F02: Oznámení o zakázce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F02: Oznámení o zakázce"

Transkript

1 F02: Oznámení o zakázce Evidenční číslo zakázky: Kód pro související formulář: 6928A3DA Evidenční číslo formuláře: Typ: Řádný Tento formulář byl vytištěn za pomoci internetové aplikace Věstník veřejných zakázek (www.vestnikverejriychzakazek.cz). Službu zajišťuje společnost NESS Czech ssc.

2 Oddíl 1: Veřejný zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Informace on-line formuláře: Li) Název, adresa a kontaktní místo/místa Oznámení o zakázce Úřední název: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Identifikační číslo: Oe-li známo) Směrnice 2004/18/Es Poštovní adresa: Navigační 787 Obec: Jeneč PSČ: Stát: C Kontaktní místo: Tel.: K rukám: Terezy Koucké Fax: Internetové adresy: (Jsou-li k dispozici) Obecná adresa veřejného zadavatele: (URL) Adresa profilu zadavatele: (URL) Elektronický přístup k informacím: (URI.) Elektronické podání nabídek a žádosti o účast: (URI.) (Podrobnější Informace uveďte v příloze A) Další Informace lze získat Ci na výše uvedená kontaktní místa C Jinde (vyplňte prosím přílohu Al) Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat (3 na výše uvedená kontaktní místa C Jinde (vyplňte prosím přílohu A.ll) Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány (3 na výše uvedená kontaktní místa ( Jinam (vyplňte prosím přílohu A.lll) 1.2) Druh veřejného zadavatele C Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek C C Regionální či místní orgán C Regionální či místní úřad/agentura Celostátní či federální úřad/agentura C (3 Veřejnoprávní instituce C Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace Jiný: (prosím upřesněte) 1.3) Hlavni předmět činnosti fl Služby pro širokou veřejnost fl Bydlení a občanská vybavenost fl Obrana fl Sociálnislužby fl Veřejný pořádek a bezpečnost fl Rekreace, kultura a náboženství fl Životní prostředí fl Školství fl Hospodářské a finanční záležitosti Jiný: (prosím upřesněte) Řízeni letového provozu fl Zdravotnictví 1.4) Zadáni zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: C ano (3 ne (pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A) CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce 1

3 Oddíl II: Předmět zakázky 11.1) Popis ) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Dodávky tonerů s inkoustových náplni ) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění (Vyberte pouze jednu kategorii -stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů)) r Stavební práce (Ó Dodávky ( Služby D Provádění (I Koupě Kategorie služeb Č.: Í JI J D Projekt a prováděni r Nájem D Provádění stavebních prací jakýmikoliv r Koupě najaté věci Pro kategorie služeb viz příloha Cl prostředky v souladu $ požadavky Koupě na splátky stanovenymi veřejným zadavatelem r Kombinace uvedeného Hlavní místo prováděnístavebriich prací, místo dodání nebo plnění: KČdNUTS( JÍ If H H J KČdNUTS( H JI If JÍ I KÓdNUTS( JÍ 1(1(1(1 KČdNUTS[ If JI If JÍ) ) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS) Dcznámení se týká veřejné zakázky Oznámenise týká uzavřeni rámcové smlouvy Doznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DNS) ) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní) r Rámcová smlouva s několika účastníky Počet ( JI JÍ nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet f ] I J účastníků rámcové smlouvy Doba platnosti rámcové smlouvy vletech:[ ]f ]nebovmésících:f JI ]( J Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky: (Ó Rámcová smlouva sjediným účastníkem Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantni pouze Číselné ůdoje) Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: Měna: Í J I II J nebo rozsah:mezilj IJa 1 Měna:I ]Í JI I Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány: (je-li známo) IL1S) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů): Předmětem plněníveřejné zakázky je uzavřeni rámcové smlouvy na dodávky tonen a inkoustových náplniod do , CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce 2

4 11.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) Hlavni slovník Doplňkový slovník (je-ii to relevantní) Hlavnipředrnět E3JIOJ,[1J[2JI5]E1J.I1][OJ [SJ I ]I ]I ]E JE J E JI JE ]1 JI J Dalšlpředrněty E3JIOJ.I1J[9JI2JE1J.I 1J[3J [ 6J [ ][ ]I ]EJ EJ EJIJE ]IJ IJ [ J J.[ J[ ].[ JE J.I JIJ I] [JI JI ]E J E J [JI JE JI J Ii I JI J. I J[ J. I ][ ].1 JI J I J I ]I ]I JI J E J E JI JE ]I J I J E JI J I JI J. I JE J. I JE J I J I JI JI JE J I J I JI JE JI J I J 111.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (EPA) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano ) Části zakázky (Pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky) Rozdělení zakázky na části: ano [ne (pokud ono) nabídky mohou být předkládány pro ľ pouze jednu část ľ několik částí ľ všechny části ) Informace o variantách Budou přijímány varianty ano ne ne 11.2) Množství nebo rozsah zakázky ) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opci je-li to relevantní) (je-li to relevantní, pouze číselné údaje) Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: Měna: I J I JI J nebo rozsah:mezi II hall IJ Měna:I JE JI J ) Informace o opcích (je-lito relevantní) Opce ľ ano (I ne (pokud ono) uveďte popis těchto opcí: Ce-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny: v měsících: I J I J nebo dnech: E JI J I J I J (ode dne zadánízakázky) 1113) Informace o obnoveni zakázek Ce-li to relevantnq Tuto zakázku lze obnovit ano ne Počet možných obnovení: (Je-li znám) Ĺ JI J E J nebo rozsah: mezi E JI J Ĺ J a E JI J E J (Je-Ii známcl uveďte vpřipadě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky: v měsících: E J I J nebo dnech: I J E J I J I J (ode dne zadání zakázky) 11.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení Doba trvjn(v měsících: Ĺ J[ J nebo dnech: E JE JI JI J (ode dne zadání zakázky) nebo Zahájeni EDJE1J/IQJE1J/I2JIOJI1JI4J(ddřmmřrrrr) Dokončení I3JI1J/I1JI2J/I2JIQJ[1JI4J (dd/mm/rrrr) CS Stondordníformulář 2 Oznámení o zakázce

5 - dle Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace 111.1) Podmínky vztahující sek zakázce ) Požadované zálohy a záruky: (Je-li to relevantní) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty ) Hlavni podmínky financováni a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanoveni, která tyto podmínky upravují: Zadavatel nepřipouští platbu předem. Platební podmínky jsou uvedeny v rámcové kupní smlouvě 044/2013/PS/ODO (příloha Čl zadávací dokumentace) ) Právní forma, kterou musí mít seskupeni dodavatelů, jimž bude zakázka zadána: Oe4i to relevantní) ) Další zvláštní podmínky (Je-li to relevantní) Plněni zakázky podléhá zvláštním podmínkám ano rj ne (pokud ano) uveďte popis těchto zvláštních podmínek: 111.2) Podmínky účasti ) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelci, včetně požadavkc týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících Informace a doklady nezbytné I< posouzení, zda byly požadavky splněny: Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: 554 psím. a) předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpis zjiné obdobné evidence, pokud je v ni zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmíbýt k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starši9o kalendářních dnů. - dle 554 písm. b) předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikáni podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávněni ) Ekonomická a finanční způsobilost Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: způsobilosti dle 5 50 odst. 1. písm. c) zákona Minimální úroveň případně požadovaných standardů:qe4i to relevantní) Dodavatel prokáže svou ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče. CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce 4

6 ) Technická způsobilost Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: dle 556 odst. 1 písm. a) ZVZ seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních Sletech a uvedením Jejich rozsahu a doby plnění. Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Oe4i to relevantní) Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů *56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením seznamu 2 významných dodávek poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a s přiloženým osvědčením vydaným či podepsaným veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo s přiloženým osvědčením vydaným jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo s přiloženou smlouvou sjinou osobou a dokladem o uskutečněni plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně. Za významnou dodávku sev tomto bodě považuje dodávka tonerů a inkoustových náplní pro jednoho objednatele v rozsahu min. SDO ODD Kč bez DPH, včetně instalace ) Informace o vyhrazených zakázkách (je.li E to relevantní) Tato zakázka je vyhrazena chráněným dflnám Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnáni 111.3) Podmínky vztahujícĺ se na zakázky na služby ) Informace o vyhrazeni určité profesi Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi ano ne (pokud ano) uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy: ) Zaměstnanci odpovědni za provedeni služby Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby ano ne CS Standardn (formulář 2 Oznámení o zakázce

7 Oddíl IV: Řízení lv.1) Druh řízení lvi.1) Druh řízení (I Otevřené r Omezené C Urychlené omezené Odůvodnění volby urychleného řízení: Někteřizájemci již byli vybráni Qe-ll to vhodné t rámci některých druhů vyjednávacího řízeni) C Vyjednávací ano ne (pokud ano, uveďte jména o odresy již vybraných zájemců t odduu Vl.3 Další informace) C Urychlené vyjednávací Odůvodnění volby urychleného řízení: C Soutěžní dialog IV.1.2) Omezeni počtu zájemců, kteři budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (omezené a vyjednávací řízení, soutěžní dialog) Předpokládaný počet zájemců Í I Ĺ J I I nebo Předpokládaný minimální počet[ ] Í I Ĺ J a (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet[ J I J Ĺ I Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců: IV1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednáváni nebo dialogu (vyjednávací řízeni, soutěžní dialog) Použití vícekolového řízeni, během něhož dochází k postupnému sníženi počtu hodnocených variant nebo nabídek ano ne IV.2) Kritéria pra zadání zakázky IV.2i.) Kritéria pro zadáni zakázky (označte prosím příslušnou možnost) Ci Nejnižší nabídková cena nebo C hospodářsky nejvýhodnějši nabidka z hlediska C kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí pod/e dúležitosti, pokud 2 prokazatelných důvodů není možné uvést váhu) C kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebav dokumentaci soutěžního dialogu Kritéria Váha Kritéria Váha 1.Ĺ Jí ]6.( J [ J 2.Ĺ Jí 17.1 J Í 3.( J Ĺ 18.1 J Í 4.( JI 19.1 J [ S.[ J [ J 104 ] Í IV.2.2) informace o elektronické dražbě Bude použita elektronická dražba ano ne (pokud ano, ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě; CS Standardníformulář 2 Oznámen/o zakázce 6

8 IV.3) Administrativní informace IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem: (je-ii to relevantní) Rvz/927g/13 IV.3.2) Předchozí zveřejněni týkající se stejně zakázky Ci ano C ne (pokud ono) Ci Oznámení předběžných informací C Oznámeni na profilu kupujícího ČrslooznámenívÚř.věst:[2J[oJ(1][2J/s[o][2J[4] [o][3j[6j[9](9j[8j[ J zedne [OJ[4J/(O][2J/[2J(O](1J[3J (dd/mm/rrrr) J Jiná předchozí zveřejnění (je-ii to relevantní) Cislo oznámení v Úř. věst: I JI ][ JI J/S I JI JI J I JI JI JI JI JI fl J ze dne I Jí J / I JI J / I JI Jí JI J (dd/mm/rrrr) Číslo oznámeni v Úř. věst: I JI ][ JI J/S L JI JI J I JI JI JI JI JI Jí J ze dne I Jí J / I JI J / I JI fl JI J (dd/mm/rrrr) iv.3.3) Podmínky pro získáni zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (vpřípadě soutěžního dialogu) Lhůta pro doručeni žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům Datum: (1J[8J/[1][OJ/[2J[O][1J[3J (dd/mm/rrrr) Čas: IOJ[9J:IOJ[OJ Dokumentace za úplatu C ano C ne (pokud ana, pouze číselné údole) uveďte cenu: d IJ Měna: I JI JI J Podmínky a způsob platby: lv.3.4) Lhůta pro doručeni nabídek nebo žádostí o účast Datum: [1Jí8J/(1JIOJ/I2JIOJí1JI3J (dd/mm/rrrr) Čas: [O][9J:[OJ[OJ lv3.s) Datum odesláni výzev k podáni nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (Je-li známo, vpřipadě omezeného a vyjednávac/ho řízení a soutěžního dialogu) Datum:[ JI J/I JI J/I JI Jí JI J (dd/mm/rrrr) lv6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány C JakýkoliúředníjazykEU ĺ9esi9icsí1daĺ9deí1etí1elí1ení1frí1ití1lv (1 Úředníjazyk Uazyky) EU: LT HJ MT NL PLÚ PTLSI( ÚSL FI Usy Jiný: lv.37) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán do:( JI J/í JI ]/[ JI JI Jí J (dd/mm/rrrr) nebo Doba trvánív měsících: [6 JI Jí J nebo dnech: I JI fl J (od uplynutí lhůty pro podání nabídek) lv3.8) Podmínky pro otevírání nabídek Datum: [1J(8J/I1JIOJ/I2]IQJ[1J[3J(dd/mm/rrrr) Čas:[1][OJ:IOJ[O] (Je-li to relevantní) Místo: UIATCC Praha, Navigační 787, Jeneč Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní) (I ano C ne (pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevíráníobáleks nabídkami se mají právo zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručenyve lhůtě k podánínabídek. Více vzd. CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce 7

