1F44C/008/030. Roční zpráva. Část 2 ze dvou částí Dodatky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1F44C/008/030. Roční zpráva. Část 2 ze dvou částí Dodatky"

Transkript

1 WAK-1F44C WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových služeb Číslo projektu: 1F44C/008/030 Název zprávy: Roční zpráva Název části: Část 2 ze dvou částí Dodatky Období: Poskytovatel: Příjemce: Adresa příjemce Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ministerstvo dopravy ČR WAK System, spol. s r.o. Petržílkova 2564/21, Praha 5 - Stodůlky Ing. Radan Kasal Ing. Luděk Benda Ing. Tomáš Nagy Ing. Petr Půlpán Radek Valeš RNDr. Miroslav Wasserbauer Ing. Vítězslav Života Datum vydání:

2

3 Dodatek A. - Analýza domény IS A.1 Shromážděné podklady k doméně Pro řešení jsme vycházeli jak z dostupné literatury, tak z materiálů dostupných na internetu. Vycházelo se také z příslušných legislativních norem. Výstupem analýzy podkladů dle bodů A.1.2 a A.1.4 jsou rešerše popsané dále v odstavcích A a A A.1.1 Literatura k doméně Shromážděnou literaturu k doméně jsme rozdělili do dvou kategorií: UML a UP Vývojové a implementační platformy V následujících odstavcích uvádíme jejich seznam. A UML a UP V kategorii UML a UP byla nalezena a použita následující literatura: Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh The unified software development process [4] Joseph Smuller Myslíme v jazyku UML [5] Jim Arlow, Ila Neustadt UML a unifikovaný proces vývoje aplikací [6] A Vývojové a implementační platformy V kategorii vývojových a implementačních platforem byla nalezena a použita následující literatura: Jeffrey Richter.NET Framework programování aplikací [7] Dino Esposito XML Efektivní programování pro.net [8] Dalibor Kačmář Programujeme.NET aplikace [9] A.1.2 Legislativa k doméně V doméně byly nalezeny a prozkoumány následující legislativní normy: Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému [10] WAK-1F44C Str. 1

4 Zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon) [11] Zákon 241/2001 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [12] A.1.3 Standardy k doméně V oblasti standardů k doméně se vycházelo z dokumentů W3C (http://www.w3c.org): Web Services Architecture [13] Web Services Architecture Requirements [14] Web Services Glossary [15] Web Services Architecture Usage Scenarios [16] Web Service Management: Service Life Cycle [17] SOAP Version 1.2 Part 0: Primer [18] SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework [19] SOAP Version 1.2 Part 2: Adjuncts [20] SOAP Version 1.2 Specification Assertions and Test Collection [21] SOAP Version 1.2 Message Normalization (Note) [22] A.1.4 Krizové informační systémy V oblasti krizových informačních systému se vycházelo z dokumentů ke krizovému informačnímu systému KIS MDS, obzvláště pak z následující příručky: Krizový informační systém KIS MDS Systémová příručka [23] A.1.5 Rešerše vybraných podkladů A Krizové plánování V oblasti státní správy a samosprávy existují informační systémy (dále IS) pro zabezpečení požadavků zákona 240/2000 sb. o krizovém řízení (krizový zákon). Paragraf 26 tohoto zákona hovoří o požadavcích na tyto IS. IS mají splňovat standardy informačních systémů státní správy a dále se na IS klade mimo jiné požadavek technického a programového přizpůsobení pro činnost v obtížných podmínkách. Jak vyplývá ze zákona 240/2000 Sb., krizové plány zpracovávají: Ministerstva a jiné správní úřady. WAK-1F44C Str. 2

5 ČNB. Kraje. Obecní úřady. Kancelář PS PČR, Kancelář Senátu, KPR, Úřad vlády, NKÚ a BIS. Krizový plán se skládá ze základní a přílohové části. Základní část krizového plánu obsahuje: Charakteristiku organizace krizového řízení. Vymezení působnosti, odpovědnosti a úkolů zpracovatele krizového plánu. Výčet a hodnocení možných rizik, jejich dopad na území a činnost subjektů krizového plánování. Další podklady a zásady potřebné pro používání přílohové části krizového plánu. Následující diagram popisuje základní části krizového plánu: od Analýza KP - Základní část KrizovýInformačníSystém * ZákladníČást KrizovýPlán PřílohováČást CharakteristikaOrganizaceKrizovéhoŘízení + CharakteristikaOdbornýchČinnostíProKrizovéŠtáby: + OrganizačníSchémaSložekProKritickouInfrastrukturu: + OrganizačníStrukturaZpracovatele: + PředpokládanéZměnyOrganizačníStrukturyZaKrizovýchStavů: + Schéma organizace krizového řízení: + SeznamOsobKteréSePodílelyNaZpracováníKrizovéhoPlánu: + VariantyOrganizačníchStrukturKrizovéhoŠtábu: PůsobnostOdpov ědnostúkolyzpracovatele + NázevAdresaZpracovatele: + PřehledZpracovatelůPřílohKrizovéhoPlánu: + SpojeníNaOperačníAInformačníStřediska: + SpojeníNaZpracovatele: + VymezeníOdpovědnostiZpracovateleJehoPůsobnost: + VymezeníÚzemníPůsobnostiZpracovatele: 1 KrizováRizika + DůsledkyMožnýchKrizovýchRizik: + VýčetMožnýchKrizovýchRizik: DalšíPodkladyZásady + PřehledKrizovéASouvisejícíLegislativy: + FormulářeProVyhlášeníKrizovýchStavůDalšíSouvisejícíDokumenty : + MetodikyScénářePomůckyProPráciKrizovýchŠtábů: + VzorovéFormulářeNaUkládáníPracovníVýpomoci: + StatutJednacíŘádKrizovéhoŠtábu: + SměrniceProManipulaciSNeutajovanýmiZvláštnímiAUtajovanýmiSkutečnostmi: + VzoryAFormulářeDokumentaceProRozhodováníAProváděníŘídícíchOpatření: + VzorovéFormulářePovinnostiPoskytnoutVěcnýProstředek: + VzoryDokumentaceSpisovéSlužbyKrizovéhoŠtábu: + ZásadyManipulaceSKrizovýmPlánemZpůsobJehoAktualizace: Obr. A.1.1 Analýza krizového plánu základní část Přílohová část krizového plánu obsahuje dokumenty nutné pro zvládnutí krizové situace, zejména: WAK-1F44C Str. 3

