KULTURNÍ ŽIVOT VE SLATINĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ ŽIVOT VE SLATINĚ 1887-2005"

Transkript

1 KULTURNÍ ŽIVOT VE SLATINĚ k příležitosti 80.let existence DIVADELNÍHO SOUBORU J. K. TYLA VE SLATINĚ ( ) Martin Krytinář březen 2006 Přepracovaná verze

2 DIVADELNÍ SOUBOR J. K. TYLA ve Slatině sál staré slatinské Radnice Přemyslovo náměstí 18, Brno Slatina ÚVODEM Tuto brožuru jsem sepsal za účelem připomenutí uplynutí 80.let Divadelního souboru J. K. Tyla ve Slatině. Brožura je rozdělena do pěti částí: V první je shrnut kulturní vývoj ve Slatině v letech na základě informací uvedených Ing. Bohumilem Reichstädterem CSc. v Knížce o Slatině. Informace jsem doplnil o vlastní poznatky a obrázky dobových dokumentů, zejména byla podrobněji rozepsána činnost spolku VLAST na základě nově zjištěných informací. Některé pasáže jsou z Knížky o Slatině opsány doslovně, aby nedocházelo k nesrovnalostem v datech a podobně. Některé zjištěné nepřesné informace byly opraveny. Druhá část obsahuje souhrn kulturní činnosti ve Slatině v letech získaný ze Slatinské kroniky, sesbíraných plakátků, pozvánek, a informací uvedených na různých webových stránkách. Ve třetí části stručně shrnuji činnost samostatného Divadelního souboru J. K. Tyla v letech Čtvrtá část je pak věnována samostatné činnosti Divadelního souboru J. K. Tyla v letech Já sám jsem členem souboru od r. 1997, proto je největší obsahová část právě z let V páté části přibližuji dvě slatinské tradice a to slatinské hody a Pálení čarodějnic. Obsah: I. II. III. IV. V. VI. Kulturní vývoj ve Slatině v letech Kulturní činnost ve Slatině Samostatný Divadelní spolek J. K. TYLA v letech Divadelní soubor J. K. TYLA v letech Činnost spolku J. K. TYL v letech (přehled) Slatinské tradice (Pálení čarodějnic, slatinské hody) str str str str str str Rád bych poděkoval především paní Miroslavě Buršíkové, která ochotně poskytla informace o Čtenářskovzdělávacím spolku VLAST, které po dlouhodobém bádání získala v rajhradském státním archívu. 2

3 I. OCHOTNICKÉ DIVADLO VE SLATINĚ Zdálo by se samozřejmé, že se v naší obci začalo hrát ochotnické divadlo teprve tehdy, až pro to vznikly materiální podmínky, to znamená až byl v obecním hostinci přistavěn sál (což bylo v roce 1904). Ve Slatině však existoval divadelní ochotnický soubor, který vystupoval pod hlavičkou Čtenářského vzdělávacího spolku VLAST. Tento spolek byl nejstarším vzdělávacím spolkem ve Slatině - založen , kdy se také konala v obecním hostinci první valná hromada, na které byl zvolen výbor v tomto složení: předseda Jan Krejčí (v letech starosta obce), místopředseda Matěj Souček, jednatel Robert Prachař, pokladník Antonín Brzobohatý a knihovník František Rudolecký (v letech starosta obce). Valné hromady se konaly dvakrát do roka a střídání výboru bylo částečně obměňováno, zvláště pak pozice jednatele. Naopak předsednickou funkci zastával vždy Jan Krejčí (minimálně tedy do roku 1902, kdy byl ještě zvolen tímto rokem bohužel spis končí). Činnost tohoto spolku můžeme zrekapitulovat díky informacím získaným od paní Buršíkové. První taneční a deklamatorní zábavu spolek VLAST uspořádal v obecním hostinci 20.listopadu Všechny pořádané veřejné akce (valné hromady, divadla, zábavy atp.) tehdy musely být v souladu s ustanovením spolčovacího zákona předem nahlášeny c. k. okresnímu hejtmanství, které akci schválilo nebo zamítlo. Na této zábavě byly sehrány následující scénky: Vysloužilec, Markytanka, Nic víc, Doktor Žvanil, Jindy a nyní, Jinoch na Moravě a Nářek starého mládence. Již 8.ledna 1888 se konala další deklamatorní a taneční zábava (bližší program není znám). 5.února téhož roku konala se další taneční a deklamatorní zábava, na té však c. k. okresní hejtmanství zapovědělo přednášku Ty tvrdé české palice. 15.dubna 1888 se uskutečnila další taneční a deklamatorní zábava, na které byly po proslovu uvedeny scénky: Dobrá voda, Ženit nebo neženit, Vdávat nebo nevdávat, Cara Anica panna, Koncertní kreslení zedníka Vomáčky, Ouklady a láska, Jak to v Praze vypadá a Hezký hoch. 15.července 1888 se měla konat přednáška známého vůdce dělníků Adolfa Buriana, avšak byla zakázána líšeňskou odbočkou c. k. okresního hejtmanství s tím, že při nynějším rozechvění dělníků nepokoj vzrůstati může a poměry ve Slatině k tomu směřují. Líšeňská odbočka c. k. okresního hejtmanství podala hlášení o svém rozhodnutí na policii do Šlapanic. Tato přednáška měla být opět 22.července 1888, c. k. okresní hejtmanství ji však opět zakázalo. Hned 12.srpna 1888 byla zakázána další přenáška, tentokrát Jana Hybeše. To však už výbor nenechal bez reakcí a poslal na c. k. okresní hejtmanství stížnost, že použití 6 spolčovacího zákona bylo použito neoprávněně a že poměry ve Slatině jsou normální. Dále si výbor stěžoval, že c. k. okresní hejtmanství vyžaduje všechna spolková oznámení opatřovat kolkem jeden zlatý a každou přílohu opatřovat kolkem 15 krejcarů. V září konala se schůze valné hromady s obvyklým programem, byl zvolen nový výbor ve stejném složení, jen jednatelem se stal František Zeman. 25.listopadu 1888 byla uspořádána další taneční a deklamatorní zábava, která však musela být ve 21:30 hodin místopředsedou spolku Matějem Součkem přerušena pro nevkusné chování tří mladíků, které pobouřilo obecenstvo. Výtržníky byli Ignác Tmé (20 let, rolník, svob., z. č. 10 potrestán 72.hodinami vězení, jelikož už dříve provedl nějakou výtržnost), Antonín Keberle (21 let, domkař, z. č. 98 potrestán 48.hodinami vězení) a Augustin Hromek (22 let, obuvník, z č. 38 potrestán 24.hodinami vězení). Zasahoval závodčí p. Haupt a jeden četník z Líšně. Všichni tři výtržníci museli podepsat listinu, že jsou si vědomi svého nepřípustného chování a že toho litují. Další zábava, plánována na 13.leden 1889, nebyla vzhledem k výtržnostem k listopadu loňského roku povolena. Další taneční a deklamatorní zábava byla povolena až a na programu byly scénky: Veselí Josífkové, Kamarád z mokré čtvrti, Dárek z lásky, Upomínka na Kolín, Staročeská a Čert a prabába dále sbor (pravděpodobně pěvecký) předvedl scénky: Opice šibeniční, Na Moravu a Nad tichým mořem. V září se konala další valná hromada, změnil se pouze jednatel, kterým se stal Antonín Brzobohatý. 8.prosince 1889 konala se mimořádná valná 3

4 hromada, která projednávala změnu spolkové místnosti nakonec však zůstala místnost opět v obecním hostinci. Dále probíhaly valné hromady v půlročních intervalech. Četnost tanečních a deklamatorních zábav klesala, nakonec bývala jen jedenkrát ročně. V roce 1890 konala se 21.září a další byla 31.května V září se konala valná hromada s obvyklým programem volba funkcionářů beze změn, jen opět místo jednatele bylo nahrazeno Františkem Jirůškem. 24.ledna 1892 byla uskutečněna přednáška Adolfa Buriana na téma O vývinu povahy člověka. V březnu tohoto roku byl na valné hromadě zvolen místopředsedou František Zeman. Dále výbor usnášel rozhodnutí ve stejném složení. 21.srpna 1892 byla ve Slatině uspořádána na počest uplynutí 300 let od narození Jana Amose Komenského odpolední slavnost, večer potom následoval po Slatině průvod s hudbou a pak následovala taneční zábava. Další Taneční a deklamatorní zábava se konala až 10.listopadu 1895 a na Silvestra 1895 se v obecním hostinci p. Františka Pešty konal Silvestrovský večer. V tomto roce také proběhla valná hromada (18.9), na které byl zvolen výbor v tomto složení: předseda Jan Krejčí, místopředseda František Rudolecký, jednatel Václav Zelinka, pokladník Adolf Máca, knihovník Josef Šik. V roce 1893 nejsou patrné žádné výrazné aktivity spolku VLAST, na zářijové valné hromadě byl zvolen výbor ve stejném složení jako v předchozím období, jen jednatelem se stal Vincenc Šmaha. V následujících letech pouze probíhala shromáždění valných hromad. První divadelní představení uspořádané spolkem VLAST bylo sehráno 8.března 1896 a byly to: Veselé narozeniny a Za živa mrtví manželé. Hrálo se tehdy za vstupné 20 krejcarů za sezení a 10 krejcarů za stání. Hned v dubnu se konalo další divadelní představení byly předváděny dvě jednoaktovky Zrada a Sok s trumpetou. V lednu 1897 byl v 7 hodin večer zorganizován čajový večírek s programem v obecním hostinci u p. Františka Langra a 22.srpna téhož roku byla na počest 10.výročí trvání spolku dopoledne v líšeňském kostele sloužena mše svatá, v poledne byl společný oběd v obecním hostinci, pak následovala valná hromada (jediná změna v jednateli tím se stal Michal Lahoda) a v 16 hodin pokračovala zábava. O roce 1898 víme, že na 2.valné hromadě konané byly změny v představenstvu, a to: místopředsedou se stal Josef Šik a jednatelem Čeněk Šmaha. Od roku 1899 do roku 1902 se listiny uložené ve státním rajhradském archivu zmiňují jen o konání valných hromad. O pořádání tanečních zábav či divadelních představení v tomto období nejsou žádné zmínky. Víme jen výsledky voleb představenstva, v roce 1900 se stal jednatelem František Hodek (jinak beze změn) a v roce 1901 bylo představenstvo ve složení: předseda Jan Krejčí, místopředseda Josef Šik, jednatel František Hodek (dělník v cihelně) a knihovník Rudolf Reichstädter. V roce 1902 bylo zvoleno představenstvo ve stejném složení, jen jednatelem se stal Václav Zelinka, pokladníkem Adolf Máca a knihovníkem František Hodek. Pro lepší představu tehdejších společenských podmínek uvádím výpisky ze spolčovacího zákona, platného od , podle kterého se musel spolek VLAST řídit: - moudrost přemáhá zlé věci - moudrost znamená vzdělání - vzdělání dosáhneme ve čtení (knihy, časopisy) - podporovat průmyslové a hospodářské školy - zemědělské a průmyslové stroje působí na rozvoj a pokrok místo ruční práce - spolek doplňuje učení ve škole a zušlechťuje city člena spolku (zpěv, hudba, divadlo, zábavy) - vzdělanost je nevyhnutelná podmínka k existenci člověka jeho sebevážnost a lidská důstojnost - vzdělanému člověku jsou podrobeny veškeré útvary vnitra země V dalších letech spolek VLAST spolupracoval se slatinským SOKOLEM, avšak podrobnější informace z této kulturní oblasti máme až z roku 1906 díky pečlivě vedeným protokolům Zábavního výboru SOKOL VLAST z let 1906 až 1910 (v sokolské knize příjmu a vydání je už v roce 1903 tehdy Sokol Šlapanice ve Slatině, od roku 1905 samostatný Sokol ve Slatině u Brna4

