(Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana )"

Transkript

1 Smlouva o zajištění Individuálního poradenství č. PRN xxx/xxxx podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi: tit Jméno Příjmení rč: xxxxxx/xxxx bydliště: adresa tel: +420 xxx xxx xxx e mail: bankovní spojení: xxxxxxxxxx/bbbb (dále jen Účastník poradenství ) 2 a tit Jméno Příjmení: se sídlem: adresa kontaktní adresa 3 : adresa IČO/DIČ: IČ xxxxxxxx Zápis v rejstříku: zastoupen: bankovní spojení: ID datové schránky 4 : (dále jen Poradce ) a Fond dalšího vzdělávání se sídlem: Na Maninách 20, Praha 7 Holešovice IČO: jednající: RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc., pověřeným řízením bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: /0100 ID datové schránky: hxu5e9c (dále jen FDV ) (Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana ) 1. Uvádí se pouze v případě, je li odlišná od adresy trvalého bydliště. 2. Byl li Účastníku poradenství soudem jmenován opatrovník, případně pokud Účastník poradenství nenabyl plné svéprávnosti, je nutno uvést také kontaktní údaje opatrovníka, případně zákonného zástupce. 3. Uvádí se pouze v případě, je li odlišná od adresy sídla Poradce, za aktuálnost odpovídá Poradce. 4. Uvádí se pouze v případě, že má datovou schránku. 1

2 Článek I. Definice pojmů S výjimkou případů, kdy tato smlouva stanoví jinak, všechny výrazy začínající velkými písmeny použité v této Smlouvě, budou mít níže uvedený význam: 1. Projekt projekt s názvem Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu, reg. č.: CZ.1.04/2.1.00/ Individuální poradenství je proces komunikace mezi Účastníkem poradenství a Poradcem na bázi vzájemného osobního setkání za účelem řešení osobní problematiky Účastníka poradenství. 3. Poskytovatel dotace Řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 4. Katalog poradců informační systém sloužící k registraci poradců zapojených do Projektu přístupný prostřednictvím internetové adresy Tento informační systém je současně nástrojem evidence informací a dat o Účastnících poradenství. Katalog poradců bude detailně zaznamenávat cestu Účastníka poradenství celým Projektem. 5. Hodina Individuálního poradenství časová jednotka představující 45 minut práce Poradce s Účastníkem poradenství dle této Smlouvy. 6. Projektové dokumenty 5 následující dokumenty, které souvisejí s realizací Projektu, včetně jejich příloh: a. Manuál poradenského procesu, b. Manuál monitorovacích návštěv c. Manuál přímé podpory. 7. Náklady Poradce peněžní vyjádření spotřebovaných vstupů Poradce do procesu Individuálního poradenství v místě výkonu poradenství dle Článku II. odst. 3. této Smlouvy (podrobnosti jsou vymezeny v Manuálu přímé podpory). 8. Výdaje Účastníka poradenství peněžní prostředky, které Účastník poradenství vynaloží v souvislosti s pořízením jízdného za účelem realizace cesty na Individuální poradenství do místa výkonu poradenství dle Článku II. odst. 3. této Smlouvy (podrobnosti jsou vymezeny v Manuálu přímé podpory). 9. Plán průběhu Individuálního poradenství souhrn jednotlivých fází poradenského procesu mezi Účastníkem poradenství a Poradcem evidovaný v Katalogu poradců. Článek II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování a absolvování Individuálního poradenství v rámci Projektu. 2. Smluvní strany se zavazují při plnění této Smlouvy řídit se obecně platnými právními předpisy České republiky a aktuálním zněním Projektových dokumentů, které jsou volně přístupné registrovaným uživatelům Katalogu poradců na internetové adrese Poradce se zavazuje poskytnout Účastníku poradenství Individuální poradenství v prostorech/zařízení určených pro výkon poradenství dle specifikace v tomto odstavci (dále jen místo výkonu poradenství ), a to v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. Individuální poradenství bude probíhat na níže uvedených místech výkonu: místo výkonu poradenství: adresa (dále též místo výkonu poradenství ). 4. Individuální poradenství bude realizováno v rozsahu min. 2 Hodin Individuálního poradenství a nejvýše v rozsahu 16 Hodin Individuálního poradenství. Individuální poradenství bude realizováno v termínech dle Plánu průběhu Individuálního poradenství evidovaného v Katalogu poradců. 5 Aktuální verze Projektových dokumentů je dostupná po přihlášení Poradce/Účastníka poradenství do Katalogu poradců na záložce Projektové dokumenty. 2