6 Přehled sil a prostředků, jejich počet a využitelnost. Katalog krizových opatření obsahující zásady a postup realizace krizových opatření. Typové plány. Operační plány. Povodňové a havarijní plány. Plán nezbytných dodávek. Plán hospodářské mobilizace. Plán akceschopnosti zpracovatele KP. Plány spojení, materiálně technického a zdravotnického zabezpečení a topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením ohrožení. Následující diagram zobrazuje třídy přílohové části krizového plánu: cd Analýza KP - Přílohová část KrizovýInformačníSystém * ZákladníČást KrizovýPlán PřílohováČást PlánNezbytnýchDodávek PřehledNezbytnýchDodávek: + PřehledDodavatelůNezbytnýchDodávek: PřehledSilAProstředků + PřehledVyužitelnýchSil: + PřehledVyužitelnýchVěcnýchProstředků: + PřehledVyužitelnýchSlužeb: + KontaktyProVyžádáníSil: + KontaktyProVyžádáníVěcnýchProstředků: + KontaktyProVyžádáníSlužeb: PlánAkceschopnosti PlánHospodářskéMobilizace KatalogKrizovýchOpatření TypovýPlán OperačníPlán + HavarijníPlány: + OperačníPlánProZajištěníÚkolůObrany: + OperačníPlányProJednotlivéDruhyOhrožení: + VnějšíHavarijníPlány: 1 * * + PostupyProVyrozuměníSvoláníKrizovéhoŠtábu: + PřehledPracovišťKrizovýchŠtábů: + ReakceZpracovateleNaVyhlášenJednotlivýchKrizovýchStavů: + DalšíOpatřeníNutnáKZajištěníAkceschopnostiZpracovatele: + OpatřeníProOchranuOsobPracovišťKrizovéhoŠtábu: + OpatřeníProZprovozněníAOchranuZáložníhoNeboChráněnéhoPracoviště: + SeznamOsobVKrizovýchŠtábech: DalšíPlán - PlánySpojení: - PlánMateriálněTechnickéhoZabezpečení: - PlánZdravotnickéhoZabezpečení: - MapyRizikAŘešení: Obr. A.1.2 Analýza krizového plánu přílohová část Jak vyplývá z 15 zákona 240/2000, hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o: WAK-1F44C Str. 4

7 kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení, předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti výroby a služeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci, počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech předpokládané evakuace, množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných nebezpečných látek, množství zadržené vody ve vodních nádržích, počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené přírodní energie, uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů důležitých pro řešení krizových situací, vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických sítích, stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů, výměrách pěstovaných zemědělských plodin a druhu a počtu zemědělských zvířat chovaných právnickými nebo fyzickými osobami pokud tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací. Jak vyplývá z 26 téhož zákona, orgány krizového řízení při plánování krizových opatření a při řešení krizových situací využívají informační systémy krizového řízení. Tyto musí splňovat standardy informačních systémů veřejné správy a pravidla: přenosu informací nadřízeným, podřízeným a spolupracujícím orgánům krizového řízení, technického a programového přizpůsobení pro činnost v obtížných podmínkách, bezpečnosti uchovávaných informací stanovené pro informace s nejvyšším stupněm utajení obsažené ve zpracované dokumentaci. Orgány krizového řízení při plánování krizových opatření odpovídají za dodržení zásady rovnocennosti písemných a elektronických údajů obsažených v krizovém plánu. Zákon 239/2000 o integrovaném záchranném systému vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost. Dále stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při krizových stavech. WAK-1F44C Str. 5

8 Zákon 241/2000 upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav - krizové stavy a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů. Tento zákon stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanoví též práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. stanovuje postup při zpracování krizového plánu ministerstva, jiného správního úřadu, České národní banky a jiného státního orgánu (dále jen krizový plán správního úřadu ) a krizového plánu územního samosprávného celku pro řešení krizových situací nesouvisejících se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením. A Webové služby V současné době je velice dobře přijímána a široce implementována technologie webových služeb. Jedná se o standard pro komunikaci mezi různými softwarovými aplikacemi na různých platformách prostřednictvím síťových služeb. Formát zpráv je založen na technologii XML dokumentů. Webová služba využívá pro popis svého rozhraní schéma WSDL vyjádřené dokumentem XML a pro vlastní přenos zpráv se využívá protokol SOAP, rovněž založený na XML. Popisy standardu webových služeb jsou obsaženy v dokumentech World Wide Web konsorcia (dále W3C). W3C navrhuje infrastrukturu pro webové služby, definuje potřebné standardy a klíčové technologie. V rámci W3C jsou vytvořeny pracovní skupiny, které se zabývají jednotlivými aspekty technologie WS. Jsou to: Pracovní skupina pro architekturu webových služeb. Tato skupina publikuje dokumenty, zabývající se spojením dílčích technologií do celku fungující webové služby. Pracovní skupina pro XML protokol (SOAP framework). Jejím úkolem je definovat systém pro výměnu zpráv založený na protokolu XML. Pracovní skupina pro adresování ve webových službách. Tato skupina navrhuje standardy pro vkládání adresovacích informací do zpráv přenášených pomocí webových služeb. Pracovní skupina pro popis webových služeb. Tato skupina navrhla jazyk pro popis rozhraní WS WSDL (Web Service Description Language). Pracovní skupina pro interakci webových služeb (Web Services Choreography). Tato nedávno založená skupina definuje standard pro definici vztahů mezi WS a výměnu zpráv mezi WS. Vytváří definici jazyka pro popis peer-to-peer spolupráce mezi agenty WS Web Services Choreography Description Language (WS CDL). Na následujícím diagramu jsou přehledně znázorněny technologie webových služeb: WAK-1F44C Str. 6

