(Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana )"

Transkript

1 Smlouva o zajištění Individuálního poradenství č. PRN xxx/xxxx podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi: tit Jméno Příjmení rč: xxxxxx/xxxx bydliště: adresa tel: +420 xxx xxx xxx e mail: bankovní spojení: xxxxxxxxxx/bbbb (dále jen Účastník poradenství ) 2 a tit Jméno Příjmení: se sídlem: adresa kontaktní adresa 3 : adresa IČO/DIČ: IČ xxxxxxxx Zápis v rejstříku: zastoupen: bankovní spojení: ID datové schránky 4 : (dále jen Poradce ) a Fond dalšího vzdělávání se sídlem: Na Maninách 20, Praha 7 Holešovice IČO: jednající: RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc., pověřeným řízením bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: /0100 ID datové schránky: hxu5e9c (dále jen FDV ) (Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana ) 1. Uvádí se pouze v případě, je li odlišná od adresy trvalého bydliště. 2. Byl li Účastníku poradenství soudem jmenován opatrovník, případně pokud Účastník poradenství nenabyl plné svéprávnosti, je nutno uvést také kontaktní údaje opatrovníka, případně zákonného zástupce. 3. Uvádí se pouze v případě, je li odlišná od adresy sídla Poradce, za aktuálnost odpovídá Poradce. 4. Uvádí se pouze v případě, že má datovou schránku. 1

2 Článek I. Definice pojmů S výjimkou případů, kdy tato smlouva stanoví jinak, všechny výrazy začínající velkými písmeny použité v této Smlouvě, budou mít níže uvedený význam: 1. Projekt projekt s názvem Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu, reg. č.: CZ.1.04/2.1.00/ Individuální poradenství je proces komunikace mezi Účastníkem poradenství a Poradcem na bázi vzájemného osobního setkání za účelem řešení osobní problematiky Účastníka poradenství. 3. Poskytovatel dotace Řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 4. Katalog poradců informační systém sloužící k registraci poradců zapojených do Projektu přístupný prostřednictvím internetové adresy Tento informační systém je současně nástrojem evidence informací a dat o Účastnících poradenství. Katalog poradců bude detailně zaznamenávat cestu Účastníka poradenství celým Projektem. 5. Hodina Individuálního poradenství časová jednotka představující 45 minut práce Poradce s Účastníkem poradenství dle této Smlouvy. 6. Projektové dokumenty 5 následující dokumenty, které souvisejí s realizací Projektu, včetně jejich příloh: a. Manuál poradenského procesu, b. Manuál monitorovacích návštěv c. Manuál přímé podpory. 7. Náklady Poradce peněžní vyjádření spotřebovaných vstupů Poradce do procesu Individuálního poradenství v místě výkonu poradenství dle Článku II. odst. 3. této Smlouvy (podrobnosti jsou vymezeny v Manuálu přímé podpory). 8. Výdaje Účastníka poradenství peněžní prostředky, které Účastník poradenství vynaloží v souvislosti s pořízením jízdného za účelem realizace cesty na Individuální poradenství do místa výkonu poradenství dle Článku II. odst. 3. této Smlouvy (podrobnosti jsou vymezeny v Manuálu přímé podpory). 9. Plán průběhu Individuálního poradenství souhrn jednotlivých fází poradenského procesu mezi Účastníkem poradenství a Poradcem evidovaný v Katalogu poradců. Článek II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování a absolvování Individuálního poradenství v rámci Projektu. 2. Smluvní strany se zavazují při plnění této Smlouvy řídit se obecně platnými právními předpisy České republiky a aktuálním zněním Projektových dokumentů, které jsou volně přístupné registrovaným uživatelům Katalogu poradců na internetové adrese Poradce se zavazuje poskytnout Účastníku poradenství Individuální poradenství v prostorech/zařízení určených pro výkon poradenství dle specifikace v tomto odstavci (dále jen místo výkonu poradenství ), a to v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. Individuální poradenství bude probíhat na níže uvedených místech výkonu: místo výkonu poradenství: adresa (dále též místo výkonu poradenství ). 4. Individuální poradenství bude realizováno v rozsahu min. 2 Hodin Individuálního poradenství a nejvýše v rozsahu 16 Hodin Individuálního poradenství. Individuální poradenství bude realizováno v termínech dle Plánu průběhu Individuálního poradenství evidovaného v Katalogu poradců. 5 Aktuální verze Projektových dokumentů je dostupná po přihlášení Poradce/Účastníka poradenství do Katalogu poradců na záložce Projektové dokumenty. 2