3 1. Práva a povinnosti Účastníka poradenství Článek III. Práva a povinnosti Smluvních stran a. Účastník poradenství je povinen při Individuálním poradenství dodržovat povinnosti plynoucí pro něj z této Smlouvy a absolvovat aktivitu Individuální poradenství dle aktuálního předem daného Plánu průběhu Individuálního poradenství evidovaného v Katalogu poradců. b. Účastník poradenství prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s aktuálním zněním Projektových dokumentů, zejména s Manuálem poradenského procesu. Účastník poradenství se zavazuje dodržovat aktuální znění Projektových dokumentů. c. Účastník poradenství se zavazuje, že v případě změny docházky na Individuální poradenství bude předem (s předstihem alespoň jeden pracovní den) telefonicky informovat Poradce. d. Účastník poradenství podpisem Smlouvy, za podmínek 81 a násl. občanského zákoníku, souhlasí s použitím písemností osobní povahy, podobizny nebo obrazových či zvukových záznamů týkajících se člověka nebo projevů osobní povahy v rámci Projektu, a to pro účely archivace dokumentace Projektu. Výše uvedený souhlas je poskytnut do doby 10 let od ukončení Projektu, tj. do e. Účastník poradenství podpisem Smlouvy dále projevuje svůj souhlas, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním, užitím a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů v Katalogu poradců, interní databázi FDV, na elektronických nosičích či v listinné formě za účelem využití těchto údajů k veškerým nutným a s Projektem bezprostředně souvisejícím účelům, vedoucím k naplnění cílů Projektu, jako například ke smluvním účelům nezbytným v rámci Projektu uzavíraným i s třetími osobami ve prospěch Účastníka poradenství, přičemž bere na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné. f. Zjistí li Účastník poradenství, že nemá vytvořeny nezbytné podmínky vymezené Manuálem poradenského procesu, pro řádný výkon Individuálního poradenství, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně konzultantovi pro poradenství a odbornému garantovi poradenství (viz článek VII. odst. 1 písm. a) a c) této Smlouvy). g. Nebude li Účastník poradenství moci z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na jeho vůli, absolvovat Individuální poradenství v rozsahu stanoveném Plánem průběhu Individuálního poradenství, je povinen Poradci a konzultantovi pro poradenství písemně či telefonicky nahlásit svou neúčast předem nebo, v případě nepředvídatelných okolností, bez zbytečného odkladu. h. Účastník poradenství podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas s tím, že Náklady Poradce budou ze strany FDV v dohodnutých intervalech zasílány přímo na bankovní účet Poradce, a to na základě faktury vystavené Poradcem a doručené na FDV, a to v souladu s Manuálem pro poradenství. i. Účastník poradenství má, bude li jeho účast na Individuálním poradenství probíhat v souladu s touto Smlouvou a příslušnými Projektovými dokumenty, nárok na proplacení Výdajů Účastníka poradenství; předpokladem vzniku tohoto nároku je absolvování alespoň 2 Hodin individuálního poradenství. Nárok ovšem Účastníku poradenství nevzniká automaticky vždy je ze strany FDV individuálně kontrolováno a posuzováno, zda byly splněny veškeré podmínky a povinnosti Účastníka poradenství dle této Smlouvy. V případě, že se Účastník poradenství dopustí hrubého pochybení dle Článku V. odst této Smlouvy, má FDV právo Výdaje Účastníka poradenství neproplatit. j. Výdaje Účastníka poradenství budou Účastníku poradenství proplaceny výhradně na základě příslušných originálů jízdních dokladů souvisejících s cestou Účastníka poradenství za účelem realizace aktivity Individuální poradenství, které Účastník poradenství řádně doloží místnímu realizátorovi (viz Manuál přímé podpory). k. Účastník poradenství má nárok na náhradu Výdajů Účastníka poradenství pouze z/do místa bydliště nebo kontaktní adresy, na které se Účastník poradenství zdržuje, do/z místa výkonu poradenství uvedeného v Článku II. odst. 3 této Smlouvy. 3