9 cd Technologie WS TechnologieWebovýchSlužeb SpolupráceWebovýchSlužeb / WS-CDL PopisWebovýchSlužeb / WSDL SystémZpráv / SOAP, adresování Obr. A.1.3 Technologie webových služeb Z dokumentů publikovaných skupinou pro architekturu webových služeb je klíčový dokument Web Services Architecture. Tento dokument definuje komponenty webové služby a vztahy mezi nimi. Dalším dokumentem je Web Services Architecture Requirements, který znovu definuje webovou službu a určuje úkoly pro pracovní skupiny W3C. Dokument Web Services Glossary přehledně definuje termíny používané v dokumentu Web Services Architecture a v problematice Webových služeb obecně. Dokument Web Services Architecture Usage Scenarios obsahuje diagramy případů užití Webových služeb a sekvenční diagramy komunikace mezi WS a klientem služby. Následují krátké rešerše těchto dokumentů: A Dokument Web Services Architecture Dokument definuje webovou službu jako softwarový systém vytvořený k zajištění spolupráce mezi různými softwarovými aplikacemi provozovanými na různých platformách. Webová služba má normalizované rozhraní popsané strojově zpracovatelným jazykem (WSDL). Aplikace komunikují s webovou službou pomocí zpráv protokolu SOAP založeném na XML. Webová služba je abstraktním pojmem, který je implementován agentem konkrétním hardwarovým a softwarovým systémem, který vysílá a přijímá zprávy, zatímco webová služba jako taková je charakterizována funkcionalitou, kterou poskytuje. Dokument popisuje základní scénář fungování webové služby. Scénář je založený na následujících pojmech: Provider strana, která poskytuje WS (server). Provider Agent hardware a software na straně serveru (agent serveru). Requester strana, která požaduje WS (klient). WAK-1F44C Str. 7

10 Requester Agent - hardware a software na straně klienta (agent klienta). Web Service Description (WSD) definice formátů zpráv, datových typů, transportních protokolů a způsobu serializace přenosu. K popisu je použit WSDL (Web Service Description Language). Sémantika WS definuje chování služby jako reakci na zasílané zprávy klienta. Pro zápis sémantiky WS není v tomto dokumentu žádné doporučení. Pro zprovoznění komunikace mezi serverem a klientem na bázi webových služeb jsou obecně zapotřebí 4 fáze: 1. Seznámení serveru a klienta. 2. Server a klient se dohodnou na popisu a sémantice webové služby. 3. Popis a sémantika je implementována agentem serveru a agentem klienta. 4. Agent serveru a agent klienta komunikují a si vyměňují zprávy. Seznámením serveru a klienta se rozumí získání adresy klienta serveru za předpokladu, že iniciátorem komunikace je klient typická situace. Toho lze dosáhnout přímo, nebo pomocí systému Web Service Discovery. Dohodou na popisu a sémantice se nerozumí jen možnost přímé komunikace mezi serverem a klientem, vedoucí k dohodě. Popis webové služby může být pevně dán WSDL a sémantika popsána další dokumentací na straně serveru, který předpokládá, že ji klient bez výhrad přijme a implementuje. Popis a sémantika webové služby může být také předepsána průmyslovým standardem, nebo jinou normou, která je závazná pro stranu klienta a serveru. Další možností je definice popisu a sémantiky služby na straně klienta. Popis i sémantika webové služby mohou být na straně agenta serveru i na straně agenta klienta implementovány různě napevno dány kódem software agenta, nebo určeny parametricky. Agent serveru si s agentem klienta vyměňují zprávy založené na SOAP (Simple Object Access Protocol). Dále se dokument zabývá problematikou Seznámení serveru a klienta. Popisuje mechanismus Web Service Discovery, který se používá v případě, že agent klienta požaduje vyhledání agenta serveru, který poskytuje definované služby. Pro tento proces je zapotřebí kromě popisu služby (WSD) ještě funkční popis (FD). Jedná se o strojově zpracovatelný popis funkcionality a do jisté míry i sémantiky služby. Dokument rozebírá možnosti fungování discovery service pro vyhledání požadované webové služby na základě funkčního popisu, případně jiných kritérií. A Dokument Web Services Architecture Requirements Dokument definuje webovou službu jako softwarový systém definovaný pomocí URI (adresa, uniform resource identifier dle RFC 2396), jehož veřejná rozhraní a vazby jsou definovány pomocí XML. Tyto definice mohou být získávány pomocí jiných softwarových systémů. Tyto systémy pak mohou spolupracovat s WS způsobem daným touto definicí s využitím zpráv založených na XML zasílaných pomocí protokolů Internetu. WAK-1F44C Str. 8

