Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 04. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 04. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 20.06.2007"

Transkript

1 Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 04. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne Přítomni: Pharm. Dr. Jana Bártová, Mgr. Milada Bulirschová, MUDr. Stanislav Cícha, JUDr. Tomáš Engel, Ing. Tomáš Fatrdle, Ing. Martin Křížek, MUDr. Martin Lukeš, Ing. Jiří Myslivec, Mgr. Vladimír Novotný, Věra Prokešová, Mgr. Jana Řeháková, MUDr. Jana Soukupová, Danuše Ševčíková tajemník ÚMČ Ďáblice Vlastimil Fouček Omluveni: Zdena Fišmistrová, Tomáš Poštulka Nepřítomni: Tomáš Poštulka Hosté: vedoucí FIO Ing.Václav Valtr, zástupce společnosti Central Group a.s. - Ing. Ladislav Váňa Ověřovateli zápisů byli předsedajícím stanoveni: Milada Bulirschová Martin Lukeš Předsedající navrhl program jednání s těmito body: 1. Kontrola zápisu z 3.veřejného zasedání ZMČ 2. Schválení závěrečného účtu MČ Praha Ďáblice za rok Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2007 (červen) 4. Souhlas MČ Praha Ďáblice s odejmutím pozemku p.č. 1746/110 v k. ú. Ďáblice 5. Žádost MČ Praha Ďáblice o převzetí pozemků p. č. 634 a 635 v k. ú. Ďáblice do svěřené správy 6. Úplatný převod pozemku p. č. 587/45 v k. ú. Ďáblice z vlastnictví MČ Praha Ďáblice do majetku pana Jana Průši 7. Návrh na úpravu ÚPn. hl. m. Prahy č. V 546 v k. ú. Ďáblice (pozemky p. č. 1729/16, a p. č. 194/22) 8. Zpráva zastupitele pana Novotného o jednání na MHMP ohledně skládky 9. Zpráva kontrolního výboru 10. Podněty a náměty 11. Diskuse Navrhovaný program byl doplněn o bod č. 8 (Zpráva zastupitele pana Novotného o jednání na MHMP ohledně skládky a č. 9 (Zpráva kontrolního výboru) Program jednání byl členy ZMČ jednomyslně schválen v počtu (pro + proti + zdrželo se) 1. Kontrola zápisu z 3.veřejného zasedání ZMČ Z bodu č.5. v rozpisu hlasování byl vyjmut pan Lukeš pro svoji nepřítomnost. 1

2 Z bodu č. 6. v části usnesení 1.2. byla vyjmuta část a Kontrolního výboru Rady městské části Praha Ďáblice (Kontrolní výbor danou skutečnost neprojednával) K bodu č. 6. část diskuse bylo doplněno: Této diskuse se zúčastnila také senátorka za Prahu 8 paní Palečková (ODS). Po diskusi se členové ZMČ shodli na referendu o realizaci stavby k rozšíření II. etapy skládky Ďáblice. (z dané věty bylo vypuštěno slovo případném) V bodu č. 8. byla provedena záměna tok za rok a oprava vynaložena za naloženo. Opravený zápis byl schválen členy ZMČ jednomyslně v počtu (pro + proti + zdrželo se) 2. Schválení závěrečného účtu MČ Praha Ďáblice za rok 2006 Předsedkyně Finančního výboru paní Jana Řeháková a vedoucí FIO Ing. Václav Valtr seznámili členy zastupitelstva s návrhem závěrečného účtu MČ Praha Ďáblice za rok Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo návrh usnesení č. 033/07/ ZMČ v počtu hlasů ( pro paní Bártová, paní Bulirschová, pan Cícha, pan Engel, pan Myslivec, paní Řeháková, paní Soukupová, paní Ševčíková + proti + zdrželo se pan Fatrdle, pan Křížek, pan Lukeš, pan Novotný, paní Prop Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 045/07/RMČ I. Schvaluje, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., závěrečný účet MČ Praha Ďáblice za rok 2006 s výhradami ve smyslu nálezu kontrolní skupiny MHMP obsaženého ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření II. Bere na vědomí informaci o vydání Příkazu starostky k odstranění nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 3. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2007 (červen) Návrh rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2006 přednesla předsedkyně Finančního výboru paní Jana Řeháková na základě písemně zpracovaného podkladu finančním odborem ÚMČ Ďáblice. Vedoucí FIO pan Ing. Václav Valtr seznámil členy zastupitelstva s jednotlivými položkami příjmů a výdajů. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo návrh usnesení č. 034/07/ZMČ v počtu hlasů (pro paní Bártová, paní Bulirschová, pan Cícha, pan Engel, pan Myslivec, paní Řeháková, paní Soukupová, paní Ševčíková + proti - pan Fatrdle, pan Křížek, pan Lukeš, pan Novotný + zdrželo se paní Prokešová) Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě usnesení č. 046/07/RMČ 2

