(Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana )"

Transkript

1 Smlouva o zajištění Individuálního poradenství č. PRN xxx/xxxx podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi: tit Jméno Příjmení rč: xxxxxx/xxxx bydliště: adresa tel: +420 xxx xxx xxx e mail: bankovní spojení: xxxxxxxxxx/bbbb (dále jen Účastník poradenství ) 2 a tit Jméno Příjmení: se sídlem: adresa kontaktní adresa 3 : adresa IČO/DIČ: IČ xxxxxxxx Zápis v rejstříku: zastoupen: bankovní spojení: ID datové schránky 4 : (dále jen Poradce ) a Fond dalšího vzdělávání se sídlem: Na Maninách 20, Praha 7 Holešovice IČO: jednající: RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc., pověřeným řízením bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: /0100 ID datové schránky: hxu5e9c (dále jen FDV ) (Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana ) 1. Uvádí se pouze v případě, je li odlišná od adresy trvalého bydliště. 2. Byl li Účastníku poradenství soudem jmenován opatrovník, případně pokud Účastník poradenství nenabyl plné svéprávnosti, je nutno uvést také kontaktní údaje opatrovníka, případně zákonného zástupce. 3. Uvádí se pouze v případě, je li odlišná od adresy sídla Poradce, za aktuálnost odpovídá Poradce. 4. Uvádí se pouze v případě, že má datovou schránku. 1

2 Článek I. Definice pojmů S výjimkou případů, kdy tato smlouva stanoví jinak, všechny výrazy začínající velkými písmeny použité v této Smlouvě, budou mít níže uvedený význam: 1. Projekt projekt s názvem Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu, reg. č.: CZ.1.04/2.1.00/ Individuální poradenství je proces komunikace mezi Účastníkem poradenství a Poradcem na bázi vzájemného osobního setkání za účelem řešení osobní problematiky Účastníka poradenství. 3. Poskytovatel dotace Řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 4. Katalog poradců informační systém sloužící k registraci poradců zapojených do Projektu přístupný prostřednictvím internetové adresy Tento informační systém je současně nástrojem evidence informací a dat o Účastnících poradenství. Katalog poradců bude detailně zaznamenávat cestu Účastníka poradenství celým Projektem. 5. Hodina Individuálního poradenství časová jednotka představující 45 minut práce Poradce s Účastníkem poradenství dle této Smlouvy. 6. Projektové dokumenty 5 následující dokumenty, které souvisejí s realizací Projektu, včetně jejich příloh: a. Manuál poradenského procesu, b. Manuál monitorovacích návštěv c. Manuál přímé podpory. 7. Náklady Poradce peněžní vyjádření spotřebovaných vstupů Poradce do procesu Individuálního poradenství v místě výkonu poradenství dle Článku II. odst. 3. této Smlouvy (podrobnosti jsou vymezeny v Manuálu přímé podpory). 8. Výdaje Účastníka poradenství peněžní prostředky, které Účastník poradenství vynaloží v souvislosti s pořízením jízdného za účelem realizace cesty na Individuální poradenství do místa výkonu poradenství dle Článku II. odst. 3. této Smlouvy (podrobnosti jsou vymezeny v Manuálu přímé podpory). 9. Plán průběhu Individuálního poradenství souhrn jednotlivých fází poradenského procesu mezi Účastníkem poradenství a Poradcem evidovaný v Katalogu poradců. Článek II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování a absolvování Individuálního poradenství v rámci Projektu. 2. Smluvní strany se zavazují při plnění této Smlouvy řídit se obecně platnými právními předpisy České republiky a aktuálním zněním Projektových dokumentů, které jsou volně přístupné registrovaným uživatelům Katalogu poradců na internetové adrese Poradce se zavazuje poskytnout Účastníku poradenství Individuální poradenství v prostorech/zařízení určených pro výkon poradenství dle specifikace v tomto odstavci (dále jen místo výkonu poradenství ), a to v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. Individuální poradenství bude probíhat na níže uvedených místech výkonu: místo výkonu poradenství: adresa (dále též místo výkonu poradenství ). 4. Individuální poradenství bude realizováno v rozsahu min. 2 Hodin Individuálního poradenství a nejvýše v rozsahu 16 Hodin Individuálního poradenství. Individuální poradenství bude realizováno v termínech dle Plánu průběhu Individuálního poradenství evidovaného v Katalogu poradců. 5 Aktuální verze Projektových dokumentů je dostupná po přihlášení Poradce/Účastníka poradenství do Katalogu poradců na záložce Projektové dokumenty. 2