9 Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) Informace o opakování zakázek (je-li to relevantní) ideo opakovanou zakázku r ano (i ne (pokud ano) uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení: VI.2) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie r ano (i (pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: ne Vl.3) Další Informace: (Je-li to relevantní) Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: Vl.4) Odvolací řízení VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízeni Úředni název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Poštovní adresa:třída Kpt. iaroše 7 Obec: Brno Psč: Stát: CZ Tel.: Internetová adresa:(url) Fax: Subjekt odpovědný za medlačni řízení (je-li to relevantní) Úřední název: Poštovní adresa: Obec: Psč: Stát: Internetová adresa: (URL) Vi.4.2) Podáni odvoláni (vyplňte prosím bod Vl.4.2 nebo podle potřeby bod Vl.4.3) Přesné informace o lhůtách pro podání odvoláni: Podmínkou pro podáni návrhu k Úřadu pro ochranu hosp. soutěže je podáni námitek k zadavateli, které je nutně doručit do lsti dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do loti dnů. Návrh je nutné doručit ÚHOS ln lnu dnů nd dnnjčpni rn,hndnijtí 7davatPIP n nmitlcrh nhn dn 7qti dnů nd ndpqmní nmitpk. nnk,jd 7adavatPI n nmitkrh nprn,hndl. VL4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podáni odvoláni Úřední název: Poštovní adresa: Obec: Psč: Stát Internetová adresa:(url) Tel.: Fax: Tel.: Fax: Vl.S)Datumodeslánítohotooznámení: (2][6J/[0][8]/[2][0][1][3](dd/mm/rrrr) CS Standardníformulář 2 Oznámení o zakázce 8

10 Číslo objednávky (Vaše Č. jednací): RVZ/9279/13 Objednávka I< uveřejněni informaci ve VVV Typ formuláře: (ě řádný C opravný 1) Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených Informaci ve VVZ Evidenční číslo VZ: Kód pro související formulář: 6928A3DA Datum objednávky: / / Název veřejné zakázky! koncese! soutěže o návrh: Dodávky tonerů a inkoustových náplni II) Informace pro statistické účely IČO zadavatele: IČO dodavatele: G IČO není přiděleno D IČO není přiděleno Den nar. zadavatele: / / Den nar. dodavatele: J J! Kód obce zadavatele (ZÚJ): Kód právní formy dodavatele: Kód právní formy zadavatele: 301 Limit veřejné zakázky! koncese: (i nadlimitní C podlimitní Převažující zdroj financováni (i. Vlastní zdroje zadavatele C Soukromé zdroje (např formou PPP projektu) C Zdroje z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR C Jiný zdroj financování C ZdrojezfondůEu Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU: (i ano C ne Jedná se o povinné uveřejněnív Úředním věstníku EU: C ano C ne Jedná se o významnou veřejnou zakázku dle 16a zákona č. 137/2006 Sb.: C ano (i. ne Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.: C ano Ci. ne Jedná se o uveřejnění týkající se profilu zadavatele: C ano (i. ne Jedná se o veřejnou zakázku zadanou na základě rámcové smlouvy: C ano (1 ne Požadujete uveřejnit formulář ve VVZ: (i. ano C ne Jedná se o povinné uveřejněníve VVZ: Ci. ano C ne Zakázka v souladu s usnesením vlády o uplatňování environmentálních požadavků: C ano (i. ne lil) Objednávající Obch. firma! název: Řlzeni letového provozu ČR, sp. IČO: DIČ: C Stát: CZ C IČO není přiděleno D není plátce DPH Ulice: Navigační Číslo popisné: 787 Obec: Jeneč Číslo orientační: Část obce: PSČ: CS Objednávka I

11 Kontaktní osoba Příjmení: Kaucké Jméno: Tereza Telefon: IV) Fakturu vystavit na Způsob fakturace: Obch. firma J název: C Přeji si zaslat elektronickou fakturu (PDF formát) jednotlivě po každém uveřejnění Ci Přeji si zaslat fakturu v listinné podobě souhrnně za zúčtovací období Řízení letového provozu ČR, sp. IČO: DIČ: Stát: CZ C IČO není přiděleno C není plátce DPH Ulice: Navigační Číslo popisné: 787 Obec: Jeneč Číslo orientační: Část obce: Psč: Bankovní spojeni Číslo účtu: Kód banky: 0300 IBAN: CZ SWIFT: CEKOCZPP V) Fakturu zaslat na adresu Obch. firma / název: Řízení letového provozu ČR, sp. Ulice: Navigační číslo popisné: 787 Obec: Jeneč Číslo orientační: Část obce: psč: Stát: VI) Potvrzení objednávky zaslat na adresu Příjmení: Koucká Jméno: Tereza Obch. firma / název: Řízení letového provozu ČR, sp. Ulice: Navigační Číslo popisné: 787 Obec: Jeneč Číslo orientační: Část obce: PSČ: kouckaans.cz Stát: * Objednávka není součástí formuláře dle zákona Č. 137/2006 Sb. Razítko a podpis (pouze při listinném odesílání) CS Objednávka vlil 2

12 flhi III IflhlII IIII RVV35OO2OL3 Řízení letového provozu České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vezněni pozdějších předpisů (dále jen»zvz ) OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ Název veřejné zakázky: Dodávky tonerů a inkoustových náplni Zadavatel veřejné zakázky: Řízeni letového provozu České republiky, státní podnik Navigační Jeneč ič: DIČ: CZ V JenĎ d,e: L Ing. Jan\KIas generálnj ředitel ŘLP ČR, sp.

13 Dodávky tone, ů a inkoustových náplní Obsah: 1. INFORMACE O ZADAVATELI ZÁKLADNI ÚDAJE STATUTÁRNÍ ORGÁN ZADAVATELE KONTAKTNIOSOBY 3 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PoPis PŘEDMĚTU PLNĚNI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE V PRŮ8ĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 4 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOBAPLNĚNIVEŘEJNÉZAKÁZKY Mlsro PLNĚNI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4 4. KVALIFIKACE UCHAZEČŮ 4 5. ZPŮSOB ZPRACOVANÍ NABÍDKOVÉ CENY ZÁKLADNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 7 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY S 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY S 8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK S 9. NABÍDKA JISTOTA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PRÁVAZADAVATELE... Ii Stránka2zll

14 Dodávky tonerů a inkoustových náplni 1. Informace o zadavateli 1.1 Základní údaje Název : Řízeni letového provozu České republiky, státní podnik Sídlo Navigační 787, Jeneč : DIČ :CZ Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. A, vložce Profil zadavatele: httrxl/sluzby.e-zakazky.cziprof ilzadavatele/detailzadavatele.aspx?idz=73eobefb-9f53-448c-b748-1f034c285e4c 1.2 Statutární orgán zadavatele Statutárním orgánem zadavatele je generální ředitel Ing. Jan Klas. Osoba oprávněná k činěni právních úkonů jménem zadavatele v souvislosti s touto veřejnou zakázkou: Mgr. Petr Fajtl, ředitel Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb. Osoba oprávněná k uzavřeni smlouvy: Ing. Roman Náhončík, ředitel Divize regionálních služeb a logistiky. 1.3 Kontaktni osoby Kontaktní osobou v organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Koucká, tel , koucka(anscz Za odpovědí na případné dotazy technického charakteru odpovídá Bc. Lenka Čermáková Bc. Tereza Veškeré písemnosti související s touto veřejnou zakázkou je uchazeč povinen doručit buď osobně do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč číslo místnosti (v pracovních dnech v úředních hodinách 8:00 14:00) nebo poštou na následující adresu: Řízeni letového provozu ČR, sp., Navigační 787, Jeneč, psč: , ato vždy s uvedením kontaktní osoby Bc. Terezy Koucké. 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plněni veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávky tonerů a inkoustových náplní v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 Smlouvy. Detailní zadání předmětu plněni veřejné zakázky je obsaženo v této zadávací dokumentaci a její příloze č.1. Příloha č. 1 zadávací dokumentace Rámcová kupní smlouva o dodávkách tonerů a inkoustových náplní Č íP5í000 včetně přĺlohy Č. 1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: , Název: Tonery pro laserové tiskárnyífaxové přistroje, Inkoustové náplně 2.2 Zadávací dokumentace Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách vymezuji závazné požadavky zadavatele na zpracováni nabídky a plněni veřejně zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat při zpracováni své nabídky a ve své nabidce je akceptovat. Neakceptováni požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučeni uchazeče z další účasti v zadávacím řízen!. Stránka 3 zli

15 Dodávky tonerů a inkoustových náplní Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je k dispozici na profilu zadavatele: DZ=73eObefb-9f53-448c-b748-1f034c285e4c 2.3 Vzájemná komunikace v průběhu zadávacího řízení Pro účely komunikace v průběhu zadávacího řízeni stanovuje zadavatel adresu pro doručováni, které je uvedena v bodu 1.3 této zadávací dokumentace, ato k rukám Terezy Koucké. Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podáni nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace nejpozději do 4 pracovních dnů po doručeni žádosti. Zadavatel vždy zároveň uveřejni dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele. Žádáme uchazeče, aby změny vyplývající z poskytnuti dodatečných informaci vždy zohlednil a zapracoval do souvisejících dokumentů před podáním nabídky. V opačném případě bude konáni uchazeče považováno za neakceptováni zadávacích podmínek s následkem vyloučeni uchazeče z další účasti v zadávacím řízeni. 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plněni veřejné zakázky Dodávky tonerů a inkoustových náplni budou poskytovány v období Od do , Místo plněni veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je objekt IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč. Místem realizace dodávek jsou následující odběrná místa zadavatele na území České republiky: 1/ Řízeni letového provozu ČR, sp., IATCC, Navigační 787, Jeneč 2/ Řízeni letového provozu ČR, sp., Letiště Tuřany, Brno 3/ Řízeni letového provozu ČR, s.p.,letiště Karlovy Vary, K Letišti 205, Karlovy Vary 4/ Řízeni letového provozu ČR, sp., Letiště Mošnov, Ostrava 5/ Řízeni letového provozu ČR, sp., Technický blok, Aviatická 1039, Praha 6 6/ Řízení letového provozu ČR, sp., Letecká škola, K Letišti 934, Praha 6 7/Řízení letového provozu ČR, sp., Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1 8/ Řízeni letového provozu ČR, sp., Buchtův kopec, Sněžné na Moravě 9/ Řízeni letového provozu ČR, sp., odděleni OLO, Letiště Václava Havla, Hangár B (číslo parcely 2678) 4. Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s 50 ZVZ v nabídce prokázat splněni kvalifikace Vymezeni kvalifikace a její minimální úrovně, prokázáni a forma splněni Základní kvalifikační předpoklady dle 53 ZVZ Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijeti úplatku, podplaceni, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo kzahlazení odsouzeni za spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak jeji statutámí orgán nebo každý člen statutámiho orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba Stránka 4 z 11

16 DodávÁy tonerů a inkoustových náplní prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, Jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikáni dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazeni odsouzeni za spáchání takového trestného činu; Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat Jak tato právnická osoba, tak Její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-ii statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni či bydliště, c) který v posledních 3 íetech nenaplnil skutkovou podstatu Jednáni nekalé soutěže formou podpláceni podle zvláštního předpisu, d) vůči Jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízení, nebo nebyl konkurz zwšen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, Ü který nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemí sidia, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištěni, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a přispěvku na státni politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sldla, místa podnikáni či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatřeni podle zvláštních právních předpisů, je-li podle * 54 písm. d) požadováno prokázáni odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovidajici za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožněni výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Prokázáni základních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splněni základních kvalifikačních předpokladů písm. a) a b) předloženim prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů přislušných osob, písm. f) potvrzením příslušného finančniho úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení, písm. h) potvrzením příslušného orgánu či instituce (Česká správa sociálního zabezpečení), písm. c) až e) a g), i) až k) předložením čestného prohlášeni podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Dodavatel rovněž prokáže splněni základních kvalifikačních předpokladů pism. a) až k) předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle 127 ZVZ. Z obsahu čestného prohlášeni musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem Profesní kvaliflkačni předpoklady die ustanoveni 54 Dism. a), b) ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží, a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpis zjiné obdobné evidence, pokud jev ni zapsán; b) doklad o oprávněni k podnikáni podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Stránka 5 z 11

