OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM"

Transkript

1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM č. 4/2002 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBRAM, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM V PLNÉM ZNĚNÍ, KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBĚCNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA PŘÍBRAM Č.3/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBRAM VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

2 Zastupitelstvo města Příbram oprávněné podle ustanovení 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo dne podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 4/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1. Předmět a působnost vyhlášky 1) Vyhláška stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí a ochrany zdraví člověka. 2) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen systém). Čl. 2. Základní pojmy Pro potřeby vyhlášky jsou ve smyslu zákona č. 185 z 15. května ), odpadech, a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) stanoveny tyto základní pojmy : 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 Zákona 1) a v Katalogu odpadů 5). 2) Ke zbavování odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů v příloze č. 1 Zákona 1), k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. 3) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 Zákona 1), jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. 4) Nebezpečným odpadem se rozumí odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených příloze č. 2 Zákona 1). 5) Komunálním odpadem (dále jen KO) se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 6) Stavební a demoliční odpady jsou všechny druhy odpadu vznikající při stavební a demoliční činnosti a jsou uvedeny v Katalogu odpadů 5) příloze 1. 7) Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů a na nakládání s odpady. 8) Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 9) Skládkou odpadů se rozumí technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země. 10) Sběrem odpadů se rozumí soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

3 - 2-11) Výkupem odpadů se rozumí sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. 12) Úpravou odpadů se rozumí každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností. 13) Využíváním odpadů se rozumí činnosti uvedené v příloze č. 3 Zákona 1). 14) Odstraňováním odpadů se rozumí činnosti uvedené v příloze č. 4 Zákona 1). 15) Původcem odpadu se rozumí právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 16) Oprávněnou osobou se rozumí každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle Zákona 1), nebo podle zvláštních právních předpisů 17) Svozová firma je právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k podnikání splňující podmínky uvedené v příloze 1 této vyhlášky. 18) Uživatelem je fyzická osoba užívající sběrnou nádobu nebo původce přihlášený do systému (dále jen uživatel). 19) Majitelem domu je vlastník nemovitosti (dále jen majitel domu). 20) Svozová trasa je vymezené území, ve kterém zajistí svoz KO jedna posádka svozového automobilu za jeden pracovní cyklus. 21) Svozová oblast je vymezené ucelené území města se stanovenými svozovými trasami obsluhovanými jednou svozovou firmou. 22) Stálé stanoviště je vhodně vybavený a zabezpečený prostor pro trvalé umístění sběrných nádob, oddělený od veřejného prostranství tak, aby byly sběrné nádoby nepřetržitě přístupné pro fyzické osoby užívající objekty, pro které jsou sběrné nádoby určeny. 23) Svozové stanoviště je místo určené k dočasnému umístění sběrných nádob tak, aby byly volně a bezpečně přístupné pro svoz jejich obsahu. Vzdálenost od krajnice vozovky k místu přistavení nádob je max. 15 m. Tímto místem může být i stálé stanoviště. 24) Stanoviště velkoobjemových kontejnerů je místo určené ve shodě s příslušnými hygienickými požadavky, stavebním zákonem, předpisy na ochranu kvality podzemních vod, pravidly bezpečnosti silničního provozu a ostatními platnými předpisy k dočasnému umístění kontejnerů pro odkládání objemných odpadů. 25) Sběrné středisko odpadů je zařízení s obsluhou vybavené sběrnými nádobami a kontejnery na využitelné a nebezpečné složky KO, objemný a stavební odpad. 26) Mobilní sběr nebezpečných složek KO je sběr zajištěný v pravidelných intervalech na určených místech prostřednictvím speciálního sběrného vozidla. 27) Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle 3 Zákona 1).

4 - 3 - ČÁST II. Nakládání s odpady Čl. 1. Všeobecné povinnosti 1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se Zákonem 1) a se zvláštními právními předpisy 2). 2) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích zákona zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 3) Při posuzování vhodnosti způsobu odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. 4) Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy 3). 5) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů 5). 6) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným Zákonem 1). Čl. 2. Systém třídění komunálního odpadu 1) Komunální odpad se třídí na : a) využitelné složky KO z odděleného sběru určené k recyklaci (např. papír, sklo, plasty a plastové lahve, bioodpad, kovy a další), b) nebezpečené složky KO, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. léky, suché baterie, akumulátory, kyseliny, louhy, zbytky barev a ředidel včetně obalů, zářivky, ledničky, odpady z elektronického průmyslu a další), c) zbytkový odpad - odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu, d) objemný odpad - takový KO, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový (např. sporáky, koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo, velkorozměrové materiály a výrobky nezařazené svým charakterem k nebezpečnému odpadu a další), e) odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) a odpad ze staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, f) ostatní komunální odpady - uliční smetky, z čištění kanalizace, z tržišť a komunální odpady jinak blíže neurčené. 2) Komunálním odpadem není odpad vzniklý při podnikatelské činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, stavební a demoliční odpad a odpad vzniklý při nepodnikatelské činnosti právnických osob.

