milost & pravda Bůh slíbil, že tě vysvobodí Dopis církvi Skupina turistů a skupina vysokohorské turistiky zvou na své nové akce. Čti na str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "milost & pravda Bůh slíbil, že tě vysvobodí Dopis církvi Skupina turistů a skupina vysokohorské turistiky zvou na své nové akce. Čti na str."

Transkript

1 milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í C e s t a ž i v o t a červen 2007 ročník 7 číslo 6 pro vnitřní potřebu neprodejné Slovo úvodem Dárce života Skončilo shromáždění a nám se ještě nechce domů. Venku je moc hezky. Nasedáme s přá teli do auta a jedeme na minipiknik k vodě. Podvečerní sluníčko už tolik nepálí a nádherně se odráží na vodní hladině. Všude je klid, jen občas nám za zády projede cyklista. Povídáme si o hudbě, knížkách... a najednou jsme u vědy s názvem genetika. Hospodin v Bibli říká, že nás zná ještě předtím, než nás stvoří v lůnu maminky. Jak to asi prakticky probíhá s tím tvořením nového života? Co všechno dnes lékaři genetici dokážou? Jak moc mohou zasahovat do vývoje plodu? Moje fantazie jde ještě dál. Dnes vědci klonují zvířátka. Ale co když se jednou povede naklonovat člověka? Bude opravdu nor mální? Bude živý jako my? Bude mít duši a ducha? Vloží do takového stvoření Bůh život, nebo to bude jen prázdná schránka? Manžel mi na to odpověděl: Když pominu to, jestli je klonování lidí etické, a fakt, jestli vědci vůbec někdy dojdou tak daleko, že dokážou klonovat tak složitý organismus člověka, pak myslím, že Bůh do něho život vloží..., a pak dodal velmi jednoduchou věc. Informaci, kterou mám léta v povědomí, ale teprve teď jsem ji pochopila tak nějak vnitřně....protože Bůh je plný života a touží život rozdávat v plnosti. Je až absurdní, že jsem Boha ve svých představách takhle omezovala. Copak si Bůh vybírá, komu daruje život a komu ne? On sám je přece život (Jan 14:6), přetéká jím. Žehná vším dobrým, protože v Něm není ani náznak tmy. Zařídil jednoduchý princip rozmnožování lidstva, aby jim mohl požehnat. Řekl muži a ženě: Množte se a naplňte zemi. (Jak mezi námi v ten podvečer vtipně zaznělo: V původním plánu to nebylo tak, že by Bůh stvořil vědce a jeho asistenta a řekl jim: Klonujte se a naplňte zemi. ) Slýcháváme smutné výčitky: Proč Bůh dá tolik dětí támhletěm, co se nedokážou pořádně postarat ani o jedno, a těm, kdo by dítě opravdu chtěli, ho nedá? Já si osobně myslím, že Bůh touží dát děti všem bez rozdílu, vždyť děti jsou požehnáním a Bůh rád žehná. Čeká jen na ten impuls. Jakmile se spojí ty dvě správné buňky, Pán vloží (dávno předtím zamýšlený) život. A ať chceme nebo ne, dává život i tam, kde ho třeba dva nezodpovědní jedinci vůbec neplánovali to už je na rozhodnutí každého člověka (jsme zodpovědní za své činy a svá rozhodnutí). Proč tedy ne všichni mají děti? Tím jediným důvodem je, že někteří lidé prostě nejsou zdraví. Ale za to přece Bůh nemůže. Je to podobné, jako kdyby člověk na vozíčku vyčítal Bohu, že by tak rád vyhrál olympijskou medaili pro ČR v běhu, a Bůh to nakonec umožní jen Zátopkovi a Kratochvílové. Věřím, že Bůh touží po tom, aby i ti na vo zíčku byli zdraví a mohli volně běhat. A stejně tak, jako je mnoho případů, kdy lidé po modlitbě vstali z vozíčků, tak i mnozí bezdětní byli po modlitbě Bohem požehnáni dětmi. Zkrátka to vyčítavé proč je třeba změnit na prosím. Pak teprve může Bůh něco dělat. Bůh totiž mezi lidmi nedělá rozdíl. Všechny nás miluje a touží rozdává život všude a všem. Nešetří jím. Plánuje ho. Vždyť: Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě... (Jer. 1:5) Hospodin mě povolal z života mateřského; od nitra mé matky připomínal moje jméno. (Iz. 49:1) On je tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky... (Iz. 44:24) Už prvnímu člověku osobně dal život a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. (Gen. 2:7) Není skoupý na darování života, protože On sám je život a dárce života. (Sk. 3:15) x Bůh slíbil, že tě vysvobodí Na tajném obřadu, který naplánoval Hospodin, po mazal Samuel Davida za krále v Izraeli. Samuel tomuto zbožnému mladíkovi řekl: Teď jsi Bohem pomazaný, abys vládnul jeho lidu. Ale bude to pro Davida ještě dlouhá cesta k trůnu. Než se slib jeho pomazání naplní, bude tento oddaný a věrný Pánův služebník čelit mnoha zkouškám a testování. O pouhých pět kapitol dále peláší David přes úbočí hor a po prašných cestách, utíká od krále Saula, který přísahal, že ho zabije. Jak ponižující začátek pro tak bohabojného, Boha milujícího muže jako byl David. Tady byl člověk podle Božího srdce, nedávno poma zaný, teď však běží jako o život, štvaný, bezmocný, bez domova a sám. Davidovou jedinou myšlenkou bylo: Musím se hned dostat ze země. Jestliže se ne dostanu ze Saulovy pravomoci, jsem mrtvý. Prchal k místu, které bylo za hranicemi nejblíž. Bylo to filištínské město Gat, kde vládnul král Achiš. Když se David k této nepřátelské pevnosti blížil, snažil se vypadat jako normální pocestný a doufal, že ho nepoznají. Přesto musel zaslechnout, jak si pohraniční stráž šeptá: Není tohle David, muž, který zabil Goli áše? Izraelci o něm zpívali chvály, protože pobil tisíce našich lidí! Vypadá to, že cena za jeho zadržení je naše. Přivedeme ho do paláce a předáme ho králi. David poznal, že jeho život je v nebezpečí, protože nepřátelští Filištíni ho nejspíš obviní z terorismu. Je pravděpodobné, že ho hanebně zbijí a udělají si z něj podívanou, budou ho předvádět od města k městu. Písmo prozrazuje, že David se velmi gatského krále Achiše bál. (1. Sam. 21:12) Když ho vedli do paláce, byl David čím dál zoufa lejší, a tak se rozhodl předstírat šílenství. Začal křivit obličej, koulel očima a měl pěnu u úst. Všichni fili štínští čumilové museli být v šoku, když viděli, jak tu tenhle kdysi mocný válečník povídá nesmysly a vřeští jako idiot. Představuji si, jak se nepřátelské davy rozcházejí, když vidí Davida divoce gestikulovat, škrábat na dveře a útočit na všechny kolem sebe. V těch dnech existoval veliký strach z pomatených lidí, protože co kdyby měli démony, kteří by mohli zaútočit. Zkuste si představit tu chaotickou scénu, ke které pak muselo dojít v paláci, kam byl David přive den. Když hrál šílence před Achišem, blábolil a slintal, filištínský král zařval: Odveďte odsud toho muže. Je to šílenec. Proč jste toho blázna přivedli do mého domu? Dopis církvi PROBĚHNE ČAS ZASTAVENÍ, HODNOCENÍ A POČÍTÁNÍ NÁKLADŮ Od února jsme ve sboru v Českých Budějovicích a Českém Krumlově začali realizovat nový systém skupin. S uváděním do praxe všech podnětných myšlenek, které jsme v této věci od Pána přijali, nabíráme praktické zkušenosti a poznáváme, co je dobré zachovat a co je nutné vyladit, aby nový systém skupin byl přínosný pro praktický život každého jednotlivého člena i celé církve. Nyní je před námi opět čas se otevřít pro oživení Božích podnětů nebo k přijetí nových proběhnou v Českých Budějovicích a Českém Krumlově shromáždění, během kterých se proto budeme přibližovat k Bohu a otevírat se pro působení Ducha svatého. Shromáždění, která proběhnou: na nedělním shromáždění církve bude biblické vyučování o tom, jak otevřít svůj život pro Boží působení. Pondělí až čtvrtek proběhnou od hod. v obou sborech večery ztišení. Během těchto shromáždění bude sloužit jeden ze starších církve a povede zúčastněné k zhodnocení svého života během prožitého období, posvěcení a hledání Boží vůle pro nadcházející období. Tak vzali Davida zpět na hranice, kde ho varovali, aby odešel a nikdy se nevracel. Náhle byl volný a utekl do jeskyně Adulam, kde z vděčnosti, že byl osvobozen, napsal Žalm 34. V tomto dojímavém žalmu David připomíná celou epizodu svého zajetí a jak ho Bůh vyvedl z jeho děsivé zkoušky. Musím říci, že ze všech 150 žalmů je tento nepo chybně můj nejoblíbenější. Celý je o Hospodinově věrnosti osvobodit své děti z velkých zkoušek a krizí. David říká: Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech vyprostí. (Žalm 34:5,8,18,20) Všimněte si Davidova tvrzení v tomto žalmu: Hledal jsem Hospodina když chudák volal (Žalm 34:5,7). Ptám se vás, kdy přesně David volal? Muselo se to stát, když předstíral šílenství v Gat. Ale v pří tomnosti filištínských se nemohl modlit nahlas. To nás přivádí k další pravdě ohledně Božího vysvobození. Někdy je to nejhlasitější volání naprosto bez hlesu Vím, jak takové vnitřní volání vypadá. Mnohé z nejhlasitějších modliteb v mém životě těch nejnaléhavějších, srdceryvných, nejhlubších volání proběhlo v naprosté tichosti. Občas jsem byl tak ochromen okolnostmi, že jsem nedokázal promluvit, byl jsem tak zdrcen situací, že jsem nebyl schopen dost jasně myslet, abych se modlil. Někdy jsem seděl sám ve své studovně tak bezradný, že jsem vůbec nedokázal cokoliv Bohu říci, přesto po celou tu dobu moje srdce volalo: Bože, pomoz mi! Vůbec nevím, jak se mám teď modlit, tak jen poslou chej volání mého srdce. Osvoboď mě z této situace. Byl jsi tam někdy? Myslel sis někdy: Nevím, co to znamená. Jsem tak přemožen svými okolnostmi, tak zaplaven hlubokou bolestí, nedokážu to vysvětlit. Pane, nevím ani, co ti mám říci. Co se to děje? Věřím, že to je přesně to, čím procházel David, když byl zajat filištínskými. Když psal Žalm 34, přiznával: Byl jsem v tak obtížné situaci, že jsem hrál roli blázna. Ale uvnitř jsem si říkal: Co se to se mnou P. Petrášek V pátek v Českých Budějovicích a v sobotu v Českém Krumlově se budou od hod. konat Večery Ducha svatého shromáždění, během kterých se budeme ve chválách, uctívání a modlitbách otevírat pro Boží zmocnění. Na co je třeba se zaměřit během večerů ztišení: V lednu jsme během večerů ztišení vedli každého zúčastněného k tomu, aby zhodnotil, v jakém stavu je jeho osobní vztah s Bohem, jak spravuje svůj vlastní život, jak žije se svou rodinou a přáteli a jak svým životem přispívá k životu a službě církve. Nyní je čas znovu zhodnotit každou z těchto oblastí svého života i jak jsme byli věrní v konání Boží vůle, kterou nám Pán pro každou z těchto oblastí zjevil. Je nutné pokračovat ve všem, s čím Bůh ve tvém životě začal! Ať každý z nás zhodnotí, čeho už dosáhl, v čem již vyspěl i v čem stále selhává. Ať každý z nás činí pokání ze svých hříchů a pozve Ducha svatého, aby dal moudrost a sílu učit se žít v Boží vůli v každé oblasti svého života. Správcové skupin ať zhodnotí svou službu. Ti, kdo vnímají ve správě skupiny pokračovat, ať se otevřou pro Boží moudrost a zmocnění pokračovat. Ti, kdo vnímají v nadcházejícím období nepo kračovat, ať přijmou Boží pokoj a skupinu pod svým vedením ukončí. Ať se správce rozhodne jakkoli, je potřeba, aby věnoval jedno setkání své skupiny k tomu, aby spolu D. Wilkerson děje? Jak k tomu došlo? Pane, pomoz! Zdá se, že David říkal: Tento chudý volal ze svého nitra, nevěděl co nebo jak se modlit. A Hospodin mě slyšel a osvo bodil mě. Bylo to hluboké volání ze srdce a Pán je věrný, slyší každé zafňukání, bez ohledu na to, jak je nejasné. Občas můžeme jen tiše stát a vědět, že Hospodin je náš Osvoboditel V roce 1958 jsem měl zlomené srdce, když jsem četl novinovou zprávu o sedmi teenagerech, kteří byli postaveni před soud za vraždu zmrzačeného chlapce. Duch svatý ve mně vzbudil tak silný neklid, cítil jsem, že mě vede, abych jel do New Yorku k soudu, kde přelíčení probíhalo, a vstoupil do soudní síně. Byl jsem přesvědčený, že mě Duch svatý vybízí, abych se pokusil s těmito mladíky promluvit. Když se zasedání toho dne chýlilo ke konci, začala se ve mně probouzet představa uskutečnění. Myslel jsem si: Ty chlapce vyvedou tamtěmi dveřmi ven v ře tězech a já už je nikdy nespatřím. Tak jsem vstal a razil si cestu mezi sedadly k soudní lavici, kde jsem požádal, zda by mi dovolili mluvit s chlapci ještě předtím, než se vrátí do svých cel. V tu chvíli po mně skočil policista a bez ceremonií mě vyvedl ze soudní síně. Všude kolem zářily blesky fotoaparátů a dotíraly na mě dotazy reportérů, kteří soudní přelíčení sledovali. Dokázal jsem tam jen stát jako opařený, oněmělý, v potupné, trapné situaci. Říkal jsem si: Co si bude moje církev doma myslet? Lidé na mě budou koukat jako na blázna. Byl jsem tak naivní. Uprostřed všeho toho zmatku jsem se uvnitř modlil: Pane, myslel jsem, žes mi řekl, abych sem přijel. Mýlil jsem se? Nedokázal jsem se modlit nahlas, protože by si média myslela, že jsem ještě větší blázen, než vypadám. (Vypadal jsem už jako trouba, když jsem si vzal kolárek!) Ale Bůh toho dne slyšel volání tohoto chudého muže a od té doby vím, že poctil moje neslyšitelné volání. Víte, z této žalostné scény v soudní budově se narodila služba Teen Challenge, která je dnes rozšířená po celém světě. A s pocitem štěstí sdílím Davidovo Pokračování na str. 2 se všemi členy skupiny společně zhodnotili uplynulé období skupiny. Ty, kteří chtějí vstoupit do služby správce skupiny a začít novou skupinu, chci povzbudit, aby odvážně vstoupili do malých začátků služby. Každý nový správce skupiny musí absolvovat seminář pro nové správce skupin. Ten proběhne od hod v Č. Budějovicích a v Č. Krumlově. Období, které je před námi: Toto ztišení církve je směrované k přijetí Boží inspirace pro období prázdnin. Čas prázdnin je i ča sem dovolených. Obdobím, kdy se většina z nás může více věnovat osobní relaxaci a upevnění vztahu s rodinou a přáteli. To vše je správné a potřebné a přeji každému, ať si to s Boží milostí užije. Skupina turistů a skupina vysokohorské turistiky zvou na své nové akce. Čti na str. 10