5 uveden výnos za představení 13,12 K, ovšem co a kde se hrálo není zaznamenáno. Také v březnu 1904 bylo sehráno představení, avšak bližší informace známy nejsou. Tento společný výbor (SOKOL-VLAST) byl právě založen v roce 1906 a vedl jej svolavatel (a vlastně předseda) tohoto výboru učitel Josef Brychta. Dalšími členy výboru byli za SOKOL jeho jednatel Josef Křehlík, František Hodek a Josef Glozar, za VLAST jednatel František Šik, Reinhold Kellner (tehdy už pravděpodobně předseda VLASTI) a Richard (?) Komárek. Odbor odebíral časopis Divadlo, na který přispíval každý spolek polovinou. Prvním usnesením výboru bylo, že bude polovinu výtěžku ze zábav dávat na zakoupení potřeb pro divadlo a na jejich uložení že zaopatří skříň. Zábavní výbor pořádal jak zábavy (kterým někdy předcházela poučná přednáška) tak i divadelní představení. O výtěžky z obou se dělily oba spolky. První zaznamenané představení v dubnu 1906 bylo věnováno místnímu Sboru dobrovolných hasičů (jehož členové vždy měli při produkcích protipožární dozor, neboť osvětlení sálu i jeviště se dělo acetylenovými hořáky) s názvem Pro čest hasičstva. Originální scénář k první doložené sehrané hře se dochoval. Kvalita odpovídá stáří a častému užívání. Podle tehdejších zvyků probíhala při něm o přestávkách tzv. žertovná pošta (vzájemné posílání legračních pohlednic), která byla dalším zdrojem příjmů pořádajících organizací, a hrála hudba většinou pětičlenné kapely (každý z hudebníků za 1 K). Koncem roku divadelní soubor připravil pro silvestrovskou zábavu za řízení učitele R. Kellnera 15 kvalitních výstupů. Pod jeho režií bylo v následujícím roce 1907 v březnu sehráno divadelní představení Lucifer (toto představení se pravděpodobně hrálo i za několik let, protože se dochoval scénář na tuto hru vydaný v roce 1919). Byly na ně vytištěny pozvánky a organizován předprodej vstupenek v obchodě pana Zelinky. První místo stálo 72 h, druhé 52 h a na stání 42 h. Příjem za vstupenky činil 84,24 K, vydání 42,01 K (pozvánky 5 K, postavení jeviště 3 K, různé pomůcky 10,33 K, kroj 5 K, hudebníci 9 K, hostinskému 5,91 K a jiné), takže se dosáhlo zisku 28,23 K. Další představení se 5

6 hrálo až v prosinci. Bylo to z hornického prostředí Drama čtyř chudých stěn. Pro účinkující bylo nutno vypůjčit příslušné oblečení z půjčovny za 14 K, do divadelního fondu bylo převedeno rovněž 14 K a přesto zisk dosáhl 35,82 K. Hrálo se v neděli odpoledne, ale pro mládež bylo představení nepřípustné. (I tato hra byla zcela jistě po několika letech opakována, dochovalo se několik scénářů z roku 1921). V následujícím roce 1908 se hrálo jedno představení o Velikonocích (Jak našel Janek metlu na zlou Teklu) a jedno o Vánocích (Závět od J. Štolby). Obě představení byla bez hudby neboť při posledním se hudebníci nezachovali dle ujednání a hráli uširvoucně. Stejně bylo i v roce 1909, kdy se v březnu hrála Paličova dcera od Josefa Kajetána Tyla, která vynesla zisku 72,20 K (pro každý spolek 30 K a zbytek do divadelního fondu). V dubnu na velikonoční pondělí se odpoledne hrála veselohra Mistr Bedrník a jeho chasa (od této hry se dochoval originální scénář). V prosinci potom na začátku měsíce bylo sehráno drama Matčino dílo (z jeho výtěžku 70,20 K bylo věnováno 20,26 K na rozšíření jeviště a 50 K na Matiční milion) a na konci veselohra od F. F. Šamberka Palackého třída 27. Při ní hrála poprvé sokolská kapela. Tehdy došlo k novému rozdělení míst v hledišti: I.místo 20 kulatých sedadel po 82 h, II.místo 40 hrubších židlí po 72 h, III.místo 40 míst z dlouhých lavic po 62 h a stání po 42 h. Jeviště bylo skládací a před každým představením se muselo postavit a po něm zase rozebrat a uložit. Bylo pojištěno proti požáru. Pojistku platil až do r spolek VLAST, potom SOKOL do roku Na složené jeviště a kulisy bylo v roce 1910 vybudováno na půdě nad přední částí Radnice dřevěné skladiště, které zhotovil člen souboru Máca. Divadelní představení, připravené na Velikonoce, bylo odloženo kvůli šestinedělnímu celoobecnímu smutku po nenadálém úmrtí starosty obce Františka Šmahy. Až začátkem listopadu se hráli Naši furianti od Ladislava Stroupežnického a začátkem prosince Jedenácté přikázání od F. F. Šamberka. Zábavní odbor zřídil funkci hospodáře, kterou převzal Alois Velecký. Ještě o roce 1911 je v protokole zmínka, že byla sehrána dvě představení první Na statku a v chaloupce a druhé Lapený Samsónek a tím končí dochovaný protokol zábavního odboru. Ten se totiž v tomto roce rozpadl. Už začátkem roku výbor SOKOLA projednával rostoucí nezájem u členů VLASTI o společnou činnost zábavní a zvláště divadelní, což skončilo tzv. Memorandem (text Memoranda uveden na str. 14). To však nevedlo k nápravě situace, a proto byl společný zábavní odbor zrušen a v rámci SOKOLA se ze zábavního odboru vyčlenil ochotnický kroužek, řízený režisérem. Sokolská kniha příjmů a vydání uvádí i v roce 1912 dvě divadelní představení, ale jen u jednoho název Archa Noemova. Je pravděpodobné, že se i v roce 1913 hrála divadelní představení doloženo je jen na 2.srpna Karel Havlíček Borovský, ale je pravděpodobné, že se hrálo i na Velikonoce a na Vánoce, snad i v první polovině roku 1914, ale potom vše na dlouhé čtyři roky přerušila první světová válka, kdy ani nebylo kde hrát, neboť sál Radnice byl přeměněn na skladiště potravin chlebové komise. Ale snad už v roce 1919 začali sokolští divadelní ochotníci se svou činností, určitě však v roce 1920, neboť záznam v protokolní knize SOKOLA uvádí za rok 1920 už 7 divadelních představení (ve 12. provedeních), bohužel bez jejich názvů. V říjnu tohoto roku byl oficiálně znovuzřízen divadelní odbor SOKOLA za účasti 86 členů a schválen jeho organizační řád. 6

7 Obnovený odbor sehrál pak v polovině listopadu první představení Na prahu života, které však bylo málo navštíveno kvůli konkurenci se souběžnou přednáškou Místního osvětového sboru o Janu Ámosi Komenském. V prosinci se potom hrálo představení Pro tatíčka presidenta odpoledne pro děti a večer pro dospělé s přizváním všech navrátivších se legionářů, kteří tam byli veřejně slavnostně přivítáni. V roce 1920 zanikl spolek Vlast (byl vymazán ze spolkového katastru) a knihy daroval obci. V roce 1921 bylo sehráno 7 divadelních představení: Z českých mlýnů, Zvony (u příležitosti odhalení pomníku padlým), Václav Hrobčický z Hrobčic (Ladislav Stroupežnický, originální scénář se opět dochoval), Vánoční svátky, Mučedník brixenský, opereta Dražba na nevěstu (dokonce 3x) a Bláha Švik. V roce 1922 ve Slatině hostovali líšeňští ochotníci se dvěma hrami Gorali (Sokol-Tůma) a Povedená holka Mamzelce Tornbilou (Kratz). I nájemce Radnice Nejezchleb pořádal kabaretní večer. Nutnou opravu jeviště především malířskou provedl Jaroslav Farlík, železné součásti zhotovili Karel Horák a Rudolf Reichstädter. Do sálu Radnice byla zakoupena nová kamna a rozšířeny zadní dveře. Divadelníci sehráli 6 představení: Hrany, Domov, Víra (na cvičišti), Jedenácté přikázání (F. F. Šamberk), Josef Kajetán Tyl, Ženská vojna. Začátkem roku 1923 výbor SOKOLA vyslovil učiteli Karlu Kosičkovi poděkování za jeho řízení hudby při sokolských divadelních představeních. Zároveň učinil vzdělavatele zodpovědným za ideový obsah provozovaných představení. V říjnu jmenoval ředitelem divadelního odboru Jaroslava Wiesnera a režiséry Karla Kalouse a Františka Novotného. Během roku bylo sehráno 7 divadelních představení: Srážka vlaků (scénář této hry se dochoval), V poutech lásky, Lešetínský kovář, Kostnické plameny (historická hra o Janu Husovi - originální scénář z této hry se také dochoval), Na polském zámku, Zlatý pták (Semerádová pro děti), Mlsní kocouři (Hlavatý i tento scénář byl dochován). V roce 1924 bylo sehráno 13 divadelních představení, mezi nimi tato: Pod vlastním krovem, Když služebnictvo stávkuje, Lucerna (Alois Jirásek), Žabec. Některá představení byla reprizována. V roce 1925 se mládež národních socialistů rozhodla založit samostatný Ochotnický divadelní spolek J. K. Tyl. Vybudovala si v novém prostornějším sále restaurace U Habů vlastní rozkládací jeviště a na něm začala provozovat svoji činnost. Přesto sokolští divadelníci sehráli i v tomto roce min. 10 představení, která jednotně přinesla celkem 2705 Kč zisku. Byla to tato: Kráska ze Šumavy (3x), Velbloud uchem jehly (František Langer), Tomáš Svoboda, Noční manévry, Z českých mlýnů, Jidáš (Adolf Bogner), Když srdce promluví, Soucit, Ubrousku prostři se (pro děti), Čarovná noc, 7