5 - 4 - Čl. 3. Odkládání komunálního odpadu 1) Využitelné složky komunálního odpadu : Uživatelé jsou povinni odděleně odkládat využitelné složky KO do označených sběrných nádob 4, které jsou k tomu účelu určeny a upraveny tak, aby bylo možno je řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Označení sběrných nádob je řešeno barevným rozlišením buď celé sběrné nádoby nebo jejího víka : barva bílá - bílé sklo, zelená - barevné sklo, modrá papír, žluté - plasty a PET lahve, bez barevného rozlišení - zbytkový odpad. V dalším období bude postupně dopřesňováno označení pro třídění bioodpadu a dalších separovaných složek odpadů. 2) Nebezpečené složky komunálního odpadu jsou uživatelé povinni odkládat ve sběrných střediskách odpadů nebo mohou též využít pravidelný sběr mobilní sběrnou zajištěný svozovou firmou. 3) Zbytkový odpad jsou uživatelé povinni odkládat do sběrných nádob. 4) Objemný odpad jsou uživatelé povinni odkládat do sběrných dvorů nebo do speciálních kontejnerů, rozmísťovaných v jednotlivých částech města na stanoviště velkoobjemových kontejnerů svozovou firmou. 5) Odpad z čištění veřejných komunikací a prostranství sbírá a předává k dalšímu nakládání s odpady svozová firma technikou k tomuto účelu určenou. 6) Odpad ze zahrad a parků, včetně hřbitovního, sbírá a předává k dalšímu nakládání s odpady svozová firma, technikou k tomuto účelu určenou. Vyprodukovaný odpad ze staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci odkládají osoby do sběrných nádob. 7) Uživatel může požádat svozovou firmu o přistavení kontejneru pro mimořádný odvoz odpadu a to nejméně dva pracovní dny přede dnem, na který má být kontejner přistaven. 8) Není dovoleno : a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby umístěné ve stálých nebo svozových stanovištích, nebo ve sběrných střediscích, b) odkládat do sběrných nádob jiný druh odpadů (stavební, kamení, žhavý popel, vánoční stromky vcelku, nebezpečný odpad a to i v uzavřených obalech, uhynulá zvířata nebo části těl zvířat, bakteriologický závadný odpad apod.) než pro jaký účel jsou určeny, c) přeplňovat, udupávat nebo jinak zhutňovat obsah sběrných nádob nebo jej zapalovat, d) využívat sběrné nádoby pro jiné účely, než pro které jsou určeny, e) poškozovat sběrné nádoby a vylepovat na ně plakáty či je pokreslovat. Čl. 4. Místa určená pro odkládání nebo odevzdávání komunálního odpadu 1) Místa určená pro odkládání nebo odevzdávání komunálního odpadu jsou : a) sběrné nádoby pro komunální odpad a odpad vyprodukovaný ze staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, které jsou umístěny na stálých nebo svozových stanovištích nebo místech k tomu určených,

6 - 5 - b) sběrné nádoby pro nebezpečné složky KO, které jsou umístěny ve sběrných střediscích (sběrných dvorech) odpadů nebo jsou součástí speciálního sběrného vozidla. c) sběrné nádoby nebo velkoobjemové kontejnery pro objemný odpad, které jsou umísťovány na stanovištích v jednotlivých částech města předem zveřejněných ve hromadných sdělovacích prostředcích. Čl. 5. Sběrné nádoby 1) Za sběrnou nádobu se považuje typizovaná nádoba, splňující technické parametry podle zvláštních předpisů. 2) Sběrné nádoby v majetku svozové firmy (oprávněné osoby) pronajímá svozová firma (oprávněná osoba). Čl. 6. Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem 1) Komunální odpad shromažďují občané města do sběrných nádob umístěných ve sběrných nebo svozových stanovištích nebo se odevzdává do sběrných středisek (sběrných dvorů). 2) Sběr a přepravu odpadu z města k dalšímu nakládání s odpady provádí svozová firma technikou se stanovenými technickými parametry k této činnosti. Interval svozu zbytkového odpadu závisí od času naplnění odpadové nádoby. 3) Občané města třídí odpady na složky odpadů stanovené v čl. 2 této obecně závazné vyhlášky. 4) Odpad sebraný z města předává svozová firma k dalšímu využití a nakládání s odpadem osobě oprávněné k této činnosti. 5) Odstraňování odpadů uložených mimo sběrné nádoby nebo sběrná střediska (sběrné dvory) provádí v obci k tomu určená nebo smluvní firma. 6) Sběr a přepravu stavebního odpadu může zabezpečovat svozová nebo jiná firma v přepravních nádobách dle objednávky zákazníka a předává jej k dalšímu třídění, využití a nakládání s odpadem osobě oprávněné k této činnosti. Čl. 7. Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů 1) Poplatky, způsob výpočtu a výběru poplatků za celý systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů jsou stanoveny ve Vyhlášce města o místních poplatcích.

