7, 8, 9/2014. Noví nájemci / new tenants. Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7, 8, 9/2014. Noví nájemci / new tenants. Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře"

Transkript

1 7, 8, 9/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners / Interviews with Jaroslav HavEL, Managing Partner, Havel, Holásek & Partners attorneys at law Obchodní jednotky v komplexu Florentinum / Store units in the Florentinum building

2 Vážení nájemci Florentina, společnost Penta, investor projektu Florentinum, ve spolupráci se společností Vitra pro Vás, naše nájemce, u příležitosti otevření showroomu v obchodní pasáži Florentinum, připravila speciální nabídku v podobě slevového voucheru na špičkový domácí a kancelářský nábytek společnosti Vitra. Věříme, že tuto naši exkluzivní nabídku využijete. VOUCHER Vitra, špičkový švýcarský výrobce domácího i kancelářského nábytku a doplňků, si pro Vás ve spolupráci se společností Penta připravila speciální nabídku pro milovníky designu: - 20% sleva na všechny produkty Vitra - 30% sleva na židle a křesla z legendární Aluminiové kolekce (design Charles a Ray Eamesovi, 1958) nebo pracovní židle ID Chair (design Antonio Citterio 2010) - zdarma zapůjčení vybraného nábytku domů k vyzkoušení - zdarma zapůjčení vzorků potahových látek domů - po dobu výběru produktů Vitra se Vám bude věnovat speciálně vyškolený poradce - prodloužená záruka 72 měsíců od podpisu předávacího protokolu na produkt Nezmeškejte atraktivní instalaci značky Vitra v pasáži Florentina z ulice Na Poříčí. Voucher je možné uplatnit do v níže uvedených obchodech: Designpropaganda, Vinohradská 34, Praha Konsepti, Komunardů 32, Praha Vitra Koncept, Křižíkova 34, Praha Konsepti, Továrenská 10 / Dunajská 46, Bratislava Konsepti, Středova 1, Brno Sedya, Einsteinova 9, Bratislava Před uplatněním si prosím voucher vytiskněte a vyplňte následující údaje: jméno: tel.: číslo voucheru (vyplní prodejce):

3 Příběh o Florentinu Jelikož nás všechny společně spojuje toto unikátní místo a výjimečná budova, rádi bychom Vás v této sekci pravidelně informovali o zajímavostech spjatých s Florentinem a šířili dále povědomí o tomto jedinečném projektu. Postupně Vám budeme v každém čísle Newsletteru přinášet informace ze zákulisí, z historie, o architektuře, o zajímavostech při výstavbě, o technických parametrech budovy a o mnohem dalším. Doufáme, že se Vám tato část o Florentinu bude líbit. V předchozích číslech jsme zmínili mladší i mnohem starší historii místa, kde se nyní nachází Florentinum. V tomto dvojčísle Newsletteru Vám představíme zásadní myšlenku, s jakou bylo Florentinum budováno. Cílem projektu Florentinum bylo realizovat výraznou budovu, jenž bude elegantní a nadčasová. Tohoto nelehkého úkolu se zhostilo architektonické studio Cigler Marani Architects. Smyslem developerského projektu Florentinum nebyla jen výstavba samotné budovy, ale také rozvoj okolního území. Developer Penta navázal na historii místa a začlenil projekt do okolí, jehož se Florentinum stalo přirozenou součástí. Pro bezprostřední okolí této lokality znamenal tento záměr zásadní krok přispívající k celkové renesanci lokality, která vrací zajímavému a důležitému okraji centra Prahy jeho historický význam a městský charakter. Architektura komplexu je pojednána tak, aby nerušivě obnovila původní uliční čáru a citlivě vrostla na místě bývalé tiskárny. Jednou z nejvýraznějších proměn kromě samotné budovy bylo vytvoření nových poloveřejných prostor náměstí (piazzy) a zahrady. Piazza je volně přístupná veřejnosti a umožňuje vstup do jednotlivých částí kancelářské budovy přes vysoce reprezentativní recepce. Tento vnitroblok umožňuje dále průchod do pasáže spojující ulice Na Florenci a Na Poříčí, kde se nachází mnoho obchodních jednotek a ve východní části objektu plynule navazuje na Desfourskou zahradu. Zahrada slouží zejména nájemcům a návštěvníkům objektu jako zóna pro relax a odpočinek. Oba poloveřejné prostory jsou vybaveny lavičkami, chodníky, specifickým osvětlením, stromy a další zelení a vytváří tak řadu příjemných zákoutí, které z Florentina činí místo, kde se lidé cítí dobře. The Story of Florentinum Because we all share this unique place and exceptional building, in this section we would like to regularly inform you of items of interest connected with Florentinum and spread awareness of this unique project further. Over time, in each edition of the Newsletter we will be bringing you information from behind the scenes, from history, architecture, on points of interest in construction, on the building s technical parameters, and much more besides. We trust that you will enjoy this section about Florentinum. In previous issues, we have discussed the recent history and much older history of the place where Florentinum now stands. In this double issue of our Newsletter, we will talk of the key idea upon which Florentinum was built. The objective of the Florentinum project was to execute a bold concept which would be elegant and timeless. Architectural studio, Cigler Marani Architects, took on this difficult task. The purpose of the Florentinum development project wasn t just the construction of the building itself, but also the development of its surroundings. Developers, Penta, built upon the history of the site and integrated the project into its surroundings, of which Florentinum became a natural part. For the immediate vicinity of the locality, this plan represented a fundamental step contributing to the overall renaissance of the neighbourhood, returning the historical importance and urban character to this fascinating and important place on the edge of Prague s centre. The architecture of the complex is dealt with to renew the original streetline in an unobtrusive manner and to be sensitively placed on the site of the former printers. One of the most marked transformations, apart from the building itself, was the creation of new semi-public space the square (piazza) and garden. The piazza is fully accessible to the public and allows for entrance to separate parts of the office building through an exemplary reception. This courtyard also provides access to the arcade linking Na Florenci and Na Poříčí streets, where there are many store units, and in the eastern section of the building leads directly onto Desfours Garden. The garden serves tenants and visitors in particular, providing a place for relaxation. Both semi-public spaces are equipped with benches, pavements, special lighting, trees and other greenery and so form a pleasant corner which make Florentinum a place where people can feel good.