3 1. Práva a povinnosti Účastníka poradenství Článek III. Práva a povinnosti Smluvních stran a. Účastník poradenství je povinen při Individuálním poradenství dodržovat povinnosti plynoucí pro něj z této Smlouvy a absolvovat aktivitu Individuální poradenství dle aktuálního předem daného Plánu průběhu Individuálního poradenství evidovaného v Katalogu poradců. b. Účastník poradenství prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s aktuálním zněním Projektových dokumentů, zejména s Manuálem poradenského procesu. Účastník poradenství se zavazuje dodržovat aktuální znění Projektových dokumentů. c. Účastník poradenství se zavazuje, že v případě změny docházky na Individuální poradenství bude předem (s předstihem alespoň jeden pracovní den) telefonicky informovat Poradce. d. Účastník poradenství podpisem Smlouvy, za podmínek 81 a násl. občanského zákoníku, souhlasí s použitím písemností osobní povahy, podobizny nebo obrazových či zvukových záznamů týkajících se člověka nebo projevů osobní povahy v rámci Projektu, a to pro účely archivace dokumentace Projektu. Výše uvedený souhlas je poskytnut do doby 10 let od ukončení Projektu, tj. do e. Účastník poradenství podpisem Smlouvy dále projevuje svůj souhlas, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním, užitím a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů v Katalogu poradců, interní databázi FDV, na elektronických nosičích či v listinné formě za účelem využití těchto údajů k veškerým nutným a s Projektem bezprostředně souvisejícím účelům, vedoucím k naplnění cílů Projektu, jako například ke smluvním účelům nezbytným v rámci Projektu uzavíraným i s třetími osobami ve prospěch Účastníka poradenství, přičemž bere na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné. f. Zjistí li Účastník poradenství, že nemá vytvořeny nezbytné podmínky vymezené Manuálem poradenského procesu, pro řádný výkon Individuálního poradenství, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně konzultantovi pro poradenství a odbornému garantovi poradenství (viz článek VII. odst. 1 písm. a) a c) této Smlouvy). g. Nebude li Účastník poradenství moci z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na jeho vůli, absolvovat Individuální poradenství v rozsahu stanoveném Plánem průběhu Individuálního poradenství, je povinen Poradci a konzultantovi pro poradenství písemně či telefonicky nahlásit svou neúčast předem nebo, v případě nepředvídatelných okolností, bez zbytečného odkladu. h. Účastník poradenství podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas s tím, že Náklady Poradce budou ze strany FDV v dohodnutých intervalech zasílány přímo na bankovní účet Poradce, a to na základě faktury vystavené Poradcem a doručené na FDV, a to v souladu s Manuálem pro poradenství. i. Účastník poradenství má, bude li jeho účast na Individuálním poradenství probíhat v souladu s touto Smlouvou a příslušnými Projektovými dokumenty, nárok na proplacení Výdajů Účastníka poradenství; předpokladem vzniku tohoto nároku je absolvování alespoň 2 Hodin individuálního poradenství. Nárok ovšem Účastníku poradenství nevzniká automaticky vždy je ze strany FDV individuálně kontrolováno a posuzováno, zda byly splněny veškeré podmínky a povinnosti Účastníka poradenství dle této Smlouvy. V případě, že se Účastník poradenství dopustí hrubého pochybení dle Článku V. odst této Smlouvy, má FDV právo Výdaje Účastníka poradenství neproplatit. j. Výdaje Účastníka poradenství budou Účastníku poradenství proplaceny výhradně na základě příslušných originálů jízdních dokladů souvisejících s cestou Účastníka poradenství za účelem realizace aktivity Individuální poradenství, které Účastník poradenství řádně doloží místnímu realizátorovi (viz Manuál přímé podpory). k. Účastník poradenství má nárok na náhradu Výdajů Účastníka poradenství pouze z/do místa bydliště nebo kontaktní adresy, na které se Účastník poradenství zdržuje, do/z místa výkonu poradenství uvedeného v Článku II. odst. 3 této Smlouvy. 3