7 - 6 - Čl. 8. Povinnosti fyzických osob - uživatelů sběrných nádob 1) Uživatelé sběrných nádob se řídí ustanoveními této vyhlášky. 2) Uživatelé jsou povinni odkládat odpady do sběrných nádob zdravotně nezávadným způsobem při respektování zásad stanovených touto vyhláškou. 3) Do označených sběrných nádob jsou uživatelé povinni odkládat pouze ty druhy odpadů, pro které jsou nádoby určeny. 4) Uživatelé sběrných nádob zacházejí s nádobami šetrně. 5) Fyzická nebo právnická osoba, která svým jednáním zabrání řádnému svozu komunálního odpadu (např. zaparkováním motorového vozidla, umístěním velkoobjemových předmětů.) je povinna uhradit veškeré náklady na jeho mimořádný svoz. ČÁST III. Využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu Čl. 1. Využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu ve městě Příbrami 1) Komunální odpad a stavební odpady původců se zneškodňují v souladu s platnou legislativou a touto vyhláškou. 2) Svoz a zneškodnění odpadů právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které nevyužívají na základě dohody s městem systém, si zajišťují tyto osoby samy a na vlastní náklady u specializovaných firem, které jsou k tomu oprávněny. 3) Není dovoleno ukládání odpadů mimo povolené skládky. Informaci o povolených skládkách je možno obdržet na OŽP města Příbram. 4) Uhynulá těla zvířat musí být zneškodněny v asanačním zařízení (kafilérie) na náklady původce. 5) Odpad ze septiků a žump, který vzniká z činnosti fyzických osob lze přepravovat a zneškodňovat pouze prostřednictvím právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které k této činnosti mají odpovídající technické vybavení. Čl. 2. Stavební odpad Stavební odpad produkovaný fyzickými osobami je využíván a zneškodňován v následující posloupnosti metod : 1. vytřídění a recyklace recyklovatelných složek, 2. spalování nerecyklovatelných spalitelných složek, 3. skládkování nespalitelných nerecyklovatelných složek odpadu na povolených skládkách.

8 - 7 - Čl. 3. Autovraky 1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. ČÁST IV. Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a pokuty 1) Orgán obce v přenesené působnosti: a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osob oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s městem a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu se Zákonem 1), b) ukládá právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí, nebo které nemají zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se Zákonem 1) pokutu do výše ,-- Kč, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, c) fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu se zákonem, uloží pokutu až do výše ,-- Kč, d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se Zákonem 1), e) dále se výkon veřejné správy v případě porušení ustanovení této vyhlášky řídí zákonem č. 200/1990, o přestupcích, v platném znění. ČÁST V. Zrušovací ustanovení, účinnost a podklady 1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce. 2) Podklady : 1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 2. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 3. Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 4. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 5. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

9 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Ing. Ivan Fuksa v.r. místostarosta Mgr. Josef Vacek v.r. starosta Obecně závazná vyhláška vyvěšena dne: sejmuta dne :