2 Bůh slíbil... Pokračování ze str. 1 pokorné svědectví z Žalmu 34: Hospodinem pochlu bím se z celé své duše, ať to slyší ponížení a ať se radují! (Žalm 34:3). David tu v podstatě říká: Musím něco říct všem Božím pokorným lidem na zemi teď i v letech, která přijdou. Dokud bude tento svět existovat, bude Hospo din osvobozovat každého, kdo k němu volá a věří v něho. Ve své neuvěřitelné milosti a lásce osvobodil mě, přestože jsem udělal velice hloupý tah. Tohle jsem se z Žalmu 34 naučil: Když k vám ne přítel Satan přichází jako povodeň když se octnete v hlubokých vodách utrpení když problémy zaplaví vaší mysl pochybnostmi když kolem zuří chaos a ne dokážete ani pořádně myslet nepotřebujete modlitební knihu nebo doktrínu, jak se to naučit. A nemusíte se odsuzovat, že ze sebe děláte blázna. Všechno, co potřebujete, je vědět, že náš požehnaný Pán slyší každé opravdové a upřímné volání, hlasité nebo nepromluvené, a odpovídá. Bude li chtít, pošle anděla, nebo jich pošle celý zástup, aby tě obklopili a uchránili před nebezpečím. I když jste jednali hloupě nebo prokázali strašlivé selhání víry, jediné, co potře bujete, je vrátit se k volání ke svému Vysvoboditeli. On je věrný, aby slyšel vaše volání a jednal. Petr poskytuje další pohled na Pánovo osvobození Apoštol Petr píše o dvou kataklyzmatických udá lostech z Genesis: o Noemovi a potopě, a o zkáze Sodomy a Gomory. Když o těchto dvou událostech přemýšlíte, jak si je představujete? První zahrnuje strašlivý křik mnoha topících se lidí, když Bůh pomstil násilí Noemovy generace. Když strašlivé povodňové vody vystoupaly nad domy, stromy a nejvyšší místa na zemi, lidé se zoufale drželi plovoucích větví, rozbitého nábytku, jakéhokoliv dřeva, ale všechno bylo marné. Ve druhé scéně si můžeme jen představit, jak ohromné sirné plameny stravují celá dvě města. Když dopad nul Boží ohnivý soud, skučeli lidé v ohromných bolestech, jak se začínali dusit a umírali po stovkách a tisících. Bible jasně říká, že tyto události byly Božími soudy. Ale faktem je, že žádná z těch událostí se netýkala Božích lidí. Takže, znamená to, že tyto strašlivé scény byly výhradně Boží pomstou nad hříšníky? Pravda je, že tyto scény byly určené k tomu, aby sloužily jako znamení, jako příklady Božího varování pro celé lidstvo, v každé generaci: Chci, abyste věděli, že jednám krutě s násilím a bezuzdným hříchem. Právě na to Petr ukazuje. Říká nám: Bůh přece neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím Radim Passer byl v Č. Budějovicích bezbožníkům odsoudil ke zkáze ale spravedlivého Lota vysvobodil Pán tedy umí vysvobozovat zbožné za zkoušek. (2. Petr 2:4 7, 9) Navzdory krutosti těchto příkladů posílá Bůh jasné poselství povzbuzení svému lidu, když jim říká: Právě jsem ti dal dva z největších příkladů mého slitování. Jestliže zprostředka povodně, která zaplavuje celý svět, dokážu vysvobodit jednoho spravedlivého muže a jeho rodinu nedokážu potom vysvobodit také tebe? Nedokážu poskytnout zázračný způsob úniku? Jestliže dokážu seslat soud, dštít oheň a síru, zničit najednou celá města, ale také poslat anděly, aby vy svobodili Lota a jeho dcery nedokážu pak také zařídit poslání andělů k tobě, aby tě vysvobodili z tvých zkoušek? Ponaučení, které z toho plyne pro spravedlivé, je toto: Bůh udělá cokoliv je třeba, aby vysvobodil svůj lid z ohnivých zkoušek a pokušení. Přemýšlejte o tom: Bylo třeba otevřít Rudé moře, aby vysvobodil Izrael ze spárů jejich nepřítele. Znamenalo to vyvést vodu ze skály, aby zachránil ty samé Izraelce z jejich zkoušky na poušti. Byl to i zázračný chléb, pokrm andělů seslaný doslova z nebe, aby je uchránil od hladu. A archa k záchraně Noeho před potopou, a eskorta andělů, aby vysvobodili Lota z ohnivé zkázy. Je tedy jasné, že Bůh ví, jak vysvobodit svůj lid, a půjde do jakéhokoliv extrému, aby toho dosáhl, bez ohledu na jeho okolnosti. Petrův slovní obrat Bůh ví, jak vysvobodit jednoduše znamená: Bůh již má plán. Úžasnou pravdou je, že Bůh již má plán pro naše vysvobození, ještě předtím, než k němu voláme. A on na svých plánech nesedí, jenom očekává naše volání o pomoc. Můžeme se dostat do nesnází v celoživotním zápase, přemýšlet, jak nás Bůh vysvobodí, ale on je vždy připraven uvést svůj plán v činnost. Objasnění vidíme ve 29. kapitole Jeremiáše, když byl Izrael v babylonském zajetí. Tohle byla možná největší zkouška, jakou kdy Boží lid zažil, přesto jim Hospodin slíbil: Po sedmdesáti letech vás navštívím a splním své Slovo, které jsem vám dal. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. (Jerem. 29:11). Tahle poslední část věty doslova znamená: abych vám dal, po čem toužíte. Bůh jinými slovy říkal: Říkám vám, že na vás nejsem naštvaný, že moje myšlenky o vás jsou dobré. A kromě toho vám dávám slib. Ten slib se objevuje v následujícím verši: Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. (Jer. 29:12). Všimněte si prvního slova v tomto verši. Věřím, že Bůh prostě říká: Když se budeš modlit, vyslyším tě. Víš, mám přesný plán pro tvé vysvobození, a na tobě je, abys mi důvěřoval, že ten plán uskutečním a vykonám. Důvodem, proč Bůh chce, abychom se stále modlili, je, že tak budeme připraveni na jeho vysvobození. A. Michalcová V neděli odpoledne jsem s velkou zvědavostí a také trochu očekáváním navštívila povídání Radima Passera v Církvi bratrské. Kdo to je? Poprvé jsem o něm slyšela od své pražské kamarádky Radany, která se v jeho firmě ucházela o práci. Jedni z mála zareagovali na její inzerát, sešli se s ní, popovídali, ale pro plný stav zaměstnanců to bylo vše, co jí mohli nabídnout. Žádný zaměstnanec od nich dobrovolně neodchází, a tak přijímají pouze pokud se rozšiřují. Zmiňované zaměstnanecké výhody jim může asi většina ostatních zaměstnanců závidět. Hned jsem se na internetu podívala na firmu Passerinvest group, a.s. a s veli kým nadšením v infu o společnosti četla slova Radima Passera, která začínala biblickým veršem: Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří... (Římanům 1,16) Jaksi jsem cítila hrdost za nás všechny křesťany a zadostiučinění, že i v Čechách mohou křesťané úspěšně podnikat a být velmi bohatí. Proto jsem se na osobní setkání velmi těšila a nebyla jsem zklamána. Uslyšela jsem poutavé vyprávění ambiciózního člověka o počátcích jeho podnikání, prvních finančních úspěších a pestrém osobním životě. V roce 1997 měl téměř vše, po čem lidé často touží. Velmi úspěšnou firmu, peníze, krásnou ženu, dlouho toužebně očekávaného prvního syna. Potom se vše zkomplikovalo a malý Maxíček těžce onemocněl. V té chvíli Radim Passer začal přehodnocovat životní priority a také se poprvé vážně obracet k Bohu o pomoc. Maličký syn nakonec ve věku dvou měsíců zemřel. Tato událost navždy změnila život Radima Passera i jeho manželky Jany. Prožité utrpení je stmelilo a přivedlo k Bohu, který jim dal nový život. V dalších letech Radim Passer málem přišel o firmu, což nakonec vedlo k jejímu ozdravění a ještě větším úspěchům, ale to už nebyl sám, vedl ho Ježíš. Nakonec se mu narodil další syn, kterému je dnes již přes pět let. Nyní Radim Passer dále úspěšně podniká, je členem církve Adventistů sedmého dne, založil občanské sdružení Maranatha, připravuje výstavbu komunitního centra a podporuje mnoho dalších charitativních aktivit. Zůstává věrným následovníkem Ježíše Krista a nese jeho světlo do míst naší společnosti, kde je většinou šero, nebo úplná tma. Život a cesta k Bohu Radima Passera mě v mnohém inspirovala a povzbudila. Proto jsem si také na závěr odnesla dvě jeho knihy popisující vždy tři a půl roku jeho života. V nich jsem se dozvěděla, zda je možné dělat bussines poctivě, co vše se ještě v životě Radima Passera přihodilo, a hlavně jak ho Bůh postupně formoval a vedl k sobě. Pokud i vy se chcete nechat povzbudit či inspirovat, ráda je zapůjčím. 2 Stručně řečeno, potřebujeme být připraveni, abychom uvěřili těm neuvěřitelným myšlenkám, které o nás Bůh má. Jeho slovo v podstatě říká: Máš můj slib, že tě vysvobodím ze všech tvých problémů a poku šení. Dal jsem ti mocné příklady, jak jsem vysvobodil své služebníky v minulých krizích. Teď jdi a modli se s očekáváním, nadějí a vírou, že tě také navštívím. Mám o tobě jen dobré myšlenky, myšlenky o uzdra vení a obnovení. Když jsem v Písmu studoval slovo vysvobození, četl jsem o Božím plánu pro krále Ezechiáše O tomto zbožném králi je napsáno: Ezechiáš jednal dobře, správně a věrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal, ať už šlo o Boží dům nebo o Zákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo. (2. Par. 31:20 21) Mnoha slovy nám Písmo říká, že tento muž byl největším králem, kterého kdy Izrael měl. Čteme, že srdce Ezechiáše bylo tak upnuté na Hospodina, že ani před ním ani po něm nebylo krále, který by se mu podobal. Pak si všimněme hned následujícího verše: Po všem, co Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do Judska asyrský král Senacherib a oblehl opevněná města, která chtěl dobýt. (2. Par. 32:1) Všimněte si úvodní fráze: Po všem Tohle odkazuje na všechno dobré, co Ezechiáš udělal: jeho chození v pravdě a svatosti, jeho hledání Boha, jeho lpění na Hospodinovi, jeho boj proti hříchu a kom promisu, jeho hluboké modlitby a víru, národní probuzení, které vedl. Písmo říká, že bezprostředně po těchto požehnaných věcech vstoupil Satan. Kní žectví a mocnosti temnoty obklíčily spravedlivého krále a Boží lid, aby vedly totální válku, která je srazí a zničí jejich víru. Ano, k tomu všemu došlo poté, co Ezechiáš založil mnoho služeb. Slovo založení v této pasáži znamená stabilní, vyzrálý, dobře upevněný. Zkrátka, vidíme vyhlášení války Božímu muži, který byl stabilní v duchu a vyzrálý ve víře. Satan neplýtval silami na slabé, nezkušené, váhající Boží dítě, zamířil své nej silnější zbraně na duchovního obra. Prakticky přes noc se Ezechiáš ocitnul v nemožné situaci. Otázkou bylo: Proč? Tento zbožný muž nežil v hříchu nebo ve vzpouře, byl jedním z Božích nejvěr nějších služebníků. Přesto Bůh Ezechiášovi nevysvětlil, proč ho postihlo tohle strašné obležení. Ovzduší uvnitř Jeruzalémských zdí bylo brzy plné ďábelských lží a rouhajících se hlasů, spolu se Sata novým obviňováním, které vířilo v Ezechiášově mysli: Bůh už s tebou není, Ezechiáši. Je to jasné, trestá tě. Jak by ses asi mohl do takového problému dostat, kdyby s tebou byl Bůh? Tady je názorný příklad ďáblova plánu proti každému oddanému Božímu služebníkovi V čase našich zkoušek a pokušení k nám přichází Satan a přináší podobné lži: Jsi teď obklíčený a není Uzdravování 1....přicházejte, aby jste byli uzdravováni... Jednou v sobotu učil Ježíš v synagóze. Mezi jeho posluchači stála úplně sehnutá žena. Byla již dlouho nemocná, obratle srostlé k sobě, mohla se jen pomalu šourat o holi, ohnutá jak luk, skoro až k zemi. Osm náct let. A i když ji nemoc denně trápila a sužovala, asi se už ani nezabývala tím, že by to mohlo být jinak, v jejím srdci už dávno vyhasla naděje, že by mohla být zdráva, že i ona by mohla žít svůj život bez bolesti. Nemoc se u ní dobře zabydlela a nemínila na daném stavu nic měnit. Ale co trvalo dlouhých osmnáct let, se mělo změnit rychle... Slova, která Ježíš v té synagóze mluvil, nebyla slova, jaká zde ta žena obyčejně slýchávala, byla to slova o Boží lásce k ní, o Bohu který je blízko, o naději věčného života, o pomoci v trápení, o lásce bez konce a bez podmínek, o naději bez vyjímky, o věčném milování. Ona to poslouchala a její srdce plakalo i smálo se najednou, její srdce slyšelo slova, která jí nikdy nikdo neřekl, ale kterým dobře rozuměla a která její srdce znalo od narození, přestože na ně ve svém nelehkém životě zapomněla... Když na ni Ježíš pohlédl a oslovil ji, celá se zachvěla a věděla, že se NĚCO stane. A když zavolal hlasitě a zcela zřetelně: Ženo, jsi zproštěna své nemoci, a vložil na ni ruce, ihned se napřímila a ve lebila Boha... a její ústa mluvila slova díků, kterými srdce přetékalo... cesty ven. Větší služebníci odešli za okolností, které nebyly horší než tohle. Teď je řada na tobě, abys padl. Selhal jsi, jinak bys tím neprocházel. Něco děláš špatně a Bůh je tuze nespokojený. Uprostřed své zkoušky Ezechiáš připustil svou bezmocnost. Uvědomil si, že nemá sílu, aby zastavil hlasy, které na něj dorážely, hlasy zastrašování, hrozeb a lží. Věděl, že se sám z té bitvy nevysvobodí, a tak hledal pomoc u Hospodina. A Bůh mu odpověděl. Poslal k němu proroka Izaiáše s tímto poselstvím: Hospodin slyšel tvé volání. Řekni Satanovi u svých bran: Ty jsi ten, kdo padne. Tou cestou, kterou jsi sem přišel, zase odejdeš. Ezechiáš téměř skočil Satanovi na jeho lest. Faktem je, že když se Satanovým lžím nepostavíme jestliže se v hodině své krize neobrátíme k víře a modlitbě, jestliže nečerpáme sílu z Božího zaslíbení vysvobození Satan zacílí na naši kolísající víru a zintensivní své útoky. Ezechiáš získal odvahu ze slova, které přijal, a ne zpochybnitelnými slovy byl schopen Senacheribovi říci: Ďábelský králi, ty mě nebudeš proklínat, nebudeš o mě neuctivě mluvit. Lhal jsi samotnému Bohu. Můj Pán mě vysvobodí. A protože jsi ho pro klínal, budeš čelit jeho hněvu. Bible říká, že Bůh hned tu noc Ezechiáše a Judsko nadpřirozeně vysvobodil: Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v jejich táboře Asyřanů. Ráno vstali, a hle všude samé mrtvoly! (2. Král. 19:35) Od doby Kristova kříže má Boží lid ještě lepší zaslíbení, než měl král Ezechiáš V jen několika prvních knihách Bible Bůh zázračně vysvobodil Noema, Lota, Davida, Ezechiáše, Daniela a tři hebrejské děti, Mojžíše, Jozua, Izrael, Josefa a mnoho dalších. Pokud jde o dnešní Boží lid, Kristova krev nás osvobodila od hříchu, záhuby a také mnoha dalšího: (On) dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. (Gal. 1:4) Věřící dnes nestojí jen na zaslíbeních, ale také na prolité krvi Ježíše Krista. A v této krvi máme vítězství nad každým hříchem, pokušením a konfliktem, kterému kdy budeme čelit. Možná jsi nedávno dostal dopis od ďábla. Tak se tě ptám: Věříš, že má Bůh dopředu informace, aby dokázal předvídat každou tvou zkoušku? Každý tvůj bláhový pohyb? Každou tvou pochybnost a strach? Jestliže ano, máš před sebou příklad Davida, který se modlil: Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil. Uděláš totéž? Pamatuj si: Když se budeš modlit, i v tichosti když odmítneš strach ze Satanových útoků a budeš od počívat ve víře potom se také jednoho dne probudíš do velikého vítězství. Bůh sám bude jednat s tvým nepřítelem a uskuteční svůj plán pro tvé vysvobození. V. Kocman Copyright 2005 by World Challenge Jeden z mnoha příběhů Nového zákona, který nám ukazuje, jaký je Bůh. To, co mi na tomto příběhu nedá spát, je, že toto zázračné uzdravení nebylo pro tehdejší kněží a vykladače písem až tak šokující, věděli totiž právě z písem, že Bůh chce svůj lid uzdra vovat. Překvapeni byli...zástupy... obyčejní lidé, laici asi o tomto Božím zaslíbení nevěděli, možná věděli, ale nebylo v synagogách příliš praktikováno, a tak když se to stalo,...celý zástup se radoval nad těmito podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Když mne Bůh našel a začal uzdravovat mé rány, bolelo mne srdce, když jsem viděl nemocné, věděl jsem, že Bůh by je mohl uzdravit, ale já jsem stál a nevěděl co dělat. Od té doby uběhlo hodně let a já cítím, že Bůh ke mně mluví: VŠECHNO MÁ URČENOU CHVÍLI A VEŠKERÉ DĚNÍ POD NEBEM SVŮJ ČAS, NYNÍ JE ČAS UZDRAVOVÁNÍ.

