ŠKOLA NA KONCI ROKU 1999

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA NA KONCI ROKU 1999"

Transkript

1 ŠKOLA NA KONCI ROKU 1999 Doba dozrála k tomu, abychom rekapitulovali končící rok a shrnuli očekávání do kulatého roku Byl to rok, kdy se střídaly úspěchy a neúspěchy. Jednoznačně největším úspěchem bylo zřízení školního hospodářství k , o což jsem usiloval od r Tím skončila anabáze, do níž bylo zapojeno mnoho kolegů, zejména vedoucí praxe p. Harašta, a která stála nepředstavitelné množství práce. Za podtržení stojí, že jsme jeho schválení ministerstvem dosáhli v době, kdy se jiná ŠH ruší, a to hlavně díky tomu, že náš záměr byl ekonomicky průchodný a také díky podpoře ŠÚ, MZe a OAK. Z MŠMT jsme tak letos poprvé obdrželi zvláštní prostředky určené speciálně pro ŠH 100 tis. Kč na provoz a 355 tis. Kč na opravy. Rok zřízení jsme tak "oslavili" tím, že jsme dali ŠH do perfektního stavu. Za velký úspěch lze považovat i to, že jsme uspěli v tzv. optimalizaci a dosáhli toho, že budeme každoročně otevírat 2 třídy OA a 1 třídu agropodnikání. Náš požadavek byl plně podpořen zejména Úřadem práce, protože naši absolventi mají univerzálně koncipované vzdělání a dosud se stále na trhu práce dobře uplatňují. Poděkování patří také dalším členům komise, kteří naši školu podpořili MěÚ Bruntál (pí. Navarová), OROS (p. Mázer), OkÚ (Ing. Homolková), ale také MZe (p. Olšer) a Okresní agrární komoře (Ing. Nováková), přestože tito členy komise nejsou. Velký posun také nastal v otevírání školy veřejnosti, protože mým záměrem je, aby se škola stala obecným, vzdělávacím střediskem (viz další příspěvek). Velkou radost nám i v tomto roce přinesly úspěchy, kterých naši žáci dosáhli v různých soutěžích. Za vyzvednutí stojí zejména stříbro J. Volocha ze soutěže Valašský datel. Bohužel ne všechno se nám podařilo. Velkým zklamáním bylo nepovolení ekologického oboru, který má v naší oblasti určitě své místo. Zklamání o to větší, že jsme získali všechna potřebná doporučení a proto jsme povolení považovali za velmi pravděpodobné. Také to, že jsme otevřeli pouze 1 třídu OA je nepříjemné. Hlavní příčinou bylo to, že se žáci ZŠ na OA přihlásili sice ve velkém počtu, ale převážně až na 2. termín přijímacích zkoušek, tím jsme dostali povolení k otevření pouze 1 třídy. V konečném důsledku tato skutečnost dopadla nepříznivě na samotné žáky ZŠ, protože jsme nemohli uspokojit ani žáky, kteří měli školu na 2. místě, ani ty, kteří projevili zájem o studium dodatečně proto, že nebyli přijati v obou termínech i když šlo často o žáky vynikající. Abychom této nepříjemnosti předešli, zaměřili jsme se letos více na prezentaci školy a vždy upozorňujeme, že má-li být žák přijat, musí se přihlásit na 1. termín. Letos na základě předběžného zájmu žáků máme povoleny 2 třídy OA a 1 třídu agropodnikání, prostor pro přijetí bude tedy dostatečný, takže budeme moci přijmout i žáky mimo okres, kde podle předběžných výsledků zájem o naši školu potěšitelně vzrůstá také díky tomu, že jsme letos udělali více v prezentaci naší školy. Poslední nepříjemností je nedostatek peněz, který sice naštěstí zatím nevedl k tomu, že bychom museli omezit nadstandardy, které škola žákům poskytuje, ale museli jsme sáhnout k poměrně drastickým úsporným opatřením na provozu školy. Přesto naše hospodaření letos skončí pravděpodobně se ztrátou. Dovoluji si Vás touto cestou také požádat, zda byste nemohli škole vypomoci nějakým sponzorským příspěvkem, nebo jiným způsobem. Osobně Vám garantuji, že tyto prostředky nebudou promrhány, ale použity na udržení nadstandardu. Nastaly také významné personální změny. Školu opustila dlouholetá vynikající učitelka paní Věra Kellnerová, ve výpovědi je stále Ing. Antlová, z CVČ odešel pan Kollár, přijat byl pan Vladimír Reško. Z kuchyně odešla paní Pišková (výpověď) a paní Anna Kačírková (důchod), přijata byla paní Marie Hebláková. Počet kuchařek se tak snížil o 1. Se záměrem zlepšit chod školy byly provedeny také organizační změny. Do funkce pedagogického zástupce byla jmenována Ing. Anna Janečková a do funkce výchovného poradce Ing. Marie Slánská. Zásadní změnu zaznamenala úprava pracovní doby vychovatelů na DM. Všechny změny lze již dnes, po relativně krátké době, hodnotit jako mimořádně 1