3 III. Schvaluje, návrh rozpočtového opatření č.2 (červen 2007) k rozpočtu MČ Praha Ďáblice na rok 2007, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 4. Souhlas MČ Praha Ďáblice o převzetí pozemku p. č. 1746/110 v k. ú. Ďáblice Tajemník MČ seznámil členy zastupitelstva s dopisem o zajištění odejmutí pozemku p. č. 1746/110 v k. ú. Ďáblice ze svěřené správy Městské části Praha Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů (pro, proti, zdrželo se) návrh usnesení č. 035/07/ZMČ k odejmutí pozemku p.č. 1746/110 v k. ú. Ďáblice ze svěřené správy. Zastupitelstvo MČ po projednání a na základě doporučení Rady MČ a na základě usnesení č. 035/07/ZMČ I. Schvaluje, odejmutí pozemku p.č. 1746/110 ze svěřené správy MČ Praha Ďáblice v souladu s 19 zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb. Jedná se o pozemek pod vodní stavbou, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve správě OOP MHMP II. Pověřuje 2.1. starostku podpisem žádosti o odsvěření 2.2. tajemníka k vyřízení všech náležitostí k zajištění tohoto převodu 5. Žádost MČ Praha Ďáblice o převzetí pozemků p. č. 634 a 635 v k. ú. Ďáblice do svěřené správy Po podání informací tajemníkem ÚMČ zastupitelstvo schválilo vyjmutí bodu z programu ZMČ (pro + proti + zdrželo se) 6. Úplatný převod pozemku p. č. 587/45 k. ú. Ďáblice z vlastnictví MČ Praha Ďáblice do majetku Jana Průši Radní Soukupová seznámila členy ZMČ s návrhem usnesení č. 036/07/ZMČ k úplatnému převodu pozemku p. č. 587/45 v k. ú. Ďáblice. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo v počtu hlasů (pro paní Bártová, paní Soukupová, paní Bulirschová, pan Fatrdle, pan Křížek, pan Novotný, paní Prokešová, paní Řeháková + proti pan Lukeš + zdrželo se pan Cícha, pan Engel, pan Myslivec, paní Ševčíková) Zastupitelstvo MČ po projednání a na doporučení RMČ I. Souhlasí 1.1. s úplatným převodem pozemku p.č.587/45 v k.ú.ďáblice o výměře 135m 2 z vlastnictví MČ Praha Ďáblice do majetku pana Jana Průši, 3