3 1. Práva a povinnosti Účastníka poradenství Článek III. Práva a povinnosti Smluvních stran a. Účastník poradenství je povinen při Individuálním poradenství dodržovat povinnosti plynoucí pro něj z této Smlouvy a absolvovat aktivitu Individuální poradenství dle aktuálního předem daného Plánu průběhu Individuálního poradenství evidovaného v Katalogu poradců. b. Účastník poradenství prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s aktuálním zněním Projektových dokumentů, zejména s Manuálem poradenského procesu. Účastník poradenství se zavazuje dodržovat aktuální znění Projektových dokumentů. c. Účastník poradenství se zavazuje, že v případě změny docházky na Individuální poradenství bude předem (s předstihem alespoň jeden pracovní den) telefonicky informovat Poradce. d. Účastník poradenství podpisem Smlouvy, za podmínek 81 a násl. občanského zákoníku, souhlasí s použitím písemností osobní povahy, podobizny nebo obrazových či zvukových záznamů týkajících se člověka nebo projevů osobní povahy v rámci Projektu, a to pro účely archivace dokumentace Projektu. Výše uvedený souhlas je poskytnut do doby 10 let od ukončení Projektu, tj. do e. Účastník poradenství podpisem Smlouvy dále projevuje svůj souhlas, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním, užitím a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů v Katalogu poradců, interní databázi FDV, na elektronických nosičích či v listinné formě za účelem využití těchto údajů k veškerým nutným a s Projektem bezprostředně souvisejícím účelům, vedoucím k naplnění cílů Projektu, jako například ke smluvním účelům nezbytným v rámci Projektu uzavíraným i s třetími osobami ve prospěch Účastníka poradenství, přičemž bere na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné. f. Zjistí li Účastník poradenství, že nemá vytvořeny nezbytné podmínky vymezené Manuálem poradenského procesu, pro řádný výkon Individuálního poradenství, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně konzultantovi pro poradenství a odbornému garantovi poradenství (viz článek VII. odst. 1 písm. a) a c) této Smlouvy). g. Nebude li Účastník poradenství moci z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na jeho vůli, absolvovat Individuální poradenství v rozsahu stanoveném Plánem průběhu Individuálního poradenství, je povinen Poradci a konzultantovi pro poradenství písemně či telefonicky nahlásit svou neúčast předem nebo, v případě nepředvídatelných okolností, bez zbytečného odkladu. h. Účastník poradenství podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas s tím, že Náklady Poradce budou ze strany FDV v dohodnutých intervalech zasílány přímo na bankovní účet Poradce, a to na základě faktury vystavené Poradcem a doručené na FDV, a to v souladu s Manuálem pro poradenství. i. Účastník poradenství má, bude li jeho účast na Individuálním poradenství probíhat v souladu s touto Smlouvou a příslušnými Projektovými dokumenty, nárok na proplacení Výdajů Účastníka poradenství; předpokladem vzniku tohoto nároku je absolvování alespoň 2 Hodin individuálního poradenství. Nárok ovšem Účastníku poradenství nevzniká automaticky vždy je ze strany FDV individuálně kontrolováno a posuzováno, zda byly splněny veškeré podmínky a povinnosti Účastníka poradenství dle této Smlouvy. V případě, že se Účastník poradenství dopustí hrubého pochybení dle Článku V. odst této Smlouvy, má FDV právo Výdaje Účastníka poradenství neproplatit. j. Výdaje Účastníka poradenství budou Účastníku poradenství proplaceny výhradně na základě příslušných originálů jízdních dokladů souvisejících s cestou Účastníka poradenství za účelem realizace aktivity Individuální poradenství, které Účastník poradenství řádně doloží místnímu realizátorovi (viz Manuál přímé podpory). k. Účastník poradenství má nárok na náhradu Výdajů Účastníka poradenství pouze z/do místa bydliště nebo kontaktní adresy, na které se Účastník poradenství zdržuje, do/z místa výkonu poradenství uvedeného v Článku II. odst. 3 této Smlouvy. 3