2 zdařilé. Co nového v r. 2000? Předpokládáme otevření 3 tříd, zatímco 1 slabá odejde. Tím se vytvoří prostor pro přijetí 3-4 nových učitelů. Pokud víte o někom šikovném s aprobací JČ, ZEM, MAT, TEV apod., nebo o absolventu VŠZ agronomická fakulta, dejte nám zprávu. O rozvoji školy není možno v příštím roce uvažovat, neboť podle předběžných informací se ekonomická situace ve školství nadále zhorší. Zdá se, že místo rozvojových programů budeme utápět tvůrčí energii v různých úsporných opatřeních, byť půjde již o "úspory za každou cenu". Nezbývá tedy než věřit, že "jednou bude líp" a do třetího milénia (2001) vykročíme tou správnou. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy ŠKOLA JAKO OTEVŘENÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Jsem přesvědčen o tom, že škola nemůže být institucí "sama pro sebe". Žít pouze problémy svých žáků, zaměstnanců, nejbližšího okolí. Škola budoucnosti (nedaleké) musí najít mnohem kratší cestu ke svému městu, regionu, zaměstnavatelům, odborníkům, úřadům ale také k zahraničním partnerům apod. Znamená to nejen, že škola musí vystoupit "mimo zdi své budovy", ale že veřejnost musí vstoupit do života školy. Na realizaci této myšlenky, na jejímž konci se škola stane otevřenou vzdělávací institucí, pracujeme intenzivně od roku Klíčovým momentem úspěchu je postavit školu na takovou úroveň, aby měla veřejnosti co nabídnout, aby se otevírání stalo aktem oboustranným. Žádná snaha o otevírání nepomůže, není-li o vás zájem. Snaha o pozvednutí úrovně je prací skrz na skrz nevděčnou. Musí se víc pracovat, přichází více problémů, někdy i konfliktů. Nesmíte čekat žádnou podporu "shora", kvalita stojí totiž jaksi mimo sféru zájmu, snad kdyby se dala pregnantně vyjádřit čísly. Čísla jsou dnes to jediné oč je zájem: počet škol, žáků, tříd, odučených hodin, zaměstnaných, chybějících peněz. Osamocené "výkřiky" inspekce se účelně nepromítají do chodu škol (snad jen do hodnocení ředitelů). Za této situace musím říct, že vše, čeho jsme doposud dosáhli, je na hranicí možného. Škola se skutečně stává přirozeným otevřeným střediskem celoživotního vzdělávání. Požádali jsme o zřízení Státní jazykové školy, zavedli systém odborného poradenství, tlumočnické a překladatelské služby. Ing. Radka Kotoučková prošla konkurzem a byla proškolena v programu pro provádění ekonomického poradenství a finanční analýzy podniku. Kurz byl bezplatný a probíhal za podpory školy. Jeho absolvování umožňuje škole poskytovat ekonomické poradenství podle norem platných v Evropské unii. Smluvně provádíme správu počítačové sítě na regionálním odboru MZe. Spolu se čtyřmi zahraničními školami se účastníme projektu Socrates, učitelé několikrát získali grant na zahraniční jazykové kurzy. Abychom se mohli plošně zapojit do mezinárodních kontaktů, studuje více než polovina sboru a vedoucích pracovníků cizí jazyky. Letos jsme otevřeli rekvalifikační kurzy účetnictví, výpočetní techniky a několik kurzů jazykových. Zpřístupnili jsme Centrum volného času veřejnosti. Podal jsem 2 projekty v rámci OPRZSŠ, které úzce souvisí s touto problematikou. Přijetí by v jednom případě znamenalo, že CVČ by mohli za velmi přijatelných finančních podmínek využívat žáci ZŠ, či jiných SŠ a v druhém případě by se žáci naší školy mohli výhodně účastnit různých kurzů v rámci vzdělávání mimo vyučování. Do této oblasti také patří rozvoj kontaktů s polskou ZSE Opole, systém organizace praxe, kdy se žáci OA i SZeŠ dostávají do různých firem nebo vedou školní prodejny, kde se dostávají do kontaktu s veřejností, zapojení žáků do soutěží, pořádání kulturních akcí i pro veřejnost atd. S tím vším souvisí taky mé největší "pracovní" přání do nového roku Postoupit zase o kus dál, přiložit další kaménky na mohylu obecné vzdělanosti. To, že jsou ve škole kolegové, o něž je možno se plně opřít, dává tomuto přání poněkud jinou dimenzi, jeho splnění je totiž, na rozdíl od jiných přání, plně v našich rukou. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy 2

