silou nejen širokého spektra zaøízení, strojù a spotøebièù v prùmyslu, ale také datových úložišť, navigaèních pøístrojù, klimatizaèních soustav, výpoèetních systémù a domácností po celém svìtì. S klidným svìdomím lze øíci, že elektrizace ovládání témìø všeho se stává ve spoleènosti symbolem technické vyspìlosti, pohodlí, modernosti i vysoké životní úrovnì. Dùkazem tìchto slov jsou v souèasné dobì stále populárnìjší inteligentní elektroinstalace. Dokáží øídit chod topných soustav, výtahù, garážových vrat, žaluzií i audiovizuálních systémù. Samozøejmostí je možnost ovládání jednotlivých svìtel v místnosti èi domì vèetnì regulace intenzity svícení s pomocí dálkového ovládání èi nástaveb pro chytré telefony, nastavení rozmanitých svìtelných scén apod. Z jednoho místa lze kontrolovat i stav EZS, øídit chod kamerových systémù a sledovat buï klidový stav místností nebo dùvody jejich narušení. Pøed elektroinstalacemi v rùzné jejich podobì zkrátka není úniku. Ivo Románek Stavební a investorské noviny Informaèní systémovì tøídìný èasopis pro stavebnictví a navazující obory. Vydává: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: šéfredaktor: Pøíjem inzerce a tiskových podkladù: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: e -mail: Obchodní zastoupení: (Praha), (Brno), (Ostrava) Ev. èíslo: MK ÈR E Zpùsoby šíøení: bezplatnì na sta vebních výstavách a veletrzích, investo rùm, pøedplatitelùm a inzerentùm, sítí spolupracovníkù v celé ÈR. -noviny-online Vychází mìsíènì ISSN Roèní pøedplatné je 580 Kè

4 ELKOV elektro otevírá novou divizi ELKOV lighting ELKOV elektro a. s. je specializovaný velkoobchod elektromateriálem a svítidly se sítí třinácti poboček na území České republiky. Společnost byla založena již v roce 1992 a s ročním obratem téměř 1,5 miliardy korun a necelými 300 pracovníky patří k nejvýznamnějším hráčům na trhu elektroinstalačním materiálem. Novinkou společnosti jsou dva velké projekty, které vznikly ke konci roku Nejprve byla založena dceřiná společnost mylight a s ní vybudováno i světelné studio v Brně, následně pak vznikla i nová divize ELKOV lighting v Praze. Martin Auer, světová značka pekáren, Rakousko zdroj: OMS zdroj: OMS Zimní stadion Mladá Boleslav Vzhledem k rozsáhlému budování a pestré historii nabízí společnost ELKOV elektro a. s. kompletní sortiment elektromateriálu a široký výběr svítidel a světelných zdrojů různých typů od více než 600 domácích i zahraničních dodavatelů. Základní sortiment zahrnuje kabely, vodiče, elektroinstalační krabice, trubky, lišty, kabelové žlaby, vypínače, rozvaděče, jističe, pojistky, stykače, chrániče, přepěťové