17 Dodávhy tonerů a inkoustových náplní Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů - písm. a) předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ni zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů - písm. b) předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávněni. - Dodavatel rovněž prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů písm. a) a b) předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle 127 ZVZ Prokázáni ekonomické a finanční způsobilosti dle 50 odst. 1. písm. c) ZVZ Dodavatel prokáže svou ekonomickou a finanční způsobiíost splnit veřejnou zakázku předložením čestného prohlášeni podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče Technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 1 písm. a)zvz Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: a) Seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčeni vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva 5 jinou osobou a doklad o uskutečněni plněni dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívající na její straně. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ: Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 1 ZVZ - písm. a) předložením seznamu 2 významných dodávek poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění a s přiloženým osvědčením vydaným či podepsaným veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo s přiloženým osvědčením vydaným jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo s přiloženou smlouvou sjinou osobou a dokladem o uskutečněni plnění dodavatele, není-ii současně možné osvědčení podle bodu 2 Od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně. Za významnou se považuje dodávka tonerů a inkoustových náplní pro jednoho objednatele v rozsahu min Kč bez DPH Forma splněni kvalifikace Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splněni kvalifikace, předloží uchazeč v samostatné části nabídky nazvané Kvalifikace«v souladu s požadavky na strukturu nabídky dle odst. 9.8 zadávací dokumentace. Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie. Doklady prokazující splněni základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesměji být ke dni podáni nabídky starší 90 kalendářních dnů. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splněni kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnuti plnění určeného k plněni veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnuti věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plněni veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst 1 písm. b) a d) ZVZ. Stttkaózll

18 Dodávky tonerů a inkoustových náplní Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splněni kvalifikace podle 5 54 písm. a) ZVZ. Podává-Ii nabídku vice dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), musí každý z nich samostatně prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 5 50 odst 1 pism. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 5 54 písm. a) ZVZ; splnění kvalifikace podle 5 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvaliflkačnich předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plněni veřejné zakázky i po dobu trváni jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zahraniční osoba prokazuje splněni kvalifikace dle 5 50 odst. 1 písm. a) až d) ZVZ podle právniho řádu platného v zemi jejího sídla, místa podnikáni nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem nebo čestným prohlášením, pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikáni nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává. Doklady prokazující splněni kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně sjejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka (nevztahuje se na doklady ve slovenském jazyce). 4.2 Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže-li dodavatel splněni kvalifikace v plném rozsahu, bude s přihlédnutím k 5 60 odst 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacim řízeni. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí ojeho vyloučeni s uvedením důvodu. 5. Způsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Základní požadavky zadavatele Nabídková cena, která slouží pro účely porovnáni nabídek a jejich hodnoceni, bude v nabídce stanovena jako cena za dodávky tonerů a inkoustových náplni v období od do v EUR bez DPH. Uchazeč uvede i cenu včetně DPH, tato cena však nebude sloužit pro účel hodnoceni nabídek. Cena bude uvedena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících a transparentně vyčíslena v příloze č. 1 Smlouvy Specifikace položek, nabídková cena a jednotkové ceny zboži v následujícím členěni: a) Součin Jednotkové ceny za kus (sloupec 0) a předpokládané spotřeby za 12 měsíců (sloupec D) v období Od do pořadových čísel položek Č. 1 až 69 pro inkoustové náplně. Celková cena za inkoustové náplně je prostým součtem součinů položek č. laž 69. b) Součin Jednotkové ceny za kus (sloupec G) a předpokládané spotřeby za 12 měsíců (sloupec D) v období Od do pořadových čísel položek Č. 70 až 185 pro tonery. Celková cena za tonery je prostým součtem součinů položek č. 70 až 185. c) Součin Jednotkové ceny za kus (sloupec 0) a předpokládané spotřeby za 12 měsíců (sloupec D) v období Od do pořadových čísel položek č. 186 až 197 pro tiskové hlavy. Celková cena za tiskové hlavy je prostým součtem součinů položek č. 186 až 197. d) Součin Jednotkové ceny za kus (sloupec 0) a předpokládané spotřeby za 12 měsíců (sloupec D) v období od do pořadových čísel položek Č. 198 až 204 pro tiskové válce. Celková cena za tiskové hlavy je prostým součtem součinů položek č. 198 až 204. e) Nabídková cena bez DPH je prostý součet celkových cen za inkoustové náplně, tonery, tiskové hlavy a tiskové válce v období odol do Uchazeč uvede i cenu včetně DPH, tato cena však nebude sloužit pro účel hodnoceni nabídek. Stránka 7 z 11

19 Dodávky tonerů a inkoustových náplni Zadavatel nepřipouští žádné podmínky, za nichž by mohlo dojít k překročení jednotkových nabídkových cen. Sníženi jednotkové ceny v průběhu plnění této veřejné zakázky zadavatel připouští. 6. Platební podmínky 6.1 Zadavatel nepřipouští platbu předem, platební podmínky jsou uvedeny Rámcové kupní smlouvě o dodávkách tonerů a inkoustových náplni Č /PSI000, která tvoři přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 7. Obchodní podmínky 7.1 Uchazeč je povinen podat na plnění této veřejné zakázky jediný návrh smlouvy. Závazné požadavky zadavatele na obsah smlouvy tvoři přílohu č. I této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplněni těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplněni. V případě nabídky podávané společně několika uchazeči je uchazeč oprávněn upravit vzor smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. 7.2 Smlouva nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena. 7.3 Smlouva musí být ze strany uchazeče podepsána statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v nabídce, Předložení nepodepsané smlouvy včetně jejích příloh není předložením řádné požadované smlouvy. Podává- Ii nabídku vice uchazečů společně Uako sdruženi uchazečů), smlouva musí být podepsána statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za uchazeče všech uchazečů, kteří tvořĺ sdružení nebo uchazečem, který byl ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn. Takové zmocnění pak musí vyplývat z listiny dle odst. 7.5 této zadávací dokumentace. 7.4 Omezení výše náhrady škody vjakémkoliv směru se nepřipouští. 7.5 Podává-li nabídku vice uchazečů společně Uako sdružení uchazečů), jsou povinni přiložit k nabídce smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušeni smluvních nebo jiných povinnosti v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná listina (smlouva) musí rovněž zřetelně vymezovat, který z uchazečů je oprávněn vystupovat jako reprezentant sdružení. 8. Způsob hodnoceni nabídek Hodnoceni nabídek bude provedeno dle 78 odst. 1 písm. b) ZVZ podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena 100% Jedná se o nabídkovou cenu v EUR bez DPH za dodávky tonerů a inkoustových náplní realizované v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a specifikované v příloze Č. 1 Smlouvy. Nabídková cena bude transparentně vyčíslena v příloze Č. 1 Smlouvy. Nejlépe bude zadavatelem hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny Od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyššl nabídkovou cenou a určeno konečné pořadí nabídek. Stránka 8 z 11

20 Dodávky tonerů a inkoustových náplni 9. Nabldka 9.1 Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem oprávněné osoby uchazeče, označené názvem veřejné zakázky a s uvedením výzvy Neotvírat!. Na obálce musí být vyznačeny identifikační údaje o uchazeči obsahující obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena. Dále musí být na obálce uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle * 71 odst 6 a 7 ZVZ. 9.2 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 5 17 písm. d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (včetně příloh) a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou uchazeče. Každý uchazeč může předložit pouze 1 nabídku. Součásti nabídky musí rovněž podle 5 68 odst 3 písm. a) až c) ZVZ být: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášeni uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, tj. podle ZVZ Č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 9.3 Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu zadávací lhůty, která Činí 6 měsíců. 9.4 Uchazeč předloží nabídku v jednom výtisku, který bude označen na krycím listě názvem Originál. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny Či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; nad rámec ZVZ zadavatel žádá uchazeče o předloženi druhého výtisku nabídky s označenlm Kopie. Nepředloženi tohoto dwhého výtisku není důvodem pro vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení. 9.5 Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku vice dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktni adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízeni. 9.6 Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splněni kvalifikace uchazeče. Každý uchazeč je povinen předložit nabídku v elektronické podobě ve formátu PDF i MS Offlce. 9.7 Uchazeč je povinen doručit nabídku buď osobně do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč číslo místnosti (v pracovních dnech v úředních hodinách 8:00 14:00) nebo zaslat poštou na následující adresu: Řízeni letového provozu ČR, sp., Navigační 787, Jeneč, do do 9:00 hod. 9.8 Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následujicí struktuře: krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně identifikačního a kontaktního údaje o uchazeči (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, úplná adresa uchazeče pro poštovní styk, IČ, DIČ, jméno pracovníka pověřeného Stránka 9 zli

21 10. Jistota DPH a nabídková cena s DPH; doklady prokazující splněni kvalifikace; věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, telefon, ), nabídková cena bez Dodávky tonerů a inkoustových náplní seznamy či čestná prohlášeni podle 68 odst 3 písm. a) až c) ZVZ; nabídková cena dle bodu č. 51 zadávací dokumentace (bude zpracována dle přílohy Č. 1 Smlouvy); Stránka loz 11 obálek. uchazeče; 11. Otevírání obálek s nabídkami 11.1 Otevíráni obálek se uskutečni dne v 10:00 hod. v místnosti č podlaží v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč, PSČ Zadavatel nepožaduje poskytnuti jistoty Otevíráni obálek se mají právo zúčastnit kromě komise zadavatele i uchazeči doporučující charakter. vyplnéný návrh Rámcové kupní smlouvy o dodávkách toneni a inkoustových náplni Č. 9.9 Požadavky na členěni nabídky uvedené v odst. 9.8 této zadávací dokumentace mají objektu IATCC Praha je uchazeč povinen předložit jméno a příjmení, datum narozeni a číslo případné další relevantní dokumenty dle uváženi uchazeče. občanského průkazu nejpozději 2 pracovní dny před uvedeným termínem pro otevíráni účastnit max. 1 zástupce každého uchazeče. K zajištěni povolení jednorázového vstupu do byly doručeny ve lhůtě k podáni nabídek. Otevíráni obálek se múte z kapacitních dúvodů 11.3 Komise bude otevírat obálky postupné podle pořadového čísla přiděleného dle času doručeni a bude kontrolovat, zda je nabídka podle 71 odst. 9 ZVZ zpracována v požadovaném jazyku a zdaje návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud 11.4 Po provedení kontroly sdělí hodnotící komise účastníkům identifikační údaje uchazeče uchazečům nahlédnout do protokolu o otevíráni obálek, ato po předchozí písemné žádosti. číselně vyjádřitelným hodnotícím kritériím. Další obsah nabídky nebude sdělen. řizeni. nabídka nebude splňovat výše uvedené požadavky, bude na místě vyřazena. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, z další účasti v otevřeném 1 jejichž nabídky (obchodní firmu, sídlo), informaci, zda nabídka splňuje požadavky, které jsou předmětem kontroly, a poskytne informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným hodnotícím kritériím. Příslušná část protokolu o otevíráni obálek se účastníkům přečte před otevřením další obálky. Zadavatel umožni které jsou předmětem kontroly a výši nabídkové ceny uchazeče, popř. informace o údajích 11.5 O otevíráni obálek bude sepsán protokol, ve kterém budou u každé nabídky uvedeny identifikační údaje (obchodní firmu, sídlo, právní forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena), informace o tom, zda nabídka vyhověla požadavkům, 044/2013/PSI000 včetně přílohy Č. 1 podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za

22 Dodávky tonerů a inkoustových náplni 12. Práva zadavatele 12.1 Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu 49 odst. 1 v souladu s ustanovením 49 odst. 2 a 3 ZVZ V případě, že do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dojde ke změně údajů uvedených v nabídce, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat Zadavatel nepřipouští varianty nabídky Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Přílohy Příloha č. I zadávací dokumentace Rámcová kupní smlouva o dodávkách tonerů a inkoustových náplni Č PS100D včetně přílohy Č. 1 Stránka 11 z 11

23 Příloha Č. I k Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Dodávky tonerů a inkoustových náplní Rámcová kupní smlouva Č PS1000 včetně přílohy Či

24 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: O442013iPSI00Q evidenční číslo smlouvy prodávajícího: Rámcová kupní smlouva 3fl3/2013/RLPcR [III lilii RV213973J Řízení letového provozu České republiky Rámcová kupní smlouva uzavřená ve smyslu 511 a 5 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisú (dále jen ZVZ ) a podle ustanoveni odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve zněni pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále Jen smlouva nebo rámcová smlouva ): 1. Smluvni strany Řízení letového provozu České republiky, státní podnik jednající: ing. Janem Klasem, generálním ředitelem lč: DIČ: CZ se sídlem Jeneč Navigační 787, PSČ: bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 SWIFT kód: CEKOCZPP zapsaný v oddílu A., vložce , obchodního rejstřlku vedeného Městským soudem v Praze osoba oprávněná jednat ve věcech technických (dále Jen kupující ) a název společnosti se sídiem jednající IČ: DIČ bankovní spojenľ SWIFT kód zapsána v obchodním rejstříku vedeném (dále Jen prodávající ) Kupující a prodávající rovněž jako smluvní strany. Smlouva má 6 stran a Jednu přílohu.

