občanské sdužení za rok 2003 Jahoda Praha 2004 Jahoda,Vybíralova969,198 00Praha 14,tel , jahoda.dobrovolnik.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "občanské sdužení za rok 2003 Jahoda Praha 2004 Jahoda,Vybíralova969,198 00Praha 14,tel. +420 281916 352, jahoda@dobrovolnik.cz, jahoda.dobrovolnik."

Transkript

1 Poděkování Nadaci rozvoje občanské společnosti Veřejné sbírce Pomozte dětem! Ministerstvupráceasociálních věcí Magistrátu hl.m. Prahy Místnímu úřadu Městské části Prahy 14 panu Fredriku Janáčkovi paníemě Kondýskové paní Věře Kozákové firmě APLEX s.r.o. firmě Boots Healthcare Praha firmě Caledonian School firmě Centropen firmě COCA-COLA firmě CondorAirTravel Service firmě Hewlett Packards.r.o. firmě Keramika Veselý firmě Kobraj firmě Noe, s.r.o. firmě PartnersShip Picture firmě Siemens firmě Stavby silnic aželeznic Společnosti Emco SpolečnostiLufthansa avšem ostatním sponzorům adárcům zafinanční amateriálovou podporu našich klubů JAHODA vedoucím klubů JAHODAHonzovi Dolínkovi, Martině Francuchové, Martině Křižákové, Ivě Lancingerové,Vaškovi Lintymerovi, RadceMužíkové, MonicePoustkové apetře Pospíšilové za vedení dobrovolnických týmů vazylových domech Všem dobrovolníkům JAHODY za jejich obětavost, nádherný vztah kdětem ačas, který jim věnují. 02 >>>

2 občanské sdužení za rok 2003 Jahoda Praha 2004 Jahoda,Vybíralova969,198 00Praha 14,tel , jahoda.dobrovolnik.cz

3 Úvodní slovo ředitelky Jestližesemámohlédnoutzaprávě skončenýmrokem2003vidímhodně práce,mnohoúspěchů,nadějíi malýchnedorozumění,alehlavně vidímspoustydětíasnimiidětskýchosudů,skterýmijsmesesetkali. Bylojichtéměř jakodnů vroce,vícejak360. Kdyžsiprohlížímfotografiezklubů,výletů avíkendovýchpobytů,vím,žetytodětisisnámiužily.snámi poznaly,jakéjetobýtvítězem,hrdinou,princeznouahlavně jakéjetosmátsespolusčlověkem,kterýje kamarád a který zanímpřichází avěnujemu tonejvzácnější-svůj volný časa hlavněčástsvéhosrdce. Proto můjnejvětší dík patří našim dobrovolníkům, kteří za dětmi pravidelně dochází, vymýšlí pro ně zajímavý program, věnují se jim, pomáhají jim asnaží se do jejich života vnášet dětskou hravost a spokojenost. Díky si zaslouží i partneři