4 l. Účastník poradenství je povinen ve spolupráci s místním realizátorem (viz článek VII. odst. 1 písm. b) řádně vést a předkládat dokumentaci vztahující se k Výdajům Účastníka poradenství. m. Účastník poradenství má povinnost poskytovat plnou součinnost při kontrole řádné realizace Individuálního poradenství (monitorovací návštěva), a to všem subjektům dle této Smlouvy oprávněným takovou kontrolu provádět (viz článek IV. Smlouvy). 2. Práva a povinnosti Poradce a. Poradce je povinen při Individuálním poradenství jednat v souladu s obecně platnými právními předpisy České republiky. Poradce prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s aktuálním zněním Projektových dokumentů, zejména s Manuálem poradenského procesu. Poradce se zavazuje dodržovat aktuální znění Projektových dokumentů. b. Poradce je povinen při poskytování Individuálního poradenství řídit se aktuálním Plánem průběhu Individuálního poradenství evidovaným v Katalogu poradců, kde se Poradce zavazuje prakticky seznámit Účastníka poradenství, jak bude Individuální poradenství probíhat. Poradce se zavazuje vytvořit v místě výkonu poradenství podmínky nezbytné pro realizaci Individuálního poradenství tak, aby mohl Účastník poradenství řádně absolvovat aktivitu Individuální poradenství bez ohrožení zdraví a majetku. Budou li v prostorách, ve kterých je poradenství poskytováno, zjištěny závady specifikované v Manuálu poradenského procesu, je Poradce povinen neprodleně učinit opatření k nápravě. c. Poradce se v průběhu Individuálního poradenství zavazuje zajistit prokazatelnou evidenci docházky Účastníka poradenství, a to minimálně v rozsahu: datum, čas začátku a konce, počet Hodin Individuálního poradenství a podpis Účastníka poradenství do tištěné prezenční listiny a zároveň provést záznam o realizaci Individuálního poradenství do Katalogu poradců. d. Poradce se zavazuje, že v případě změny docházky na Individuální poradenství z důvodů spočívajících na straně Poradce, bude předem (nejpozději do 14:00 hod. předchozího pracovního dne) písemně informovat konzultanta pro poradenství a Účastníka poradenství (možno i telefonicky, v takovém případě je však povinen tuto informaci potvrdit písemně postačí e mailem). V případě změny docházky na Individuální poradenství z důvodů dle odst. 1 písm. c) a písm. g) tohoto článku Smlouvy je Poradce povinen neprodleně, nejpozději však do 14:00 hod. následujícího pracovního dne, kdy se o takové změně dozví, písemně informovat konzultanta pro poradenství. e. Poradce nesmí od Účastníka poradenství vyžadovat informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem Individuálního poradenství. Tyto informace nesmí Poradce získávat ani prostřednictvím třetích osob. f. Není li Účastník poradenství schopen absolvovat aktivitu Individuální poradenství podle této Smlouvy z důvodů dle odst. 1. písm. g) tohoto Článku Smlouvy, umožní Poradce Účastníku poradenství dokončit Individuální poradenství bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky na straně Účastníka poradenství, vždy však po předchozí dohodě s přiděleným konzultantem pro poradenství. g. Poradce se zavazuje uvádět informace o realizaci Individuálního poradenství pravdivě a dle pokynů a termínů stanovených ze strany FDV a dle Manuálu poradenského procesu. h. Poradce prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob v rozsahu pojistné částky min , Kč. Poradce se zavazuje mít uvedenou pojistnou smlouvu platnou po celou dobu trvání této Smlouvy. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. i. Poradce podpisem Smlouvy projevuje svůj souhlas, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním, užitím a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů v Katalogu poradců, interní databázi FDV, na elektronických nosičích či v papírové formě za účelem jeho prezentace a za účelem využití těchto údajů k veškerým nutným a s Projektem bezprostředně souvisejícím účelům, vedoucím k naplnění cílů Projektu, jako například ke smluvním účelům nezbytným v rámci Projektu uzavíraným i s třetími osobami, přičemž bere na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné. j. Poradce podpisem Smlouvy, v souladu s 81 a násl. občanského zákoníku, souhlasí s pořízením, použitím a zpracováním svých písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů a to přiměřeným způsobem. Výše uvedený 4

