NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY"

Transkript

1 NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději však do 15 pracovních dnů od odeslání Objednávky Kupujícím. Přijetí Objednávky může Prodávající oznámit Kupujícímu též faxem nebo em. 2. Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) je uzavřena dnem doručení písemného přijetí Objednávky podepsaného Prodávajícím na adresu sídla Kupujícího nejpozději poslední den lhůty určené v Objednávce pro její přijetí. Pozdní přijetí má účinky přijetí, pokud takovou skutečnost Kupující Prodávajícímu potvrdí písemnou zprávou. 3. K uzavření smlouvy nevede přijetí Objednávky, které obsahuje jakékoliv dodatky nebo odchylky, ani když takové dodatky nebo odchylky podstatně nemění podmínky Objednávky. Smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Kupující potvrdí a doručí zpět Prodávajícímu. 4. Změna, doplnění nebo zrušení Smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím (dále též společně Smluvní strany ) je možná výlučně písemnou formou. Dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti mezi přítomnými dnem podpisu Kupujícím a Prodávajícím, jinak dnem doručení podepsaného Dodatku poslední stranou na adresu sídla druhé strany. 5. Výjimka z předchozího pravidla platí pro případ, kdy Prodávající, který obdržel od Kupujícího Objednávku, vyjádří souhlas s Objednávkou tím, že ve lhůtě stanovené pro přijetí Objednávky předá požadovanou věc, která je předmětem koupě (dále jen Zboží ) Kupujícímu. 6. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto Nákupních obchodních podmínek (dále Podmínky ). DODACÍ PODMÍNKY 7. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu hmotné movité věci a jejich součásti (dále jen Zboží ), jakož i doklady, které se ke Zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva v souladu se Smlouvou a těmito Podmínkami. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu Kupní cenu. 8. Za Zboží ve smyslu předchozího pravidla se nepovažuje hmotná movitá věc, která má být teprve vyrobena, pokud se Kupující zavázal předat Prodávajícímu podstatnou část věcí, jichž je zapotřebí k výrobě Zboží nebo převážná část závazku Prodávajícího spočívá ve vykonání činností. 9. Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu v množství, jakosti a provedení sjednaném ve Smlouvě. Není-li ve Smlouvě určena jakost nebo provedení zboží, je Prodávající povinen odevzdat Zboží v jakosti a provedení podle příslušné technické normy nebo v jakosti a provedení odpovídajícím sjednanému účelu nebo účelu, k němuž se takové Zboží zpravidla používá, a/nebo k účelu vyplývajícího z Objednávky Kupujícího, a současně v souladu se všemi obecně závaznými právními, technickými, bezpečnostními a jinými předpisy, které se ke Zboží vztahují. 10. Prodávající je povinen na své náklady a nebezpečí odevzdat Zboží Kupujícímu s doklady, které se ke Zboží vztahují, v čase a místě sjednaném ve Smlouvě. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, je místem dodání sídlo Kupujícího. 11. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se dodání Zboží dodací podmínkou DDP sídlo Kupujícího dle INCOTERMS Předává-li Prodávající Zboží Kupujícímu přímo v sídle Kupujícího, bude o dodání Zboží sepsán Protokol o odevzdání a převzetí Zboží, který podepíší zástupci obou stran. V ostatních případech je dokladem o předání Zboží Dodací list potvrzený zástupcem Kupujícího. 13. Dodá-li Prodávající větší množství Zboží, než je uvedeno ve Smlouvě, není Smlouva uzavřena na přebytečné množství, ledaže Kupující písemně oznámí, že přebytečné množství přijímá. Jinak je Prodávající povinen na své náklady přebytečné Zboží odvézt. 14. Dílčí dodávky jsou přípustné pouze v případech, kdy se tak strany výslovně dohodly ve Smlouvě. 15. Prodávající je povinen každou dodávku (i dílčí) předem včas oznámit. Veškeré dodávky musí být označeny vždy názvem, sídlem a číslem Smlouvy Kupujícího i na vnější straně obalu. V případě, že Prodávající sdružuje v jedné dodávce Zboží, které je dodáváno v rámci více Smluv uzavřených s Prodávajícím, ohlašuje každou dodávku