3 Známe se? Z. Sedláčková Eliška Plchová, Otěvěk, CŽČB Eliška nám už několik měsíců přináší zají mavou rubriku Známe se?, díky níž se o lidech kolem sebe dozvídáme velmi zajímavé informace, ke kterým se běžně nedostaneme. Ale kdo je Eliška Plchová? Známe ji? Hned na úvod si ji dovoluji vyzpovídat až do špiček bot. Konec konců, ona to samé pravidelně získává od ostatních. A tady jsou její vtipné odpovědi. Rychlodotazníček: Manžel: Jarda Děti: Ketka (20), Eliss (19) Motto: čti Bibli, tam najdeš motto na každý den Povolání: dětská sestra, ale v invalidním důchodu Vlasy: neurčitá hnědá občas přebarvená Oči: modré a trochu světloplaché Zuby: plombované, ale zatím moje Uši: s náušnicemi a nebo jenom s dírkou Nos: typický po taťkovi, když jsme někde spolu, hned každý ví, že patříme k sobě Pusa: hm to nevím Oblíbený jazyk: vepřový Obvod hlavy: měřili mě asi jako mimino takže OK Oblíbená pokrývka hlavy: kapesník se čtyřmi uzlíky, ten jsem ráda nosila na vodě Velikost bot: říkají, že další číslo už jsou sněžnice Oblíbená barva: mám ráda okrovou, hnědou, béžovou a taky modrou, červenou nebo jsi chtěla jen jednu? Oblíbené přísloví: 17/22 Oblíbená činnost: lenošení ve vaně s horkou vodou tak 39 až 40 C Oblíbená píseň: Halí belí Zpíváš si ji v posteli nebo v té vaně? Spíš před nějakým,,mrňouskem a poslední dobou těch malých dětiček je okolo nás hodně Oblíbený tanec: netančím Oblíbený hu dební nástroj: kytara Oblíbená hračka: ply šový medvěd Oblíbená knížka: Jede, jede mašinka Oblíbená kyt ka: dendrobium phalaenopsis a konvalinky A oblíbená bar va dendrobium phalaenopsis? Fialová, byla to moje svatební kytice Oblíbená domácí práce: ráda uklízím kbelík po vy tírání, protože to už je vše hotové. Ale poslední dobou se při tom spíš střídají holky. Oblíbené jídlo: krupičná kaše s hořkou čokoládou uvnitř. Oblíbený nápoj: káva rozpustná a nebo presso Oblíbené místo: kuchyně hned za dveřmi, kde je náš rodinný mlsný,,šuplík Kdo vlastní klíč? Pšššššttttt ať to není moc nahlas nemá klíč Oblíbený brouk: vlaštovka (že by to nebyl brouk?) Tak to vypadá, že jsi entomolog ornitolog samouk? To asi ano. Poznám snad jen slunéčko sed mitečné a mandelinku. V ptačím světě bych mohla jmenovat o několik víc, ale vlaštovky mě opravdu,,berou u srdce. Prožívaly jsme jejich přílet s ma minkou každé jaro a dodnes si voláme, když uvidíme první švitořilku. Jak se právě teď cítíš na druhé straně? Je lehčí vymýšlet otázky nebo na ně odpovídat? Myslím, že odpovídat. Je to na tobě, abys mě uháněla s odpovědí. Co tě zaručeně povzbudí? Každá modlitba. Zrovna dnes jsem měla jednu na ICQ. Dcery rychle dospívají. Jsi spíš matka nebo starší kamarádka? Snažím se být matka i kamarádka. Poslední dobou bych k tomu ještě přidala sestra v Kristu a za to jsme Bohu vděčná. Čím jsi chtěla být jako malá? Když mi byly 3 roky, šla moje sestra studovat na zdravotnickou školu do Jihlavy dětskou sestru a byla mi vzorem. Svoji práci jsem dělala ráda. Jinak jsem obdivovala popeláře, jak vyskakují za jízdy na držák vzadu auta. A to mi zůstalo dodnes. Jen už na ně nemávám. Takže by ses třeba i dneska ráda povozila vzadu na popelářském autě? Hmmm asi ano. Odvážná. A co bungee jumping nebo tandemový seskok z letadla? Šla bys do toho? Bungee jumping mi nic neříká, snad jen se na někoho podívat. Tandemový seskok by mě lákal, ale nevím, jestli bych měla odvahu. Myslím, že by mi stačilo letět letadlem. Splnil se ti nějaký opravdu velký sen? Ano, chtěla jsem mít hodného manžela. Jak tě znám, řekneš, že máš toho nejlep šího muže na světě. Jak dlouho jste manželé? Ano v tomto mě opravdu znáš. Jsme spolu 21 let. Hledelas dlouho? Vůbec jsem v té době nehledala. Byla jsem zklamaná a nikoho jsem nechtěla. Jen jsme si s kamarádkou vyjely na kole z Č. Budějovic do Otěvěka na chalupu k její sestře. Bylo to 30. dubna 1983 a bylo krásně teplo. Potkala jsem tam Jardu. Byli jsme si navzájem nesympatičtí. Nesympatičtí? To se s tvým nynějším harmo nickým manželstvím trochu vylučuje, ne? Jarda si dělal legraci z mé kamarádky a navzájem jsme o sebe neměli zájem. On byl moc výřečný a já nezajímavá a tichá. Až večer u ohně jsme si začali povídat o vodě a vandrech. Domů jsme jely s kama rádkou někdy okolo 4 hodiny ranní (já opět na skládacím kole Eska), abychom se stihly v Budějo vicích převléct do sesterských šatů a jít na prvomájový průvod. Protože začalo poprchávat, Jarda nám půjčil na cestu kožešinové vesty, které jsem mu měla za 2 dny donést na smluvené místo v Č.B. Tam jsme měli první rande Od té doby jsme toho hodně prožili. Uvěřili jsme skoro na stejně v roce Díky, Bože, že nám pomáháš každý den! Ještě pěstuješ bonsaje? Je to moje nynější domácí práce. Zalévám, zastřihuji, a modlím se za ně. Zajímavé bylo, jak jsem ji do stala. Jednou jsem si povzdechla, že bych chtěla práci, na kterou bych fyzicky stačila a do pár dnů jsem měla telefon s dotazem, jestli chci pěstovat bonsaje. Málokdo ví, že spolupracuješ na vydávání křesťanského časopisu pro ženy. Vydali jsme jen dvě čísla časopísku Ester na Domečku v Trhových Svinech. A možná to druhé bylo poslední. Co nejraději vaříš? Kotlety pro hosty, které snášíme. A co děláte s těmi ostatními?? Uvařím jim něco jiného (pro vysvětlení,,,kotlety pro hosty, které snášíme je název receptu, který pochází z knihy Péťa vařič aneb snadné etudy pro hrnce s pokličkou a obě ruce levé. Je to vepřová kotleta se sýrem.) Tak to potom vše vysvětluje. Jsi takové povzbu zení s nožičkami. Jsi od základu optimistka? Ne a do doby, než jsem uvěřila Bohu, jsem si každý náznak optimizmu přímo zakazovala abych nebyla zklamaná. Díky, Bože, že jsi mě vysvobodil. Máte doma dělbu práce nebo uklízíš i po pejskovi? Někdy máme dělbu práce, jindy pracují všichni a já odpočívám. Máš zaručený recept na domácí pohodu? Ano každodenní modlitba, abych nebyla na ostatní protivná. Recept je zaručený, ale vem si, když se vaří podle zaručeného receptu, někdy se to taky nepovede. Díky za rozhovor. 3 V nové rubrice Malá zamyšlení nad rodičovstvím se s námi bude Danielka Krédlová dělit o své zkušenosti, zážitky a pocity v roli maminky. Poodkryje nám tajemství jiného stavu, radosti a naděje ženy, ve které se rodí nový život. Malá zamyšlení nad rodičovstvím Plánovat s Pánem Už to budou čtyři roky co jsem šťastně vstoupila do svazku manželského. Jak jsme se s Martinem vzali, začali jsme nově chodit do církve Slovo života (nynější Cesta života). Tam jsem zjišťovala, že víra v Boha je úplně něco jiného, než jsem doposud znala. Můj pohled na víru se hodně rozšířil! Začala jsem nově žít. S manželem jsme vždy chtěli děti, a tak jsme se za to začali společně modlit. Vkládali jsme do Božích rukou celý proces otěhotnění. Modlili jsme se za pravý čas, kdy budeme oba připraveni mít miminko. Dva roky po svatbě v lednu 2005 jsem zjistila, že je to tu. Brzké zjištění těhotenství pro nás bylo něco nepopsatelně nového. pozitivní Přicházely různé myšlenky, děkovala jsem Bohu, že mé tělo funguje tak jak ho stvořil Hodně jsme s manželem diskutovali o nové situaci. V té době byla moje starší sestra Pája v 5. měsíci těhotenství. Natolik jsme se sblížily, že jsem se ptala Bývala jsem léčitelkou Léčitelství jsem provozovala jako živnost od roku Byla to práce, která mne velmi bavila a napl ňovala. Musím také upřímně napsat, že mě i finančně zabezpečovala. Moje klientela rostla a rozšířila se nejen po celé České republice, ale rozrůstala se také do zahraničí. Lidé odcházeli velmi spokojeni a do poručovali mé služby i svým přátelům a známým. Byla jsem přesvědčena, že moje léčba funguje. Později jsem však začala pociťovat, že mě něco svazuje byla jsem plná závislostí na správném stravování, na barvách, oblečení, na biorezonátorech, na energiích Jin a Jang cítila jsem se jako v pavoučí síti. V této době jsem začala být zoufalá ze svého soukromého života. Moje osobní neštěstí mě však ještě více vedlo k pomoci lidem způsobem, o kterém jsem byla přesvědčena, že je tím nejlepším. Moje cesta hledání Byla jsem na cestě hledání a stále jsem objevovala účinnější metody léčby. Moje energie byla natolik silná, že jsem ji předávala i na dálku a lidé vnímali brnění a pálení v různých částech těla. Pomocí ky vadélka jsem diagnostikovala různá onemocnění a disfunkce jednotlivých orgánů těla; a to i z foto grafie. Určovala jsem druhy stravy na dané léčebné období, bylinné směsi, minerální hospodářství v těle které minerály chybí a jak je doplnit, vedla jsem lidi k cviků jógy, k závislosti na měsíci a jeho cyklech, doporučovala homeopatii, akupunkturu a podobné čínské, tibetské i indické praktiky. Překvapivá zpráva Pocházím z nevěřící rodiny, a proto jsem toho o Bohu nikdy moc nevěděla. Přesto jsem věřila, že něco mezi nebem a zemí musí být, protože jsem pracovala s energií a fungovalo to. Nejprve jsem tuto energii nazývala podle čínských praktik matka Země a otec Vesmír, energie Jin a Jang, ale pak jsem se stále víc zabývala myšlenkami na Boha z Bible. Začala jsem se k němu modlit, vedla jsem k modlitbě i ty, kteří vyhledali moji pomoc léčitelky. S překvapením jsem zjišťovala, že modlitba byla účinná, navíc mne osvobozovala a naplňovala skoro na vše. Pro čítala jsem si různé informační knížky o těhotenství. A sa mozřejmě jsem měla otázky i pro mou maminku. Bůh mi potvrdil svým slovem, že vše funguje, když se mu cele ode vzdáme: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, On sám bu de jednat. Ž 37,5 zvláštním pokojem. Bibli jsem však v té době ještě nečetla. Tento úsek mého života byl pro mne velice boles tivým, protože se nad mojí rodinou vznášel temný mrak hrozícího rozvodu. Tehdy jsem se v jedné knize poprvé dočetla o Ježíši Kristu. Začala jsem se stýkat s křesťany. Velmi mne překvapilo, když se mi snažili vysvětlit, že práce léčitelky není v souladu s Biblí a Bohem, ale že jsou to démonské praktiky. Vůbec jsem tomu nerozuměla a všecko se ve mně bouřilo. Já přece pomáhám lidem! Já je uzdravuji! Pálím za sebou mosty Mezi mými kamarády byla i Diana. Modlila se za mne, a také mi dala dárek Bibli. Doporučila mi číst evangelia ze začátku Nového Zákona. Ani nevím jak, začala jsem doslova hltat duchovní potravu a každý den se modlit k Bohu Otci skrze jeho Syna Ježíše Krista. Činila jsem pokání a vyznala Ježíši své hříchy. Učinila jsem i rozhodnutí, že s léčitelstvím končím, a všechny knihy a podklady jsem spálila. Tak člověk pálí mosty! Na druhý den se odstěhoval můj muž a požádal o rozvod. Byla jsem zoufalá bez peněz, bez práce, bez jistoty bydlení (jednalo se o prodej domku), se dvěma dětmi. Tehdy jsem se modlila k Ježíši a řekla mu: Můj život skončil zbyly z něho jen trosky. Pane Ježíši, jestli můj rozbitý život chceš, tak si ho vem a jsi li opravdu živý, tak mi pomoz. Šťastný obrat D. Krédlová Věděla jsem, že celé moje těhotenství, od začátku až do konce, a dál, je pěkně promyšlená věc od mého Nebeského Tatínka pro můj život. Prostě a jasně má to ve svých rukách. Po zjištění těhotenství jsem stále nemohla uvěřit tomu, že já mám v sobě nové stvořeníčko. Stalo se to, po čem jsme toužili, a hlavně naplnila se Boží vůle pro můj osobní život! Díky Bohu za to! J. Ploháková Potom se začaly dít neuvěřitelné věci. Seznámila jsem se s jednou věřící rodinou, u které jsem našla porozumění a lásku. Začala jsem chodit na nedělní bohoslužby a na domácí skupinky. Jednou jsem v Bibli četla tato slova: Nevneseš do svého domu ohavnou modlu; propadl bys klatbě jako ona. Budeš ji mít v opovržení, budeš ji mít za hnusnou ohavnost, neboť je klatá." (5. Mojžíšova, 7, 26) Mé oči se najednou otevřely a já jsem jasně pochopila plnou pravdu o léčitelství. Na první pohled se může lidem zdát, že léčitelství pomáhá, ale zatím je lstivě vede k závislosti na růz ných modlách (obrazech, barvách, stravě, tělu, přírodě, léčitelích, aj.). Bůh byl stále se mnou a otvíral mi oči. Můj nový život s Pánem Ježíšem začal. Daroval mi pokoj a radost i v těch největších krizích. Jako zázrak mi připadá postupná obnova vztahu s bývalým manželem. Rozvedli nás koncem července, a již od prosince jsem poznala, že Hospodin chce naše manželství obnovit. Začala jsem se za svého bývalého muže modlit. Nyní spolu již nějakou dobu chodíme. Pokračování na str. 4

