2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU. SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, akciová společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU. SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, akciová společnost"

Transkript

1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, akciová společnost

2

3 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Organizační schéma společnosti 4 Složení statutárních a řídících orgánů společnosti 5 Zpráva o činnosti společnosti a o předpokládaném vývoji podnikání účetní jednotky 7 Zhodnocení hospodaření společnosti 14 2 Informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne 16 Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti SAKO Brno, a. s. 16 Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce Zpráva dozorčí rady pro výroční zprávu za rok Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 25 Zpráva nezávislého auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 31 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě

4 Základní údaje o společnosti Název: Zkratka: Sídlo: Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost SAKO Brno, a.s. Jedovnická 2, Brno, Česká republika Právní forma: akciová společnost Akcionář: Statutární město Brno 100% 3 Internet: Datum vzniku: Identifikační číslo: DIČ: CZ Rejstříkový soud: Krajský obchodní soud, obchodní rejstřík v Brně Číslo vložky u RS: oddíl B, vložka č Dceřiná společnost SAKO Brno, a.s. : ASTV, s.r.o. 51% (.A.S.A. spol. s r.o. 49%) Předměty činnosti: Výroba tepelné energie Rozvod tepelné energie Výroba elektřiny Obchod s elektřinou Silniční motorová doprava nákladní Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Podnikání v oblasti nakládání s odpady Činnosti organizačních a ekonomických poradců v oblasti nakládání s odpady Zprostředkovatelská činnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Pronájem a půjčování věcí movitých Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd - 3 -

5 Organizační schéma společnosti 4-4 -

6 Složení statutárních a řídících orgánů společnosti Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti k Ing. Jana Drápalová, předsedkyně představenstva MVDr. Vlastimil Žďárský, 1. místopředseda představenstva RNDr. Barbora Javorová, 2. místopředsedkyně představenstva PhDr. Jiřina Belcredi, členka představenstva 5 Mgr. Josef Haluza, člen představenstva Naděžda Křemečková, členka představenstva Jiří Novotný, člen představenstva Ing. Milan Venclík, člen představenstva RNDr. Mojmír Vlašín, člen představenstva Představenstvo společnosti jmenované valnou hromadou MVDr. Vlastimil Žďárský, předseda představenstva JUDr. Robert Kerndl, 1. místopředseda představenstva Ing. Jana Drápalová, 2. místopředsedkyně představenstva Ing. Karel Doležal, člen představenstva Mgr. Ing. Zdeněk Dufek, člen představenstva Ludvík Kadlec, člen představenstva JUDr. Jiří Oliva, člen představenstva Mgr. Libor Šťástka, člen představenstva - 5 -

7 Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti k JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., předseda dozorčí rady Mgr. Zdeňka Tůmová, místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Jan Holík, člen dozorčí rady Bc. Miloslav Humpolíček, člen dozorčí rady doc. PhDr. Josef Kůta, CSc., člen dozorčí rady Mgr. Libor Šťástka, člen dozorčí rady 6 Naděžda Boháčová, členka dozorčí rady Jaroslav Opluštil, člen dozorčí rady František Urbánek, člen dozorčí rady Dozorčí rada společnosti jmenovaná valnou hromadou JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., předseda dozorčí rady MUDr. Josef Drbal, místopředseda dozorčí rady RNDr. Daniel Borecký, CSc., člen dozorčí rady Mgr. Marián Hnát, člen dozorčí rady Bc. Marie Paděrová, členka dozorčí rady Jiří Sedláček, člen dozorčí rady Naděžda Boháčová, členka dozorčí rady Ludmila Kovaříková, členka dozorčí rady Jaroslav Opluštil, člen dozorčí rady Management společnosti Ing. Karel Peroutka, ředitel akciové společnosti Radmil Protivánek, ředitel divize 02-Svoz odpadu Ing. Milan Koňařík, ředitel divize 03-Spalovna Ing. Jiří Šanda, ekonomický náměstek Ing. Richard Smutný, obchodní náměstek Ing. Václav Hnaníček, náměstek pro jakost, informatiku a technický rozvoj - 6 -