4 Novinky ze života na Florentinu V této sekci Vás budeme každý měsíc informovat o připravovaných i probíhajících akcích a plánovaných novinkách na Florentinu. Probíhá CONCIERGE SLUŽBY Naši Concierge asistenti jsou pro vás denně od 8.00 do hodin na recepci C. Jsou připraveni splnit všechna přání od pořízení malých dárků až po organizaci neobvyklých eventů. Kontakt Recepce C Top využívané služby v červnu: zajištění osobní přepravy (kategorie vozů Superb, Mercedes Benz E) zajištění meet & greet na letišti vypracování kreativního návrhu a realizace tematických eventů (oslava výročí firmy v netradičním pojetí, poděkování klientům za spolupráci,...) nákup a doručení dárků V létě pro vás připravujeme: Atrium Florentina přímo vybízí ke krátkému oddychu pro načerpání čerstvých sil. Rádi bychom využili tuto jedinečnou atmosféru k realizaci sportovních, relaxačních, nebo zábavných aktivit pro zpříjemnění vašeho dne. Co by vám zlepšilo náladu a udělalo den hezčím? Napište nám, vaše přání na naši adresu nebo se zastavte a promluvte s našimi Concierge asistenty. Nezapomeňte: Blíží se čas dovolených, ale i bilance předchozího období. Organizujete večírek, výroční setkání? Plánujete pracovní program pro váš management? Dejte nám vědět, jsme tu pro vás.

5 Lekce jógy v Desfourské zahradě Přijďte si vyzkoušet, jaké to je začít všední pracovní ráno neotřele, zdravě a také zábavně! Každé úterý a středu ráno mezi 8 a 9 hod probíhají lekce jógy zdarma v Desfourské zahradě. Tato služba je exkluzivně poskytována pouze nájemcům Florentina. Co je na lekci potřeba? Pouze pohodlné oblečení a vaše pracovní vizitka. Lekci povede zkušená lektorka Office yogy, cvičící podložky budou k zapůjčení zdarma a po hodině je možné využít sprchy v kolárně Florentina. Benefity pravidelného cvičení: Nabíjí energií a dodává sílu Uvolňuje tělo, zlepšuje flexibilitu Snižuje stres a svalové napětí Koncentruje mysl a posiluje svaly Detoxikuje Působí proti bolestem hlavy, očí, krčních a zádových svalů, nespavosti, vysokému krevnímu tlaku, syndromu karpálního tunelu atd. Celkově zlepšuje psychické zdraví a náladu. Budeme se na vás těšit! Přijďte včas, kapacita míst je omezená. Aktuální informace o cvičení a rezervace naleznete na: Připravujeme BANKOMAT V současné době probíhá finální výběr provozovatele bankomatu. Pevně věříme, že bude umístěn do pasáže v několika následujících týdnech. O přesném termínu a umístění Vás budeme informovat v dalších číslech Newsletteru.

6 News from life at Florentinum In this section, we will be informing you each month of events planned and ongoing, and news in Florentinum. In progress CONCIERGE SERVICES Our Concierges are available for you daily from 8.00am until 8.00pm at Reception C. They are ready to fulfil all your wishes, from securing small gifts to organising unusual events. Contact Reception C Most used services in June: securing personal transportation (Superb, Mercedes Benz E vehicle category) securing meet & greet at the airport preparing creative design and implementation of themed events (company anniversary celebrations in unconventional style, thanking clients for their co-operation,...) purchase and delivery of gifts In summer, we are preparing for you: Florentinum s atrium is the ideal place for taking a short breather to renew your strengths. We would like to take advantage of its unique atmosphere to undertake sports, relaxation or entertainment activities to brighten your day. What would improve your mood and make your day brighter? Tell us your ideas at our address or drop by and tell our Concierge assistants. Don t forget: The holidays are approaching, but so are your results from the previous period. Are you organising a party, anniversary gathering? Organising a working programme for your management team? Let us know; we re here for you.

7 Yoga lessons in Desfours Garden Come and see for yourself what it s like to start your working day in a novel, healthy and also fun way! Every Tuesday and Wednesday morning between 8 and 9 am, there are free yoga lessons in Desfours Garden. This service is exclusively provided only to Florentinum tenants. What do you need for a lesson? Just comfortable clothes and your business card. The lesson is taken by an experienced Office Yoga teacher, with exercise mats available to borrow free of charge, and when your hour is finished you can use the showers in Florentinum s bike sheds. Benefits of regular exercise: Recharges your energy and gives you strength Relaxes your body, improves flexibility Reduces stress and muscle tension Concentrates your mind and strengthens muscles Detoxifies Helps combat sore head, eyes, neck and back muscles, insomnia, high blood pressure, carpal tunnel syndrome, etc. Improves overall mental health and mood. We look forward to seeing you! Come on time; limited spaces available. Current information on exercises and reservations available at: Under preparation CASH POINT The final selection of the cash point operator is currently underway. We trust that this will be located in the arcade over the coming few weeks. We will inform you of a precise date and location in further editions of the Newsletter.