4 Bývala jsem... Dokončení ze str. 3 Začínám nový život Netvrdím, že život je teď snadný a bezproblémový, ale mám jistotu a pevnou důvěru v lásku mého ne beského Otce, který mi zaslibuje, že mne neopustí a nikdy se mne nezřekne. Nechal tobě, ale i všem lidem bez rozdílu, v Bibli tento vzkaz: Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Janovo evangelium 3,16) Neváhej a přijmi jeho lásku. A pokud máš trápení, bolest, úzkost nebo jsi sám, třeba jsi i nemocný, odevzdej Pánu Ježíši svůj život i všechny svoje starosti. Jestli nevíš jak, pak mu můžeš třeba říct: Pane Ježíši, děkuji za to, že jsi za mne zemřel na kříži. Vím, že jsem hříšný. Prosím, odpusť mi mé hříchy, vejdi do mého srdce a dej mi nový život. Amen. On tě zná, a proto není důležité, jak krásná slova volíš, ale velmi záleží na tvé víře a upřímnosti. Přeji ti, aby ses setkal s Boží láskou, aby se i tvůj život stal plným. (Jiřina Ploháková, prosinec 2006, 4 Zamyšlení nad knihou John a Anne Paulkovi Láska zvítězila Vydalo nakladatelství Křes ťanský život 2004 Odlišná sexuální orientace, homosexuálové a lesbičky, trans vestité. Téma, o kterém se v církvi skoro nemluví. Co o nich víme? Jací to asi jsou lidé? K. Čapek Homosexualita je jistě kontroverzní téma opře dené množstvím lží a dezinformací. Knížka manželů Paulkových je životní příběh dvou bývalých homosexuálů, příběh v němž popisují, co je přivedlo k odlišné sexuální orientaci. Je to svědectví o velké Boží moci, která uzdravila jejich rozbitá srdce, a o novém životě, kteří Paulkovi nyní žijí. Knížku bych doporučil každému, kdo se zajímá o pastoraci, a vlastně každému k povzbuzení do boje víry. Slepá evoluce nebo inteligentní plán? Přednáška pronesená v Americkém muzeu přírodních dějin 23.dubna 2002 v rámci diskuse nazvané Slepá evoluce nebo inteligentní plán?. Mezi jejími účastníky byli zastánci ID William A. Dembski a Michael, J. Behe i evolucionisté Kenneth R. Miller a Robert T. Pennock. Moderátorem byl Eugene C. Scott. Úvod přednesl redaktor časopisu National History Richard Milner. Velice Vám děkuji, Dr. Scotte! Je skvělé být zpět v New York City. Počátkem osmdesátých let jsem tři roky učil na Queens College a City University a moje žena vyrostla na Cambreleng Avenue poblíž 187. ulice v Bronxu; i naše první dítě se tady narodilo, takže New York je v naší rodině spojen s mnoha milými vzpomínkami. Má přednáška je rozdělena do čtyř částí: nejprve načrtnu argumenty ve prospěch inteligentního designu; ve druhé se budu zabývat obvyklými mylnými představami o způsobu designu; ve třetí mylnými představami o biochemickém designu a nakonec se budu věnovat diskusi o budoucích vyhlídkách teorie designu. Dříve než začnu bych ale rád zdůraznil, že hlavním obsahem mé argumentace nebude původ s modifi kacemi, s nímž souhlasím. Chtěl bych se místo toho soustředit na mechanismus evoluce jak se to vše odehrálo, přírodním výběrem, nebo díky inteli gentnímu plánu (designu). Nedojdu k závěru, že přírodní výběr nic nevysvětluje; spíše k závěru, že nevysvětluje všechno. Začněme tedy nástinem argumentace pro inteligentní design. V knize O původu druhů Darwin zdůrazňoval, že je to velice postupná teorie; přírodní výběr musí působit pomocí početných, po sobě následujících malých modifikací již existujících struktur. Ovšem zdá se, že existence nezjednodušitelně složitých struktur se dá pomocí postupného vývoje vysvětlit jen obtížně. Co je to nezjednodušitelná složitost? Tento termín jsem definoval na různých místech, ale bude snazší, když svou představu ilustruji násle dujícím příkladem: běžnou pastí na myši. Obyčejná mechanická past obsahuje několik navzájem sou činných částí, které všechny přispívají k její funkci. Pokud bychom některou z těchto částí odstranili, pastička by ani z poloviny nefungovala tak dobře jako obvykle, ba ani ze čtvrtiny ne pokazila by se. Proto je nezjednodušitelně složitá. Dejme tomu, že bychom chtěli past na myši vyvinout pomocí nějakého darwinovského procesu. Čím bychom začali? Začali bychom dřevěným prkýnkem a doufali, že takto neefektivně chytíme nějakou myš? Mohli bychom jim třeba podrážet nohy. Pak bychom přidali přítlačné kladívko v naději, že tím účinnost zvýšíme, ale zvýšila by se? Samozřejmě, že ne, protože nezjednodušitelně komplexní systémy získávají svou funkci pouze tehdy, když je celý systém kompletní. Nezjednodu šitelně složité systémy tedy představují pro teorii přirozeného výběru skutečný trn v patě, protože je velice obtížné představit si, jak je bylo možno složit tedy bez pomoci řídící inteligence pomocí početných, po sobě následujících malých modifi kací, na kterých trval Darwin. Nezjednodušitelně složité systémy tak jsou pro Darwi novu evoluci opravdovým oříškem. Moderní věda v buňkách nezjednodušitelně komplexní systémy objevila. Vynikajícím příkladem je bakteriální bičík, který je doslova přívěsným motorem používaným bakterií k pohybu. Bičík obsahuje mnoho částí, které jsou pro jeho funkci nezbytné šroub, háček, hřídel a další. Detailní studie ukazují, že je tvořen bílkovinnými částmi. A jestliže prakticky libovolná z těchto částí chybí, bičík nefunguje nebo se u buňky vůbec nevytvoří. Jeho postupný vývoj pomocí neříze né přírodní selekce vyvolává u stoupenců Darwinovy teorie skutečné bolení hlavy. Rád posluchačům ukazuji tento obrázek bičíku z učebnice biochemie, protože když ho lidé vidí, bleskurychle jim dojde, že je to vlastně stroj. Ne něco jako stroj, ale skutečný molekulární stroj. Možná nám to pomůže zamyslet se nad jeho původem. Napsal jsem, že bičík je nejen problémem pro dar winismus, ale že lepší vysvětlení nabízí myšlenka, že jde o výsledek plánu záměrného plánu inteli gentního činitele. Někteří z mých kritiků říkají, že plán, design, je náboženský závěr, ale já s nimi nesouhlasím. Myslím, že jde o závěr zcela empirický, tedy že je založen na fyzických důkazech, spolu se zvážením toho, jak jsme k němu došli. Abych ilustroval, jak jsme k to muto závěru o inteligentním designu došli, dovolte mi ukázat vám tento kreslený vtip. Gary Larson na něm vyobrazil skupinu badatelů v džungli, jejíž vedoucí byl chycen do pasti a pro bodnut oštěpem. Když se podíváte na tento obrázek, všechny vás napadne, že tuto past někdo sestrojil. Ale jak to víte? Jak víte, že tu past někdo vymyslel? Je to nábožensky podložený závěr? Asi ne. Víte, že byla někým navržena, protože vidíte vícero velice specifických součástí, které spolupůsobí tak, aby past fungovala; vidíte něco jako nezjednodušitelnou komplexnost nebo specifikovanou komplexnost. Nyní se budu věnovat obvyklým mylným předsta vám o způsobu designu, jinými slovy, jak mohl být plán realizován. O mé knize Darwinova černá skříňka, v níž popisuji argument inteligentního plánu, se hodně diskutovalo a diskutuje. Co o ní říkali jiní vědci? No, řekli toho spoustu, a ne všechno bych si dal za rámeček, ale všeobecná reakce je dobře shrnuta v knize The Way of the Cell (Cesta buňky), kterou loni vydalo nakladatelství Oxford University Press a jejímž autorem je biochemik z Coloradské státní univerzity Franklin Harold. Píše v ní: Měli bychom z principu odmítnout nahradit vzájemné působení náhody a nutnosti inteligentním plánem (Behe 1996); musíme ale uznat, že v současné době neexistují detailní darwinovská vysvětlení evoluce jakéhokoli biochemického sy stému, pouze různé spekulace. Dovolte mi, abych zdůraznil Haroldovy dva body. Za prvé, uznává, že darwinisté nemají pro enormní složitost buňky žádné skutečné vysvětlení, pouze spekulace, uváděné jako prostě je to tak jak nosorožec přišel ke svému rohu a bakterie k bičíku. Já toto uznání chybějících vysvětlení u teorie, která tak dlouho vládla biologii, shledávám zarážejícím. Za druhé, Harold si zjevně myslí, že existuje nějaký princip, který nám zakazuje zkoumat myšlenku inteligentního designu, ačkoli je to zcela zřejmá představa, která napadne každého, kdo vidí obrázek bakteriálního bičíku nebo jiného komplexního biochemického systému. Ale jaký je to princip? Myslím, že se dá vyjádřit takto: Inteligentní plán dost jasně ukazuje mimo přírodu. Má filozofické a teologické důsledky, a proto se mnoha lidem neza mlouvá. Například biolog z Oxfordské univerzity, Richard Dawkins, se proslavil výrokem, že Darwin umožnil, aby člověk byl intelektuálně uspokojeným ateistou. Ken Miller napsal, že [Bůh] použil evoluci jako nástroj našeho osvobození. Stuart Kauffman, vedoucí osobnost teorie komplexnosti, si myslí, že darwinismus nedokáže vysvětlit celou biologii, a do mnívá se, že jeho vlastní teorie nějakým způsobem ukáže, že jsme ve vesmíru doma. Všechny teorie původu s sebou tedy nesou filozofické a teologické důsledky. Jak ale mohly být biochemické systémy plánovitě vytvořeny? Musely být stvořeny od základu a v obláčku kouře? Ne. Proces designu mohl být mnohem decentnější. Nemusel nijak porušovat přírodní zákony. Podívejme se na jednu možnost. Řekněme, že tím inteligentním činitelem je Bůh, jak si většina lidí domýšlí. Pak by, jak ukazuje Ken Miller ve své knize Finding Darwin s God (Jak na jít Darwinova Boha), takový nenápadný Bůh mohl způsobovat mutace pomocí ovlivnění kvantových jevů, jako je například radioaktivní rozpad. Výsle dkem by bylo něco, co bych nazval řízenou evolucí. Zdá se mi to naprosto možné. Dodal bych jen, že tento proces je totéž, co inteligentní design, nikoli Darwinova evoluce. Podívejme se nyní na obvyklé nesprávné před stavy o biochemickém inteligentním designu. Někteří darwinisté navrhují, že způsob, jak obejít problém nezjednodušitelné složitosti, by bylo možné najít, kdyby jednotlivé komponenty systému měly v buňce nejdříve jiné funkce. Zkusme tuto myšlenku aplikovat na hypotetický příklad, kde jsou všechny jednotlivé součásti potřebné pro fungování celého systému. Mohl být tento systém poskládán z jednotlivých součástí, které původně fungovaly samostatně? Jak jsem uvedl ve své knize Darwinova černá skříňka, tato představa silně zjednodušuje problém, se kterým máme co činit. Zde nám totiž analogie s pastí na myši selhává, protože části systému se v buňce musí automaticky najít. Není možné, aby je uspořádal inteligentní činitel, jako je tomu v případě pasti na myši. Aby se mohly jednotlivé součásti v buňce na jít, interagující části musejí mít povrch tvarovaný takovým způsobem, aby si navzájem dobře odpoví daly. Původně ovšem jednotlivě působící komponenty nemohly mít vzájemně se doplňující povrchy. Všechny povrchy vzájemně působících součástí by tedy musely být nejdříve přizpůsobeny, než by mohly začít spolupůsobit. A teprve pak by se objevila nová funkce složeného systému. Problém nezjedno dušitelnosti tím pádem zůstává nevyřešen, třebaže jednotlivé části mohou mít samy o sobě své vlastní funkce. Další oblastí, kde je potřeba být opatrný, je skutečnost, že některé systémy s nadbytečnými neboli redundantními komponenty mohou mít nezjednodušitelně složité jádro. Například auto se čtyřmi svíčkami by mohlo fungovat i se třemi nebo dvěma, ale zcela bez svíček by se neobešlo. Pasti na potkany často mívají dvě pružiny, aby byly silnější. Kdyby se odstranila jedna pružina, pořád by fungovaly, ale kdyby se odstranily obě, byly by k ničemu. Když si tedy snažíme představit vznik pasti na potkany pomocí darwinovských pro cesů, pořád nám zůstávají všechny problémy, které jsme měli s pastí na myši. Michael J. Behe Příkladem redundance na úrovni buňky jsou nesmír ně složité řa sinky eukaryotických buněk, jejichž mnohé složky se vyskytují ve vícero kopiích, a přesto jim k funkci stačí jedna kopie každé složky, jak jsem ukázal ve své knize. Proti myšlence inteligentního plánu byly vzneseny i další kritické připomínky. Na řadu z nich jsem od pověděl v následujících místech. Nyní se chci věnovat tomu, jak vidím budoucí vyhlídky teorie inteligentního plánu. Vidím je velice nadějně. Proč? Protože myšlenka inteligentního plánu pokročila a rozvíjí se, nikoli však primárně pro to, co jsem udělal já nebo jakýkoli jiný jednotlivec. Naopak, byl to pokrok samotné vědy, který dodal teorii inteligentního designu věro hodnost. Před padesáti lety toho bylo o buňce známo mno hem méně a bylo mnohem snadnější si myslet, že darwinovská evoluce je pravdivá. Ale s objevem dalších a dalších komplexních systémů, které stojí u základů života, získává myšlenka inteligentního designu na síle. A tento trend pokračuje. Jak věda proniká stále dále, složitost buněčných struktur se nezmenšuje; právě naopak, zvyšuje se. Například v nedávném vydání časopisu Nature vyšla dosud nejdetailnější analýza bílkovinné složky kvasinek tak zvaný kvasinkový proteom. Autoři upozorňují na to, že většina bílkovin, které v buňce zkoumali, funguje jako multiproteinové komplexy ne jako jednotlivé bílkoviny, jak se dlouho domní vali vědci. Ukázali, že ve skutečnosti skoro padesát procent proteinů v buňce funguje v komplexech s půl tuctem nebo více bílkovinnými složkami, jako například polyadenylační mechanismus (polyadenylation machinery) zobrazený na tomto obrázku z článku. Dle mého to naznačuje, že nezjednodušitelné mo lekulární mechanismy v buňkách se s velkou pravděpodobností ukáží jako pravidlo, nikoli vý jimky, a nebude to trvat dlouho. Další příklad pochází z článku publikovaného před dvěma lety v časopise Journal of Molecular Biology. Ukazuje, že některé enzymy mají pouze omezenou schopnost projít vícenásobnými změnami sekvence aminokyselin, dokonce i když působí samostatně jako jednotlivé bílkoviny, a to i v případě, že jde o velice konzervativní změny. To vedlo autora k upozornění, že homology sdílející méně než dvoutřetinovou identitu sekvence by pravděpodobně měly být vnímány jako samo statně plánované jednotky s vlastními optimalizačními vlastnostmi. Autor tyto proteiny zobrazil jako blízké ostrovy funkce, prakticky izolované od sousedících proteinových sekvencí. To může znamenat, že dokonce i jednotlivé proteiny z různých druhů, které si jsou podobné, ale nejsou co do sekvence aminokyselin shodné, nemusely být nutně vytvořeny darwinovskými procesy, jak se domní vala většina vědců, a jak jsem i já byl ochoten připustit. Možná, že i já Darwinově teorii věřím víc, než si zaslouží. A na závěr, abych ukázal, jaké otázky pro vědecké zkoumání může položit teorie inteligentního plánu, rád bych stručně popsal něco z mé vlastní současné práce. Toto je titulní diapozitiv semináře, který jsem přednesl před šesti týdny před skupinou biotech nologů národní laboratoře Sandia. Titul Modelování evoluce proteinových vazebných míst: testování dělící linie mezi přírodním výběrem a inteligentním plánem ukazuje na otázku, kterou bych velice rád Pokračování na str. 9