ochrany, modulové přístroje, relé, měřicí přístroje, transformátory, elektroměry, termostaty, spínací hodiny, topné rohože, svítidla a světelné zdroje. Nejvíce společnost odlišuje šíře sortimentu, který v současné době nabízí. Není úplně běžné, aby zákazník přišel do velkoobchodu elektro a našel v něm 48 modulů běžných bytových rozvaděčů od 17 různých výrobců. Jsem přesvědčen o tom, že naše nabídka je dnes největší v celé republice a chceme v tomto trendu i nadále pokračovat. Naší snahou je stále rozšiřovat jednotlivé kategorie celého sortimentu a v rámci těchto jednotlivých kategorií mít nabídku zboží co nejširší, říká Michal Vodička, výkonný ředitel ELKOV elektro, a. s. Světelné studio mylight V létě roku 2013 byla založena nová dceřiná společnost s názvem mylight, která sídlí v budově Triniti Office Center v Brně. V prostorách show roomu této společnosti, na ploše 200 m 2, se zákazníci mohou dozvědět vše potřebné o samotném světle, osvětlení i jeho designu. Naši odborníci zde všem zájemcům mohou ukázat funkci světla obecně i to, jak lze se světlem v prostoru pracovat a co vše jím lze vytvořit. Poskytujeme profesionální a komplexní služby od návrhu osvětlení, přes vizualizaci i výběr svítidel. ELKOV elektro a. s. v roce 2013 založila novou divizi ELKOV lighting, která se zaměřuje na projektové osvětlení. ELKOV lighting je strategickým partnerem významné slovenské společnosti OMS, předního výrobce osvětlovací techniky v Evropě. Společnost OMS vyvíjí a vyrábí průmyslová a designová svítidla a zahrnuje komplexní řešení pro interéry i exteriéry. Vlastní výzkumné a vývojové centrum, interní oddělení designu v kombinaci s nadstandartním technickým zázemím umožňuje vymezit nové trendy v osvětlení. Komplexní přístup, zabezpečení celého procesu od myšlenky až po realizaci a servis, flexibilita a široká síť partnerů dávají OMS nepřekonatelné možnosti realizovat téměř jakoukoliv světelnou vizi. Klíčové segmenty projektového osvětlení ELKOV lighting a OMS Lighting: kancelářské osvětlení, průmyslové osvětlení (výrobní a skladové haly, logistická centra, garáže), veřejné osvětlení (uliční, parkové, architektonické osvětlení, osvětlení pro cyklostezky a přechody), osvětlení pro nejrůznější typy obchodních řetězců a obchodních center, osvětlení nemocničních a zdravotnických zařízení, osvětlení sportovišť a wellness center. Společným cílem ELKOV lighting a OMS je nabídnout širokou škálu produktů v oblasti různého typu osvětlení a nově vybudovat síť klientů i v České republice. Nová divize ELKOV lighting a jeho strategický partner OMS 4

