2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU. SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, akciová společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU. SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, akciová společnost"

Transkript

1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, akciová společnost

2

3 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Organizační schéma společnosti 4 Složení statutárních a řídících orgánů společnosti 5 Zpráva o činnosti společnosti a o předpokládaném vývoji podnikání účetní jednotky 7 Zhodnocení hospodaření společnosti 14 2 Informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne 16 Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti SAKO Brno, a. s. 16 Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce Zpráva dozorčí rady pro výroční zprávu za rok Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 25 Zpráva nezávislého auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 31 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě

4 Základní údaje o společnosti Název: Zkratka: Sídlo: Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost SAKO Brno, a.s. Jedovnická 2, Brno, Česká republika Právní forma: akciová společnost Akcionář: Statutární město Brno 100% 3 Internet: Datum vzniku: Identifikační číslo: DIČ: CZ Rejstříkový soud: Krajský obchodní soud, obchodní rejstřík v Brně Číslo vložky u RS: oddíl B, vložka č Dceřiná společnost SAKO Brno, a.s. : ASTV, s.r.o. 51% (.A.S.A. spol. s r.o. 49%) Předměty činnosti: Výroba tepelné energie Rozvod tepelné energie Výroba elektřiny Obchod s elektřinou Silniční motorová doprava nákladní Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Podnikání v oblasti nakládání s odpady Činnosti organizačních a ekonomických poradců v oblasti nakládání s odpady Zprostředkovatelská činnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Pronájem a půjčování věcí movitých Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd - 3 -

5 Organizační schéma společnosti 4-4 -

6 Složení statutárních a řídících orgánů společnosti Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti k Ing. Jana Drápalová, předsedkyně představenstva MVDr. Vlastimil Žďárský, 1. místopředseda představenstva RNDr. Barbora Javorová, 2. místopředsedkyně představenstva PhDr. Jiřina Belcredi, členka představenstva 5 Mgr. Josef Haluza, člen představenstva Naděžda Křemečková, členka představenstva Jiří Novotný, člen představenstva Ing. Milan Venclík, člen představenstva RNDr. Mojmír Vlašín, člen představenstva Představenstvo společnosti jmenované valnou hromadou MVDr. Vlastimil Žďárský, předseda představenstva JUDr. Robert Kerndl, 1. místopředseda představenstva Ing. Jana Drápalová, 2. místopředsedkyně představenstva Ing. Karel Doležal, člen představenstva Mgr. Ing. Zdeněk Dufek, člen představenstva Ludvík Kadlec, člen představenstva JUDr. Jiří Oliva, člen představenstva Mgr. Libor Šťástka, člen představenstva - 5 -

7 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti k JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., předseda dozorčí rady Mgr. Zdeňka Tůmová, místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Jan Holík, člen dozorčí rady Bc. Miloslav Humpolíček, člen dozorčí rady doc. PhDr. Josef Kůta, CSc., člen dozorčí rady Mgr. Libor Šťástka, člen dozorčí rady 6 Naděžda Boháčová, členka dozorčí rady Jaroslav Opluštil, člen dozorčí rady František Urbánek, člen dozorčí rady Dozorčí rada společnosti jmenovaná valnou hromadou JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., předseda dozorčí rady MUDr. Josef Drbal, místopředseda dozorčí rady RNDr. Daniel Borecký, CSc., člen dozorčí rady Mgr. Marián Hnát, člen dozorčí rady Bc. Marie Paděrová, členka dozorčí rady Jiří Sedláček, člen dozorčí rady Naděžda Boháčová, členka dozorčí rady Ludmila Kovaříková, členka dozorčí rady Jaroslav Opluštil, člen dozorčí rady Management společnosti Ing. Karel Peroutka, ředitel akciové společnosti Radmil Protivánek, ředitel divize 02-Svoz odpadu Ing. Milan Koňařík, ředitel divize 03-Spalovna Ing. Jiří Šanda, ekonomický náměstek Ing. Richard Smutný, obchodní náměstek Ing. Václav Hnaníček, náměstek pro jakost, informatiku a technický rozvoj - 6 -