5 souhlas je poskytnut do doby 10 let od ukončení Projektu, tj. do k. Poradce je povinen řádně vést a předkládat dokumentaci vztahující se k realizaci Individuálního poradenství. l. Poradce má povinnost poskytovat plnou součinnost pro účely kontroly řádné realizace Individuálního poradenství, a to všem subjektům dle této Smlouvy oprávněným takovou kontrolu provádět (viz článek IV. Smlouvy). m. Poradce má, za splnění podmínek daných touto Smlouvu, nárok na proplacení Nákladů Poradce, a to na základě daňového dokladu faktury vystavené Poradcem. Podmínky vystavení faktury jsou vymezeny Manuálem poradenského procesu. 3. Práva a povinnosti FDV a. FDV se zavazuje jednat v souladu s obecně platnými závaznými předpisy České republiky a aktuálním zněním Projektových dokumentů. b. FDV má právo Projektové dokumenty jednostranně měnit a doplňovat. Jejich změna je platná ke dni vyhlášení nového znění na internetové adrese 6 a účinná ke dni uvedenému v daném Projektovém dokumentu. c. FDV, jakožto poskytovatel prostředků určených na úhradu Nákladů Poradce a/nebo Výdajů Účastníka poradenství, má právo provádět kontrolu realizovaného Individuálního poradenství v souladu s touto Smlouvou. d. Úhradu celkových Nákladů na Individuální poradenství (celkových hrazených nákladů na Individuální poradenství) FDV provede v souladu s relevantními ustanoveními této Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v Manuálu poradenského procesu. e. FDV se při splnění všech podmínek daných touto Smlouvou a jejími přílohami zavazuje uhradit Poradci Náklady Poradce spojené a Účastníku poradenství Výdaje Účastníka poradenství, a to v souladu s Manuálem poradenského procesu. f. FDV se při řádném plnění podmínek daných touto Smlouvou a jejími přílohami, avšak při předčasném ukončení Individuálního poradenství z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na vůli Účastníka poradenství či Poradce a které tito svým jednáním v příčinné souvislosti nezpůsobili, nebo z důvodů, které vedou k zisku zaměstnání Účastníka poradenství v průběhu poskytovaní Individuálního poradenství, zavazuje uhradit poměrnou část Nákladů Poradce a/nebo Výdajů Účastníka poradenství. g. V případě, že Individuální poradenství nebude v souladu s podmínkami této Smlouvy posouzeno jako řádně ukončené, není FDV povinen Náklady Poradce a Výdaje Účastníka poradenství hradit vůbec, případně je uhradí jen v částečné výši v souladu se Smlouvou. V případě hrubého pochybení ze strany Účastníka poradenství uhradí FDV Poradci příslušnou poměrnou část Nákladů Poradce (a to na základě počtu řádně doložených absolvovaných Hodin Individuálního poradenství ze strany Účastníka poradenství uvedených v tištěné prezenční listině). V takovém případě nemá FDV povinnost Účastníku poradenství proplatit Výdaje Účastníka poradenství. Případné částečné proplacení Výdajů Účastníka poradenství je posuzováno individuálně. 6 Aktuální verze Projektových dokumentů je dostupná po přihlášení Účastníka poradenství/poradce do Katalogu poradců včetně databáze cílové skupiny (internetová adresa: na záložce Projektové dokumenty. 5

6 Článek IV. Kontrola řádné realizace Individuálního poradenství 1. FDV, jakožto poskytovatel prostředků na úhradu Nákladů Poradce a Výdajů Účastníka poradenství, kontroluje, zda je Individuální poradenství realizováno v souladu s ustanoveními Smlouvy. Kontrola řádné realizace Individuálního poradenství (dále jen Monitorovací návštěva ) je realizována dle Manuálu monitorovacích návštěv. Účastník poradenství a Poradce jsou povinni při Monitorovací návštěvě prováděné příslušným konzultantem pro poradenství nebo odborným garantem poradenství poskytnout plnou součinnost. Tato povinnost platí též pro potřeby kontrol ze strany Poskytovatele dotace, územních finančních orgánů, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 2. V případě provádění Monitorovací návštěvy se součinností rozumí zejména umožnění přístupu do místa výkonu poradenství zástupcům FDV, umožnění nahlédnout do dokumentace související s realizací Individuálního poradenství, včetně účetní dokumentace Poradce tak, aby mohla být řádně zkontrolována realizace Individuálního poradenství a umožnění dalších úkonů nezbytných pro ověření řádné realizace Individuálního poradenství a plnění povinností dle této Smlouvy. 