25 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:044/2013/ps/ Preambule 2.1 Kupující vyhlásil v souladu se ZVZ zadávací řízení na zadání veřejné zakázky s názvem.,dodávky tonerů a inkoustových náplní (dále jen veřejná zakázka ). Na základě zadávacího řízeni byla pro plnění veřejné zakázky vybrána nabídka prodávajíclho v souladu s ustanovením 5 78 odst 1 písm. b) ZVZ. V souladu s ustanovením 5 82 odst 2 ZVZ smluvní strany uzavírají tuto rámcovou smlouvu. 3. Předmět smlouvy 3.1 Předmětem smlouvy jsou jednotlivá plnění ze strany prodávajícího realizována na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen dílčí objednávky ) ze strany kupujícího a písemného potvrzeni o akceptaci této výzvy ze strany prodávajícího v souladu s ) ustanovením 92 odst. I písm. a) ZVZ, kdy je rámcová smlouva uzavřena jen s jedním dodavatelem, a veškeré podmínky plněni jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny. 3.2 Prodávající se zavazuje na základě jednotlivých dílčích objednávek kupujícího zajistit pro kupujícího a prodat kupujícímu tonery a inkoustové náplně, které budou blíže určeny v dílčích objednávkách, přičemž veškeré dodávané inkousty a tonery musi být originály doporučené výrobcem. 3.3 Kupující se zavazuje za dále stanovených podmínek zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu za plněni. 4. Cena 4.1 Cena zboží je stanovena na základě jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze č. 1 rámcové smlouvy. Tyto ceny jsou platné po celou dobu trváni smluvního vztahu. 5. Platebnlpodmlnky 5.1 Právo na zaplacení zboží vzniká prodávajíclmu řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě plněni v souladu s touto smlouvou. 5.2 Platba za dodané zboží bude kupujícím zpětně uhrazena na základě prodávajícím vystavené faktury daňového dokladu (dále jen faktura), který musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dané 5 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisú. 5.3 Prodávající vystaví faktuw vždy nejdéle do 15 kalendářních dnü následujícího měsíce po měsíci, v němž bylo zboží odebráno, a to za celý předcházející kalendářní měsíc. Nedílnou součásti faktury budou oprávněnými pracovníky kupujlcího podepsané protokoly/dodací listy za jednotlivé dílčí objednávky. 5.4 Na faktuře musí být bezpodmínečně uvedené tyto údaje: číslo rámcové smlouvy, účelové číslo a číslo střediska kupujícího ke každé dílčí objednávce. Tyto údaje je kupující povinen zadat při objednáváni zboží. Jedná se o interní údaje kupujlcího. 5.5 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářnich dní ode dne jejího obdržení kupujicim. 5.6 Kupující může fakturu prodávajícímu vrátit v případě, je-li fakturovaná částka neoprávněná, faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo když její součásti nebude kupujícim podepsaný protokol/ dodaci list za každou dílčí objednávku. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet její lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručeni opravené či doplněné faktury. 5.7 Za den platby je považován den, kdy bude částka určená na úhradu faktury prodávajícího odepsána z účtu kupujícího. Stránka 216

26 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps Doba, místo a způsob plnění 6.1 Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím bude realizován na základě dílčích objednávek. Dllčl objednávky budou vystavovány prostřednictvím kontaktních osob. 6.2 Kontaktní osoba, která je oprávněna za kupujícího vystavovat objednávky: Daniela Puchmeltrová, puchmeltrova(äanscz, tel Kontaktní osoby prodávajícího: a. Jméno a příjmení, , tel. číslo b. Jméno a příjmení, , tel. číslo 6.3 Dnem objednáni se rozumí den prokazatelného doručeni dílčí objednávky. 6.4 Místa plnění: ŘLP ČR, sp., IATCC, Navigační 787, Jeneč ŘLP ČR, s.p., Letiště Tuřany, Brno ŘLP ČR, s.p., Letiště Karlovy Vary, K letišti 205, Karlovy Vary ŘLP ČR, ap., Letiště Mošnov, Ostrava ŘLP ČR, ap., Technický blok, Aviatická 1039, Praha 6 ŘLP ČR, ap., Letecká škola, K letišti 934, Praha 6 ŘLP ČR, s.p,, Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1 ŘLP ČR, s.p,, Buchtův kopec, Sněžné na Moravě ŘLP ČR, s.p., oddělení OLG, Letiště Václava Havla, Hangár B (číslo parcely 2678) Konkrétní místo plnění bude uvedeno na dílčí objednávce. 6.5 Zboží dle dílčích objednávek musí být do místa plněni dodáno nejpozději třetí pracovní den ode dne objednáni, vždy v době mezi 8-12 hodin. Dnem objednáni se rozumí den prokazatelného doručeni dílčí objednávky. 6.6 Překročení terminu plněni je prodávající povinen oznámit kupujicímu, který má právo takto zpožděné zboži odmitnout a svou objednávku stornovat. 6.7 Zboží uvedené v příloze Č. 1 smlouvy musi být vždy dostupné a připravené pro včasné doručeni. 6.8 Zboží je prodávající povinen zabalit nebo opatřit obalem pro přepravu zboží. 6.9 Součásti dodávky musí být tři vyhotoveni dodacího listu a originál dilči objednávky, jejíž náležitosti jsou uvedeny v bodě 5.4 smlouvy. 7. Vlastnické právo a nebezpečíškody 7.1 Vlastnické právo ke zboží dodanému podle této smlouvy přechází z prodávajiciho na kupujícího po podpisu předávacího protokolu/dodacího listu ke každé dilči objednávce oběma smluvními stranami. Nedílnou součásti dodávky je i veškerá dokumentace, která souvisí se zbožím. 7.2 Prodávající prohlašuje a odpovídá kupujícímu za právní bezvadnost zboži, a za skutečnost, že uzavřením této smlouvy není porušeno žádné oprávněni či povinnost prodávajícího nebo oprávněné zájmy jiných osob. 7.3 V případě, že jakékoliv jiná osoba uplatni nárok proti kupujícímu z titulu porušeni práv duševního vlastnictví v souvislosti s touto smlouvou, zavazuje se prodávajici poskytnout kupujícímu účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které v souvislosti se sporem mezi kupujlcim a jinou osobou kupujícímu vzniknou. Dále se prodávající zavazuje nahradit kupujicimu veškeré vzniklé škody, které mu vzniknou v důsledku uplatněni autorských nároků vůči kupujícímu v souvislosti s touto smlouvou a to v plné výši bez jakéhokoliv omezeni. Stránka 3 z 6

27 Stránka4z6 započatý den prodleni. úpravou. 7.4 Nebezpečí Škody přechází na kupujíclho spolu s vlastnickým právem po podpisu předávacího 8. Záruka a odpovědnost za vady zboží po tuto dobu smluvené vlastnosti. Tato záruka se nevztahuje na zboží, které má spotřební evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:044/20131ps/000 protokolu/dodacího listu ke každé dílčí objednávce oběma smluvními stranami. měsíců. Záruční doba počíná plynout ad dne předáni zboží kupujícímu a s tím spojeného podpisu protokolu/dodacího listu. Zboží bude po tuto dobu způsobilé ke smluvenému účelu a zachová si zboží či vadné zbožl vyměnit za nové. 9.1 Smluvní strany sjednávají pro případ porušení smluvních povinnosti smluvní pokuty. 8.5 Pokud není v rámcové smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady přiměřeně 8.4 Záruční doba podle rámcové smlouvy bude přerušena a příslušně prodloužena o dobu potřebnou k odstraněni vady. Rozhodujícím datem je datum oznámení vady prodávajícímu. 9.2 V případě, že prodávající nedodrží termín plnění sjednaný v článku 6., je prodávající povinen 9.6 Prodávají je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit v připadě, jestliže kupující bude v prodlení s plněním splatného finančního závazku déle než 30 dni Od data jeho splatnosti. V takovém 8.1 Prodávající poskytne na veškeré zboží dodané podle rámcové smlouvy záruku v délce Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 9.5 Smluvní pokuty sjednané rámcovou smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 9.3 V případě porušeni podmínky dostupnosti dle bodu 6.7 smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši SDO,- KČ za každý den nedostupnosti zboží. 9.4 Za jakékoliv další porušeni povinnosti dle smlouvy je prodávající povinen zaplatiti kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé takové porušeni Zboži bude baleno tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování bylo řádně 10.3 Prodávající prohlašuje, že realizací rámcové smlouvy nejsou dotčena žádná práva jiných osob a 10.2 Prodávající je povinen při realizaci rámcové smlouvy respektovat podmínky ŘLP ČR, s.p. ohledně režimu vstupu a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky kupujicího. Prodávajici výslovně prohlašuje, 8.3 Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně odstranit reklamovanou záruční vadu 10. Ostatní ujednáni 10.4 Prodávajicl bere na vědomi, že kupující je povinen zveřejnit smlouvu a souvisejíci informace a případě konči platnost a účinnost této smlouvy dnem prokazatelného doručení oznámení o odstoupení kupujícímu prostřednictvím viastnika poštovní licence. zaplatit kupujlcimu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné dílčí objednávky za každý 8.2 Kupující má právo reklamovat zjištěné vady kvality. Nahlášeni reklamace je možné učinit e mailem nebo telefonem. Telefonní oznámeni musí být následně potvrzeno písemně em. charakter. Délka záruční doby u zboží spotřebního charakteru je daná obecně platnou právní ustanoveními obchodního zákoníku. že byl s tímto režimem srozumitelným způsobem seznámen. chráněno před poškozením. Prodávající je odpovědný za škodu způsobenou vadným balením. vyžaduje ochrana informaci a údajů podle zvláštnich právních předpisů, tj, zejména takové, které se prodávající má právo dodat kupujícímu předmětné zboží a převést na kupujícího veškerá práva s tím prodávajícího, který odpovídá za Škodu způsobenou porušením tohoto ustanovení. spojená s ohledem na autorská práva. Veškerá odpovědnost z tohoto vyplývající jde k tíži dokumenty týkajicí se jejího plněni ve smyslu ZVi Kupující neuveřejni informace, u kterých to

28 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:044/2013/ps/000 týkají autorských práv ve smyslu zákona Č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, obchodního tajemství podle 17 a násl. obchodního zákoníku a ochrany civilního letectví podle Leteckého předpisu L 17. Prodávající bere dále na vědomi, že kupující je povinným subjektem podle zákona 106/1999 Sb., O svobodném přístupu R informacím, ve znění pozdějších předpisů Prodávající podpisem rámcové smlouvy bere na vědomi, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv šířit informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodu požadavků na zachování bezpečnosti v civilním letectví, které vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních služeb přijmout taková adekvátní opatřeni, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního letectvi před protiprávnimi činy. Prodávající nesmí zejména jakkoliv reprodukovat a dále šířit informace, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy Subdodavatelé Prodávající se zavazuje předložit kupujícímu seznam subdodavatelů (dále jen seznam ), jimž za plnění subdodávky uhradil vice než 10% z části smluvní ceny uhrazené kupujícím prodávajícímu v jednom kalendářním roce. Tento seznam předloží nejpozději do následujíciho kalendářního roku. U subdodavatelů, kteří mají formu akciové společnosti, přiloží prodávající rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií nesmí být starší než 90 dnů před dnem předloženi seznamu. 11. Vyšší moc 11.1 Smluvní strany se osvobozuji od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavřeni této smlouvy v důsledku stranami nepředvidaných a neodvratitelných události, mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodné obohaceni. 12. Závěrečná ustanovení 12.1 Rámcová smlouva je uzavřená na dobu určitou od do Určitost je dána buď dosažením finančního limitu podlimitní veřejné zakázky, nebo uplynutím lhúty, na kterou byla uzavřena, a to podle toho, která skutečnost nastane dřive Rámcová smlouva může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího pro doručeni písemné výpovědi druhé smluvní straně Změny a doplňky rámcové smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnou formou a musí být podepsány oběma smluvními stranami Obě smluvní strany prohlašuji, že jednotlivé články rámcové smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a rámcová smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvni strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanoveními obchodního zákoníku Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne Rámcová smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva exempláře obdrží kupující a dva prodávající Nedílnou součásti rámcové smlouvy je následující přiloha č. 1: Specifikace položek, nabídková cena a jednotkové ceny zboží Stránka 5z6

