OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM"

Transkript

1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM č. 4/2002 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBRAM, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM V PLNÉM ZNĚNÍ, KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBĚCNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA PŘÍBRAM Č.3/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBRAM VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

2 Zastupitelstvo města Příbram oprávněné podle ustanovení 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schválilo dne podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 4/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1. Předmět a působnost vyhlášky 1) Vyhláška stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí a ochrany zdraví člověka. 2) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen systém). Čl. 2. Základní pojmy Pro potřeby vyhlášky jsou ve smyslu zákona č. 185 z 15. května ), odpadech, a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) stanoveny tyto základní pojmy : 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 Zákona 1) a v Katalogu odpadů 5). 2) Ke zbavování odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů v příloze č. 1 Zákona 1), k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. 3) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 Zákona 1), jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. 4) Nebezpečným odpadem se rozumí odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených příloze č. 2 Zákona 1). 5) Komunálním odpadem (dále jen KO) se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 6) Stavební a demoliční odpady jsou všechny druhy odpadu vznikající při stavební a demoliční činnosti a jsou uvedeny v Katalogu odpadů 5) příloze 1. 7) Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů a na nakládání s odpady. 8) Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 9) Skládkou odpadů se rozumí technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země. 10) Sběrem odpadů se rozumí soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

3 - 2-11) Výkupem odpadů se rozumí sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. 12) Úpravou odpadů se rozumí každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností. 13) Využíváním odpadů se rozumí činnosti uvedené v příloze č. 3 Zákona 1). 14) Odstraňováním odpadů se rozumí činnosti uvedené v příloze č. 4 Zákona 1). 15) Původcem odpadu se rozumí právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 16) Oprávněnou osobou se rozumí každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle Zákona 1), nebo podle zvláštních právních předpisů 17) Svozová firma je právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k podnikání splňující podmínky uvedené v příloze 1 této vyhlášky. 18) Uživatelem je fyzická osoba užívající sběrnou nádobu nebo původce přihlášený do systému (dále jen uživatel). 19) Majitelem domu je vlastník nemovitosti (dále jen majitel domu). 20) Svozová trasa je vymezené území, ve kterém zajistí svoz KO jedna posádka svozového automobilu za jeden pracovní cyklus. 21) Svozová oblast je vymezené ucelené území města se stanovenými svozovými trasami obsluhovanými jednou svozovou firmou. 22) Stálé stanoviště je vhodně vybavený a zabezpečený prostor pro trvalé umístění sběrných nádob, oddělený od veřejného prostranství tak, aby byly sběrné nádoby nepřetržitě přístupné pro fyzické osoby užívající objekty, pro které jsou sběrné nádoby určeny. 23) Svozové stanoviště je místo určené k dočasnému umístění sběrných nádob tak, aby byly volně a bezpečně přístupné pro svoz jejich obsahu. Vzdálenost od krajnice vozovky k místu přistavení nádob je max. 15 m. Tímto místem může být i stálé stanoviště. 24) Stanoviště velkoobjemových kontejnerů je místo určené ve shodě s příslušnými hygienickými požadavky, stavebním zákonem, předpisy na ochranu kvality podzemních vod, pravidly bezpečnosti silničního provozu a ostatními platnými předpisy k dočasnému umístění kontejnerů pro odkládání objemných odpadů. 25) Sběrné středisko odpadů je zařízení s obsluhou vybavené sběrnými nádobami a kontejnery na využitelné a nebezpečné složky KO, objemný a stavební odpad. 26) Mobilní sběr nebezpečných složek KO je sběr zajištěný v pravidelných intervalech na určených místech prostřednictvím speciálního sběrného vozidla. 27) Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle 3 Zákona 1).