8 Zpráva o činnosti společnosti a o předpokládaném vývoji podnikání účetní jednotky Společnost SAKO Brno, a.s. patří mezi nejvýznamnější společnosti nakládající s odpadem v brněnském regionu. Základní prioritou společnosti je poskytování kvalitních služeb městu Brnu, jeho občanům a dalším zákazníkům. Při své činnosti SAKO Brno, a.s. využívá dlouholeté zkušenosti v oboru odpadového hospodářství s použitím kvalitního technického zázemí. 7 V rámci mandátní smlouvy provádí SAKO Brno, a.s. pro Statutární město Brno svoz komunálního odpadu, separovaných složek odpadu a obsluhu sběrných středisek odpadu. SAKO Brno, a.s. nabízí své služby v oblasti nakládání s odpady fyzickým osobám a podnikatelským subjektům. Rok 2010 byl třetím rokem ve znamení realizace projektu Odpadové hospodářství Brno (OHB). Od září 2009 do března 2010 byl provoz spalovny úplně odstaven. V tomto období probíhaly dokončovací práce na přepojování provozu spalovny ze staré technologie na technologii novou. Mimo jiné byla provedena montáž kompenzátorů na kouřovodech a v kotelně byly ukončeny potrubní rozvody včetně těsnostních a tlakových zkoušek. Proběhly studené zkoušky spalovacích roštů a na objektu čištění spalin byly provedeny izolace kouřovodů a otopných kabelů. Taktéž byla ukončena montáž a propojení kouřovodů a komínových vložek. Na technologii DeNOx byla provedena tlaková zkouška potrubí močoviny. Během celkové odstávky provozu bylo nutné zajistit přesměrování toku přijímaného odpadu na spalovnu. Příjem odpadu po dobu odstávky byl omezen pouze na příjem komunálního odpadu. V maximální míře bylo využito kapacity překladiště, které zajistilo v úvodu roku 2010 odvoz celkem tun odpadu na skládku přeložením odpadu z malotonážních vozidel na soupravy s velkoobjemovými kontejnery se začal spalovat první odpad v nové technologii a tím bylo na dokončených provozních souborech zahájeno postupné provádění individuálních zkoušek a zkoušek spadajících do rozsahu předkomplexních zkoušek. V měsíci dubnu byly dokončeny studené zkoušky na turbosetu a v následujících měsících proběhla montáž krytu turbosetu z protihlukových panelů. V polovině roku 2010 byla instalována hlavní armatura turbíny

9 Dne byly předkomplexní zkoušky na díle ukončeny. Ve dnech proběhlo první komplexní vyzkoušení díla a proběhlo opakované komplexní vyzkoušení díla (dotřiďovací linka byla podrobena této zkoušce ), které správce stavby vyhodnotil jako způsobilé k zahájení zkušebního provozu. Dne byl zahájen zkušební provoz, který je závěrečnou částí zkoušek před převzetím, jehož součástí je i provedení garančního měření. Základní rozsah měření byl zhotovitelem dokončen v měsíci prosinci Zbývající část měření (měření hluku, naplnění podmínky dodržení teploty T2S a část zkoušek na turbosetu) byla realizována v měsíci lednu V současné době se očekává předání zprávy z garančního měření od zhotovitele. V průběhu roku 2010 probíhalo postupné teoretické a praktické školení personálu provozu. Ve dnech 9. a bylo provedeno přezkoušení pracovníků. Dále se očekává doškolení personálu pro servis zařízení a vydání osobních certifikátů o zaškolení a přezkoušení. Současně s průběhem předkomplexních zkoušek byly vydány protokoly vč. atestů na jednotlivá zařízení. Dne byla v rámci zkušebního provozu zhotovitelem předána dokumentace Projekt garančního měření. V současné době zhotovitel dokončuje dokumentaci skutečného stavu. V průběhu roku 2010 byly řešeny dva extrémy v dodávkách odpadu, a to v prvním čtvrtletí v době úplné odstávky a v období po zahájení zkušebního provozu, kdy bylo nutné zajistit až dvojnásobné množství odpadu dodávaného do původní technologie. Z původního provozního denního průměru cca 400 tun bylo nutné zajistit denní dodávky cca tun odpadu, a to vše při dodržení omezujících podmínek stanovených v dokumentaci o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Dalším faktorem nastavujícím hranice pro příjem odpadu jsou odběrová maxima a minima pro tepelnou a elektrickou energii stanovená ve smlouvě s odběratelem - společností Teplárny Brno,a.s. Všechny tyto faktory vlivu na příjem odpadu byly promítnuty v nových obchodních podmínkách pro příjem odpadu do spalovny Příznivá cena za příjem odpadu do spalovny ve výši 850,- Kč/tunu měla působit pro dodavatele jako podpůrné stimulační činidlo ke zvýšení návozu odpadu. Tento stimul bylo nutné podpořit jednáními s velkými městy Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, kraje Vysočina i kraje Moravskoslezského. V prvním čtvrtletí roku 2011 proběhly prezentace na jednáních se starosty obcí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Výsledek přijatých opatření a jednání se promítnul ve splnění požadavků na návoz odpadu v průběhu garančních zkoušek i v době zkušebního provozu, kdy koncem roku 2010 byla přesáhnuta hranice tun odpadu přijatého za 1 měsíc