10 Příloha č. 1 K obecně závazné vyhlášce č. 4/2002, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Svozová firma je zabezpečuje : pravidelný svoz využitelných složek KO do dotřiďovacího nebo recyklačního zařízení, pravidelný svoz zbytkového odpadu na skládku odpadů, se kterou má město uzavřenou smlouvu, sběr a svoz KO vznikajícího při čištění veřejných komunikací a prostranství, po údržbě veřejné zeleně, včetně hřbitovů, vyprazdňování všech sběrných nádob tak, aby nedocházelo ke smíchání jednotlivých vytříděných složek KO, k hygienickým závadám, ke škodám na majetku a k úrazům, vrácení vyprázdněných sběrných nádob na svozové stanoviště, úklid svozového stanoviště sběrných nádob a komunikace při případném znečištění během manipulace s odpady, pořízení a rozmístění sběrných nádob označených výrazně logem své firmy, adresou, telefonním číslem a barevným rozlišením pro třídění odpadů, v součinnosti s majitelem domu stanovení počtu sběrných nádob a frekvenci svozu tak, aby nedocházelo k přeplňování nádob nebo odkládání KO mimo ně, údržbu a operativní výměnu poškozených pronajatých sběrných nádob, informování majitele domu o datu a způsobu provedení výměny sběrných nádob, náhradní svoz v případě náhlé technické nezpůsobilosti sběrného vozidla nebo nesjízdnosti vozovky, a to nejpozději do dvou dnů, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, ochranu vlastnictví dotčeného při svozové činnosti, respektování podmínek stanovených ve smlouvě k podnikání v oblasti nakládání s komunálními odpady na území města a pokynech příslušných orgánů města Příbrami, uvědomění správce budovy či nemovitosti, nebo vlastníka domu (bytu) o závadném obsahu sběrné nádoby (např. nález neskladného obsahu) nebo o nemožnosti jejího vysypání (odpady zmrzlé, příliš zhutněné), přerušení nebo omezení pravidelného svozu komunálního odpadu ohlásí svozová firma a uživatel této služby odboru životního prostředí Městského úřadu Příbram (dále jen OŽP), který posoudí důvod tohoto přerušení nebo omezení a vydá opatření k zajištění svozu. Působnost orgánů hygienické služby v ochraně veřejného zdraví není těmito opatřeními dotčena.

11 Příloha č.2 1. KALKULACE ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (ODPADOVÉ NÁDOBY) a) Počet litrů komunálního odpadu z odpadových nádob odvezených ke skládkování za rok: 110 l nádoby = ks x 110 l x 52 svozů = l 1100 l nádoby = 990 ks x 1100 l x 52 svozů = l 6000 l nádoby = 38 ks x 6000 l x 52 svozů = l l b) Cena za odvoz a skladování 1 l odpadu za rok: 110 l nádoba, 52 svozů za rok Kalkulovaná cena na rok 2002 = 1.150,-- Kč/rok (viz příloha č. 1) Cena za 1 svoz = 1.150,-- : 52 = 22,10 Kč 1 svoz = 110 l = 22,10 Kč 1l = 22,10 : 110 l = 0,20 Kč 1100 l nádoba, 52 svozů za rok Kalkulovaná cena na r ,-- Kč (viz příloha č. 1) 5.800, ,-- (nájem) = 7.400,-- Kč/rok Cena za 1 svoz = 1.150,-- :12 = 616,60 Kč 1 svoz = 1100 l = 142,-- Kč 1 l = 142,-- : 1100 l = 0,13 Kč Průměr za 1 l = 0,20 + 0,13 : 2 = 0,17 Kč/l l : obyvatel = l za rok : 12 = 197 l/osoba/rok Pozn. : nádoby jsou naplněny asi na 80% Průměrný a reálný počet litrů na osobu na měsíc = 156 l Cena za sběr, odvoz a likvidaci (skládka) za 1 l = 0,17 Kč 156 l x 0,17 Kč/1 l = 26,52 Kč cena za sběr, odvoz a likvidaci (skládka) za 1 osobu za měsíc. 2. KALKULACE NÁKLADŮ ZA SBĚR, ODVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ Z PROSTORŮ MIMO ODPADOVÉ NÁDOBY Ve městě je 14 míst, kde je nutné každých 10 dnů naložit a odvést nejméně 1 ks 6000 l kontejner na skládku Chrást (váha kolem 1,3 tuny) 12 měsíců x 14 míst x 3 svozy za měsíc = 504 svozů 1 km AVIE = 13,-- Kč, délka svozu Chrást Příbram a zpět je 35 km 35 km x 13,- Kč x 504 svozů = ,-- Kč za dopravu 504 svozů x 1,3 tuny x 890,-- Kč/tuna = ,-- Kč za skládkování Celkem , ,-- = ,-- Kč 3. KALKULACE CENY ZA SBĚR, TŘÍDĚNÍ A LIKVIDACI ODPADŮ (SKLO, PAPÍR)