5 5 Jídlo jako Boží dar P. Zemanová Polévka Goldene jojch (Zlatá polévka) Připravíme si: 1 slepici, 4 l vody, 2 lžičky soli, 7 zrnek pepře, 3 zrnka nového koření, 2 cibule, 1 petržel, 2 mrkve, 1/4 malého celeru, 1 2 lžíce oleje, 2 snítky petrželky, 2 snítky kopru, mletý pepř Ne všechny civilizace a kultury zanechaly o jí delních rituálech nějaký doklad, ne všechny na něj kladly důraz. S židovskou gastronomií stojíme na začátku starozákonní civilizace. O jídle se hovoří již ve Starém zákoně: Evino jablko, Jákobova mísa čočovice i biblická mana jsou pojmy, kterým rozumí žid, bezvěrec, křesťan a snad i vzdělaný mohamedán. Nejvíce možností rozvinout svůj důvtip a um mají židovské hospodyně o svátcích. Sváteční pokrmy navíc symbolicky vyjadřují rozmanité náboženské aspekty jednotlivých svátků. Tak například dva bochníky chaly (sobotního chleba tvarem podob ného vánočce, zvaného také barches, z hebrejského beracha požehnání) na šabatovém stole symbo lizují dvojitou porci many, kterou Hospodin sesílal Izraelcům na poušti každý pátek při odchodu z Egypta, aby jejím sběrem nemuseli narušovat sváteční sobotní klid. Šabat je nejčastější židovský svátek, neboť je slaven každý týden od pátečního soumraku do soumraku sobotního. Je to svátek klidu, míru, rozjímání, bohoslužeb a naděje. Hospodyně si připravují jídla předem a některá jídla udržují do druhého dne teplá. Na stole jsou dvě chaly. Jíst chalu je v době tohoto svátku povinností, je jí žehnáno zrovna jako vínu.podávají se také různé polévky, např. Goldene jojch. Slepici zalijeme studenou vodou, přidáme sůl a koření, uvedeme do varu, snížíme teplotu a zvolna vaříme asi 40 minut. Potom přidáme na drobno nakrájenou cibuli a kořenovou zeleninu, osmah nutou na oleji dozlatova a vaříme ještě tak dlouho, dokud není slepice měkká. Nakonec polévku ochutíme nakrájenou petrželkou a koprem a podle chuti opepříme. Zlatou polévku můžeme podávat s vykostěnou slepicí nakrájenou na malé kousky a se zavářkou, nejlépe s domácími nudlemi nebo macesovými knedlíčky (níže uvádím i postup přípravy macesových knedlíčků. Pro naše podmínky doporučuji použít popř. játrové knedlíčky). Macesové knedlíčky Maces, hebrejsky maca, je nekvašený chléb (placky), který se jí o Pesachu, kdy je zakázáno konzumovat cokoliv kvašeného. Z domu se musí před Pesachem odstranit všechno pečivo a chléb z kynutého těsta, dokonce i nejmenší drobečky. Macesy se vyrábějí z pšeničné mouky tak, aby se zamezilo kvasnému procesu. Mezi smícháním mouky s vodou a pečením nesmí uplynout více než 18 minut. Potřebujeme: 2 žloutky, tuhý a suchý sníh ze dvou bílků, 1/4 l prosáté macesové mouky, 1/2 hrnku vývaru, 1/2 lžičky soli, 1/2 lžičky zázvoru, 3 lžíce kuřecího tuku Žloutky šleháme s rozpuštěným a vlažným kuřecím tukem.v jiné misce smícháme macesovou mouku se solí a zázvorem. Přilijeme horký vývar, rožšlehané žloutky s tukem a dobře promícháme. Nakonec vmícháme tuhý sníh a dáme na 1 hodinu do lednice. Mokrýma rukama tvoříme kuličky a va říme je ve 2 1/2 l slané vody 25 minut. K šabatu neodmyslitelně patří také ryby. Jedna židovská legenda vypráví o římském císaři, který byl o šabatu častým hostem v rodině významného rabína. Rybí pochoutka ho nadchla natolik, že požádal svého ku chaře, aby mu ji připravil. Ačkoli se kuchař ani v nej menším neodchýlil od receptu, který mu dal rabiho kuchař, ryba přesto ani zdaleka neměla tu neopakovatelnou chuť a vůni jako o šabatu u rabína. Zklamaný císař žádal rabína o vysvětlení. Ten mu řekl: Židé mají zvláštní koření, jedině ono může dát pokrmu chuť, kterou máš tak rád. a opepříme. Povrch zalijeme smetanou roz šlehanou s vejci a trochou soli. Zapékáme asi 45 minut, až jsou brambory dozlatova zapečené. Pro mlsouny jsem připravila rovněž něco sladkého na zub. Koláč se sušeným ovocem a s mandlemi Připravíme si : Spodní díl: 1/2 hrnku másla, 1/4 hrnku cukru, 1 hrnek polohrubé mouky Vrchní díl: 1/2 hrnku polohrubé mouky, 1/2 lžič ky prášku do pečiva, 2 lžíce cukru, 2 vejce, 1 lžička vanilkového cukru, 1/2 hrnku sušených meruněk, 1/2 hrnku sušených fíků, 1/2 hrnku mandlí Císař se podivil a hned se ptal, co je to za koření a kde by ho mohl získat. Rabi odpověděl: Je velmi staré a říkáme mu šabat. Rachal (Zapečená ryba) Pořebujeme k tomu: 8 l0 středně velkých brambor, 1 2 lžíce másla, 3 cibule, 1/2 kg uvařené ryby (kapr, treska), sůl a mletý pepř, 1 1/2 hrnku smetany, 2 vejce Brambory oloupeme a nakrájíme na velmi tenké plátky. Na rozehřátém másle osmahneme dozlatova cibuli nakrájenou na tenká kolečka. Do máslem vymazané zapékací mísy skládáme střídavě vrstvy brambor, ryby a cibule (začínáme a končíme bramborami). Každou vrstvu podle chuti osolíme Máslo utřeme s cukrem do husté světlé pěny a pak vmícháme prosátou mouku. Těsto zatlačíme do dortové formy a v troubě předehřáté na 160 C pečeme asi 20 minut. Mezitím připravíme vrchní těsto. Smícháme prosátou mouku s práškem do pečiva, cukrem, vejci, vanilkovým cukrem, nadrob no nakrájenými sušenými meruňkami a fíky a na nudličky nakrájenými oloupanými mandlemi. Vrchní těsto rozložíme na částečně upečené těsto a pečeme dozlatova dalších 25 minut. Po dobrém jídle je užitečné se i trochu zasmát. Malý Icík se modlí k Hospodinu: Bože, slibuji ti, že budu poslušný a hodný. A ty mi zase slib, že nebudeš dávat vitamíny do špenátu, zelí a mrkve, ale do čokolády, zmrzliny a koláčů. DOBRÉ CH U T N Á N Í!! Velmi stará dáma, která byla téměř slepá, měla tři žárlivé syny. Každý z nich se jí snažil dokázat, že je tím Na světě jsou dva druhy lidí. Jedni se ráno probudí a řeknou: "Dobré ráno, Bože!" A pak jsou ti, co se ráno probudí a řeknou: nejlepším synem. "Dobrý Bože, ráno!" První syn jí koupil honosné sídlo o 15 pokojích a myslel si, že to je to nejlepší, co může nabídnout. Druhý syn jí koupil nádherný Mercedes i se šoférem a myslel si, že zcela jistě získá její uznání. Třetí syn musel tedy vymyslet něco ještě lepšího, a tak jí koupil cvičeného papouška, který byl trénován 15 let a naučil se celou Bibli. Mohli jste se ho zeptat na kterýkoliv verš z Bible a papoušek dokázal citovat slovo od slova. To je tedy určitě ten nejlepší dárek ze všech, ujišťoval se. Po čase volá stará paní synům: Synu, dům je krásný, ale je pro mě příliš velký. Bydlím jen v jedné místnosti, je tak 2. Kor. 3:18 těžké uklízet a starat se o ten zbytek. Ale přesto ti děkuji. Druhému synovi řekla: To auto je nádherné, ale já nikam moc nechodím, a je tak nevyužité. Vážím si tvého úsilí, ale mohl bys, prosím, to auto vrátit? Potom zavolala třetímu synovi: Zlato, ráda bych ti poděkovala za ten nejnápaditější dar! To kuře bylo prostě vynikající. Dežo sedí před domem, hraje na kytaru a huláká "Halelůůůjááá!" na celou Mohl byste vesnici. Jde kolem zarytý ateista Franta. Chvíli nevěří svým uším a pak se lépe artikulovat, Hospodin je ptá: Co to provádíš, Dežo? prosím? Chválím Boha Hospodina za to, že převedl dítky izraelské skrz Rudé moře. můj pastýř, nebudu mít Ty, Dežo, vždyť to má to... jak se to říká... vědecké vysvětlení. Je vědecky nedostatek. Dopřává mi odpočívat na dokázáno, že tam tehdy nebylo vody ani po kotníky. Tak nám tu nedělej travnatých nivách... Žalm 23:1,2 tuhle hloupou propagandu a zmlkni. Asi po půlhodině se Franta vrací a Dežo stále dál na lavičce zpívá Jede chlápek na Harleyi, černá kožená bunda, černá helma Halelůůůjáááá.. Franta se zastaví, protře si oči a říká: Ty, Dežo, vždyť jsem ti to jasně a frčí si to 250 km/h. Najednou vidí, že přímo proti němu letí vysvětlil. Bylo tam vody sotva po kotníky. Tak proč už toho nenecháš? vrabec. A za pár vteřin PRÁSK, vrabec narazí do helmy. Protože mocný Bůh Hospodin utopil ve vodě po kotníky celé faraónovo Omráčený vrabec leží na zemi, chlápek zastaví, vezme ho do vojsko... ruky a říká si: "Chudák vrabec, co teď s ním?" Tak ho vezme domů, strčí ho do klícky, dá mu tam mističku Jak se jmenuješ? Pianista táhne pouští. Před s vodou, kousek chlebíčku a odejde. Vrabec se asi po dvou To to tomáš. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný hodinách probere a rozhlíží se: "Mříže...voda...suchej sebou tlačí piano, za ním se Ty koktáš? plazí kobra a výhružně syčí. chleba... o jé, že já ho zabil?!!!" také ve velké... Lukáš 16:10 Takhle jde celý den. Večer se Ne. Pan farář, co mě křtil. vyčerpán svalí na zem a po Černá, bílá, černá, bílá, vídá: "Uštkni mě nebo sněz, černá, bílá, černá, bílá, černá, už nemůžu dál." bílá, černá, bílá... Kobra na to: "Sssem ti jen chtěla Co je to? pomoct!" Přece tučňák válející sudy. Na telegrafním drátě visí Do zverimexu vrazí šíleně několik netopýrů hlavou rozzuřený muž s ledním a tu z ničeho nic se jeden dolů, medvědem na vodítku a kři otočí a zůstane hlavou čí: "Kde je ten lotr?" prudce nahoru. "Který?" ptá se prodavačka. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se "Hele, co je s ním?" ptá se "Ten, co mi před rokem probudíš ze svého spánku? Přísloví 6:9 jeden. prodával bílýho králíka!!!" "Nevím, asi omdlel." PŘÍJEM