11 A Dokument Web Services Architecture Usage Scenarios Dokument ve formě use case diagramů a sekvenčních diagramů obsahuje příklady použití webových služeb. Příklady jsou doplněny vzory příslušných SOAP zpráv. Následuje typický diagram zobrazující nejjednodušší formu SOAP komunikace jednosměrnou komunikaci klienta a serveru, kdy klient nevyžaduje žádnou odpověď. cd Scénář použití - pouze dotaz SOAP Klient SOAP Server Aplikač ní vrstva SOAP aplikace klienta :SOAP aplikace SOAP aplikace serveru :SOAP aplikace SOAP vrstva SOAP procesor klienta :SOAP procesor 1: SOAP dotaz SOAP procesor serveru :SOAP procesor Síťová vrstva (operační systém) Síťové rozhraní klienta :Síťové rozhraní Síťová komunikace Síťové rozhraní serveru :Síťové rozhraní Obr. A.1.4 Scénář použití webové služby pouze dotaz Tento model může mít variantu, kdy je SOAP zpráva zasílána více serverům pomocí nějaké formy síťového broadcastu, nebo postupným voláním dle seznamu adres serverů. Další variantou je model, kdy server vrací klientovi nějakou odpověď. Může se jednat například o návratový kód volání. Diagram popisující takovou situaci je obdobný: cd Scénář použití - dotaz a odpověď SOAP Klient SOAP Server Aplikač ní vrstva SOAP aplikace klienta :SOAP aplikace SOAP aplikace serveru :SOAP aplikace SOAP vrstva SOAP procesor klienta :SOAP procesor 1: SOAP dotaz 1.1: SOAP odpověď SOAP procesor serveru :SOAP procesor Síťová vrstva (operační systém) Síťové rozhraní klienta :Síťové rozhraní Síťová komunikace Síťové rozhraní serveru :Síťové rozhraní Obr. A.1.5 Scénář použití webové služby dotaz a odpověď WAK-1F44C Str. 9

12 Scénáře počítají i s možností, kdy transportní protokol nepodporuje synchronizaci mezi požadavkem a odpovědí. V takovém případě se musí o tuto synchronizaci postarat SOAP aplikace s využitím SOAP hlaviček. Volající SOAP aplikace přidává do SOAP hlavičky požadavku jedinečné ID zprávy a server toto ID využije při generování odpovědi. Diagram dotaz a odpověď se rozpadá na dva diagramy pouze dotaz. Dalším popisovaným scénářem je případ, kdy volání SOAP serveru obsahuje sadu RPC volání a návratová zpráva obsahuje návratové hodnoty z RPC. Z následujícího diagramu je vidět, že SOAP aplikace zprostředkovává RPC volání. cd Scénář použití - RPC SOAP vysílač SOAP přijímač SOAP aplikace klienta : SOAP aplikace SOAP aplikace serveru : SOAP aplikace Aplikač ní vrstva RPC požadavek klienta SOAP tělo RPC požadavek serveru RPC odpověď klienta SOAP tělo RPC odpověď serveru SOAP vrstva SOAP procesor klienta :SOAP procesor 1: SOAP dotaz 1.1: SOAP odpověď SOAP procesor serveru :SOAP procesor Síťová vrstva (operač ní systém) Síťové rozhraní klienta :Síťové rozhraní Síťová komunikace Síťové rozhraní serveru :Síťové rozhraní Obr. A.1.6 Scénář použití webové služby RPC Tento diagram předpokládá, že transportní protokol podporuje synchronizaci mezi požadavkem a odpovědí. Pokud tomu tak není, je třeba využít pro udržení korelace mezi požadavkem a odpovědí ID zpráv vložené do SOAP hlaviček. A Dokument Web Services Management:Service life cycle Tento dokument popisuje životní cyklus webové služby, která je implementována konkrétním agentem. Popisuje stavy do kterých se může webová služba dostat během svého životního cyklu a přechody mezi nimi. WAK-1F44C Str. 10

13 Základní životní cyklus webové služby, kdy služba po počáteční inicializaci přechází do aktivního stavu, kdy je schopna přijímat požadavky a ze kterého může přecházet do pasivního stavu a zpět a nakonec svůj běh ukončit, popisuje následující diagram: ad Životní cyklus Aktivní Inicializace Aktivace Agent akceptuje požadavky Start Deaktivace Ukončení Stop Pasivní Agent neakceptuje požadavky Obr. A.1.6 Životní cyklus webové služby Jestliže je agent aktivní, může se nacházet v podstavu Busy obsluhuje klienta, nebo v podstavu Idle neobsluhuje žádný požadavek. Ze stavu Start služba přechází obvykle do podstavu Idle. Přímo do podstavu Busy může přejít, pokud přechází ze saturovaného podstavu v rámi pasivního stavu. Diagram aktivního stavu je na následujícím obrázku. ad Aktivní stav Busy Agent vyřizuje požadavek Uvolnění / Zotavení Start Stop Idle Agent je v klidovém stavu Obr. A.1.7 Životní cyklus webové služby - aktivní stav Jestliže je agent ve stavu Pasivní, může se nacházet v podstavu Zastaven, Saturován, nebo Havárie. Každý tento podstav může být v rámci stavu konečný, případně je možný WAK-1F44C Str. 11

14 přechod z podstavu Saturován do stavu zastaven nebo opuštění podstavu Pasivní po uvolnění zdrojů. Stejně tak může služba po havárii opustit stav Pasivní a svoji činnost ukončit, nebo může přejít do administračním zásahem do podstavu Zastaven. Přechody mezi podstavy v rámci stavu Pasivní jsou na následujícím diagramu: ad Pasivní stav Zastaveno Agent webové služby byl zastaven Start Počet požadavků na agenta webové služby přesáhl limitní počet Saturováno Restart Administrač ní zásah Uvolnění zdrojů Havárie Obnovení činnosti Stop Při provozu došlo k havárii agenta Obr. A.1.8 Životní cyklus webové služby pasivní stav A Dokument SOAP Version 1.2 Primer Tento dokument popisuje vlastnosti protokolu SOAP jako protokolu založený na XML, který dovoluje přenos strukturované typově ohodnocené informace mezi uzly v distribuovaném prostředí. Základní schéma SOAP zprávy je následující: WAK-1F44C Str. 12

