I. PREAMBULE II. DEFINICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. PREAMBULE II. DEFINICE"

Transkript

1 č.j.09/0474/14 Vodňany, Rozhodnutí děkana č. 22/2014 Utajování důvěrných informací v rámci strategických projektů Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA, OP VaVpI - MŠMT), Udržitelnost a excelence centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA II, NPU I - MŠMT) I. PREAMBULE V rámci projektu reg. č. CZ.1.05/2.1.00/ Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) a projektu reg. č. LO1205 Udržitelnost a excelence centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA II) se předpokládá vznik celé řady informací vědeckého a komerčního charakteru, které budou podrobeny zvláštnímu režimu utajení a zacházení, jehož úprava je předmětem tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí se týká všech zaměstnanců fakulty, kteří v rámci úkolů vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli a v rámci své pracovní náplně pracují na projektu a příslušném výzkumném programu/aktivitě CENAKVA, či CENAKVA II na pozici: - Ředitel centra/řešitel projektu - Vedoucí výzkumného programu/aktivity - Manažer/administrativní pracovník - Senior researcher - Junior researcher II. DEFINICE Důvěrné informace Pro účely tohoto rozhodnutí se za důvěrné informace považují veškeré informace v ústní, písemné nebo elektronické formě uložené na jakémkoli nosiči dat nebo sdělované mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v souvislosti s řešením projektu. Za důvěrné informace se dále považují veškeré údaje, záznamy, poznámky, analýzy, kompilace, studie, či jiné dokumenty nebo informace z důvěrných informací odvozené. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: - jsou v době jejich sdělení prokazatelně veřejně známé, - mají být sděleny orgánům veřejné správy podle příslušných právních předpisů. 1

2 Za důvěrné informace se výslovně považují veškeré informace související s projektovým, správním, administrativním, obchodním a personálním řízením projektu, včetně vnitřních organizačních informací, porad, otázek financování, kontrol, výběrových řízení apod Know-how Pro účely tohoto rozhodnutí se za know-how považuje soubor nepatentovaných praktických informací a znalostí, které jsou výsledkem zkušeností a zkoušek, jež jsou tajné, podstatné a identifikované, přičemž: - tajný znamená, že know-how není obecně známé nebo snadno dostupné, - podstatný znamená, že know-how obsahuje informace, které jsou nepostradatelné pro výrobu produktů nebo použití postupů, - identifikovaný znamená, že know-how lze popsat dostatečně obsáhle tak, aby bylo možné ověřit, že splňuje kritéria tajnosti a podstatnosti, přičemž know-how vzniklo v rámci výzkumu či práce na projektu Obchodní tajemství Za obchodní tajemství se ve smyslu tohoto rozhodnutí považují veškeré skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, které mohou být podnikatelsky využitelné, a které mají skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu. Jde o skutečnosti běžně v obchodních kruzích nedostupné, které jsou určeny k utajení a jejich utajení se řádně zajišťuje, a které byly vytvořeny v rámci výzkumu či práce na projektu. Za obchodní tajemství se výslovně považují veškeré informace související s projektovým, správním, administrativním, obchodním a personálním řízením projektu, včetně vnitřních organizačních informací, porad, otázek financování, kontrol, výběrových řízení apod., které nelze považovat za běžně a veřejně dostupné Duševní vlastnictví Duševním vlastnictvím ve smyslu tohoto rozhodnutí se rozumí zejména autorská práva, práva k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům, odrůdám rostlin, plemenům zvířat a ochranným známkám, která byla, a jsou ve vlastnictví zaměstnavatele před uzavřením této smlouvy (stávající duševní vlastnictví), jakož i všechna výše uvedená práva, která vzniknou při výzkumu či práci na projektu (nové duševní vlastnictví) Výstupy Za výstupy ve smyslu tohoto rozhodnutí se považují veškeré informace v ústní, písemné nebo elektronické formě, které vznikly v rámci výzkumu a práce na projektu, včetně výsledků zkoušek, testů, laboratorních rozborů, poznámek, kompilací, studií a podobných informací. 2