5 zdroj: OMS Slovnaft, realizace Slovensko, svítidlo Grafais Harley Prešov se společně ve dnech 18. až 21. března 2014 účastní již 22. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPER 2014, a to v prostorách brněnského výstaviště, kde bude prezentována expozice spe ciálně upraveného kamionu, který disponuje specifickým vybavením a projekčním zařízením pro profesionální a světelné prezentace. Navštívit tuto nevšední světelnou expozici je možné na venkovní ploše VP 04. Osvětlovací technika Světelné studio zdroj: OMS 5

6 BARCCO Systém, s. r. o. je společnost s dvacetiletou působností v oblasti dodávek počítačových systémů a sítí a od roku 2009 se stala také výhradním dodavatelem LED osvětlení BARLUX na český trh. Navštívili jsme proto jednatele společnosti Ing. Radana Knopa, abychom se ho zeptali na obecné výhody LED technologií i na výhody produktů BARLUX. BARCCO nabízí komplexní služby v oblasti LED osvětlení LED trubice Barlux T8 (3 typy krytů) Pane inženýre, jak vnímáte současný vývoj LED osvětlení na našem trhu? Jako jednoznačně se rozšiřující. Čím dál víc společností, firem a podniků si uvědomuje, že LED systémy přinášejí významnou úsporu provozních nákladů. V současné době se jedná o nejlepší investici do úspory elektrické energie. Je to dnes jedna z mála možností, jak ještě výrazně snížit firemní náklady. Samozřejmě se setkáváme s názorem, že LED produkty jsou příliš drahé. Záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na věc podíváme. LED technologie v současné době prakticky ve všech technických parametrech předčí jakoukoli klasickou technologii, a to s úsporou %. Životnost je mnohonásobně delší a odpadá také práce s častou údržbou. Když porovnáme tyto důležité parametry a vynaložené investice, zjistíme, že tato technologie je ekonomicky velmi výhodná. Zejména firmy s dvou a třísměnným provozem mají návratnost investice do tohoto osvětlení 1 až 2 roky. Po této krátké době už zákazníkovi tato investice pouze vydělává, a to několikanásobek pořizovací ceny. Jak vypadá z tohoto pohledu nabídka výrobků BARLUX? Dovážíme veškerý sortiment osvětlovací techniky BARLUX jako jsou průmyslové LED lampy, LED trubice, LED reflektory, pouliční LED osvětlení a LED panely nebo interiérová tělesa do kanceláří. Tyto produkty se řadí ke špičce na trhu, neboť jsou vyrobeny z vysoce kvalitních zdrojů, za pomoci moderní a vyspělé technologie. Díky tomu dosahují ve srovnání s produkty jiných výrobců, při stejném energetickém odběru, vyšší svítivosti a vyznačují se také delší životností. Kromě samotných dodávek výrobků se zaměřujeme také na spolupráci se špičkovými specialisty při tvorbě návrhů a realizace průmyslového osvětlení na míru. Nesnažíme se být největší firma s LED osvětlením, ale snažíme se být nejlepší v tom, co děláme. V čem se tedy produkty BARLUX liší oproti konkurenci? Veškeré LED produkty BARLUX jsou osazeny výhradně značkovými čipy (Bridgelux, Philips Luxeon, CREE, Osram, Samsung, ChiMei), značkovými zdroji (většinou MeanWell) a velice kvalitně je řešeno také chlazení celého tělesa. Kombinace těchto tří věcí je naprosto nezbytná pro spolehlivý a dlouhodobý provoz LED svítidel. Tyto základní podmínky kvality LED osvětlení ale splňuje jen nemnoho našich skutečných konkurentů. Nekvalitní LED produkty, kterých je nyní plný internet, používají neznačkové čipy, které mají mnohem nižší svítivost a pak se běžně stává, že např. 80wattový LED reflektor BAR- LUX v pohodě přesvítí např. 120wattový reflektor s nekvalitním čipem. Neznačkové čipy mají navíc daleko výraznější pokles svítivosti, což v kombinaci se špatným chlazením výrazně snižuje jejich životnost. Při nákupu takovýchto produktů pak zákazník určitě neušetří a ještě ho čekají problémy s reklamacemi a servisem. Bohužel se zde opět projevuje stará pravda, že kde je vše podřízeno pouze ceně, nezbývá místo pro kvalitu. Jak se ale zákazníci mají vyznat v záplavě levných internetových nabídek LED svítidel? Těžko, ale možnosti tady jsou. Pokud se podíváte na web, tak konkurence je v tomto segmentu přímo obrovská. Pokud si ale vyhledáte firmy, které jsou schopny poskytnout veškeré služby včetně měření, návrhu projektu a samotné instalace, tak se konkurence výrazně sníží. Pro příklad, nač si dát při hledání dodavatele pozor, bych uvedl poptávku, která přišla na naši firmu. Zákazník požadoval výměnu klasických svítidel za 100W LED lampy do výrobní haly. Ptal jsem se, proč chtějí lampy právě 100W a jak vědí, že jsou pro ně ty nejvhodnější? Odpověď zněla, že mají klasické lampy 500W a bylo jim řečeno, že tomu odpovídají LED lampy 100W. Tak jednoduché to ale rozhodně není. Pokud si chce někdo koupit LED svítidlo do garáže nebo do sklepa, pak nic po- LED reflektor Barlux W LED skladová lampa Barlux - serie TL W LED trubice Barlux T8 se senzorem 6

