Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného od 18 hod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod"

Transkript

1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Mgr. Antonínem Kropáčem (dále jako předsedající ). Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Zbyňka Turka a Petra Štiku a zapisovatelem Kristýnu Jurovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Zastupitelstvo obce Láz určuje ověřovateli zápisu Zbyňka Turka a Petra Štiku a zapisovatelem Kristýnu Jurovou. Usnesení č. 27/2015 bylo schváleno. Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající navrhuje přidání bodu č. 6 Změna způsobu využití pozemků do programu zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce Láz schvaluje přidání bodu č. 6 Změna způsobu využití pozemků do programu zasedání zastupitelstva. Usnesení č. 28/2015 bylo schváleno. Předsedající navrhuje přidání bodu č. 7 Prominutí poplatků za pronájem obecního sálu SDH Láz do programu zasedání zastupitelstva.

2 Zastupitelstvo obce Láz schvaluje přidání bodu č. 7 Prominutí poplatků za pronájem obecního sálu SDH Láz do programu zasedání zastupitelstva. Usnesení č. 29/2015 bylo schváleno. Předsedající dále navrhuje přidání bodu č. 8 Bezplatné využívání obecního sálu při dětském maškarním karnevalu do programu zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce Láz schvaluje přidání bodu č. 8 Bezplatné využívání obecního sálu při dětském maškarním karnevalu do programu zasedání zastupitelstva. Usnesení č. 30/2015 bylo schváleno. Předsedající dále navrhuje přidání bodu č. 9 Výběrové řízení na stavební práce na hasičské zbrojnici do programu zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce Láz schvaluje přidání bodu č. 9 Výběrové řízení na stavební práce na hasičské zbrojnici do programu zasedání zastupitelstva. Usnesení č. 31/2015 bylo schváleno. Předsedající dal hlasovat o novém znění programu zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce Láz schvaluje program zasedání zastupitelstva obce ve znění: 1) Rozpočtové opatření č. 1 2) Koupě pozemků u hasičské nádrže 3) Směna pozemků 4) Vyhláška o odpadech 5) Smlouva o zřízení věcného břemene 6) Změna způsobu využití pozemků 7) Prominutí poplatků za pronájem obecního sálu SDH Láz 8) Bezplatné používání obecního sálu při dětském maškarním karnevalu 9) Výběrové řízení na stavební práce na hasičské zbrojnici 10) Různé 11) Diskuse Usnesení č. 32/2015 bylo schváleno. 1) Rozpočtové opatření č. 1

3 Předmětem rozpočtového opatření je pouze přesun v rámci schválených příjmů a výdajů rozpočtu na rok Nedochází k navýšení schválených příjmů ani výdajů. Předsedající dal hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 1. Zastupitelstvo obce Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou tohoto zápisu. Usnesení č. 33/2015 bylo schváleno. 2) Koupě pozemků u hasičské nádrže Předsedající seznámil přítomné se záměrem nákupu pozemků u hasičské nádrže od pozemkového fondu. V předchozích letech bylo možné tyto pozemky pro obec získat bezúplatně, nyní se musí odkoupit. Pozemkový fond stanovil cenu 247 Kč/m2. Jedná se o pozemky v k. ú. Láz, č. p. 429/4 (71 m2) a429/5 (12 m2). Předsedající dal hlasovat o záměru koupě těchto pozemků od pozemkového fondu. Zastupitelstvo obce Láz schvaluje záměr nákupu pozemků v k.ú. Láz, č. p. 429/4 a 429/5 o celkové výměře 83 m2 za cenu 247 Kč/m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Usnesení č. 34/2015 bylo schváleno. 3) Směna pozemků Předsedající předal slovo p. Ing. Jaroslavu Mrázkovi, ten seznámil přítomné se směnou pozemků. Jedná se o směnu mezi obcí Láz a panem Radkem Kratochvílem. Jedná se o pozemky 375/41 a 461/4 ze strany obce a pozemky 361/5 a 361/4 ze strany pana Kratochvíla. Pan Mrázek vysvětlil přítomným, o které pozemky se jedná. Pan Mrázek dal hlasovat o schválení směny pozemků. Zastupitelstvo obce Láz schvaluje směnu pozemků mezi obcí Láz a panem Radkem Kratochvílem. Jedná se o pozemky p.č. 375/41 (o výměře 30 m2) a pozemek p.č. 461/4 (o výměře 93 m2) v k.ú Láz ze strany obce a pozemky p.č. 361/5 (o výměře 20 m2) a p.č. 361/4 (o výměře 40 m2) v k.ú. Láz ze strany pana Kratochvíla. Záměr směny byl řádně zveřejněn na úřední desce od do Hodnota všech směňovaných pozemků se stanovuje na 50,- Kč/1 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje směnu bez doplatku a pověřuje starostu obce uzavřením směnné smlouvy s panem Kratochvílem. Usnesení č. 35/2015 bylo schváleno. 4) Vyhláška o odpadech