3 VZDĚLÁVACÍ KURZY Naše škola získala pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vydávání osvědčení o absolvování těchto rekvalifikačních kurzů: obsluha osobního počítače vedení jednoduchého a podvojného účetnictví s využitím počítačových programů administrativní práce. V letošním školním roce jsme prozatím otevřeli kurzy obsluhy PC a účetnictví. Osvědčení o absolvování, které frekventanti kurzů obdrží, mají celostátní působnost a slouží nejenom jako doklad o doplnění potřebné kvalifikace uchazečů o zaměstnání, ale i jako doklad pro udělení živnostenského oprávnění. Naše škola také pokračuje v kurzech výuky německého a anglického jazyka a to na všech úrovních znalostí - od začátečníků až po značně pokročilé. Nově umožňujeme individuální výuku, kdy si organizace zaplatí celý kurz pro své zaměstnance a výuka probíhá ve dnech a hodinách, které si organizace určí sama. Další novinkou je kurz pro přípravu k přijímacímu řízení na VŠ z matematiky, který je zatím využíván pouze našimi studenty, což je škoda, protože soukromé doučování přijde podstatně dráž. Pro výuku byli vybráni kvalitní lektoři, v kurzech využívají veškerou techniku, kterou má škola k dispozici - PC, video, audio. Například jako jediný subjekt v Bruntále učíme vést účetnictví nejenom ručně, ale i na počítači. Ceny kurzů jsou nízké. Naše kurzy v současné době navštěvuje 75 frekventantů, z toho 66 je samoplátců, 9 má dohodu s Úřadem práce v Bruntále. Počet účastníků není konečný, protože kurzy je možno při případném zájmu otevírat opakovaně v průběhu školního roku. Zveme i vás. Ing. Anna Janečková, zást. řed. pro PgÚ STÁTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA V říjnu 1999 jsme požádali MŠMT prostřednictvím Školního úřadu v Bruntále o zřízení Státní jazykové školy (SJŠ). Systém kurzů bude uspořádán tak, aby účastníci (i naši žáci) mohli na naší škole skládat státní jazykové zkoušky. Vyučovat se bude angličtina, němčina, francouzština a ruština, výhledově také španělština. Výuku budou zajišťovat naši učitelé a externisté. Se zřízením se počítá od školního roku 2001/2002. Účastníci jazykových kurzů, které letos pořádáme, budou po zřízení SJŠ administrativně převedeni do SJŠ. Co otevření SJŠ bude pro naši školu znamenat? Provoz SJŠ bude hrazen výhradně z kurzovného, stát nebude platit tedy ani korunu, jedinou změnou bude pouze to, že nám přibude množství organizační práce navíc. Další optickou změnou bude změna názvu školy na poněkud krkolomný "Obchodní akademie, Střední zemědělská škola a Státní jazyková škola". Ptáte se proč tedy školu vůbec zřizujeme? Tuto aktivitu je nutno jednoznačně chápat jako službu veřejnosti. Má-li se prosperita regionu odvíjet od rozvoje turistického ruchu, je nutno intenzivně odstraňovat jazykové bariéry. Zřízení SJŠ bude mít pro jazykové vzdělávání v naší oblasti zásadní význam. Jako jediná instituce v okrese, budeme poskytovat mimoškolní lingvistické vzdělání se státem garantovanou kvalitou. Škola tak udělá další krůček na cestě k cíli stát se špičkovou, veřejnosti otevřenou výchovně vzdělávací institucí. Kdo sleduje náš vývoj ví, že jsme od startu (1990) urazili pěkný kus cesty. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy 3

4 ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o tom, že při naší škole bylo od oficiálně zřízeno školní hospodářství. Ale protože školní hospodářství při naší škole jsme postupně uváděli v činnost i bez oficiálního požehnání, mohli jsme v měsíci srpnu sklízet ječmen a v září brambory. Nebyla to naše první sklizeň, ale byla to naše první sklizeň na pozemcích vlastního školního hospodářství. Úroda byla průměrná. Důvodem byly vyčerpané pozemky, které postupně budeme uvádět do řádného stavu a počasí letošního léta, které nepřálo zejména okopaninám. Celá úroda byla prodána kromě sadby brambor, které máme dostatečné množství i na plánované rozšíření výměry v příštím roce. V současné době pozemky, řádně ošetřeny, spí zimním spánkem, ale my ne. Provádíme opravy mechanizace na příští sezónu a obhajujeme existenci našich traktorů, protože někdo dospěl k názoru, že když jsme mohli mít traktory bez hospodářství, můžeme teď mít hospodářství bez traktorů. Naopak potěšitelné je, že i za této svízelné finanční situace, která ve školství panuje, jsme poprvé dostali příspěvek na jeho provoz (100 tis.) a na jeho opravu ve výši 355 tisíc Kč. Díky tomuto mimořádnému příspěvku jsme provedli opravu a nátěr oken, nátěr krytiny střechy a opravu fasády a zdiva. Všechny práce byly provedeny v období červenec-září 1999 firmami na základě výběrového řízení. Školní hospodářství jsme tak mohli, byť neoficiálně, otevřít docela slavnostním způsobem. Lubomír Harašta, vedoucí praxe Hana Zerzavá, hospodářka školy PREZENTACE ŠKOLY Prezentaci naší školy byla v letošním roce věnována zvláštní pozornost, protože loňský školní rok ukázal, že mnoho žáků ZŠ, a to nejenom z našeho okresu, projevilo zájem o studium na naší škole ve druhém kole přijímacího řízení. Díky tomu bylo ŠÚ v Bruntále rozhodnuto, že otevřeme pouze jednu třídu OA a agropodnikání a proto již nebyla volná místa pro uchazeče, kteří uváděli naši školu na druhém místě. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto představit naši školu nejenom na všech ZŠ v okrese, ale i na 39 vybraných školách okresu Olomouc, Opava a Šumperk. Na školy v okrese Bruntál byli vysláni naši studenti. Pozvali žáky devátých tříd na den otevřených dveří a na prezentaci škol, konanou v Bruntále a v Krnově. V druhé fázi navštívili své bývalé spolužáky přímo ve třídách, kde mluvili s vážnými zájemci o naši školu, předali jim materiály a odpovídali na případné dotazy žáků. Ve většině škol byli přijati velmi vlídně řediteli škol i výchovnými poradci a jejich vystoupení byla hodnocena kladně. Těší nás to o to více, že tím studenti prokázali zájem na dobré pověsti školy a na jejím perspektivním rozvoji. Všem byla udělena pochvala třídního učitele jako poděkování za práci pro školu. V současné době probíhají na základních školách třídní schůzky, z některých jsme dostali pozvání, aby naši učitelé promluvili s rodiči žáků devátých tříd o případném studiu na naší škole. Prezentace na mimookresních školách byla svěřena vybraným učitelům a studentům. Kromě několika výjimek jsme byli přijati vstřícně, protože ředitelé škol pochopili, že nechceme konkurovat školám stejného zaměření v jejich regionu, ale že naší snahou je nabídnout jejich studentům šanci na naší škole v případě, že na velkých obchodních a zemědělských školách bude příliš velký počet uchazečů. Naše škola má velmi dobré hodnocení České školní inspekce i vysokou úspěšnost při přijímání na vysoké školy, naši absolventi nemají větší problémy se získáváním zaměstnání. Je proto škoda, že se o naší škole mimo okres tak málo ví. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na prezentaci školy podíleli a doufám, že akce splní očekávání, které jsme do ní vložili. Ing. Anna Janečková, zástupce ředitele 4