a rodiny dobrovolníků, které je často v jejich práci podporují a povzbuzují. Obrovské děkuji samozřejmě patříizaměstnancůmjahody,kteřívytváříprostorazázemíprovšechny dobrovolníky a také členům představenstva adozorčírady,kteříjsou jejichneodmyslitelnými pomocníky arádci. Ráda bych poděkovala všem našim sponzorům, partnerům apodporovatelům, bez kterých by naše pomocdětemnebylamožná. Vroce2003jahodovýtýmuspělvněkolikadůležitýchgrantových řízeních,cožnámumožnilozkvalitnita zprofesionalizovatcelounašipráci.rozrostlsepracovnítýmikvalitnítechnickézázemí.našespolečná prácesevýrazně zefektivniladíkyspeciálnímvýcvikůmurčenýmzaměstnancůmidobrovolníkům. Leckde bychom ještě našli nedostatky, někdy jsme ještě nespokojeni, ale jsme přece ještě mladá organizaceajepřednámiještě spoustypráce,nakterousevšichnitěšíme.protonámvšempřejidoroku 2004hodně silaspoustyšťastnýchnáhod,kterénámumožnídálepomáhatdětem,kterénáspotřebují. Zápisze4.jednáníDozorčírady JAHODA Praha, ČernýMost Datum: 4.února2004 Klíčová témata: ZÁZNAM Vyjádření dozorčí rady Účastníci: Ing.DagmarWittmayerová,TomášBratka,JanDolínek Host: JanaBartošová Omluven: statistika-početdětíakontaktů zarok2003 celkovépříjmyavýdajezarok2003 vyúčtováníaobjem sponzorských penězzarok2003 dobrovolnickádohoda -závaznývzor Dozorčí rada na svém čtvrtém jednání prostudovala ředitelkou JAHODY předložené materiály, byla informována oaktuální situaci v JAHODĚ atakéorozšíření prostorjahodyna ČernémMostě. Nazákladě sdělenýchinformacídozorčírada: 1.schvaluje a. účetníuzávěrkuzarok2003, 2.konstatuje,že a. předložené materiályjsou zpracovány řádně a dozorčí rada k nimnemápřipomínky, b. statistika klubů JAHODA (zvláště za druhé pololetí) sleduje všechny vtéto chvíli potřebné ukazatele,kteréjemožnédobřevyhodnotitadálekomunikovat, c. finančníprostředkyoprotiminulýmobdobímčástečně ztratily vícezdrojový charakter, 3.doporučuje a. do konce prvního pololetí 2004 zpracovatstrategický plán JAHODY na nejbližší období min. dokonceroku2005, b. provést1xzarokexterníúčetníaudit, c. vroce2004klástvětšídůraznavětšírůznorodostfinančníchzdrojů. 04 >>> Zapsal:JanDolínek Schválil: DagmarWittmayerová TomášBratka