6 ImagiNations V. Pondělí Dnešní dopoledne jsme mluvili o minulém týdnu, jak jsme ho prožili, co nám vyučování dalo, co bylo těžké a z čeho jsme měli radost. Výjimečně jsme dnes Suzie, Oracle a Dan šli na oběd do high school, protože ve čtvrtek budeme celý den na middle school kvůli nějakému programu. Oběd na high chool byl výborný a velký jako vždy a při něm jsme si povídali s teens, které už známe. Je to docela těžké tady ve škole s někým navázat kontakt. Mimo školu jsou velmi společenští, hovorní a otevření, někdy na nás volají na ulici a ptají se, jak se máme. Ale v budově školy často pak dělají, že jsme se nikdy neviděli. Je pár těch, kteří se k nám chovají stejně, ať je to kdekoli, a to je moc prima, ale většina se ve škole před spolužáky chová jinak, než mimo školu. Nejčastěji se pak takto chovají právě ti, kteří chodí do církve a považují se za křesťany. Z oběda dnes musíme chvátat, protože hned jedeme na middle school, kde se máme setkat s ředitelem školy a výchovnou poradkyní. Uf, seděli jsme tam více než hodinu a byla to pěkná nuda. Ale zdá se, že ředitele to moc bavilo. Já vůbec nepochopila, co to vlastně ve čtvrtek tady máme dělat. Ty jo? No, nějaký program pro děcka na téma: Respect&Protect, ale jinak tomu taky moc nerozumím. Ale Suzie nám to ještě vysvětlí, ta si psala poznámky. A co teď? Teď máme Shhhh time a máme se pěšky vrátit do Marlette, a pro dnešek je to všechno. Tak pojď jinudy, než jdou všichni ostatní, trochu se projdeme. Víš, jak jsme jeli s Danem do toho obchodu s hu debninami? Cestou zpátky jsme se stavili u nějakého takového občerstvení jako je McDonald s a dal jsem si něco k jídlu a pití. Měli takový ten systém, jako třeba v Subway, že si vybereš velikost kelímku a podle toho zaplatíš cenu a pak si můžeš načepovat, jaké pití chceš. Vybral jsem si velký kelímek, protože jsem měl žízeň, a Dan mi pak řekl, že oni si vždycky berou ten malý, který stojí méně, protože ve všech těhle rychlých občerstveních máš doplňování pití v ceně toho jednoho kelímku. Můžeš si jít doplnit tolikrát, kolikrát chceš. To znamená, že v Subway si můžeme taky doplnit pití, když ten jeden kelímek vypijeme? Ano. Sice pak nechápu, proč mají odstupňovanou cenu podle velikosti kelímku, ale... No, třeba pro ty, kteří si pití berou s sebou a nevypijí ho na místě. Třeba chtějí, aby si tam lidi sedli a do plňovali si. To je psina. Jo, a jak je to v restauraci? V restauraci, když si objednáš lemonádu, tedy naší citronádu, tak ti pak dolévají vychlazenou vodu s ledem tak dlouho, jak dlouho chceš, a stále platíš jen tu jednu cenu. A co kafe? Víš, jak jsme po příletu čekali v té restauraci, tak se pořád ta paní chodila ptát, jestli chceme ještě kafe. M. Kočerová Jo, tak to taky, když si objednáš kafe, tak ti pak dolévají, dokud chceš, a platíš stále jen to jedno kafe. No to je bomba, v něčem je ta Amerika úžasná. Škoda, že nedolévají i čaj, kafe mi tu nechutná. Zajdeme si pro kola a sjedem do obchodu pro žvejkačky, jo? Na kole tu nikdo nejezdí, a tak na to nejsou připravené ani světelné křižovatky. Když jedete autem a dojedete na křižovatku jako první, auto matický senzor po přejetí čidla, které je v asfaltu jako takový tmavší proužek, spustí změnu světel a vám naskočí zelená. Jenže na kole to nefunguje. Často dojedeme na křižovatku u obchodu jako první a máme červenou, a tak stojíme a če káme a čekáme...a čekáme. Pak většinou přijede auto a za staví tak tři až pět metrů za námi, protože řidiči jsou tu velmi ohleduplní a nechtějí nás, jediné dva cyklisty v Mar lette, ohrožovat nebo stresovat. Jenže touto svou ohledu plností způsobí, že nepřejedou čidlo v asfaltu, a stojíme tu na křižovatce my, pak tři až pět metrů nikdo, pak to auto za námi, a po čase čekání na auto v protisměru, které by spustilo to čidlo, tu stojí ještě kolona dalších aut. Obvykle tak my dva, Michal a Martina z České republiky, zablokujeme jeden směr na křižovatce tím, že nejezdíme autem, ale na kole. Po nějaké době trpělivého čekání nikdo netroubí, nikdo nenadává, nikdo nekřičí, přijede konečně auto v protisměru a spustí změnu světel na křižovatce a my a celá kolona aut za námi projede křižovatkou. Po zdařilém nákupu žvýkaček Winterfresh s příchutí rutbíru (rootbeer je americké nealkoholické pití chuti nějakého lékárenského sirupu) trávíme večer v příjemně krbovými kamny vytopeném obýváku. Američané milují houpací křesla. Mají je všude a všichni, staří lidé, mladí lidé. Houpací křesla jsou různých tvarů a velikostí. Jsou to veliká křesla, která vypadají jako ta naše, jenže jsou houpací. Houpací křesla jsou i lehká venkovní křesla nebo křesla dřevěná, a dokonce mají houpací i celé venkovní lavičky nebo pohovky v obýváku. Velký výrobce nejen houpacích křesel, ale i židlí a normálních křesel, je v Kanadě a vyrábí nábytek pro vývoz do USA. Na žádost USA ale tato křesla a židle vyrábí o 15 cm širší, aby se do nich průměrní Američané vešli. Úterý Dnes jsme měli opět kreativní chvály. Poslouchali jsme hudbu, složenou k Boží chvále, a měli jsme naší chválu a lásku k Bohu vyjádřit napsáním písně. Bylo to moc prima, i když nejdříve to bylo docela těžké uvěřit, že něco takového vůbec zvládneme. Ale pak jsme to prostě dělali a psali slova, která nám přicházela na mysl, když jsme poslouchali hudbu a přemýšleli o Bohu. Duch svatý nás vedl a vznikly úžasné chvály. Chvála Bohu za tuto zkušenost. Téma tohoto týdne je ConneXellence a je to o tom, jak zprostředkovat lidem to, co jim chceme sdělit tak, aby si toho co nejvíce zapamatovali a použili to ve svém životě. Pokud lidem něco sdělujeme pouze slovem, pak si z toho po uplynutí 24 hodin obvykle pamatují pouhých 6%. Pokud ale mluvené slovo doplním nějakou ilustrací, pak si po stejné době pamatují 66%, a jestliže jsou do toho navíc ještě nějak zapojeni, pak si dlouhodobě pamatují 90% a jsou povzbuzeni to nějak uplatnit ve svém osobním životě. ConneXellence obsahuje 4 způsoby: Interact, Interest, Involve a Inspire. Interact (interakce) je navázání mezi mluvčím a posluchačem. Interest (zájem) je spojení mezi posluchačem a tématem, o kterém mluvíme. Involve (zapojení) je zprostředkování spojení mezi poslu chačem a osobní zkušeností a Inspire (inspirace) je spojení mezi posluchačem a jeho životem. Kromě toho jsme objevovali svůj osobní Passion Statement. Pro tento výraz nemáme přesný překlad do češtiny, ale je to o tom zjistit, jakou vnitřní touhu do nás Bůh vložil, objevit to, co je v nás, co nás po hání dělat věci a dělat je nějakým způsobem...jakýsi vnitřní pohon. Můj Passion Statement je: Support being through creativity a v češtině by to bylo: Podpora lidí k tomu, aby byli pomocí vymýšlení 6 a dělání různých věcí. Michalův Passion Statement je: Develop life through discovering a v češtině je to: Rozvíjet život prostřednictvím objevování. Oběd jsme měli společně u Danových rodičů, kde bydlíme. Don a Sherryl mají rádi černý čaj stejně tak jako my, a to je velmi příjemné. V kuchyni je stále konvice s čajem a kdykoli čaj dojde, udělá se nový. Trochu nepříjemné je, že se tu běžně nedají koupit minerálky. Často tu od lidí slyšíme, že v USA se dá koupit vše, stačí jen vědět kde a mít peníze. Úplně doslova to pravda není, ale téměř to tak je. Američané běžně jí několik druhů sýrů jejich výroby, a pokud nikdy neochutnali jiné sýry, pak věří, že tak vypadá a chutná sýr po celém světě. To prakticky znamená, že buď je to tzv. cream cheese, a pak je to naše Lučina, nebo jsou to sýry tvrdé žluté až oran žové barvy, vůně žádné a chutě také žádné. Tavené sýry nemají a chipsy (nejvíce jsou tu kukuřičné) si namáčí do k tomu určeného sýra, který se podobá husté oranžové majonéze a bývá horký (bez vůně či zápachu, bez chuti a bez toho, aby se táhl jako sku tečný sýr). Skutečné sýry můžete také sehnat, ale ve speciálních obchodech, kam jsou dováženy z Evro py, a jsou velmi drahé. Podobně je to s minerálkami. Američané běžně pijí vodu z vodovodu s ledem (mají ledničky, které mají zabudované zařízení, které je napojené na vodovod a z něhož vám teče chlazená voda nebo ledová tříšť). Kromě toho pijí různé sladké nápoje jako Coca cola, Pepsi, Rootbeer, Sprite a mno ho dalších. Běžně jsou k dostání také jablečný a pomerančový hustý džus, který je určený k ředění vodou. Pokud ale chcete neslazenou nebo slazenou minerálku, pak ji můžete mít, ale z dovozu z Evropy a jen ve speciálních obchodech za vysokou cenu. A podobně je to i s jinými potravinami. V obchodě ale běžně dostanete pro nás neuvěřitelné věci. Například chcete li do polévky na kostičky krájený opečený chléb, pak neztrácíte čas s krájením a opékáním, ale koupíte sáček těchto kostiček, a sku tečně chutnají tak, jako byste je dělali sami doma. Chcete na plátky krájené upražené mandle? Pak je koupíte, a to i s různou příchutí. Rádi jíte jablka a krájíte si je na čtvrtky a vykrajujete z nich ohryzek? Tak s tím už tady nemusíte ztrácet čas, prostě jdete do obchodu a koupíte v sáčku takto připravené plátky jablek, a chutnají jako skutečná právě nakrájená jablka (ani hnědá na řezu nejsou). A tak by se dalo pokračovat dál a dál. Vrcholem je, že když nemáte onu lednici s přístro jem na výrobu ledu, tak stačí zajet do nejbližšího obchodu a kostky ledu prostě koupit (dostanete různě velká balení). Potraviny tu vypadají jako skutečné, ale když je ochutnáte a znáte chuť těch skutečných, zjistíte, že skutečné nejsou, ale nejsou špatné. Stejné je to s jídlem, moučníky a dalšími věcmi. Vypadají jako skutečné, chutnají dobře, ale znáte li chuť těch skutečných, víte, že jde jen o výbornou imitaci. V obchodě s dekoracemi pak můžete koupit imitace chleba (dokonce našeho českého), housek, ovoce, zeleniny, různých druhů, různých velikostí, ale spo lečné mají jedno vypadají naprosto dokonale jako skutečné. Stejné je to s imitacemi květin. Nikdy jsem nikde neviděla tak dokonalé napodobeniny. Co tu je skutečné a výborné, je kukuřice, sladká kukuřice, která, když se uvaří, chutná výtečně. Jí se běžně poso lená s trochou pepře a potřená máslem. Pokud by se vám ale zdálo, že se máslo špatně na kukuřici roztírá, můžete si koupit máslo ve spreji a kukuřici si máslem postříkat. Středa Dopoledne jsme strávili přípravou čtvrtečního programu na middle school. Kluci připravili program pro kluky a my holky pro děvčata. Všichni jsme ale hodně unavení a program není na téma, které bychom měli na srdci my, ale naplňujeme přání pana ředitele (Respect&Protect), a tak bylo trochu těžší se pro to nadchnout. Ale nakonec jsme se v tom našli a připravený program vypadá docela dobře. všichni na té škole včetně ředitele ví, že jsme křesťané, a vlastně je to pro ně i záruka toho, že budem předávat křesťanské hodnoty. Přesto ve škole nesmíte o své víře mluvit a zvěstovat Ježíše, to už vůbec ne. Je to taková zvláštní hra. O víře nesmíte ve škole mluvit, ale státem doporučené je nedávat žákům ve středu domácí úkoly, protože většina církví má ve středu večer setkání do rostu a mládeže, a tak by děcka měla stres, kdy udělat úkoly. Oběd jsme měli holky a kluci zvlášť a pak následoval tradiční středeční odpolední program, který trávíme holky a kluci zvlášť. Zbytek dne a večer jsme strávili děláním domácích úkolů a přípravou na zítřejší program na middle school. Každý z nás bude na nějakém stanovišti a musí si připravit určité téma a pomůcky. Já mám s Natašou z Ruska téma emoce a v tělocvičně budu na stanovišti touch (dotek) se Suzie. Michal bude s klukama také na stanovišti touch a pak bude Pyjamamen (pyžamoman), kterého si kluci sami vysní tím, že mu budou dávat různé vlastnosti, které chtějí, aby jejich superhrdina měl. Na middle school musíme být v půl osmé. Čtvrtek Je 6:30, budík zvoní a nám se vůbec nechce vstávat, jsme hodně unavení. Je docela těžké večer usnout, protože naše těla unavená vůbec nejsou, ale naše mysl a duše je unavená hodně moc, a tak se ráno většinou budíme ne moc odpočatí. Stále musíme napínat naši pozornost, abychom po rozuměli angličtině. Vyučování je v angličtině, chvály jsou v angličtině, s teens se bavíme v angličtině, na ulicích je jen angličtina, knížky, které máme číst, jsou v angličtině, a domácí úkoly musíme vypracovávat v angličtině, a tak se dá pokračovat dál a stále jen v angličtině. Přestože se naše angličtina zlepšuje, je to stále hodně náročné. Mám pocit, že nevstanu. Ale nakonec jsme připravení a nasedáme do auta s Danem a jedeme na middle school. Běž nám, prosím, otevřít ty postranní dveře do tělocvičny. OK. Jenže tělocvična je zamčená, a co teď? Hele, uklízečka, zkusím se jí zeptat, jestli nemá klíče. Jenže to musím zase anglicky. Hello, how are you? Do you have a key of gym? Yes, I do. And can you open me the door? Oh, yes, I can. Uf, podařilo se. Thank you. Trochu jsem se zdržela než jsem sehnala někoho, kdo mi odemknul. Kam to máme dát? Tohle všechno musí přijít někam za roh do tělo cvičny. Nanosili jsme dovnitř různé rekvizity a pomůcky a teď nás čeká ještě připravit všechno v knihovně, kde bude druhá část programu. Co ti je? Jsem unavená a asi už nevydržím. Je ti blbě? Jo, mám v sobě ten pocit paniky a potřebuju vypnout. Já to na tobě vidím. Ty jo, co mám dělat. Hlavně ať na mě teď nikdo nemluví. Musím si někam zalízt a být trochu v klidu. Zalezla jsem si za regál s knihami, zavřela oči a zkoušela nic nevnímat. Are you OK? No, I m not OK. Zkouším Suzie vysvětlit, co mi je. Na chvíli odešla a pak, to snad ne, přivedla všechny holky, které kde našla. Ve chvíli, kdy potřebuji být sama a mít klid, je tu kupa holek a každá chce vědět, co mi je. Ale je to tak těžké tohle vysvětlit někomu, kdo nikdy nevyhořel a nemá s tím zkušenost, a ještě v této chvíli. Všechny mě začaly ubezpečovat o své lásce ke mně, dokazovat mi svou účast obejmutím nebo alespoň pohlazením a ujišťovaly mě, že vše bude v pořádku, a také se za mě modlily. Bylo to od nich hezké, ale v této chvíli to bylo něco, co jen prohloubilo mou paniku. V těchto chvílích totiž přesta nou fungovat mé emoce, a pokud přichází jakékoli podněty, které je mají vyvolat, mé tělo a psy chika je ještě více burcována k jejich vybavení, a tím se stav ještě zhorší. Nakonec jsem požádala Suzie, jestli se mohu vrátit domů a zůstat v posteli celý den. Nataša má všechno připra vené, měla mluvit ona a já měla říct jen jednu větu na konec jako shrnutí. To zvládne Nataša sama nebo to určitě zvládne Suzie. Suzie souhlasila, a tak jdu, už abych byla Je to tu trochu postavené na hlavu. 80% lidí tu chodí do nějaké církve a považují se za křesťany alespoň způsobem života, když ne svým osobním v posteli. vztahem s Bohem. Když děláme program pro školu, Pokračování na str. 9

7 5 ML fvcl9djm0b%l DOBVMf9 L5 ML M0B%L DOBV9LD 7 % 5 Mf9DVCL 0 jm0bv%lfdo9 O05jOf 5 ML fvcl9djm0b%l DOBVMf95DV MfCL9D MCL9D Pojďme si hrát na detektiva. Nové jméno Kulhal. Kyčelní kloub ho příšerně bolel. Belhal se zpět ke své rodině, kterou poslal napřed na druhou stranu potoka. Cítil bolest v každém kroku, a přesto jeho myšlenky kroužily jen kolem té tajemné noci. S někým zápasil. S někým velmi silným a mocným. Ne, nebyla to běžná potyčka, jakou znal z občasných šarvátek se svým bratrem. Byl to se vším všudy úplně jiný souboj. Zeptal se svého soupeře na jméno, ale odpovědi se nedočkal. Když neznámý viděl, že nepřemůže svého pro tivníka, uštědřil mu ve víru zápolení ránu do kyčle. Muž zařval bolestí, ale bojoval stále dál. Pusť mě, křikl na něho ten záhadný, když začalo svítat. Ne, dokud mi nepožehnáš nevzdával zápas a bojoval jako o život. Bojoval statečně, dokud nezaslechl prorocká slova: Už ti nebudou říkat Úskočný ale Boží bojovník, protože ses statečně potýkal s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi. Souboj se mu vyplatil. Dostalo se mu požehnání, o které si řekl. To místo pak nazval Tvář Boží, protože si řekl: Viděl jsem Boha tváří v tvář a přežil jsem to. Slunce vzešlo a zalilo to místo svou zlatavou září. Znáš jméno toho muže? >>> Kde najdeš tento příběh v Bibli? >>> -zdes- Kdo je opravdu vítěz? Kluci se nám na stupních vítězů nějak pomotali. Skutečný vítěz ne jenže doběhl do cíle první, ale cestou také nasbíral i ze všech nejvíce barevných míčků. Pozorně projdi trasy všech kluků a napiš u každého z nich správné pořadí. Spojovačka Co je na obrázku? Spojovačky už určitě dobře znáš. Vezmi si tužku a spojuj tečky podle čísel (tak, jak jdou správně za sebou), dokud se ti neobjeví celý obrázek. Už víš co je na obrázku? Tak to napiš do rámečku. Pan tučňák ztratil cylindr bludiště Pan tučňák se chystá na ples. Fráček už by měl, ale nemůže najít svůj slavnostní klobouk cylindr. Pomůžeš mu ho najít? Tužkou vyznač správnou cestičku, kudy se k němu nejrychleji dostane. Udělej si... jahodovou párty Jahodový koktejl Potřebujeme: 1 litr polotuč ného mléka, jahodový kompot, 1 ká vovou lžičku cukru, kostky ledu Jak na to: do větší mis ky nalij celý obsah jahodového kompotu včetně nálevu a lžičku cukru. Vidličkou vše pořádně rozmačkej. Přidej trochu mléka a ruční metličkou chvilku šlehej celou směs. Nakonec přidej zbytek mléka a znovu metličkou vyšlehej. Hotový koktejl nalij do skleniček, přihoď pár kostek ledu, ozdob jahůdkou a přidej brčko. Dobrou chuť. Jahodový krém Potřebujeme: 1 balíček měkkého tvarohu, cukr, hrst pokrájených jahod, piškoty Jak na to: Tvaroh v micse rozmíchej s cukrem (5 8 lžiček na jeden tvaroh). Pak přidávej (vidličkou rozmačkané) jahody a vše míchej až vznikne krém. Na dno mističky dej piškot, polij kré mem a na konec ještě ozdob ja hůdkou. Když k tomu všemu ještě na mističku naskládáš pár čerstvých jahůdek ze zahrádky, určitě kamarády potěšíš. % 5 Mf9DVCL O0 jm0bv %LfDO9 O05jOf