4 l. Účastník poradenství je povinen ve spolupráci s místním realizátorem (viz článek VII. odst. 1 písm. b) řádně vést a předkládat dokumentaci vztahující se k Výdajům Účastníka poradenství. m. Účastník poradenství má povinnost poskytovat plnou součinnost při kontrole řádné realizace Individuálního poradenství (monitorovací návštěva), a to všem subjektům dle této Smlouvy oprávněným takovou kontrolu provádět (viz článek IV. Smlouvy). 2. Práva a povinnosti Poradce a. Poradce je povinen při Individuálním poradenství jednat v souladu s obecně platnými právními předpisy České republiky. Poradce prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s aktuálním zněním Projektových dokumentů, zejména s Manuálem poradenského procesu. Poradce se zavazuje dodržovat aktuální znění Projektových dokumentů. b. Poradce je povinen při poskytování Individuálního poradenství řídit se aktuálním Plánem průběhu Individuálního poradenství evidovaným v Katalogu poradců, kde se Poradce zavazuje prakticky seznámit Účastníka poradenství, jak bude Individuální poradenství probíhat. Poradce se zavazuje vytvořit v místě výkonu poradenství podmínky nezbytné pro realizaci Individuálního poradenství tak, aby mohl Účastník poradenství řádně absolvovat aktivitu Individuální poradenství bez ohrožení zdraví a majetku. Budou li v prostorách, ve kterých je poradenství poskytováno, zjištěny závady specifikované v Manuálu poradenského procesu, je Poradce povinen neprodleně učinit opatření k nápravě. c. Poradce se v průběhu Individuálního poradenství zavazuje zajistit prokazatelnou evidenci docházky Účastníka poradenství, a to minimálně v rozsahu: datum, čas začátku a konce, počet Hodin Individuálního poradenství a podpis Účastníka poradenství do tištěné prezenční listiny a zároveň provést záznam o realizaci Individuálního poradenství do Katalogu poradců. d. Poradce se zavazuje, že v případě změny docházky na Individuální poradenství z důvodů spočívajících na straně Poradce, bude předem (nejpozději do 14:00 hod. předchozího pracovního dne) písemně informovat konzultanta pro poradenství a Účastníka poradenství (možno i telefonicky, v takovém případě je však povinen tuto informaci potvrdit písemně postačí e mailem). V případě změny docházky na Individuální poradenství z důvodů dle odst. 1 písm. c) a písm. g) tohoto článku Smlouvy je Poradce povinen neprodleně, nejpozději však do 14:00 hod. následujícího pracovního dne, kdy se o takové změně dozví, písemně informovat konzultanta pro poradenství. e. Poradce nesmí od Účastníka poradenství vyžadovat informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem Individuálního poradenství. Tyto informace nesmí Poradce získávat ani prostřednictvím třetích osob. f. Není li Účastník poradenství schopen absolvovat aktivitu Individuální poradenství podle této Smlouvy z důvodů dle odst. 1. písm. g) tohoto Článku Smlouvy, umožní Poradce Účastníku poradenství dokončit Individuální poradenství bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky na straně Účastníka poradenství, vždy však po předchozí dohodě s přiděleným konzultantem pro poradenství. g. Poradce se zavazuje uvádět informace o realizaci Individuálního poradenství pravdivě a dle pokynů a termínů stanovených ze strany FDV a dle Manuálu poradenského procesu. h. Poradce prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob v rozsahu pojistné částky min , Kč. Poradce se zavazuje mít uvedenou pojistnou smlouvu platnou po celou dobu trvání této Smlouvy. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. i. Poradce podpisem Smlouvy projevuje svůj souhlas, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním, užitím a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů v Katalogu poradců, interní databázi FDV, na elektronických nosičích či v papírové formě za účelem jeho prezentace a za účelem využití těchto údajů k veškerým nutným a s Projektem bezprostředně souvisejícím účelům, vedoucím k naplnění cílů Projektu, jako například ke smluvním účelům nezbytným v rámci Projektu uzavíraným i s třetími osobami, přičemž bere na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné. j. Poradce podpisem Smlouvy, v souladu s 81 a násl. občanského zákoníku, souhlasí s pořízením, použitím a zpracováním svých písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů a to přiměřeným způsobem. Výše uvedený 4