8 U Bílého koníčka (2x). Ke konci roku začalo docházet ke konfliktům mezi odborem sokolské jednoty a konkurenčním ochotnickým spolkem, hlavně co se týče termínů produkce. (Spolek J. K. Tyl se dokonce rozhodl pořádat vlastní druhé hody). Ale hrálo se dál. V roce 1926 to byla v únoru pohádka Jiříkovy housle, pro dospělé Srdce, v březnu Teta mistra Štycha, v dubnu Pražské švadlenky (opereta Otto Mastera), v květnu Bytová nouze, v říjnu Ondráš, v listopadu veselohra Rudy Maříka s názvem Manžel Putička a drama Páter Vojtěch od Jana Klecandy, začátkem prosince Magdalena od J. S. Machara a koncem prosince Tulácká krev. Některá představení se opakovala. Celkem 12 divadelních představení přineslo jednotě celkem 2918 Kč. Během roku se zpracoval nový divadelní řád, který po projednání na schůzi divadelního odboru a jeho doplnění byl v září schválen. Mimo jiné stanovil, že každé představení musí být zvlášť vyúčtováno. Činnost ochotníků nepovolila ani v roce V lednu sehráli Šamberkovu Palackého třídu 27, v únoru Láska kvete v každém věku a veselohru Dům u tří chlapečků od Jiřího Baldy, v březnu frašku K. Fořta Láska ze sletu. Podzimní sezóna začala v září hrou Dědečkovy housle (souborem nejvíc ceněné představení), v říjnu V červáncích svobody, v listopadu se hrála Archa Noemova a V černé rokli od Jana Černého a o Vánocích nejvýnosnější představení Když vrány táhnou od autorů Mallocha a Davida. Celkem divadlo přineslo 3357 Kč. Koncem roku se mezi členstvem souboru začaly vyskytovat projevy neochoty při zajišťování stavby a sklízení jeviště. A koncem roku se dokonce ztratil divadelní zvonek. Také se objevovaly problémy s placením příspěvků. Přesto činnost sokolského ochotnického divadla pokračovala i v roce Vzhledem k zavedení nového způsobu zápisů schůzí nelze však zjistit, kolik představení se konalo. Celkem jich bylo asi 7, přičemž tituly byly zaznamenávány jen některé: v únoru se hrálo drama Na rodné hroudě od J. F. Karase, v dubnu (dvakrát) Veselá bída hra Karla Fořta se zpěvy a tanci, v červnu Šťastní otcové (od Karla Piskoře, provozování hry bylo Policejním ředitelstvím v brně povoleno 8.května 1928 scénář dochován). Zřejmě tehdy došlo k určité krizi v divadelním odboru, který dokonce odmítl sehrát představení k oslavám 25.výročí založení jednoty, které se konaly 12.srpna. Proto v září byla svolána valná hromada divadelníků, na které byl režisérem zvolen František Novotný. Byly také připraveny letáčky členům divadelního odboru a jeho příznivcům. Ty pravděpodobně přispěly k jejich 8

9 aktivaci, neboť je známo, že už v listopadu byla opět sehrána dvě představení drama Gejzír od Karla Scheinpfluga a veselohra Baťoh od Karla Horkého. Čistě administrativní a nic konkrétního neříkající systém zápisu z valné hromady jednoty konané v lednu 1929 se však tentokrát o divadle vůbec nezmiňuje a návazná protokolní kniha SOKOLA se nedochovala. Také záznamy v pamětní knize SOKOLA se na rozdíl od dřívějších let od roku 1929 o ochotnickém divadle ani nezmiňují, přestože v některých dalších letech uvádějí přesný a zcela konkrétní výčet všech jednotlivých akcí jednoty. Z toho však nelze usuzovat, že by uvedeným rokem sokolské ochotnické divadlo zaniklo. Možná že poněkud omezilo svoji činnost, snad v důsledku větší aktivity konkurenčního Spolku divadelních ochotníků J. K. Tyl, nebo také proto, že jednota měla dost starostí s nově zavedeným kinem BESEDA, které v prvních letech velmi špatně prosperovalo. Podle některých dochovaných tištěných letákových programů, které se tehdy na každé představení rozdávaly po vesnici dům od domu, ještě v roce 1929 sehrál sokolský divadelní odbor nejméně 6 představení: v únoru Dům u tří chlapečků od Jiřího Baldy, v březnu drama Těžká pouta od Josefa Aloise Horáka, a frašku Ta myslivecká latina od V. Vávry, v říjnu potom žert Bílá černoška od P. Rudolfa, v prosinci pořádal Mikulášský večer a sehrál veselohru Me sme me! od K. G. Proškové a o Vánocích dvakrát veselohru Růže z hor od Jiřího Baldy. Je víc než pravděpodobné, že sokolové hráli divadlo i ve třicátých letech, ovšem jak často to se můžeme jen dohadovat, neboť z tehdejšího repertoáru se dochovaly jen nepatrné zlomky. V dubnu 1930 sehráli drama Vlastizrádce od Josefa Horáka, v červnu a dubnu roku 1934 dokonce dvakrát veselohru Ve mlýnici na šalandě od Vaška Vrány a v březnu 1936 drama Jízdní hlídka od Františka Langera (které nejvíce utkvělo v paměti dosud žijících tehdejších účastníků, především nezapomenutelným výkonem Ondřeje Veselého). Podle dochovaných programů a pozvánek nejčastěji v uvedených hrách vystupovali tito herci: Apolonie Dlezková, Jaroslav Farlík st., Jaroslav Farlík ml., Karel Kalous, Božena Krejčová, Jan Křehlík, Antonie Křehlíková, František Křehlík, Antonín Petrůj, Rudolf Zábrž, Josef Křehlík, Květoslav Dostál, Františka Křehlíková, Marie Langrová, František Keberle, Apolonie Keberlová, Božena Reichstädterová, Jarka Hubáčková a Alois Nimrichter. O činnosti již uvedeného spolku J. K. Tyl v letech 1925 až 1945 se nedochovaly žádné písemné informace (jen vzpomínky zmíněné v další kapitole). Hrál však po celou tuto dobu, jak opět dokazují dochované programové letáčky. V roce 1927 sehrál soubor nejméně 6 představení: v březnu veselohru Děvče jako květ od K. Piskoře, v dubnu Krejčíkovo štěstí (autor K. D.) a veselohru Herakles versus Puma od K. Piskoře, v říjnu Kde domov můj od Boh. Nejedlého, v listopadu v tehdejší době velmi populární hru Mlynář a jeho dítě od A. Raupacha (vážící se k svátku Všech svatých a Dušiček) a Radostnou událost od Josefa Pokorného a v prosinci uspořádal Mikulášský večírek s výstupy. Také z roku 1928 je prokázáno 6 představení: v dubnu sehrál sociální hru Navždy svoji od X. Jagera, v říjnu operetu Lupen a Pupen od R. Branalda, v říjnu pro školu představení Pro tatíčka prezidenta od Jar. Průchy (scénář k této hře se dochoval), dále drama Až se vrátíš od Jar. Velšovského, v říjnu režíroval Mikulášský kabaret Václav Vender, v prosinci pak se hrála opereta Mamselle Nitouche a drama Nevěsta legionářova od Jiřího Baldy (dochoval se originální scénář s příslušnými schváleními Policejního ředitelství v Brně). V roce 1929 je dokumentováno dokonce 12 akcí souboru. V březnu fraška se zpěvy V tom našem pivovaru od Václava Vrány a veselohra Pepi, mluv pravdu od Rudy Maříka, v dubnu soubor sehrál pro děti představení Krakonoš a pro dospělé drama V nížině (autor Angel Guimerová), v květnu sociální hru Průboj od Ed. Hegnera (hra byla Policejním ředitelstvím v Brně schválena 30.dubna 1929), v říjnu veselohru Románek na horách od Josefa Skružného, v říjnu oslavnou hru Ať žije naše republika od Boh. Boušky, v listopadu dvakrát hru Hrobníkův syn od Adolfa Bognera, v prosinci dvakrát zpěvohru Ustřihni si mikádo od Rudy Maříka (scénář dochován), drama Pustina od B. G. Nuciče, oslavu památky Josefa Kotka a tři zábavné podniky 9

10 Mikulášský večírek, Štědrý večer pro děti (pro Školský podporovací spolek) a Silvestrovský večer. Také v roce 1930 je doloženo 10 her: v březnu zpěvohra Pepičko, vrať se! od Josefa Kubínka a Šofér od Bernarda Srbského, v dubnu dvakrát opereta Tulák od Václava Hynka a Drama otroků od A. H. Řehoře, v květnu zpěvohra Stázi, tobě něco schází! od J. Kubíka a D. Halové, v říjnu opereta Noční manévry od Xavera Jagera a Osud trůnu Habsburského od E. A. Longena, v listopadu dvakrát drama ze života Na dušičky od J. E. Šlechty (úplný název Na dušičky aneb staniž se vůle tvá, scénář dochován) a Na horské faře od J. Haise-Týneckého, v prosinci fraška Holka pro všechno od Karla Fořta. 10