15 cd SOAP_Reprezentace Blok_SOAP_Hlavičky SOAP_Hlavička SOAP_Obálka * 1 1 Blok_SOAP_Těla SOAP_Tělo 1 1..* Obr. A.1.9 SOAP reprezentace SOAP zpráva se skládá z hlavičky a těla. Hlavička zprávy je volitelná a může obsahovat data, která nemají přímý vztah k aplikaci. V XML hlavičkách se například dají přenášejí data, která mají vztah ke zpracování zprávy. Tělo zprávy je povinné a obsahuje vlastní informace zprávy. Dále dokument vysvětluje mechanismus SOAP RPC, kdy je v SOAP zprávě zapouzdřeno volání procedury systému na straně serveru. Uvádí příklad takové SOAP zprávy. Dokument se také zabývá otázkou řešení chybových stavů při zpracování SOAP zprávy. Oznámení chyby je řešeno zvláštními poli v hlavičce zprávy. Dále je v dokumentu řešena vazba protokolu SOAP na protokol HTTP. Ukazuje použití metod SOAP HTTP GET a SOAP HTTP POST. A Dokument SOAP Version 1.2 Messaging Framework Dokument zpracovává následující témata: Zpracování SOAP zpráv. Rozšíření SOAP Vlastnosti a moduly SOAP. Napojení na protokol nižší vrstvy pravidla pro napojení na protokol, který bude použit pro výměnu SOAP zpráv mezi uzly. Strukturu SOAP zpráv. Dokument popisuje elementy SOAP zprávy Obálky (element SOAP Envelope), hlavičky (element SOAP Header) a těla (element SOAP Body). Dokument dále popisuje použití URI (Uniform resource identifier jednotný identifikátor zdroje) v SOAP protokolu. A Dokument SOAP Version 1.2 Part 2: Adjuncts Dokument se zabývá následujícími tématy: WAK-1F44C Str. 13

16 Datový model SOAP Kódování SOAP RPC reprezentace SOAP SOAP konvence pro vlastnosti a napojení Vzory pro SOAP výměnu zpráv Vazba SOAP na HTTP Datový model SOAP reprezentuje aplikačně závislé datové struktury jako orientovaný ohodnocený graf. Účelem je spojitá reprezentace dat, která nejsou ve formátu XML. Jedná se o volitelnou vlastnost,. kterou není nutné použít, pokud jsou data ve formátu XML. Kódování SOAP nabízí způsob kódování dat, která odpovídají datovému modelu SOAP. Účelem RPC reprezentace SOAP je umožnit přenos zpráv, které reprezentují volání procedur a metod. Dokument se zabývá identifikací RPC zdrojů v prostředí WWW a vkládáním RPC volání do kontextu SOAP dokumentu. A Dokument SOAP Version 1.2 Specification Assertions and Test Collection Dokument obsahuje seznam podmínek a testů, kterým musí vyhovovat implementace SOAP procesoru pro verzi SOAP 1.2. Pro tyto testy rovněž definuje vstupní podmínky a obsah SOAP zpráv, které si uzly v rámci testů vyměňují. A Dokument SOAP Version 1.2 Message Normalization Dokument definuje transformační algoritmus, kterým lze přeložit na identický vzor všechny sémanticky ekvivalentní SOAP zprávy. Tento algoritmus může být použit pro generování otisků SOAP zpráv, které jsou odolné proti transformaci zprávy jdoucí přes zprostředkovatelské servery. Tato normalizace může být využita pro aplikaci digitálních podpisů v XML. A Krizový informační systém KIS MDS A Stručný popis systému KIS je softwarový databázový produkt pro podporu procesů krizového řízení. Je vytvořen v souladu s ustanoveními zákona o krizovém řízení č.240/2000 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Všechny údaje krizového plánu se uchovávají v databázi (MS Access, MS SQL Server nebo Oracle). KIS umožňuje generovat dokumenty krizových plánů do formátu MS WORD a vybraná data importovat nebo exportovat z a do formátu MS EXCEL. KIS disponuje prostředky pro obecnou časovou analýzu jednotlivých úkolů a jejich vazeb, jak pro část plánování krizových situací, tak pro řešení krizových situací, založenou na metodě CPM. Sleduje kapacitní nároky a aktuální stavy sil a prostředků a to jak jejich okamžité, tak kumulativní hodnoty. WAK-1F44C Str. 14