2 samostatně a vyúčtuje ji, pokud není ujednáno jinak, samostatnou fakturou. 16. Zboží musí být zabaleno způsobem vhodným pro dohodnutý druh Zboží a pro dohodnutý způsob přepravy, aby se zabránilo jak poškození Zboží během přepravy do sjednaného místa dodání, tak k zajištění bezpečné manipulace se Zbožím a jeho uskladnění. Použitý obal a fixační materiály se vracejí, jen když je to výslovně ujednáno ve Smlouvě. V takovém případě musí být vratný obal označen číslem obalu, vlastníkem obalu a zřetelným znakem vratnosti obalu, jinak bude považován za obal nevratný. Veškeré obaly musí být šetrné k životnímu prostředí a musí splňovat zákonné požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. 17. Veškeré náklady spojené s přepravou a odevzdáním věci v místě plnění, včetně nákladů na obaly, zabalení a zajištění Zboží pro přepravu, případně jejich vrácení, nese Prodávající. 18. Prodávající je povinen včas, nejpozději při dodání Zboží odevzdat Kupujícímu doklady nutné k převzetí a volnému nakládání se Zbožím. Doklady musí být dobře čitelné, přehledné, bez chyb, označené číslem Smlouvy. Není-li Kupujícím požadováno něco jiného, musí být doklady vyhotoveny v českém jazyce. 19. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího současně s přechodem nebezpečí škody na Zboží. 20. Prodávající bere na vědomí možné riziko podstatné změny okolností spočívající ve vzniku neúměrného zvýšení nákladů plnění a toto nebezpečí změny okolností na sebe přebírá. 21. Prodávající výslovně prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy a dodání Zboží Kupujícímu není Zboží zatíženo zástavním právem, ani právem třetích osob a nemá právní vady ZÁRUKA ZA JAKOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 22. Prodávající poskytuje Kupujícímu dodané Zboží záruku za jakost v délce individuálně dohodnuté ve Smlouvě, jinak v délce 24 měsíců ode dne řádného dodání Zboží Kupujícímu. 23. V případě rozdílu záruční doby uvedené ve Smlouvě a na záručním listu, má přednost doba delší. V případě rozdílu mezi dobou ve Smlouvě a dobou na obalu, má přednost Smlouva. Při vzniku rozdílné záruční doby a v záručním listu a delší doby na obalu, má přednost delší doba záruky uvedená na obalu. 24. Zjištěné množstevní nebo zjevné vady je Kupující oprávněn oznámit nejpozději do 14 dnů od dodání Zboží Kupujícímu. Ostatní vady je Kupující oprávněn oznámit v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Oznámení vady je včasné, je-li odesláno Kupujícím v poslední den záruční doby. 25. Kupující je povinen oznámit/vytknout Prodávajícímu zjištěné vady písemně, dopisem, faxem nebo em. Kupující zjištěnou vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje a sdělí Prodávajícímu zvolené právo z vadného plnění, jakož i termín, do kterého má být vada odstraněna. Kupujícím zvolený způsob je pro Prodávajícího závazný. 26. Prodávající je povinen do 7 dnů od doručení oznámení odstranit zjištěné vady Zboží dle práva z vadného plnění zvoleného Kupujícím. Pokud Kupující zvolí odstranění vady nebo dodání nového Zboží bez vad, stanoví Prodávajícímu přiměřenou lhůtu ke splnění. Při dodání nového Zboží, vrátí Kupující vadné Zboží dle Prodávajícím sdělených přepravních dispozic na náklady Prodávajícího. Je-li Kupujícím požadováno, je Prodávající povinen vyslat svého zástupce bez zbytečného odkladu k prohlídce vytknuté vady za účelem jejího posouzení. 27. V případě, že Prodávající bude v prodlení s odstraněním vytknuté vady ve lhůtě stanovené Kupujícím nebo Smluvními stranami dohodnuté, je Kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Prodávajícího, které je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu do 30 dnů od doručení vyúčtování. Nelze-li vadu odstranit nebo jsou s jejím odstraněním spojeny nepřiměřené náklady, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, případně zvolit jakékoliv jiné právo z vadného plnění. 28. Prodávající je povinen odstranit vytknuté vady i v případě, že tyto neuznává. Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly. 29. Do doby odstranění vad není Kupující povinen platit část Kupní ceny (pokud ještě nebyla zaplacena) odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Tato část Kupní ceny bude Kupujícímu zadržena do doby odstranění vady. 30. Uplatnění práva z vadného plnění nebrání Kupujícímu uplatnění práva z jiných právních titulů. 31. Kupující je oprávněn vedle práv z vadného plnění uplatnit vůči Prodávajícímu škodu, která Kupujícímu vznikla z porušení povinností Prodávajícího, včetně nákladů na případnou demontáž vadného Zboží, novou montáž, případně dalších nákladů souvisejících s vadným Zbožím. Kupující je oprávněn tuto škodu vyúčtovat a Prodávající je povinen tuto škodu Kupujícímu uhradit do 30 dnů od doručení vyúčtování Prodávajícímu.