8 CHYSTÁ. PROBÍHÁ..STALO CESTA. CHYSTÁ. PROBÍHÁ. STALO. ŽIVOTA CESTA. CHYSTÁ. PROBÍHÁ. STALO. ŽIVOTA CESTA. CHYSTÁ.. CESTA ŽIVOTA STALO ŽIVOTA. PROBÍHÁ. CHYSTÁ. CESTA ŽIVOTA. STALO 8. PROBÍHÁ. CHYSTÁ. CESTA ŽIVOTA Mládež v Č. Krumlově má novou místnost Získali jsme nové prostory pro mládež, a tady je jejich postupná proměna... Jen před krátkou dobou získala mládež v Č. Krumlově svou vlastní místnost. A když je něco vaše, potom si to chcete zařídit po svém. S velikou chutí se všichni pustili do práce. Nikdo nestál stranou. Naopak. Každý ze sebe vydal co mohl a vložil kus Jaký byl výlet na ČERVENÉ BLATO Na státní svátek s krásným názvem (Den osvo bození) se uskutečnila v pořadí druhá výprava skupiny turistů, tentokrát na Červené blato. Po mimořádně suchém dubnu přišel pro zemědělce dlouho očekávaný čas vydatných dešťů, bylo opravdu mimořádné sucho a na mnoha místech i lesní požáry. Ale nic naplat, déšť a výlet, to k sobě zas tak moc nepatří. Ráno vstávám a leje jako z konve a pohled na oblohu nevyvolává žádný optimismus. Říkám si, snad nebude cedit celý den. Před devátou už prší tak nějak snesitelně, a za chvilku úplně přestává. Vyrážím na nádraží a mám sebe do veselého malování. Máťa s Michalem sice radili co a jak, ale otisky mládežníků na zdech byly osobní. Vždyť v této místnosti se budou pravidelně setkávat, tak ať je to prostředí barevné, a ne jako v nemocnici. Zatímco dospělý člověk většinou přistupuje k malování bytu jako k práci a těší se, až bude vše konečně za ním, mládež se pobavila skutečně u všech kroků. Už takové pokládání igelitu, (aby se zbytečně nezašpinila podlaha), se stalo zábavnou atrakcí. Barva sřídá barvu a vypadá to opravdu moc pěkně... Ale jaké překvapení nastalo druhý den? Barvy vypadají poněkud jinak, než jak byly zamýšleny a nakoupeny. Po zaschnutí vypadá těměř všechno tak nějak jinak. Rodičové okukují a zasvě ceně radí jak na to... A tak se v ob chodě nakupují některé barvy, znovu se schází malířská parta a jde se na to. Výsledky si prohlédněte na vlastní oči, nebo K. Čapek velikou radost, že se nás tam schází celkem šest. Jedeme vlakem do Petříkova a na zastávce nás vítá početná skupina motorizovaných. Nakonec je nás celkem 21! Hned za Petříkovem je pořádný polom, a tak všelijak kličkujeme mezi vyvrácenými stromy, ale je to jen kousek. Nacházíme správnou cestu a užíváme si les a čerstvý vzduch a společný čas. Celkem ujdeme asi 11 km a je nám všem moc dobře. V klidu lesa dobíjíme baterky. Samotné Červené blato je rašeliniště a je jistě zajímavé ho navštívit. V Petříkově na zastávce se loučíme, věřím že nikdo nelitoval. Bylo nám všem moc fajn. A nakonec ani nekáplo, i když se mraky honily. Až večer, když sedím doma vysprchovaný, příjemně unavený, svěží a odpočinutý na duši, slyším, jak déšť bubnuje na okno. Mám srdce plné vděku. Za církev, přírodu, celý výlet a v neposlední řadě za to, že nepršelo. Díky, Ježíši!.. STALO PROBÍHÁ.CHYSTÁ Foto: M. Kočerová na kde je Máťou vše pěkně zdokumen továno včetně trefných popisů. Nejlepší na tom všem je, že se mládež má kde společně setkávat. Že je to na příjemném místě, kde se dozví nové věci o Ježíši a prohloubí svůj vztah s Ním. Že tam budou rádi chodit a zvát své přátele. x Slavnostní otevření mládežnické místnosti V neděli 6. května byly v Českém Krumlově slavnostně otevřeny a členům představeny nové prostory církve určené výhradně pro činnost mládeže. Svou místnost si mladí vymalovali sami, všechno uklidili a krásně vyzdobili, a to vše pod vedením Michala a Martiny Kočerových. V těchto hezky vyzdobených prostorách připravili občerstvení a pak nás mládežnická skupina AW! uvedla do Boží přítomnosti a radosti. Prostory jsou v prvním patře Ambitu pod církví. Jsou velmi krásné a všichni máme velikou radost, že Pán přidává a stará se o každou potřebu jeho lidu. Přejeme, ať toto požehnání se stane požehnáním k budování církve a pro další mladé, kteří mají v budoucnu přijít. Sláva buď jenom našemu Bohu. František Petrášek CESTA ŽIVOTA STALO PROBÍHÁ CHYSTÁ CESTA ŽIVOTA STALO PROBÍHÁ CHYSTÁ CESTA ŽIVOTA.STALO PROBÍHÁ CHYSTÁ Vize jihočeských sborů CESTA ŽIVOTA: Kol.1:28 29 Jeho zvěstujeme, když se vší moudro stí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. (ČEP) 2. Paral. 7:14 a můj lid, který se nazývá mým jmé nem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. (ČEP) Izajáš 54:2 Rozšiř místo ve svém stanu, ať na pnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky. (ČEP) Kol.1:28 29 Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce všelikého člověka a učíce všelikého člověka ve vší mou drosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši. O čež i pracuji, bojuje podle té jeho mocnosti, kteráž dělá ve mně dílo své mocně. (BK 1613) 2. Paral. 7:14 A ponižujíce se lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se, a hledali by tváři mé, a odvrátili by se od cest svých zlých: i já také vyslyším je s nebe, a odpustím hřích jejich, a uzdravím zemi jejich. (BK 1613) Izajáš 54:2 Rozšiř místo stanu svého, a čalounů příbytků svých roztáhnouti nezbraňuj; natáhni i provazů svých, a kolíky své utvrď. (BK 1613) Rozpis shromáždění sborů Cesta života jižní Čechy: České Budějovice Prachatice Agitační středisko Pod Hradbami neděle od 13:30 Český Krumlov, budova Ambit neděle od 9:00 modlitební čtvrtek od 18:30 Jana Čarka 7, Suché Vrbné modlit. procházky St 18:00 modlitební ve sboru St 18:00 (+dopolední půst za partnery) neděle 15:00 Setkání mládeže v Č. Krumlově sobota 16:00 v Č. Budějovicích pátek 14:00 Tento zpravodaj si vyhrazuje právo nezodpovídat za případné chyby dodané s příspěvky jednotlivých autorů. Děkujeme za pochopení.

9 Misie mateřská dovolená Nedávo jsem se v sms sdílela s jednou úžasnou sestrou o jednom svědectví a ona mi napsala: Ty máš vždycky nějaké svědectví v rukávu. A tak vzhledem k tomu, že Pán v mém životě a životě mých blízkých mocně jedná (někdy mi přijde, že tím, že v mé rodině zatím nikdo nevěří, tak o to mocněji), a protože vím, že se za nás modlíte, napadlo mě čas od času napsat nějaký článek o tom, jak se mám na mateřské dovolené. Věřím, že se ke mně připojí i ostatní stejně zainteresované sestry. Před časem jsem dostala od Pána Slovo (Skutky apoštolů 26:18)...abys otvírala jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od moci satana k Bohu, aby skrze víru ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. " Věřím, že je to Slovo pro celou mou rodinu (i s příbuzenstvem), za kterou se už několik let Slepá evoluce... Pokračování ze str. 4 prozkoumal. Pokud jste jako já a myslíte si, že některé věci v biologii byly opravdu vytvořeny s jistým záměrem, nikoli však všechny, pak rychle vyvstává otázka, kde leží ona široká hranice mezi inteligentním designem a náhodnými procesy? Myslím, že tuto otázku je potřeba zodpovědět na molekulární úrovni, a konkrétně v termínech struktury bílkovin. Náčrtky bakteriálního bičíku zobrazují proteiny jako kuličky nebo ovály bez povrchových struktur, ale každá bílkovina v buňce je ve skutečnosti velice složitá. Obrázek kravského pankreatického try psinového inhibitoru vám ukazuje alespoň náznak této složitosti. Bílkoviny jsou polymery zbytků ami nokyselin a některé strukturální vlastnosti proteinů si vyžadují účast více takových zbytků. Například žlutá spojnice se nazývá disulfidický můstek. Vznik disulfidického můstku vyžaduje dva cysteinové zbytky jeden cysteinový zbytek tako vouto vazbu nevytvoří. Aby si proto bílkovina, která nemá žádný disulfidický můstek, tento můstek vyvinula, musí nejdříve dojít k několika změnám na stejném genu. V reálných podmínkách je tedy disulfidický můstek nezjednodušitelně složitý, ačkoli ani zdaleka ne tak, jako systémy tvořené větším počtem proteinů. Problém nezjedno dušitelnosti u vlastností bílkovin je obecný. Kdykoli bílkovina inte raguje s jinou molekulou, jako to všechny proteiny dělají, činí tak pomocí vazebného místa, jehož tvar a chemické vlastnosti jsou komplementární va zebnému místu příslušné jiné molekuly. Vazebná místa se ovšem skládají z do brého tuctu zbytků aminokyselin a vazba se obecně ztrácí, pokud se libovolná po zice změní. Je možné si položit otázku, jak dlouho by trvalo dvěma bílkovinám, které spolu původně neinteragovaly, aby si pomocí náhodných mutací a přírodního výběru vyvinuly schopnost se vzájemně vázat, pokud k vazbě dojde pouze tehdy, když jsou všechny zbytky na správných místech? Ačkoli bude obtížné studovat tuto otázku experi mentálně, je možné tento proces simulovat na počítači. Zde je příklad dat, která jsem během posledního roku získal. Plné kroužky jsou datové body z množství simulací, které se týkaly následující rovnice, s jejímiž detaily vás zde nebudu zatěžovat. Tyto výsledky byly prezentovány na setkání Protein Society (Společnosti pro proteiny) loni v létě ve Philadelphii. Na dalším snímku je uveden logaritmus času potřebného k tomu, aby vznikly vlastnosti bílkovin, které označuji jako nezjednodušitelně komplexní, a to jako funkce logaritmu velikosti populace a loga ritmu pravděpodobnosti dané vlastnosti. Žlutá tečka je čas, který podle předpokladu umožní vznik nového disulfidického můstku v proteinu, který ho neměl, pokud má populace sto milionů organismů. Očekávaný čas je zhruba milión generací. Červená tečka ukazuje, že očekávaný čas potřebný pro vytvoření nového vazebného místa v proteinu činí sto miliónů generací. Při použití dat z těchto simulací a také koncepce pravděpodobnostních zdrojů Williama Dembského můžeme dojít k několika širším a předběžným závěrům: 1) že neřízené nezjednodušitelně kom plexní mutace se nemohou pravidelně podílet na evoluci velkých živočichů časový rámec by byl příliš dlouhý; a 2) že neřízené nezjednodušitelně složité systémy, které mají složitost větší než dvě vazební místa proteinů, se nemohou pravidelně podílet na evoluci obratlovců. Tato práce předpokládala, že všechny mutace jsou neutrální. Budoucí práce by mohly zkoumat takové otázky, jako jak by situace vypadala, kdyby byly zvoleny průměrné mutace nebo co se stane, když dojde k soupeření mezi mutacemi nezjednodušitelně komplexních systému a mutacemi na jednom místě? Širokou motivací stojící za touto prací je snaha začít získávat spolehlivá čísla, která by bylo možné vložit do vysvětlujícího filtru Williama Dembského, a pokusit se tak dojít k podloženému závěru o tom, kde v přírodě inteligentní plán končí a nechává věcem volný průběh. Na závěr vám chci říci tyto čtyři body: 1) otázka je stále otevřená: žádná jiná vědecká teorie zatím data nevysvětlila; 2) inteligentní plán je hypotéza, která z dat snadno vyplývá, jak vám musí být jasné, když se podíváte na obrázek bakteriálního bičíku; 3) neexistuje žádný princip, který by nám zakazoval brát inteligentní plán v potaz; a to nejlepší na konec, 4) existují vzrušující otázky pro další výzkum, které je možné si v rámci inteligentního plánu položit. Děkuji za pozornost. V. Pomahačová modlím, a nyní, díky tomu, že jsem na mateřské dovolené, mám milost se všemi se často vidět. A jelikož kromě mě v naší rodině široko daleko nikdo nevěří, připadám si mezi nimi jako misionářka. O to víc mě to pudí se za ně modlit. A tak připojuji jedno z mnoha svědectví. Bylo poslední dubnové nedělní ráno a my se chystali jet s Pepčou a Terezkou (manžel a dcerka) na chatu, kde jsme odpoledne měli slavit trojnásobné narozeniny (mého dědečka, tety a sestřenice). Mám úžasnou rodinu. Všechny svátky, naro zeniny, Vánoce a pod., slavíme dohromady. Je nás už jedenáct, tak je to vždy nádherné. Moc jsem se na to těšila, tentokrát jsme tam totiž měli zůstat až do úterý. Jenže když jsem se ráno vzbudila, cítila jsem, že mě bolí zub a kdykoli jsem smrkala, projela mi ostrá bolest od zubu přes tvář až k nosu. 9 Napadlo mě, že tam mám snad nějaký zánět. To je teda dobrý, napadlo mě. Teď jet někam na pohotovost, a kdo ví, jak to dopadne. Protože se ale většinou v takových případech (než něco podniknu) modlím, začala jsem hned prosit ImagiNations V. Pokračování ze str. 6 Wow, je půl čtvrté pryč. Spala jsem od devíti do teď. Je mi trochu lépe, ale Michal tu ještě není. Doufala jsem, že přijde tak, aby mohl dojít do CC říct Trashe, že nepřijdu, že mi není dobře. Ale není tu, a tak co teď. Trasha nemá mobil a mně tu stejně ten můj nefunguje. Používání mobilu je tu dost drahé, a to včetně posílání SMS, a tak lidé mobil používají jen výjimečně. Volání pevnou linkou je levné, a proto hodně rozšířené. Navíc je v Michi ganu hodně špatné pokrytí, a tak se tu mobil moc nevyplatí mít. No co, musím vstát a dojít do CC sama. Uvidím, jak mi bude. Buď se s Trashou domluvím na jindy nebo to zvládnu. Trasha má narozeniny, a tak jsem jí pozvala na zmrzlinu. Máme se sejít v 16:00 v CC (cyber café). Jdu trochu pozdě, ale zatím to vypadá, že to půjde. Trasha už na mě čeká a jdeme do Subway, kde mají výbornou zmrzlinu. Veškeré porce jídla jsou tady v USA obrovské, a to včetně zmrzliny. V Subway mají veliký chladící pult a v něm stojí velké nádoby plné různých druhů zmrzliny. Těch druhů mají asi tak 15, možná víc, a ty nádoby jsou velké asi tak jako kýbl (asi tak 2 galony, což je asi tak 7,5 litru). Na výběr jsou 4 velikosti porcí, které si můžete nechat dát buď do oplatkového kelímku (takový, jako běžně bývá u nás v ČR) nebo do kelímku z umělo hmotného pěnového materiálu. Nejmenší porce je half baby porcion, a je to zmrzlina jen jednoho druhu a stojí $1,25 (při současném kurzu je $1 asi 23, Kč). To by v překladu mělo znamenat poloviční dětskou porci, ale ve skutečnosti je velikost této porce asi tak 4 velké kopečky zmrzliny. Pak můžete mít baby porcion, a to je jakože dětská porce podle názvu, ale velikostí je to asi tak 7 velkých kopečků zmrzliny. Můžete si vybrat 2 druhy. Stojí $1,75. Tu si dáváme s Michalem obvykle napůl a každý máme zmrzliny dost. Pak mají ještě další dvě velikosti porcí, ale ty jsme ještě nikdy neměli, a mám dojem, že ty jsou tak veliké, že si na to musíte snad přinést menší kyblík z domova. Zmrzlina je to výborná smetanová, ale je mnohem více mražená než zmrzlina prodávaná u nás doma v ČR. Nabírá se takovou speciální naběračkou, která vypadá jako maličká naběračka na polévku, která je ale po stranách vyříznutá. Zmrzlina se naběračkou nenabírá v podobě kopečků, jak to běžně známe, ale ze zmrzliny se válí koule, jako když děláte koule při stavbě sněhuláka. Takto vytvořená veliká koule se pak narve do kelímku a jí se plastikovou lžičkou. S Treshou jsme si každá vzala poloviční dětskou porci. Já jsem si dala candy bar, to je smetanová zmrzlina v níž jsou burské oříšky, které jsou obalené čokoládou. Procházeli jsme se pak parkem, kde v chladném podzimním počasí nikdo kromě nás nebyl, a povídaly jsme si. Tresha mi vyprávěla o své rodině, svých snech a svých pohledech na život, o škole, a já jí vyprávěla o tom, jak vypadá Evropa. Treshi rodiče jsou rozvedení a Tresha bydlí se svým tatínkem a dalšími třemi sourozenci. Její další sourozenci žijí s její maminkou v Port Huron a Trescha za nimi jezdí na víkend. Pána Ježíše, aby mi pomohl, a bolest se vším, co ji způsobuje, odstranil a uzdravil. V myšlenkách mi hned zčala přicházet všemožná zaslíbení z Bible o uzdravení, a já je začala nad sebou vyznávat. A Pán skutečně jednal. Asi do půl hodiny bolest zmizela! Bez prášků a bez doktora! Sbalili jsme se a odjeli na chatu. Uprostřed oslavy (zrovna se to nějak hodilo) jsem všem líčila svůj zážitek z rána, jak mi Pán Ježíš pomohl od bolesti a uzdravil zub. Teprve když jsem domluvila, všimla jsem si, že celé mé vyprávění se natočilo na videokameru, která byla zrovna náhodou ve stojanu namířená směrem ke mně. Úplně jsem zapomněla, že se oslava natáčí. Musela jsem se v duchu usmát, jak je náš Pán úžasný. Nejenže mi pomohl a já o tom mohla svědčit svým blízkým, ale ještě se to zdokumen tovalo, a oni si to mohou kdykoliv připomenout. Vzdávám chválu našemu Hospodinu, ve jménu Pána Ježíše Krista, amen. Díky vysoké rozvodovosti v USA se tu začaly u náctiletých objevovat nemoci, které zatím nebyly nikdy nikde diagnostikovány. Jsou způsobeny psy chickým stresem ze ztráty bezpečí, jistoty a naděje, což je následek právě rozpadu rodin. Teens řeší svou situaci po svém, někteří začnou s drogama, někteří se stanou závislí na různých povzbuzujících přípravcích, jiní se s tím vyrovnávají nějak jinak. Tento problém není ale jen v nekřesťanské části společnosti. Rozvodovost je stejně vysoká i u křesťa nů a děti z těchto rodin mají stejné problémy jako ostatní děti. Děti a teens mají často pocit velkého stresu, který nikdy nekončí, a to přesto, že k tomu nemají často objektivní důvod. Projevuje se u nich velká úna va i bez předešlé námahy a nespavost. Všechno toto je způsobeno tím, že naše těla jsou Bohem stvořená tak, že když přijde nějaký stres nebo problémová situace, začne se v našem těle tvořit adrenalin. Tento pak vyburcuje naše tělo a mysl k větší aktivitě, neboť je potřeba se bránit, být aktivní, něco dělat. Když vše funguje tak jak má, pak po tomto období stresu přijde období klidu a relaxace, kdy dojde k odbourání vzniklého adrenalinu, a tělo se dostane do klidu a je schopno si odpočinout a nabrat nové síly. U těchto dětí a teens, kteří žijí ve stresovém prostředí reality rozvodů a ztráty jistoty, kterou jim úplná rodina poskytuje, dochází k neustálému prožívání stresu. Tělo reaguje tak jak má a produkuje adrenalin, jenže nedochází k jeho odbourání, protože nepřichází ob dobí uklidnění. Adrenalin v těle zůstává, a tím je tělo stále nuceno být ve střehu a neodpočívat, dostavují se poruchy spánku a vyčerpanost. Přijde li pak jen sebemenší podnět jako například špatná nálada kamaráda, rodiče nebo více domácích úkolů v jeden den, je to pro tělo zátěž tak velká, jako kdybychom procházeli skutečně hodně hlubokou de presí a stresem. Pomocí je tu dát tělu odpočinout a relaxovat, jenže jak, když příčinou všeho toho je to, že se vám právě rozvedli rodiče a vy nevíte čí jste. Nastoupí tedy léčba příznaků a děcka začnou brát prášky na spaní, po vzbuzovače různého typu, a když ani to už nezabírá, přijdou na řadu drogy, alkohol a další způsoby, jak aspoň na chvíli zapomenout a vypadnout z reality, kterou stejně nemají jak změnit. Stejné je to i v Evropě a v ČR, jen tady je to více zřetelné a téměř každý teens, se kterým se setkáváme, je tím nějak postižen. Když jsme snědly zmrzlinu, šly jsme do CC (cyber café). Do CC si nesmíte nosit své vlastní jídlo ani pití. Tresha po chvíli musela domů a já byla docela ráda, protože jsem už začínala být opět hodně unavená. Vrátila jsem se domů a šla spát a spala jsem až do rána. pokračování příště