4 l. Účastník poradenství je povinen ve spolupráci s místním realizátorem (viz článek VII. odst. 1 písm. b) řádně vést a předkládat dokumentaci vztahující se k Výdajům Účastníka poradenství. m. Účastník poradenství má povinnost poskytovat plnou součinnost při kontrole řádné realizace Individuálního poradenství (monitorovací návštěva), a to všem subjektům dle této Smlouvy oprávněným takovou kontrolu provádět (viz článek IV. Smlouvy). 2. Práva a povinnosti Poradce a. Poradce je povinen při Individuálním poradenství jednat v souladu s obecně platnými právními předpisy České republiky. Poradce prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s aktuálním zněním Projektových dokumentů, zejména s Manuálem poradenského procesu. Poradce se zavazuje dodržovat aktuální znění Projektových dokumentů. b. Poradce je povinen při poskytování Individuálního poradenství řídit se aktuálním Plánem průběhu Individuálního poradenství evidovaným v Katalogu poradců, kde se Poradce zavazuje prakticky seznámit Účastníka poradenství, jak bude Individuální poradenství probíhat. Poradce se zavazuje vytvořit v místě výkonu poradenství podmínky nezbytné pro realizaci Individuálního poradenství tak, aby mohl Účastník poradenství řádně absolvovat aktivitu Individuální poradenství bez ohrožení zdraví a majetku. Budou li v prostorách, ve kterých je poradenství poskytováno, zjištěny závady specifikované v Manuálu poradenského procesu, je Poradce povinen neprodleně učinit opatření k nápravě. c. Poradce se v průběhu Individuálního poradenství zavazuje zajistit prokazatelnou evidenci docházky Účastníka poradenství, a to minimálně v rozsahu: datum, čas začátku a konce, počet Hodin Individuálního poradenství a podpis Účastníka poradenství do tištěné prezenční listiny a zároveň provést záznam o realizaci Individuálního poradenství do Katalogu poradců. d. Poradce se zavazuje, že v případě změny docházky na Individuální poradenství z důvodů spočívajících na straně Poradce, bude předem (nejpozději do 14:00 hod. předchozího pracovního dne) písemně informovat konzultanta pro poradenství a Účastníka poradenství (možno i telefonicky, v takovém případě je však povinen tuto informaci potvrdit písemně postačí e mailem). V případě změny docházky na Individuální poradenství z důvodů dle odst. 1 písm. c) a písm. g) tohoto článku Smlouvy je Poradce povinen neprodleně, nejpozději však do 14:00 hod. následujícího pracovního dne, kdy se o takové změně dozví, písemně informovat konzultanta pro poradenství. e. Poradce nesmí od Účastníka poradenství vyžadovat informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem Individuálního poradenství. Tyto informace nesmí Poradce získávat ani prostřednictvím třetích osob. f. Není li Účastník poradenství schopen absolvovat aktivitu Individuální poradenství podle této Smlouvy z důvodů dle odst. 1. písm. g) tohoto Článku Smlouvy, umožní Poradce Účastníku poradenství dokončit Individuální poradenství bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky na straně Účastníka poradenství, vždy však po předchozí dohodě s přiděleným konzultantem pro poradenství. g. Poradce se zavazuje uvádět informace o realizaci Individuálního poradenství pravdivě a dle pokynů a termínů stanovených ze strany FDV a dle Manuálu poradenského procesu. h. Poradce prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob v rozsahu pojistné částky min , Kč. Poradce se zavazuje mít uvedenou pojistnou smlouvu platnou po celou dobu trvání této Smlouvy. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. i. Poradce podpisem Smlouvy projevuje svůj souhlas, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním, užitím a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů v Katalogu poradců, interní databázi FDV, na elektronických nosičích či v papírové formě za účelem jeho prezentace a za účelem využití těchto údajů k veškerým nutným a s Projektem bezprostředně souvisejícím účelům, vedoucím k naplnění cílů Projektu, jako například ke smluvním účelům nezbytným v rámci Projektu uzavíraným i s třetími osobami, přičemž bere na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné. j. Poradce podpisem Smlouvy, v souladu s 81 a násl. občanského zákoníku, souhlasí s pořízením, použitím a zpracováním svých písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů a to přiměřeným způsobem. Výše uvedený 4