5 souhlas je poskytnut do doby 10 let od ukončení Projektu, tj. do k. Poradce je povinen řádně vést a předkládat dokumentaci vztahující se k realizaci Individuálního poradenství. l. Poradce má povinnost poskytovat plnou součinnost pro účely kontroly řádné realizace Individuálního poradenství, a to všem subjektům dle této Smlouvy oprávněným takovou kontrolu provádět (viz článek IV. Smlouvy). m. Poradce má, za splnění podmínek daných touto Smlouvu, nárok na proplacení Nákladů Poradce, a to na základě daňového dokladu faktury vystavené Poradcem. Podmínky vystavení faktury jsou vymezeny Manuálem poradenského procesu. 3. Práva a povinnosti FDV a. FDV se zavazuje jednat v souladu s obecně platnými závaznými předpisy České republiky a aktuálním zněním Projektových dokumentů. b. FDV má právo Projektové dokumenty jednostranně měnit a doplňovat. Jejich změna je platná ke dni vyhlášení nového znění na internetové adrese 6 a účinná ke dni uvedenému v daném Projektovém dokumentu. c. FDV, jakožto poskytovatel prostředků určených na úhradu Nákladů Poradce a/nebo Výdajů Účastníka poradenství, má právo provádět kontrolu realizovaného Individuálního poradenství v souladu s touto Smlouvou. d. Úhradu celkových Nákladů na Individuální poradenství (celkových hrazených nákladů na Individuální poradenství) FDV provede v souladu s relevantními ustanoveními této Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v Manuálu poradenského procesu. e. FDV se při splnění všech podmínek daných touto Smlouvou a jejími přílohami zavazuje uhradit Poradci Náklady Poradce spojené a Účastníku poradenství Výdaje Účastníka poradenství, a to v souladu s Manuálem poradenského procesu. f. FDV se při řádném plnění podmínek daných touto Smlouvou a jejími přílohami, avšak při předčasném ukončení Individuálního poradenství z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na vůli Účastníka poradenství či Poradce a které tito svým jednáním v příčinné souvislosti nezpůsobili, nebo z důvodů, které vedou k zisku zaměstnání Účastníka poradenství v průběhu poskytovaní Individuálního poradenství, zavazuje uhradit poměrnou část Nákladů Poradce a/nebo Výdajů Účastníka poradenství. g. V případě, že Individuální poradenství nebude v souladu s podmínkami této Smlouvy posouzeno jako řádně ukončené, není FDV povinen Náklady Poradce a Výdaje Účastníka poradenství hradit vůbec, případně je uhradí jen v částečné výši v souladu se Smlouvou. V případě hrubého pochybení ze strany Účastníka poradenství uhradí FDV Poradci příslušnou poměrnou část Nákladů Poradce (a to na základě počtu řádně doložených absolvovaných Hodin Individuálního poradenství ze strany Účastníka poradenství uvedených v tištěné prezenční listině). V takovém případě nemá FDV povinnost Účastníku poradenství proplatit Výdaje Účastníka poradenství. Případné částečné proplacení Výdajů Účastníka poradenství je posuzováno individuálně. 6 Aktuální verze Projektových dokumentů je dostupná po přihlášení Účastníka poradenství/poradce do Katalogu poradců včetně databáze cílové skupiny (internetová adresa: na záložce Projektové dokumenty. 5