7 čítat nemusí a bude zřejmě spokojen. Ale pokud se jedná o prostory výrobní, skladové či kancelářské, je normou stanoveno, jaké parametry má osvětlení splňovat - intenzitu osvětlení, rovnoměrnost, oslnění atd. Zde je na místě si nechat zpracovat návrh světelného projektu, protože LED svítidla mají jinou charakteristiku svitu než sodíkové nebo halogenidové. A tady je právě nejjednodušší možnost jak rozpoznat kvalitní nabídku. Dodavatel musí být schopný projekt zákazníkovi buď zajistit, nebo poskytnout technické parametry svítidel včetně fotometrií. Firem, které jsou toto schopny zajistit a poskytnout, je už jen malé procento, čímž se výběr zákazníkovi hodně zjednoduší. Provozujete také e-shop nebo se věnujete pouze klasickému prodeji? E-shop neprovozujeme a ani provozovat nechceme. Naší cílovou skupinou jsou zejména firmy a podniky s náročnými provozy a ty mají většinou zájem o dodavatele, který jim poskytne kompletní služby a garance včetně měření a posouzení stávajících světelných zdrojů, výpočty úspor a návratností, návrh projektu včetně instalace, revize atd. Vzhledem k tomu, o jak rozsáhlou problematiku se jedná, nelze tyto zakázky realizovat internetovým prodejem. Za dobu působení v této oblasti se nám na základě poctivého přístupu a kvalitních produktů podařilo realizovat řadu instalací v náročných dvou a třísměnných provozech pro strojírenské podniky, hutě, průmyslové haly, papírny, tiskárny nebo zdravotnická střediska. V některých těchto provozech jsou navíc podmínky naprosto extrémní 24hodinové provozy po dobu 365 dní v roce. Zabýváte se tedy pouze světelnými projekty pro velké podniky? Nikoliv. Jsou to sice naší významní zákazníci, ale naše produkty od nás odebírají také elektroinstalační firmy, kterým se snažíme poskytnout veškerou technickou podporu včetně zapůjčení svítidel a přípravy projektů. Tato spolupráce funguje velmi dobře, takže bychom se chtěli v tomto roce zaměřit právě na rozšíření portfolia spolupracujících firem. Rádi se s nimi podělíme o případný zisk ze zakázek, a získáme tak více prostoru pro obchod jako takový. Jaké novinky připravujete pro letošek? Na výstavě INFOTHERMA jsme prezentovali 2 novinky. Nejvíce zákazníky zaujal LED panel, který kromě toho, že je stmívatelný, umí navíc měnit barevnou teplotu od teplé bílé po studenou. Hodí se především do kanceláří, kde si v průběhu dne můžete přizpůsobit intenzitu i teplotu světla okamžitým požadavkům. Bělejší světlo je akčnější a zvyšuje během dne produktivitu práce. Pro příjemné večerní jednání s klientem je ale mnohem vhodnější teplejší bílá. Využití by tyto panely mohly najít třeba v právnických kancelářích nebo některých zdravotnických střediscích. Nejsou určena pro průmyslové využití, ale spíše jako designové osvětlení interiérů. Druhou novinkou jsou LED trubice s PIR senzorem, které svítí v pohotovostním režimu na 20 % svého plného výkonu a odebírají v tomto režimu cca 1-2 Watty. Teprve ve chvíli, kdy je v místnosti detekován pohyb, dojde k rozsvícení trubice na plný výkon. Jejich obrovskou výhodou je to, že nikdy nezhasnou úplně a dá se jich využít i jako nouzového osvětlení, takže při vstupu do místnosti nevcházíte do absolutní tmy. Využití by tyto trubice mohly najít třeba ve veřejných garážích, chodbách, nemocnicích, šatnách apod. Nedávno jsme počítali návratnost pro zákazníka, kterému svítí v šatnách 24 hodin denně cca 100 klasických trubic, přičemž zaměstnanci vstupují do šatny nepravidelně a s velkými časovými prodlevami. Při výměně klasických trubic za tyto LED trubice s PIR senzorem jsme spočítali, že návratnost celé investice jsou pouhé 2 měsíce!!! Co byste našim čtenářům řekl na závěr? Interiérová LED tělesa Barlux - Bellis Filozofií naší firmy byl vždy osobní přístup k zákazníkům se snahou o doporučení nejvhodnějšího řešení. Na základě spolupráce s našimi produktovými manažery jsme schopni nabídnout zákazníkům adekvátní náhradu jejich stávajícího osvětlení tak, aby splňovalo minimálně stejné technické i hygienické normy jako osvětlení dosavadní a pokud je to možné, ještě jim výrazně zlepšilo světelné parametry. Rádi bychom je také přesvědčili o tom, že pro každý typ osvětlení jsme schopni z nabídky BARLUX vybrat plnohodnotnou úspornou variantu v LED provedení po stránce svítivosti i barevné věrnosti, a to vše s výraznou finanční úsporou. Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí. Ing. Miroslav Bindač BARCCO Systém s. r. o. 1. Československého armádního sboru 1322/ Ostrava tel./fax: Pouliční LED lampy Barlux LED průmyslová lampa Barlux-BL W LED průmyslové těleso Barlux-IP65 7