29 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:044/2013íps/000 VJenči dne 2013 kupující Řízeni letového provazu České republiky, státní podnik V dne 2013 prodávající Stránka 6z6

30 zakázce Specifikace položek, nabídková cena a jednotkové ceny zboží Příloha Č. I Rámcové kupnĺ smlouvy Č PS1000 k veřejné Dodávky tonerů a inkoustových náplnĺ«

31 HP 220. I Černá C ,00 2 modrá C , Červená C9372A 5 (0. HP Tiskárna Deslgniet 1100, 24 4 Jlutá C9373A 5 (0, S černá c9403a 3 (0, 6 šedá C9374A 3 0, 7 Černá C (0, B modrá C4907A 7 HP Tiskárna Offkeiet Pro červená C4908A 8 (0, 10 žlutá C4909A 7 (0,0 11 Černá (9396* 72 HP Tiskárna Offireiet Pro K5400dn 12 modrá C939L4 51 HP Tiskárna Off iceiet Pro červená (.9392* 46 (0,00 HP Tiskárna Otfcejet Pro K3600dn 14 žlutá (9393* Černá CN6B4E 3 16 Černá CB3Z2EE 2 iy modrá CB3Z3EE S HP Tiskárna Photosmart Pren,ium 18 Červená CB3Z4EE S 19 žlutá CB325EE 5 (0.0 modrá C4911A.1 (0,0 21 Červená C4912A J HP Tiskárna Delgnjet 500 Plus (0,0 22 žlutá C ( Černá C4844A 110 HP Tiskárna Inkoustová Business Ii 1000 ( modrá C4836A 78 HP Tiskárna Inkoustová Business Ii hood (0,00 25 červená ( 4837* 68 HP Tiskárna Inkoustová Business Ii žlutá C4838A 57 HP Tiskárna Inkoustová Designiet 70 (0.00 ::::::.. černá ( HP Tiskárna DeskJet 815C 0,00 HL J ískarna inkoustova Lieskiet vi.ij Ai, 28 Černá 51645A HP Tiskárna Inkoustová Di 6122 HP Tiskárna inkoustová Di 6127 (0,00 HP Tiskárna Inkoustová Di 930C Tiskarna inkoustova W 9/OLXi 29 barevná C6578A HP Tiskárna Inkoustová Di DBOCXI (0,00 HP Tiskárna Inkoustová Di S9OCXI :::::: Černá 51640a 1 (0,0 modrá 51650c 1 (0,0 HP Tiskárna Deslgnjet červená 5165Dm 1 (0,0 516 $Oy I (0,00 34 černá CSB5SAE 19 0,00 HP Tiskárna Inkoustová Oflke Jet barevná C66574E 24 0,00 HP Tiskárna Inkoustová Photosmart jiná C6658AE 20 ( Černá C2767EE 15 HP Tiskárna Inkoustová Di 46OWBT (0,0...i:::: barevná C9363EE 57 HP Tiskárna Inkoustová OffireJet 7310 (0. 39 černá 51629A 1 (0. HP Tiskárna inkoustová Di 695C 40 barevná 51649* 8 ( Černá ( 6614 A 6 Tiskárna ApoIIo P (0,00 42 čemá ( HP Tiskárna inkoustová Di S4DC (90 43 barevná C5625A 3 HP Tiskárna inkoustová Di 845C ( !t... barevná C6578A 8 HP Tiskárna inkoustová Di 940C (0,00 45 barevná U7966 sado I HP Tiskárna Inkoustová Ornceiet 0125s1 (0.00 á6 barevná Q7966 sado 1 HP Tiskárna Inkoustová PhotoSmart 0180 (0,00 47 Černá C9364E I HP Tiskárna Oflicejet H470 4B barevná C8766E I (0.00 černá C8719EE 1.1 (90 SD modrá C8T71EE červená C8772EE 7 0 HP Tiskárna Inkoustová Phososmart žiutá 8773EE 7 (0,00 53 igiitcyan C3774EE 7 (0,00 54 ightmagent CB77SEE 7 (0,00 55 Černá 8Cl 3e BK 4 (0,00 56 Černá 6058K 3 (0,00 Sl žlutá 8Cl 6 Y 3 CANON Tiskárno I P 5000 (0,00 58 ' Červená 8Cl 6 M 3 ( modrá 8Cl 6 3 (0,00 60 černá CU 521BK 14 (0,00 61 černá PGl.520BK 46 (0.00 CANON Tiskárna inkoustová PIXMA 1P4501 modrá CU-8C 26 (0,00 CANON Tiskárno Inkoustová PIXMA MP81O 63 červená CU-8M 26 (0,00 4 žlutá CLI.8Y 26 (0,00 65 CLI 88K 18 (0,00 66 černá PGl SBK 42 (0,00 67 modrá CLI-521C 23 CANON Tiskárna Inkoustová PIXMA P4600 (0,00 68 červená CLI.521M 20 (0,00 69 jutě CLI 521Y 21 (0,00 c: CIslo kódu náplně Je pouze informativní z důvodu lepm orientace a identifikace uchazeče v tiskovém prostředl zadavatele. Uchazeč je opráveněn předložit robek obdobného charakteru a kvality, jež bude kompatibilní s uvedenými typy tiskáren.

32

33 T modrá I 0,00 OKI Tiskárna laserová CS9000N 139 žlutá (0, červená (0,0 141 Černá (0,0 142 modrá OKI Tiskárna laserová MC56ldn 0,00 141: žlutá B 01<1 Tiskárna laserová CSSOdn 0, Červená (0,0 145 Černá (0, 146 modrá žlutá :::_ 01<1 Tiskárna laserová CR Červeni (0,00 _ 14 Černá 106R _ 150 modrá 106R00653 (0,00 XEROX Tiskárna laserová Phaser 77506X..J!1 žlutá 106R (0, Červená 106R (0, Černá Xerox 106R386 3 XEROX Tiskárna WC MISI 0, Černá Xerox 113R00318 I XEROX Tiskárna DC 425 ST 0,00 _ 1S5 Černá Xerox-006R (0,00 1s modrá Xerox-006R (0,00 XEROX Tiskárna WorkCerstre M Červeiiá Xerox-006R (0,00 žlutá Xerox-006R (0, Černá Xerox 6R0263 I XEROX Tiskárna 5750 (0, Černá Nashuatec Tiskárna 18Usd (0, Černá I Nashuatec Tiskárna 6005 (0, Černá toner Nashuatec Tiskárna 2705 (0, Černá toner 422 J Nahuatec Tiskárna 0422 (0, Černá TN2205 I Nashuatec Tiskárna OSM 627,1NP (0,00 iďí Černá zola/ii Infotec Tiskárna Černá AR-208T Sharp Tiskárna AR 5420 (0,00 Černá EPSON LQ670 1I EPSON Tiskárna LQ670 ( Černá N9O1BK IB EPSON Tiskárna LQ6SO (0,0 169 Černá EPSON 1Q EPSON Tiskárna LX-300 (0, Černá C13T I (0,00 _fl.,_ Černá PhotoBlack-T včele šedá Llght Black - T (90O modrá Cyan-T (0,0 EPSON Tiskárna StylLls Color Červená Magenta- T (0,00 větit modrá Llght Evan větit Červen. Llght Magenta 3 (0,00...J?L... lutá Yellow er.iá I TALLVTIskárnaT224O9 (0, Černá 960/965 I GENICOM Tiskárna 1A36 0, erná 4072-K 4 0,00 13 modrá 4072-V 3 (0,00 Samsung Tiskárna ap žlutá 4072-M Červená 4072-C 3 (0, Černá B Ricoh Tiskárna MP 2000 (0, Černá Ricoh Tiskárna MP ,00 Člslo kódu náplně je pouze inrormativnl Z důvodu lepši orientace a identifikace uchazeče vtiskovém prost?edl zadavatele. Uchazeč Je opráveněn p?edlažit výrobek obdobného charaktew a kvality, Jež bude kompatibilnl s uvedenými typy tiskáren.

34 barevná TISKOVÉ HLAVY ni O d má Červená C S 199 Černá HP TIskárna Otfi:eJet Pro 0000 HP Tiskárna Offi:ejct Pro KS400dn 191 modrá C 0,00 HP Tiskárna Offi:ejet Pro KS000dn 192 Červená (0,00 HP Tiskárna OWceJet Pro L žlutá (0, Černá HP Tiskárna inkoustová Business U 1000 C 0,00 modrá HpTiukárna inkoustová Business Ii hood (0.00 _ 196_ Červená HP Tiakirna inkoustová Business II C 0, Sluti HP Tiskárna inkoustová DesirmJet 70 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0.00 C 0,00 Číslo tisková hiavyje pouze inřormalivoii Z dcwodu lepši orier,tace a identw3sace uchazeče v tiskovém prosts edi zadavatete Uchazeč je opmvenůt, přeď.ožii ýrobek obdobného cfwaktevu a kvalty, jež bude kompatib ár.i e uvedenými typy tiskáren. TISKOVÉ VÁLCE 093 bsrtvni ustr belt I 201 1CSROOSBO. 202 OdOed 108R00575 I?: I 204 belt I = Tokáme Isierová OK McSEldn Ti,kjn,a laserová 01(1 csoodn (EROX Tvkimra laserová Ph.,er 77500X Tiskána laserová 01(1 Cafl (0.00 ósio lískového v4lce je pouze infomniativnl z důvodu lepši nsientace a identifikace uchazeče vtiskovém prostředí zodavatele. Uchazeč je opršveněn předložit výrobek obdobného charakteru a kvalty, lež bude kvmpstjbilni e uvedenými typy tiskáren.

35 CELKEM za inkoustové náplně CELKEM za tonery CELKEM za tiskové hlavy CELKEM za tiskové válce 0,00 0,00 0,00 0,00 NABĺDKOVÁ CENA bez DPH C 0,00 NABÍDKOVÁ CENA s DPH 0,00

36 Ad 1) originální spotřební materiál nebo lze podat nabídku pro kompatibilní spotřební materiál 1/ Jmenem společnosti Vás žádám o upřesnění informace, zda ve výběrovém řízení žádáte Odpověď: Přesné znění dotazu kapacita, kvalita inkoustu, kvalita média vtonem apod.). Dodatečné informace Č. I k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Dodávky tonerů a inkoustových náplni uveřejněné pod evidenčním číslem V souladu s 49 odst. 1 zákona Č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších informací k zadávacím podmínkám. předpisů (dále jen ZVZ), obdržel zadavatel dne žádost o poskytnutí dodatečných materiál), které jsou doporučené výrobcem k danému typu tiskárny či které jsou zcela parametricky kompatibilní s uvedeným, výrobcem doporučeným spotřebním materiálem (parametry je myšleno zj. Nabídku je nutně podat pouze na inkoustové náplně, tonery, tiskové hlavy a válce (dále jen spotřební

37 Řízení letového provozu ČR, s.p. Odesigno Řízení letového provozu Čís. Podací České republiky Divize plánování a rozvoje LNS Pač, příloh II IIII IIII RVZ36 4/20L3 Jmenování komise pro otevírání obálek, posouzenĺ kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek Předmět veřejné zakázky: Dodávky tonerů a inkoustových náplnĺ č. veřejné zakázky: Příkaz generálního ředitele číslo: 04/13/DPLR/014 Příkaz GŘ Č. 04/13/DPLR/014 Účinnost od: Patnáctým dnem ode dne Počet stran: 3 podpisu tohoto příkazu Verze: 1.0 Změna Č.: Datum změny: str. Č. 1 I 3

38 L.. I. ŘLP ČR, sp. Zpracovatel: Bc. Tereza Koucká Jmenováni komise pro posouzeni a hodnoceni nabídek Verze: 1.0 Účinnost Od: Patnáctým dnem ode dne podpisu tohoto příkazu Závaznost: Všechny zúčastněné ZOÚ ŘLP ČR, sp. a členové a náhradnici hodnotící komise Zpracoval: Bc. Tereza Koucká Podpis: / DPLRJOPVZIRVZ Doporučil: Mgr. Petr Fajtl Ředitel DPLR Schválil: Ing. Jan Klas Podpis: Generální ředitel ŘLP ČR, sp. Datum: Rozdělovník: 1... Generální reditel ŘLP ČR, sp., ředitel utvaru strategie a manazerske podpory a ředitel provozní bezpečnosti 3 Ředitel divize plánováni a rozvoje LNS 6 Ředitel divize regionálních služeb a logistiky Ruší se: Mění se: Související normy: Přikaz GŘ Č. 04/13/DPLR/014 Účinnost od: Patnáctým dnem ode dne Počet stran: 3 podpisu tohoto přikazu Verze: I.0 Změna Č.: Datum změny: str. Č. 2 / 3