4 Základní informace Obsah Jahoda je neziskováorganizace, kterázlepšuje životy ohrožených dětíadětí žijících vazylovém domě.nabízímejimkamarádství,toleranciapomoc.vytvářímedětem"prostor"projejichradosti istarosti, zázemí, ve kterém se mohou cítit bezpečně, pomáháme dětem znovu nalézt ztracené jistotyajsmejimoporou. JAHODA vznikla na podzim v roce Založila ji skupina studentů aabsolventů oboru sociální práce, kteří na základě svého dosavadního vzdělání a zkušeností cítili potřebu uplatnit své vědomosti a dovednosti v rámcivlastníorganizace. úvodníslovo ředitelky vyjádřenídozorčírady základníinformace klubyjahodavazylovýchdomech otevřenýklubjahoda klubháje klubacorus klubslupi klubklokánek letnípobyty víkendovépobytyavíkendy akce dětiojahodě výcvikyavzdělávání dalšíaktivity dobrovolnictvívsociálníchslužbách finančnízpráva rozvahakedni výkazzisků aztrátkedni organizačnístruktura poděkování >>>

5 Klub Háje-malý azylový důmpro matky s dětmi na Praze 4 s sebou přináší rodinnou atmosféru i vklubu JAHODA. Malý počet dětí umožnil dobrovolníkům mnohem intenzivnější až individuální práci. Dobrovolnický tým sestalsoučástí azylového domu a byl vždy nadšeně očekáván nejen dětmi, ale imaminkami, které si mohly alespoň nachvilkuudělat časprosebe. Klub Acorus -Acorusje psychosociální centrum pro maminky sdětmi, které se staly obětí domácího násilí. Maminky iděti se zde často skrývají před agresory atím je ovlivněn ichod klubu JAHODA. Dobrovolníci musí být velmiopatrní,získatdůvěrudětíajejich maminek není jednoduché. Proto je většina her umístěna do blízkosti azylového domu, kde se děti cítí bezpečně. KlubSlupi-AzylovýdůmnaPraze2je určen pouze dětem, což podstatně mění organizacispolečnýchsetkánídobrovolníků adětí.není zdemaminka, kteráza své děti zodpovídá aproto musí být dobrovolnícimnohemopatrnějšíanavýletyjevždy doprovází jeden ze zaměstnanců azylového domu. Bohužel víkendové pobytyztohotodůvodutadynejsoumožné vůbec. KlubKlokánek-Klokánekjeazylové zařízení Fondu ohrožených dětí adětem nabízínáhradnídomov.týmdobrovolníků se věnuje největší skupině dětí ze všech klubů vazylových domech. Počtu dětí je nutné přizpůsobit i nabízený program, větší kluci raději hrají fotbal, děvčata si rádypovídajíatymenšítřebazasemalují, což ssebou nutně přináší větší potřebu a kapacitudobrovolníků.ipřesto,žezdeděti žijí bez rodičů, umožnilo nám vedení uspořádat několik výletů a víkendových pobytů. Letní pobyty Během letních prázdnin jsme vroce 2003 místo tábora, který Jahoda pořádala vminulých letech, zorganizovali pro děti 3pětidenní pobyty -letní minitábory.cílem bylo umožnit více dětem strávit pár dní mimo Prahu vdobě, kdyrodičemusíchoditdopráce.prvnípobyt,kteréhose zúčastnilo 19 dětí a 6 dobrovolníků, se konal ve Špindlerově Mlýně na chatě Toman. Přestože počasí mělo spíše podzimní nádech, pobyt se moc vydařil. Druhý pobyt se konal u Kostelcenad Černýmilesy aměl spíše rodinný charakter. Pobytu se nakonec zúčastnilo jen 8 dětí z plánovaných 10 a 4 dobrovolníci, kteří tentokrát měli na starost iveškeré stravování. Poslední pobyt sekonal vletohrádkuvendula uunhoště.tohoto pobytu se zúčastnilo 15 dětí a5dobrovolníků, takže Vendulka se svou kapacitou praskala trochu ve švech. Přestože pro obědy si tentokrát dobrovolníci jezdili do nedaleké restaurace, měli itakplné ruce práce. Víkendové pobyty avýlety Příležitostvyrazitskamarádynavíkendnebonavýletjeprodětivelmivítanýmzpestřenímjejichživotaa umožní jim alespoň na chvíli opustit zdi azylového domu. Mezi nejoblíbenější místa výletů patří vždy bazén.možnostzařáditsivevodě jeprodětipříležitostjakzesebedostatspoustynahromaděnéenergie, aleinamomentzapomenoutnavšezlé,coprožily. Víkendový pobyt přináší dětem adobrovolníkům možnost lépe se poznat aintenzivněji prožít jejich kamarádský vztah. Společně uvařená snídaně a večer u krbu či ohně je zážitkem, na který se jen tak nezapomíná. Pokud si jednou děti, které JAHODU poznaly, řeknou, bylo to tenkrát bezva apostaví na 08 >>> těchtovzpomínkáchalespoň částečně šťastnédětstvísvýchdětí,naplnilsenášcíl. Jednotlivé kluby (někdy ispolečně) během roku vyrážely ovíkendu na různé výlety.oblíbeným cílem těchtovýletů bylanapř.pražskázoo,matějskápouť neboprokopskéúdolí,některéklubysedálevydaly např.nabobovoudráhu,lezeckoustěnu,dotoulcovadvoranebojentakněkamdopřírody.vdubnuse uskutečnil doslova megavýlet JAHODY,ato do bazénu ve Slaném. Poprvé vhistorii JAHODY vyrazily společně celkem4klubyvpočtucca50lidívčetně dobrovolníků. * údaj sledován pouze za období9-12/2003