11 Také v roce 1931 sehráli Tylovci nejméně 7 her a to: C. K. polní maršálek od E. A. Longena (podle této hry byl mj. natočen první český mluvený film v r v hlavní roli s Vlastou Burianem), v únoru pro děti hru Světluška a pro dospělé Tatínek jde na manévry od Fr. Laška, v březnu hru se zpěvy Děti naší revoluce od Labuty a komedii Na manželské frontě klid od O. Dubovského a J. Vítů (scénář se dochoval, lze z něho však vyčíst pouze fakt, že roli Dědy ztvárnil p. Zábrž)., v dubnu operetu Děvčátko, neříkej ne! Od V. Vrány a R. Piskáčka a Drama čtyř chudých stěn od Šuberta. K roku 1932 se dochovala informace, že soubor sehrál: v lednu operetu Ostrov milování, v únoru Stréček Křópal poslancem od O. Dubovského. Potom je dlouhé informační vakuum. Až o prosinci 1937 víme, že sehráli hru Josefa Skružného Falešná kočička (a hasiči hru Kříž u potoka od Elišky Peškové dle předloh Karoliny Světlé) a v březnu 1938 se hrálo Věrní se probouzejí od Brázdy, dále v prosinci 1940 sehrál J. K. Tyl drama Pytlák Martin, pro děti Kašpárkovu cestu do Betléma a operetu Slávy Grohmanové V trojském zámečku. Z roku 1941 se dochovalo lednové uvedení veselohry Advokátka Věra a v březnu pohádka pro děti Krakonoš. V režírování těchto her se vystřídala řada osob: Jenda Honek, Josef Pokorný, František Žajdlík, Václav Vender, Marek Heinz a další. Z herců se nejčastěji uváděli Jaroslav Farlík starší i mladší, Plonča Dlezková, Květoslav Dostál, Oldřich Dlezek, Marie Fišerová, Emanuel Heinz, Karel Kalous, Bohuslava Kellnerová, Kateřina Krásová, Josef Krejčí, Marie Keberlová, Blaža Mácová, Jiřina Mazlová, Antonín Petrůj, František Pokorný, Antonín Svoboda, Emil Šik, Ondřej Veselý, Ruda Zábrž, Josef Zobač a další a další. Zpěvy nacvičoval Reinhold Kellner, hudbu řídili Karel Kosička nebo Jindřich Červinka. Brzy po skončení druhé světové války byla snaha obnovit činnost ochotnického divadla a jako nejschůdnější se zdálo oživit spolek J. K. TYL v rámci tehdy nejčilejší místní společenské organizace Svazu české mládeže. Už v září 1945 byl ustanoven přípravný výbor ve složení: předseda Emanuel Heinz, jednatel Bojek Reichstädter, zapisovatel Ondřej Heinz a členové výboru Jaroslav Farlík ml., Ladislav Fronek, Josef Krejčí, Emil Šik a František Šik. Na jeho první schůzce bylo rozhodnuto pořídit soupis majetku, který se dochoval (především jeviště U Kresů včetně příslušenství) a připravit ustavující valnou hromadu. Zároveň byla připravena a odeslána rezoluce výboru místní jednoty SOKOLA, obsahující návrh na adaptaci budovy kina pro jeho širší kulturní uplatnění (zvláště pro účely divadla) probouráním zadní stěny a ze sousední nálevny zařídit jeviště včetně jeho zázemní. Tento poněkud odvážný návrh se však nesetkal s pochopením a návazné zestátnění veškeré kinematografie jeho realizaci zcela znemožnilo. Vše tedy zůstalo při starém a nadšení divadelní ochotníci měli před sebou dvě možnosti pokračovat v dosavadním způsobu hraní včetně vždy většinou jednorázového stavění a bourání jeviště u Kresů nebo na rovněž vestavěném (ale trvale) jevišti, menším na Radnici. Hrálo se tam i tam a mnohdy stejní ochotníci hráli pod různými organizacemi. Přesný seznam provedených představení pro nedostatek podkladů nelze sestavit, ale zajímavý je i přehled porůznu získaných informací. Tak v roce 1946 na radnici v dubnu soubor SČM sehrál hru Jaroslava Kvapila Princezna Pampeliška (pro dospělé a pro děti), v říjnu soubor KSČ Pohádku o statečném srdci (pro děti a pro dospělé). V roce 1947 soubor SČM sehrál v lednu na Radnici pásmo 5 jednoaktovek pod názvem Vesele do dvouletky, v březnu v kině vzpomínkové pásmo Stopou T. G. M. (Autor František Šik), v dubnu u Vedrů od V. K. Klicpery Rohovín Čtverrohý a od K. H. Borovského Král Lávra a v listopadu od V. K. Klicpery Divotvorný klobouk. Členové Junáka sehráli v květnu na Radnici hru Jaroslava Foglara Tábor ve Sluneční zátoce. V dubnu soubor J. K. Tyl sehrál u Vedrů operetu Madlenka z kovárny a v prosinci další operetu Slávy Grohmanové Hospůdka u Markyty. Sokolský soubor na Radnici sehrál v březnu veselohru Manžel Putička od Rudy Maříka a v dubnu Rukopis času (od Zdeňka Němečka tento scénář z roku 1945 se dochoval, viz. obrázek + otisk první stránky). 11

12 Dále byly v tomto roce sehrány různými soubory hry: R. Branald Vesnický zrádce, Mušič Paní Mincmistrová, Libuše Hanušová Rozchod s minulostí a Trikolora. V tomto roce proběhl další pokus o oficiální obnovení Spolku divadelních ochotníků J. K. Tyla. Už v červnu se ustavil nový přípravný výbor, tentokrát v tomto složení: ředitel Emanuel Heinz, režisér Bedřich Daněk, jednatel Emil Šik, hospodář Antonín Kuklínek, pokladník Míla Dlezková, výprava Jindřich Gric a Jiří Holouš, osvětlení Alois Musílek a Ladislav Štěpánek, členové výboru Jan Musílek a Marie Fišerová, revizoři Bohumil Reichstädter a Marie Balíková. Ustavující valná schůze měla být 15.července 1947, ale v tomto dost nevhodném termínu se nesešla. Znovu byla svolána až na 23.ledna Jak dopadla to není nikde zaznamenáno. Ještě začátkem měsíce však byla sehrána hra Princezna Jitřenka se vdává a koncem měsíce Kostelní jednota úspěšně sehrála veselohru Její veličenstvo láska u příležitosti zakončení stavby místního kostela. Potom však následoval únorový převrat, který na dlouho vytvořil neklidnou situaci pro divadelní ochotnickou činnost. Až v roce 1949 je zaznamenáno 5 produkcí Spolku J. K. Tyla: v únoru opereta Malérečka, v dubnu detektivní hra J. B. Priestleye Inspektor se vrací, v květnu Paní Marjánka, matka pluku od J. K. Tyla, v říjnu hra Ladislava Stroupežnického Václav Hrobčický z Hrobčic a v listopadu Klicperův Divotvorný klobouk. V roce 1952 to potom byla činohra Kolébka. Další činnost tohoto souboru lze částečně zrekapitulovat dle dokumentačního alba fotografií, které soubor vedl v dalších letech až do roku V letech 1953 až 1975 hrál soubor pod Osvětovou besedou Brno Slatina. V roce 1955 to byla pohádka Tři medvíďata a veselohra V. K. Klicpery Hadrián z Římsů, v roce 1958 pohádka Kouzelná lampa Aladinova, v roce 1959 činohra Sládci, v roce 1960 činohra Noční host a Zkoušky čerta Belínka, v roce 1962 činohra Je libo cigaretu?, v roce 1963 veselohra Tři hrabata najednou, v roce 1965 detektivní hra Případ Denzinger, v roce 1968 činohra Sládci, v roce 1970 Tylova hra se zpěvy Strakonický dudák, v roce 1971 dvě veselohry Pan Drmola to zařídí a Rodinná vojna, v roce 1972 veselohry Tatínek jde na manévry (autor František Lašek), dále veselohra Babeckého Když ptáčka lapají a činohra 12