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY 32. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu stanovenou ve Smlouvě, která zahrnuje veškeré náklady spojené se Zbožím, včetně balení, přepravy atd. Ke Kupní ceně se připočte daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající úpravě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen Zákon o DPH ), ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena bude Prodávajícímu uhrazena bezhotovostním bankovním převodem na základě originálu daňového dokladu faktury (dále jen Faktura ). Faktura musí být doručena Kupujícímu a musí obsahovat zejména: číslo Smlouvy Kupujícího rozsah (množství) a předmět plnění Smlouvy s označením SKP smluvní cenu za jednotku množství a úhrnnou cenu ve sjednané měně číslo účtu a směrový kód banky, na který má být placeno lhůtu splatnosti Faktury; která začne běžet od data doručení Faktury Kupujícímu náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH 33. Přílohou Faktury musí být doklad prokazující řádné dodání Zboží (Dodací list nebo Protokol o odevzdání a převzetí Zboží). 34. Kupující si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Prodávajícímu k opravě nebo doplnění, jestliže nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Sjednaná lhůta splatnosti v takovém případě začne běžet ode dne doručení opravené Faktury Kupujícímu. 35. Kupující zaplatí Kupní cenu převodním příkazem na číslo účtu uvedené ve Faktuře Prodávajícího a závazek zaplacení Kupní ceny splní dnem odepsání částky z bankovního účtu Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího uvedený ve Faktuře. 36. Není-li splatnost Kupní ceny sjednána výslovně ve Smlouvě, je Kupující povinen zaplatit Kupní cenu do 90 dnů od doručení řádné Faktury Prodávajícím. 37. Nárok Prodávajícího na zaplacení sjednané Kupní ceny vzniká řádným splněním závazku Prodávajícího předat Zboží Kupujícímu. 38. Pro případ prodlení s úhradou peněžitých závazků stran ve lhůtě splatnosti činí sazba úroků z prodlení 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení. 39. Pokud správce daně rozhodne v souladu s 106a Zákona o DPH, že Prodávající je Nespolehlivý plátce daně je Prodávající povinen neprodleně písemně oznámit Kupujícímu tuto skutečnosti, a to nejpozději do 48 hodin od nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí. Písemné oznámení bude obsahovat zejména datum nabytí účinnosti rozhodnutí správce daně, název a číslo bankovního účtu, společně s variabilním symbolem, příslušného finančního úřadu. Pokud bude na Prodávajícího vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátci dle 106a zákona o DPH nebo ve faktuře bude požadována platba na bankovní účet, který Prodávající neuvedl v seznamu vedeném správcem daně, je oprávněn Kupující dle ustanovení 109a-Zvláštní způsob zajištění daně zákona o DPH, provést úhradu částky DPH uvedené na Faktuře na účet příslušného správce daně. 40. Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vůči Kupujícímu. 41. K zatížení pohledávek za Kupujícím zástavním právem ve prospěch třetí osoby, k zajišťovacímu převodu práva nebo ručení či k postoupení pohledávek, je Prodávající oprávněn pouze na základě předem uzavřené písemné dohody Smluvních stran, případně na základě předchozího výslovného písemného souhlasu Kupujícího. OCHRANA PRÁV PRŮMYSLOVÉHO A DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 42. Veškerá technická dokumentace (výkresy, technické doklady, kalkulace, postupy, návody atd.), kterou Kupující předá Prodávajícímu jako podklad k výrobě Zboží (dále jen Technická dokumentace ), je výhradním duševním vlastnictvím Kupujícího. Předmětem výhradního duševního vlastnictví Kupujícího jsou všechna technická řešení a jiná řešení a postupy, které Technická dokumentace zachycuje, a které jsou příslušným způsobem označené. 43. Bez výslovného písemného souhlasu Kupujícího není Prodávající oprávněn Technickou dokumentaci zveřejnit či zpřístupnit jakékoliv třetí osobě či ji využít ve prospěch svůj či jakékoliv třetí osoby. Technickou dokumentaci je Prodávající oprávněn používat pouze v souvislosti s výrobou Zboží. Tento závazek se nevztahuje na správní či jiné veřejnoprávní orgány či autority, pokud vykonávají zákonem upravený kontrolní či jiný dohled podle příslušných zákonů.