4 - 3 - ČÁST II. Nakládání s odpady Čl. 1. Všeobecné povinnosti 1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se Zákonem 1) a se zvláštními právními předpisy 2). 2) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích zákona zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 3) Při posuzování vhodnosti způsobu odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. 4) Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy 3). 5) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů 5). 6) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným Zákonem 1). Čl. 2. Systém třídění komunálního odpadu 1) Komunální odpad se třídí na : a) využitelné složky KO z odděleného sběru určené k recyklaci (např. papír, sklo, plasty a plastové lahve, bioodpad, kovy a další), b) nebezpečené složky KO, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. léky, suché baterie, akumulátory, kyseliny, louhy, zbytky barev a ředidel včetně obalů, zářivky, ledničky, odpady z elektronického průmyslu a další), c) zbytkový odpad - odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu, d) objemný odpad - takový KO, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový (např. sporáky, koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo, velkorozměrové materiály a výrobky nezařazené svým charakterem k nebezpečnému odpadu a další), e) odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) a odpad ze staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, f) ostatní komunální odpady - uliční smetky, z čištění kanalizace, z tržišť a komunální odpady jinak blíže neurčené. 2) Komunálním odpadem není odpad vzniklý při podnikatelské činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, stavební a demoliční odpad a odpad vzniklý při nepodnikatelské činnosti právnických osob.

5 - 4 - Čl. 3. Odkládání komunálního odpadu 1) Využitelné složky komunálního odpadu : Uživatelé jsou povinni odděleně odkládat využitelné složky KO do označených sběrných nádob 4, které jsou k tomu účelu určeny a upraveny tak, aby bylo možno je řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Označení sběrných nádob je řešeno barevným rozlišením buď celé sběrné nádoby nebo jejího víka : barva bílá - bílé sklo, zelená - barevné sklo, modrá papír, žluté - plasty a PET lahve, bez barevného rozlišení - zbytkový odpad. V dalším období bude postupně dopřesňováno označení pro třídění bioodpadu a dalších separovaných složek odpadů. 2) Nebezpečené složky komunálního odpadu jsou uživatelé povinni odkládat ve sběrných střediskách odpadů nebo mohou též využít pravidelný sběr mobilní sběrnou zajištěný svozovou firmou. 3) Zbytkový odpad jsou uživatelé povinni odkládat do sběrných nádob. 4) Objemný odpad jsou uživatelé povinni odkládat do sběrných dvorů nebo do speciálních kontejnerů, rozmísťovaných v jednotlivých částech města na stanoviště velkoobjemových kontejnerů svozovou firmou. 5) Odpad z čištění veřejných komunikací a prostranství sbírá a předává k dalšímu nakládání s odpady svozová firma technikou k tomuto účelu určenou. 6) Odpad ze zahrad a parků, včetně hřbitovního, sbírá a předává k dalšímu nakládání s odpady svozová firma, technikou k tomuto účelu určenou. Vyprodukovaný odpad ze staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci odkládají osoby do sběrných nádob. 7) Uživatel může požádat svozovou firmu o přistavení kontejneru pro mimořádný odvoz odpadu a to nejméně dva pracovní dny přede dnem, na který má být kontejner přistaven. 8) Není dovoleno : a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby umístěné ve stálých nebo svozových stanovištích, nebo ve sběrných střediscích, b) odkládat do sběrných nádob jiný druh odpadů (stavební, kamení, žhavý popel, vánoční stromky vcelku, nebezpečný odpad a to i v uzavřených obalech, uhynulá zvířata nebo části těl zvířat, bakteriologický závadný odpad apod.) než pro jaký účel jsou určeny, c) přeplňovat, udupávat nebo jinak zhutňovat obsah sběrných nádob nebo jej zapalovat, d) využívat sběrné nádoby pro jiné účely, než pro které jsou určeny, e) poškozovat sběrné nádoby a vylepovat na ně plakáty či je pokreslovat. Čl. 4. Místa určená pro odkládání nebo odevzdávání komunálního odpadu 1) Místa určená pro odkládání nebo odevzdávání komunálního odpadu jsou : a) sběrné nádoby pro komunální odpad a odpad vyprodukovaný ze staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, které jsou umístěny na stálých nebo svozových stanovištích nebo místech k tomu určených,