4 Předsedající seznámil přítomné s novelou zákona o odpadech, ve které mimo jiné, je i povinnost nakládání s bioodpadem. Vyhláška je zpracována dle metodiky ministerstva vnitra. Předsedající navrhl smlouvu s ZD Bohutín, které bude zřizovat kompostárnu a zajistil by odvoz a zpracování bioodpadu. Pan Štika konstatoval, že odvoz nebezpečného odpadu bude 23. května Předsedající dal hlasovat o schválení vyhlášky o odpadech. Zastupitelstvo obce Láz schvaluje vyhlášku o odpadech 1/2015. Usnesení č. 36/2015 bylo schváleno. 5) Smlouva o zřízení věcného břemene Předsedající předal slovo p. Ing. Mrázkovi. Ten seznámil přítomné s přesnou lokalizací zřízení věcného břemene. Na pozemku v k.ú. Láz č. p. 549/12 je postavena novostavba, která přímo nenavazuje na pozemní komunikaci, tudíž se jedná o zřízení věcného břemene na č. p. 509/5 v k. ú Láz za účelem chůze, jízdy a zřízení sociálních sítí. Pan Mrázek dal hlasovat o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene. Zastupitelstvo obce Láz schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na č. p. 509/5 v k. ú. Láz za účelem chůze, jízdy a zřízení soc. sítí ve prospěch pana Dubovskéh. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy s panem Dubovským. Náklady na zřízení věcného břemena bude platit žadatel- pan Dubovský. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Kopecký) Usnesení č. 37/2015 bylo schváleno. 6) Změna způsobu využití pozemků Předsedající seznámil přítomné, že se jedná o pozemky p. Kolofové. Paní Kolofová žádá o vyřazení pozemků č. p. 440/18 a 440/19 v k. ú Láz z pozemních komunikací. Dále žádá, aby pozemky č. p. 440/1a a 440/1b v k. ú. Láz byly zařazeny do pozemní komunikace. Předsedající dal hlasovat o schválení změny využití těchto pozemků Zastupitelstvo obce Láz schvaluje vyřazení pozemků č.p. 440/18 a 440/19 v k. ú. Láz z pozemních komunikací a zařazení pozemků č. p. 440/1a a 440/1b v k. ú. Láz do pozemní komunikace. Usnesení č. 38/2015 bylo schváleno. 7) Prominutí poplatků za pronájem obecního sálu SDH Láz Předsedající seznámil přítomné s žádostí SDH Láz o prominutí poplatku za pronájem obecního sálu při Taneční maškarní zábavě, která proběhla Tato zábava byla pro SDH Láz vysoce prodělečná.

5 Předsedající dal hlasovat o schválení prominutí poplatku pro SDH Láz. Zastupitelstvo obce Láz schvaluje prominutí nájemného v částce 920Kč organizaci Láz za pronájem obecního sálu při Taneční maškarní zábavě, která proběhla SDH Usnesení č. 39/2015 bylo schváleno. 8) Bezplatné používání obecního sálu při dětském maškarním karnevalu Předsedající seznámil přítomné se záměrem vypracování dodatku k platnému ceníku pronájmu obecního sálu, který by zahrnoval bezplatné používání při dětském maškarním karnevalu. Pan Kopecký vznesl protinávrh. Navrhuje, aby letošní poplatek za pronájem obecního sálu při dětském maškarním karnevalu byl pořadatelům odpuštěn, ale o bezplatném využívání obecního sálu při dětském maškarním karnevalu bylo projednáváno až po rekonstrukci obecního sálu. Předsedající dal hlasovat o tomto protinávrhu. Zastupitelstvo obce Láz schvaluje prominutí nájemného v částce 905 Kč organizaci SDH Láz za pronájem obecního sálu při konání letošního maškarního karnevalu pořadatelům, který proběhl O bezplatném používání obecního sálu při dětském maškarním karnevalu bude projednáváno až po rekonstrukci obecního sálu. Usnesení č. 40/2015 bylo schváleno. 9) Dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice Předsedající seznámil přítomné s možností získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Požadovaná dotace by mohla dosahovat do výšky 70% celkových nákladů navrhované rekonstrukce. Projekt na hasičskou zbrojnici je zpracován předešlým zastupitelstvem. Předsedající dal hlasovat o schválení podání žádosti na dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo obce Láz schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice na Ministerstvo pro místní rozvoj a pověřuje starostu realizací výběrového řízení na stavební práce při této rekonstrukci. Usnesení č. 41/2015 bylo schváleno. 10) Různé Předsedající vyzval přítomné, aby se zapojili do vypracování plánu strategie rozvoje obce. Předsedající dále seznámil přítomné s plánem schůzky s majitelem Pily a jednáním s Povodí Vltavy. 11) Diskuse

6 Pan Luspaj se dotázal, zda bude čistička. Předsedající obeznámil přítomné v jaké fázi je realizace čističky. Nejprve se musí opravit důležitý most u MŠ a následně čistička a kanalizace. Paní Šourková se dotázala, zda by nebylo možné po dobu rekonstrukce chodit cvičit do MŠ. Předsedající požádal o odpověď kompetentní osobu, paní ředitelku MŠ. Rozpoutala se bouřlivá diskuse. Předsedající navrhl vzniklý spor vyřešit v pondělí na obecním úřadě. Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:20 hod. Zápis vyhotoven Zapisovatel. Kristýna Jurová Ověřovatelé: Zbyněk Turek. Datum: Petr Štika. Datum: Starosta obce: Mgr. Antonín Kropáč. Datum:

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014

Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014 Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 2. zasedání ZMě dne 18.11.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 2. zasedání ZMě dne 18.11.2014. Trvá nebo splněno 3. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 18.12.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 16:00 hod. ukončení 18,45 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více