13 Camoletti-Kotulan Modré z nebe, v roce 1973 veselohry Nevěsta dle receptu (V. Šele), Rodinná vojna a Anna poklad rodiny (Camoletti), v roce 1974 dvě pohádky Komedie o strašidle a Princezna Sedmikráska, veselohra Tatínek jde na manévry a činohra Naše drahé děti, v roce 1975 Hrátky s čertem od Jana Drdy a pohádka Kašpárek, Honza a zakletá princezna. Od roku 1976 až do roku 1990 působil soubor pod hlavičkou Obvodního kulturního a vzdělávacího střediska Brno IV (OKVS), ketré ve Slatině řídila Miroslava Čelustková. V roce 1976 se hrál opět Klicperův Divotvorný klobouk (v režii Jaroslava Dobrého st., herecké obsazení: Josef Poláček, Petr Meitner, Irena Koutná, Rudolf Čampa, Robert Zwilling, Milan Božek a další, výpravu zajišťoval Ladislav Štěpánek) a Šamberkova veselohra Blázinec v prvním poschodí. V dalších letech se potom hrály převážně pohádky. V roce 1977 a 1978 to byla hra Strašidlo Bublifuk, v roce 1979 Čertovy zlaté vlasy (obsazení: J. Nosová, A. Havlíková, M. Tesařová, J. Poláček, P. Čampa, R. Heinz, M. Olšan, M. Malina, vstupné 4 Kčs), Bubáci a hastrmani, Princezna Žofinka a drak Dynamit a také Kašpárek, Honza a zakletá princezna (v režii Viléma Keprta a Jaroslava Dobrého, scénu připravil Ladislav Štěpánek, hráno za vstupné 3 Kčs), v roce 1980 Princezna a šašek (L. Vaňková), Jak bylo čertům v pekle zima a Princezna Sedmikráska, v roce 1981 a 1982 opět veselohra Blázinec v prvním poschodí (F. F. Šamberk v úpravě K. Šaška) a pohádka Neohrožený Mikeš od Boženy Němcové (hráli R. Heinz, M. Vondráček, M. Malina, H. Grégrová, I. Šťastná, A. Daňková, J. Dobrý ml. Tehdy se hrálo za 3 Kčs), v roce 1982 pohádky Hloupý Honza a Strašidlo Bublifuk, dále byla sehrána pohádka Poněkud ztracená princezna, v roce 1983 Žízeň po životě (J. Šotola a J. Drbola), Kterak se o princeznu čert pokoušel a Čertovy zlaté vlasy, 1984 opět Čertovy zlaté vlasy, v roce 1985 opět Strašidlo Bublifuk (režie: Jaroslav Rozendorf, scéna: Ladislav Štěpánek a L. Lhotský, obsazení: Eva Hrdličková, Alena Přikrylová, Simona Veselá, Zlatomír Vyhňák, Vladimír Najda, Pavla Svobodová, Karel Gregor, Oldřich Mužík) a Blázinec v prvním poschodí (k 60.výročí založení souboru tuto hru režíroval Oldřich Mužík, osvětlení zajistil Ladislav Štěpánek, obsazení: Miroslav Olšan, Eva Hrdličková, Vilém Keprt, Pavla Svobodová, Zlatoslav Vyhňák). V roce 1986 byly sehrány dvě pohádky Zkouška čerta Belínka a Hloupý Honza a na Silvestra Pět jednoaktovek, v roce 1987 komedie Nezlobte babičku (Elgart Ecker) a pohádky Sůl nad zlato (podle Boženy Němcové) a Strašidlo Bublifuk (V. Novák a S. Oubram). Dále soubor pořádal Mikulášskou nadílku pro děti a pořádal Silvestra. V roce 1988 sehrál soubor dvě hry pod vedením Pavla Rímského, režiséra brněnského Divadla bratří Mrštíků, a to veselohru Karla Zháněla Ať žije život (viz. snímek převzatý z Knížky o Slatině, výtvarníkem k této hře byl Rostislav Pospíšil, inspicientem a asistentem režie Zlatoslav Vyhňák, jevištním mistrem a osvětlovačem Ladislav Štěpánek a zvuk zajišťoval Josef Moravec) a činohru Oldřicha Daňka Válka vypukne po přestávce (v titulní roli Karel Gregor, dále hráli: Jiří Bělík, Zlatomír Vyhňák, Vladimír Kučera, Eva Hrdličková, Martina Grégrová, Zdeňka Olšanová, Ivana Kudová, Jaroslava Štěpánková, Petra Malá, Hana Radová, Eva Chudobová, hudbu zajišťoval Vlastimil Vyhňák, choreografii Marta Růžičková, inspicienta a asistenta režie zastával Zlatomír Vyhňák, o nápovědu se starala Ethela Polakovičová - kromě 13

14 těchto uvedených her pořádal soubor Masopustní veselici s průvodem maškar a pochováním basy. Hry Válka vypukne po přestávce a Ať žije život soubor opakoval v roce Dodatek k výše uvedenému K I.části této brožury bych rád dodal, že při pátrání po starých dokumentech týkajících se historie ochotnického divadla ve Slatině jsem našel několik dochovaných originálních scénářů. Většinou jsou již v rozpadlých provedeních, avšak uvedu několik svých poznatků: - Sokolští ochotníci nastudovali i divadelní veselohru Slečinka z Bílého zámečku od Karla Fořta, datum konání je však neznámé. Z dochovaného scénáře lze usoudit pouze skutečnost, že ve hře vystupovala p. Křehlíková. Výtisk scénáře není datován. - Dále jsem nalezl scénář ke hře Lišák a Smola aneb veselí tuláci z roku 1920 s vlastnoručním podpisem Emanuela Šika, a jelikož jsou stejnou tužkou podtrhány některé role, je pravděpodobné, že i tato hra byla ochotníky nacvičena. - Vzhledem k většímu počtu dochovaných scénářů ke hře Maryša od Aloise a Viléma Mrštíků je možné, že i tuto hru slatinští ochotníci sehráli pro veřejnost. Verze scénáře z roku 1928 obsahuje tužkou vepsanou poznámku Kellnerova Slatina. - Možná méně zajímavá, avšak za zmínku stojící, je i skutečnost, že mnoho scénářů měli slatinští Sokolové zapůjčených od Zábavního odboru Sokola v Králově poli, což dosvědčují vlastnická razítka ve scénářích (např. Kříž u potoka). - Pravděpodobně v 60.letech byla sehrána souborem J. K. Tyla hra Komedie o strašidle (autor Titus Maccius Plautus), dochoval se scénář patřící osvětlovači. Tuto hru zcela jistě osvětloval Ladislav Štěpánek, avšak k více informacím se mi nepodařilo dopátrat. Razítka Divadelního a zábavního odboru Sokola ve Slatině a razítko Divadelního odboru ochotníků TYL při odbočce svazu čsl. Mládeže socialistické (20.léta 20.století) Vysvětlení Memoranda (ze str. 6): Rozpory mezi SOKOLEM a VLASTÍ (v r se dohadovaly, kdo bude pořádat ostatkovou zábavu) v roce 1911 vyvrcholily natolik, že SOKOL zaslal písemné Memorandum Čtenářskému vzdělávacímu spolku VLAST, ve kterém se uvádí: Bezprostředně po založení jednoty bylo umluveno pořádat veškeré podniky zábavní společně a sice za tím účelem, by práce na poli vzdělávacím a osvětovém šla rychlejším tempem ku předu. Sestaven byl odbor zábavní, jehož úkolem jest za součinnosti členstva obou spolků pracovati za vytknutým cílem a jest nabíledni, že odbor tento bez podpory členů toho neb onoho (spolku) by byl zcela bezcenným. Tak plyne rok za rokem a s politováním musíme konstatovati, že zábavní odbor není z jedné strany tak podporován, jak by měl, což na druhé straně jest předmětem různých úvah. Jako jiná léta tak i letos shledáváme, že členové VLASTI podniky společné úplně ignorují a činnost členů VLASTI omezuje se při divadelních představeních na několik členů. Povinnost nežádá zúčastňovat se všech podniků, ale vyžaduje to spolková povinnost, by členové obou spolků zúčastňovali se podniků takových, kde se oba spolky společně reprezentují. Jsou to hlavně divadla, která jsou členy spolku VLASTI velmi málo navštěvována. Jest velmi smutné, že nezaslouží si ti účinkující za svou námahu, za své finanční oběti s tím spojené ani tolik uznání, by představení bylo neúčinkujícími členy navštíveno, ač byla vždy většina v místnostech (hospody) přítomna. 14

15 Z toho všeho můžeme souditi jen tolik, že veškerá práce koná se úplně bez zájmu a proti vůli členstva, kterému jest vše co se koná pod firmou VLASTI lhostejným a v mnohém nesouhlasí. A jak na to pohlíží účinkující? Ne jinak, než že s nimi nesympatizuje. S jinou chutí by účinkovali, kdyby tam viděli ty pány, kteří tam vždy scházejí, kteří by tam však býti měli. Vyžaduje toho nejen mravní povinnost, ale též společná smlouva, kterou jsou členové obou spolků k návštěvě vázáni. Máme zato, že by společná práce mohla jíti cestou daleko úspěšnější kupředu. V zájmu uzdravení těchto poměrů byli jsme nuceni touto cestou upozorniti na nepřístojnosti tyto a žádáme, by předsednictvo slavného Čtenářského vzdělávacího spolku VLAST na základě stávající závazné smlouvy se o laskavé odstranění těchto zasadilo. Podepsáni Vladimír Wiesner, jednatel a Jaroslav Putna, místostarosta (SOKOLA). Zda tento dopis zlepšil vztahy mezi SOKOLEM a VLASTÍ se nepodařilo zjistit. Spolek VLAST však v té době jen přežíval a r byl zrušen. LOUTKOVÉ DIVADLO VE SLATINĚ Pro úplnost je vhodné zmínit, že ve Slatině proběhly i pokusy o založení loutkového divadla. V protokolních záznamech SOKOLA nacházíme tuto myšlenku už ve 20.letech 20.století. Zůstalo však jen při návrhu. Podle vzpomínek některých pamětníků se hrálo začátkem 30.let rodinné loutkové divadlo v průjezdu jednoho domu na Tuřance (pro děti z nejbližších ulic), to však není písemně doloženo. Po druhé světové válce Svaz české mládeže začal ve své klubovně ve Dvoře hrát pro děti veřejné loutkové divadlo. Začalo se v roce 1946 s malým divadélkem pod vedením Bojka Reichstädtera, na sklonku léta potom Ing. arch. Dr. Bohumil Máčel věnoval skupině Svazu české mládeže celý rozsáhlý soubor s většími závěsnými loutkami. Pro jejich využití bylo nutné vybudovat nové loutkové divadlo (přebudovat klubovnu). To bylo zorganizováno velmi rychle za částku 6000 Kčs (z čehož 5000 Kčs poskytl místní Národní výbor). Dobrovolnou práci provedli nadšení příznivci z řad rodičů a nadšení svazáci z výtvarného kroužku (zvláště stolařské a malířské práce). Začalo se hrát už s nástupem podzimu. Hrálo se v prostorách klubovny. Scénu bylo nutno vždy připravit a potom opět uklidit. Hrálo se téměř pravidelně každou druhou sobotu a během roku se odehrálo celkem 11 her. O hry byl veliký zájem, a tak se některé hry opakovaly až dvakrát. Průměrná účast dětí při jedné produkci (hrálo se za 2 Kčs) činila 64, dospělých potom (při vstupném 3 Kčs) 12. Z tohoto lze vyvodit, že průměrný zisk z jednoho loutkového představení činil přibližně 270 Kčs. Názvy her z tohoto roku se však nedochovaly. Počátkem roku 1947 bylo vstupné zvýšeno na 3 Kčs pro děti a 5 Kčs pro dospělé. Soubor pokračoval pod vedením Jendy Musila ve své pravidelné činnosti. Svazáci tehdy přinášeli do pokladny průměrně 380 Kčs za jedno představení. V mnoha tehdejších hrál tehdy vystupoval Kašpárek, kterého mluvila Vlasta Jurmanová (např. Kašpárkovo čarování). Zajímavostí je, že po nástupu Komunistické strany československé musel Kašpárek ve všech Československých loutkových divadel na dlouhou dobu do krabice, protože byl považován komunisty za zaprodance kapitalismu. Dále se hrály například hry jako Poklad nejvzácnější, Bavlnka a Rorejs, Vodníkova Hanička a podobně. V roce 1948 měl loutkářský soubor 12 členů a sehrál celkem 8 her v 11 představeních, průměrný zisk činil 268 Kčs za představení. Začátkem roku 1949 se soubor rozšířil o skupinu maňáskovou, kterou vedla Milena Zábranská. Soubor si zvětšil proscénium, aby na něm mohly vystupovat oba kolektivy. Zhotovili jej příznivci svazáků Jaroslav Zábranský a Ondřej Heinz. S tímto vybavením soubor nejenže hrál i v roce 1950, ale zúčastnil se i okresního kola Soutěže tvořivosti mládeže. Za předváděnou hru se souboru dostalo písemného uznání od poroty. Na začátku 60.let se ustavil kompletní a dostatečně početný soubor dospělých loutkářů, kterých bylo asi 17, pod vedením předsedkyně Hany Solničkové a místopředsedy Bojka Reichstädtera 15