5 souhlas je poskytnut do doby 10 let od ukončení Projektu, tj. do k. Poradce je povinen řádně vést a předkládat dokumentaci vztahující se k realizaci Individuálního poradenství. l. Poradce má povinnost poskytovat plnou součinnost pro účely kontroly řádné realizace Individuálního poradenství, a to všem subjektům dle této Smlouvy oprávněným takovou kontrolu provádět (viz článek IV. Smlouvy). m. Poradce má, za splnění podmínek daných touto Smlouvu, nárok na proplacení Nákladů Poradce, a to na základě daňového dokladu faktury vystavené Poradcem. Podmínky vystavení faktury jsou vymezeny Manuálem poradenského procesu. 3. Práva a povinnosti FDV a. FDV se zavazuje jednat v souladu s obecně platnými závaznými předpisy České republiky a aktuálním zněním Projektových dokumentů. b. FDV má právo Projektové dokumenty jednostranně měnit a doplňovat. Jejich změna je platná ke dni vyhlášení nového znění na internetové adrese 6 a účinná ke dni uvedenému v daném Projektovém dokumentu. c. FDV, jakožto poskytovatel prostředků určených na úhradu Nákladů Poradce a/nebo Výdajů Účastníka poradenství, má právo provádět kontrolu realizovaného Individuálního poradenství v souladu s touto Smlouvou. d. Úhradu celkových Nákladů na Individuální poradenství (celkových hrazených nákladů na Individuální poradenství) FDV provede v souladu s relevantními ustanoveními této Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v Manuálu poradenského procesu. e. FDV se při splnění všech podmínek daných touto Smlouvou a jejími přílohami zavazuje uhradit Poradci Náklady Poradce spojené a Účastníku poradenství Výdaje Účastníka poradenství, a to v souladu s Manuálem poradenského procesu. f. FDV se při řádném plnění podmínek daných touto Smlouvou a jejími přílohami, avšak při předčasném ukončení Individuálního poradenství z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na vůli Účastníka poradenství či Poradce a které tito svým jednáním v příčinné souvislosti nezpůsobili, nebo z důvodů, které vedou k zisku zaměstnání Účastníka poradenství v průběhu poskytovaní Individuálního poradenství, zavazuje uhradit poměrnou část Nákladů Poradce a/nebo Výdajů Účastníka poradenství. g. V případě, že Individuální poradenství nebude v souladu s podmínkami této Smlouvy posouzeno jako řádně ukončené, není FDV povinen Náklady Poradce a Výdaje Účastníka poradenství hradit vůbec, případně je uhradí jen v částečné výši v souladu se Smlouvou. V případě hrubého pochybení ze strany Účastníka poradenství uhradí FDV Poradci příslušnou poměrnou část Nákladů Poradce (a to na základě počtu řádně doložených absolvovaných Hodin Individuálního poradenství ze strany Účastníka poradenství uvedených v tištěné prezenční listině). V takovém případě nemá FDV povinnost Účastníku poradenství proplatit Výdaje Účastníka poradenství. Případné částečné proplacení Výdajů Účastníka poradenství je posuzováno individuálně. 6 Aktuální verze Projektových dokumentů je dostupná po přihlášení Účastníka poradenství/poradce do Katalogu poradců včetně databáze cílové skupiny (internetová adresa: na záložce Projektové dokumenty. 5