8 Rozhovory s nájemci Nově vám přinášíme rozhovory s našimi nájemci. Jako prvnímu jsme položili pár otázek partnerovi advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners JUDr. Jaroslavovi Havlovi. Na začátku ledna se Vaše společnost Havel, Holásek & Partners přestěhovala do Florentina. V čem shledáváte největší pozitiva po přestěhování do nových prostor? Kromě kapacitních důvodů to byl především zájem se jako špičková právnická firma odlišit od konkurence i mimořádně atraktivním pracovním prostředím a zároveň skvělým zázemím pro klienty. Velmi důležitá pro nás byla kombinace zachování sídla na Praze 1, což je nepsaný standard pro velké právnické firmy, a zároveň zlepšení dopravní dostupnosti. Naše očekávání nám nové prostory splnily. Již nyní se ukazuje, že naši investici klienti ocenili a že je atraktivní i pro získávání dalších talentovaných mladých právníků. Florentinum je budova umístěná ve výhodné lokalitě v centru Prahy disponující kvalitním prostředím, která obdržela několik významných ocenění. Co bylo pro Vás nejdůležitějším kritériem, podle kterého jste se rozhodli přestěhovat právě do Florentina? Jak uvádíte, Florentinum nedávno získalo Cenu za nejlepší kancelářskou budovu ve střední a východní Evropě, což hovoří za vše. Věříme, že jsme dobře investovali do toho nejlepšího a nejmodernějšího prostředí pro práci. Vzhledem k tomu, že se kancelář za 13 let své existence stala největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě, která v současnosti zaměstnává více než 170 právníků a několik desítek studentů právnických fakult, bylo nutností najít prostory, které odpovídají rozvoji kanceláře a jejímu dalšímu růstu. Budova Florentina nám poskytla prostory o celkové rozloze více než m 2, umožnila zařídit prostornou zónu pro naše klienty a hosty, několik konferenčních místností, efektivně rozdělit prostor kanceláří dle zaměření a specializace služeb a také získat prostor pro vzdělávací semináře Akademie Havel, Holásek & Partners. Během nejbližšího roku chceme kancelář rozšířit o další prostory v rozsahu cca 500 m 2. Jste advokátní společnost, jaké spektrum služeb poskytujete klientům? Čím se lišíte od konkurence? Vizí kanceláře je poskytovat ty nejlepší a nejkomplexnější služby nejvýznamnějším a nejúspěšnějším společnostem v České republice a na Slovensku. Chceme vytvářet silná partnerství s klienty úspěšnými v každém oboru, kterých si můžeme vážit a kteří nás zároveň vnímají jako rovnocenné a dlouhodobé obchodní partnery. Samozřejmě i my si přejeme, aby nás klienti považovali za velmi úspěšné a inovativní podnikatele v oboru právních služeb. Klientům proto musíme poskytovat špičkové služby ve všech oblastech právní specializace a portfolio služeb neustále rozšiřovat a zkvalitňovat. Jsme velmi stabilní firma s velmi omezenou fluktuací lidí. Máme nejvyšší ocenění Czech Stability Award a jako jediná advokátní kancelář jsme dokázali za posledních deset let nepřetržitě růst, a to vždy dvojciferným tempem. Věříme, že to odráží náš až vědecký model řízení založený na zkušenostech šéfů nejlepších firem v ČR i ve světě, a to jak v oblasti práva, tak i nejblíže příbuzných oborů. Celý chod kanceláře prochází každý rok procesem přehodnocení a úprav strategií, business developmentu, financí, marketingu a dalších oblastí, který trvá 2 až 3 měsíce. Schopnost kanceláře adaptovat se na náročné potřeby klientů je vysoká. Naše kancelář je obecně známa mimořádně vysokým pracovním nasazením, ale i s ním související možností rychlého profesního postupu pro ty nejlepší z nás. Jsme mezinárodně orientovaní, v současné době poskytujeme služby ve 12 jazycích a při mezinárodních transakcích, na které se kancelář specializuje již od svého založení, spolupracujeme s předními světovými