8 Zpráva o činnosti společnosti a o předpokládaném vývoji podnikání účetní jednotky Společnost SAKO Brno, a.s. patří mezi nejvýznamnější společnosti nakládající s odpadem v brněnském regionu. Základní prioritou společnosti je poskytování kvalitních služeb městu Brnu, jeho občanům a dalším zákazníkům. Při své činnosti SAKO Brno, a.s. využívá dlouholeté zkušenosti v oboru odpadového hospodářství s použitím kvalitního technického zázemí. 7 V rámci mandátní smlouvy provádí SAKO Brno, a.s. pro Statutární město Brno svoz komunálního odpadu, separovaných složek odpadu a obsluhu sběrných středisek odpadu. SAKO Brno, a.s. nabízí své služby v oblasti nakládání s odpady fyzickým osobám a podnikatelským subjektům. Rok 2010 byl třetím rokem ve znamení realizace projektu Odpadové hospodářství Brno (OHB). Od září 2009 do března 2010 byl provoz spalovny úplně odstaven. V tomto období probíhaly dokončovací práce na přepojování provozu spalovny ze staré technologie na technologii novou. Mimo jiné byla provedena montáž kompenzátorů na kouřovodech a v kotelně byly ukončeny potrubní rozvody včetně těsnostních a tlakových zkoušek. Proběhly studené zkoušky spalovacích roštů a na objektu čištění spalin byly provedeny izolace kouřovodů a otopných kabelů. Taktéž byla ukončena montáž a propojení kouřovodů a komínových vložek. Na technologii DeNOx byla provedena tlaková zkouška potrubí močoviny. Během celkové odstávky provozu bylo nutné zajistit přesměrování toku přijímaného odpadu na spalovnu. Příjem odpadu po dobu odstávky byl omezen pouze na příjem komunálního odpadu. V maximální míře bylo využito kapacity překladiště, které zajistilo v úvodu roku 2010 odvoz celkem tun odpadu na skládku přeložením odpadu z malotonážních vozidel na soupravy s velkoobjemovými kontejnery se začal spalovat první odpad v nové technologii a tím bylo na dokončených provozních souborech zahájeno postupné provádění individuálních zkoušek a zkoušek spadajících do rozsahu předkomplexních zkoušek. V měsíci dubnu byly dokončeny studené zkoušky na turbosetu a v následujících měsících proběhla montáž krytu turbosetu z protihlukových panelů. V polovině roku 2010 byla instalována hlavní armatura turbíny

9 Dne byly předkomplexní zkoušky na díle ukončeny. Ve dnech proběhlo první komplexní vyzkoušení díla a proběhlo opakované komplexní vyzkoušení díla (dotřiďovací linka byla podrobena této zkoušce ), které správce stavby vyhodnotil jako způsobilé k zahájení zkušebního provozu. Dne byl zahájen zkušební provoz, který je závěrečnou částí zkoušek před převzetím, jehož součástí je i provedení garančního měření. Základní rozsah měření byl zhotovitelem dokončen v měsíci prosinci Zbývající část měření (měření hluku, naplnění podmínky dodržení teploty T2S a část zkoušek na turbosetu) byla realizována v měsíci lednu V současné době se očekává předání zprávy z garančního měření od zhotovitele. V průběhu roku 2010 probíhalo postupné teoretické a praktické školení personálu provozu. Ve dnech 9. a bylo provedeno přezkoušení pracovníků. Dále se očekává doškolení personálu pro servis zařízení a vydání osobních certifikátů o zaškolení a přezkoušení. Současně s průběhem předkomplexních zkoušek byly vydány protokoly vč. atestů na jednotlivá zařízení. Dne byla v rámci zkušebního provozu zhotovitelem předána dokumentace Projekt garančního měření. V současné době zhotovitel dokončuje dokumentaci skutečného stavu. V průběhu roku 2010 byly řešeny dva extrémy v dodávkách odpadu, a to v prvním čtvrtletí v době úplné odstávky a v období po zahájení zkušebního provozu, kdy bylo nutné zajistit až dvojnásobné množství odpadu dodávaného do původní technologie. Z původního provozního denního průměru cca 400 tun bylo nutné zajistit denní dodávky cca tun odpadu, a to vše při dodržení omezujících podmínek stanovených v dokumentaci o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Dalším faktorem nastavujícím hranice pro příjem odpadu jsou odběrová maxima a minima pro tepelnou a elektrickou energii stanovená ve smlouvě s odběratelem - společností Teplárny Brno,a.s. Všechny tyto faktory vlivu na příjem odpadu byly promítnuty v nových obchodních podmínkách pro příjem odpadu do spalovny Příznivá cena za příjem odpadu do spalovny ve výši 850,- Kč/tunu měla působit pro dodavatele jako podpůrné stimulační činidlo ke zvýšení návozu odpadu. Tento stimul bylo nutné podpořit jednáními s velkými městy Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, kraje Vysočina i kraje Moravskoslezského. V prvním čtvrtletí roku 2011 proběhly prezentace na jednáních se starosty obcí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Výsledek přijatých opatření a jednání se promítnul ve splnění požadavků na návoz odpadu v průběhu garančních zkoušek i v době zkušebního provozu, kdy koncem roku 2010 byla přesáhnuta hranice tun odpadu přijatého za 1 měsíc