6 Článek IV. Kontrola řádné realizace Individuálního poradenství 1. FDV, jakožto poskytovatel prostředků na úhradu Nákladů Poradce a Výdajů Účastníka poradenství, kontroluje, zda je Individuální poradenství realizováno v souladu s ustanoveními Smlouvy. Kontrola řádné realizace Individuálního poradenství (dále jen Monitorovací návštěva ) je realizována dle Manuálu monitorovacích návštěv. Účastník poradenství a Poradce jsou povinni při Monitorovací návštěvě prováděné příslušným konzultantem pro poradenství nebo odborným garantem poradenství poskytnout plnou součinnost. Tato povinnost platí též pro potřeby kontrol ze strany Poskytovatele dotace, územních finančních orgánů, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 2. V případě provádění Monitorovací návštěvy se součinností rozumí zejména umožnění přístupu do místa výkonu poradenství zástupcům FDV, umožnění nahlédnout do dokumentace související s realizací Individuálního poradenství, včetně účetní dokumentace Poradce tak, aby mohla být řádně zkontrolována realizace Individuálního poradenství a umožnění dalších úkonů nezbytných pro ověření řádné realizace Individuálního poradenství a plnění povinností dle této Smlouvy. 3. Neposkytnou li Účastník poradenství či Poradce plnou součinnost při Monitorovací návštěvě nebo bude li Monitorovací návštěvou zjištěno, že Individuální poradenství není realizováno řádně podle této Smlouvy, včetně jejích příloh (tj. budou li zjištěny okolnosti prokazující, že není naplňován smysl či podstata Individuálního poradenství), není FDV povinen hradit jakékoliv Výdaje Účastníka poradenství / Náklady Poradce dle této Smlouvy a bude toto posuzováno jako hrubé porušení dle Článku V. odst V případě zjištění pochybení Poradce či Účastníka poradenství při Monitorovací návštěvě může být ze strany FDV dočasně přerušena docházka Účastníka poradenství na Individuální poradenství a její administrace (dále též Dočasné přerušení docházky ). Dočasné přerušení docházky Účastníka poradenství na aktivitu Individuální poradenství je vždy ze strany FDV oznámeno ostatním Smluvním stranám písemně a trvá až do řádného vypořádání zjištěných pochybení při realizace Individuálního poradenství Účastníka poradenství a Poradce dle Manuálu monitorovacích návštěv. Zároveň s Dočasným přerušením docházky dochází k přerušení proplácení jakýchkoliv Výdajů / Nákladů souvisejících s realizací Individuálního poradenství dle této Smlouvy. 5. Výstupy z Monitorovací návštěvy jsou Poradci i Účastníku poradenství zasílány písemně. Poradce i Účastník poradenství jsou povinni se s výstupy z Monitorovacích návštěv seznámit. 6. Za předpokladu, že si Poradce či Účastník poradenství ve stanovené lhůtě nevyzvedne danou písemnost, je uplatňován předpoklad doručení dle 570 odst. 1 občanského zákoníku. Článek V. Porušení povinností smlouvy 1. Odstranitelná pochybení, tj. taková pochybení, která lze odstranit a neohrozí naplnění cíle Individuálního poradenství. A. Účastník poradenství se dopustí odstranitelného pochybení zejména v následujících případech: a. Nedodržení termínu pro vyplnění evaluačních dotazníků nebo jejich nedostatečné vyplnění (viz Manuál poradenského procesu) b. Neoznámení změny, která má vliv na realizaci Individuálního poradenství na straně Účastníka poradenství Poradci a přidělenému konzultantovi pro poradenství FDV. c. Včasné neoznámení změny v docházce Účastníka poradenství Poradci a konzultantovi pro poradenství FDV dle Čl. III, odst. 1. písm. c). 6