16 (režiséra), který už dovolil značnou specializaci jednotlivých členů souboru vodičů, mluvičů i výtvarníků a zvukového doprovodu. Zároveň se přešlo na maňásky, které si loutkoherci nejprve půjčovali a později kupovali od profesionální firmy v Únanově u Znojma. Soubor se rok od roku zdokonaloval a troufal si na obtížnější inscenace. Účast dětí dík velikosti sálu narůstala, zvlášť když se potom představení ještě doplňovala hrátkami s aktivním vystupováním dětských účastníků. V roce 1961 soubor sehrál například hru Bedřicha Svatoně Jak Nesvárovští porazili draka a hru Aleny Tomasové Lízinka, v roce 1962 hru Jana Malíka Míček Flíček, hru Samuila Maršaka Domeček, dále hru Jak ptáček hledal Pána Boha, v roce 1963 hru Josefa Kalába Není nad Ferdu, hru Josefa Čapka O pejskovi a kočičce a hru J. B. Hellera Zimní pohádka, v roce 1964 hru Josefa Žemly Ponocný a strašidlo, hru Pavla Procházky O mlsném Bumbrlíčkovi a hru Perníková chaloupka. Dobrá perspektivista budoucnosti se jevila, když se v roce 1965 tehdejší místní Národní výbor na přání divadelních ochotníků i celkové veřejnosti rozhodl rekonstruovat sál kulturního domu Radnice a prodloužit jej přístavbou stálého jeviště s příslušným zázemím. Loutkáři tehdy požadovali úpravu jeviště pro jejich potřebu hraní spodovými loutkami, vypracovali příslušný návrh projektu a po celý rok 1966 a 1967 se v rámci akce SLA-SPO-STA (Slatina společně staví rozumělo se Kulturní dům) účinně brigádami podíleli na této výstavbě. V této době zároveň pokračovali ve zkoušení dalších her. Koncem roku 1967 však rada místního Národního výboru požadavek loutkářů na úpravu jeviště pro loutkářskou potřebu zamítla. Tímto rozhodnutím došlo v první fázi k roztržce mezi souborem loutkářů a představiteli obecní samosprávy, která ve druhé fázi vedla k zastavení činnosti loutkového divadla (podpořené ještě následnou zdlouhavou přestavbou sálu) a posléze k zániku souboru. Činnost loutkového souboru se už nepodařilo obnovit. Loutky a veškeré rekvizity byly dlouhou řadu let uloženy ve sklepě pod jevištěm. Později byly pravděpodobně rozebrány. SLATINSKÉ ZÁBAVY 1887 (resp. 1882) Dříve než vznikly společenské organizace (VLAST, SOKOL, J. K. TYL ), pořádali zábavy pravděpodobně místní hostinští, místní mládež nebo obecní výbor. Ten však měl dohled nad všemi konanými akcemi. Byly pevně stanovené časy konání zábav (od 16:00 do 24:00 hodin maximálně). Při překročení tohoto času měl výbor další zábavu zakázat. Prodloužení mohlo proběhnout pouze v případě, že hostinský nebo pořádající mládež obecní výbor požádala minimálně 12 hodin předem. Na akce dohlíželi vždy 2 členové výboru, kteří druhý den podali hlášení o konání starostovi. V roce 1886 vydal výbor ze zákona zákaz zalikování při svatbách ve Slatině pro budoucí všechny časy pod pokutou 10 Zl pro dospělou mládež i pro ženy. První zmínka o zábavě konané ve Slatině je v obecní protokolní knize z Na kulturním vyžití ve Slatině se podílely v letech Čtenářský a vzdělávací spolek VLAST, od r nově založený Sbor dobrovolných hasičů, který dříve také pořádal různé zábavy (plesy, Ostatky, Kateřinská zábava ). V letech se výrazně na kulturním poli ve Slatině podílela Tělocvičná jednota SOKOL, která pořádala hodové, studentské, aprílové a jiné druhy zábav. Od roku 1925-doposud pořádá v rámci možností společenské akce i Divadelní soubor J. K. TYL (plesy a podobně). Zábavy pořádaly samozřejmě i jiné organizace, které v té době ve Slatině působily, ať už společenské či politické (Svaz české mládeže, Komunistická strana Československa a jiné). K jejich vyjmenování by bylo zapotřebí přiblížit politickou situaci tehdejších různých období, to ovšem není původním cílem této publikace. 16

17 II. KULTURNÍ ČINNOST VE SLATINĚ Kulturní vyžití se výrazným způsobem změnilo pádem vlády Komunistické strany Československé, kdy se otevřely nové možnosti. Od tohoto roku je možné pořádat kulturní akce veřejně, a ne po nátlakem politických mocí, jak tomu bylo předchozích 40 let. V dnešní době zájem obyvatel (celorepublikově) o kulturu výrazně klesl, a do dnešní doby se zájem občanů o kulturní využití výrazně neobnovil. I tak je ve Slatině dodnes několik subjektů snažících se kulturní živobytí ve Slatině udržet sehrál Divadelní soubor J. K. Tyla dvakrát pohádku Sůl nad zlato. O den později ji reprizoval. Hru režíroval Jaroslav Dobrý, scénu připravil Ladislav Štěpánek. V pohádce hráli Miloslav Malina, Ladislav Kučera, Eva Hrdličková, Martina Grégrová, Jaroslava Štěpánková, Eva Chudobová, Ivoš Procházka, Zdena Olšinová, Pavla Janíčková a Jiří Bielik. Tehdy se vybíralo vstupné 5 Kčs. V červnu divadelníci sehráli pohádku Poněkud ztracená princezna, která byla sehrána pro děti ze škol i pro veřejnost. Vstupné bylo 5 Kčs. 1. a 2. prosince téhož roku herci divadla J. K. Tyla zahráli pohádku Čertovy zlaté vlasy a 16. prosince ji reprizovali za přítomnosti videokamery, jak uvádí plakát. Po pohádce sehrané 2. prosince následovala Mikulášská nadílka. Určité kulturní akce v tomto roce pořádala i kulturní skupina Občanského fóra (OF) v lednu pořádala hvězdicový pochod na letiště, v březnu oslavy k výročí 140. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka, pozvala do Slatiny herce HaDivadla, kteří zde sehráli divadelní hru, dále v tomto roce pořádala módní přehlídku a zorganizovala další divadelní hru. Název se však nepodařilo zjistit. V roce 1990 bylo ve Slatině poprvé v historii uspořádáno Pálení čarodějnic, které se odehrálo na hřišti Spartak. V roce 1991 byla ustanovena Kulturní komise, jejímiž členy byli: Ing. Jiří Vojtek, Dada Klementová, Ladislav Štěpánek, Jan Coufal. Od května 1992 potom Ing. Tomáš Poušek, Eva Hrdličková, Alena Coufalová a Eva Lefnerová. Tento rok se konaly tyto kulturní akce 9.února uspořádala kulturní komise obecního zastupitelstva seznamovací a taneční večer pro členy obecního zastupitelstva a jejich rodinné příslušníky, na kterém hrála živě kapela pana Heroudka ze Šlapanic. Jak uvádí slatinská kronika, atmosféra byla srdečná a přátelská, na čemž se velkým dílem zasloužil pan Štěpánek. Divadelní soubor J. K. Tyla sehrál v březnu 2x pohádku Čertovy zlaté vlasy. V březnu kulturní komise pořádala Dětský maškarní bál, na kterém s programem pro děti vystoupila brněnská country skupina Zimour. 26.dubna se na radnici uskutečnilo divadelní představení Limonádový Joe. V tomto roce (8.ledna) uspořádala slatinská organizace Československého červeného kříže v kulturním sále Radnice na Přemyslově náměstí výroční shromáždění pod vedením sestry Dany Opluštilové, doplněné kulturním programem. Posluchači hudebně-dramatického oddělení brněnské konzervatoře přišli s pásmem vánočních koled, proložených úryvky originálních biblických textů, zpodobňující narození Páně. Každý z účastníků byl obdarován perníčky, které nazdobily sestry Jůrová a Mrňová. Tradiční slatinské hody se konaly 14. a 15.září. 7.prosince divadlo J. K. Tyla uspořádalo Velkou Mikulášskou show pro dospělé, na které k tanci a poslechu hrála skupina Rolls. Vstupné tehdy činilo 15 Kčs. Kultury přímo se netýkající, avšak za zmínku stojící je informace, že v tomto roce vyhrála tehdejší slatinská obyvatelka Michaela Maláčová titul Miss ČSFR Jak uvádí slatinská kronika, v roce 1992 uspořádala kulturní komise tyto akce: 2x vystoupení skupiny Zimour, besedu s filmovým režisérem Vladimírem Svitáčkem, přednášku o zdravé výživě, přednášku o geopatogenních zónách, akademii žáků hudebních kursů + výstavu výtvarného kroužku, dále potom skupina CKK Band zahrála písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, vánoční besídku žáků hudebních a tanečních kursů, poslechový pořad Elvis Presley a další vystoupení skupiny CKK Band. Kromě toho Kulturní komise uvedla vystoupení dramatického kroužku pro žáky škol a dětský maškarní bál. Kulturní komise se také finančně podílela na pořádání slatinských hodů. Dále zajišťovala i ozvučení sálu Radnice při akcích zastupitelstva. V tomto roce byl zakoupen také kvalitní mixážní pult. O provozuschopný stav sálu se staral Ladislav Štěpánek. Z průzkumu Obnova vesnice, který se konal v tomto roce vyplývá, že 17