10 9 Nakládání s odpadem ve spalovně v roce 2010 je uvedeno v následující tabulce: 2010 NÁVOZ odpadu (v tunách) ODVOZ odpadu na skládku (v tunách) SPÁLENO odpadu (v tunách) ODVOZ škváry (v tunách) ODVOZ end-produktu (v tunách) VYROBENÉ DODANÉ TEPLO (v GJ) DODANÁ ELEKTR. ENERGIE (v kwh) leden únor březen Q duben květen červen Q pololetí červenec srpen září Q říjen listopad prosinec Q pololetí Celkem V roce 2010 spalovna dodala GJ vyrobené tepelné energie a kwh elektrické energie. V roce 2010 probíhalo testování zařízení dotřiďovací linky. Na dotřiďovací lince byl dotřiďován již odděleně sbíraný separovaný odpad z města Brna. Od září do prosince 2010 projelo přes třídící pás linky 303,98 tun odpadu směs PET lahví, nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů. Směs odpadu byla tříděna na PET, dle barev na čiré a barevné, a dále na nápojové kartony a hliníkové plechovky. Rovněž proběhly zkoušky na třídění separovaného papíru. Z komodit jsou vytříďovány nežádoucí příměsi. Vytříděné komodity jsou lisovány do balíků a dále jsou prodávány jako surovina zpracovatelským firmám. Realizaci projektu OHB provázejí i další související investiční akce. Nově vybudovaná technologie čištění spalin využívá jen malou část stávající technologie původního II. stupně čištění spalin. V roce 2010 proběhla demontáž starého zařízení a budova čištění spalin byla upravena. Byly dokončeny práce na instalaci třetí komínové vložky do tělesa komína, která je vhodnou zálohou pro možnou výstavbu dalšího třetího kotle. Byla zahájena investiční akce zaměřená na výstavbu úpravny vratného kondenzátu z městské sítě na parametry vhodné pro provoz turbosoustrojí. Dokončení úpravny spadá do roku Úvaha o možnosti využití železniční dopravy při směřování toku odpadu do spalovny byla podpořena opravou 2 mostů na vlastní železniční vlečce