17 KIS podporuje zpracování geografických informací podle standardu ESRI Shapefile. K jednotlivým datovým objektům je možné přiřadit a zobrazit geografické údaje. Ty je možné nadále přenášet do jiných uzlů pomocí standardních exportních souborů systému. Grafické zobrazení dat je možné uložit do souborů typu SHP nebo BMP. KIS umožňuje přenášet data mezi jednotlivými uživateli systému prostřednictvím vlastního formátu NST založeného na XML. Umožňují synchronizovat krizové plány vzniklé na různých místech. Přenášená data je možné digitálně podepsat a zašifrovat. A Systémová příručka Dokument obsahuje seznam a stručný popis modulů informačního systému KIS. Systém KIS obsahuje následující moduly (třídy): Třída Uzly zabezpečuje organizaci a správu dat v rozlišení podle jednotlivých uzlů. Je spojnicí mezi třídou Přenosy a ostatními třídami. Umožňuje členění dat na vlastní a okolní. Skládá se z komponent Správa uzlu a Nástroje uzlu. Třída Přenosy zabezpečuje správu datových toků mezi jednotlivými uzly systému. Zabezpečuje výměnu dat i v případě, kdy není KIS spojen v jednotné síti. Umožňuje digitální podpis a šifrování přenosů. Podporuje standard xml. Skládá se z komponent Řízení přenosů a Bezpečnost přenosů. Třída Datová základna uzlu zabezpečuje správu základních datových údajů. Třída je využívána jak třídou Krizové plánování, tak třídou Řešení krizových situací a zabezpečuje pro obě třídy jednotnou datovou základnu. Skládá se z komponent Organizace, Osoby, Smlouvy, Měrné jednotky, Nebezpečné látky, Prostředky a Sklady. Třída Krizové plánování obsahuje datové údaje a funkce pro krizové plánování. Skládá se z komponenty Zpracovatel, Ohrožení, Opatření a Dokumenty KP. V komponentě Zpracovatel je obsažena detailní informace o zpracovateli, jako je organizační struktura, struktura budov a areálu, organizace v součinnosti, sklady nebezpečných látek, stavy a potřeba zdrojů za běžné situace. V komponentě Ohrožení jsou funkce pro analýzu rizik. Tato analýza obsahuje vazby na různá opatření. V komponentě Opatření je uložen katalog opatření. Každé opatření představuje množinu činností s přiřazením zdrojů a vazeb mezi činnostmi. Činnosti v každém opatření mohou být hierarchicky strukturovány do složek až do hloubky čtyřiceti úrovní. V komponentě Dokumenty KP jsou uloženy struktura a obsah dokumentů krizového plánování. Třída Řešení krizových situací obsahuje datové údaje a funkce pro řešení krizových situací. Třída umožňuje simulaci mimořádných událostí, případně řízení a vyhodnocení skutečných událostí. Třída umožňuje spojování jednotlivých dlouhodobě plánovaných opatření do jednoho operačního plánu v závislosti na charakteru mimořádné události. Obsahuje zpětnou vazbu do krizového plánování. Umožňuje plánování počátečních stavů zdrojů pro řešení mimořádné události a bilancování zdrojů v průběhu řešení mimořádné události. Třída Mapa zabezpečuje správu a zobrazování geografických údajů. Výstupy a vstupy jsou přímo kompatibilní s formátem shp. Výstupy lze převádět do souborů typu bmp. Má přímou vazbu na vybrané objekty datové základny a na ohrožení. WAK-1F44C Str. 15

18 Třída Dokumentace umožňuje zobrazování údajů dokumentů krizového plánování prostřednictvím MS Word ve vazbě na dokumenty krizového plánování. Svazuje jednotlivé datové údaje uložené v systému KIS do podoby uceleného dokumentu okamžitě přenositelného do MS Word. Zabezpečuje integritu a verze generovaných dokumentů. Třída CPM obsahuje funkce pro časovou analýzu krizových plánů. Možnost sériového i paralelního řazení úkolů. Podporuje různé typy závislosti mezi složkami (etapami) v opatření. Třída vykonává funkce analýzy jak pro třídu Krizové plánování, tak pro třídu Řešení krizových situací. Třída Dotazy slouží pro snadný výběr a tisk datových údajů. Výsledky dotazů, stejně jako všechna tabulková zobrazení v systému KIS, lze okamžitě přenést do MS Excel. A.2 Analýza současného stavu řešení v doméně A.2.1 Přehled současných řešení Jako příklad krizového informačního systému, který je schopen vyměňovat data mezi lokálními instalacemi lze uvést informační systém KIS MDS. Tento systém používá pro výměnu dat vlastní formát NST, založený na technologii XML. Jedná se ve skutečnosti o XML dokument, volitelně šifrovaný a elektronicky podepsaný. Formát přenosové dávky je popsán následujícím DTD schématem: <!ENTITY %NAME "Name NMTOKEN #REQUIRED"> <!ELEMENT waknst(nstheader, nstdata, nstdeletedinfo)> <!ELEMENT nstheader(datdavky, uzlu?, gdavky, gtypupren, naztypupren, guzlu, nazuzlu, popisdavky?, nazdb, verdb, pubkeyuzlu?)> Hlavička přenosové dávky <!ELEMENT datdavky(#pcdata)> <!ELEMENT uzlu(#pcdata)> <!ELEMENT gdavky(#pcdata)> <!ELEMENT gtypupren(#pcdata)> <!ELEMENT naztypupren(#pcdata)> <!ELEMENT guzlu(#pcdata)> <!ELEMENT nazuzlu(#pcdata)> <!ELEMENT popisdavky(#pcdata)> <!ELEMENT nazdb(#pcdata)> <!ELEMENT verdb(#pcdata)> Datum dávky Adresa odesílatele GUID dávky Typ přenosu (viz dále) Název přenosu GUID uzlu odesílatele Název uzlu odesílatele Popis dávky Název databáze (Kis) Verze databáze WAK-1F44C Str. 16

19 <!ELEMENT pubkeyuzlu(#pcdata)> Veřejný RSA klíč odesílatele zakódovaný BASE64 <!ELEMENT nstdata(table+)> <!ELEMENT Table(Row+)> <!ATTLIST Name %NAME;> Data jednotlivých tabulek Tabulka Jméno tabulky <!ELEMENT Row(n.., g.., nuzlu, w_datupd,...)> Záznam tabulky <!ELEMENT n..(#pcdata)> <!ELEMENT g..(#pcdata)> <!ELEMENT nuzlu(#pcdata)> Primární klíč záznamu GUID záznamu Primární klíč uzlu, který pořídil záznam <!ELEMENT w_datupd(#pcdata)> Datum poslední modifikace <!ELEMENT nstdeletedinfo(table+)> <!ELEMENT Table(g+)> GUID smazaných záznamů v jednotlivých tabulkách Tabulka <!ATTLIST Name %NAME;> <!ELEMENT g (#PCDATA)> Jméno tabulky GUID záznamu Přenosový soubor má tedy tři části hlavičku, přenášená data a seznam GUID smazaných záznamů. Popis dávky není povinný, stejně jako není povinný veřejný RSA klíč uzlu, pokud se nevyužívá elektronický podpis. Přenášená data obsahují tagy Table se jmény tabulek. Každá tabulka obsahuje tagy Row s datu jednotlivých záznamů. Každý záznam je popsán tagy, odpovídající jeho polím. Z hlediska formátu NST jsou významná čtyři pole, která jsou obsažena v každé tabulce: n..(n + jméno tabulky, např. norg) primární klíč záznamu. g..(g + jméno tabulky, např. gorg) GUID záznamu. nuzlu Identifikátor uzlu. w_datupd Datum poslední modifikace záznamu. Technologie NST umožňuje dva formáty přenosové dávky XML a NST. Formát NST je XML formát opatřený hlavičkou a komprimovaným obsahem. Formát souboru NST je následující: Adresa Délka Popis 0H 2H Délka hlavičky v bytech 2H 3H Identifikátor NST 5H 1H Číslo verze 6H 1H Číslo subverze WAK-1F44C Str. 17