3. Neposkytnou li Účastník poradenství či Poradce plnou součinnost při Monitorovací návštěvě nebo bude li Monitorovací návštěvou zjištěno, že Individuální poradenství není realizováno řádně podle této Smlouvy, včetně jejích příloh (tj. budou li zjištěny okolnosti prokazující, že není naplňován smysl či podstata Individuálního poradenství), není FDV povinen hradit jakékoliv Výdaje Účastníka poradenství / Náklady Poradce dle této Smlouvy a bude toto posuzováno jako hrubé porušení dle Článku V. odst V případě zjištění pochybení Poradce či Účastníka poradenství při Monitorovací návštěvě může být ze strany FDV dočasně přerušena docházka Účastníka poradenství na Individuální poradenství a její administrace (dále též Dočasné přerušení docházky ). Dočasné přerušení docházky Účastníka poradenství na aktivitu Individuální poradenství je vždy ze strany FDV oznámeno ostatním Smluvním stranám písemně a trvá až do řádného vypořádání zjištěných pochybení při realizace Individuálního poradenství Účastníka poradenství a Poradce dle Manuálu monitorovacích návštěv. Zároveň s Dočasným přerušením docházky dochází k přerušení proplácení jakýchkoliv Výdajů / Nákladů souvisejících s realizací Individuálního poradenství dle této Smlouvy. 5. Výstupy z Monitorovací návštěvy jsou Poradci i Účastníku poradenství zasílány písemně. Poradce i Účastník poradenství jsou povinni se s výstupy z Monitorovacích návštěv seznámit. 6. Za předpokladu, že si Poradce či Účastník poradenství ve stanovené lhůtě nevyzvedne danou písemnost, je uplatňován předpoklad doručení dle 570 odst. 1 občanského zákoníku. Článek V. Porušení povinností smlouvy 1. Odstranitelná pochybení, tj. taková pochybení, která lze odstranit a neohrozí naplnění cíle Individuálního poradenství. A. Účastník poradenství se dopustí odstranitelného pochybení zejména v následujících případech: a. Nedodržení termínu pro vyplnění evaluačních dotazníků nebo jejich nedostatečné vyplnění (viz Manuál poradenského procesu) b. Neoznámení změny, která má vliv na realizaci Individuálního poradenství na straně Účastníka poradenství Poradci a přidělenému konzultantovi pro poradenství FDV. c. Včasné neoznámení změny v docházce Účastníka poradenství Poradci a konzultantovi pro poradenství FDV dle Čl. III, odst. 1. písm. c). 6

7 B. Poradce se dopustí odstranitelného pochybení zejména v následujících případech: a. Nedodržení termínu pro vyplnění evaluačních dotazníků nebo jejich nedostatečné či neúplné vyplnění (viz Manuál poradenského procesu). b. Neoznámení změny zapříčiněné Poradcem, která má vliv na realizaci aktivity Individuální poradenství, Účastníku poradenství a přidělenému konzultantovi pro poradenství. c. Včasné neoznámení změny v docházce vzniklé na straně Poradce konzultantovi pro poradenství dle Čl. III, odst. 2, písm. d). 2. Hrubá pochybení Za hrubé pochybení se považuje takové pochybení, kdy Poradce nebo Účastník poradenství podstatně porušil podmínky Smlouvy či Projektových dokumentů a toto pochybení ohrožuje řádný průběh či ukončení Individuálního poradenství. FDV je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit a uplatnit na smluvní straně, která svým jednáním toto způsobila, zákonné nároky na náhradu vzniklé újmy v celé její výši. Za hrubé pochybení se považuje rovněž opakované pochybení odstranitelné, na které byl Účastník poradenství nebo Poradce písemně upozorněn ze strany FDV. A. Účastník poradenství se dopustí hrubého pochybení zejména v následujících případech: a. Nenastoupení Účastníka poradenství na aktivitu Individuální poradenství v den začátku jeho realizace bez udání