9 a evropskými kancelářemi. Máme velmi širokou klientskou základnu v současné době máme více než klientů, řadu z nich aktivně propojujeme a tím podporujeme jejich činnost ne náhodou je motem naší kanceláře Úspěch spojuje. V neposlední řadě, jak konkurence často zdůrazňuje, se snažíme odlišit příznivou cenovou politikou, nabízíme výborný poměr ceny a kvality našich služeb. Nechceme být pro klienty nepřiměřeně drazí. Za pár let jste dokázal vybudovat jednu z nejúspěšnějších a největších advokátních kanceláří v ČR. Co je podle Vás podmínkou pro vybudování takto úspěšné firmy? Základem našeho úspěchu je týmová práce klíčových kolegů partnerů a schopnost táhnout za jeden provaz. Mimořádné pracovní nasazení všech kolegů v našem týmu a jejich schopnost rychle se učit a inovovat naše služby je dalším klíčem k úspěchu. Velkou výhodou při zakládání kanceláře bylo to, že zakládající partneři a další později příchozí kolegové měli zkušenosti ze špičkových mezinárodních firem. V letech následujících jsme dokázali efektivně a flexibilně reagovat na všechny zajímavé příležitosti na trhu. Stejně tak se kancelář díky systematickému budování komplexních právních služeb a schopnosti velmi pružně a důsledně jednat vypořádala s ekonomickou krizí. A samozřejmě máme velmi stabilní, loajální klientelu, které si velice vážíme a snažíme se do ní neustále investovat. Letos získala Vaše advokátní kancelář prestižní ocenění Who s Who Legal Award. Co pro vás toto ocenění znamená? Každé ocenění, které naše kancelář získá, nás samozřejmě velmi těší. Ale upřímně je pro nás mnohem důležitější spokojenost klientů, pocit dobře odvedené práce, dobré ekonomické výsledky a spokojenost kolegů a zaměstnanců. Naši právníci jsou pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučovanými specialisty mezinárodními ratingovými publikacemi. Kancelář se také pravidelně umísťuje na prvním místě v České republice podle celkového počtu realizovaných transakcí v oblasti fúzí a akvizic dle mezinárodních ratingových agentur Mergermarket, Thomson Reuters a Dealwatch a je také obvykle klienty nejlépe hodnocenou kanceláří v České republice v rámci mezinárodních ocenění ILO Client Choice Awards a Practical Law Company. Rád cestujete. Máte své oblíbené místo, kam se rád vracíte nebo se naopak vydáváte pokaždé jinam? Popř. proč? Cestuji hodně spíše pracovně, jsme kancelář se silně mezinárodním zaměřením. Protože ve své pozici musím práci věnovat minimálně tři a půl tisíce hodin ročně, potřebuji dobře kombinovat volný čas s prací a soukromé a obchodní cesty. Rád také hraji golf, takže řada mých cest je spojená buď s businessem, anebo s golfem, často s obojím. Nejezdím na jedno místo, mám rád variabilitu. Vzpomínáte si, čím jste chtěl být, když jste byl malý? Pro studium práv jste se rozhodl až po maturitě? Doporučil byste něco současným nebo budoucím studentům práv? Pro kariéru v oblasti práva jsem se rozhodl i na základě zhodnocení svých schopností v sedmnácti letech. Jako dítě mě více zajímal sport než práce a i nyní beru práci sportovně trénink, závod, relax a stále dokola. Studentům práv bych v každém případě doporučil, aby se nebáli část studia absolvovat v zahraničí a právnickou praxi získávali už během studia takto získané zkušenosti mohou být dobrým vodítkem pro zjištění, jaké právní činnosti se v budoucnu věnovat. V současné době je na advokátním trhu velká konkurence a špatné rozhodnutí na začátku může ovlivnit celou následnou kariéru. Dobrým a úspěšným právníkem se navíc člověk nestane za pouhý rok nebo dva. Cesta na vrchol bývá dlouhá, někdy může trvat i dvacet let. Podmínkou je nejen velké pracovní nasazení, ale především ochota na sobě neustále pracovat, zdokonalovat se a rozvíjet své schopnosti. Jaroslav Havel Řídící partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners

10 Interviews with tenants Jaroslav Havel interview for Newsletter Florentinum At the beginning of January, your company, Havel, Holásek & Partners moved to Florentinum. What do you find the greatest benefit after moving to your new premises? As well as for capacity reasons, it was above all our intent to differentiate ourselves from our competitors as a top-class law firm with an exceptionally attractive work environment, while also offering great facilities for clients. Particularly important for us was the combination of a headquarters in Prague 1, an unwritten standard for large law firms, and also better transport accessibility. Our new premises have met our expectations. We can already see that our clients appreciate our investment and that it has proved attractive for acquiring additional talented young lawyers too. Florentinum is a building in a great location in the centre of Prague offering a high quality environment which has won a number of major awards. What was the most important criterion for you which made you decide to move to Florentinum? As you say, Florentinum recently won an award for the best office building in Central and Eastern Europe, which says it all. We believe that we have made a good investment in the best and most contemporary environment for work. Since over our 13 years operating we have become the largest independent law firm in Central Europe, currently employing more than 170 lawyers and dozens of law faculty students, we needed to find premises which correspond to the office s developments and further growth. The Florentinum building has provided us with premises over a total area of more than m 2, allowed us to establish a spacious zone for our clients and guests, a number of conference rooms, effectively divide our office space according to focus and specialisation of services, and also acquire space for Akademie Havel, Holásek & Partners training seminars. Over the next year, we want to expand our office with further space of approx. 500 m 2. You are a law firm; what spectrum of services do you provide to your clients? How are you different from your competitors? Our firm s vision is to provide the best and most comprehensive services to the most important and most successful companies in the Czech Republic and Slovakia. We want to create a strong partnership with successful clients in every field whom we can respect and who also perceive us as equal and long-term business partners. Naturally, we also want our clients to consider us a very successful and innovative business in the field of legal services. As such, we must provide our clients with top-class services in all fields of legal specialisation and continuously expand and improve our portfolio of services. We are a very stable company with very low staff turnover. We have the highest Czech Stability Award, and we are the only law firm to have shown continuous growth over the last ten years, always in double digits. We believe this reflects our almost scientific management model based on the experience of the heads of the best companies in the Czech Republic and the world, both in the legal field and in the closest related fields. Every year, our whole office operations undergo a process of reassessment and adjustment of strategies, business development, finance, marketing and other fields which lasts 2 to 3 months. Our ability to adapt to the demanding needs of our clients is high. Our office is generally known for its hard work, and related to this is the opportunity for fast career advancement for the best of us. We are internationally focused; we currently provide services in 12 languages and in our international