10 9 Nakládání s odpadem ve spalovně v roce 2010 je uvedeno v následující tabulce: 2010 NÁVOZ odpadu (v tunách) ODVOZ odpadu na skládku (v tunách) SPÁLENO odpadu (v tunách) ODVOZ škváry (v tunách) ODVOZ end-produktu (v tunách) VYROBENÉ DODANÉ TEPLO (v GJ) DODANÁ ELEKTR. ENERGIE (v kwh) leden únor březen Q duben květen červen Q pololetí červenec srpen září Q říjen listopad prosinec Q pololetí Celkem V roce 2010 spalovna dodala GJ vyrobené tepelné energie a kwh elektrické energie. V roce 2010 probíhalo testování zařízení dotřiďovací linky. Na dotřiďovací lince byl dotřiďován již odděleně sbíraný separovaný odpad z města Brna. Od září do prosince 2010 projelo přes třídící pás linky 303,98 tun odpadu směs PET lahví, nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů. Směs odpadu byla tříděna na PET, dle barev na čiré a barevné, a dále na nápojové kartony a hliníkové plechovky. Rovněž proběhly zkoušky na třídění separovaného papíru. Z komodit jsou vytříďovány nežádoucí příměsi. Vytříděné komodity jsou lisovány do balíků a dále jsou prodávány jako surovina zpracovatelským firmám. Realizaci projektu OHB provázejí i další související investiční akce. Nově vybudovaná technologie čištění spalin využívá jen malou část stávající technologie původního II. stupně čištění spalin. V roce 2010 proběhla demontáž starého zařízení a budova čištění spalin byla upravena. Byly dokončeny práce na instalaci třetí komínové vložky do tělesa komína, která je vhodnou zálohou pro možnou výstavbu dalšího třetího kotle. Byla zahájena investiční akce zaměřená na výstavbu úpravny vratného kondenzátu z městské sítě na parametry vhodné pro provoz turbosoustrojí. Dokončení úpravny spadá do roku Úvaha o možnosti využití železniční dopravy při směřování toku odpadu do spalovny byla podpořena opravou 2 mostů na vlastní železniční vlečce

11 K dobrému vnímání celého zařízení přispěly opravy fasád a opláštění technologických objektů včetně jejich barevného ladění. 10 Prioritou společnosti SAKO Brno, a.s. je bezesporu projekt OHB. Nelze však odsouvat z naší pozornosti důležitou každodenní práci zaměstnanců divize svoz odpadu na Černovické ulici. Díky jejich práci je v Brně postaráno o svoz komunálního odpadu včetně jeho vytříděných složek, a to z nádob v ulicích, ze sběrných středisek odpadu či z velkoobjemových kontejnerů při pořádaných sběrových dnech. Jejich služeb využívají i soukromé společnosti pro zajištění zákonné povinnosti, která jim vyplývá jako producentům odpadu buď ve formě pravidelného svozu, nebo jednorázových zakázek pro svoz odpadu velkoobjemovými kontejnery. Rozvoj divize svoz odpadu úzce souvisí s průběžnou obnovou a údržbou vozového parku a zázemí. V roce 2010 byla zakoupena 3 speciální vozidla na svoz směsného komunálního odpadu. Pro zajištění svozu separovaných složek odpadu z centra města Brna, kde jsou zúžené průjezdní profily a je zde omezen vjezd vozidel s vyšší celkovou hmotností, bylo pořízeno menší speciální vozidlo pro svoz separovaného odpadu. Průběžná modernizace vozového parku bude zajištěna dodávkou 12 speciálních vozidel na svoz komunálního odpadu během let Na rok 2011 připadá dodávka 4 speciálních vozidel. Koncem roku 2010 byla uzavřena kupní smlouva na dodávku speciálního vozidla myčky sběrných nádob, jako budoucí náhrada za vozidlo se stejnou funkcí provozované od roku