3 III. REŽIM UTAJENÍ A ZACHÁZENÍ Centrum v rámci výzkumu a práce na projektu poskytne zaměstnancům důvěrné informace, know-how, obchodní tajemství a stávající duševní vlastnictví v rozsahu potřebném pro práci zaměstnanců na jejich úkolech v rámci projektu Zaměstnanec nesmí bez předchozího souhlasu zaměstnavatele zveřejňovat, sdělovat jiným subjektům, zpřístupňovat jiným subjektům, využít pro sebe či pro jiného jakékoli důvěrné informace, know-how, obchodní tajemství, duševní vlastnictví či výstupy, které souvisí s projektovým správním, administrativním, obchodním a personálním řízením projektu, včetně vnitřních organizačních informací, porad, otázek financování, kontrol, výběrových řízení apod. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří informace, které je nutno předložit kontrolním orgánům, nebo zveřejnit v rámci podmínek poskytnutí prostředků pro financování projektu Ostatní důvěrné informace, know-how, obchodní tajemství, duševní vlastnictví a výstupy, nezahrnuté v čl. 3.2, představují především informace týkající se vlastního předmětu a výsledků výzkumu. Vedoucí výzkumného programu odpovídá za průběžnou specifikaci důvěrných informací, know-how, obchodního tajemství, duševního vlastnictví a výstupů v rámci výzkumného programu a určování časových a obsahových podmínek jejich utajení či zveřejnění. Vedoucí výzkumného programu je povinen zajistit pravidelné seznámení zaměstnanců v rámci příslušeného výzkumného programu s uvedenou specifikací a s podmínkami Zaměstnanec nesmí bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele podat přihlášku řešení dosaženého na základě práce a výzkumu na projektu ani jiného výsledku z řešení odvozeného nebo řešení podobného u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo u jiného obdobného orgánu v ČR nebo v zahraničí. Zaměstnanec nesmí uskutečnit žádné jednání, které by zaměstnavateli mohlo znesnadnit nebo znemožnit podání přihlášky dosaženého řešení u uvedených úřadů. Není-li písemně sjednáno jinak, veškerá práva k novému duševnímu vlastnictví, vzniklá na základě výzkumu a práce na projektu a z jeho výstupů, náleží zaměstnavateli. Zaměstnanec má právo být uveden jako původce nebo spolupůvodce. Případná odměna za vytvoření duševního vlastnictví je obsažena ve mzdě za plnění pracovních úkolů v rámci projektu Zaměstnanec nesmí kopírovat ani jinak uchovávat jakoukoli část důvěrných informací, know-how, obchodního tajemství a duševního vlastnictví pro jiný účel nebo v jiném rozsahu, než který je nezbytný pro výkon jeho pracovní činnosti v souvislosti s projektem Zaměstnanec nesmí bez předchozího souhlasu zaměstnavatele používat soukromou ovou adresu pro odesílání odchozí elektronické pošty týkající se důvěrných informací, know-how, obchodního tajemství duševního vlastnictví a výstupů specifikovaných v čl. 3.2 a čl K odesílání této pošty jsou určeny výhradně ové zaměstnance. 3

4 3. 7. Zaměstnanec nesmí šířit jakékoli informace týkající se projektu nebo CENAKVA, CENAKVA II, které by byly způsobilé poškodit dobré jméno centra v souvislosti s projektem nebo jakýmkoli jiným způsobem Závazky zaměstnance uvedené v čl. 3.2 až 3.7 trvají po dobu pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele, jakož i tři roky po skončení tohoto pracovního poměru. IV. SANKCE V případě, že zaměstnanec poruší jakoukoli povinnost či závazek uloženou mu v čl. III tohoto rozhodnutí, bude takové jednání zaměstnance považováno za porušení jeho povinností vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, zakládajícím právo okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Tímto ustanovením není dotčeno právo zaměstnavatele na náhradu škody. Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí děkana CENAKVA č.2/2011. Toto rozhodnutí děkana nabývá účinnosti dne prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. děkan FROV JU Příloha č. 1 Seznam pracovníků 4

5 Příloha č. 1, Rozhodnutí děkana č. Utajování důvěrných informací v rámci strategických projektů CENAKVA, CENAKVA II Seznam pracovníků. Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s obsahem rozhodnutí. doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. MSc. Maria Anton Pardo, Ph.D. Antonín Bárta Ing. Martin Bláha, Ph.D. MSc. Olga Bondarenko MSc. Sergey Boryshpolets, Ph.D. Ing. Vítězslav Březina, CSc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D. MSc. Dmytro Bytyutskyy, PhD. Ing. Petr Císař, Ph.D. Jacky Cosson Ph.D.,Dr.h.c. Michal Černický Ing. Lukáš Černý MSc. Oksana Degtjarik RNDr. Bořek Drozd, Ph.D. 5