11 transactions, something we have specialised in since our founding, we co-operate with leading global and European offices. We have a very wide client base we currently have over clients, a number of whom we actively put together thus supporting their activities it is not for nothing that our firm s motto is Success unites. Last but not least, as our competitors often stress, we aim to differentiate ourselves with a reasonable pricing policy, our services offering a great price to quality ratio. We don t want to be prohibitively expensive for our clients. Within a few years, you ve managed to build up one of the most successful and largest law firms in the CR. What do you think are the conditions needed to build up a successful company such as yours? The basis of our success is the teamwork of key colleagues and partners and the ability to pull together. The exceptionally hard work of all our colleagues in the team and their ability to learn fast and innovate our services is another key to success. It was a great advantage in setting up our office that our founding partners and other colleagues arriving later had experience from leading international companies. Over the following years, we managed to respond effectively and flexibly to all good market opportunities which turned up. At the same time, thanks to the systematic building up of comprehensive legal services and our ability to act very flexibly and consistently, we managed to overcome the economic crisis. And of course, we have a very stable, loyal clientele who we truly appreciate and in whom we aim to continuously invest. This year, your law firm worn the prestigious Who s Who Legal Award. What does this award mean to you? We are of course very pleased by any award our office receives. But honestly, much more important for us is the satisfaction of our clients, the feeling of a job well done, good economic results and the satisfaction of colleagues and employees. Our lawyers are regularly featured amongst the leading or recommended specialists by international rating publications. Our office is also regularly placed top in the Czech Republic according to total number of implemented transactions in the mergers and acquisitions field according to international rating agencies, Mergermarket, Thomson Reuters and Dealwatch, and we are also commonly the best client-assessed office in the Czech Republic in the international ILO Client Choice Awards and Practical Law Company. You like travelling. Do you have a favourite place you like to go back to, or do you prefer seeing different places? Why? I do a lot of mostly business travelling; we are a company with strong international focus. Because I have to dedicate at least three and a half thousand hours per year to work, I need to combine my leisure time with work, and my private and business trips. I also like playing golf, so many of my travels are linked either with business or golf, and often with both. I don t travel to one place; I like variation. Do you remember what you wanted to be when you were young? Did you decide to study law after completing school? Do you have any advice for current or future law students? I decided upon a career in law on the basis of my abilities at the age of seventeen. As a child, I was more interested in sport than work, and now I take my work as sport training, competing, relaxation, over and over again. I would always recommend law students not to be afraid of completing their studies abroad, and to gain legal practice during their studies experience like this can be a great guide for finding out what legal field to work in in future. Right now, there is great competition in the legal market, and a poor decision at the outset can affect the whole of your subsequent career. Furthermore, you can t become a good and successful lawyer in just a year or two. The journey to the top is long, and can take up to twenty years. You need not just hard work, but above all the willingness to continuously work on yourself, to perfect and develop your capabilities. Jaroslav Havel Managing Partner, Havel, Holásek & Partners attorneys at law

12 Obchodní jednotky v komplexu Florentinum (pasáž + piazza) Od března 2014 je otevřena obchodní pasáž nacházející se v 1.podzemním podlaží komplexu Florentinum propojující ulice Na Florenci a na Poříčí. Pasáž Florentinum nabízí více než 15 obchodů, restaurací a stánků. Bočním výstupem je možné se dostat na vnitřní piazzu Florentina, která tvoří centrální část celého komplexu. Dalším možným přístupem do pasáže je z podzemní garáže. Pasáž je otevřená v pracovní dny v době od 7:00 do 22:30 a během víkendů a svátků od 8:00 do 22:30. Vstup na piazzu, kde naleznete další obchodní jednotky, je umožněn ve stejném čase. Obchodní pasáž o rozloze 3500 metrů čtverečních zkrášluje fontána, která ukazuje reálný čas v podobě vodotrysku. K nájemcům obchodní pasáže patří prodejce hodinek Koscom, jenž ve Florentinu otevřel na ploše více než 500 metrů čtverečních největší prodejnu hodinek ve střední Evropě. Pro běžné nákupy potravin a drogerie jsou zde supermarket Spar a drogerie Rossmann. Kosmetiku a parfémy můžete nakoupit nebo vyzvednout u největšího internetového obchodníka s parfémy Parfums.cz. Dále zde nechybí ani tabák s vinotékou Don Pealo, čistírna oděvů Net čistírny, papírnictví a knihkupectví Neoluxor, kuchyňské potřeby Tescoma nebo květinářství Fleur. Uprostřed pasáže mezi obchodními jednotkami se můžete osvěžit ochucenými čaji z konceptu Bubbleology. Ze strany ulice Na Poříčí je otevřena lékárna Dr.Max a prodejna sýrů, mléčných výrobků a italských delikates La Formaggeria Gran Moravia. Hlad mohou příchozí zahnat v restauracích s mexickou kuchyní Rancheros, čerstvými saláty Chop d nebo asijskými specialitami Sushi time. Pokud zajedete do podzemních garážích, čeká zde na Vás provozovatel největší sítě autokosmetických center Automyčka Express. Piazza tvořící centrální část celého komplexu Florentinum je otevřena v pracovní dny v době od 7:00 do 22:30 a během víkendů a svátků od 8:00 do 22:30. Kromě odpočinkové části, která nabízí relax pro nájemce Florentina v době odpočinkové pauzy se zde nachází další obchodní jednotky. Návštěvník se může občerstvit čerstvými šťávami z produkce konceptu Ugo nebo si zajít na oběd do kantýny Presto. Za nedlouho tu otevře svůj showroom a zároveň kavárnu francouzská společnost Veolia. V budoucnu se můžete těšit na kadeřnické a kosmetické studio Bomton nebo kavárnu Starbucks. Ze strany ulice Na Florenci můžete využít služby České pojišťovny. V přízemí budovy vedle recepce C naleznete Britskou školku a jesle. Bližší informace o obchodních jednotkách a jejich nabízených službách včetně akcí naleznete v druhé části tohoto Newsletteru. Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