11 K dobrému vnímání celého zařízení přispěly opravy fasád a opláštění technologických objektů včetně jejich barevného ladění. 10 Prioritou společnosti SAKO Brno, a.s. je bezesporu projekt OHB. Nelze však odsouvat z naší pozornosti důležitou každodenní práci zaměstnanců divize svoz odpadu na Černovické ulici. Díky jejich práci je v Brně postaráno o svoz komunálního odpadu včetně jeho vytříděných složek, a to z nádob v ulicích, ze sběrných středisek odpadu či z velkoobjemových kontejnerů při pořádaných sběrových dnech. Jejich služeb využívají i soukromé společnosti pro zajištění zákonné povinnosti, která jim vyplývá jako producentům odpadu buď ve formě pravidelného svozu, nebo jednorázových zakázek pro svoz odpadu velkoobjemovými kontejnery. Rozvoj divize svoz odpadu úzce souvisí s průběžnou obnovou a údržbou vozového parku a zázemí. V roce 2010 byla zakoupena 3 speciální vozidla na svoz směsného komunálního odpadu. Pro zajištění svozu separovaných složek odpadu z centra města Brna, kde jsou zúžené průjezdní profily a je zde omezen vjezd vozidel s vyšší celkovou hmotností, bylo pořízeno menší speciální vozidlo pro svoz separovaného odpadu. Průběžná modernizace vozového parku bude zajištěna dodávkou 12 speciálních vozidel na svoz komunálního odpadu během let Na rok 2011 připadá dodávka 4 speciálních vozidel. Koncem roku 2010 byla uzavřena kupní smlouva na dodávku speciálního vozidla myčky sběrných nádob, jako budoucí náhrada za vozidlo se stejnou funkcí provozované od roku

12 V roce 2010 byla zahájena rekonstrukce dvou objektů garáží pro svozová vozidla, jejíž realizace se překlenula do roku V roce 2010 bylo rozmístěno dalších 576 ks kontejnerů na sběr tříděných složek odpadu v rámci systému separace odpadu města Brna. Celkem tak počet kontejnerů na sběr tříděného odpadu vzrostl na kusů. Od listopadu 2010 byly do systému separace v ulicích města nově zapojeny složky nápojové kartony a hliníkové plechovky od nápojů, které občané mohou odkládat do žlutých kontejnerů spolu s PET lahvemi. Tabulka: Celková množství vytříděných složek odpadu svezeného v rámci systému separace města Brna v letech uvedená v tunách Papír Sklo PET * *od 11/2010 včetně nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů V roce 2010 byly zahájeny přípravné práce na budování dalšího již šestého stanoviště podzemních kontejnerů, a to poblíž křižovatky Údolní Joštova. Podzemní kontejnery jsou budovány na území městské části Brno střed a slouží ke sběru separovaných složek odpadu. V průběhu roku 2010 narostl počet sběrných středisek a shromažďovacích míst odpadu obsluhovaných společností SAKO Brno,a.s ze sedmnácti na dvacet. Největší skok však nastal v lednu 2011, kdy město Brno převedlo na SAKO Brno, a.s. obsluhu dalších 14 zařízení a v průběhu 1. čtvrtletí 2011 ještě další 3 zařízení přibyla. SAKO Brno, a.s. nyní zajišťuje obsluhu 37 sběrných středisek a shromažďovacích míst odpadu z celkových 40. SAKO Brno, a.s. rovněž zajišťuje svoz odpadu ze sběrných středisek odpadu a shromažďovacích míst odpadu. V roce 2010 pokračovala výměna vanových velkoobjemových kontejnerů za lépe obsluhovatelné velkoobjemové kontejnery pro hákové nakladače

13 Sběrná střediska a shromažďovací místa odpadu jsou díky měnící se výkupní ceně železa, barevných kovů i papíru často napadána zloději. Na pilotní projekt ostrahy sběrných středisek odpadu pomocí kamerového systému, který byl realizován v roce 2009, navázala v roce 2010 další instalace monitorovacího zařízení na SSO Zámecká. Sběrná střediska na ulici Jana Svobody a Zámecká nebyla od doby instalace kamerového systému ani jednou poškozena. Postupná instalace kamerových systémů v dalších střediscích obsluhovaných společností SAKO Brno, a.s. bude vzhledem k dobrým zkušenostem dále pokračovat. SAKO Brno, a.s. v rámci mandátní smlouvy zajišťuje pro město Brno též likvidaci nelegálních skládek na pozemcích města. V průběhu roku 2010 bylo vytipováno a odstraněno 23 černých skládek, na kterých neukáznění občané zanechali celkem 416 tun odpadu. 12 SAKO Brno, a.s. již dlouhodobě spolupracuje s brněnskými základními a mateřskými školami pořádáním výchovného projektu s tématikou separace a recyklace odpadů nazvaného Za Brno čistější. Cílem tohoto projektu je uvést společnost SAKO Brno, a.s. a její aktivity do povědomí občanů města Brna, zlepšit informovanost v oblasti recyklace a separace odpadů, a to zejména u dětí školního i předškolního věku. Za dobu 6 let pořádání této osvětové činnosti jsme navštívili 60 základních škol, kde jsme aktivně oslovili žáků a v 25 mateřských školách předškoláků nasbíralo neuvěřitelných 15,7 tun víček od PET lahví, přičemž v roce 2010 bylo nasbíraných víček od PET lahví 2,6 tun

