Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v hodin v sále Dělnického domu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu"

Transkript

1 Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová Ing. Lumír Jendryščík, MBA Mgr. Michaela Kaděrová Bc. Šárka Kepenyesová Mgr. Anna Kiková Ing. Miroslav Kozel Ing. Leonard Mynář Ing. Ladislav Rosman Mgr. Libor Stáňa Ing. Marek Svrčina Dagmar Šnapková Josef Tomčík Miroslav Wowra Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce 3. Volba členů návrhové komise 4. Volba členů volební komise 5. Stanovení počtu členů rady obce 6. Stanovení počtu místostarostů 7. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 8. Volba starosty obce 9. Volba místostarosty (místostarostů) 10. Volba ostatních členů rady obce 11. Zřízení výborů zastupitelstva obce a volba předsedů 12. Pověření oddávajících 13. Usnesení a závěr 1. Zahájení Ustavující zasedání zastupitelstva obce, které bylo zahájeno v hodin, zahájil a řídil Ing. Ladislav Rosman. Úvodem přivítal všechny přítomné. Následně zazněla státní hymna. Dále Ing. Rosman konstatoval, že je přítomno všech 15 nově zvolených členů zastupitelstva obce, takže ustavující zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Všichni členové zastupitelstva obce obdrželi osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce Dětmarovice. Tajemník obecního úřadu JUDr. Jan Pochylý seznámil přítomné se zvolenými členy zastupitelstva obce, uvedl, za kterou volební stranu byli zvoleni a jaký počet hlasů ve volbách obdrželi. Ing. Rosman uvedl, že jednání se bude dále řídit Jednacím řádem zastupitelstva obce Dětmarovice, který byl všem nově zvoleným členům zastupitelstva obce zaslán spolu s pozvánkou. Podle tohoto 1

2 jednacího řádu se hlasování provádí obvykle veřejně zdvižením ruky. O jiném způsobu hlasování rozhoduje zastupitelstvo obce, a to veřejně. Pokud bude chtít některý člen zastupitelstva navrhnout tajné hlasování o volbě starosty a dalších osob, je možné tak učinit po složení slibu. Následně Ing. Rosman určil ověřovateli zápisu Ing. Marka Svrčinu a Miroslava Wowru, zapisovatelkou pracovnici obecního úřadu Jarmilu Popiolkovou. 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce Tajemník obecního úřadu JUDr. Jan Pochylý přednesl text slibu, poté jednotliví členové zastupitelstva obce v abecedním pořadí složili svůj slib do rukou Ing. Ladislava Rosmana a stvrdili jej svým podpisem. Následně pan Ing. Ladislav Rosman složil slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva obce pana Josefa Tomčíka. Ing. Rosman dále navrhl, aby hlasování ke všem bodům jednání bylo prováděno veřejně. Paní Formandlová přednesla protinávrh, aby hlasování k volbě starosty obce bylo provedeno tajným hlasováním. Výsledek hlasování o návrhu paní Formandlové: Pro návrh provést volbu starosty obce formou tajného hlasování hlasovali Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA a Josef Tomčík, proti tomuto návrhu hlasovali Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Miroslav Wowra. Nikdo se hlasování nezdržel. Ing. Rosman konstatoval, že hlasování k volbě starosty obce bude probíhat veřejně. Dále navrhl, aby se jednání zastupitelstva obce řídilo programem, který byl uveden v pozvánce. Ing. Jendryščík navrhl, aby z programu jednání zastupitelstva byl vypuštěn bod 5. Stanovení počtu členů rady obce, protože tento počet je stanoven zákonem o obcích. Ing. Rosman uvedl, že tento bod je v programu zařazen z důvodu, aby se zdůraznila jeho důležitost. Hlasovat se o počtu členů rady nebude. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra schválili program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky. Proti tomuto návrhu usnesení nehlasoval nikdo, rovněž se nikdo nezdržel hlasování. 3. Volba členů návrhové komise Ing. Rosman navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: předseda Ing. Leonard Mynář, členové Mgr. Anna Kiková, Dagmar Šnapková. Diskuse nebyla vedena. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra zvolili návrhovou komisi ve složení: předseda: Ing. Leonard Mynář, členové: Mgr. Anna Kiková, Dagmar Šnapková. 2