18 necelá polovina obyvatel Slatiny postrádá kulturní sál. Požadavek na kulturní sál souvisí se zájmem většiny občanů o udržování lidových zvyků a společenských zábav, pro které není v obci vhodný prostor. Dále se projevilo několik občanů s žádostí o obnovení dřívějších zvyků. V kronice se také dočítáme, že kulturním vyžití ve Slatině je malé, přestože dříve byla Slatina obcí s bohatou kulturní tradicí. Ze všech dřívějších spolků se totiž zachoval jen Divadelní soubor J. K. TYL. Loutkové divadlo, pěvecký sbor, taneční soubor a další spolky nadobro zmizely. Přestože v této době dávají lidé přednost sledování televizních pořadů, nachází se několik jednotlivců především Dada Klementová -, kteří se na pořádání kulturních pořadů aktivně zasluhují. Organizují se živá kulturní představení v sále Radnice (2x do měsíce). Avšak akce jsou prodělečné nejen díky malé návštěvnosti diváků, ale také díky drahým odměnám vystupujícím. Hledají se tedy ti nejlevnější. Ve Slatině často hrála kapela Zimour a rodinná kapela Klementových a Jůrových CKK Band. Kulturní komise uvažovala již začátkem roku 1991 o poněkud lepší náhradě hudebních kursů OKVS, které zde byly doposud a které se zánikem OKVS (obvodní kulturně vzdělávací středisko) skončily. Díky iniciativitě Dady Klementové vzniklo ve Slatině Kulturně vzdělávací středisko. To založila s hudebníkem a majitelem agentury Poutníci Pavlem Linhárkem. Středisko sídlilo v budově staré Radnice, stejně jako dříve OKVS (nájemné bylo zastupitelstvem promíjeno). Prvním krokem tohoto střediska bylo zajištění lektorů a žáků. Žáky hledali manželé Linhárkovi. Ve středisku tedy pracovalo postupně 17 lektorů, kteří vyučovali 280 žáků převážně ze Slatiny. Učili se hrát na klavír (klavíry zdědilo Středisko po OKVS), kytaru a zobcovou flétnu, dále zpěv tanec. Byl tu i výtvarný obor, šití, výuka angličtiny a němčiny pro děti i dospělé. Služeb však více využívaly děti, kteří platily maximálně částku 100 Kč měsíčně se zvyšujícím se počtem žáků ve skupině se měsíční poplatek snižoval. To, co se děti naučily předvedly v červnu 1992 na besídkách pořádaných v sále Radnice. Poslední dubnový den proběhlo na fotbalovém hřišti Spartaku Pálení čarodějnic. V září se konaly slatinské hody. Kulturní komise pořádala i v roce 1993 několik kulturních akcí 20.ledna třičtvrtě hodinový pořad písniček, obrázků a povídání o slavném králi rokenrolu Elvisi Presleyovi, který připravili T. Poušek s T. Trýbem. V únoru potom společně s organizací Českého červeného kříže Kulturní komise pořádala pásmo písniček Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého (zpívali posluchači 4.ročníku dramatického oddělení brněnské konzervatoře). Vstupné bylo věnováno ve prospěch Českého červeného kříže. Začátkem března se v sále Radnice konalo vystoupení kapely Zimour. Hostem skupiny byla kapela CKK Band. Na konci pořadu proběhlo losování o hodnotnou cenu kus sýra, zavináč a kosti na polévku, kterou vyhrál Libor Mrňa. Tuto akci navštívilo asi 35 diváků. V polovině března Slatinu opět navštívil režisér Vladimír Svitáček. Poslední březnový den Alibüstické Ďyvadlo sehrálo něžně cynickou konverzační komedii s náznakem absurdity na filozofické téma pod názvem Tři muži v cimře o kryse nemluvě. V květnu téhož roku brněnský soubor Nostalgia quartet a hosté zahráli skladby P. D. Q. Bacha, J. Joplina, A. W. Ketelbeye, F. Polkjakina aj. Na své si přišli zejména vyznavači hudebního humoru. 20.října Kateřina Králová (herečka loutkového divadla Radost) hrála pohádku Aloise Mikulky Dům u pětiset básníků. Toto představení navštívilo jen 20 diváků. Nešťastná Dada Klementová zaslala herečce Králové dopis s dotazem, jak se jí hrálo, na který ji bylo K. Královou odpovězeno: Věc nestojí na množství, ale na kvalitě. Lépe málo diváků, ale takových, kteří se nechají představením strhnout, než plný sál studených čumáků. 17.listopadu opět vystoupila skupina Zimour s hosty. Tentokrát přišlo téměř 50 návštěvníků. Mluvčí kapely Jindřich Kameníček komentoval zhodnocení vystoupení slovy: Jsou tady bezvadní lidi, hrálo se nám výborně. První prosincový den Kulturní komise ve spolupráci s Českým červeným křížem Slatina uspořádala předvánoční setkání s CKK Bandem a jeho přáteli. Návštěvníci uslyšeli méně známé koledy z jižní Moravy. Výtěžek dobrovolného vstupného byl opět věnován Českému červenému kříži. 15.prosince se uskutečnila Vánoční besídka slatinské hudební školy. 30.dubna proběhlo tradiční Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti Spartak. Hody se konaly 11. a 12.září. 18

19 V roce 1994 je ve slatinské kronice připomenuta činnost Divadelního souboru J. K. Tyla, které ačkoliv stále existuje, žádné hry v současnosti nenacvičuje, neboť nejsou herci. Herci zestárli a mladí nemají o kulturu zájem. Zde ovšem kronikářka pravděpodobně nezaregistrovala, že v tomto roce byla plně obnovena činnost Divadelního souboru J. K. Tyla. Soubor J. K. Tyla sehrál v listopadu hru O čem píše život sám. Divadelní soubor J. K. Tyla však pořádá i společenské akce. V tomto roce (12. 2.) byly pořádány Slatinský vostatky, s pochováním basy. Vše se odehrálo v sále staré Radnice. O zábavu se starali Tomáš Poušek a Libor Mrňa, kteří hráli hlavní role. Pochování basy pořádal soubor J. K. Tyla ve spolupráci s Kulturní komisí. Kulturní komise dále v tomto roce uspořádala koncert studentů 3.ročníku muzikálového herectví JAMU, kteří zazpívali písničky z muzikálů jako jsou Funny Girl, Kabaret, Bídníci, West Side Story, Cats, Hair a další. V březnu zde hrálo Alibüstické Ďyvadlo s představením U divokých Tonaků. Diváků bylo málo (kronikářka se domnívá, že díky tomu, že absurdní humor tohoto divadla každý neuznává). V dubnu se konal další večer se skupinou Zimour. Divadlo Matěje Kopeckého z Hradce Králové sehrálo dětem pohádku O dracích a princeznách, se kterou sem přijelo hostovat. V tomto roce se také uskutečnil koncert skupiny Žalman a spol., který byl sponzorován panem Ladislavem Hrazdilem. Sál Radnice byl konečně nabitý. Ten byl plně obsazen i 11. května, kdy opět vystoupili studenti muzikálového herectví z JAMU, tentokráte s pásmem písní z muzikálu Hair. Kronikářka posuzuje toto vystoupení za nejzdařilejší z celé sezóny. V květnu do Slatiny opět zavítala herečka loutkového divadla Radost Kateřina Králová, opět s pohádkou Aloise Mikulky Dům u pětiset básníků. V červnu se kromě Akademie Kulturně vzdělávacího střediska agentury Poutníci konal koncert studentského pěveckého souboru Vox Juvenalis se spirituály i moderní hudbou. 17. a 18. září se konaly slatinské hody. V říjnu otevřela novou sezónu skupina Zimour. V listopadu ochotníci uvedli hru O čem píše život sám, kterou napsala Eva Hrdličková, vedoucí souboru. V prosinci členové J. K. TYLA zorganizovali pro dospělé Mikulášskou show (k tanci a poslechu hrál Ríša Lauseker) a pro děti o den později (4. prosince) Mikulášskou nadílku. Kulturní rok 1994 ukončil tradičně předvánoční koncert, tentokrát nazvaný Pokoj, zdraví, požehnání, pořádaný Českým červeným křížem a Kulturní komisí. Jako vždy účinkoval CKK Band a premiérově Pištělákův soubor písní a tanců. Rok V tomto roce se ve Slatině poprvé konal Dětský den. Organizovali jej členové Školské a Kulturní komise za pomoci mnoha ochotných lidí. Dětský den byl oslaven 27.května. Tuto slavnost zahájil v 9 hodin Divadelní soubor J. K. Tyla pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků, kterou členové divadla sehráli v sále Radnice pod vedením Evy Hrdličkové. Od desíti hodin probíhaly v parku na Přemyslově náměstí soutěže organizované členy pionýrské skupiny Letka za pomoci rodičů. Atrakcí dětského dne se staly koně, na kterých se mohly děti svézt buďto v sedle na Černozemní nebo v kočáře na Přemyslově náměstí. Reprodukovanou hudbu pouštěl Tomáš Poušek. Dětský den byl ukončen diskotékou. 16. a 17. září se konaly tradiční hody. Co se týče kulturních akcí pořádaných na Radnici i v tomto roce jich bylo několik, především organizovaných Dadou Klementovou. V lednu zde hostovalo studentské divadlo hrající anglicky Tempus Theatre Troop. Při jejich představení vystoupila kapela Black Uganda Choir. V únoru zde vystoupili studenti Divadelní fakulty JAMU. Michaela Barteková uvedla písně z muzikálu Funny Girl a Pavel Šmíd pásmo písní J. Suchého a J. Šlitra. Spolu s nimi vystoupili Petra Jungmannová, Milan Němec a CKK Band. Návštěvníků bylo hodně díky účasti spolužáků účinkujících. Jelikož byl program uskutečněn 14. února (sv. Valentýn), věnovali studenti svoje vystoupení všem zamilovaným. V dubnu byla ve Slatině uvedena premiéra hry Zajatci tmy autora Radka Balaše. Přestože text byl v soutěži o nejlepší původní hru oceněn 3.místem, diváků bylo velmi málo. V listopadu zahráli herci divadla Radost dětem pohádku Kašpárkovo pometlo zametlo. V tomto roce se ve poprvé pořádaly Slatinské Vánoce. Jednalo se o aktivitu občanů pod záštitou Radnice. Nejprve byl postaven vánoční strom (smrk) na parkovišti při ulici Tilhonova a Mikulčická, který darovala paní Slaninová z Matlachovy ulice ze své zahrady (bylo by ho nutné skácet tak i tak). Oslava Vánoc proběhla 17. prosince odpoledne. Na pódiu se střídaly děti se 19