6 - 5 - b) sběrné nádoby pro nebezpečné složky KO, které jsou umístěny ve sběrných střediscích (sběrných dvorech) odpadů nebo jsou součástí speciálního sběrného vozidla. c) sběrné nádoby nebo velkoobjemové kontejnery pro objemný odpad, které jsou umísťovány na stanovištích v jednotlivých částech města předem zveřejněných ve hromadných sdělovacích prostředcích. Čl. 5. Sběrné nádoby 1) Za sběrnou nádobu se považuje typizovaná nádoba, splňující technické parametry podle zvláštních předpisů. 2) Sběrné nádoby v majetku svozové firmy (oprávněné osoby) pronajímá svozová firma (oprávněná osoba). Čl. 6. Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem 1) Komunální odpad shromažďují občané města do sběrných nádob umístěných ve sběrných nebo svozových stanovištích nebo se odevzdává do sběrných středisek (sběrných dvorů). 2) Sběr a přepravu odpadu z města k dalšímu nakládání s odpady provádí svozová firma technikou se stanovenými technickými parametry k této činnosti. Interval svozu zbytkového odpadu závisí od času naplnění odpadové nádoby. 3) Občané města třídí odpady na složky odpadů stanovené v čl. 2 této obecně závazné vyhlášky. 4) Odpad sebraný z města předává svozová firma k dalšímu využití a nakládání s odpadem osobě oprávněné k této činnosti. 5) Odstraňování odpadů uložených mimo sběrné nádoby nebo sběrná střediska (sběrné dvory) provádí v obci k tomu určená nebo smluvní firma. 6) Sběr a přepravu stavebního odpadu může zabezpečovat svozová nebo jiná firma v přepravních nádobách dle objednávky zákazníka a předává jej k dalšímu třídění, využití a nakládání s odpadem osobě oprávněné k této činnosti. Čl. 7. Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů 1) Poplatky, způsob výpočtu a výběru poplatků za celý systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů jsou stanoveny ve Vyhlášce města o místních poplatcích.

7 - 6 - Čl. 8. Povinnosti fyzických osob - uživatelů sběrných nádob 1) Uživatelé sběrných nádob se řídí ustanoveními této vyhlášky. 2) Uživatelé jsou povinni odkládat odpady do sběrných nádob zdravotně nezávadným způsobem při respektování zásad stanovených touto vyhláškou. 3) Do označených sběrných nádob jsou uživatelé povinni odkládat pouze ty druhy odpadů, pro které jsou nádoby určeny. 4) Uživatelé sběrných nádob zacházejí s nádobami šetrně. 5) Fyzická nebo právnická osoba, která svým jednáním zabrání řádnému svozu komunálního odpadu (např. zaparkováním motorového vozidla, umístěním velkoobjemových předmětů.) je povinna uhradit veškeré náklady na jeho mimořádný svoz. ČÁST III. Využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu Čl. 1. Využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu ve městě Příbrami 1) Komunální odpad a stavební odpady původců se zneškodňují v souladu s platnou legislativou a touto vyhláškou. 2) Svoz a zneškodnění odpadů právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které nevyužívají na základě dohody s městem systém, si zajišťují tyto osoby samy a na vlastní náklady u specializovaných firem, které jsou k tomu oprávněny. 3) Není dovoleno ukládání odpadů mimo povolené skládky. Informaci o povolených skládkách je možno obdržet na OŽP města Příbram. 4) Uhynulá těla zvířat musí být zneškodněny v asanačním zařízení (kafilérie) na náklady původce. 5) Odpad ze septiků a žump, který vzniká z činnosti fyzických osob lze přepravovat a zneškodňovat pouze prostřednictvím právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které k této činnosti mají odpovídající technické vybavení. Čl. 2. Stavební odpad Stavební odpad produkovaný fyzickými osobami je využíván a zneškodňován v následující posloupnosti metod : 1. vytřídění a recyklace recyklovatelných složek, 2. spalování nerecyklovatelných spalitelných složek, 3. skládkování nespalitelných nerecyklovatelných složek odpadu na povolených skládkách.

8 - 7 - Čl. 3. Autovraky 1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. ČÁST IV. Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a pokuty 1) Orgán obce v přenesené působnosti: a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osob oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s městem a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu se Zákonem 1), b) ukládá právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí, nebo které nemají zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se Zákonem 1) pokutu do výše ,-- Kč, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, c) fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu se zákonem, uloží pokutu až do výše ,-- Kč, d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se Zákonem 1), e) dále se výkon veřejné správy v případě porušení ustanovení této vyhlášky řídí zákonem č. 200/1990, o přestupcích, v platném znění. ČÁST V. Zrušovací ustanovení, účinnost a podklady 1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce. 2) Podklady : 1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 2. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 3. Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 4. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 5. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

9 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Ing. Ivan Fuksa v.r. místostarosta Mgr. Josef Vacek v.r. starosta Obecně závazná vyhláška vyvěšena dne: sejmuta dne :