3 4. Volba členů volební komise Ing. Rosman uvedl, že úkolem volební komise bude dohlédnout na řádný průběh voleb starosty, místostarosty a členů rady, zejména na správné sečtení hlasů. Po každém hlasování o volbě oznámí předseda volební komise počet dosažených hlasů pro daný návrh. Navrhl, aby volební komise pracovala ve složení: předseda Mgr. Michaela Kaděrová, členové Josef Tomčík, Ing. Karel Dobrovolný. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra zvolili volební komisi ve složení: předseda - Mgr. Michaela Kaděrová, členové: Josef Tomčík, Ing. Karel Dobrovolný. 5. Stanovení počtu členů rady Ing. Rosman uvedl, že v případě naší obce rada musí mít 5 členů, protože podle zákona o obcích počet členů rady činí nejméně 5 členů a nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. 6. Stanovení počtu místostarostů Ing. Rosman přednesl návrh na stanovení dvou místostarostů. Je zde pak možnost zástupu. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra stanovili dvě funkce místostarostů obce. 7. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění Ing. Rosman přednesl návrh, aby jako funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn, byla funkce starosty obce. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra určili jako funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn, funkci starosty obce. 3

4 8. Volba starosty obce Ing. Rosman vyzval jednotlivé politické strany, aby předložily své kandidáty na starostu obce. Ing. Marek Svrčina přednesl za Přátele rozvoje obce, aby starostou obce byl zvolen Ing. Ladislav Rosman. Jiný návrh přednesen nebyl. Pro návrh, aby starostou obce byl zvolen Ing. Ladislav Rosman, hlasovali členové zastupitelstva obce: Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková a Miroslav Wowra. Proti tomuto návrhu hlasovali Jana Formandlová, Josef Tomčík. Hlasování se zdržel Ing. Lumír Jendryščík, MBA. Předsedkyně volební komise Mgr. Michaela Kaděrová konstatovala, že starostou obce byl počtem 12 hlasů zvolen Ing. Ladislav Rosman. Nově zvolený starosta obce Ing. Ladislav Rosman uvedl, že si zvolení velice váží, chtěl by pokračovat v práci na rozvoji obce a udělat pro to maximum. Poděkoval za podporu. 9. Volba místostarostů Ing. Rosman uvedl, že na místo prvního místostarosty obce je navrhován Mgr. Libor Stáňa, druhým místostarostou Ing. Marek Svrčina. Jiné návrhy nebyly předloženy. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra zvolili prvním místostarostou obce pana Mgr. Libora Stáňu. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Miroslav Wowra zvolili druhým místostarostou obce pana Ing. Marka Svrčinu. 10. Volba ostatních členů rady obce Ing. Rosman uvedl, že do funkce zbývajících dvou členů rady obce jsou navrhováni paní Dagmar Šnapková a pan Ing. Leonard Mynář. Pan Josef Tomčík přednesl návrh, aby členkou rady obce byla zvolena paní Jana Formandlová. Další návrhy předneseny nebyly. 4