5 ZMĚNY NA DOMOVĚ MLÁDEŽE O letních prázdninách bylo na DM ubytováno 40 dětí z dětského domova z Ostrova nad Ohří. Pro děti naše škola poskytla letní pobyt v Bruntále. Děti byly spokojeny jak s ubytováním, tak s prostředím celého areálu naší školy. Od došlo k navýšení cen za ubytování a stravu o 100 Kč, celkem o 1300,- Kč měsíčně. Rodiče byli informováni. Od se změnila doba provozu DM. Provoz je nepřetržitý, v každou hodinu je přítomen vychovatel. Od začala úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále. Od byl přepracován "vnitřní řád DM" pro současné potřeby, důraz byl kladen na ochranu před drogami, i když toto naštěstí není problémem. V příštím roce předpokládáme zvýšení počtu ubytovaných žáků. Hančilová Františka, vedoucí vychovatelka Z ČINNOSTI CENTRA VOLNÉHO ČASU Měsíc září byl spíše přípravným a rozjezdovým. Hlavním úkolem je a ještě několik měsíců bude převedení knihovny do elektronické databáze. Vizí je knihovna přístupná přes internet. Studenti i učitelé školy budou moci přes internet vyhledávat knihy podle autorů, předmětových a obsahových hesel. Při vytváření databáze knih pomáhají studenti uvolnění z výuky. Velkou pomocí jsou necvičící studenti, kteří zadávají údaje o knihách do databáze. Díky ochotě pí. Flosové a pí. Kotoučkové, jde práce zdárně kupředu. V říjnu byla na centru přednáška "OBŘADNÍ PITÍ ČAJE" pana Pokorného z Olomouce. Netradičnost přednášky a poutavé téměř dvouhodinové vyprávění se setkalo s velkým úspěchem u studentů. Na listopad je plánovaná přednáška "Deštné pralesy a zemědělství v Africe". Reško Vladimír, správce CVČ ČINNOST SDRUŽENÍ PŘÁTEL OA A SZEŠ BRUNTÁL V roce 1999 došlo ke změnám v obsazení Správní rady. Při jarní mimořádné Valné hromadě byla předsedkyně Ing. Anna Antlová nahrazena Ing. Marcelou Mlčuchovou. Při podzimní mimořádné Valné hromadě byla za paní Alenu Nyklovou zvolena do Správní rady paní Marie Čechová. Obě změny nastaly z důvodu odstoupení členek. 5

6 PŘEDBĚŽNÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU SDRUŽENÍ PŘÁTEL OA A SZEŠ BRUNTÁL ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 1999 DO 17. LISTOPADU 1999 Položka Plán v Kč Skutečnost v Kč Výdaje Exkurze Knižní odměny Stipendia Mimořádné odměny Příspěvek na zdravotní průkazy ,50 Příspěvek maturantům Kompletní rozbor hospodaření a plán hospodaření na rok 2000 bude uveden ve Zpravodaji č. 33, který bude vydán po ukončení hospodářského roku. Při schůzce Správní rady bylo rozhodnuto, že přispívat na exkurze se bude na platícího člena Sdružení. Rovněž odměny, stipendia, cestovné na soutěže, příspěvek na zdravotní průkaz se budou proplácet jen členům. Členem je ten student, který má zaplacen příspěvek na školní rok. Pro výuku OBK je ze Sdružení hrazen výukový program ZAV. Protože studenti pro nácvik psaní (rychlosti a přesnosti) nepotřebují učebnice a papíry, bude nečlenům Sdružení naúčtována následující částka: 1. roč. 200,- Kč, 2. roč. 100,- Kč a 3. a 4. roč. 50,- Kč. Ing. Anděla Sedláčková, pokladník Sdružení PROGRAM SOCRATES VSTUPUJE DO 2. ETAPY Vzdělávací program Socrates byl zahájen v Evropské unii v roce 1995 a v českých školách v roce Tento program je pokusem o spolupráci všech typů škol zemí Evropské unie i v zemích k ní přidružených. Naše škola je jediná škola v okrese Bruntál, která se tohoto programu účastní, a to ve spolupráci se školami v Corato (Itálie), Stoke-on-Trent (Anglie), Moers (Německo) a Kirriemuir (Skotsko). Na projektu "Jedna Evropa - mnoho kultur" pracují studenti pod vedením učitele. Práce je rozdělena do dvou etap. První etapa probíhá od března 99 do února Naši studenti popisují město Bruntál a okolí, tradice a zvyky dodržované do současnosti. Informace vyhledávají na internetu, v knihovně, anebo popisují vlastní zkušenost. Dále tvoří nástěnné mapy k daným tématům (budou použity jako učební pomůcka pro výuku angličtiny), doplňují materiály vlastními fotografiemi, sestavili dotazník (bude se statisticky zpracovávat) a vytvořili informační nástěnku o činnosti programu Socrates ve škole. Projekt je zpracováván v češtině a překládán do angličtiny, což vede ke zdokonalování se v tomto jazyce, a vše zašlou partnerům do Itálie, Anglie, Německa a Skotska. Studenti těchto zemí udělají totéž. Škola takto získá dvojjazyčný materiál, který bude přístupný všem zájemcům v CVČ. Druhá etapa projektu začne v příštím roce. 6