4 Šromova 865/14 Praha 9 Černý Most. Předmětný pozemek by měl být využit jako doměrek zájmového území stavby areálu Battistovy cihelny 1.2. souhlasí s cenou ve výši ,- Kč II. Pověřuje 2.1. starostku k podpisu kupní smlouvy 2.2. tajemníka k vyřízení všech náležitostí k podání změny vlastnictví v K.N 7. Návrh na úpravu ÚPn. hl. m. Prahy č. U 546 v k. ú. Ďáblice Zástupce starostky pan Engel seznámil členy zastupitelstva s návrhem úpravy ÚPn. SÚ HMP č. U 546 v k. ú. Ďáblice. Jako host byl přizván zástupce společnosti Central Group, a.s., pan Ing. Ladislav Váňa, který podal konkrétní informace týkající se dané věci. Zastupitelstvo MČ po projednání schválilo usnesení č. 037/07/ZMČ v počtu hlasů (pro paní Prokešová, pan Fatrdle, pan Lukeš, pan Novotný, pan Křížek, paní Bulirschová, paní Bártová, pan Cícha, proti 0, zdrželo se paní Ševčíková, pan Engel, paní Soukupová, pan Myslivec, paní Řeháková) v tomto znění Zastupitelstvo MČ po projednání I. Bere na vědomí žádost společnosti Central Group, a.s., týkající se úpravy územního plánu koeficientů míry využití území na parcelách č. 1729/16 a 194/22 k. ú. Ďáblice, z koeficientu C na koeficient E II. Neschvaluje tento návrh v celém rozsahu 8. Zpráva zastupitele pana Novotného o jednání na MHMP ohledně skládky Člen zastupitelstva pan Novotný hovořil o skládce dne s panem Blažkem, prvním náměstkem primátora, který o skládce relevantní informace neměl. S panem primátorem Bémem zatím nehovořil a zastupitelům tedy nové informace týkající se 26. sekce a II. etapy prodloužení skládky nesdělil. ZMČ po projednání a na základě informací pověřené komise pro tuto problematiku posunuje termín rozhodnutí konání referenda na neurčito. Úkol pro pana Novotného trvá. 9. Zpráva kontrolního výboru Na základě pověření Kontrolním výborem informoval pan Křížek, členy zastupitelstva o zhoršení stavu zeleně v obci. Zástupce starostky pan Engel podal výklad o povinnostech nasmlouvaných firem na údržbu zelených ploch.dále informoval o aktuálním stavu čerpání finančních prostředků určených v rozpočtu pro tyto účely. Vypracováním plánu prací na údržbu zeleně bude požádána komise životního prostředí. 10. Podněty a náměty 4

5 Pan Lukeš přednesl svůj názor, že poslední dobou klesá kvalita uveřejněných článků ve zpravodaji a vznesl dotaz, jak redakční rada posuzuje jednotlivé příspěvky. Zároveň vytkl redakční radě, že nebyl uveřejněn článek pana Novotného. Za redakční radu se k tomuto vyjádřila paní Bulirschová. Dle redakční rady má zpravodaj informovat o dění v obci, nikoliv uveřejňovat pomlouvačné a dezinformační články. Paní Bulirschová uvedla, že by byla velice nerada, aby se ze zpravodaje stal bulvární plátek. Paní Prokešová vznesla dotaz týkající se komunikace Na Blatech a komunikace Červený Mlýn. Pan Křížek přednesl informace týkající se úprav restaurace Květnová. Vzhledem k tomu, že informace neobsahovala konkrétní údaje, zástupce starostky pan Engel si vyžádal písemné zpracování podkladů od zastupitelů pana Křížka a pana Novotného. Zastupitel Novotný nesprávně interpretoval právní posouzení AK Balcar ve věci prolongace nájemní smlouvy restaurace Květnová. Tajemník ÚMČ informoval zastupitelstvo o zařazení do připravovaného projektu JPD, týkajícího se areálu U Holců. Na základě doporučení RMČ se zastupitelstvo přiklání k tomu, v dané záležitosti nepokračovat. Pan Novotný vznesl dotaz na stav ohledně uzavření smlouvy na přisvícení křižovatky na ďáblické ul. Z peněz rozpočtu MČ Ďáblic. Odpověděl pan Engel, že smlouva je již uzavřena a bude realizována. 11. Diskuse Pan Michek vznesl dotaz týkající se obchvatu a měření rychlosti radarem v ul. Šenovská Pan Michek Vladimír žádal ZMČ o vykácení stromů bránících ve výhledu na komunikaci, která vede na Březiněves. Uvedenou skutečnost vzal na vědomí zástupce starostky pan Engel. Konec zasedání: 23:30 hod. Zapsala: Jana Šimečková Za ověřovatele: Milada Bulirschová, Martin Lukeš 5