12 V roce 2010 byla zahájena rekonstrukce dvou objektů garáží pro svozová vozidla, jejíž realizace se překlenula do roku V roce 2010 bylo rozmístěno dalších 576 ks kontejnerů na sběr tříděných složek odpadu v rámci systému separace odpadu města Brna. Celkem tak počet kontejnerů na sběr tříděného odpadu vzrostl na kusů. Od listopadu 2010 byly do systému separace v ulicích města nově zapojeny složky nápojové kartony a hliníkové plechovky od nápojů, které občané mohou odkládat do žlutých kontejnerů spolu s PET lahvemi. Tabulka: Celková množství vytříděných složek odpadu svezeného v rámci systému separace města Brna v letech uvedená v tunách Papír Sklo PET * *od 11/2010 včetně nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů V roce 2010 byly zahájeny přípravné práce na budování dalšího již šestého stanoviště podzemních kontejnerů, a to poblíž křižovatky Údolní Joštova. Podzemní kontejnery jsou budovány na území městské části Brno střed a slouží ke sběru separovaných složek odpadu. V průběhu roku 2010 narostl počet sběrných středisek a shromažďovacích míst odpadu obsluhovaných společností SAKO Brno,a.s ze sedmnácti na dvacet. Největší skok však nastal v lednu 2011, kdy město Brno převedlo na SAKO Brno, a.s. obsluhu dalších 14 zařízení a v průběhu 1. čtvrtletí 2011 ještě další 3 zařízení přibyla. SAKO Brno, a.s. nyní zajišťuje obsluhu 37 sběrných středisek a shromažďovacích míst odpadu z celkových 40. SAKO Brno, a.s. rovněž zajišťuje svoz odpadu ze sběrných středisek odpadu a shromažďovacích míst odpadu. V roce 2010 pokračovala výměna vanových velkoobjemových kontejnerů za lépe obsluhovatelné velkoobjemové kontejnery pro hákové nakladače

13 Sběrná střediska a shromažďovací místa odpadu jsou díky měnící se výkupní ceně železa, barevných kovů i papíru často napadána zloději. Na pilotní projekt ostrahy sběrných středisek odpadu pomocí kamerového systému, který byl realizován v roce 2009, navázala v roce 2010 další instalace monitorovacího zařízení na SSO Zámecká. Sběrná střediska na ulici Jana Svobody a Zámecká nebyla od doby instalace kamerového systému ani jednou poškozena. Postupná instalace kamerových systémů v dalších střediscích obsluhovaných společností SAKO Brno, a.s. bude vzhledem k dobrým zkušenostem dále pokračovat. SAKO Brno, a.s. v rámci mandátní smlouvy zajišťuje pro město Brno též likvidaci nelegálních skládek na pozemcích města. V průběhu roku 2010 bylo vytipováno a odstraněno 23 černých skládek, na kterých neukáznění občané zanechali celkem 416 tun odpadu. 12 SAKO Brno, a.s. již dlouhodobě spolupracuje s brněnskými základními a mateřskými školami pořádáním výchovného projektu s tématikou separace a recyklace odpadů nazvaného Za Brno čistější. Cílem tohoto projektu je uvést společnost SAKO Brno, a.s. a její aktivity do povědomí občanů města Brna, zlepšit informovanost v oblasti recyklace a separace odpadů, a to zejména u dětí školního i předškolního věku. Za dobu 6 let pořádání této osvětové činnosti jsme navštívili 60 základních škol, kde jsme aktivně oslovili žáků a v 25 mateřských školách předškoláků nasbíralo neuvěřitelných 15,7 tun víček od PET lahví, přičemž v roce 2010 bylo nasbíraných víček od PET lahví 2,6 tun