39 Jmenováni -- ŘLP ČR, Zpracovatel: Bc. Tereza Koucká komise pro posouzeni a hodnoceni nabidek Na základě ustanoveni zákona Č. 137/2 006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějšich předpisů (dále jen zákona ), jmenuji hodnotící komisi k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řizeni Dodávky tonerů a inkoustových náplni, která bude plnit funkci komjse pro otevirání obálek s nabidkami dle 71 odst 1 zákona a současně bude také plnit funkci zvláštni komise pro posouzeni kvalifikace dle 59 odst 2 zákona a hodnocení nabidek dle 74 odst 1 zákona v tomto složeni: Člen komise ZOÚ Náhradník ZOÚ Bc. Lenka Čermáková DRSUSCLJNA Zuzana JakubiČková DRSIJSCLJNA Daniela Puchmeltrová DRSUSCL/NA Jiřina Hloušková DRSLJSCLJNA Marcela Šomková DPLRIOPVZJRVZ Ing. Martin Polák DPLR/OPVZIRVZ Bc. Tereza Koucká DPLRIOPVZIRVZ Mgr. Martin Kozl DPLRIOPVZIRVZ JUDr. Jana Mašková DPLRÍOPVZIRP JUDr. Darina Nagyová DPLRÍOPVZIRP Svolánim prvniho jednáni hodriotici komise pověřují Bc. Tereza Koucká. Na svém prvnim jednáni si hodnotici komise zvoli ze svých členů předsedu a mistopředsedu. Všichni členové komise (a náhradníci) učini písemné prohlášení o nepodjatosti k veřejné zakázce. Dalši jednání hodnotící komise svolává a řídi jeji předseda, pokud není přitomen, místopředseda. Hodnotici komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně 2/3 členů, nebo jejich náhradníků. Hodnoticí komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Náhradnik se účastní jednáni komise na vyzváni předsedy komise v případě, že se jednáni komise nemůže účastnit její řádný Člen. Komisi pověřuji hodnocením kvalifikace uchazečů, posouzením a hodnocenim nabidek. Členové hodnotící komise a náhradnici jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. Činnost komise ie vymezena v takto stanovených terminech: Otevíráni obálek s nabidkami, kontrola nabídky z hlediska požadovaného obsahu (komise sepisuje protokol o otevíráni obálek). Termín: 10/2013 Posouzení kvalifikačních předpokladů (komise sepisuje protokoly o posouzeni kvalifikace). Termín: 10/2013 Posouzení a hodnoceni nabídek a určení pořadi nabídek (komise sepisuje zprávu o posouzeni a hodnoceni nabídek). Termín: 10-11/2013 Příprava Oznámení o výběru nejvhodnější nabidky a předloženi zadavateli Termín: do Přlkaz GŘ Č. 04/13/DPLR/014 Účinnost od: Patnáctým dnem ode dne Počet stran: 3 podpisu tohoto přikazu Verze: 1.0 Změna Č.: Datum změny: str. Č. 3 / 3

40 Řízení letového provozu I IIII II IIII České republiky RVZ111242/20L3 Zadavatel: Rízeni letového provozu Ceské republiky, státní podnik, se sídlem Jeneč, Navigační 787, psč: , IC: , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Dodávky tonerů a inkoustových náplní dle oznámení o zakázce uveřejněného ve věstníku veřejných zakázek pod ev.č. zakázky dne PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ZE DNE Pořadové číslo jednání: 2. dle 71 a 73 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ D: Přítomní Členové hodnotící komíse Jméno a příjmení člena/náhradníka komise 1. Bc. Lenka Čermáková Z Daniela Puchmeltrová 3. Marcela Somková 4 Bc. Tereza Koucká 5 JUDr. Jana Mašková Komise pro otevírání obálek převzala 3 ks obálek s nabídkami uchazečů, které byly předloženy ve lhůtě pro podání nabídek. V souladu s 71 odst. 9 ZVZ komise otevírala obálky postupně podle pořadového čísla a kontrolovala úplnost nabídky, tedy zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 1/ Nabídka společnosti ABEL-Computer s.r.o. Nabídka společnosti ABEL-Computer s.r.o. je zpracována v požadovaném jazyku a návrh rámcové smlouvy č. 044/20163/PS/000 je podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídková cena čhuí ,83 - EUR bez DPH. Nabídka společnosti ABEL-Computer s.r.o. bude předána k posouzení splnění kvali6kačních předpokladů. 2/ Nabídka společnosti CQMPS. spol. s r.o. Nabídka společnosti COMP S, spol. s r.o. je zpracována v požadovaném jazyku, avšak návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče není návrhem rámcové smlouvy č. 044/20163/PS/000, která je přílohou č. I Zadávací dokumentace. Nabídka uchazeče nevyhověla zákonnému požadavku podle 71 odst. 9 písm. b) ZVZ, a proto byla komisí vyřazena. Nabídková cena činí ,45,- EUR bez DPH.

41 Nabídka společnosti COMP S, spol. s r.o. byla komisí vyřazena při otevírání obálek s nabídkami dne v 10:00 a nebude proto předána k posouzení splnění kvaliekačních předpokladů. 3/ Nabídka společnosti TONERSYSTEM ss.o. Nabídka společnosti TONERSYSTEM s.r.o. je zpracována v požadovaném jazyku a návrh rámcové smlouvy č. 044/20163/PS/000 je podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídková cena činí ,79 - EUR bez DPH. Nabídka společnosti TONERSYSTEM s.r.o. bude předána k posouzení splnění kvalibkačních předpokladů. Závět: Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 3 ks nabídek k veřejné zakázce Dodávky tonerů a inkoustových náplní. Komise konstatovala, že 2 (dvě) předložené nabídky na tuto veřejnou zakázku prošly v souladu s ust. 71 odst. 9 zákona kontrolou nabídky. Nabídky budou předány k posouzení splnění kvali6kačních předpokladů. Nabídka společnosti COMP S, spol. s to. byla komisí vyřazena při otevírání obálek s nabídkami dne v 10:00 a nebude proto předána k posouzení splnění kvaliekačních předpokladů. Členové komise souhlasí, aby jednání pokračovalo posouzením kvali6kace. Vjenči dne Podpisy všech přítomných členů /náhtadníků hodnotící komise Jméno a příjmení člena/náhradníka komise Podpis člena /náhradníka komise 1. Bc. Lenka Čermáková / ĺd4 2. Daniela Puchmeltrová 3. Marcela Šomková 4. Bc. Tereza Koucká 5. JUDr. Jana Mašková Příloha: Protokol o předání a převzetí obálek s nabídkami Identi6kační údaje o uchazečích Listina přítomných uchazečů

42 A. Informace o nahlížení do protokolu o otevírání obálek Jméno a přljmeni Obchodni firma! název/jméno, RČ/ číslo Datum Náklady za Podpis osoby, která přijmenl organizace vůči níž je občanského nahlédnuti výpisl opis osoby, která nahiédia do zprávy osoba, která nahlédla do zprávy průkazu osoby, do zprávy v Kč nahlédla do v pracovněprávním či která nahlédla zprávy obdobném vztahu do zprávy

43 Řízeni letového provozu české republiky IiIIIIlLIIIIIJiIIFIII RVZ/11229/2013 Zadavatel: Rízení letového provozu české republiky, stárni podnik, se sĺdlem Jeneč, Navigační 787, psč: , ič: , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Veřejná zakázkz Dodávky tonerů a inkoustových náplní dle oznámení o zakázce uveřejněného ve věstníku veřejných zakázek pod ev.č. zakázky dne PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ NABÍDEK Zadavatel veřejné zakázky předal celkem 3 (slovy: tři) ks ob]ek s nabídkami uchazečů, které jsou uvedeny v Seznamu uchazečů tvořícím přílohu tohoto protokolu, hodnotící komisi ve složení: Přítomní členové! náhradníci hodnot/d komise Jméno a příjmení člena/náhradníka komise 1. Bc. Lenka Čermáková 2. Daniela Puchmeltrová 3. Marcela Somková 4. Bc. Tereza Koucká 5. JUDr. Jana Mašková Komise pro posouzení a hodnocení nabídek potvrzuje převzetí shora uvedených nabídek. VJenči dne Mgr. Petr Fajtl ředitel DPLR Bc. Tereza Koucká předseda hodnotící komise Přiloha Seznam uchazečů

44 C, C C. C fl fl C O. C C 4- O Z ZO no Co Ut o = O a. m a -J Z. W Z 0C O O.0 U C 4- O Q, Z C W W CO Z. Z, W 0C C WN E UW W N W mu Cu Q to

45 -Strana1 z4- (dále jen aákon ) řízeni. ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK nabídky 1 zadavatele zadavatele České republiky Řízení letového provozu RVZJfl762j2Ů III IIII III III LIL Poř. Č. Obch. firma nebo název lc DIČ Datum Čas podání nabídky uchazeče podání nabídky nabídky 4. Seznam posuzovaných nabídek 5. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízeni vyřazeny Obchodní tlrmal název! jméno, Řízení letového provozu České republiky, státní podnik oprávněné jednat jménem Sídlo! místo pcdnikáníibydllštů Navigační 787, Jeneč 1. Evidenční číslo veřejné zakázky: přrjmenl zadavatele 3. Identifikační údaje o zadavateli 2. Název veřejné zakázky: Dodávky tonerů a inkoustových náplní Jménc(-a) a přijmenl osoby Ing. Jan Klas 3. TONERSYSTEM s.r.o CZ :40 hod. 1. ABEL-Computer s.r.o CZ :40 hod. Číslo FijnalDúvod pro vyřazeni nabídky COMP S, spol. s r.o. Podle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů dokumentace. Nabídka uchazeče nevyhověla zákonnému požadavku podle 71 odst. 9 písm. b) ZVi, a proto byla rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za PS1000, která je přílohou č. 1 Zadávací otevíráni obálek s nabídkami, jelikož přiložený návrh Nabídka společnosti COMP S, spol. s r.o. byla vyřazena při uchazeče neni návrhem rámcové smlouvy Č. komisi vyřazena. Vyřazení nabídky má za následek bezodkladné vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím

46 6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění -Strana2z /ĺjř,t b6 komise TONERSYSTEM ss.o , 79,- 1. určeno tak konečné pořadí nabídek. ABEL-Computer s.r.o. I Nabídková cena 100% JUDr. Jana Mašková Marcela Somková 2. Daniela Puchmeltrová F Bc. Lenka Čermáková J ĺľ jméno a příjmení členalnáhradníka vlastnoruční podpis člena komise TONERSYSTEM s.r.o. 7. Konečné pořadí nabídek stanoveným zadavatelem v či. 8 zadávací dokumentace. Hodnocení nabídek bylo provedeno dle * 79 odst. 4 zákona podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. ABEL-Computer s.r.o , 83, Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise Nabídky byly hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Nejlépe byla hodnocena nabídka, která za dodávky tonerů a inkoustových náplni obsahovala nejnižší nabídkovou cenu. Ostatní nabídky Hodnotící komise při hodnoceni nabídek postupovala zcela v souladu se způsobem hodnocení 4. Bc. Tereza Koucká ľ byly seřazeny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou a Pořadí ObChOdní firma! název! jméno, píneni dodavatelw zájemce Firma Cena v EUR bez DPH Konečné pořadí

47 -Strana3z4- NVIGAČNI 781, JENEČ -I. JL Řeni letového provozu Razltko zadavatele Podpis oprávněné osoby zadavatele kj Jméno a přljmenf osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Ing. Ja 1?GRS Zpráva byla předána zadavateli dne Q Předáni zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

48 -Stiana4z4- osoby, která ptfjmenl organizace vůči niž je občanskéflo nahlédnuti výplsl opis osoby, která obdobném vztahu do zprávy V pracovnéprávnlm či která nahlédla zprávy nahlédla do zprávy osoba, která nahlédla do zprávy prcikaw osoby, do zprávy v Kč nahlédla do Jméno a pihljmenl Obchodnl flrmal název! jméno, RčI čisio Datum Náklady za Podpis A. Informace o nahlížení do zprávy PŘÍLOHA Č.i KE ZPRÁVĚ O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

49 1L evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.; IPS1000 evidenčnl číslo smlouvy prodávaj[ciho: Rámcová kupní smlouva 39flI2O13JRtPCR II liqii lh llll uh RVfZflf2O13 JL Řízení letového provozu České republiky Rámcová kupní smlouva ve smyslu 11 a 92 odst. 1 písm. a) Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen»ZVi ) a podle ustanovení Č Sb., obchodního zákoníku ve zněni pozdějších předpisů (dále Jen»obchodní zákonlk ) uzavřená zákona odstavec zákona (dále Jen»smlouva nebo rámcová smlouva ): 1. Smluvní strany Řízeni Jednající: Ing. Klasem, generálním ředitelem ič: Dič: CZ sídlem Navigační 787, bankovní spojení: Čsoo Praha 5, Č.ú. SWIFT kód: CEKOCZPP v oddílu A., vložce , obchodního rejstřiku ve technickýctr se zapsaný letovóho provozu České republiky, státnl podnik Jeneč, Janem osoba oprávněná iednat (dále Jen kupujícl ) věcech psč: vedeného Městským soudem v Praze a název společnosti TONERSYSTEM sídlem: 1. Máje Jednající: Martin Valchář, Jednatel DIČ: CZ bankovní spojení: SWIFT kód: RZBCCZPP v obchodním rejstříku se lč: zapsána (dále Jen prodávající ) s.r.o. 1526,70300 Ostrava-VítkovIce vedeném KS v Ostravě, oddic C, vložka Kupující a prodávajicl rovněž jako smluvní strany. Smlouva má 6 stran a jednu přílohu.