6 Příloha č.1 K bodu č 8. Zpráva zastupitele pana Novotného o jednání na MHMP ohledně skládky DOSLOVNÝ PŘEPIS NÁVŠTĚVA PANA NOVOTNÉHO U PANA BLAŽKA Chtěl bych říct jenom jednu úvodní věc. Já jsem se nabídl, že po stranické linii ODS se pokusím dostat ke stranickým špičkám hl. m. Prahy. (špatně slyšitelná řeč mluvil bez mikrofonu).za účasti pana ředitele ŽP Winklera a ještě vedoucího odboru majetku jsme tam projednávali to, co se týká skládky. Byl jsem vyzván, abych popsal stav, kterej skládka dneska tvoří pro Ďáblice, hovořil jsem že se chystá sekce 24, se zakládá a jedná ve své podstatě se o sekci 26, pro které se přijalo usnesení. Informoval jsem o stavebním průběhu prací a přípravách pro sekci 26 a především III. etapu. Dále jsem informoval defakto p. Blažka, že toto není jediná skládka v této lokalitě, že se jedná o 3. skládku Dolní Chabry a Žernoseckou. A co se další týká zátěže této lokality, jsem uvedl,l že se tady bude, já vím jak bych to řekl, rozmělňovat doprava pražského okruhu, že dneska je tady hluk z Cínovecké a dá se předpokládat, že tady bude problém s Vodochodama, jako s leteckým koridorem. Ve své podstatě všichni přitakávaj, že jsou si vědomi tohohle problému, této zátěže, která ta lokalita tady má. Pan Bém řekl, škoda, je to velmi dlouhodobá zátěž, že to nevnímá jako velký problém a že se bude snažit seznámit pana primátora s tím, že Ďáblice s tou skládkou již jsou nadále zatíženy natolik. Jeho názor je, že by ta skládka tady neměla vůbec pokračovat.jo. Je to Praha ve 20. století by se měla určitě vypořádat se svými odpady efektivněji a lépe než zatěžovar tuto lokalitu. Je tady samozřejmě, tam bylo řečena jedna zásadní věc, že dnešní skládka defakto je ohraničení biokoridory a realizaci III. etapy, vlastně by musel předpokládat přeložku tohoto biokoridoru. V případ, že by se nepovedlo přeložit tento biokoridor, tak defakto skládka, defakto by asi musela skončit. Je to jasný z jednoho hlediska, Praha, by musela řešit jednak vlastně likvidaci odpadu a bylo tam jasně řečeno, že na území hl. m. Prahy nesmí vzniknout žádná nová skládka. V tom případě pokud se už se nebude posouvat biokoridor, tak nemůže vzniknout na území Březiněvse nová skládka. Takže tolik bylo jako pochopitelně řečeno. Já bych chtěl ještě jednu věc říct, když už mám slovo. Já jsem ve své podstatě už 9.5. jednal na tom Magistrátu a mám přislíbeno ještě jednání s p. Bémem. Je to otázka, kdy se k němu nějakou formou dostanu. Jo, to se nedá naplánovat ňák, tak uplně narychlo. Jako unfér beru to, že pokud já, teda vyřizuju po stranický linii možnost jaký koliv zastavení skládky, nebo něco takovýho, tak beru jako unfér to, že se tady v Ďáblickém zpravodaji, píšou jednak ódy na to, že skládka by měla pokračovat a dokonce se pomlouvá ODS, že my si neříkáme, co pan Bém podepíše. Já jsem chtěl na ten článek reagovat a nebylo mi to umožněno, tak, že jako jo, jako aby to bylo zatím řečeno. Děkuju. Já si nejsem jistej, jestli ten biokoridor není na území Ďáblic. 6

7 7

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015 Přítomni: Karel Hagel, Jiří Jindřich, Zbyněk Kozel, Edita Motlíková, David Pavel, Zdeňka Přibylová, Otakar

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 026. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice

Zápis z 026. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice Zápis z 026. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 21. 11. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části

M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 20. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 04.06.2014 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Místo konání: Předsedající: zasedací místnost č. 306 v budově Radnice města Ostravy

Více

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy Z Á P I S z 25. zasedání Zastupitelstva hlavního mesta Prahy, které se konalo dne 24.2.2005 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 05.05.2014 (svolané v náhradním

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více