6 Článek IV. Kontrola řádné realizace Individuálního poradenství 1. FDV, jakožto poskytovatel prostředků na úhradu Nákladů Poradce a Výdajů Účastníka poradenství, kontroluje, zda je Individuální poradenství realizováno v souladu s ustanoveními Smlouvy. Kontrola řádné realizace Individuálního poradenství (dále jen Monitorovací návštěva ) je realizována dle Manuálu monitorovacích návštěv. Účastník poradenství a Poradce jsou povinni při Monitorovací návštěvě prováděné příslušným konzultantem pro poradenství nebo odborným garantem poradenství poskytnout plnou součinnost. Tato povinnost platí též pro potřeby kontrol ze strany Poskytovatele dotace, územních finančních orgánů, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 2. V případě provádění Monitorovací návštěvy se součinností rozumí zejména umožnění přístupu do místa výkonu poradenství zástupcům FDV, umožnění nahlédnout do dokumentace související s realizací Individuálního poradenství, včetně účetní dokumentace Poradce tak, aby mohla být řádně zkontrolována realizace Individuálního poradenství a umožnění dalších úkonů nezbytných pro ověření řádné realizace Individuálního poradenství a plnění povinností dle této Smlouvy. 3. Neposkytnou li Účastník poradenství či Poradce plnou součinnost při Monitorovací návštěvě nebo bude li Monitorovací návštěvou zjištěno, že Individuální poradenství není realizováno řádně podle této Smlouvy, včetně jejích příloh (tj. budou li zjištěny okolnosti prokazující, že není naplňován smysl či podstata Individuálního poradenství), není FDV povinen hradit jakékoliv Výdaje Účastníka poradenství / Náklady Poradce dle této Smlouvy a bude toto posuzováno jako hrubé porušení dle Článku V. odst V případě zjištění pochybení Poradce či Účastníka poradenství při Monitorovací návštěvě může být ze strany FDV dočasně přerušena docházka Účastníka poradenství na Individuální poradenství a její administrace (dále též Dočasné přerušení docházky ). Dočasné přerušení docházky Účastníka poradenství na aktivitu Individuální poradenství je vždy ze strany FDV oznámeno ostatním Smluvním stranám písemně a trvá až do řádného vypořádání zjištěných pochybení při realizace Individuálního poradenství Účastníka poradenství a Poradce dle Manuálu monitorovacích návštěv. Zároveň s Dočasným přerušením docházky dochází k přerušení proplácení jakýchkoliv Výdajů / Nákladů souvisejících s realizací Individuálního poradenství dle této Smlouvy. 5. Výstupy z Monitorovací návštěvy jsou Poradci i Účastníku poradenství zasílány písemně. Poradce i Účastník poradenství jsou povinni se s výstupy z Monitorovacích návštěv seznámit. 6. Za předpokladu, že si Poradce či Účastník poradenství ve stanovené lhůtě nevyzvedne danou písemnost, je uplatňován předpoklad doručení dle 570 odst. 1 občanského zákoníku. Článek V. Porušení povinností smlouvy 1. Odstranitelná pochybení, tj. taková pochybení, která lze odstranit a neohrozí naplnění cíle Individuálního poradenství. A. Účastník poradenství se dopustí odstranitelného pochybení zejména v následujících případech: a. Nedodržení termínu pro vyplnění evaluačních dotazníků nebo jejich nedostatečné vyplnění (viz Manuál poradenského procesu) b. Neoznámení změny, která má vliv na realizaci Individuálního poradenství na straně Účastníka poradenství Poradci a přidělenému konzultantovi pro poradenství FDV. c. Včasné neoznámení změny v docházce Účastníka poradenství Poradci a konzultantovi pro poradenství FDV dle Čl. III, odst. 1. písm. c). 6