8 ASFORA Spínače a zásuvky ve špičkové technologii i designu Na český trh míří novinka řada interiérových spínačů a zásuvek Asfora Tato nová řada na první pohled upoutá svým elegantním designem a celkovým provedením. Perfektně ladí s každým interiérem. Produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, provedení působí robustně, povrch je velmi příjemný na dotyk. Materiál nepodléhá během času změnám, ani při dlouhodobém vystavení slunečnímu záření. Přístroje mají tuhý pozinkovaný kovový rámeček, který nepodléhá korozi. Spínače a zásuvky Asfora jsou dodávány ve dvou barvách - bílé a krémové. Asfora přináší mnoho výhod profesionálům. Jde o různá vylepšení, která ocení elektromontéři při provádění elektroinstalace: zvyšuje bezpečnost montáže, eliminuje zbytečné chyby, chrání prsty. Zároveň také snižuje čas potřebný pro instalaci. Detaily jsou uvedeny u obrázků. Asfora plní všechny požadavky koncového uživatele na moderní elektroinstalaci. Ačkoliv je pro- duktová řada Asfora nabízena v základním segmentu vypínačů a zásuvek, tedy v cenově nejvýhodnějším, přináší širokou škálu přístrojů a funkcí, které jiné řady v tomto segmentu nenabízí. Vybaví domácnost tak, aby byla neustále online a in. Od reproduktorových zásuvek, přes televizní a satelitní až po datové zásuvky. Díky otočnému stmívači, který může být vybaven i orientační kontrolkou, lze spořit elektrickou energii nebo si v místnosti navodit příjemnou světelnou atmosféru. Pro co největší jednoduchost jsou přístroje řady Asfora dodávány jako komplet včetně rámečku, ale mají možnost montáže až do šestinásobného společného rámečku. V sortimentu naleznete i zásuvky ve vyšším krytí IP44 s krytkou, které jsou vhodné do vlhkých prostor, na terasu domu nebo do pergoly. Pro profesionální použití stojí za zmínku, že v řadě Asfora naleznete i spínač pro hotelové karty a spínače pro ovládání žaluzií. Vypínače a zásuvky řady Asfora budou představeny na veletrhu Ampér 2014, na našem stánku v pavilonu P. Výstava se koná od 18. do na Výstavišti v Brně. Srdečně vás zveme. Schéma zapojení je na zadním krytu mechanizmu, zabrání se tak zbytečným chybám při zapojení. Vstupní svorky kryjí celou délku drátu, čímž zamezují vzniku zkratu. Rozpěrky jsou chráněny, aby nedošlo ke zranění prstů. Rychlosvorky drží vodič spolehlivě a lze je snadno a rychle uvolnit. Vstupní svorky jsou kuželovité pro snadné zavedení vodičů. Schneider Electric CZ,s.r.o. Thámova 13, Praha 8 - Karlín tel.: , fax: Vstupní svorky jsou v jedné rovině, vodiče tak zkrátíme na stejnou délku. Zásuvky mají předem povolené svorky. 8 Montážní rámečky jsou vybaveny západkami pro přesné zarovnání přístrojů do vícerámečku. Pozinkované kovové montážní rámečky jsou tuhé a odolné proti korozi. Montážní rozpěrky zásuvek jsou dlouhé a silné, vydrží tak i dlouhodobé užívání. Vyhrajte ipad! Stáhněte si katalog Asfora a budete zařazeni do slosování o ipad! 1. Jděte na 2. Zadejte kód 44638P a zaregistrujte se. 3. Stáhněte si katalog.