7 B. Poradce se dopustí odstranitelného pochybení zejména v následujících případech: a. Nedodržení termínu pro vyplnění evaluačních dotazníků nebo jejich nedostatečné či neúplné vyplnění (viz Manuál poradenského procesu). b. Neoznámení změny zapříčiněné Poradcem, která má vliv na realizaci aktivity Individuální poradenství, Účastníku poradenství a přidělenému konzultantovi pro poradenství. c. Včasné neoznámení změny v docházce vzniklé na straně Poradce konzultantovi pro poradenství dle Čl. III, odst. 2, písm. d). 2. Hrubá pochybení Za hrubé pochybení se považuje takové pochybení, kdy Poradce nebo Účastník poradenství podstatně porušil podmínky Smlouvy či Projektových dokumentů a toto pochybení ohrožuje řádný průběh či ukončení Individuálního poradenství. FDV je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit a uplatnit na smluvní straně, která svým jednáním toto způsobila, zákonné nároky na náhradu vzniklé újmy v celé její výši. Za hrubé pochybení se považuje rovněž opakované pochybení odstranitelné, na které byl Účastník poradenství nebo Poradce písemně upozorněn ze strany FDV. A. Účastník poradenství se dopustí hrubého pochybení zejména v následujících případech: a. Nenastoupení Účastníka poradenství na aktivitu Individuální poradenství v den začátku jeho realizace bez udání důvodu. b. Neposkytnutí plné součinnosti při Monitorovací návštěvě v rámci kontroly řádného průběhu aktivity Individuální poradenství. c. Uvádění nepravdivých informací o skutečnostech, které mají vliv na realizaci Individuálního poradenství, zejména, nikoli však výlučně, o nemoci, která se vyskytne v průběhu realizace Individuální poradenství (nezaslání vyžádaného potvrzení od lékaře místnímu realizátorovi jedenkrát po období realizace Individuálního poradenství). d. Nepřijetí nápravného opatření uloženého ze strany FDV u odstranitelného pochybení ve stanovené lhůtě. e. Neoznámení změn, které mají vliv na to, zda se Účastník poradenství může nadále účastnit Projektu (zejména změní li Účastník poradenství svůj status, trvalé bydliště, je li zaměstnán, stane li se OSVČ apod.), místnímu realizátorovi. B. Poradce se dopustí hrubého pochybení zejména v následujících případech: a. Neposkytnutí plné součinnosti při Monitorovací návštěvě v rámci aktivity Individuální poradenství. b. Nezajištění podmínek pro řádný a bezpečný výkon Individuálního poradenství. c. Vyžadování informací od Účastníka poradenství, které nesouvisí s výkonem Individuálního poradenství. d. Uvádění nepravdivých informací zejména o: realizaci Individuálního poradenství, uzavření smlouvy o pojištění drobného podnikatele (lze akceptovat i Smlouvu o odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob dle požadavku Výzvy k zapojení do projektu PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu e. Nepřijetí jakéhokoli nápravného opatření uloženého ze strany FDV u odstranitelného pochybení ve stanovené lhůtě. f. Včasné neoznámení změn, které mají vliv na to, zda se Poradce může nadále účastnit Projektu (zejména změna místa působiště, právní formy apod.) Konzultantovi pro poradenství. C. Za hrubé porušení se dále považuje také případ, kdy se Účastník poradenství a Poradce dohodnou na ukončení Individuálního poradenství a tato dohoda není bezodkladně písemně oznámena FDV. Článek VI. Ukončení smlouvy 1. Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody všech Smluvních stran či v souladu s důvody, které jsou v této Smlouvě taxativně uvedeny. 2. Tato Smlouva může být ukončena z objektivních důvodů, které svou povahou neumožňují řádné dokončení Individuálního poradenství v celém jeho rozsahu, tzn. v případě, kdy jedna či více Smluvních stran nejsou při řádném plnění podmínek z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na jejich vůli a které tito svým jednáním v příčinné souvislosti nezpůsobili, schopni dokončit Individuální poradenství v požadované časové dotaci a dostát tak závazkům z této Smlouvy plynoucích, 7