13 Store units in the Florentinum building (passage + piazza) Since March 2014, the retail arcade located in the first basement level of the Florentinum complex linking Na Florenci and Na Poříčí streets has been open. The Florentinum arcade contains more than 15 stores, restaurants and stands. Using a side entrance, you can get to Florentinum s internal piazza, which makes up the central section of the whole building. You can also access the arcade from the underground garage. The arcade is open on weekdays from 7:00am until 10:30pm, and at the weekend and on public holidays from 8:00am until 10:30pm. Access to the piazza, where additional store units are located, is provided during the same hours. The 3500 square metre retail arcade is decorated by a fountain, which shows the actual time through its water jets. Some of the tenants in the retail arcade include Koscom watch retailers, which has opened the largest watch store in Central Europe over an area of over 500 square metres in Florentinum. For everyday food and drugstore purchases, Spar supermarket and Rossmann drugstore are here. You can purchase or pick up cosmetics and perfumes at the largest internet perfume store, Parfums.cz. Also available here is the Don Pealo tobacconists and wine store, Net čistírny dry cleaners, Neoluxur stationers and bookstore, Tescoma kitchen products and Fleur florists. In the middle of the arcade and between the store units, you can refresh yourself with some Bubbleology concept flavoured tea. From Na Poříčí, the Dr. Max pharmacy is open, as is the cheese, dairy products and Italian delicacies store, La Formaggeria Gran Moravia. You can satisfy your hunger with Mexican cuisine in Rancheros restaurant, with the fresh salads in Chop d, or with the Asian specialities offered by Sushi time. If you go into the underground garages, operator of the largest network of car cosmetics centres, Automýčka Express, is awaiting you. The piazza which makes up the central section of the whole of Florentinum is open on weekdays from 8:00am until 10:30pm. In addition to the relaxation zones, which provide relaxation for Florentinum tenants during their afternoon breaks, there are additional store units present here. Visitors can enjoy refreshment from Ugo concept fresh juices, or go for lunch to the Presto canteen. French company, Veolia, will soon be opening their showroom, along with their café. In future, you can look forward to Bomton hairdressing and cosmetics studio, and a Starbucks café. From Na Florenci, you can take advantage of the services of Česká pojišťovna. On the ground floor, next to Reception C, is the British Preschool and Nursery. You can find further information on store units and the services they provide, including special offers, in the second section of this Newsletter. We look forward to your visit!

14 Noví nájemci Během léta se stanou novými nájemci Florentina tyto společnosti: Ä Přední dodavatel vodohospodářských služeb Solutions and Services, a.s., člen skupiny Veolia Environment. Nájemce obsadí část kancelářských prostor v 2. NP. Ä Společnost zaměřující se na činnosti dopravního stavitelství SILNICE GROUP a.s. Nájemce obsadí část kancelářských prostor v 7. NP. Ä Největší lékárenská síť v České republice Dr.Max. Nájemce obsadí část kancelářských prostor v 3. a 8. NP. Během letních prázdnin zahájí svůj provoz obchodní jednotky: Ä Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., člen skupiny Veolia Environment, otevřou na piazze svůj showroom společně s kavárnou. obecné informace Ä Dále připomínáme, že od začátku roku je zprovozněna pro nájemce a jejich zaměstnance v prostorách garáží v 1.PP veřejná kolárna, vč. šaten a sprch. V případě zájmu prosím kontaktujte velín ostrahy, kde vám zajistí přístup. Ä Chcete, aby Vás ráno při příchodu do práce vítalo logo Vaší společnosti? Nabízíme Vám možnost umístit Vaši reklamu/logo na nainstalované obrazovky v pasáži, u hlavního vstupu na piazzu z ul. Na Florenci, v recepcích nebo v podzemních garážích. V případě zájmu prosím kontaktujte technologický velín. Ä Do výtahů obsluhujících nadzemní podlaží jsme umístili hliníkové rámečky, do kterých můžete v případě zájmu umístit Vaši reklamu, popř. plakát informující ostatní nájemce Florentina o Vámi nabízených službách/ akcích. V případě zájmu prosím kontaktujte zástupce pronajímatele (sl. Čermáková). Ä Od začátku května je zřízeno veřejné WIFI připojení v pasáži i na piazze pod názvem sítě Florentinum.

15 New tenants During the summer holidays, the following companies will become new Florentinum tenants: Ä Leading supplier of water management services, Solutions and Services, a.s., member of Veolia Environment Group. These tenants will take up a section of office space on the 2nd floor. Ä SILNICE GROUP a.s., a company focused on traffic engineering. These tenants will take up a section of office space on the 7th floor. Ä The largest pharmacy network in Czech republic Dr.Max. The tenant will take up a section of office space on the 3rd a 8th floor. Over the summer holidays, these store units will begin operation: Ä Pražské vodovody a kanalizace, a.s., member of Veolia Environment Group, will open their showroom and café on the piazza. General information Ä We would also like to remind you that there has been public bicycle storage for tenants and their employees available in the garage in the first basement since the beginning of the year, including changing rooms and showers. If interested, please contact the security control room who will provide you with access. Ä Want your company logo to welcome you upon arrival at work in the morning? We offer you the opportunity to position your advertisement/logo on the installed screens in the arcade, at the main entrance to the piazza from Na Florenci, at reception or in the underground garages. If interested, please contact the technical control room. Ä We have positioned aluminium frames into the lifts serving the overground floors, into which you can put your advertisement, or a poster informing other Florentinum tenants of your services/offers. If interested, please contact a landlord representative (Miss Čermáková). Ä Since the beginning of May, a public WIFI connection has been set up in the arcade and piazza, under the network name Florentinum.