14 13 V rámci informovanosti široké veřejnosti probíhá několikrát ročně informační akce v Brněnském metropolitanu. Plánované ukončení projektu OHB v roce 2010 předáním stavby a spuštěním provozu zrekonstruované modernizované spalovny se posouvá do roku Počátek roku 2011 je zejména obdobím zkušebního provozu a obdobím řešení neshod a vad na díle. V průběhu II. čtvrtletí 2011 je plánována kolaudace a zahájení trvalého provozu. V roce 2011 budou dokončovány zahájené investiční akce, a to technologie na úpravu kondenzátu a rekonstrukce garáží na divizi svoz odpadu na Černovické. Rok 2011 bude rokem ukončení zkušebního provozu, odstraňování závad a převzetí díla. Dále budou dobudovány zásobníky na NaOH a HCl pro zajištění lepších podmínek pro bezpečné skladování chemikálií a bude instalován nový systém chlazení násypek kotlů K2 a K3 pro zamezení usazování vodního kamene v chladícím systému. Pro zefektivnění manipulace s jemnou škvárou je v plánu vybudování dopravníku jemné frakce škváry pro nakládání přímo na korbu nákladního vozidla. Se zahájením trvalého provozu se otevírá možnost pořádání exkurzí či dnů otevřených dveří, o které je velký zájem, ale nebylo možné je dosud z bezpečnostních důvodů v průběhu zkušebního provozu uskutečnit. Práce na budování stanovišť podzemních kontejnerů budou pokračovat v roce 2011 dokončením vyprojektovaného stanoviště Údolní Joštova a zahájením výběru dalších vhodných lokalit pro realizaci stanovišť nových. Vedení společnosti rozvíjí záměry investic do vylepšení čištění spalin, logistiky návozu odpadu i dalšího využití škváry. Veškeré snahy mají za cíl zkvalitnění technologie a poskytovaných služeb za současného splnění podmínky zlepšování vlivu na životní prostředí. Zahájení trvalého provozu moderní zrekonstruované spalovny znamená pro společnost SAKO Brno, a.s. nové období zařízení na energetické využívání odpadu, které svým významem přesahující hranice Jihomoravského kraje do krajů Vysočina a Olomouckého kraje

15 Zhodnocení hospodaření společnosti Společnost SAKO Brno, a. s. vykazuje za rok 2010 výsledek hospodaření zisk tis. Kč, celkové náklady jsou tis. Kč a celkové výnosy tis. Kč. Výsledek hospodaření společnosti SAKO Brno, a. s. byl v loňském roce ovlivňován probíhající realizací projektu Odpadové hospodářství Brno. Na hospodaření měly vliv zejména odstávky kotlů, změna harmonogramu realizace projektu a zahájení zkušebního provozu, což se projevilo výpadkem tržeb za páru, elektrickou energii a likvidaci odpadu, dále demolice a odúčtování zůstatkové ceny vyřazeného majetku, proplácení milníků projektu vč. kurzových vlivů a realizace oprav objektu. V době odstávky kotlů společnost na základě smlouvy s Teplárnou Brno, a. s. odebírala páru pro vlastní spotřebu a pro splnění dodávek do Zetor Traktors, a. s. a tuto po zprovoznění kotlů následně vracela. Během roku se hospodaření společnosti pohybovalo v záporných číslech, ke zlepšení došlo po zahájení zkušebního provozu (dodávky páry, elektrické energie, návoz odpadu). Zkušební provoz byl zahájen v měsíci září. Na základě smlouvy se statutárním městem Brnem zajišťuje společnost SAKO Brno, a. s. provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna. V souladu s touto smlouvou byly v roce 2010 vyfakturovány služby v celkovém objemu tis. Kč vč. DPH. Jednalo se zejména o tržby za svoz komunálního odpadu a pronájem nádob tis. Kč (vč. DPH), tržby za odstranění odpadu spalováním tis. Kč (vč. DPH), tržby za odvoz a uložení odpadu velkoobjemovými kontejnery tis. Kč (vč. DPH) a tržby za separaci odpadu (svoz skla, papíru a PET) tis. Kč (vč. DPH). Během roku byla také provedena rekonstrukce čištění spalin a komínu, zahájeny práce na chlazení kondenzátu a provedena oprava opláštění objektu spalovny a mostů železniční vlečky. Koncem roku byla zahájena rekonstrukce garáží pro svozová vozidla. V dceřiné společnosti ASTV, s. r. o., která se zabývá materiálovým využitím elektroodpadu, bylo v loňském roce zpracováno 387 tun odpadu. Vlastní demontáž elektrozařízení probíhá v pronajatém objektu v areálu v Kuřimi. Hospodářský výsledek za rok 2010 je kladný, a to 447 tis. Kč, vlastní kapitál společnosti k byl tis. Kč. K bylo provedeno přecenění ekvivalencí, rozdíl je proúčtován ve společnosti SAKO Brno, a. s. jako zvýšení hodnoty majetkové účasti