50 H h / -r evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps Preambule 2.1 Kupující vyhlásil v souladu se ZVZ zadávací řízeni na zadáni veřejné zakázky s názvem: Dodávky tonerů a inkoustových náplnr (dále Jen veřejná zakázkť). Na základě zadávacího řízeni byla pro plněni veřejné zakázky vybrána nabídka prodávajiclho v souladu s ustanovením 78 odst I písm. b) ZVZ. V souladu s ustanovením 62 odst 2 ZVZ smluvní strany uzavírají tuto rámcovou smlouvu. 3. Předmět smlouvy 3.1 Předmětem smlouvy jsou jednotlivá plnění ze strany prodávajícího realizována na základě písemné výzvy k poskytnuti plněni (dále jen dllčl objednávky ) ze strany kupujícího a písemného potvrzení o akceptaci této výzvy ze strany prodávajícího v souladu s ustanovením 5 92 odst. I písm. a) ZVZ, kdy je rámcová smlouva uzavřena Jen s Jedním dodavatelem, a veškeré podmlnky plněni jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny. 3.2 Prodávající se zavazuje na základě jednotlivých dílčích objednávek kupujícího zajistit pro kupujícího a prodat kupujícímu tonery a Inkoustové náplně, které budou blíže určeny v dilčich objednávkách, přičemž veškeré dodávané Inkousty a tonery musí být originály doporučené výrobcem (pod pojmem originál se rozumí takový spotřební materiál, který je doporučený výrobcem k danému typu tiskárny či který je zcela parametricky kompatibilní s uvedeným, výrobcem doporučeným spotřebním materiálem - parametry je myšleno zj. kapacita, kvalita inkoustu, kvalita média v toneru apod.). 3.3 Kupujicí se zavazuje za dále stanovených podmínek zaplatit prodávajíclmu dohodnutou cenu za plněni. 4. Cena 4.1 Cena zboží Je stanovena na základě jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze č. I rámcové smlouvy. Tyto ceny jsou platné po celou dobu trváni smluvniho vztahu. 5. Platební podmínky 5.1 Právo na zaplacen! zboží vzniká prodávajíclmu řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě plněni v souladu s touto smlouvou. 5.2 Platba za dodané zboži bude kupujícím zpětně uhrazena na základě prodávajícim vystavené faktury daňového dokladu (dále Jen faktura), který musl obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dané 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů. 5.3 Prodávajlci vystaví faktum vždy nejdéle do 15 kalendámlch dnů následujícího měsíce po měsíci, v němž bylo zboží odebráno, a to za celý předcházející kalendářní měsíc. Nediinou součástí faktury budou oprávněnými pracovníky kupujícího podepsané protokoiy!dodaci listy za jednotlivé dilčl objednávky. 5.4 Na faktuře musí být bezpodmínečně uvedené tyto údaje: číslo rámcové smlouvy, účelové číslo a číslo střediska kupujlciho ke každé dílčí objednávce. Tyto údaje je kupující povinen zadat při objednáváni zboží. Jedná se o interní údaje kupujíciho. 5.5 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dni ode dne jejího obdrženi kupujicim. 5.6 Kupující může fakturu prodávajícímu vrátit v případě, je-ii fakturovaná částka neoprávněná, faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo když její součásti nebude kupujicím podepsaný protokol! dodati list za každou dílčí objednávku. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet její lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené Čl doplněné faktury. 5.7 Za den platby je považován den, kdy bude Částka určená na úhradu faktury prodávajícího odepsána z účtu kupujícího. Stránka2z6

51 H1/ J evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ps1000 ĺ 6. Doba,mlstoazpůsobplněnl 6.1 Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím bude realizován na základě dílčlch objednávek. Dílčí objednávky budou vystavovány prostřednictvím kontaktních osob. 6.2 Kontaktní osoba, která je oprávněna za kupujícího vystavovat objednávky: Daniela Puchmeltrová, Kontaktní osoby prodávajiclho: a. Vladimír Kozel, b. Zuzana Danicsová, 6,3 Dnem objednáni se rozumí den prokazatelného doručeni dllčí objednávky. 6.4 Mlsta plnění: ŘLP ČR, s.p., IATCC, Navigační 787, Jeneč ŘLP ČR, s.p., Letiště Turany, Brno ŘLP ČR, sp., Letiště Karlovy Vary, K letišti 205, Karlovy Vary ŘLP ČR, sp., Letiště Mošnov, Ostrava ŘLP ČR, s.p., Technický blok, Aviatická 1039, Praha 6 ŘLP ČR, ap., Letecká škola, K letišti 934, Praha 6 ŘLP ČR, sp., Smetanovo nábřeží 33414, Praha I ŘLP ČR, sp., Buchtův kopec, Sněžné na Moravě ŘLP ČR, s.p., odděleni OLG, Letiště Václava Havla, Hangár B (čislo parcely 2678) Konkrétní místo plněni bude uvedeno na dílčí objednávce. 6.5 Zboží dle dlíčich objednávek musí být do místa plnění dodáno nejpozději třetl pracovní den ode dne objednáni, vždy v době mezi 8-12 hodin. Dnem objednáni se rozumí den prokazatelného doručeni dílčí objednávky. 6.6 Překročení termínu plnění je prodávající povinen oznámit kupujícímu, který má právo takto zpožděné zboží odmítnout a svou objednávku stornovat. 6.7 Zboží uvedené v příloze Č. 1 smlouvy musí být vždy dostupné a připravené pro včasné doručeni. 6.8 Zboží je prodávajlcl povinen zabalit nebo opatřit obalem pro přepravu zboží, 6.9 Součásti dodávky musí být tři vyhotoveni dodacího listu a originál dílčí objednávky, jejíž náležitosti jsou uvedeny v bodě 5.4 smlouvy. 7. Vlastnické právo a nebezpečí Škody 7.1 Vlastnické právo ke zboží dodanému podle této smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího po podpisu předávacího protokoluldodacího listu ke každé dílčí objednávce oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí dodávky jel veškerá dokumentace, která souvisí se zbožím. 7.2 Prodávající prohlašuje a odpovídá kupujícímu za právnl bezvadnost zboží, a za skutečnost že uzavřením této smlouvy není porušeno žádné oprávnění či povinnost prodávajícího nebo oprávněné zájmy jiných osob. 7.3 V případě, že jakákoliv jiná osoba uplatni nárok proti kupujícímu z titulu porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s touto smlouvou, zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které v souvislosti se sporem mezi kupujícím a jinou osobou kupujícímu vzniknou. Dále se prodávajicí zavazuje nahradit kupujícímu veškeré vzniklé škody, které mu vzniknou v důsledku uplatnění autorských nároků vciči kupujícímu v souvislosti s touto smlouvou ato v plné výši bez jakéhokoliv omezení. Stránka3z6

52 / evidenční Číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: lpsi Nebezpečí Škody přechází na kupujícího spolu s vlastnickým právem po podpisu předávacího protokolutdodacího listu ke každé dílčí objednávce oběma smluvními stranami. 8. Záruka a odpovědnost za vady zboží 8.1 Prodávající poskytne na veškeré zboží dodané podle rámcové smlouvy záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná plynout od dne předáni zboží kupujícímu a s tím spojeného podpisu prctokoluldodaclho listu. Zboží bude po tuto dobu způsobilé ke smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Tato záruka se nevztahuje na zboží, které má spotřební charakter. Délka záruční doby u zboží spotřebního charakteru je daná obecně platnou právní úpravou. 8.2 Kupující má právo reklamovat ištěné vady kvality. Nahlášení reklamace je možné učinit e mailem nebo telefonem. Telefonní oznámení musí být následně potvrzeno písemně em. 8.3 Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně odstranit reklamovanou záruční vadu zboží či vadné zboží vyměnit za nové. 8.4 Záruční doba podle rámcové smíouvy bude přerušena a příslušně prodloužena o dobu potřebnou k odstraněni vady. Rozhodujícím datem je datum oznámení vady prodávajícímu. 8.5 Pokud není v rámcové smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady přiměřeně ustanoveními obchodního zákoníku. 9. Smluvní pokuty a odstoupení Od smlouvy 9.1 Smluvní strany sjednávají pro případ porušení smíuvních povinností smiuvní pokuty. 9.2 V případě, že prodávající nedodrží termín plnění sjednaný v článku 6., je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smiuvni pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné dllči objednávky za každý započatý den prodíeni. 9.3 V případě porušeni podmínky dostupnosti dle bodu 6.7 smíouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den nedostupnosti zboží. 9.4 Za jakékoliv další porušení povinnosti dle smíouvy je prodávající povinen zaplatiti kupujícímu smíuvrii pokutu ve výši 1000,- KČ za každé takové porušení. 9.5 Smluvní pokuty sjednané rámcovou smlouvou, hradí povinná strano nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 9.6 Prodávají je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit v případě, jestliže kupující bude v prodlení s plněním splatného finančního závazku déle než 30 dní od data jeho spíatnosti. V takovém přlpadě končí platnost a účinnost této smlouvy dnem prokazatelného doručeni oznámení o odstoupení kupujícímu prostřednictvím vlastníka poštovní licence. 10. Ostatní ujednání 10.1 Zboží bude baleno tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování bylo řádně chráněno před poškozenim. Prodávající je odpovědný za Škodu způsobenou vadným balením Prodávající je povinen při realizaci rámcové smlouvy respektovat podmínky ŘLP ČR, s.p. ohledně režimu vstupu a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky kupujícího. Prodávající výslovně prohlašuje, že byl s tímto režimem srozumitelným způsobem seznámen Prodávající prohlašuje, že realizací rámcové smlouvy nejsou dotčena žádná práva jiných osob a prodávající má právo dodat kupujícímu předmětné zboží a převést na kupujícího veškerá práva s tím spojená s ohledem na autorská práva. Veškerá odpovědnost z tohoto vyplývající jde k tíži prodávajícího, který odpovídá za Škodu způsobenou porušením tohoto ustanoveni Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen zveřejnit smlouvu a související Informace a dokumenty týkající se jejího plněni ve smyslu ZVZ. Kupující neuveřejní Informace, u kterých to vyžaduje ochrana Informaci a údajů podle zvláštních právních předpisů, tj. zejména takové, které se Stránka4z6

53 J Y evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, S p /PS/000 ľ Ý týkají autorských práv ve smyslu zákona Č Sb., autorský zákon, ve zněni pozdějšlch J předpis(i, obchodního tajemstvl podle 17 a násl. obchodního zákonlku a ochrany civilního letectví podle Leteckého předpisu L 17. Prodávajlci bere dále na vědomí, že kupujlcí je povinným subjektem podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přlstupu k Informacím, ve zněni pozdějších předpisů Prodávající podpisem rámcové smlouvy bere na vědomi, že nen! oprávněn sdělovat Či jakkoliv šířit Informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodu požadavků na zachování bezpečnosti v civilním letectví, které vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních služeb přijmout taková adekvátní opatřeni, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Prodávající nesmí zejména jakkoliv reprodukovat a dále šlřit informace, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy Subdodavatelé Prodávající se zavazuje předložit kupujlclmu seznam subdodavatelů (dále jen»seznamu), jímž za plnění subdodávky uhradil vice než 10% zčásti smluvní ceny uhrazené kupujícím prodávajícímu V jednom kalendářnlm roce. Tento seznam předloží nejpozději do následujiclho kalendářního roku. U subdodavatelů, kteří mají formu akciově společnosti, přiloží prodávající rovněž seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Seznam vlastníků akcii nesmí být starši než 90 dnů před dnem předloženi seznamu. 11. Vyšší moc 11.1 Smluvní strany se osvobozuji Od odpovědnosti za äástečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládajl okolnosti, které vznikly po uzavřeni této smlouvy v důsledku stranami nepředvidaných a neodvratitelných událostí, mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plněni předmětu této smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tim, že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodné obohaceni, 12. Závěrečná ustanovení 12.1 Rámcová smlouvaje uzavřená na dobu určitou od do Určitost je dána buď dosažením finančního limitu podlimitní veřejné zakázky, nebo uplynutím lhůty, na kterou byla uzavřena, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve Rámcová smlouva může být plsemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědnl lhůta činí tři měslce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího pro doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně Změny a doplňky rámcové smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnou formou a musí být podepsány oběma smluvními stranami Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články rámcové smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a rámcová smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řidl ustanoveními obchodního zákoníku Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne Rámcová smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž dva exempláře obdrží kupující a dva prodávající Nedílnou součástí rámcové smlouvy je násíedujícl příloha Č. 1: Specifikace položek, nabídková cena a jednotkové ceny zboží Stránka 5z6