6 Akce Kromě již zmíněných Uličnických her vrámciklubu na Černém Mostě sejahodaúčastnila tradiční akce MattoniGrandPrix,kterásekonalavneděli21.září2003vPraze.Kespoluprácinásvyzvalaspolečnost NROS,atakjsmevrámcitétoakcepřipravilidětskýkoutekveřejnésbírky ČTaNROS"Pomoztedětem!". Vpředvánočním časesitéměř všechnykluby připravilymikulášskoubesídkuatýdenpředvánocemijsme uspořádaliprovšechnyklubyjahodyspolečnouvánočníbesídku,kterásekonalavprostoráchdomova důchodců napraze10. Rovněžprodobrovolníkyjsmeuspořádaliněkolikspolečenskýchakcí.Předletnímiprázdninamijsmese sešli, abychom všem dobrovolníkům poděkovali za jejich ochotu, čas avytrvalost. Vříjnu se konalo společné posezení kpříležitosti šestého výročí Jahody apřed Vánoci jsme se sešli na společném předvánočnímminiturnajivbowlingu. Děti ojahodě Jahoda jenejlepší, hlavně pro tynejmenší. Ipro tyvětší, Jahoda se těší. Počítače, aerobik, výtvarkaakeramika, nikdo před těmito kroužky neutíká. Všichni chodí do Jahody rádi ajsouprimakamarádi. (Lenka V., 12 let) Milá Jahodo, jsem ráda, že jsi aže do tebe můžu chodit, prostě jsem silnější aurčitě ivy všechny (Marta S., 11let) Výcviky avzdělávání Jahoda kromě pravidelných interních výcviků pro nové dobrovolníky,které se konají vždy 2x do roka, uspořádala 2společné víkendové výcviky pro vedoucí klubů amanažerský tým, zaměřený na vedení vlastního týmu a vzájemnou propojenost všech vedoucích klubů. Také se podařilo zorganizovat jednodenní teambuildingový výcvik všech dobrovolnických týmů Jahody,kterého se zúčastnilo přes20 dobrovolníků. Všechny tyto výcviky byly pod vedením zkušených lektorů zaměřeny na vzájemnou spolupráciainterakci,sebepoznáníapoznánídruhých. Kluby JAHODA vazylových domech Vkonkrétníchazylovýchdomechpravidelně provozujeme kluby JAHODA.Za dětmi přichází1-2xtýdně tým jahodových dobrovolníků. Dobrovolníci mají pro děti připravenou zajímavou nabídku aktivit, ale o konečné podobě klubu rozhodují isamotné děti. Dobrovolník je zde vždy pro děti sochotou kdykolijim pomoci. Děti postupně získávají někoho, kdo vždy stojí na jejich straně. Naší snahou je, aby vtýmu dobrovolníků byla zastoupena obě pohlaví, aby děti mohly sledovat přirozenou akvalitní párovou komunikaci.všichnidobrovolníciprocházíspeciálnímvýcvikemaškolenímajsoupřisvéprácipravidelně supervidováni. Otevřený klub JAHODA Otevřený klubjahodana ČernémMostě,tedyklub,který je přístupný všem dětem od třílet, funguje ve Vybíralově ulici na ČernémMostě jiždruhýmrokem. Díkyměstské části Prahy14jsmevroce2003získalidalší- třetímístnost.vedlemístnosti,kterásloužíjakohernaakde mají děti prostor pro vlastní zábavu -hraní her, které zde mají kdispozici (pexeso, puzzle, plyšové hračky, auta ), vše pod dohledem dospělých dobrovolníků, a druhé prostorné místnosti, ve které se odehrávají kroužky či aktivity vymyšlené dobrovolníky, mají děti novou, třetí místnost. Tato místnost je v tišší části klubu, a proto ji využíváme jako učebnu. V učebně jsou umístěny tři počítače,kterémajídětiplně kdispozici. Po výraznézměně vnitřníchprostor klubu jsme se zaměřili na program, který bude Klub Jahoda vroce 2003 dětem nabízet. Naším cílem bylo dětem zajistit co možná nejpestřejší program tak, aby si každé zdětí přišlo na své. Mělijsme štěstí, žesenámpřihlásili dobrovolníci, kteříse s obrovským nadšením zhostili tohoto nelehkého úkolu. Díky všem dobrovolníkům jsme mohli otevřít klub, který dětem nabízíněkolikkroužků.tyjsoudětemposkytoványzdarma. Jde okroužky aerobiku, dramatický kroužek, počítačový kroužek,keramiku,anglický jazyk či výtvarný kroužek.vedle těchtokroužků funguje KlubJahoda, kterýjeplnýherasoutěží.vbřeznu2003jsme vklubu zahájilitzv. přípravku na vstup do 1. třídy základní školy pro děti, které se chystají vzáří oficiálně nastoupit do vzdělávacíhoprocesu. Vedlechoduklubu,jenžjeotevřenkaždéodpoledneodpondělído čtvrtka,jsmesdětmistrávilipříjemný 10>>> víkendve Špindlerově Mlýněčive Vítkovicích,kdejsmesiužiliprvníhosněhuroku2003. Jedenkrátdo měsíce jsme podnikli celodenní výlet, např. do zoologické zahrady,prokopského údolí, do plaveckého bazénuči blízkého okolíprahy.pro dětijsme 24.května2003 uspořádali vpořadíjiž čtvrté Uličnické hry, kteréjsouurčenyvšemdětem,kamarádům,rodičůmatd.,pokudsichtějíudělatpříjemnéodpoledneplné her azároveň majímožnost vyhrát větší či menší cenu. KlubJahodavroce2003navštívilo254dětízaúčasti20tiaktivníchdobrovolníků.