20 sborovým i sólovým zpěvem, až to pódium nakonec nevydrželo a propadlo se. Nikdo nebyl naštěstí zraněn a po rychlé opravě se mohlo v programu pokračovat. Mimo jiné byly předvedeny různé vánoční zvyky a připraven horký čaj a grog, který v obzvláště velké zimě účastníci přivítali. V roce 1996 ve Slatině vzniklo nové občanské sdružení Slatina dětem. Zakladatelkou tohoto sdružení byla Ing. Alena Korčáková, která sdružení charakterizovala jako sdružení podporující nejrůznější aktivity posilující harmonii mezilidských vztahů, vztahů mezi člověkem a přírodou, aktivity posilující odpovědnost vůči budoucím generacím. Cílem sdružení bylo spojovat kulturní dění s péčí o životní prostředí a vlídnou formou šířit ekologickou osvětu. Zaměření činnosti bylo především pro děti a mládež. Sdružení rozpracovalo různé projekty např. Sen o hřišti (děti si měly samy navrhnout svoje hřiště dle svých představ), Dětská pošta a podobně. Podle mého názoru toto sdružení Slatině nijak neprospělo, protože žádný projekt nebyl dotažen do konce (snad hřiště na Černozemní bylo upraveno na popud tohoto sdružení a bylo upraveno hřiště při ZŠ Jihomoravské náměstí). Jednalo se spíše o filozofické úvahy, nežli o praktické užití myšlenek a nápadů. Tradiční Pálení čarodějnic tento rok proběhlo na hřišti Černozemní. I tento rok se pořádal Dětský den (druhým rokem), který se konal souběžně v parku na Přemyslově náměstí, v sále Radnice a na hřišti při ulici Černozemní, kde mimo jiné děti jezdily na koních. Programem provázeli členové Letky. Vítězové různých disciplín dostávali dětské peníze, za které mohli nakupovat v přistavěném stánku. Dětský den byl propojen s projektem Sen o hřišti pořádaným občanským sdružením Slatina dětem. Doprovodnou muziku pouštěl Tomáš Poušek. Hody se konaly 14. a 15. září. Co se týče činnosti Divadelního souboru J. K. Tyla, tento rok uspořádal několik akcí. První akcí roku bylo Pochování basy (17. 2.), koncem února uspořádal J. K. TYL pro děti Dětský maškarní ples, 23. března pořádal Josefskou zábavu, 7.dubna Pomlázkovou zábavu, 16. května herci sehráli dětem pohádku Krakonoš, 19.října potom pořádal spolek zábavu a 9.listopadu Martinskou zábavu, 5.prosince potom Mikulášskou nadílku pro děti a 7.prosince Mikulášskou zábavu pro dospělé. Kulturní komise při MČ Slatina pořádala 2x koncert skupiny Zimour (nepočítaje účinkování na čarodějnicích), v květnu potom koncert kapely Tomáš Kočko & orchestr, o deset dní později Absolventský koncert Pavla Šmídka, studenta JAMU, v říjnu se v Slatině představilo divadlo Radost s pohádkou Jana Vodňanského Když jde kůzle otevřít (hráli Eva Jurůjová a Zdeněk Ševčík). Kulturní činnost ve Slatině byla ukončena Slatinskými Vánocemi, které byly zahájeny 8.prosince postavěním a zdobením vánočního stromu v prostoru parkoviště u křižovatky Mikulčická Tilhonova. V rámci Vánoc vystoupila 18.prosince na Radnici skupina CKK Band se studenty JAMU a místní schólou v pořadu Předvánoční zpívání. Výtěžek byl věnován Červenému kříži. Samotný program Slatinské Vánoce se konal 22.prosince od 16. hodin v místě vánočního stromu. Pod ním vystoupily slatinské děti. Hry, vánoční zvyky a různá další vystoupení organizovalo sdružení Slatina dětem. 25.prosince odpoledne vystoupil CKK Band a schóla na Vánoční besídce konané v místním kostele. Významnou událostí tohoto roku bylo také zahájení činnosti Domu dětí a mládeže. Je to pobočka DDM Junior v Brně na Dornychu. Pobočka DDM sídlí na Tilhonově ulici 49. Záštitu nad provozem převzal ÚMČ Slatina. DDM organizuje různé kroužky výtvarné, keramické, hudební, ekologický a dramatický. V tomto roce byl také ve Slatině založen Klub důchodců (21. 2.). Pořádal setkání a různé akce, jako například Čaj o páté a podobně. Ke konci roku získal klub finanční podporu ÚMČ Slatina a jeho členové mohli využít slev na pořádané akce. Aby těchto slev mohli využít, museli zaplatit členský příspěvek ve výši 120 Kč. Sdružení Slatina dětem konalo aktivitu i v roce června pořádalo Dětský den. Navštívilo ho asi 400 dětí a 150 dospělých. Opět se konal v parku a na ulici Černozemní. Děti soutěžily ve sportovních a pohádkových hrách. V rámci programu se uskutečnila diskotéka pod širým nebem, kde děti mimo jiné i soutěžily v tanci a zpěvu. K dispozici byly i houpačky, střelnice, kolotoč a koně. Pobočka DDM ve Slatině získala nový název DDM Fantázie. Ke stávajícím kroužkům přibyly kursy Jóga pro začátečníky a Domácí ekologie Kopretina. Kromě 20

Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku

Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku Před 180 lety, v roce 1826, bylo sehráno v Kralovicích první ochotnické divadlo. Jeho protagonisty

Více

Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA. aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel

Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA. aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel 1 Josef Fabián OTEVŘENÁ OPONA aneb Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel 2 3 JAK VZNIKALA TATO KNIHA ISBN

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU 2 2000 3 4 OBSAH Úvodní slovo 4 Články: Tomáš Adamec: Drama o dvou jednáních aneb Jak se slučovaly a rozlučovaly obce Ostravice, Staré Hamry a Bílá

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice

Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice 1889-2009 SOUČASNÝ SOKOLSKÝ PRAPOR Přední strana Zadní strana Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, bratři a sestry.

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

Mašovice. 100 Let obecné školy. 960 let obce 1046 2006

Mašovice. 100 Let obecné školy. 960 let obce 1046 2006 Mašovice 100 Let obecné školy 1907 2007 960 let obce 1046 2006 Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. Jan Amos Komenský Obsah 100 let obecné školy

Více

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 1/2006 ZDARMA

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 1/2006 ZDARMA 1/2006 ZDARMA Datum vydání: 27. leden 2006 Bludovan Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném

Více

OD CIDLINY SE OZÝVALO VODÁCKÉ AHÓÓJ OSLAVA DNE MATEK V CHLUMECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE VŠEOBECNÉ RYBÁØSKÉ ZÁVODY

OD CIDLINY SE OZÝVALO VODÁCKÉ AHÓÓJ OSLAVA DNE MATEK V CHLUMECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE VŠEOBECNÉ RYBÁØSKÉ ZÁVODY OD CIDLINY SE OZÝVALO VODÁCKÉ AHÓÓJ OSLAVA DNE MATEK V CHLUMECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE VŠEOBECNÉ RYBÁØSKÉ ZÁVODY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V CHLUMCI NAD CIDLINOU ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Více

Bludovan. JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam

Bludovan. JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam 4/2005 ZDARMA Datum vydání: 30. dubna 2005 Bludovan JUDr. Josef Cyril Kotrlý čestným občanem obce Bludov in memoriam Zastupitelstvo obce Bludov přijalo na svém zasedání 25. dubna 2005 následující usnesení:

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Slovo starosty občanům

Slovo starosty občanům Z obsahu: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ ČERVEN 2006 Slovo starosty občanům Výstavba města Informace z Mateřské školy Den matek v Rajhradě Sokol informuje Rajhradské klobouky Zájezd Orelské jednoty Pozdrav

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Výpis ze zápisu ze schůze zastupitelstva města Pyšely konané dne 28.2.2007. - Bylo schváleno zahájení přípravy změny č. 3 územního plánu města Pyšely s ohledem na probíhající stavební

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ Proměny venkovské školy v letech 1869-1948 Macková Eva Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 I. Prolog... 5 1. Obecný vývoj školství do r. 1869... 5 2. První zprávy

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 (bakalářská diplomová práce) Vladislav Mikmek Vedoucí práce:

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Proč?? Za co??? Roste!!! Květen - červen 2009. Poradím jak na to.

Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Proč?? Za co??? Roste!!! Květen - červen 2009. Poradím jak na to. Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Poradím jak na to. Tel.: 720 442 651 M. Jónová 512 43 Jablonec nad Jizerou 452 Wellness poradce. VĚTRNÍK Proč?? Za co??? Roste!!! Zpravodaj MěÚ Vysoké

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme!

Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH. Tak slibujeme! Hasičský slib 100 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LUTOPECNÁCH Slibujeme při všem, co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice České a

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE 5. - 6. 11. 2004 ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI. Výsledky hlasování za územní celky INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE 5. - 6. 11. 2004 ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI. Výsledky hlasování za územní celky INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KONANÉ DNE 5. - 6. 11. 2004 Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Královéhradecký kraj Okres: Hradec Králové Obec: Chlumec

Více

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské

SOKOL. Ještě nepatřím do starého železa. Časopis České obce sokolské Časopis České obce sokolské SOKOL březen 2013 Sokolové vzdali poctu T. G. Masarykovi Sokolské prapory vlály v Lánech i na Hradčanském náměstí Tajemství úspěchu vršovických judistů Dva členové oddílu reprezentovali

Více

1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček

1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček 18/2004 Parkování stále chybí Dokončená výstavba 96 b. j. slibovala přinést lepší parkovací možnosti i pro stávající sídliště Vojtěška. Podle občanů tomu tak není, parkovací prostory jsou stále nedostatečné.

Více