důvodu. b. Neposkytnutí plné součinnosti při Monitorovací návštěvě v rámci kontroly řádného průběhu aktivity Individuální poradenství. c. Uvádění nepravdivých informací o skutečnostech, které mají vliv na realizaci Individuálního poradenství, zejména, nikoli však výlučně, o nemoci, která se vyskytne v průběhu realizace Individuální poradenství (nezaslání vyžádaného potvrzení od lékaře místnímu realizátorovi jedenkrát po období realizace Individuálního poradenství). d. Nepřijetí nápravného opatření uloženého ze strany FDV u odstranitelného pochybení ve stanovené lhůtě. e. Neoznámení změn, které mají vliv na to, zda se Účastník poradenství může nadále účastnit Projektu (zejména změní li Účastník poradenství svůj status, trvalé bydliště, je li zaměstnán, stane li se OSVČ apod.), místnímu realizátorovi. B. Poradce se dopustí hrubého pochybení zejména v následujících případech: a. Neposkytnutí plné součinnosti při Monitorovací návštěvě v rámci aktivity Individuální poradenství. b. Nezajištění podmínek pro řádný a bezpečný výkon Individuálního poradenství. c. Vyžadování informací od Účastníka poradenství, které nesouvisí s výkonem Individuálního poradenství. d. Uvádění nepravdivých informací zejména o: realizaci Individuálního poradenství, uzavření smlouvy o pojištění drobného podnikatele (lze akceptovat i Smlouvu o odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob dle požadavku Výzvy k zapojení do projektu PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu e. Nepřijetí jakéhokoli nápravného opatření uloženého ze strany FDV u odstranitelného pochybení ve stanovené lhůtě. f. Včasné neoznámení změn, které mají vliv na to, zda se Poradce může nadále účastnit Projektu (zejména změna místa působiště, právní formy apod.) Konzultantovi pro poradenství. C. Za hrubé porušení se dále považuje také případ, kdy se Účastník poradenství a Poradce dohodnou na ukončení Individuálního poradenství a tato dohoda není bezodkladně písemně oznámena FDV. Článek VI. Ukončení smlouvy 1. Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody všech Smluvních stran či v souladu s důvody, které jsou v této Smlouvě taxativně uvedeny. 2. Tato Smlouva může být ukončena z objektivních důvodů, které svou povahou neumožňují řádné dokončení Individuálního poradenství v celém jeho rozsahu, tzn. v případě, kdy jedna či více Smluvních stran nejsou při řádném plnění podmínek z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na jejich vůli a které tito svým jednáním v příčinné souvislosti nezpůsobili, schopni dokončit Individuální poradenství v požadované časové dotaci a dostát tak závazkům z této Smlouvy plynoucích, 7

8 či důvodů dalších stanovených v Projektových dokumentech. Smluvní strany se v případě, kdy výše zmíněné okolnosti prokazatelně nastanou, zavazují bez zbytečného odkladu vyjádřit vzájemnou dohodu, kterou bude tato Smlouva ukončena, a to tak, aby byla v co nejvyšší možné míře šetřena práva všech Smluvních stran. 3. FDV je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech: a. Hrubého porušení ze strany Účastníka poradenství a/nebo Poradce. b. Kdy nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě nákladů na Individuální poradenství, které mají být poskytovány podle této Smlouvy v následujícím roce. c. Kdy bude ze strany Evropské unie rozhodnuto o ukončení či pozastavení čerpání prostředků Evropské unie či jejích fondů. 4. V případě odstoupení od této Smlouvy je FDV povinen toto neprodleně písemně oznámit a odůvodnit tuto skutečnost ostatním Smluvním stranám. Odstoupení od této Smlouvy je účinné k datu, kdy písemné oznámení o odstoupení obdržely všechny Smluvní strany. 