5 Pro návrh, aby členkou rady obce byla zvolena paní Jana Formandlová, hlasoval pan Josef Tomčík. Proti tomuto návrhu hlasovali Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Anna Kiková, Ing. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková, Miroslav Wowra. Hlasování se zdrželi Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Libor Stáňa. Pro návrh aby členkou rady obce byla zvolena paní Dagmar Šnapková hlasovali Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Pro návrh, aby členem rady obce byl zvolen pan Ing. Leonard Mynář, hlasovali Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Leonard Mynář, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Marek Svrčina, Dagmar Šnapková. Proti tomuto návrhu hlasoval Miroslav Wowra. Hlasování se zdržel Josef Tomčík. Předsedkyně volební komise konstatovala, že první místostarosta pan Mgr. Libor Stáňa byl zvolen počtem 15 hlasů, druhý místostarosta pan Ing. Marek Svrčina počtem 15 hlasů, členka rady paní Dagmar Šnapková byla zvolena počtem 15 hlasů a pan Ing. Leonard Mynář byl zvolen členem rady počtem 13 hlasů. Paní Jana Formandlová obdržela pro návrh na funkci člena rady obce 1 hlas. 11. Zřízení výborů zastupitelstva obce a volba jejich předsedů Starosta obce Ing. Ladislav Rosman uvedl, že dle zákona o obcích musí být zřízeny dva výbory, a to finanční výbor a kontrolní výbor. Hlasovat se bude o obsazení funkcí předsedů těchto výborů. Hornický výbor není zřizován ze zákona, proto na tomto zasedání se o něm nebude jednat. Do funkce předsedy finančního výboru je navrhován Ing. Miroslav Kozel. Jiný návrh nebyl přednesen. Pro návrh, aby předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Miroslav Kozel, hlasovali: Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. Ing. Rosman uvedl, že do funkce předsedkyně kontrolního výboru je navrhována Mgr. Michaela Kaděrová. Jiný návrh nebyl přednesen. Pro návrh, aby předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena paní Mgr. Michaela Kaděrová, hlasovali: 5

6 Ing. Kamila Badurová, Ing. Karel Dobrovolný, Jana Formandlová, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Mgr. 12. Pověření oddávajících Starosta obce Ing. Rosman uvedl, že do funkce oddávajícího jsou navrhováni pan Mgr. Libor Stáňa, Ing. Miroslav Kozel, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Marek Svrčina, Ing. Kamila Badurová a Ing. Leonard Mynář. Další návrhy na jmenování do funkce oddávajícího předneseny nebyly. Pro pověření Mgr. Libora Stáně jako oddávajícího hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. Pro pověření Ing. Miroslava Kozla jako oddávajícího hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. Pro pověření Mgr. Michaely Kaděrové jako oddávající hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. Pro pověření Ing. Marka Svrčiny jako oddávajícího hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. Pro pověření Ing. Kamily Badurové jako oddávající hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. Pro pověření Ing. Leonarda Mynáře jako oddávajícího hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. Josef Tomčík. 6

7 Proti přednesenému návrhu usnesení nehlasoval nikdo. Hlasování se zdržel Miroslav Wowra. 13. Usnesení a závěr Závěrem starosta obce uvedl, že se těší na spolupráci se všemi členy zastupitelstva obce a udělá vše proto, aby bylo v obci vidět, že se něco udělalo. Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v hodin. Ing. Ladislav Rosman v.r. starosta obce Ing. Marek Svrčina v.r. ověřovatel zápisu Miroslav Wowra v.r. ověřovatel zápisu Jarmila Popiolková v.r. zapisovatelka Přílohy: - usnesení - pozvánka - slib členů zastupitelstva obce - presenční listina 7

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ).

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ). Z á p i s ze 2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve středu dne 8. prosince 2010 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové ZMČ......

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov

Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád Zastupitelstva města Klatov Jednací řád zastupitelstva města Zastupitelstvo města se usneslo podle 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ na tomto svém jednacím řádu: 1 Úvodní

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV. (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÝMAŘOV (volební období 2014 2018) Čl. I Úvodní ustanovení 1. Jednací řád zastupitelstva města (dále jen ZM) v Rýmařově je vydáván na základě zákonného zmocnění daného

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014

Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Usnesení ze ZM Chrastava dne 3. listopadu 2014 Datum konání: 3. 11. 2014 Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva - jmenovitě: Ing. Miroslav Balcar, Ing. Michael Canov, ThMgr. Šimon Dvořák,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ

I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY JEDNÁNÍ s. 1/10 I. ŘÁD PRO PŘÍPRAVU VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra (dále jen VZP) upravuje postupy přípravy VZP na všech organizačních úrovních

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA

ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA ŘÁD PRO PŘÍPRAVU A JEDNÁNÍ VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ PIONÝRA s. 1/9 07/2013 RVP ze dne 23. 11. 2013 Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra, kterou se mění Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání

Více