16 Obchodní jednotky v pasáži / Store units in the passage Prodejna hodinek KOSCOM KOSCOM watch store Nově otevřená největší prodejna hodinek ve střední Evropě na ploše 550 m 2. Newly opened, the largest watch store in Central Europe on an area of 550 m 2. Otevírací doba v pasáži Florentinum / Opening hours in the Florentinum passage: Webová stránka / Website: Po-Ne/Mon-Sun: 9-20 hod Sortiment/nabízené služby: - více než vystavených modelů hodinek. K dispozici mistři hodináři. - na každé zakoupené hodinky v prodejně KOSCOM bude poskytnuta doživotní výměna baterie zdarma Dne proběhlo slavnostní otevření největšího hodinářství ve střední Evropě KOSCOM. Nezapomenutelný večer plný vzácných hostů, dobrého jídla a pití a bohatého programu, zažil každý, kdo nechyběl u slavnostního otevření největšího hodinářství ve střední Evropě KOSCOM v pražské pasáži Florentinum /www.koscom.cz/. Přestože se akce s názvem Večer v časoprostoru... točila kolem hodinek, kterých je tu na ploše 550 metrů čtverečních 9000 /více než třiceti světových značek/, čas nikdo sledovat nemusel. Na ciferníky náramkových hodinek se každý díval spíš ze zájmu a zvědavosti, než proto, aby zjistil, kolik je hodin. Obdiv si zasloužily i hodinky s vodotryskem od slovenského výtvarníka Ašota Haase, které mají své místo před vchodem do prodejny a lákají k její návštěvě. Products/services offered: - more than watch models displayed. Watchsmiths available. - lifetime battery replacement provided for all watches purchased in the KOSCOM store free of charge On 23 May2014, the official opening of KOSCOM, the largest watch store in Central Europe, took place. All those present for the official opening of KOSCOM, the largest watch store in Central Europe, in Prague s Florentinum arcade /www.koscom.cz/, enjoyed an unforgettable evening full of rare guests, good food and drink and an extensive programme. Although the event, entitled An evening in space-time revolved around watches, of which there are over 9000 here on an area of 550 square metres /more than thirty worldwide brands/, nobody had to watch the time. All present viewed the dials of the watches more out of interest and curiosity than in order to find out the time. The waterjet clock by Slovakian artistm Ašot Haas, was much admired, which is positioned in front of the store entrance and attracts visitors. In the following photographs, you can see some moments from the official opening, including commentary from one of our VIP guests, Jan Čenský.

17 Supermarket SPAR SPAR Supermarket SPAR je silným mezinárodním retailerem působícím ve více jak 30 zemích v Evropě, Africe, Asii a Austrálii. Filozofií společnosti SPAR ČOS je nabízet svým zákazníkům široký sortiment kvalitních a čerstvých produktů, a to jak v hypermarketech INTERSPAR, tak i v supermarketech SPAR. SPAR is a major international retailer operating in more than 30 countries in Europe, Africa, Asia and Australia. SPAR ČOS s philosophy is to offers its customers a wide assortment of high quality and fresh products in both INTERSPAR hypermarkets and SPAR supermarkets. Otevírací doba v pasáži Florentinum / Opening hours in the Florentinum passage: Po-So/Mon-Sat: 7-20 hod, Ne/Sun: 8-20 hod Webová stránka / Website: Sortiment: Nabídka supermarketu SPAR v budově Florentinum zahrnuje přes 350 druhů masných výrobků, přes 150 druhů ovoce a zeleniny, 869 druhů mléčných výrobků, 267 druhů pečiva a pekárenských výrobků. Dále si zákazníci mohou vybrat z téměř 4000 nabídek suchého sortimentu, který je doplněn o nápoje, drogistické zboží a potřeby pro domácnost. Kromě široké nabídky si mohou být zákazníci jisti, že stejně jako v jiných prodejnách SPAR i v této dodržuje společnost SPAR ČOS své zásady a dbá především na kvalitu. Akce a slevy: naleznete na Products: SPAR supermarket in the Florentinum building offers over 350 kinds of meat products, over 150 kinds of fruit and vegetables, 869 types of dairy products and 267 types of bread and bakery products. Customers can also choose from almost 4000 items in its dry assortment, which is complemented by drinks, health and beauty products and household equipment. As well as a wide product selection, customers can be assured that just as in other SPAR stores, SPAR ČOS ensures its principles are kept to in this store, paying particular attention to quality. Special offers and discounts: find at

18 Drogerie parfumerie ROSSMANN ROssMANN Drugstore and perfumery Společnost ROSSMANN představuje síť prodejen drogerie parfumerie a na českém trhu působí již 20 let. ROSSMANN is a network of drugstore and perfumery stores, and has operated on the Czech market for 20 years. Otevírací doba v pasáži Florentinum / Opening hours in the Florentinum passage: Webová stránka / Website: Po-Ne/Mon-Sun: 9-19 hod Sortiment: Drogerie - parfumerie ROSSMANN nabízí velkou šíři sortimentu. Mezi hlavní skupiny zboží, na které zaměřujeme velkou pozornost, patří především dámská kosmetika, dekorativní a vlasová kosmetika, dětská kosmetika a vše pro děti, parfémy. Další velmi důležitou skupinou je sortiment ústní hygieny, dámské hygieny, deodorantů, tělové kosmetiky pro ženy i muže. Samozřejmostí jsou prací a čisticí prostředky, potrava pro zvířata, produkty zdravé výživy, vitaminy, farmaceutické výrobky, ale také vlasová galanterie nebo různé doplňky pro děti. Soutěž: Hrajte s námi o 20 automobilů značky ŠKODA s plnou nádrží od společnosti Agip a 380 dárkových balíčků. Více informací na Dále Vám každý týden přinášíme výrobky za akční ceny. Zaregistrujte se na našich stránkách a my Vám budeme pravidelně zasílat nejnovější slevy. Doplňkové služby: Dětský věrnostní program ROSSMÁNEK, Dárková karta ROSSMANN, ROSSMANN FOTOSHOP Akce, slevy: Každý týden Vám přinášíme výrobky za akční ceny. Zaregistrujte se na našich stránkách a my Vám budeme pravidelně zasílat nejnovější slevy.