14 13 V rámci informovanosti široké veřejnosti probíhá několikrát ročně informační akce v Brněnském metropolitanu. Plánované ukončení projektu OHB v roce 2010 předáním stavby a spuštěním provozu zrekonstruované modernizované spalovny se posouvá do roku Počátek roku 2011 je zejména obdobím zkušebního provozu a obdobím řešení neshod a vad na díle. V průběhu II. čtvrtletí 2011 je plánována kolaudace a zahájení trvalého provozu. V roce 2011 budou dokončovány zahájené investiční akce, a to technologie na úpravu kondenzátu a rekonstrukce garáží na divizi svoz odpadu na Černovické. Rok 2011 bude rokem ukončení zkušebního provozu, odstraňování závad a převzetí díla. Dále budou dobudovány zásobníky na NaOH a HCl pro zajištění lepších podmínek pro bezpečné skladování chemikálií a bude instalován nový systém chlazení násypek kotlů K2 a K3 pro zamezení usazování vodního kamene v chladícím systému. Pro zefektivnění manipulace s jemnou škvárou je v plánu vybudování dopravníku jemné frakce škváry pro nakládání přímo na korbu nákladního vozidla. Se zahájením trvalého provozu se otevírá možnost pořádání exkurzí či dnů otevřených dveří, o které je velký zájem, ale nebylo možné je dosud z bezpečnostních důvodů v průběhu zkušebního provozu uskutečnit. Práce na budování stanovišť podzemních kontejnerů budou pokračovat v roce 2011 dokončením vyprojektovaného stanoviště Údolní Joštova a zahájením výběru dalších vhodných lokalit pro realizaci stanovišť nových. Vedení společnosti rozvíjí záměry investic do vylepšení čištění spalin, logistiky návozu odpadu i dalšího využití škváry. Veškeré snahy mají za cíl zkvalitnění technologie a poskytovaných služeb za současného splnění podmínky zlepšování vlivu na životní prostředí. Zahájení trvalého provozu moderní zrekonstruované spalovny znamená pro společnost SAKO Brno, a.s. nové období zařízení na energetické využívání odpadu, které svým významem přesahující hranice Jihomoravského kraje do krajů Vysočina a Olomouckého kraje

