Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ , IČ se řídí veškeré právní vztahy při prodeji a dodávce zboží a služeb prodávajícího všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kupující"), není-li výslovně a písemně v jednotlivých kupních smlouvách sjednáno jinak. Ujednání písemné kupní smlouvy mají vždy přednost před ustanoveními těchto VOP. 1.2 Veškeré dohody, k nimž mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prováděním dodávek zboží dochází a jejich změny, musí být učiněny písemně. 2. Kupní smlouvy 2.1 Prodej a dodávky zboží prodávajícího kupujícímu se uskutečnuje na základě kupních smluv (dále jen kupní smlouva nebo kupní smlouvy ) uzavřených v souladu s těmito VOP. 2.2 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena podpisem písemné smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, nebo písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím zaslané em, poštou nebo faxem. Není-li písemný návrh kupní smlouvy akceptován do 4 pracovních dnů ode dne doručení protistraně, považuje se návrh za nepřijatý. 2.3 Písemný návrh na uzavření kupní smlouvy musí obsahovat: druh a množství zboží, zvláštní požadavky kupujícího na zboží včetně specifikace těchto požadavků (čl. 3 těchto VOP), identifikaci kupujícího, osobu jednající za kupujícího (v případě objednávky kupujícího) a kupní cenu zboží. 2.4 Obsah uzavřené kupní smlouvy lze měnit pouze po dohodě smluvních stran. 2.5 Na základě uzavřené kupní smlouvy má prodávající povinnost za dohodnutých podmínek dodat kupujícímu zboží a kupující je povinen dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 3. Zboží 3.1 Pod pojmem zboží se rozumí veškeré zboží, služby nebo další plnění, které prodávající prodává nebo poskytuje kupujícímu, bez ohledu na to, zda je toto zboží, služby nebo další plnění určeno k dalšímu prodeji, poskytování kupujícím třetím stranám, jejich zabudováním do výrobku kupujícího nebo zda jich kupující využívá pro svou potřebu. Zbožím se rozumí i zboží, které má být teprve vyrobeno (dále jen zboží ).

2 3.2 Pro případ, že zboží má být dodáno dle zvláštních požadavků kupujícího (technické, konstrukční, grafické provedení atd.) je kupující povinen tyto požadavky prodávajícímu specifikovat a oznámit (předáním technických a konstrukčních výkresů, grafické podoby atd.) spolu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. V daném případě nese odpovědnost za konstrukční vady zboží kupující. 3.3 V případě, že kupující nemá technické výkresy zboží, prodávající vyhotoví technické výkresy resp. jinou dokumentaci v souladu s požadavky kupujícího a zašle je kupujícímu ke schválení. Neobdrží-li prodávající vyjádření kupujícího k technickým výkresům resp. jiné dokumentaci do 10 dnů, platí uvedené dokumenty za odsouhlasené. 3.4 Má-li být zboží dodáno na základě referenčního vzorku, který prodávající zpracoval a vyhotovil na základě závazné poptávky kupujícího, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu náklady na vývoj dodávaného zboží, včetně nákladů na vývoj a zhotovení referenčního vzorku (dále jen náklady na vývoj). Smluvní strany se dohodly, že v případě uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží dle referenčního vzorku jsou náklady na vývoj součástí dohodnuté kupní ceny. Pokud kupní smlouva na dodávku zboží dle referenčního vzorku uzavřena nebude, zavazuje se Kupující tyto účelně vynaložené náklady na vývoj prodávajícímu na základě jejich řádného vyúčtování uhradit. Pro případ, že v průběhu výroby objednaného zboží dojde ze strany kupujícího ke změně objednaného zboží (jeho konstrukčního provedení, designu, barevného provedení, atd.) nese náklady s tímto spojené kupující. 3.5 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nesprávnosti či neúplnosti specifikace a/nebo technických výkresů kupujícího resp. v důsledku nesprávnosti či neúplnosti požadavku kupujícího na zboží, jakož i neodpovídá za porušení jakýchkoliv práv duševního vlastnictví třetích osob v důsledku dodání zboží na základě specifikace a technických výkresu zboží kupujícího resp. jeho požadavku. 4. Dodací podmínky 4.1 Dodáním zboží se rozumí předání zboží kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. Předáním zboží kupujícímu jsou závazky prodávajícího dodat zboží splněny. 4.2 Prodávající dodá zboží nejpozději v termínu dodání uvedeném v kupní smlouvě, a to i formou dílčích dodávek. Pokud v kupní smlouvě není uveden termín dodání, bude zboží dodáno ve lhůtě 4 týdnů od uzavření kupní smlouvy. 4.3 Prodávající zboží dodá na svůj náklad a nebezpečí na místo dodání v souladu s doložkou DAP dle INCOTERMS 2010, tzn. kupní cena zahrnuje jak cenu zboží, tak i náklady na přepravu na místo dodání, pokud nebude v jednotlivém případě písemně dohodnuto jinak. 4.4 Prodávající je povinen dodat zboží v místě dodání připravené k vyložení v termínu stanoveném v kupní smlouvě. Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a s odbornou péčí zkontrolovat a prohlédnout a uvést do dodacího listu jakékoli poškození zboží, včetně poškození obalu zboží. 4.5 Nepřevezme-li kupující řádně a včas dodané zboží, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci a prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího. Prodávající je v tomto případě oprávněn kupujícímu účtovat skladné a poplatek za manipulaci za každou paletu se zbožím v obvyklé výši. Vedle toho kupující uhradí náklady na dopravu zboží do skladu. 4.6 V případě, že si kupující nepřevezme zboží ani do 1 měsíce od termínu dodání, je prodávající oprávněn bez další výzvy kupujícímu zboží dle své volby prodat třetí osobě nebo zlikvidovat na náklady kupujícího. Prodávající poté provede kupujícímu vyúčtování vzniklých nákladů. Tímto ustanovením není dotčena povinnost kupujícího zaplatit cenu zboží dle kupní smlouvy.