16 V souvislosti s realizací projektu OHB došlo v průběhu loňského roku k úhradě milníku č ,- EUR (bez DPH), milníku č ,- EUR (bez DPH), milníku č ,- EUR (bez DPH) a části zádržného ,- EUR. V průběhu roku dostala společnost dotace na projekt OHB z Fondu soudržnosti ve výši ,53 EUR a ze SFŽP ,- Kč. Na financování milníků byl také čerpán revolvingový úvěr, a to do výše ,- EUR ke konci roku. V souladu s podmínkami výběrového řízení na poskytnutí finančních služeb byly uplatněny opce a podepsány smlouvy o úvěru na vlastní dofinancování projektu OHB. 15 Výše uvedené skutečnosti ovlivnily majetkovou strukturu společnosti (viz výkaz Rozvaha). Došlo k navýšení hodnoty dlouhodobého majetku, snížení finančních prostředků, krátkodobých závazků a čerpání revolvingového úvěru. Vzhledem k tomu, že nám společnost CNIM dosud neuhradila všechny faktury, došlo k nárůstu pohledávek. Vlastní kapitál společnosti je tis. Kč, z toho základní kapitál je tis. Kč. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2010 byl 339, z toho technickohospodářských pracovníků 76, pracovníků dělnických profesí

17 Informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne V roce 2011 pokračuje zkušební provoz nového zařízení, jehož součástí je i garanční měření. Plánované ukončení je do konce 1. pololetí letošního roku. Vzhledem k posunutí termínu ukončení zkušebního provozu došlo k prodloužení bankovní záruky za provedení díla a k prodloužení pojistných smluv. V souvislosti s procesem ukončování realizace projektu probíhají činnosti spojené se získáním kolaudačního souhlasu. Byla také podána žádost o změnu integrovaného povolení. Ve vazbě na poskytnuté dotace z Fondu soudržnosti a ze SFŽP byly zahájeny práce na zpracování závěrečné zprávy projektu. V souladu s podmínkami EIA pro projekt OHB byl návoz části odpadu přesměrován na sběrné středisko dceřiné společnosti ASTV, s. r. o., které zahájilo svou činnost na začátku letošního roku. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 došlo k převodu 17 sběrných středisek odpadu pod správu společnosti SAKO Brno, a. s. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti o tis. Kč na tis. Kč, a to formou vkladu nemovitého majetku, probíhá v současné době zápis tohoto vkladu do Katastru nemovitostí. 16 Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti SAKO Brno, a. s. Koncem 1. pololetí letošního roku je plánována kolaudace a následné převzetí díla (projekt OHB). Poté bude zařízení provozováno společností SAKO Brno, a. s. a poběží dvouletá záruční lhůta. Dojde k zařazení nového majetku a jeho následnému odepisování. Bude vystavena nová bankovní záruka za odstranění vad a v případě splnění smluvních podmínek uhrazeny zbylé závazky vyplývající se smlouvy o dílo. Mezi další významné investiční akce, které budou v následujícím období realizovány, patří rozšíření kapacity chemické úpravny vody, vybudování zásobníků NaOH a HCl a výstavba sběrných středisek odpadu pro příjem živnostenského odpadu pro spalovnu. Bude také pokračováno v pravidelné obnově svozové techniky a bude dokončena rekonstrukce garáží pro tuto techniku. Po předání díla (projekt OHB) dojde k opravám komunikací v areálu spalovny

18 Rozvaha v plném rozsahu k

19

20 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k

21

22 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

23

24

25

26 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

27

28

29

30

31

32 Zpráva nezávislého auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

33 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě

34

35

36

37

38 SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, akciová společnost Jedovnická 2, Brno

Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost. VÝROČNÍ ZPRÁVA ve zkráceném rozsahu

Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost. VÝROČNÍ ZPRÁVA ve zkráceném rozsahu Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ve zkráceném rozsahu Obsah Základní údaje o společnosti 3 Organizační schéma společnosti 4 Složení statutárních a řídících orgánů společnosti

Více

Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÉHO CELKU. ve zkráceném rozsahu

Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÉHO CELKU. ve zkráceném rozsahu Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu OBSAH Schéma konsolidovaného celku...3 Základní údaje o společnosti SAKO Brno, a.s....3