9 Vodič ÖLFLEX HEAT 125 SC má široký teplotní rozsah a splňuje nejpřísnější požadavky na požární ochranu. Lapp Group představí na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT 125 SC Skupina LAPP představí na letošním veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPER 2014 nový výrobek značky ÖLFLEX : Jednožilový vodič ÖLFLEX HEAT 125 SC je použitelný pro velký rozsah teplot, současně také splňuje nejpřísnější požadavky na požární ochranu díky certifikované odolnosti proti šíření plamene a nízké toxicitě v případě požáru. Dále také představí optimalizovanou řadu optických kabelů HITRONIC. V současné době jsou k dispozici všechna provedení optických kabelů včetně variant pro použití v energetických řetězech. Vodič ÖLFLEX HEAT 125 SC je vhodný zejména pro aplikace s vysokými teplotami okolí a prostory se zvýšenými požadavky na požární ochranu. Teplotní rozsah pro dlouhodobé použití vodiče je od -55 C do +125 C, krátkodobě odolává teplotám až +145 C. V případě požáru zaručuje vodič bezpečnost v prostorech s výskytem osob tím, že minimalizuje šíření plamene, hustotu kouřových plynů a jejich toxicitu. Tyto vlastnosti přispívají ke snížení škod způsobených tvorbou toxických kyselin při požárech budov a zařízení. Typické aplikace pro ÖLFLEX HEAT 125 SC jsou kabeláž a připojení osvětlení, topení, spínací systémy a rozvaděče ve strojích a dalších zařízeních v průmyslových provozech. Vodiče jsou odzkoušené a certifikované VDE, a mohou tak být využívány v nejrůznějších oborech, včetně výroby generátorů a transformátorů, elektrických motorů, při zpracování plastů, v energetice a vzduchotechnice. Vodič ÖLFLEX HEAT 125 SC je certifikován společností Germanicher Lloyd pro použití v námořních aplikacích. K dosažení vysoké teplotní odolnosti jednožilového vodiče a výjimečných vlastností v oblasti požární odolnosti využívá skupina Lapp nejmodernější výrobní metody ve spojení s high-tech materiály a odbornými znalostmi založenými na dlouhodobých zkušenostech s výrobou kabelů. Mezi klíčové prvky patří know-how výroby bezhalogenových plastů, vlastní testovací a laboratorní zařízení a sofistikované procesy polymerace elektronovým paprskem (electron beam cross-linking). Tento výrobní proces využívá působení proudu elektronů na izolaci vodiče, který způsobí zesítění chemických vazeb u polymerů. Mezi výhody této metody patří lepší mechanické vlastnosti a zlepšení tepelné stability a požární odolnosti. Skupina Lapp také rozšířila a doplnila sortiment optických kabelů. Se svým komplexním a trvale dostupným standardním sortimentem je skupina Lapp dobře zavedeným systémovým dodavatelem nikoli jen v segmentu metalických, ale také všech optických kabelů. Značka HITRONIC aktuálně zahrnuje jednovidové a vícevidové optické kabely základních typů POF, PCF a GOF, které jsou vhodné pro pevné uložení, uložení do země, kabeláž budov, ale také pro průmyslové aplikace včetně provedení pro trvale se pohybující části strojů a uložení v energetických řetězech. Pro kabely z optických vláken HITRONIC byl také rozšířen sortiment příslušenství. K dispozici jsou k okamžitému dodání propojovací optické patch-kabely (jednovidové OS2, vícevidové OM 1 až OM 4) ve standardních délkách do deseti metrů s různými typy konektorů. Součástí nabídky jsou i sady konektorem ukončených vláken (pigtail) použitelných pro rychlou a snadnou instalaci. Díky optimalizaci sortimentu optických kabelů je skupina Lapp schopna dodávat komplexní portfolio výrobků z jediného zdroje. Tyto, ale také mnoho dalších novinek obsahuje nový český Hlavní katalog LAPP GROUP 2014/2015, stejně tak nově aktualizovaný online katalog produktů Lapp, dostupný na stránkách Pokud vás tyto informace zaujaly, navštivte stánek společnosti LAPP KABEL na veletrhu AMPER (Hala P, stánek 3.19), který se koná na Brněnském výstavišti od 18. do Nový Hlavní katalog Lapp Group 2014/2015 v češtině je již k dispozci. Objednávejte na VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, tímto si vás dovolujeme pozvat na stylovou prezentaci širokého sortimentu produktů a služeb LAPP GROUP včetně produktových novinek a nového hlavního katalogu 2014/2015. A možná přijde i kouzelník AMPER 22. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení BVV Brno hala P stánek 319 SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO KABELOVÁ ŘEŠENÍ. 9