10 << Zveme vás na semináře Hlavním mluvčím je Dr. George, ředitel Institutu biblického poradenství a učednictví v San Diegu v Kalifornii. Jeho manželka Eileen založila středisko pro ženy, které hledají pomoc v těhotenství. Mají pět dětí. Kdo je pozván na tyto semináře? Zván je každý, kdo chce sloužit lidem při poradenství Božím slovem a ten, kdo se často setkává s těžkými situacemi, které vyžadují moudrou a laskavou aplikaci Božího slova v aktuálních problémech. Biblické poradenství rodinám Témata: Seminář se zaměří na výchovu dětí, nevhodné vlivy, vedení k správnému rozhodování, dětskou vzpouru a vztek, řešení situace dětí po rozvodu, deprese u teenagerů a zneužívání dětí. Tento kurz je studijní a rekreační příležitost pro jedince, manželské páry nebo celou rodinu. Cena (pobyt+plná penze): dospělí 960, děti (0 3) 180, děti (4 12) 450, děti (13 18) 630, srpna 2007 Škola v přírodě a penzion "Dárek", Dobrá Voda 97, Záblatí Bližší informace na čísle tel.: Biblické poradenství manželským párům Témata: Seminář se zaměří na Boží plán pro manželství, role muže a ženy, komunikaci a řešení problémů, sexu alitu a rozvod. Poplatek: 100, (učební materiály v češtině je možné si objednat do za cenu 125, ) července 2007 v ústředí SCEAV, Na Nivách 7, Český Těšín Rezervace na konferenci a další informace na tel.: nebo Případně na: net.cz nebo na čísle tel.: Konference pro ženy od 9:00 do 17:00 v modlitebně CB, J. Š. Baara 64, České Budějovice Program konference 8,30 registrace zahájení, chvály, modlitba, úvod 1. přednáška Hana Pinknerová povídání ve skupinkách s kávou nebo čajem oběd a pauza na přátelské popovídání zahájení odpoledního programu,chvála, modlitba, rozhovor s Augustinou Vernerovou 2. přednáška povídání ve skupinkách s kávou nebo čajem společný závěr s chválami, svědectvími o spo lečném čase, modlitbami Cena Konferenční poplatek: 40, Kč Oběd: cca 60 70, Kč Celková částka bude vybírána při registraci v den konání konference. Přednášející Hana Pinknerová píše fejetony pro časopis Život víry. Její obohacující úvahy jsme mohly slýchat také v pravidelném pořadu rádia TWR Zadáno pro dámy. Z jejích úvah a feje tonů na vás, jako vlahý vánek uprostřed výhně, dýchne bohatství radosti obyčejného života. Její sbírky fejetonů Brusinky a Co Bůh šeptá ma minkám se setkaly s velkým ohlasem. Je vdaná, má dvě dcery, žije v Brně. V 90. letech byla ředitelkou celostátní konference pro křesťanské umělce Hrejte dobře a zvučně. Miluje rockovou hudbu, Cimrmany a hořkou čokoládu. Máme přislíbené, že Hanka Pinknerová přiveze s sebou své knížky a CD k prodeji, takže bude možnost si je na konferenci koupit. Augustina Vernerová je vzácná moudrá žena, která se s námi podělí o svoji životní zkušenost a zkušenostmi jejího vztahu s Bohem. Těšíme se na vás. Skupinka žen kurzu BEE Ženy ženám z Českých Budějovic Program workshopu ADO ŽALM 2007 Vokální část (vhodná pro účastníků) 4 hodiny (vyučovací hodina 50 minut 800, Kč) technické přípravy zpěváků (cvičení, výběr repertoáru, práce s hlasem obecně) práce s textem, deklamace Pěvecký seminář s Janou Peřtovou Workshop je v současné době možno koncipovat tak, že se pracuje nejen se sólisty, zpěváky do vokálů nebo sboru, ale i s kapelou tedy instrumentalisty, kteří budou pěveckou část doprovázet. Pěvecká i instrumentální část je vhodná pro jakoukoliv pěveckou i nástrojovou skupinu, která se může pouze pro tento účel, nebo naopak i pro budoucí službu připravit pod vedením dvou vyučujících. Pěveckou část vyučuje Jana Peřtová, instrumentální Miloš Koubek, organizaci workshopu zajišťuje sdružení ADÓ spolu s pořádající církví nebo skupinou. Protože k tomuto typu workshopů přistupujeme poprvé, prosíme vás o připomínky a nápady již nyní, v době jeho přípravy. 4 hodiny (vyučovací hodina 50 minut 800, Kč) práce na přípravě koncertu, nácvik konkrétních písní Instrumentální část (vhodná pro 4 10 účastníků) 2 hodiny (vyučovací hodina 50 minut 500, Kč) zjišťování dovedností, zaměření a způsobu aranžo vání skupiny výběr repertoáru 3 hodiny (vyučovací hodina 50 minut 500, Kč) technická průprava pro stavbu repertoáru 3 hodiny (vyučovací hodina 50 minut 500, Kč) příprava repertoáru, nácvik konkrétních písní Společná část 2 3 hodiny (20, Kč/minuta) Příprava koncertu společná zkouška a koncert To znamená, že celý seminář (11 hodin) by při účasti 10 lidí stál 880, /na osobu a při účasti 20 lidí pouze 440, /na osobu. Platba Uhrazení předem stanoveného počtu hodin work shopu se děje v době jeho zahájení před nebo během prvního bloku v hotovosti. Uhrazení společné části a individuálních hodin nejpozději před závěrečným koncertem. Možnost přikoupení individuální lekce pro zpěváky, kytaristy a baskytaristy v době těsně před workshopem nebo v jeho průběhu 250, Kč Vyučování je omezeno na dobu 3 po sobě jdoucích dní (podle potřeby pracovní nebo víkend) a probíhá vždy mezi 9 21 hodinou. Jednotlivé bloky musí být odděleny přestávkou. Cílem workshopu je připravit program, který proběhne jako koncert pro veřejnost na jeho závěr. Chceme povzbudit křesťanské hudebníky, předat jim získané zkušenosti tak, aby se mohli v rozma nitých seskupeních co nejlépe hudbou vyjadřovat. Současně chceme pozvat do těchto a dalších podobných aktivit i jejich nevěřící přátele, pro které je společné muzicírování nejsnazší cestou k po znání evangelia, a kteří mohou být i jako hudebníci přínosem pro zkvalitnění hudebních křesťanských aktivit. Nejbližší datum konání workshopu je pro jižní Čechy Budu se těšit na Vaše ohlasy na tuto nabídku na adrese: zpev.cz Jana Peřtová Akce skupiny vysokohorské turistiky: Slovenský trojboj se uskuteční ve dnech (čtvrtek neděle) Plánovaný program: čtvrtek odjezd brzo ráno auty z ČB (5:00) cca 12:00 příjezd do osady Liptovská osada v oblasti Velké Fatry poté výšlap na kopec Rakytov 1567 m (převý šení cca 950 m) a zase dolů. cca 18:30 přesun auty k Liptovskému Mikuláši ubytování v soukromí ve vesnici Smrečany. (viz: ) pátek výstup přes Žiarskou chatu na Baníkov 2178 m (převýšení cca 1400 m), sestup dle počasí a ná lady buď stejně nebo jinou trasou individuálně možno ukončit na Žiarské chatě, nebo zvolit lehčí variantu sobota návštěva Vysokých Tater výstup na Slavkovský štít 2452 m, >>> nebo lehčí trasa podle nálady. Tatralandia Individuálně může být volný den s možností koupání v aquaparku Tatralandia. neděle Návštěva nedělního shromáždění sboru Jedno ty bratrské v Liptovském Mikuláši a poté odjezd domů návrat do ČB asi v 21:00 Co je nutno mít sebou: platný cestovní doklad, peníze (cca 500 Kč a 1000 Sk), cestovní pojištění na cesty do zahraničí. Vybavení na hory: pohorky, pláštěnku, dostatek oblečení, batoh, láhve na pití, atd. Jídlo: nějaké konzervy, polévky, chleba v ubytování bude možno něco lehce uvařit, a další. Kdo chcete jet, ale bojíte se nebojte se, zkuste to, hory vás chytnou, bude legrace, poznáte trochu víc sami sebe a své přátele. Hory vám dají nový rozměr. Přihlaste se co nejdříve, abych mohl domluvit ubytování. Kontakt: Robert Jakš tel: , , e mail: Skupina turistů zve k výletu na Vítkův kámen Vítkův Kámen je zřícenina hradu nad Lipenským jezerem s rozhlednou a výhledem na Alpy. Kdy: v sobotu 16. června Sraz: ve Frýdavě v 10 hod. Frýdava je vesnička naproti Frymburku a vede tam silnice od hráze Lipna. Výlet bude cca 10 km dlouhý a všichni jsou srdečně zváni. Vítkův kámen leží 22 km jihozápadně od Českého Krumlova. Tento hrad, založený Vítkem z Krumlova ve 13. století, plnil převážně jen úlohu správního střediska na okraji rozlehlého rožmberského panství a mezi významnější hrady se zařadil až v prvních letech třicetileté války. Do tohoto soupisu se Vítkův kámen dostal díky svému umístění v téměř nedotčené krajině s krásnými přírodními scenériemi. Hranolová věž Vítkova kamenu ovládá vrchol stejnojmen né hory (1 035 metrů nad mořem) a nabízí široký rozhled na lipenskou přehradu s jejím malebným okolím.

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit.

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit. nevídaně chytrá dívka se spoustou energie a krásným hlasem, který zdědila po své mámě. Je upřímná, spontánní a romantická a hlavně neobvykle inteligentní. A podobně jako snad každý teenager stále hledá

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku Pomůcky: text příběhu, který dětem převyprávíme, příp. si jej společně přečteme Dohadování před soubojem Rozdělíme

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

Když Bůh je naším lékařem...

Když Bůh je naším lékařem... Když Bůh je naším lékařem... 1 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2-3. Když Bůh je naším lékařem

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více