7 B. Poradce se dopustí odstranitelného pochybení zejména v následujících případech: a. Nedodržení termínu pro vyplnění evaluačních dotazníků nebo jejich nedostatečné či neúplné vyplnění (viz Manuál poradenského procesu). b. Neoznámení změny zapříčiněné Poradcem, která má vliv na realizaci aktivity Individuální poradenství, Účastníku poradenství a přidělenému konzultantovi pro poradenství. c. Včasné neoznámení změny v docházce vzniklé na straně Poradce konzultantovi pro poradenství dle Čl. III, odst. 2, písm. d). 2. Hrubá pochybení Za hrubé pochybení se považuje takové pochybení, kdy Poradce nebo Účastník poradenství podstatně porušil podmínky Smlouvy či Projektových dokumentů a toto pochybení ohrožuje řádný průběh či ukončení Individuálního poradenství. FDV je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit a uplatnit na smluvní straně, která svým jednáním toto způsobila, zákonné nároky na náhradu vzniklé újmy v celé její výši. Za hrubé pochybení se považuje rovněž opakované pochybení odstranitelné, na které byl Účastník poradenství nebo Poradce písemně upozorněn ze strany FDV. A. Účastník poradenství se dopustí hrubého pochybení zejména v následujících případech: a. Nenastoupení Účastníka poradenství na aktivitu Individuální poradenství v den začátku jeho realizace bez udání důvodu. b. Neposkytnutí plné součinnosti při Monitorovací návštěvě v rámci kontroly řádného průběhu aktivity Individuální poradenství. c. Uvádění nepravdivých informací o skutečnostech, které mají vliv na realizaci Individuálního poradenství, zejména, nikoli však výlučně, o nemoci, která se vyskytne v průběhu realizace Individuální poradenství (nezaslání vyžádaného potvrzení od lékaře místnímu realizátorovi jedenkrát po období realizace Individuálního poradenství). d. Nepřijetí nápravného opatření uloženého ze strany FDV u odstranitelného pochybení ve stanovené lhůtě. e. Neoznámení změn, které mají vliv na to, zda se Účastník poradenství může nadále účastnit Projektu (zejména změní li Účastník poradenství svůj status, trvalé bydliště, je li zaměstnán, stane li se OSVČ apod.), místnímu realizátorovi. B. Poradce se dopustí hrubého pochybení zejména v následujících případech: a. Neposkytnutí plné součinnosti při Monitorovací návštěvě v rámci aktivity Individuální poradenství. b. Nezajištění podmínek pro řádný a bezpečný výkon Individuálního poradenství. c. Vyžadování informací od Účastníka poradenství, které nesouvisí s výkonem Individuálního poradenství. d. Uvádění nepravdivých informací zejména o: realizaci Individuálního poradenství, uzavření smlouvy o pojištění drobného podnikatele (lze akceptovat i Smlouvu o odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob dle požadavku Výzvy k zapojení do projektu PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu e. Nepřijetí jakéhokoli nápravného opatření uloženého ze strany FDV u odstranitelného pochybení ve stanovené lhůtě. f. Včasné neoznámení změn, které mají vliv na to, zda se Poradce může nadále účastnit Projektu (zejména změna místa působiště, právní formy apod.) Konzultantovi pro poradenství. C. Za hrubé porušení se dále považuje také případ, kdy se Účastník poradenství a Poradce dohodnou na ukončení Individuálního poradenství a tato dohoda není bezodkladně písemně oznámena FDV. Článek VI. Ukončení smlouvy 1. Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody všech Smluvních stran či v souladu s důvody, které jsou v této Smlouvě taxativně uvedeny. 2. Tato Smlouva může být ukončena z objektivních důvodů, které svou povahou neumožňují řádné dokončení Individuálního poradenství v celém jeho rozsahu, tzn. v případě, kdy jedna či více Smluvních stran nejsou při řádném plnění podmínek z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na jejich vůli a které tito svým jednáním v příčinné souvislosti nezpůsobili, schopni dokončit Individuální poradenství v požadované časové dotaci a dostát tak závazkům z této Smlouvy plynoucích, 7

8 či důvodů dalších stanovených v Projektových dokumentech. Smluvní strany se v případě, kdy výše zmíněné okolnosti prokazatelně nastanou, zavazují bez zbytečného odkladu vyjádřit vzájemnou dohodu, kterou bude tato Smlouva ukončena, a to tak, aby byla v co nejvyšší možné míře šetřena práva všech Smluvních stran. 3. FDV je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech: a. Hrubého porušení ze strany Účastníka poradenství a/nebo Poradce. b. Kdy nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě nákladů na Individuální poradenství, které mají být poskytovány podle této Smlouvy v následujícím roce. c. Kdy bude ze strany Evropské unie rozhodnuto o ukončení či pozastavení čerpání prostředků Evropské unie či jejích fondů. 4. V případě odstoupení od této Smlouvy je FDV povinen toto neprodleně písemně oznámit a odůvodnit tuto skutečnost ostatním Smluvním stranám. Odstoupení od této Smlouvy je účinné k datu, kdy písemné oznámení o odstoupení obdržely všechny Smluvní strany. 5. Smluvní strany si určily, že účinky odstoupení jsou pro potřeby této Smlouvy vždy považovány za účinky odstoupení ex nunc, tj. k okamžiku účinnosti odstoupení. Smluvní strany se dále dohodly, že případné odstoupení se netýká nároku FDV z odpovědnosti za škodu způsobenou porušením smluvních povinností a dále těch nároků, které z povahy věci a dle patných právních předpisu nezanikají spolu se zánikem této Smlouvy, jako např. souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas Účastníka poradenství s případnou úhradou Nákladů Poradce spojených s realizací Individuálního poradenství ze strany FDV přímo na bankovní účet Poradce, povinnosti zachování mlčenlivosti, apod. 6. Smluvní strany se dohodly, že účinnost Smlouvy zaniká: a. uplynutím doby, na niž byla sjednána doba realizace Individuálního poradenství (nejpozději k datu , s tím, že je možné trvání Smlouvy prodloužit výhradně na základě dodatku k této Smlouvě číslovaného v chronologickém pořadí a podepsaném oprávněnými zástupci Smluvních stran); b. absolvováním celkové maximální časové dotace Individuálního poradenství; c. na základě dohody Smluvních stran. Článek VII. Kontaktní osoby smluvních stran Smluvní strany se dohodly, že komunikaci pro účely plnění této Smlouvy budou zajišťovat tyto osoby 7 : 1. FDV: a. Konzultant pro poradenství: tit Jméno Příjmeni tel: +420 xxx xxx xxx b. Místní realizátor: tit Jméno Příjmeni tel: +420 xxx xxx xxx c. Odborný garant poradenství Mgr. Carmen Váňová 2. Účastník poradenství: viz kontaktní údaje uvedené v záhlaví Smlouvy. 3. Poradce: tit Jméno Příjmeni +420 xxx xxx xxx 7 Komunikace v průběhu realizace Individuálního poradenství je podrobněji upravena v Manuálu poradenského procesu. 8