4 44. Je-li předmětem plnění dodaného podle Smlouvy hmotný výsledek činnosti (dále jen Hmotný výsledek ), který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, poskytuje Prodávající Kupujícímu uzavřením Smlouvy bezúplatnou licenci na užití hmotného výsledku, a to i pro jiné účely, než je uvedeno ve Smlouvě. Licence obsahuje právo Kupujícího na časově a místně neomezené užití Hmotného výsledku a zároveň i oprávnění udělit podlicenci třetí osobě. SMLUVNÍ POKUTY 45. V případě prodlení Prodávajícího dodat Zboží Kupujícímu v čase sjednaném ve Smlouvě, je Kupující oprávněn vyúčtovat Prodávajícímu a Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny Zboží (bez DPH) za každý den prodlení. 46. Za každou zjištěnou a oznámenou vadu Zboží včetně vady v dokladech nutných k užívání Zboží, neodstraněnou Prodávajícím ve lhůtě stanovené Kupujícím, je Kupující oprávněn požadovat a Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z Kupní ceny (bez DPH) za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení s odstraněním vady. 47. Pokud Prodávající nesprávně nebo neúplně vyhotoví doklady nutné k převzetí Zboží, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý neúplně nebo nesprávně vyplněný doklad. 48. V případě nedodržení oznamovací povinnosti uvedené v bodu 39 těchto Podmínek, je Kupující oprávněn vyúčtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20% z kupní ceny. 49. Smluvní pokuta za porušení povinností Prodávajícího stanovených v bodu 42 těchto Podmínek činí 20% z výše pohledávky, která měla být předmětem porušení stanovené povinnosti. 50. Zaplacením nebo vyúčtováním smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody. Kupující je oprávněn uplatňovat tyto nároky samostatně vedle sebe bez ohledu na uplatnění nebo zaplacení smluvní pokuty Prodávajícím. 51. Vyúčtované smluvní pokuty a pohledávky na náhradu škody jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování nebo jiné výzvy k zaplacení druhé straně. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 52. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně. 53. Podstatným porušením Smlouvy se na straně Prodávajícího rozumí zejména porušení povinnosti předat Zboží Kupujícímu řádně a včas a prodlení s odstraněním vady Zboží. 54. Kupující je oprávněn ponechat si část Zboží dodaného před odstoupením od Smlouvy. Zboží, které si Kupující ponechá, oznámí písemně Prodávajícímu nejpozději do pěti (5) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího či Kupujícího. Za ponechané Zboží náleží Prodávajícímu odpovídající část Kupní ceny. Ostatní odevzdané Zboží se Prodávající zavazuje od Kupujícího převzít zpět, a to na své náklady, pokud došlo k odstoupení z důvodů porušení povinností na straně Prodávajícího. 55. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran, s výjimkou smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody, vzniklých práv z vad, práv ze zajištění a ujednání, které vzhledem ke své povaze mají zavazovat i po odstoupení od Smlouvy (např. povinnost mlčenlivosti, práva průmyslového a duševního vlastnictví atd.). ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 56. Právní jednání mezi Kupujícím a Prodávajícím bude probíhat výhradně písemně. Žádné jiné formy projevu vůle nezakládají stranám žádný závazek a nesmí být vykládány v rozporu s ustanoveními Smlouvy nebo jejími Dodatky. 57. Prodávající a Kupující prohlašují, že z dosavadní nebo budoucí praxe mezi nimi zavedené nebo obecně zachovávaných zvyklostí nebo z odvětví dodávaného zboží nebudou dovozovat práva a povinnosti nad rámec uzavřené Smlouvy a těchto Podmínek. 58. Žádný závazek ze Smlouvy a těchto Podmínek není závazkem fixním, ledaže je ve Smlouvě stanoveno jinak. 59. Nestanoví-li Smlouva jinak, práva ze smluvních vztahů mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo s takovými smluvními vztahy související, se promlčí ve lhůtě čtyř (4) let ode dne, kdy mohlo být takové právo uplatněno poprvé.