12 80 nádob, cena 1 nádoby ,-- živnost 8 let, roční odpisy 2.000,-- Kč. Poplatek za likvidaci obsahu 80 nádob za rok je ,-- Kč , nádob x 200,-- Kč (odpisy) = , ,-- = ,-- Kč 4. KALKULACE CENY ZA SBĚR, TŘÍDĚNÍ A LIKVIDACI TŘÍDĚNÉHO OPDADU PLASTY 69 ks odpadových nádob svoz 1x za týden, 6.000,-- Kč cena pořízení 1 nádoby, roční odpis nádoby 750,-- Kč 69 ks x 750,-- = ,-- Kč odpis za rok Sběr a odvoz plastů: 69 ks x 52 týdnů x 85,-- Kč za odvoz 1 ks (firmě IDOS) = ,-- Kč Celkem , ,-- = ,-- Kč 5. KALKULACE CENY ZA LIKVIDACI VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU (2x ročně) Ročně se umísťuje po městě k odložení velkoobjemového odpadu (po Vánocích a po zimě) 18 kontejnerů. Obsah 1 kontejneru = 1,3 tuny Poplatek za 1 tunu uložení odpadu na skládce Chrást = 890,-- Kč Vzdálenost Příbram Chrást a zpět = 35 km Cena za 1 km (AVIE) 13,-- Kč 18 x 2 x 1,3 t x 890,-- = ,-- Kč za skládkování 18 x 2 x 35 km x 13,-- = ,-- Kč za odvoz Celkem , ,-- = ,-- Kč 6. KALKULACE CENY ZA LIKVIDACI VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU (při sběru nebezpečných složek komunálních odpadů) Pří každém sběru nebezpečných složek komunálního odpadu přistavujme 2 kontejnery pro velkoobjemový odpad (obsah každého 1,3 tuny) 20 svozů za rok x 2 kontejnery = 40 kontejnerů x 1,3 tuny = 52 tun 52 tun x 890,-- Kč/1 tunu = ,-- Kč za skládkování 35 km x 40 svozů x 13,-- Kč = ,-- Kč za svoz Celkem , ,-- = ,-- Kč 7. KALKULACE CENY ZA SBĚR A LIKVIDACI NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU a) sběr pojízdnou sběrnou 20 svozů za rok, Ø 150 kg za 1 svoz 20 x 150 kg = kg Cena za odevzdání 1 kg (firmě IDOS) je 10,-- Kč Celkem kg x 10,-- = ,-- Kč b) sběr ve stacionární sběrně Ø za měsíc 450 kg

13 450 kg x 10,-- x 12 = ,-- Kč c) likvidace lednic, mrazáků apod. ročně Ø 350 ks, předpokládaná cena za 1 ks 460,-- Kč 460,-- x 350 ks = ,-- Kč Celkem za nebezpečné složky komunálního odpadu : , , ,-- = ,-- kč 8. CELKOVÉ NÁKLADY NA LIKVIDACI ODPADŮ (mimo odpadové nádoby) Součet bodů = , , , , , ,-- = ,-- Kč ,-- : (obyvatel) = 52,-- Kč/osoba/rok = 4,40 Kč/osoba/měsíc 9. CELKOVÁ VÝŠE POPLATKŮ NA MĚSÍC (r.2002) 26,52 Kč za komunální odpad (odpad. Nádoby) 4,40 Kč za ostatní odpad (tříděný, nebezpečné složky, velkoobjemový) 30,92 Kč zaokrouhleno 31,-- Kč/osoba/měsíc

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov.

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. OBEC PRAVLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém zasedání dne 30.12..2001 usneslo podle

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Městys Louňovice pod Blaníkem

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Zastupitelstvo městyse schválilo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP. č. 8 / 2001

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP. č. 8 / 2001 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP č. 8 / 2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Slup, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

V Y H L Á Š K A. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.2 Závaznost vyhlášky

V Y H L Á Š K A. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.2 Závaznost vyhlášky O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A Vyhláška č. 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002 2002 - č. 1 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk. - zrušena OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003 OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek VYHLÁŠKA č.2/2003 Zastupitelstva obce O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce Pstruží na svém zasedání dne 7.2.2003 schválilo v souladu s 10 písm.a)

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. č.2/2012

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. č.2/2012 Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.2/2012 Zastupitelstvo obce Zeleneč se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

OBEC PSTRUZI Okres Frýdek - Místek. OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č. 2/2009

OBEC PSTRUZI Okres Frýdek - Místek. OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č. 2/2009 v, OBEC PSTRUZI Okres Frýdek - Místek ~,,, v OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA č. 2/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více