10 Příloha č. 1 K obecně závazné vyhlášce č. 4/2002, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Svozová firma je zabezpečuje : pravidelný svoz využitelných složek KO do dotřiďovacího nebo recyklačního zařízení, pravidelný svoz zbytkového odpadu na skládku odpadů, se kterou má město uzavřenou smlouvu, sběr a svoz KO vznikajícího při čištění veřejných komunikací a prostranství, po údržbě veřejné zeleně, včetně hřbitovů, vyprazdňování všech sběrných nádob tak, aby nedocházelo ke smíchání jednotlivých vytříděných složek KO, k hygienickým závadám, ke škodám na majetku a k úrazům, vrácení vyprázdněných sběrných nádob na svozové stanoviště, úklid svozového stanoviště sběrných nádob a komunikace při případném znečištění během manipulace s odpady, pořízení a rozmístění sběrných nádob označených výrazně logem své firmy, adresou, telefonním číslem a barevným rozlišením pro třídění odpadů, v součinnosti s majitelem domu stanovení počtu sběrných nádob a frekvenci svozu tak, aby nedocházelo k přeplňování nádob nebo odkládání KO mimo ně, údržbu a operativní výměnu poškozených pronajatých sběrných nádob, informování majitele domu o datu a způsobu provedení výměny sběrných nádob, náhradní svoz v případě náhlé technické nezpůsobilosti sběrného vozidla nebo nesjízdnosti vozovky, a to nejpozději do dvou dnů, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, ochranu vlastnictví dotčeného při svozové činnosti, respektování podmínek stanovených ve smlouvě k podnikání v oblasti nakládání s komunálními odpady na území města a pokynech příslušných orgánů města Příbrami, uvědomění správce budovy či nemovitosti, nebo vlastníka domu (bytu) o závadném obsahu sběrné nádoby (např. nález neskladného obsahu) nebo o nemožnosti jejího vysypání (odpady zmrzlé, příliš zhutněné), přerušení nebo omezení pravidelného svozu komunálního odpadu ohlásí svozová firma a uživatel této služby odboru životního prostředí Městského úřadu Příbram (dále jen OŽP), který posoudí důvod tohoto přerušení nebo omezení a vydá opatření k zajištění svozu. Působnost orgánů hygienické služby v ochraně veřejného zdraví není těmito opatřeními dotčena.

11 Příloha č.2 1. KALKULACE ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (ODPADOVÉ NÁDOBY) a) Počet litrů komunálního odpadu z odpadových nádob odvezených ke skládkování za rok: 110 l nádoby = ks x 110 l x 52 svozů = l 1100 l nádoby = 990 ks x 1100 l x 52 svozů = l 6000 l nádoby = 38 ks x 6000 l x 52 svozů = l l b) Cena za odvoz a skladování 1 l odpadu za rok: 110 l nádoba, 52 svozů za rok Kalkulovaná cena na rok 2002 = 1.150,-- Kč/rok (viz příloha č. 1) Cena za 1 svoz = 1.150,-- : 52 = 22,10 Kč 1 svoz = 110 l = 22,10 Kč 1l = 22,10 : 110 l = 0,20 Kč 1100 l nádoba, 52 svozů za rok Kalkulovaná cena na r ,-- Kč (viz příloha č. 1) 5.800, ,-- (nájem) = 7.400,-- Kč/rok Cena za 1 svoz = 1.150,-- :12 = 616,60 Kč 1 svoz = 1100 l = 142,-- Kč 1 l = 142,-- : 1100 l = 0,13 Kč Průměr za 1 l = 0,20 + 0,13 : 2 = 0,17 Kč/l l : obyvatel = l za rok : 12 = 197 l/osoba/rok Pozn. : nádoby jsou naplněny asi na 80% Průměrný a reálný počet litrů na osobu na měsíc = 156 l Cena za sběr, odvoz a likvidaci (skládka) za 1 l = 0,17 Kč 156 l x 0,17 Kč/1 l = 26,52 Kč cena za sběr, odvoz a likvidaci (skládka) za 1 osobu za měsíc. 2. KALKULACE NÁKLADŮ ZA SBĚR, ODVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ Z PROSTORŮ MIMO ODPADOVÉ NÁDOBY Ve městě je 14 míst, kde je nutné každých 10 dnů naložit a odvést nejméně 1 ks 6000 l kontejner na skládku Chrást (váha kolem 1,3 tuny) 12 měsíců x 14 míst x 3 svozy za měsíc = 504 svozů 1 km AVIE = 13,-- Kč, délka svozu Chrást Příbram a zpět je 35 km 35 km x 13,- Kč x 504 svozů = ,-- Kč za dopravu 504 svozů x 1,3 tuny x 890,-- Kč/tuna = ,-- Kč za skládkování Celkem , ,-- = ,-- Kč 3. KALKULACE CENY ZA SBĚR, TŘÍDĚNÍ A LIKVIDACI ODPADŮ (SKLO, PAPÍR)