7 Ve dnech jsem se zúčastnila partnerské schůzky koordinátorů projektu v Anglii ve městě Stoke-on-Trend. Společně jsme s italským a anglickým učitelem zhodnotili práci na projektu v tomto roce a dohodli se na podrobném postupu další činnosti v roce Jménem naší školy jsem partnery pozvala na návštěvu k nám do školy, která by se měla uskutečnit v příštím roce. Celý projekt je finančně podporován Národní agenturou Socrates v Praze částkou 1500 EUR, což je přibližně Kč, které lze využít podle předem vymezených pravidel. Do projektu se zapojili studenti druhého a třetího ročníku, kteří o této činnosti říkají: " Socrates je dělaný zábavnou formou, takže se rozhodně nenudím." (Denisa G.) " Mám ráda dobrou týmovou práci a my v Socratovi jsme dobře sehraní." (Ingrid H.) "... a naučíme se tam nějakou tu angličtinu navíc." (Kamila K.) " V Socratovi panuje příjemná a přátelská nálada. To, co víme, prodáme a to, co nevíme, si zjistíme, samozřejmě v angličtině." (Lucka H.) " Baví mě překládat různé texty a nebo hledat na INTERNETU." (Iron) Juříčková Dana, koordinátorka projektu ROZŠÍŘENÍ VÝUKY APLIKOVANÁ EKONOMIE V letošním roce se mezi vyučující aplikované ekonomie zařadila absolvováním kurzu Junior achievement i ing. Radka Kotoučková a tak se výuka předmětu rozšířila na dvě třídy. K počítačové simulaci MESE přibyla další simulace Banky v akci, která umožňuje prohlubovat úroveň znalostí v oboru bankovnictví. Svou činnost dosud neukončila studentská společnost R&R, protože se však jedná o maturující třídu, nemají dostatek času na podnikatelské aktivity a proto svou činnost postupně omezí. Ve dnech ledna v 7:45 hodin budou studenti v učebně č. 4 vykupovat splatné směnky, vyzýváme proto rodiče, studenty a učitele, kteří směnky vlastní, aby je předložili k proplacení. Po tomto termínu budou směnky považovány za promlčené. Ing. Anna Volíková, učitelka EKO ZEMĚDĚLSKÝ SOFTWARE NA ŠKOLE Na naší škole (agropodnikání) je v učebních plánech výuka programů Optimalizace krmných dávek skotu, Optimalizace krmných dávek prasat a Plant. Dále jsou studenti informováni o existenci programu Optimalizace krmných směsí. Připravuje se seznámení s programem Severka, který hodnotí krmení krav podle kvality nadojeného mléka. Škola dále vlastní programy REPRO maso a Doktor (obsahující základy veterinární medicíny) a AGRONET. Škálu programů se zemědělskou tématikou jsme chtěli rozšířit nalezením firem, které tuto problematiku inzerovaly na letošním Invexu. Výsledek však nesplnil naše očekávání. Z firem, které se prezentovaly na Invexu, pouze jedna nabízela software zaměřený přímo na využití v řízení zemědělských podniků. Dvě firmy nabízely zpracování katastrálních map a jedna optimalizaci krmných směsí. Nicméně jsme od všech zmíněných firem získali kontaktní adresy s příslibem příští možné spolupráce. Záměrem vedení naší školy je působit ve zdejším regionu jako propagátoři či distributoři zemědělského softwaru. Proto je naší snahou navázat s těmito firmami co nejužší kontakt. František Přikryl, učitel VT 7