10 JANČA V.M. hledí do budoucna s mírným optimismem JANČA V. M. s. r. o. je ryze česká společnost z Valašského Meziříčí. Patří mezi přední velkoobchody s elektroinstalačními materiály a svítidly v České republice a je schopna velice pružně dodat materiál v kompletní sestavě i na největší a nejsložitější zakázky ve stavebnictví a průmyslu. Na všech svých pobočkách umí ale uspokojit i potřeby běžných občanů a menších elektroinstalačních firem. V nedávné době došlo v této společnosti ke změně na postu ředitele a nás zajímalo, jaký to bude mít vliv na současné i budoucí klienty. O rozhovor jsme proto požádali jejího nového ředitele, pana Richarda Soldána a obchodního ředitele, pana Jiřího Hanzla. Dobrý den pánové, kdy k této významné změně došlo a jak se projeví na dalším chodu firmy? Tato změna v řízení společnosti je v platnosti od Pan Michal Janča, který vedl společnost od jejího vzniku až doposud, zůstává nadále jednatelem společnosti, nikam z firmy neodchází a určitě se neztratí z očí ani našim zákazníkům. Nadále se bude věnovat obchodu, který ho stále nesmírně baví. Po mnoha letech v čele této společnosti již ale nechtěl být tím manažerem, který má její běžný chod každodenně na starosti, což bylo vyřešeno změnou na postu ředitele. Tato změna byla již delší dobu diskutována, společnost je na ni připravena, a našich zákazníků by se proto neměla nijak dotknout. Kdy vůbec společnost JANČA V. M. s. r. o. vznikla a jaká je její působnost? JANČA V. M. s. r. o. vznikla v roce 1995 v menších prostorách na ulici Mikoláše Alše ve Valašském Meziříčí. Po deseti letech činnosti, kdy se firmě dařilo prosazovat se na trhu s elektroinstalačními materiály, se přestěhovala do větších prostor zde, na Masarykově ulici, opět ve Valašském Meziříčí. Ve stejné době byly otevřeny i naše první dvě pobočky, ve Zlíně a v Ostravě. Před čtyřmi lety se pak firma rozrostla o další pobočky, z nichž sedm je na Moravě a osmá v Praze. Otevření pražské pobočky považujeme za velice důležité, protože jsme se tím dostali mnohem blíž našim zákazníkům z Čech a dodávky k nim jsou tak mnohem rychlejší. Nejaktivnější jsme samozřejmě na Moravě, díky pražské pobočce dodáváme svůj materiál i do Čech a něco málo dodáváme i do zahraničí. V zahraničí se však jedná spíše jen o jednotlivé zakázky. Většinou se k nim dostáváme prostřednictvím některé z našich spřátelených firem, které tyto zakázky v zahraničí realizují a mají zájem o dodávky právě od nás. Kolik má firma zaměstnanců a jak se vyvíjejí její obraty? Prakticky každý rok, již od vzniku společnosti, obraty společnosti výrazně stoupaly. Největší zlom pak nastal před pěti lety, kdy se nám podařilo obrat více než zdvojnásobit a ze 400 miliónů korun ročně jsme se poprvé dostali až na obrat 1 miliardy. V posledních letech pak obrat zůstával víceméně stabilní nebo mírně osciloval v závislosti na obecné stavební recesi v České republice. Jsme silně navázáni na stavební zakázky a průmysl, takže je jasné, že udržet tak vysoký obrat není nic lehkého. Zatím se nám to ale daří a i zaměstnanost v naší společnosti držíme na stabilní úrovni kolem čísla 110. Co vše můžete svým zákazníkům nabídnout? Samozřejmě kompletní dodávky elektroinstalačních materiálů jako jsou kabely, jističe, vypínače, svítidla, rozvaděče, doplňky pro měření a regulaci, silnoproudé i slaboproudé instalace atd. Dokážeme uspokojit veškeré potřeby zákazníka, ať již se jedná o malý rodinný domek nebo velkou průmyslovou stavbu. Specifikum Valašského Meziříčí a oblasti Moravy je světelné studio, ve kterém jsme schopni zákazníkům navrhnout způsoby osvětlení dle jejich potřeb i vysvětlit samotnou funkci světla. Pokud k nám přijde zákazník, který třeba řeší výstavbu svého rodinného domu, dokážeme mu navrhnout nejen kompletní elektroinstalaci pro jeho dům, ale také kompletní osvětlení a vše samozřejmě také dodat. Jak velký zájem pozorujete o moderní elektroinstalace inteligentních domů? Procento inteligentních aplikací rok od roku stoupá, ale jedná se především o využívání jednodušších aplikací v tomto segmentu. Mladší generace je již chycena moderními technologiemi a většinou má svou vizi toho, jak by chtěla svůj dům vybavit. Mnohdy ale tyto vize ztroskotají na jejich finančních možnostech a volí pak pouze částečné ovládání některých funkcí přes mobil a ne ty nejchytřejší aplikace, kdy je možné vzdáleně ovládat aplikace celého domu i jednotlivých místností. Poměrně velká část našich zákazníků pak přímo vyžaduje pouze klasické elektroinstalace z toho prostého důvodu, že nechtějí mít doma tak vyspělou elektroniku a nevěří počítačům. Někteří pak o moderních aplikacích pouze nemají dostatek kvalitních informací. V tomto směru jsme jim zde plně k dispozici. Na které zajímavé stavby z poslední doby jste dodávali své materiály? 10