19 Products: ROSSMANN drugstore and perfumery has a wide selection of products. Some of the key goods it focuses much attention on include women s cosmetics, decorative and hair cosmetics, children s cosmetics and goods for children, perfumes. Another very important group is its range of dental hygiene and feminine hygiene products, deodorants, and body cosmetics for women and men. It also sells washing and cleaning products, pet food, health food, vitamins, pharmaceutical products and also hair products and various accessories for children. Competition: Win one of 20 ŠKODA cars with a full tank from Agip with us, or one of 380 gift hampers. Further information at Each week, we also bring you products at special prices. Register at our website, and we will regularly send you information on the latest discounts. Additional services: ROSSMÁNEK children s loyalty programme, ROSSMANN gift card, ROSSMANN FOTOSHOP Special offers, discounts: Every week, we have products at special prices. Register on our website, and we ll regularly send you the latest discounts. 20 AUT HRAJTE S NÁMI O ROSSMANN slaví 20 let v ČR Hrajte s námi 20 týdnů o 20 aut značky ŠKODA s plnou nádrží od Agip a 380 dárkových balíčků. Soutěž probíhá od do Jak se soutěže zúčastnit? Nakupte u nás minimálně za 400 Kč, svůj nákup zaregistrujte na a popřejte nám krátkou básničkou. Básnička musí obsahovat 2 povinná slova, která najdete ve všech drogeriích a parfumeriích ROSSMANN nebo na Není tedy nad čím bádat, nakupte a běžte skládat. Inzerce_210x148.indd 1 Více na :16

20 Tabák DON PEALO DON PEALO tobacconists Společnost PEAL a.s. je českou obchodní společností, která již 20. rok provozuje velkooobchod s tabákovými výrobky, nápoji, vínem, ceninami a cukrovinkami pro zákazníky v sektoru tabáků, potravin, čerpacích stanic a gastro provozů. Provozujeme přes 60 specializovaných maloobchodních prodejen DON PEALO ve dvou konceptech: TABÁK&TISK - komplexní nabídka tabákových výrobků, kuřáckých potřeb, denního tisku a časopisů, telefonních kupónů, jízdenek MHD, SAZKA VINOTÉKA - základní nabídka tabákových výrobků, tisku s rozšířenou nabídkou vína, značkového alkoholu, doutníků, zapalovačů a dárkových předmětů PEAL a.s. is a Czech company which has been operating a wholesale company for tobacco products, drinks, wine, valuables and confectionary for customers in the tobacconists, food, refilling station and food business. We operate over 60 specialist DON PEALO retail stores within two concepts: TABÁK&TISK a comprehensive selection of tobacco products, smoking equipment, newspapers and magazines, telephone coupons, city transport tickets, SAZKA lottery tickets VINOTÉKA a basic selection of tobacco products and newspapers and an expansive selection of wines, branded alcohol, cigars, lighters and gifts Otevírací doba v pasáži Florentinum / Opening hours in the Florentinum passage: Webová stránka / Website: Po-Ne/Mon-Sun: 8-21 hod Sortiment: Tabák a Vinotéka, Víno, Destiláty, Doutníky (suché, vlhké veliký výběr z vestavěného humidoru), Kuřácké potřeby, El.příslušenství, Sazka, Fortuna Products: Tobacconists and wine store, Wines, Spirits, Cigars (dry, wet a large selection from our inbuilt humidor), Smoking equipment, Electric accessories, Sazka, Fortuna

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 OBSAH / CONTENTS PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI / OVERVIEW OF COMPANY ACTIVITIES 11 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI A HLAVNÍ

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o.

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. NEWS 1. léto / summer 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ÚVODEM INTRODUCTION Vážení přátelé a obchodní partneři, Dear friends and business partners

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT:

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: Sunny Canadian NEWSLETTER Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: DESETILETÉ VÝROČÍ ŠKOLY / 10 ANNIVERSARY SC PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY / WE INTRODUCE NEW COLLEAGUES KROUŽKY 20012/2013

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha Communication Prague Airport

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Česká pošta si vybrala vozy Hyundai The Czech Post chose Hyundai cars

Česká pošta si vybrala vozy Hyundai The Czech Post chose Hyundai cars Číslo 62 / Issue 62 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 9 2013 Česká pošta si vybrala vozy Hyundai The Czech Post chose Hyundai cars Projekt Dobrý soused The Good Neighbor project 9/2013

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

HMMC News. Evropští prodejci Hyundai navštívili HMMC European Hyundai Dealers visited HMMC

HMMC News. Evropští prodejci Hyundai navštívili HMMC European Hyundai Dealers visited HMMC 04 / 2009 číslo 14 // issue 14 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výstava korejských tradic Exhibition of Korean Traditions Hodnocení zaměstnanců za rok 2008 Appraisal Process

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii Jindřichův Hradec: Welcome to Czech Canada Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens Pražské zahrady Spring @ Corinthia Jaro v Corinthii S P R I N G 2 0 0 6 Daniel Maj Front Office Supervisor

Více

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov HOPÍK 5 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo V. 2007 / issue No. V. 2007 Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the

Více

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters Kontinuita kontinua Continuity continuum strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Kosí bratři a sestry Blackbird brothers

Více