5. Smluvní strany si určily, že účinky odstoupení jsou pro potřeby této Smlouvy vždy považovány za účinky odstoupení ex nunc, tj. k okamžiku účinnosti odstoupení. Smluvní strany se dále dohodly, že případné odstoupení se netýká nároku FDV z odpovědnosti za škodu způsobenou porušením smluvních povinností a dále těch nároků, které z povahy věci a dle patných právních předpisu nezanikají spolu se zánikem této Smlouvy, jako např. souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas Účastníka poradenství s případnou úhradou Nákladů Poradce spojených s realizací Individuálního poradenství ze strany FDV přímo na bankovní účet Poradce, povinnosti zachování mlčenlivosti, apod. 6. Smluvní strany se dohodly, že účinnost Smlouvy zaniká: a. uplynutím doby, na niž byla sjednána doba realizace Individuálního poradenství (nejpozději k datu , s tím, že je možné trvání Smlouvy prodloužit výhradně na základě dodatku k této Smlouvě číslovaného v chronologickém pořadí a podepsaném oprávněnými zástupci Smluvních stran); b. absolvováním celkové maximální časové dotace Individuálního poradenství; c. na základě dohody Smluvních stran. Článek VII. Kontaktní osoby smluvních stran Smluvní strany se dohodly, že komunikaci pro účely plnění této Smlouvy budou zajišťovat tyto osoby 7 : 1. FDV: a. Konzultant pro poradenství: tit Jméno Příjmeni tel: +420 xxx xxx xxx b. Místní realizátor: tit Jméno Příjmeni tel: +420 xxx xxx xxx c. Odborný garant poradenství Mgr. Carmen Váňová 2. Účastník poradenství: viz kontaktní údaje uvedené v záhlaví Smlouvy. 3. Poradce: tit Jméno Příjmeni +420 xxx xxx xxx 7 Komunikace v průběhu realizace Individuálního poradenství je podrobněji upravena v Manuálu poradenského procesu. 8

9 Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva nabývá platnosti a stává se účinnou dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu trvání Individuálního poradenství v souladu s Manuálem poradenského procesu. 3. Změny této Smlouvy lze provádět pouze se souhlasem všech Smluvních stran, a to písemně ve formě dodatků číslovaných v chronologickém pořadí a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Údaje nemající vliv na řádný výkon a ukončení Individuálního poradenství, jakož i následné proplacení nákladů a výdajů na Individuální poradenství, mohou být aktualizovány (měněny) po oznámení zbývajícím Smluvním stranám em s doručenkou, jako např. jméno konzultanta pro poradenství FDV, změna adresy pro doručování, změna u atd. V pochybnostech může kterákoliv Smluvní strana trvat na vyhotovení písemného dodatku u takto oznámené změny údajů. 4. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 5. Smluvní strany sjednávají, že jakýkoliv závazek úhrady dle této Smlouvy se stává ze strany FDV splatný do 30 dnů od vystavení faktury v souladu s touto Smlouvou za předpokladu, že v této době obdržel FDV příslušné finanční prostředky ze strany Poskytovatele dotace. V případě, že FDV ve lhůtě splatnosti faktury příslušné finanční prostředky od Poskytovatele dotace na úhradu finančního závazku FDV dle této Smlouvy neobdrží, dohodly se Smluvní strany, že bude splatnost faktury stanovena do 14 dnů od obdržení příslušných finančních prostředků ze strany Poskytovatele dotace na úhradu finančního závazku dle této Smlouvy. 6. Porušení Smlouvy Účastníkem poradentství či Poradcem může vést k vyloučení z Projektu, a to na základě posouzení závažnosti porušení ze strany FDV s ohledem na cíle Projektu. 7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně jejich příloh před jejím podpisem přečetly, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nijak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 8. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svými podpisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Přílohy: Příloha č. 1 Kopie pojistné smlouvy o pojištění drobného podnikatele (lze akceptovat i Smlouvu o odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob dle požadavku Výzvy k zapojení do projektu PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu V xxxxxxxx dne dd.mm.rrrr podpis Účastníka poradenství podpis a razítko (příp. opatrovníka, zákonného zástupce ) (pokud ho používá) Poradce... podpis a razítko zástupce FDV 9

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Financování JPO (15JPO01 a 15JPO02) Smlouva č.: 15JPO01-0023 kterou v souladu s ustanovením 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724 Operační program: Technická pomoc OPTP 2007 2013 Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/13.00159 Č.j.: 26727/2013-24

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více