6 Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Zuzana Dvořáková MSc. Boris Dzyuba, Ph.D. MSc. Viktoria Dzyuba, Ph.D. MSc. Ganna Fedorova, Ph.D. prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr. Ing. David Gela, Ph.D. Mgr. Roman Grabic, Ph.D. Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D. MSc. Alavi S. M. Hadi, Ph.D. Ing. Jitka Hamáčková Ing. Pavel Hartman, CSc. MSc. Azadeh Hatef, Ph.D. Ing. Miloš Havelka, Ph.D. Mgr. Ing. Jana Havlanová Ing. Michal Hojdekr, MBA MSc. Tatsiana Holubeva Ing. Jiří Jablonský, Ph.D. Mgr. Michal Jarolímek Ing. Iva Jíchová Mgr. David Kaftan, Ph.D. 6

7 Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D. Ing. Ivana Kobernová Ing. Martin Kocour, Ph.D. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D. Mgr. Jaroslava Kohoutová, Ph.D. MVDr. Jitka Kolářová MSc. Anna Kolešová, Ph.D. Ing. Antonín Kouba, Ph.D. prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D. Klára Kovaříková doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. Ing. Jiří Křišťan, Ph.D. Ludmila Křížová Ing. Štěpánka Kučerová Girish Kumar, Ph.D. Vimal Kumar, Ph.D. doc. Mgr. Ivana Kutá-Smatanová, Ph.D. RNDr. Michal Kutý, Ph.D. MSc. Maryna Lahoda MSc. Ievgen Lebeda, Ph. D. Ing. Pavel Lepič 7

8 MSc. Ping Li, Ph.D. MSc. Zhihua Li, Ph.D. prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. doc. dr. Jost Ludwig Ing. Jana Máchová, Ph.D. Bc. Monika Malkusová DiS. Ing. Jan Másílko, Ph.D. MSc. Azin Mohagheghi, Ph.D. Ing. Jan Mráz, Ph.D. Ing. Jaromíra Nečasová Ing. Vladimír Nedopil Bc. Zuzana Nuslová Ing. Štěpán Papáček, Ph.D. MSc. Aliaksander Pautsina MVDr. Veronika Piačková, Ph.D. prof. Jana Picková Ing. Petra Plachtová 8

9 Mgr. Peter Podhorec, Ph.D. doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. Mgr. Eva Prášková, Ph.D. MSc. Tatyana Prudniková, Ph.D. Ing. Martin Pšenička, PhD. doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D. Ing. Ján Regenda, Ph.D. Prof. Dr. Ali H. Reshak Ing. Marek Rodina, Ph.D. Ing. Bc. Renata Rychtáriková, Ph.D. MSc. Taiju Saito, Ph.D. MSc. Sabine Sampels, Ph.D. Bc. Eliška Selnerová Dmytro Soloviov Mgr. Jindřich Soukup Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D. MSc. Ekaterina Sviridova prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. 9

10 prof. RNDr. Dalibor Štys CSc. Ing. Viktor Wiliam Švinger MSc. Katsiaryna Tratsiak Ing. Jan Turek, Ph.D. Mgr. Martin Ujhelyi Ing. Jan Urban, Ph.D. MSc. Mariia Uzhytchak doc. Ing. František Vácha, CSc. Ing. Olga Valentová Bc. Zuzana Vavrušková Milada Vazačová Ing. Pavel Vejsada, Ph.D. dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. Ing. Martin Vlček Ing. Tomáš Zajíc, Ph.D. MSc. Anna Zhyrová MVDr. Eliška Zusková, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. 10

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69 Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Partnerská smlouva s přílohami Page 1 of 69 Obsah: 1. Partnerská smlouva.. 3 2. Příloha č. 1 Plán výnosů a plán předpokládaných

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724 Operační program: Technická pomoc OPTP 2007 2013 Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/13.00159 Č.j.: 26727/2013-24

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce II.1. Definice...2 Cást A PROVÁDENÍ PROJEKTU...3 ODDÍL 1 OBECNÉ ZÁSADY...3 II.2. Zvláštní povinnosti plnení príjemce...3

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Moneyvation, s.r.o. (dále jen obchodní podmínky nebo také jen VOP ) tvoří ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 459 31996L0009 L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem: Dittrichova

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH. Smluvní strany: Městská část Praha 8 IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797,

SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH. Smluvní strany: Městská část Praha 8 IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797, SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH Smluvní strany: Městská část Praha 8 se sídlem Praha 8, Zenklova 1/35, PSČ 180 48, IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797, bankovní spojení: česká spořitelna, a. s., číslo

Více