9 Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva nabývá platnosti a stává se účinnou dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu trvání Individuálního poradenství v souladu s Manuálem poradenského procesu. 3. Změny této Smlouvy lze provádět pouze se souhlasem všech Smluvních stran, a to písemně ve formě dodatků číslovaných v chronologickém pořadí a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Údaje nemající vliv na řádný výkon a ukončení Individuálního poradenství, jakož i následné proplacení nákladů a výdajů na Individuální poradenství, mohou být aktualizovány (měněny) po oznámení zbývajícím Smluvním stranám em s doručenkou, jako např. jméno konzultanta pro poradenství FDV, změna adresy pro doručování, změna u atd. V pochybnostech může kterákoliv Smluvní strana trvat na vyhotovení písemného dodatku u takto oznámené změny údajů. 4. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 5. Smluvní strany sjednávají, že jakýkoliv závazek úhrady dle této Smlouvy se stává ze strany FDV splatný do 30 dnů od vystavení faktury v souladu s touto Smlouvou za předpokladu, že v této době obdržel FDV příslušné finanční prostředky ze strany Poskytovatele dotace. V případě, že FDV ve lhůtě splatnosti faktury příslušné finanční prostředky od Poskytovatele dotace na úhradu finančního závazku FDV dle této Smlouvy neobdrží, dohodly se Smluvní strany, že bude splatnost faktury stanovena do 14 dnů od obdržení příslušných finančních prostředků ze strany Poskytovatele dotace na úhradu finančního závazku dle této Smlouvy. 6. Porušení Smlouvy Účastníkem poradentství či Poradcem může vést k vyloučení z Projektu, a to na základě posouzení závažnosti porušení ze strany FDV s ohledem na cíle Projektu. 7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně jejich příloh před jejím podpisem přečetly, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nijak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 8. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svými podpisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Přílohy: Příloha č. 1 Kopie pojistné smlouvy o pojištění drobného podnikatele (lze akceptovat i Smlouvu o odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob dle požadavku Výzvy k zapojení do projektu PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu V xxxxxxxx dne dd.mm.rrrr podpis Účastníka poradenství podpis a razítko (příp. opatrovníka, zákonného zástupce ) (pokud ho používá) Poradce... podpis a razítko zástupce FDV 9

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: 2016 0003 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany MAS Podlipansko o.p.s. se sídlem/místo podnikání: Třída Jana Švermy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na..na rok 2016 (VZOR) číslo: (uzavřená

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/./2017 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora se sídlem Přerov, Bratrská 709/34,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

Zařízení a vybavení pro projekt Strojírny Soběslav, s.r.o.