8 SOUTĚŽE PSANÍ NA PC V letošním školním roce se opět začalo soutěžit v psaní na klávesnicích počítačů. 4. kolo Internetové soutěže absolvovalo několik studentů ze 2. ročníku. Nejlépe se umístil Jiří Voloch ze třídy 2.A OA. Tento úspěch byl předpokladem pro nominaci na soutěž 2. ročníků, která se konala na OA ve Valašském Meziříčí. Již tradiční 6. ročník soutěže o Valašského datla probíhal ve dnech 26. a 27. října t. r. Soutěže se zúčastnilo 14 škol z celé České republiky. Jiří Voloch si v silné konkurenci vybojoval celkově 2. místo. Ve dnech 12. a 13. listopadu se konala další celostátní soutěž ZAV 99 Hodonín. Do Hodonína přijelo 59 soutěžících z celé České republiky. Přijeli i Ti, kteří již mají zkušenosti ze soutěží na mezinárodní úrovni. Naši školu reprezentoval opět Jirka Voloch a ani při této soutěži nezůstal pozadu. V celkovém hodnocení se umístil na krásném 8. místě v ČR. Vyzkoušel si rovněž nové pojetí státní zkoušky a mezi 31 účastníky (studenty převážně vyšších ročníků) zaujal 14. místo, což byl velký úspěch. Jirkovi patří poděkování za úspěšnou reprezentaci. Studenti 2. ročníků a 3.B OA se zapojili do Moravské ligy. První kolo, které bylo uzavřeno 22. listopadu 1999 absolvovalo 12 studentů. 8 nejlepších výsledků jsem zaslala na Gymnázium v Třinci. 2. kolo bude uzavřeno do 22. ledna 2000 a 3. kolo v březnu Nejlepší studenti budou v březnu soutěžit na Gymnáziu v Třinci. 20. prosince 1999 bude soutěž pro 2. ročníky Vánoční klapka na OA v Karviné. Do soutěže se přihlásil jen Jirka Voloch, i když jsou i jiní studenti, kteří splňují podmínku přihlášení č. ú./min. a max. % chyb 0,5. V březnu 2000 bude regionální kolo soutěže v psaní na strojích a počítačích ve Valašském Meziříčí. Současně vyslovuji přání do nového roku, aby se do soutěží s tak vynikajícími výsledky zapojilo více studentů. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující OBK SOUTĚŽE V JČ A ZEMĚPISE Naši studenti se zúčastnili tvůrčí literární soutěže Studený svět. Tuto soutěž obeslalo 196 tvůrců. Ve velké konkurenci obsadil David Sloviak 1. a 2. místo v oblasti poezie a Irena Študencová získala 6. místo v próze. Za dobrou reprezentaci školy děkujeme. Do slohové soutěže, pořádané GTS Internacional k 50. výročí organizace ISTC vydavatele mezinárodních průkazů studentů ISIC, zaslali své práce studenti Ž. Svobodová, L. Paličková a L. Pučálka. Téma znělo: "Proč je pro mladé lidi důležité cestování a poznávání nových zemí a kultur?" Soutěž ještě nebyla vyhodnocena proběhne na naší škole olympiáda českého jazyka nazvaná O češtině trochu jinak. Soutěže se účastní studenti, kteří vypracují gramatický test a slohovou práci na zadané téma. Jedná se již o 26. ročník této soutěže, účastníme se ho každoročně. V letošním roce se po vítězství v okresním kole umístila naše studentka Zuzana Schmidtová na 13. místě regionálního kola. Studenti se mohou seberealizovat i v zeměpisné oblasti. 16 studentů z 2.B se účastní 5. jubilejního ročníku Eurorebus 1999/2000 s mottem: "Vzděláváním k úspěchu." Své "Eurošeky" do soutěže zaslali tito studenti: Ž. Svobodová, Z. Schmidtová, L. Plšková, P. Bičejová, L. Holubcová, M. Chytilová, M. Repčíková, H. Rychlíková, B. Ševčíková, A. Šupina, L. Paličková a Ž. Žákovská. Zatím proběhla 2 kola této korespondenční celostátní 8

9 zeměpisné soutěže, takže jsme přesně v polovině tohoto zajímavého, ale i náročného duelu. Ve 2. kole jsme získali bonusy za rychlou odpověď. V této době sestavujeme tříčlenná družstva pro celostátní soutěž Europanostra 2000 ve znalostech o Evropské unii. Soutěž je pořádána pod záštitou ministerstva zahraničních věcí, odboru koordinace vztahů s EU. Do soutěže se zapojili tito studenti: Ž. Svobodová, Z. Schmidtová, L. Plšková, A. Šupina, L. Paličková, E. Novosadová, R. Streit, L. Hrušková, R. Grochal. Z výčtu můžeme poznat, že naši studenti rádi soutěží, poznáváme všestrannost jejich zájmů a věříme, že budou naši školu úspěšně reprezentovat. J. Ehrenbergerová, předsedkyně humanitní předmětové komise SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Středoškolský pohár v atletice - tradičně první sportovní soutěží ve školním roce je atletika. Okresního přeboru se zúčastňují naše družstva hochů i dívek. Letos děvčata vybojovala 7. místo a hoši se umístili na 6. místě. Mezi nejlepší atletické výkony patřil výkon našeho studenta L. Piňka ve vrhu koulí 13,01m - což je i nový rekord školy. Přespolní běh družstev - v této soutěži úspěšně zabojovalo naše družstvo ve složení: M. Orság, P. Šiba, M. Nerušil, J. Hudák a T. Navrátil a skončilo na 3. místě. Družstvo dívek bylo pro nedoběhnutí jedné závodnice diskvalifikováno. Fotbal - tradičně na podzim se organizuje i fotbalový přebor škol. Náš fotbalový tým bez problémů postoupil ze skupiny do okresního finále, které pořádala naše škola na hřišti TJ Staré Město. Všechna finálová utkání byla velmi vyrovnaná a přinesla pěkné a dramatické fotbalové zážitky. O vítězi a zároveň postupujícím rozhodovalo poslední utkání, ve kterém se sešli naši hráči s družstvem SOŠ a SOU zem. Krnov. Pokud bychom v zápase uspěli, získali bychom pohár a postoupili do regionálního kola. Naši hráči zřejmě neunesli tíhu zápasu a prohráli zápas 3:1 a skončili v okresním finále až na 4. místě. Vítězem turnaje se stali hráči SOŠ a SOU Krnov, na druhém místě SOU Horní Benešov, na třetím COP Bruntál. Volejbal - pro tento sport nemáme sice příliš ideální podmínky, přesto se pravidelně okresního přeboru zúčastňujeme v obou kategoriích. Družstvo hochů vstupovalo do turnaje bez vysokých cílů a na hře hráčů to bylo znát. K lepšímu výsledku je vyburcoval až poslední zápas s Gymnáziem Krnov, který rozhodl o celkovém 4. místě našeho družstva. Volejbalové družstvo dívek je letos posíleno novými hráčkami z prvního ročníku a tak jsme do okresního turnaje dívek šli plni očekávání, jak se nám podaří uspět. Děvčata předvedla v tělocvičně Gymnázia Krnov nesmírně bojovný volejbal a přivezla si z Krnova krásné 3. místo. Našim hráčkám: Moškořové, Kaletové, Mázerové, Huberové, Zelinové, Čechové, Kerhartové, Rosíkové, Andrýskové a Bočkové děkujeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. Košíková - část basketbalového turnaje již výborně zvládlo družstvo hochů. Zatím je odehrán turnaj ve skupině "A", kterého se zúčastnilo celkem 6 škol z Bruntálu a Rýmařova. Náš tým postoupil bez porážky do okresního finále, které se teprve bude hrát v Krnově. Držte našim reprezentantům palce. Složení družstva: Piňko, Orság, Šiba, Navrátil, Jarmar, Jedlička, Boronkaj, Kliment, Vrba a Mikulanin. Děvčata odehrají svoji soutěž a naše škola je hlavním organizátorem okresního přeboru! Ludmila Flosová, učitelka TV 9