Více

SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost

SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost 2012 KONSOLIDOVANÉHO CELKU VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost OBsah OBSAH Schéma konsolidovaného celku....4 Základní údaje o společnosti SAKO Brno,

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu. SAKO Brno, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu. SAKO Brno, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu SAKO Brno, a.s. 2013 OBSAH OBSAH Schéma konsolidovaného celku 6 Základní údaje o společnosti SAKO Brno, a.s. 7 Schéma společnosti SAKO Brno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU 2014 2013 OBSAH OBSAH Základní údaje o společnosti SAKO Brno, a.s. 6 Schéma společnosti SAKO Brno, a.s. 7 Složení statutárních orgánů společnosti SAKO Brno, a.s. 8 Základní

Více

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/001 konaného dne 11.

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/001 konaného dne 11. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/001 konaného dne 11. listopadu 2010 Program 11. 11. 2010 Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Statutární město Brno Rada města Brna

Statutární město Brno Rada města Brna Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/001 konané dne 9. listopadu 2006 Program: 1. Termíny schůzí RMB na období 2006-2007 - RM5/0001 2. Informace o zaměstnancích

Více

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Konference projektu ClimactRegions Energetické využití odpad Staré M sto, 11. prosinec 2012 Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Nakládání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU Obsah Základní údaje o společnosti SAKO Brno, a.s. 6 Schéma společnosti SAKO Brno, a.s. 7 Složení statutárních orgánů

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2016 2020 Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec SPECIFIKACE

Více

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s..

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ve

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. v systému nakládání s komunáln lními odpady v regionu Jihomoravského kraje Ing. Karel Peroutka, RNDr. Jana Suzová NEAPOL dlouhodobé neřešen ení problému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 12. ledna 2000. Spisová značka: B 6347 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 12. ledna 2000 Obchodní firma:

Úplný výpis. Datum zápisu: 12. ledna 2000. Spisová značka: B 6347 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 12. ledna 2000 Obchodní firma: Datum zápisu: 12. ledna 2000 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6347 Spisová značka: B 6347 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: INTER ALFA

Více

Nakládání s odpady v Brně

Nakládání s odpady v Brně Nakládání s odpady v Brně Ing. Jiří Kratochvil ředitel akciové společnosti Představení společnosti Představení společnosti Nakládání s odpady PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2 PŘÍLOHA 2 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou společností a o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 2 A l u m i n i u

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2015 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2015)

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2015 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2015) se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 212 Čl. II. Obecné údaje (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o Sídlo: V Domkách 8 Identifikační číslo: 25264176 Právní forma:

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP ikrylová Základní informace Ředitelství RESPONO, a.s. RESPONO, a.s. založena v roce 1993 OKÚ Vyškov, bez zahraniční

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2013 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Výroční zpráva za rok 2015 společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Obsah výroční zprávy Zpráva nezávislého auditora 1. Základní identifikační údaje 2. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014

OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014 OPRAVENÁ MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-10 /2014 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Datum zápisu: 1. ledna 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Spisová značka: B 3660 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa komunálního

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2009 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2-3 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 společnosti Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o. Strana 1 (celkem 10) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 2 Základní identifikační údaje a orgány společnosti..

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2015 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 88 956, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015

Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015 Zpráva o hospodaření společnosti Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2015 Vypracovala: Vlasta Purkertová, ekonom společnosti Obsah Základní údaje o společnosti ke dni 31.12.2015 3 Údaje z účetní

Více

Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk. Identifikační číslo: 46678387

Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk. Identifikační číslo: 46678387 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk Identifikační číslo: 46678387 Ve Vimperku, dne 30. března 2015 Obsah: A. Informace o účetní jednotce B. Informace o činnosti účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Výroční zpráva za rok Silnice LK a.s.

Výroční zpráva za rok Silnice LK a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Silnice LK a.s. V Jablonci n.n. 15. 4. 2012 Ing. Jan Bergler generální ředitel Obsah: Textová část výroční zprávy I. Informace o společnosti A. Základní údaje o společnosti B.

Více

Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období

Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2009. Již 19. rokem se provádí separování využitelných složek komunálního odpadu od občanů okresu Jeseník. Jde o dlouhodobý proces,

Více

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016 STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec IČ: 46679120 P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec 2015-30. červen 2016 Název účetní jednotky: Sídlo: Právní forma: STATUS stavební a.s.,

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více