5 60. Práva a povinnosti Smluvních stran, jakož i právní vztahy vyplývající nebo vznikající ze Smlouvy, se řídí uzavřenou Smlouvou, těmito Podmínkami, Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 61. Všechny spory, vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou Smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. V případě, kdy nedojde k vyřešení sporných záležitostí smírnou cestou, bude příslušným soudem pro řešení sporů v první instanci místně příslušný obecný soud podle sídla Kupujícího. 62. Pokud se kterékoli ustanovení těchto Podmínek nebo konkrétní Smlouvy ukáže být nebo se stane neplatným nebo neúčinným nebo se k němu nebude ze zákona přihlížet, nebude tím dotčena platnost, účinnost, ani právní bezvadnost zbývajících ustanovení. Smluvní Strany jsou povinny v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřít dodatek, jehož obsahem bude nahrazení takového neplatného nebo neúčinného ustanovení ustanovením, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního Tyto Nákupní obchodní podmínky jsou platné a účinné od

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

EXPOSALE - CZ s.r.o. IČ 25226177

EXPOSALE - CZ s.r.o. IČ 25226177 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY II. (dále jen VOP II. ) Verze 1/2014 1. Platnost VOP II. 1.1. Předmět, obsah. Tyto VOP II. upravují podmínky provedení Díla a poskytování Služeb ze strany společností: EXPOSALE

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále též VDP ) upravují vztahy při dodávkách zboží

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

D-Ex Limited, s. r. o. Optátova 708/37 637 00 Brno Czech Republic Tel.: +420 541 423 211 Fax: +420 541 423 219 KS Brno, OR oddíl C, vložka 1534

D-Ex Limited, s. r. o. Optátova 708/37 637 00 Brno Czech Republic Tel.: +420 541 423 211 Fax: +420 541 423 219 KS Brno, OR oddíl C, vložka 1534 1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti D-Ex Limited, s.r.o. platné od 1.6. 2015 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP D-Ex ) se vztahují na distributory a další odběratele námi nabízeného zboží

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mentuvshop.cz, provozovaného obchodní společnosti MENTX CZ s.r.o., se sídlem Dašická 1265,

Více

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží;

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží; OS Buldočí naděje, telefon: +420 776 122 156, email: kramek@buldocinadeje.cz (dále jen prodávající ) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.buldocinadeje.cz/

Více

IV. Omezení náhrady škody Schneider Electric CZ, s. r. o.,

IV. Omezení náhrady škody Schneider Electric CZ, s. r. o., Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o. IČO: 60467550 se sídlem Praha 8, Thámova 13, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující:

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Číslo stránky 1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu www.majaperly.cz (dále

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků Prodejní obchodní podmínky společnosti VIADRUS a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ: 735 81, IČO: 294 00 082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4512,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu http://www.mertendental.cz/eshop/ provozovaného společností MERTEN DENTAL s.r.o., IČ: 247 72 321, se sídlem Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141

Více