20 Adresa Délka Popis 7 4 Typ přenosu v NST vždy BH 4H Alg. komprese bez komprese gzip 0FH 4H Alg. šifrování bez šifrování rijndael 13H 4H Alg. podpisu bez podpisu RSA 17H 400H Klíč pro dešifrování obsahu šifrovaný algoritmem RSA 417H 80H Elektronický podpis obsahu 497H 497H 25H GUID dávky 4BC 25H GUID uzlu odesílatele 4E1H 25H GUID typu přenosu 506H FBH Název typu přenosu 601H FBH Název uzlu 6FCH FBH uzlu 7F7H 15H Datum dávky 80CH 100H Popis dávky 90CH 51H Název databáze 95DH 51H Verze databáze Kopie hlavičky přenosové dávky (tag nstheader) 9AEH 100H Veřejný klíč uzlu odesílatele AAEH 100H Data přenosové dávky (XML soubor), dle volby komprimovaný a šifrovaný Tab. A.2.1 Formát souboru NST V případě, že požadovaný formát dávky je XML a je požadován podpis, generuje se ještě soubor se stejným jménem a příponou SGN, který obsahuje podpis dávky. Šifrovat je možné dávku pouze ve formátu NST. Formát NST vyhovuje pro periodické aktualizace dat mezi instalacemi informačního systému KIS MDS. Obsahuje bezpečnostní prvky pro ověření autenticity přenosového souboru, resp. jeho zdroje a dovoluje šifrovat přenosový soubor silnou šifrou. Nevýhodou je naopak vazba na fyzický soubor systém KIS není schopen si vyměňovat data mezi uzly prostřednictvím webových služeb nebo jiného síťového protokolu. Nicméně vzhledem k ostatním kvalitám tohoto řešení k němu bude přihlédnuto při návrhu funkčnosti systému výměny dat pomocí webových služeb. Schopnost zpracovat a přenést soubor typu NST bude zařazena mezi funkční požadavky systému. A.2.2 Závěry ke stavu řešení Ačkoli se webové služby běžně používají pro výměnu dat mezi informačními systémy, není známo řešení, které by je používalo pro výměnu dat mezi krizovými informačními systémy. WAK-1F44C Str. 18

Roční periodická zpráva projektu

Roční periodická zpráva projektu WAK-1F44C-2005-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

WAK System. Ministerstvo dopravy ČR WAK System, spol. s r.o. Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

WAK System. Ministerstvo dopravy ČR WAK System, spol. s r.o. Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky WAK System Název projektu: Systém automatizované kontroly a detekce změn bezpečnostního nastavení informačních systémů založený na specifikaci bezpečnostní politiky podle standardu BS7799 Číslo projektu:

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Tvorba informačních systémů

Tvorba informačních systémů 9. Tvorba informačních systémů Michal Krátký, Miroslav Beneš Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Tvorba informačních systémů, 2007/2008 c 2006-2008 Michal Krátký, Miroslav Beneš Tvorba

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE Praha 2003 Metodiku pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (dále jen Metodika) zpracovala Správa státních

Více

Krizové řízení. Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení

Krizové řízení. Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení Krizové řízení Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě,

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě, Částka 133 Sbírka zákonů č. 357 / 2012 Strana 4733 357 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2012 o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 25. Otázka : Komponentní technologie - základní pojmy a principy, metody specifikace komponent. Obsah : 1. Základní pojmy 1.1 Komponenta Komponenta

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk UML, základní modely, diagramy aktivit, diagramy entit.

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

ERP-001, verze 2_10, platnost od

ERP-001, verze 2_10, platnost od ERP-001, verze 2_10, platnost od 2010.08.01. ELEKTRONICKÉ PŘEDEPISOVÁNÍ HUMÁNNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ ERP-001.pdf (208,89 KB) Tímto technickým dokumentem jsou, v souladu s 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy Bc. Petr Pokorný Letní semestr 2009/2010 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Workflow... 3 3 Workflow

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 CALM Základní přístupy k ochraně osobních dat z informačních

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový

Více

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1.

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1. Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Metodika stanoví postup při zpracování krizového plánu

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Příloha 2 k j. HSKL 3897-1/ KŘ Počet listů: 7 H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Zpracoval: plk. RNDr. Tomáš Holec ředitel

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček

Pokročilé Webové služby a Caché security. Š. Havlíček Pokročilé Webové služby a Caché security Š. Havlíček Webové služby co se tím míní? Webová služba metoda komunikace mezi dvěma elektronickými zařízeními přes internet Typicky jsou pomocí rozhraní přístupné

Více

ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROTOTYP

ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROTOTYP Příloha zadávací dokumentace č. 10 Závazné funkční a technické požadavky zadavatele na prototyp ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROTOTYP na veřejnou zakázku Resortní elektronický systém

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Elektronická komunikace s CSÚIS. Jak to řeší Fenix

Elektronická komunikace s CSÚIS. Jak to řeší Fenix Elektronická komunikace s CSÚIS Jak to řeší Fenix Asseco Solutions a veřejná správa Informační systém Fenix Balík aplikací pro státní správu a samosprávu Více než 15 let zkušeností Více než 2000 instalací

Více

INTEROPERABILITA ÚVOD DO STUDIA STRUKTURA, POSLÁNÍ A FUNKCE INTEROPERABILITY A JEJÍ UPLATNĚNÍ V PROCESECH BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU ING.