10 DEN STUDENTSTVA JSME LETOS OSLAVILI SPORTEM Významný studentský svátek jsme v letošním roce oslavili společně s polskými přáteli z družební školy z Opole. Slavili jsme ve sportovním duchu. Ve sportovní hale se utkala družstva v sálové kopané a ve volejbale, ve škole probíhal turnaj ve stolním tenise a v šachu. V míčových sportech si lépe vedli studenti naší školy, šachy a stolní tenis vyhráli polští studenti. Atmosféra ve sportovní hale byla fantastická a vyhecovala všechna družstva k maximálním výkonům. Ihned po utkáních si družstva slíbila odvetná utkání, která se tentokrát uskuteční na půdě našich polských přátel. Návštěva přátel z Opole vyvrcholila malým pohoštěním, neformální besedou a ujištěním, že se již všichni těšíme na odvetná utkání ve sportovních soutěžích. Ludmila Flosová, učitelka TV EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ NA ÚROVNI EU Ministerstvo zemědělství spolu s Institutem pro výchovu a vzdělávání vypsalo začátkem roku 1999 výběrové řízení na studium 6-ti měsíčního kurzu nazvaného "Program 150", zaměřeného na ekonomickou optimalizaci hospodaření zemědělského podniku. Kurz proběhl v Přelouči ve školícím středisku Výzkumného ústavu zemědělského Kroměříž. Cílem studia bylo naučit frekventanty kurzu zvládnout počítačový program MAX, pracující v Excelu, který je východiskem pro provádění ekonomického poradenství a finanční analýzy podniku podle norem platných v Evropské unii. Za naši školu prošla výběrovým řízením ing. Radka Kotoučková a kurz ukončila závěrečnou zkouškou a obhajobou projektu. Ing. Anna Janečková, učitelka EKO REKORDNÍ NÁVŠTĚVA ŠKOLY NA DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne se uskutečnil na naší škole "Den otevřených dveří". V tento den probíhala výuka tak, že zájemci z řad veřejnosti mohli nahlížet do jednotlivých tříd a seznámit se s náplní vyučovací hodiny, popřípadě zasednout do lavic mezi studenty a vyzkoušet, jak by se jim líbilo studovat na naší škole. Prohlídka školy začínala v aule, kde je stálá výstava obrazů akademického malíře Karla Adámka. Přítomní byli stručně seznámeni s charakteristikou školy a s tím, jaké možnosti poskytuje studentům ve vzdělání a využívání volného času. Rozděleni na menší skupinky procházeli s průvodcem - učitelem školu. V počítačové třídě zjistili, že výuka probíhá tak, že každý student má svůj počítač, na kterém pracuje dle pokynů učitele. V centru volného času (CVČ) pracovali studenti fiktivních firem (3. a 4. ročníků), kteří prakticky využívají teoretických znalostí získaných v ekonomii a účetnictví. Fiktivní firmy spolupracují s firmami jiných středních škol v rámci celé republiky a jedenkrát ročně se setkávají na veletrhu fiktivních firem v Praze. Návštěvníci využili možností CVČ, kde studenti po celý den mohou využívat knihovnu s odbornou literaturou a počítače s různým programovým vybavením včetně bezplatného "brouzdání" Internetem. Tento projekt má takový úspěch, že i mnozí žáci bruntálských základních škol jej začali také využívat. Ještě jedna třída je vybavena počítači - pro výuku obchodní korespondence. Studentům odpadá nutnost nakupovat psací stroj pro domácí výuku. Počítače jsou vybaveny velmi kvalitním programem, který umožňuje každému studentovi pracovat svým tempem a pokud nesplní předepsané limity, tak jej program nepustí na vyšší stupeň. Výuka jazyků probíhá ve třídách speciálně upravených a vybavených, vč. audiotechniky. Také agropodnikání využívá ve výuce počítače, má také vybaveny své odborné učebny pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Kromě toho probíhá praktická část výuky na školním hospodářství ve Starém Městě. 10