3 4.7 Prodávající zabalí, označí a opatří zboží pro přepravu obvyklým způsobem. Zboží je dodáváno na EUR paletách, přičemž kupní cena 1 ks palety je 200 Kč bez DPH a bude kupujícímu vyúčtována spolu s kupní cenou zboží. V případě požadavku kupujícího na jiný než obvyklý způsob zabalení či označení zboží, vyúčtuje prodávající kupujícímu tyto náklady zvlášť. Ujednání dle předchozí věty neplatí u EUR palet, je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena zvláštní smlouva upravující obalové hospodářství, nebo poskytne-li kupující prodávajícímu nejpozději při dodání zboží jiné nepoškozené EUR palety v dodávaném počtu. 4.8 Kupující se zavazuje při skladování a užívání dodaného zboží dodržovat následující podmínky: - zboží nevystavovat přímému působení slunečních paprsků, - zboží neumisťovat k teplometům, ústřednímu topení nebo jiným tepelným zářičům, - optimální teplota + 19 až + 25 C (nesmí klesnout pod + 10 C), vzdušná vlhkost %, - v topném období před samotným užitím (montáží) zboží toto ponechat v originálním obalu nejméně 24 hodin v místě, kde se zbožím bude dále manipulováno, - vybalené a nespotřebované kusy zboží nadále skladovat pečlivě zabalené v obalu prodávajícího a za shora uvedených podmínek, - zboží skladovat na paletách ložených na tvrdém a rovném podkladu. 4.9 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží v souladu s kupní smlouvou. 5. Kupní cena, platební podmínky 5.1 Dodáním zboží kupujícímu vzniká nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny. Kupní cena zboží je sjednána kupní smlouvou. Není-li sjednáno jinak, je kupní cenou cena bez DPH. 5.2 Není-li kupní smlouvou stanoveno jinak je kupní cena splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne dodání zboží na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím. 5.3 Je-li kupující v prodlení s plněním kteréhokoliv peněžitého závazku vůči prodávajícímu, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky denně. Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikla porušením této povinnosti a prodávající je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 5.4 Nebude-li stanoveno jinak, veškeré peněžité plnění dle této smlouvy bude prováděno bezhotovostním platebním stykem na bankovní účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu vystaveného prodávajícím. Platba bude identifikována číslem daňového dokladu. 5.5 Kupující není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za prodávajícím na pohledávku prodávajícího z kupní ceny. 5.6 Prodávající si vyhrazuje právo odepřít plnění ze všech kupních smluv (dodávku zboží) v případech, kdy je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, popř. jiného závazku (úrok z prodlení, smluvní pokuta, náhrada škody) dle jakékoliv kupní smlouvy. 5.7 Úplným zaplacením kupní ceny přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.