Zařízení a vybavení pro projekt Strojírny Soběslav, s.r.o. Zařízení a vybavení pro projekt Strojírny Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu Článek I. Výše a způsob poskytnutí dotace

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu Článek I. Výše a způsob poskytnutí dotace SMLOUVA č O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE (dále jen Smlouva ) k účelu dotace na Podporu sociálních služeb a to na období 1.1.2017 31.12.2017 uzavřená podle 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 381/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 360 ze dne 21.05.2014,,Analýza příležitostí nového operačního programu: OP Praha - Pól růstu pro období 2014-2020" Rada městské

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Článek I. Výše a způsob poskytnutí dotace

Článek I. Výše a způsob poskytnutí dotace Město Litoměřice, IČ: 00263958, se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100 ze

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 město Lipník nad Bečvou Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou IČO: 00301493 Zastoupené: Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou Bankovní spojení: Číslo

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva /

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / 1. Český svaz tanečního sportu Spolek vedený u Městského soudu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B08-7368/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní spojení:

Více

o poskytnutí neinvestiční dotace č..

o poskytnutí neinvestiční dotace č.. 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č.

DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č. DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č. Příloha č. 7 č. projektu: kterou uzavírá Česká republika - Úřad práce České republiky sídlo: Karlovo náměstí č.p. 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE

VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

1952/2, DIČ: CZ

1952/2, DIČ: CZ KUJCP01CPB6H Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Snížení energetické náročnosti Střední školy polytechnické v Českých Budějovicích44 schváleného Ministerstvem

Více

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. sml./2016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, Staré Město

MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, Staré Město MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Staré Město č. 36/2016 uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy jednoleté. Obecné ustanovení

Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy jednoleté. Obecné ustanovení Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy jednoleté příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2016 ze

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

SMLOUVA. I. Smluvní strany

SMLOUVA. I. Smluvní strany SMLOUVA o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost Sboru dobrovolných hasičů Chotíkov na rok 2016 I. Smluvní strany Obec Chotíkov Se sídlem: Chotíkov 118 IČO: 00257834 DIČ: CZ 00257834 zastoupená:

Více

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva Dnešního dne uzavřely tyto smluvní strany: Město Golčův Jeníkov se sídlem náměstí TGM 110, Golčův Jeníkov, IČO: 00267406, zastoupené starostou města Mgr. Vlastimilem Marušákem bankovní spojení: 27-1123656389/0800

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Topolná číslo: 10/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Topolná číslo: 10/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Topolná číslo: 10/2016 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Rámcová smlouva o poskytování služeb

Rámcová smlouva o poskytování služeb Rámcová smlouva o poskytování služeb I. Smluvní strany 1. Česká republika Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 zastoupena: Ing. Pavlem Kryštofem, ředitelem odboru strukturálních

Více

smlouvu o poskytování služeb

smlouvu o poskytování služeb Smluvní strany: SMLOUVA o poskytování služeb rekvalifikačních kurzů Řidičská oprávnění v rámci projektu Nový profesní život začíná uzavřená dle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva o poskytování služby ProfiSERVER

Smlouva o poskytování služby ProfiSERVER Smlouva o poskytování služby ProfiSERVER uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: kupující: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická jednajícím:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány ve formě návrhu smlouvy. Uchazeč je povinen předložit jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky jeden podepsaný návrh smlouvy. Obsah obchodních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Se sídlem:.. Zastoupený:.. Bankovní spojení:.., č.ú.:.. (dále jen příjemce)

Se sídlem:.. Zastoupený:.. Bankovní spojení:.., č.ú.:.. (dále jen příjemce) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Ratíškovice uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Obec Ratíškovice Zastoupená: Ing. Bc. Annou Hubáčkovou

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel: Objednatel: Název: 4ISP s.r.o. Název: Adresa: Purkyňova 1805

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smlouva o poskytnutí finanční dotace pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle 159 a násl. zákona č. 500/2004

Více

Smlouva o poskytnutí dotace SD/OKPP/200/12. z Grantového programu Jihočeského kraje PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ 2012

Smlouva o poskytnutí dotace SD/OKPP/200/12. z Grantového programu Jihočeského kraje PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ 2012 t KUJCP00YB74Q Smlouva o poskytnutí dotace SD/OKPP/200/12 z Grantového programu Jihočeského kraje PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ 2012 Obecná ustanovení Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením číslo 373/2012/RK-89

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 16 PARTNERSKÁ SMLOUVA VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem

Více