8 či důvodů dalších stanovených v Projektových dokumentech. Smluvní strany se v případě, kdy výše zmíněné okolnosti prokazatelně nastanou, zavazují bez zbytečného odkladu vyjádřit vzájemnou dohodu, kterou bude tato Smlouva ukončena, a to tak, aby byla v co nejvyšší možné míře šetřena práva všech Smluvních stran. 3. FDV je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech: a. Hrubého porušení ze strany Účastníka poradenství a/nebo Poradce. b. Kdy nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě nákladů na Individuální poradenství, které mají být poskytovány podle této Smlouvy v následujícím roce. c. Kdy bude ze strany Evropské unie rozhodnuto o ukončení či pozastavení čerpání prostředků Evropské unie či jejích fondů. 4. V případě odstoupení od této Smlouvy je FDV povinen toto neprodleně písemně oznámit a odůvodnit tuto skutečnost ostatním Smluvním stranám. Odstoupení od této Smlouvy je účinné k datu, kdy písemné oznámení o odstoupení obdržely všechny Smluvní strany. 5. Smluvní strany si určily, že účinky odstoupení jsou pro potřeby této Smlouvy vždy považovány za účinky odstoupení ex nunc, tj. k okamžiku účinnosti odstoupení. Smluvní strany se dále dohodly, že případné odstoupení se netýká nároku FDV z odpovědnosti za škodu způsobenou porušením smluvních povinností a dále těch nároků, které z povahy věci a dle patných právních předpisu nezanikají spolu se zánikem této Smlouvy, jako např. souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas Účastníka poradenství s případnou úhradou Nákladů Poradce spojených s realizací Individuálního poradenství ze strany FDV přímo na bankovní účet Poradce, povinnosti zachování mlčenlivosti, apod. 6. Smluvní strany se dohodly, že účinnost Smlouvy zaniká: a. uplynutím doby, na niž byla sjednána doba realizace Individuálního poradenství (nejpozději k datu , s tím, že je možné trvání Smlouvy prodloužit výhradně na základě dodatku k této Smlouvě číslovaného v chronologickém pořadí a podepsaném oprávněnými zástupci Smluvních stran); b. absolvováním celkové maximální časové dotace Individuálního poradenství; c. na základě dohody Smluvních stran. Článek VII. Kontaktní osoby smluvních stran Smluvní strany se dohodly, že komunikaci pro účely plnění této Smlouvy budou zajišťovat tyto osoby 7 : 1. FDV: a. Konzultant pro poradenství: tit Jméno Příjmeni tel: +420 xxx xxx xxx b. Místní realizátor: tit Jméno Příjmeni tel: +420 xxx xxx xxx c. Odborný garant poradenství Mgr. Carmen Váňová 2. Účastník poradenství: viz kontaktní údaje uvedené v záhlaví Smlouvy. 3. Poradce: tit Jméno Příjmeni +420 xxx xxx xxx 7 Komunikace v průběhu realizace Individuálního poradenství je podrobněji upravena v Manuálu poradenského procesu. 8