15 Zhodnocení hospodaření společnosti Společnost SAKO Brno, a. s. vykazuje za rok 2010 výsledek hospodaření zisk tis. Kč, celkové náklady jsou tis. Kč a celkové výnosy tis. Kč. Výsledek hospodaření společnosti SAKO Brno, a. s. byl v loňském roce ovlivňován probíhající realizací projektu Odpadové hospodářství Brno. Na hospodaření měly vliv zejména odstávky kotlů, změna harmonogramu realizace projektu a zahájení zkušebního provozu, což se projevilo výpadkem tržeb za páru, elektrickou energii a likvidaci odpadu, dále demolice a odúčtování zůstatkové ceny vyřazeného majetku, proplácení milníků projektu vč. kurzových vlivů a realizace oprav objektu. V době odstávky kotlů společnost na základě smlouvy s Teplárnou Brno, a. s. odebírala páru pro vlastní spotřebu a pro splnění dodávek do Zetor Traktors, a. s. a tuto po zprovoznění kotlů následně vracela. Během roku se hospodaření společnosti pohybovalo v záporných číslech, ke zlepšení došlo po zahájení zkušebního provozu (dodávky páry, elektrické energie, návoz odpadu). Zkušební provoz byl zahájen v měsíci září. Na základě smlouvy se statutárním městem Brnem zajišťuje společnost SAKO Brno, a. s. provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna. V souladu s touto smlouvou byly v roce 2010 vyfakturovány služby v celkovém objemu tis. Kč vč. DPH. Jednalo se zejména o tržby za svoz komunálního odpadu a pronájem nádob tis. Kč (vč. DPH), tržby za odstranění odpadu spalováním tis. Kč (vč. DPH), tržby za odvoz a uložení odpadu velkoobjemovými kontejnery tis. Kč (vč. DPH) a tržby za separaci odpadu (svoz skla, papíru a PET) tis. Kč (vč. DPH). Během roku byla také provedena rekonstrukce čištění spalin a komínu, zahájeny práce na chlazení kondenzátu a provedena oprava opláštění objektu spalovny a mostů železniční vlečky. Koncem roku byla zahájena rekonstrukce garáží pro svozová vozidla. V dceřiné společnosti ASTV, s. r. o., která se zabývá materiálovým využitím elektroodpadu, bylo v loňském roce zpracováno 387 tun odpadu. Vlastní demontáž elektrozařízení probíhá v pronajatém objektu v areálu v Kuřimi. Hospodářský výsledek za rok 2010 je kladný, a to 447 tis. Kč, vlastní kapitál společnosti k byl tis. Kč. K bylo provedeno přecenění ekvivalencí, rozdíl je proúčtován ve společnosti SAKO Brno, a. s. jako zvýšení hodnoty majetkové účasti

16 V souvislosti s realizací projektu OHB došlo v průběhu loňského roku k úhradě milníku č ,- EUR (bez DPH), milníku č ,- EUR (bez DPH), milníku č ,- EUR (bez DPH) a části zádržného ,- EUR. V průběhu roku dostala společnost dotace na projekt OHB z Fondu soudržnosti ve výši ,53 EUR a ze SFŽP ,- Kč. Na financování milníků byl také čerpán revolvingový úvěr, a to do výše ,- EUR ke konci roku. V souladu s podmínkami výběrového řízení na poskytnutí finančních služeb byly uplatněny opce a podepsány smlouvy o úvěru na vlastní dofinancování projektu OHB. 15 Výše uvedené skutečnosti ovlivnily majetkovou strukturu společnosti (viz výkaz Rozvaha). Došlo k navýšení hodnoty dlouhodobého majetku, snížení finančních prostředků, krátkodobých závazků a čerpání revolvingového úvěru. Vzhledem k tomu, že nám společnost CNIM dosud neuhradila všechny faktury, došlo k nárůstu pohledávek. Vlastní kapitál společnosti je tis. Kč, z toho základní kapitál je tis. Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2010 byl 339, z toho technickohospodářských pracovníků 76, pracovníků dělnických profesí

17 Informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne V roce 2011 pokračuje zkušební provoz nového zařízení, jehož součástí je i garanční měření. Plánované ukončení je do konce 1. pololetí letošního roku. Vzhledem k posunutí termínu ukončení zkušebního provozu došlo k prodloužení bankovní záruky za provedení díla a k prodloužení pojistných smluv. V souvislosti s procesem ukončování realizace projektu probíhají činnosti spojené se získáním kolaudačního souhlasu. Byla také podána žádost o změnu integrovaného povolení. Ve vazbě na poskytnuté dotace z Fondu soudržnosti a ze SFŽP byly zahájeny práce na zpracování závěrečné zprávy projektu. V souladu s podmínkami EIA pro projekt OHB byl návoz části odpadu přesměrován na sběrné středisko dceřiné společnosti ASTV, s. r. o., které zahájilo svou činnost na začátku letošního roku. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 došlo k převodu 17 sběrných středisek odpadu pod správu společnosti SAKO Brno, a. s. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti o tis. Kč na tis. Kč, a to formou vkladu nemovitého majetku, probíhá v současné době zápis tohoto vkladu do Katastru nemovitostí. 16 Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti SAKO Brno, a. s. Koncem 1. pololetí letošního roku je plánována kolaudace a následné převzetí díla (projekt OHB). Poté bude zařízení provozováno společností SAKO Brno, a. s. a poběží dvouletá záruční lhůta. Dojde k zařazení nového majetku a jeho následnému odepisování. Bude vystavena nová bankovní záruka za odstranění vad a v případě splnění smluvních podmínek uhrazeny zbylé závazky vyplývající se smlouvy o dílo. Mezi další významné investiční akce, které budou v následujícím období realizovány, patří rozšíření kapacity chemické úpravny vody, vybudování zásobníků NaOH a HCl a výstavba sběrných středisek odpadu pro příjem živnostenského odpadu pro spalovnu. Bude také pokračováno v pravidelné obnově svozové techniky a bude dokončena rekonstrukce garáží pro tuto techniku. Po předání díla (projekt OHB) dojde k opravám komunikací v areálu spalovny