11 Prohlídka školy končila ve školním bufetu, kde vykonávají praxi studenti OA. Na úplný závěr shlédli návštěvníci výstavu drobného zvířectva na dvoře školy, kde studenti agropodnikání předváděli, jak dokáží své teoretické znalosti využít v praxi. Tohoto dne, významného pro naši školu, se zúčastnilo neuvěřitelných 191 registrovaných a zhruba 15 neregistrovaných žáků a asi 30 hostů a rodičů. Ten, kdo nestihl přijít a chtěl by si školu ještě prohlédnout, může tak učinit každé pondělí od 8 do 15 hod., případně v jiné dny s předchozím ohlášením u pana ředitele školy ing. Konopky. Ing. Marcela Bednářová, učitelka EKO PREZENTACE FIRMY CLASS 21. října 1999 se uskutečnila pro studenty 2. a 3. ročníku Agropodnikání prezentace firmy Class. Ing. Kolář, který tuto akci prováděl, měl pro studenty připraven výklad s ukázkami diapozitivů. Velmi vhodným způsobem vysvětlil funkci sklizňové techniky. Upozorňoval na zvláštní technická řešení některých uzlů jednotlivých typů strojů a částečně srovnával s konkurencí. Např. na sklízecích mlátičkách nebo vázacích lisech prezentoval vývoj techniky od počátku století až po současnost. Na diapozitivech dokumentoval i vývoj firmy Class. Akce byla studenty přijata kladně, protože měli možnost "nahlédnout" do útrob strojů. Žáci některé ze strojů znali ze své praxe a proto nejen zájem, ale i dotazy byly odborné. Bylo dohodnuto, že firma Class podobnou akci uspořádá i v dalších letech. Ing. Vít Sedláček, vyučující STZ STIPENDIA Ředitel školy rozhodl o přiznání mimořádného stipendia ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 84/1984 Sb., 10 s přihlédnutím k sociálním poměrům a studijním výsledkům celkem sedmi studentům školy. Vyplacená částka za období 12/99 činí 6.600,- Kč. Hana Zerzavá, hospodářka školy SPOLUPRÁCE SE ZEMĚDĚLCI Naše škola nabídla zemědělcům registrovaným u Agrární komory Bruntál poradenství, a to v těchto oblastech: získávání informací o nových technologiích, zavádění nového softwaru, ekonomické poradenství a údržba počítačů. Zatím projevil zájem o tento druh spolupráce Uzemní odbor MZe Bruntál. Provádíme pro něj kompletní správu počítačové sítě. Tato činnost probíhá zatím bez jakýchkoliv problémů k oboustranné spokojenosti. Za to patří především poděkování p. Uhlířovi. Lubomír Harašta, správce PC sítě 11

12 RŮZNÉ v říjnu proběhly kontroly docházky v kuchyni a na DM, nedostatky nebyly zjištěny Internet bude přijímán od ledna anténou, očekáváme významné zkvalitnění práce Studentské kolegium se scházelo dle plánu, čtěte zápisy na nástěnce pro žáky od 1. září 1999 škola používá nové logo a dopisní hlavičku, vše je k dispozici na webové stránce školy ová adresa školy byla od zjednodušena na v roce 2000 budou nadále pokračovat kroužky tenisu, volejbalu a sportovní ředitel školy upozorňuje na změnu termínu vánočních prázdnin, které začínají již Na dny 20. a 21. a je z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno. Škola začíná 3. ledna 2000 Pod záštitou ředitele školy se dne od 16:30 hod uskuteční v aule školy "Vzpomínání na Karla", nejvýznamnějšího bruntálského malíře Karla Adámka. Srdečně zveme všechny jeho příznivce a přátele. Ucelená sbírka jeho obrazů tvoří stálou výzdobu školní auly. Studenti agropodnikání se jako každoročně podíleli na pořádání okresní výstavy drobného zvířectva organizované ČSCHZ. Děkujeme studentům za obětavou práci o prázdninách. 12

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily několikaleté finanční problémy a navíc jsme mohli přijmout další

Více

VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI,

VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI, VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI, blíží se Vánoce a další nový rok, jako vždy plný očekávání. I naše škola má svá očekávání a i já mám očekávání a přání a to nejen v rovině osobní, ale i pracovní. Co tedy očekáváme

Více

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001/2002 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Škola se úspěšně vypořádala s přechodem k novému zřizovateli, kterým se stal místo dosavadního MŠMT Moravskoslezský

Více

ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM

ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM ROK PROJEKTŮ Školní rok proběhl po všech stránkách úspěšně. Průběh i výsledky maturit hodnotili předsedové jednoznačně kladně. Absolventy roku se stali Andrea Meluchová (OA) a Miroslav Mlčuch (AP). Vzdělávacích

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

DOBRÉ VÝSLEDKY KOMPLEXNÍ INSPEKCE

DOBRÉ VÝSLEDKY KOMPLEXNÍ INSPEKCE DOBRÉ VÝSLEDKY KOMPLEXNÍ INSPEKCE Ve dnech 4. - 7. listopadu 1997 proběhla na škole komplexní inspekce, která hodnotila všechny oblasti chodu školy (řízení školy, vedení dokumentace, hospodaření, koncepce,

Více

SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010

SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010 SLOVO ŘEDITELKY V dubnu letošního roku jsem se ujala řízení Obchodní akademie a Střední zemědělské školy v Bruntále. Mým základním východiskem je navázat na již stanovené strategické cíle školy, které

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 2 b) přehled oborů vzdělávání. 3 c) popis personálního zabezpečení

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2005-2006 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Výroční zpráva 2005/2006 1 Osnova pro výroční zprávu středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2008-2009 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 5 Systém jazykové výuky str. 6 Vzdělávací cíle str. 6

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Podnikání od 1. 9. 2011 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Podnikání Podnikání Název školy Adresa Školní 664, 277 11 Neratovice IČ 68 383 495 REDIZO Kontakty Ředitel 610450620

Více