INTEROPERABILITA ÚVOD DO STUDIA STRUKTURA, POSLÁNÍ A FUNKCE INTEROPERABILITY A JEJÍ UPLATNĚNÍ V PROCESECH BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU ING. INTEROPERABILITA ÚVOD DO STUDIA STRUKTURA, POSLÁNÍ A FUNKCE INTEROPERABILITY A JEJÍ UPLATNĚNÍ V PROCESECH BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Vyhrazené spojení krátkého rozsahu (DSRC) Datová

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Softwarové komponenty a Internet

Softwarové komponenty a Internet Softwarové komponenty a Internet Doc. Dr. Ing. Miroslav Beneš Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Motivace Vývoj přístupů k tvorbě programů Definice komponenty

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 9 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 1. Obecná informace 1.1. Účel veřejné zakázky Projekt Czech POINT v současné

Více

Více úrovňové informační systémy a jejich certifikace podle zákona č.412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více úrovňové informační systémy a jejich certifikace podle zákona č.412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Více úrovňové informační systémy a jejich certifikace podle zákona č.412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce informatiky Odbor projektování a správy IS Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Uživatelská příručka (procesní pohled) verze 1.1 Autoři: Michal Wokoun Jiří Smolík 15. února 2008 Verze

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Testovací protokol čipová karta Oberthur Id-One Cosmo V5.4

Testovací protokol čipová karta Oberthur Id-One Cosmo V5.4 Testovací protokol čipová karta Oberthur Id-One Cosmo V5.4 1 Úvod 1.1 Testovaný produkt Hardware: čipová karta Oberthur Id-One Cosmo V5.4 Software: smart 1.05.07 Datum testování: 25. 12. 2009 1.2 Konfigurace

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Jan Růžička Institute of geoinformatics VSB-TU Ostrava 17.listopadu, 70833 Ostrava-Poruba Poruba, jan.ruzicka@vsb.cz NGII NGII složitý propletenec,

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Co je to Grid. Martin Kuba Superpočítačové Centrum Brno. 22.2.2005 Seminář CESNET, Třešť

Co je to Grid. Martin Kuba <makub@ics.muni.cz> Superpočítačové Centrum Brno. 22.2.2005 Seminář CESNET, Třešť Co je to Grid Martin Kuba Superpočítačové Centrum Brno Obsah prezentace grid gridové služby semantický grid Computational grid lze přeložit jako výpočetní rozvodná soustava analogie

Více

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Co je to UML Evoluce UML Diagram komponent Diagram odbavení Diagram tříd Aktivity diagram Stavový diagram Sekvenční diagram Diagram

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4. 1 z 5. Oblast: TTI. Zkrácený název: Zprávy přes CN 4. Norma číslo:

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4. 1 z 5. Oblast: TTI. Zkrácený název: Zprávy přes CN 4. Norma číslo: POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4 Oblast: TTI Zkrácený název: Zprávy přes CN 4 Norma číslo: 14821-4 Norma název (en): Traffic and Traveller Information (TTI) TTI messages via cellular networks Part 4: Service-independent

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Testovací protokol USB Token Cryptomate

Testovací protokol USB Token Cryptomate Testovací protokol USB Token Cryptomate 1 Úvod 1.1 Testovaný produkt Hardware: ACS CryptoMate Software: ACS Admin Tool 2.4 Datum testování: 24. 12. 2009 1.2 Konfigurace testovacího počítače Příloha č.

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 10 KSRZIS Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

Common Object Request Broker Architecture

Common Object Request Broker Architecture Common Object Request Broker Architecture Tvorba aplikací, jejichž komponenty budou komunikovat přes počítačovou síť Programátor jedné aplikace volá metody vzdálených objektů podobně jako u sebe lokální

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Autor. Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech

Autor. Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech Adresářová služba X.500 a LDAP Autor Martin Lasoň Abstrakt Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech vedla ke vzniku specializovaných databází adresářů.

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Příloha 1 Specifikace předmětu plnění

Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Centrální zpracování Etapa V Tvorba kontrolních výstupů 1 Obsah ETAPA V - TVORBA KONTROLNÍCH VÝSTUPŮ PRO VPO... 3 1.1. Koncepční shrnutí... 3 1.2. Obsahová náplň etapy

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML

Webové služby a XML. Obsah přednášky. Co jsou to webové služby. Co jsou to webové služby. Webové služby a XML Obsah přednášky Webové služby a XML Miroslav Beneš Co jsou to webové služby Architektura webových služeb SOAP SOAP a Java SOAP a PHP SOAP a C# Webové služby a XML 2 Co jsou to webové služby rozhraní k

Více

Testovací protokol čipová karta ACOS5

Testovací protokol čipová karta ACOS5 Testovací protokol čipová karta ACOS5 1 Úvod 1.1 Testovaný produkt Hardware: čipová karta ACS ACOS5-32-G Software: ACS Admin Tool 2.4 Datum testování: 24. 12. 2009 1.2 Konfigurace testovacího počítače

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE

POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE POLOPROVOZ ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI DOKUMENTACE INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023) Zpracovali: Marie

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Webové služby. Martin Sochor

Webové služby. Martin Sochor Webové služby Martin Sochor Webové služby způsob komunikace dvou aplikací přes Web binární zprávy (CORBA) blokovány proxy servery a firewally masivní využití XML protokol SOAP + jazyk pro popis služeb

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více