INVESTORSKÉ 5/2014. www.tvstav.cz TÉMA: BETON, KONSTRUKCE VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

INVESTORSKÉ 5/2014. www.tvstav.cz TÉMA: BETON, KONSTRUKCE VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI. www.tvstav.cz STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. INVESTORSKÉ 5/2014 TÉMA: BETON, KONSTRUKCE Nejzajímavìjší stavbou z betonu letošního roku je NOVÉ DIVADLO PLZEÒ... více na str. 14 Foto: Jiøí Žihlo

Více

INVESTORSKÉ 6/2014. www.tvstav.cz VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

INVESTORSKÉ 6/2014. www.tvstav.cz VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI. www.tvstav.cz STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. TÉMA: VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY INVESTORSKÉ 6/2014 1814-2014 200 let celosvětově 1994-2014 20 let v ČR... více na str. 6 VYBÍRÁME Z OBSAHU:

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2014 Doporučujeme: Spravedlivé měření vody s písemnou garancí vrácení peněz NanoMad úpravna vody bez chemie

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 3.2009 www.siemens.cz/iadt 14 PRODUKTY SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu 15 PRODUKTY Snadné měření spotřeby

Více

2012/1 DÁVÁME SVĚTU TVAR

2012/1 DÁVÁME SVĚTU TVAR DÁVÁME SVĚTU TVAR 2012/1 Časopis společnosti Phoenix-Zeppelin pro klienty a obchodní partnery Změny ve Phoenix-Zeppelin Nové dampry série B 10 let energocentra NZ 2 Hyster pomáhá s nábytkem IKEA Přestavba

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění

20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění 20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění www.udrzbapodniku.cz 2011 MONDO s. r. o. Vážní 899, 500 03 Hradec Králové Tel.: +420 495 541 212; Fax: +420 495 541 203 E-mail: info@mondo.cz

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

3D: Doplnění možností aditivní výroby

3D: Doplnění možností aditivní výroby 16 Bezpečnost ve firmě 30 Celková efektivita zařízení 54 Plánování v logistice ISSN 1803-4535 Březen 2015 Číslo 1 (44) Ročník VIII 3D: Doplnění možností aditivní výroby Technologie umožňuje použití nových

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 27/2008 ročník 11 Téma: Kvalitní okna a dveře Malé koupelny Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 23. 29. září 2008 Dům a byt, výstaviště Černá louka Ostrava 16. 19. října 2008 SHOP

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

ROČNÍK 23 2013. Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ

ROČNÍK 23 2013. Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ 1 2 ROČNÍK 23 2013 Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí čtenáři! Časopis CTI INFO ISSN 1214-7583 MK ČR E 16344 Cech topenářů a instalatérů

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz 29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota www.udrzbapodniku.cz 1. ročník konference AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 22. září 2011, Praha Jaká je budoucnost tepláren

Více

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY PARTNER FIREMNÍ 2/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY > 4: Zblízka: Jak nemít problémy s inspektorátem práce > 6: Mediátoři: Vyhrát mohou

Více