18 Rozvaha v plném rozsahu k

19

20 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k

21

22 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

23

24

25

26 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

27

28

29

30

31

32 Zpráva nezávislého auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

33 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě

34

35

36

37

38 SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, akciová společnost Jedovnická 2, Brno

SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost

SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost 2012 KONSOLIDOVANÉHO CELKU VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost OBsah OBSAH Schéma konsolidovaného celku....4 Základní údaje o společnosti SAKO Brno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu. SAKO Brno, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu. SAKO Brno, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu SAKO Brno, a.s. 2013 OBSAH OBSAH Schéma konsolidovaného celku 6 Základní údaje o společnosti SAKO Brno, a.s. 7 Schéma společnosti SAKO Brno,

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Obsah Základní údaje o společnosti... 4. Organizační schéma... 5. Zpráva jednatele společnosti... 6. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah Základní údaje o společnosti... 4. Organizační schéma... 5. Zpráva jednatele společnosti... 6. Zpráva předsedy dozorčí rady... výroční zpráva 2014 výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti... 4 Organizační schéma... 5 Zpráva jednatele společnosti... 6 Zpráva předsedy dozorčí rady... 8 Příloha účetní závěrky společnosti

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2

Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEHLSEN TŘINEC, S.R.O. ROK 2013 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2 V Třinci dne 16. 5. 2014 Vážení společníci, předkládám Vám výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 3. Profil společnosti... 7 3.1. Základní identifikační

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Za Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TEPVOS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TEPVOS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 TEPVOS, spol. s r.o. OBSAH Úvodní slovo str. 3 Základní identifikační údaje str. 4-5 Historie a profil společnosti str. 6-12 Organizační struktura str. 13 Ekonomické údaje str. 14-37

Více

Pražská teplárenská a.s.

Pražská teplárenská a.s. 01 Pražská teplárenská a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 Teplo a energie patří mezi základní životní potřeby. Pražská teplárenská a.s. již tradičně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel a organizací a

Více

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. OBSAH VÝROČ NÍ ZPRÁVY ZA ROK 2011: Slovo předsedy představenstva 2 Stanovisko dozorčí rady Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. k účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 3. Profil společnosti... 7 3.1. Základní identifikační

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz 2012 2 VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO 4 I. Základní údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007. TOMA, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007. TOMA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007-1- OBSAH ÚVOD... 3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI... 5 B. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU... 7 C. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH... 9 D. ÚDAJE O ČINNOSTI... 12 E. ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009 Stránka 1 z 31 Obsah 1. Úvod... 3 2. Organizační schéma společnosti s platností od 1.2.2010... 4 3. Orgány společnosti... 5 4. Z historie firmy...5

Více

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno. Výroční zpráva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno. Výroční zpráva Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 2. Textová část výroční

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 1-5/2015 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S. Pražská plynárenská, a. s., dodává zemní plyn více než 440 000 zákazníkům v Praze a jejím bezprostředním okolí. Poskytuje kvalitní, komfortní a dostupné služby související s

Více

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více