9 Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva nabývá platnosti a stává se účinnou dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu trvání Individuálního poradenství v souladu s Manuálem poradenského procesu. 3. Změny této Smlouvy lze provádět pouze se souhlasem všech Smluvních stran, a to písemně ve formě dodatků číslovaných v chronologickém pořadí a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Údaje nemající vliv na řádný výkon a ukončení Individuálního poradenství, jakož i následné proplacení nákladů a výdajů na Individuální poradenství, mohou být aktualizovány (měněny) po oznámení zbývajícím Smluvním stranám em s doručenkou, jako např. jméno konzultanta pro poradenství FDV, změna adresy pro doručování, změna u atd. V pochybnostech může kterákoliv Smluvní strana trvat na vyhotovení písemného dodatku u takto oznámené změny údajů. 4. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 5. Smluvní strany sjednávají, že jakýkoliv závazek úhrady dle této Smlouvy se stává ze strany FDV splatný do 30 dnů od vystavení faktury v souladu s touto Smlouvou za předpokladu, že v této době obdržel FDV příslušné finanční prostředky ze strany Poskytovatele dotace. V případě, že FDV ve lhůtě splatnosti faktury příslušné finanční prostředky od Poskytovatele dotace na úhradu finančního závazku FDV dle této Smlouvy neobdrží, dohodly se Smluvní strany, že bude splatnost faktury stanovena do 14 dnů od obdržení příslušných finančních prostředků ze strany Poskytovatele dotace na úhradu finančního závazku dle této Smlouvy. 6. Porušení Smlouvy Účastníkem poradentství či Poradcem může vést k vyloučení z Projektu, a to na základě posouzení závažnosti porušení ze strany FDV s ohledem na cíle Projektu. 7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně jejich příloh před jejím podpisem přečetly, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nijak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 8. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svými podpisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Přílohy: Příloha č. 1 Kopie pojistné smlouvy o pojištění drobného podnikatele (lze akceptovat i Smlouvu o odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob dle požadavku Výzvy k zapojení do projektu PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu V xxxxxxxx dne dd.mm.rrrr podpis Účastníka poradenství podpis a razítko (příp. opatrovníka, zákonného zástupce ) (pokud ho používá) Poradce... podpis a razítko zástupce FDV 9

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Zařízení a vybavení pro projekt Strojírny Soběslav, s.r.o.

Zařízení a vybavení pro projekt Strojírny Soběslav, s.r.o. Zařízení a vybavení pro projekt Strojírny Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Příloha č. 3 Návrh Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikace Rekvalifikační kurzy v oblasti výpočetní techniky

Příloha č. 3 Návrh Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikace Rekvalifikační kurzy v oblasti výpočetní techniky Příloha č. 3 Návrh Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikace Rekvalifikační kurzy v oblasti výpočetní techniky kterou v souladu s 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění uzavřeli:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány ve formě návrhu smlouvy. Uchazeč je povinen předložit jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky jeden podepsaný návrh smlouvy. Obsah obchodních

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE

VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Článek 1 Předmět a účel smlouvy

Článek 1 Předmět a účel smlouvy - 3-2007-04, př. 2 Počet stran: 5 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran podle 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU

SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Kurz obsluhy PC. Článek I

Kurz obsluhy PC. Článek I Kurz obsluhy PC SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku") m e z i ( 1 ) O b

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10, Brno 602 00 zastoupená děkanem Prof. PhDr. Ladislavem Rabušicem,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Název: Moravskoslezský energetický klastr, o.s. Sídlo: Studentská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012 na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Smlouva o řízení projektu

Smlouva o řízení projektu Smlouva o řízení projektu čl I. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Přerov nad Labem Sídlo: Přerov nad Labem 38, 289 16 Přerov nad Labem IČ: 00239682 zastoupený: Petrem Baumrukem, starostou obce a 1.2.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha č. 7 k Pravidlům dotačního programu města České Budějovice na podporu oblasti v roce 201x S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více