4 6. Odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost 6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dodaného zboží. Prodávající však neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku nesprávností, nevhodností či neúplností zvláštních požadavků kupujícího (čl. 3.2 této VOP) a za vady vzniklé neodbornou manipulací, užitím a skladováním zboží (čl. 4.8 této VOP), tak jako za vady vzniklé manipulací, užitím a skladováním v rozporu s těmito VOP nebo za vady mající původ v jiných okolnostech vylučujících odpovědnost prodávajícího. 6.2 Za vady zboží se nepovažují nepatrné a drobné odchylky v barevnosti a konstrukčním provedení. Dále se za vady nepovažují odchylky, které nemají a nemohou mít vliv na užitné vlastnosti zboží a způsob jeho využití. 6.3 Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vady zboží bez zbytečného odkladu poté co vadu zjistil záznamem o vadě zboží v dodacím listě v okamžiku převzetí. V oznámení kupující přesně specifikuje vadu zboží, tj. o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se projevuje, včetně fotodokumentace. Oznámení vady zašle kupující doporučeným dopisem, faxem nebo em na zákaznický servis prodávajícího. 6.4 Uplatnění odpovědnosti za dodané zboží nezbavuje povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu dodaného zboží. 7. Ostatní ujednání 7.1 Prodávající neodpovídá za škodu, jež kupujícímu vznikla z porušení závazku prodávajícího dodat zboží, jestliže se tak stalo pro okolnost vylučující odpovědnost. Okolnost vylučující odpovědnost prodávajícího, je dána vždy, pokud škoda vznikla vyšší mocí, včetně stávek, požáru, záplav, dopravních poruch, poruch dodávek energie a surovin, mimořádných stavů, poruchami provozu, za něž prodávající neodpovídá a z důvodů vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. 374 obchodního zákoníku. V případě takovéto překážky oznámí prodávající tuto skutečnost bezodkladně kupujícímu. Prodávající má právo prodloužit termín dodání zboží o nezbytně nutnou dobu. V případě nesouhlasu kupujícího s prodloužením termínu dodání zboží, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v její části doposud nesplněné. 7.2 Pokud vyšší moc působí po dobu přesahující 3 měsíce, je kterákoliv ze stran oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, a to v té části smlouvy dosud nesplněné. 7.3 Nárok na náhradu škody je omezen v souladu s ustanovením 440 a 386 obchodního zákoníku a to jen do výše hodnoty dodaného zboží. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody následné nebo nepřímé. 7.4 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy tehdy, pokud je kupující v prodlení s placením kupní ceny či některé její části delším než 15 dní nebo pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží delším než 1 měsíc. 7.5 Jakákoliv výpověď nebo odstoupení od kupní smlouvy musí být v písemné formě a doručené doporučeným dopisem, faxem nebo em druhé straně.

5 8. Závěrečná ustanovení 8.1 Kupující bere na vědomí, že dodávané zboží nebo jeho jednotlivé části, jejich konstrukční řešení, grafická podoba, aj. jsou chráněny právem duševního vlastnictví (právem autorským a právem průmyslového vlastnictví). Kupující se pak zavazuje, zdržet se veškerého jednání, které by neoprávněně zasahovalo do práv prodávajícího chráněných těmito právními předpisy. 8.2 Kupní smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. 8.3 Spory vzniklé z kupních smluv budou řešeny nejprve dohodou smluvních stran. V případě sporu sjednávají smluvní strany jako místně příslušný obecný soud prodávajícího. 8.4 Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP dle potřeby měnit. Pokud se nějaký článek VOP stane neplatným nebo neúčinným, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články VOP zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. 8.5 Tyto VOP nabývají účinnosti dne V Plzni dne RNDr. Vladimír Hobza

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI PERFOLINEA a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI PERFOLINEA a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI PERFOLINEA a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují v souladu s 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEVA-TRADE S.R.O. ÚČINNÉ OD 01.07.2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEVA-TRADE S.R.O. ÚČINNÉ OD 01.07.2014 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEVA-TRADE S.R.O. ÚČINNÉ OD 01.07.2014 Čl. 1 - úvodní ustanovení, předmět úpravy a plnění 1.1 Úvodní ustanovení. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vydává společnost CONTEG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719,

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem Petrovická 283, 344 01 Domažlice identifikační číslo: 015 72 822 daňové identifikační číslo: CZ01572822 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb společnosti Svoboda sklenářství, s.r.o. (dále jen VODP)

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb společnosti Svoboda sklenářství, s.r.o. (dále jen VODP) Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb společnosti Svoboda sklenářství, s.r.o. (dále jen VODP) 1. Definice pojmů 1.1. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY ČKD Blansko Holding, a.s.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY ČKD Blansko Holding, a.s. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY ČKD Blansko Holding, a.s. I. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět, obsah. Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky nákupu zboží ze strany společnosti ČKD Blansko Holding

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků Prodejní obchodní podmínky společnosti VIADRUS a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ: 735 81, IČO: 294 00 082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4512,

Více

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o.

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost JIROUT REKLAMY s.r.o. (provozovatel webových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky HELUKABEL CZ, spol. s r.o. platné od 01. 07. 2013

Všeobecné obchodní a dodací podmínky HELUKABEL CZ, spol. s r.o. platné od 01. 07. 2013 Všeobecné obchodní a dodací podmínky HELUKABEL CZ, spol. s r.o. platné od 01. 07. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti HELUKABEL CZ, spol. s r.o., (dále jen

Více

C, 416, 760 01 70245, IČO: 24804584 I.

C, 416, 760 01 70245, IČO: 24804584 I. Všeobecné obchodní podmínky Obchodní společnosti Malované Mapy, s. r. o. se sídlem Sokolská 416, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 70245, IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, výklad pojmů 1.1. Společnost NEVA Group s.r.o., se sídlem Úherce 128, 330 23 Úherce, IČ: 62915274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společností INOTECH ČR, spol. s r.o., se sídlem Oldřichov 73, 347 01

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Obchodní podmínky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky společnosti PRO MOTOR Servis CZ s.r.o., IČ: 253 10 259, se sídlem: Modřice, Brněnská 1066, PSČ 664 42, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložce 24188 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále též VDP ) upravují vztahy při dodávkách zboží

Více