12 80 nádob, cena 1 nádoby ,-- živnost 8 let, roční odpisy 2.000,-- Kč. Poplatek za likvidaci obsahu 80 nádob za rok je ,-- Kč , nádob x 200,-- Kč (odpisy) = , ,-- = ,-- Kč 4. KALKULACE CENY ZA SBĚR, TŘÍDĚNÍ A LIKVIDACI TŘÍDĚNÉHO OPDADU PLASTY 69 ks odpadových nádob svoz 1x za týden, 6.000,-- Kč cena pořízení 1 nádoby, roční odpis nádoby 750,-- Kč 69 ks x 750,-- = ,-- Kč odpis za rok Sběr a odvoz plastů: 69 ks x 52 týdnů x 85,-- Kč za odvoz 1 ks (firmě IDOS) = ,-- Kč Celkem , ,-- = ,-- Kč 5. KALKULACE CENY ZA LIKVIDACI VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU (2x ročně) Ročně se umísťuje po městě k odložení velkoobjemového odpadu (po Vánocích a po zimě) 18 kontejnerů. Obsah 1 kontejneru = 1,3 tuny Poplatek za 1 tunu uložení odpadu na skládce Chrást = 890,-- Kč Vzdálenost Příbram Chrást a zpět = 35 km Cena za 1 km (AVIE) 13,-- Kč 18 x 2 x 1,3 t x 890,-- = ,-- Kč za skládkování 18 x 2 x 35 km x 13,-- = ,-- Kč za odvoz Celkem , ,-- = ,-- Kč 6. KALKULACE CENY ZA LIKVIDACI VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU (při sběru nebezpečných složek komunálních odpadů) Pří každém sběru nebezpečných složek komunálního odpadu přistavujme 2 kontejnery pro velkoobjemový odpad (obsah každého 1,3 tuny) 20 svozů za rok x 2 kontejnery = 40 kontejnerů x 1,3 tuny = 52 tun 52 tun x 890,-- Kč/1 tunu = ,-- Kč za skládkování 35 km x 40 svozů x 13,-- Kč = ,-- Kč za svoz Celkem , ,-- = ,-- Kč 7. KALKULACE CENY ZA SBĚR A LIKVIDACI NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU a) sběr pojízdnou sběrnou 20 svozů za rok, Ø 150 kg za 1 svoz 20 x 150 kg = kg Cena za odevzdání 1 kg (firmě IDOS) je 10,-- Kč Celkem kg x 10,-- = ,-- Kč b) sběr ve stacionární sběrně Ø za měsíc 450 kg

13 450 kg x 10,-- x 12 = ,-- Kč c) likvidace lednic, mrazáků apod. ročně Ø 350 ks, předpokládaná cena za 1 ks 460,-- Kč 460,-- x 350 ks = ,-- Kč Celkem za nebezpečné složky komunálního odpadu : , , ,-- = ,-- kč 8. CELKOVÉ NÁKLADY NA LIKVIDACI ODPADŮ (mimo odpadové nádoby) Součet bodů = , , , , , ,-- = ,-- Kč ,-- : (obyvatel) = 52,-- Kč/osoba/rok = 4,40 Kč/osoba/měsíc 9. CELKOVÁ VÝŠE POPLATKŮ NA MĚSÍC (r.2002) 26,52 Kč za komunální odpad (odpad. Nádoby) 4,40 Kč za ostatní odpad (tříděný, nebezpečné složky, velkoobjemový) 30,92 Kč zaokrouhleno 31,-- Kč/osoba/měsíc

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Leden 2010 METODIKA PRO NÁVRH INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Tomáš Chudárek Dipl. Ing. Zdeněk Horsák Ph.D. Ing. František Piliar Ing. Jiří Kalina SITA CZ

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více