7 Organizační struktura Představenstvo Mgr. Václav Lintymer předseda, Sociální pracovník Tomáš Jindříšek místopředseda sdružení, DivisionDirector Ing.Květa Štěpánová členka představenstva, Účetní poradce Dozorčí rada Jan Dolínek předseda, Sociální pracovník TomášBratka člen, Koordinator servisu Ing. Dagmar Wittmayerová -Manažerka Vrámci naší internetové prezentace se nám podařilo obohatit naše internetové stánky o nástěnku,informaceprodobrovolníkyarubriku Novinky,kteréjsoutéměřdenně aktualizovány přímo zkanceláře. Vedle internetu se nám dále podařilo graficky sjednotit aprofesionalizovat i veškeré informační a propagační materiály jakonapř.vizitky či letáky. V rámci projektu Phare jsme začali vyvíjet fundraisingové aktivity na získání dalších finančníchprostředků.předkoncemrokujsme vlokalitě Černý Most rozeslali 1000 dopisů s žádostí omalý příspěvek asinformacemi o našem sdružení anaplánovali několikakcí pro rok2004. Další aktivity Dobrovolnictví vsociálních službách Ředitelka Jana Bartošová, DiS. Manažerka projektu ZuzanaRázková, DiS. Manažerka klubu LenkaPřikrylová, DiS. FenoméndobrovolnictvívyneslJAHODUažtam,kdesednesnacházíaprotosesnažímetutomyšlenku šířitdál.jsme přesvědčeni, že má vdnešnímsvětě obrovskývýznam aproto odbřezna2001jahoda partnersky vytváří společně snárodním dobrovolnickým centrem HESTIA aobčanským sdružením ECONNECTportál se prezentací apopularizací dobrovolnictvívčr 14>>>

8 Rozvaha ke dni Výkaz zisků aztrát ke dni aktiva pasíva náklady výnosy 12>>>

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 JAHODA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 JAHODA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 JAHODA Úvodní slovo ředitelky Je tomu již 10 let, co se zrodila první myšlenka vybudovat organizaci, pro kterou bude na prvním místě pomoc ohroženým a sociálně znevýhodněným dětem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Strana 2 (celkem 24)

Strana 2 (celkem 24) Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro rodinu Rudňáček, o. s. Strana 2 (celkem 24) Slunce v nás a v očích našich dětí CPR Rudňáček, o.s. Jaroslava Průchová Školská 591/2 252 19 Rudná Rudné 5. 6. 2013 Strana

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

OBSAH slovo ředitelky 2 jahoda 3 džagoda 4 terén 5 jahůdka 6 azylové domy 7 dobrovolníci 8 účetní zpáva 10 sponzoři a partneři 13 kontakty 14

OBSAH slovo ředitelky 2 jahoda 3 džagoda 4 terén 5 jahůdka 6 azylové domy 7 dobrovolníci 8 účetní zpáva 10 sponzoři a partneři 13 kontakty 14 výroční zpráva 28 OBSAH slovo ředitelky 2 jahoda 3 džagoda 4 terén 5 jahůdka 6 azylové domy 7 dobrovolníci 8 účetní zpáva 1 sponzoři a partneři 13 kontakty 14 SLOVO ŘEDITELKY NZDM JAHODA Milí přátelé,

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah O organizaci Dobrovolnický program Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Apollo Terénní pedagogický pracovník Rodinný učitel Dobrovolnické centrum KMOTR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2012

výroční zpráva YMCA Praha 2012 výroční zpráva YMCA Praha 2012 YMCA PRAHA O. S. YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. Jsme zodpovědni nejen za to, co uděláme, ale i za to, co neuděláme.... (Moliére) DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. www.dejmedetemsanci.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení

Více