54 O Li :: J! kj; 2 -ľ C -O OD. C ( 3 : W rz r O (-3 CD N CD W C 1! Ci, C U, N Ilz

55 5,_ HP _ 14 Iutá (3393* SO 11 Černá (3396* fl 52 modrá 3391* Sl NP Tiskárna OWakt Pro L7630 HP Tiskárna Oftlteitt Pro K8600dn 7 tavná C4906A 13 9 ČaTVtfli C4908* S 13 Červená C9392* 46 Čnná (3403* 3 ::. huti C9373A S emi 15370A J J I 3 Červeni (3372* S HP Tiskárna Dest5nJet twa, 24 HP Tiskárna 0fcdet Pro K54004n žlutá C4909* 7 HPllskirnaOtRceJetProS000 -edá (3374* J 6 LZ / S modrá CA907A 7 Y - lulá CLI-521Y emi PGi-SBK Čtňiá W-SSC 67 modrá CU 521C fl 63 erveně CLI-SUM 20 4!!Z4 - - CANON Tiskárna Inkoustová PIXMA IPI ástcyan ( itmaiant CI77SEE 7 62 modrá W-SC Červená W-3M Iutá CU-SV barevná Q7%6 sada HPlIskárna Inkoustová PhotoSmart Q Černá (33646 I 48 barevná (8766! 49 Černi (87196! 11 riiodtá (67716! 52 litni C8773fl 7 57 huti 806V 3 CANON TiskárnaIPS Červená SCISM 3 61 Černá PGI SS Černi 803*8K 4 CANON Tiskárna Inkoustovi PNM* W4501 CANON Tiskárna Inkoustová PIXMA MP81O Černá modrá r čnu 6066K 3 HP llskárna Inkoustová PhotoSman (7100 5I Čerwsuá HPTIskirnaOfIlcejetK4lO 41 Černá (6614* 6 HPriskárnaApoiloP Černu ( HP Tiskárna Inkoustová W 240C 43 barevná C6625* HP Tiskárna inkoustovi Dl 845C 44 barevná (6578* 45 berani 0)366 sada HP Tiskárna Inkoustová Officeiet 0125X1 HP Tiskárna inkoustová Di 695C Tiskárna Inkoustová Di 94DC brevná 51649* I 51639* I 38 barevná c9363ee 57 HPTiskárnalnkoustováO(flceJet73lO 37 Černi CB7S73E 15 HP Tiskárna nkowto wá W 460W3T brawni (6657*1 24 Červená S10m 31. modrá SaSOc I r: 5160a 14P Tiskárna Inkoustovi W HPllskirna inkoustová 03930C HP Tiskárna Inkoustová Di 6122 HP ligami k*qwiová OJ 9?OCXI 29 barevná (6578* 45 HP Tiskárna Inkoustová Di HP Tiskárna DesignJtt 6500 MI Iigárna ntoustova L,eltJet fljj Ast» Černá (13230 I HPtskárnaDesUetSlSC 26 huti (4338* 57 HPTlskárnahkorntováDesifltlO 24 modrá (4336* 78 HP Tiskárna inkoustová BusIness Ii hood 23 Červená (4837* 69 KP Tiskárna Inkoustová Business II Černá 51645* HP Tiskárna inkoustová W žlutá 51y 34 Černi C6656AE lni (6658*! 20 HP Tiskárna Inkoustová OtCca Jet 2175 HP Tiskárna isikoustoyá Photo5rr,art modrá (4911* I 18 Červeni C8324EE 5 19 žluti C8325E1 S ir erná (4844* 110 HP Tiskárna Inkoustová absintu ii lota (4913* I 15 Černá CNES4E 3 16 Černá C3322EE 2 17 modrá C5323!E S HPT,skiroaPbotosmarlPremlum 21 Červená (4912* I HPThkirnaOeslrjetSOOPiul Uchazeč Jo opriveněn předložit výrobek obdobného dnarakteru a kvality, jel bude kornpai1ni a uvedenými typy tlsk*ren. Cist kodu ná$iěje pouze bilormativnl z d0vu lepil oantace a ldendfdtsce Ldwzeče V bskovém prostředí zadavatela modrá (9371* S

56 tmi - ---F -_ E..- z,-; - r.4sr% :t : - - EE Černá modrá C žlutá E HP Tiskárna laserová Color U (PlSISn Červená 0543* Čerpá 8PC HPLaserJet4OSON 75 Černá (6511A I HP LaserJet 2420n 76 Černá C711SA Z HPrnalaseroviUl000W HPllskárna laserová U IWOn 77 Černi 05949* 13 HPTlskimaIaserováUlJ2O 78 Černi C4096A HPTIskMna lawovi U 210GW 79 tmi C4091A $ HPTtskánia laserová U22000N Černí C4092* 81 Černi 02610* II? Tiskárna laserová U 2300DM :c.._ _ J9_ 5 5_.. G ui.?.ť i t. -.iintt.v ů C.dt 4 I modrá C97014 M Huti C9702A HP Tiskárna laserová U Červeni 0703* 86 Černi 03960* 87 modrá 03961* 88 žlutá 03962* 1 HP Tiskárna laserová U 2840mfp * 1 90 Černi 0061* 2 HPTlskirn.laserováU4l000TN 91 Černi HPTLskánhalaserováLJ4Z000TN 92 Čenii C4129A IlPTiskin,ala,eroviIJS0000N 93 Černi modrá 3731* 4 95 Huti C9732A 2 HPTlskárnal.serováUs500hdn 96 Červeni 3733* Z 97 Černi 0971* J!.._. modrá C09fl*E Červená C0973*6w920 3 HP Tiskárna offlc. Jet Huti C0974* Černá C XL modrá C4907*.940XL Červeni C4908A=940XL 3 HP Tiskárna omcejet žluti C4909At940XL Černi 0906* 1 HP Tiskárna laserová U St 106 Černi C4156A HP Tiskárna laserová U 8500C 43 HP Tiskárna laserová U 85S00N 107 Černi (3316 EE modrá ( Červená ( HP ngirna Ph9tosrnast D žlutá C83205E Černi (6320* modrá (6321* žlutá (6322* 12 HP Tiskárna laserová U CMl4ISfnw 114 Červená (6323* Černá (92274* 1 HP Tiskárna laserová HP Tiskárna laserová U-4P 116 Černi (3903* HP Tiskárna laserová U-SP HPTlskárna laserová U-6P Černá 3909X 1 HPLaserSet8000DN C3903* 1 HPTlskárnalaserováUsP..!L, ani ú i 1_ 1_ 1_ Černi (62504K 6..J.a... Černi (6251*-C 3 HpTlskima (obr laserjet CP3525dn Černi (6252*-Y J 122 Černi (6253*-M tamil « * S 124 modrá CC531AC-31* žluti (3324Y.32* Čerweni C033#M-33A Černi ( modrá CE321A.C 2 2 HpTj(rflJet(P2025 HPTlsscima LaserJet (P žluti (6322*-Y Červeni C6323*M Černi HP Tiskárna Desk)«460, 5740 IiY Černi Černá modrá OKlTlskimalaserováS4000N 135 žluti ervená Č

57 ,j,_ 144 ČervenI S 145 Černá modrí žlutá Červeni Černi 106R Žluti 106R Čarvni 106R Černá Xerox XEROX ThUma WC MISI 135 Černá Xerox išz Černá XeroXll3ROO3lB I XEROX flskámnaoc42sst ISO modu (1 Tiskárna Iaserovl COll 143 pluti 4448 :_ oxj Tlslini. Iasero,i CSSOdn ĺ / Y I 7 aj Čarná Xwaz XERQXluIcájta 5750 Uchazečje opivenčn předažfl výrobek obdobného chaiaklew a kvality, Jež bude kompatibllni e uvedenými typy tiskáren. ČIslo kódu riůplrbů $e pouze lnforniatlvnl z důvodu lepší odentace a Identifikace uchazeče v tiskovém prostředí zadavatele. 183 Červeni 4072-C 3 iiz žluti 4072-M modrá 4072-Y 3 iir Černá 4072-X 167 Čni EPSONLQ67O fl EPSONTRIIm.tg Česná K fl EPSON flstcárnia LQ6SO 171 Černá Photoolatk žluti YaIlow světle Červen. lj1ht Mesenta modrá C, Červeni Mqent.-T svitla modrá LS5ht Cfln ni svttiejeti uritstaá-1307 Černá c13t I iě Černá EPSONLU-em 2 EPSONTlskárnal.X tavená Xa,w ISS Hutl eoz-wjsroiiss XEROXllskimaWotCtntrtMžl 156 modrá Xerox.006R0U L I Čard isi 4423 J *31 hutl (1 llakórno Iaserovl CS9000N 160 Černá 8050 NashumtnTjsUm. liosd 161 Černi NashuatecTlskkrna Černá onerzlos NashuatecTlskáma27os 163 Černi oner4fl 1 Nashu.tecThkámaD4l2 164 Černá TN2205 I_ N.shuatecTlsklma OSM 627,INP 165 Černi 201W11 1,,, lnlotectiskirnaz3lg 166 Černi AR 208T I SharpTIskimnaARS4lO 141 modrl (1 Tlskhn. eserovi MCSEldn 178 Černi I TAllYTlskiml Černi gsojns I GENICOM TISkirTTe LM6 134 Černá W Ricoh Tiskárna MP 2000 Černá 2220D 4 Ricoh TISXSTTII MPrZSS0 EPSON Tiskárna Sty!us Cotor ligo ungllskámn XEROX Tiskárna laserová Phaser 77506X

58 gur 166 Cernj G4SOOA 5 II? modrá C49ŮIA 5 C4901A HPTbkÁmsOHIceJ.tProsQX Huti t.mi C HPllskjrneOirceJetP,oXs40odn 191 i,,od$ C9232A Y e.rvená C9312A HP kima DfEaJ.t Pro ZIEOQSII OlIMA HP mkima Otsl.t Pro L7610 letni c44wa ZS HP TISI3OTI* Iakaustevi U modrá CCSIIA SS lwttikirna k Joauitovi malinu u 1100d 196 ČetwnC C481?A ZS HP Tbkirn. Inkoustovi Eiulness U Huti 04112A ZD HP tiskárna lnknuttnvi flnknj.t 70 9Ü J! ii uir išt O Wfli. CEA 5_ lahtns Čub tlakově Naty Je pouze btormsllvnl z důvodu lepil orientace e ldentttkace uchazeče v tlakovém proatiedl zadavatele. Uchazeč Je oprůveněn předlollt obdobného charaktem e ltveiily, jel bude kompawllnl uvedenými typy tlskken. J.«Ľ robek 200 belt 4 L202 bemv,,4 lderdossl 202 odpad z rasy z 204 betl W 6 n..-a: Ttskirrte laseroví OŠI p,45fl TtiAirnslsiertvkOŠlCSWdn XEOKTIskÁm. astroví Pha,er 77500X TiskÁrna laserová 01(2 i cen 4. -r Á M.SŠ Čtslo listového válce Je pouze lrdormalivnl zdůvodu lepil orientace a ldenulkn uchazeče vtiskovém proetledl zadavatele. Uchazeč J. opmvenáli pyedo!ll Wtobek obdobného charakteru a kvalty, bude kornpallblril uvedenými typy llskten. Jž

59 -V I / Í CELKEM za inkoustové náplně CELKEM za CELKEM za tiskové hlavy CELKEM za tiskové válce ŇABÍĎ3?Á CENA bez tonery NABIDKOVA CÉNA s 6P14 sz

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Stránka č. 1 z 20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Kontakty Odhlásit http://www.isvzus.cz/cs/account/settings Úvodní stránka Aktuality

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více