Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ochrana a uplatňování práv duševního vlastnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ochrana a uplatňování práv duševního vlastnictví"

Transkript

1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze C.j. 11/961/104 V Praze dne 5. května 2011 Směrnice VŠCHT Praha č /11 I. Předmět směrnice 1.1 Předmětem této směrnice je upravit a sjednotit postupy v oblasti ochrany a uplatňování práv k nehmotným statkům (duševní vlastnictví), a to zejména průmyslových práv, autorských práv, jakož i dalších práv vztahujících se k duševní činnosti na Vysoké škole chemicko technologické v Praze, dále jen VŠCHT Praha. 1.2 Směrnice vymezuje pojmy duševního vlastnictví, stanovuje práva a povinnosti při nakládání s předměty duševního vlastnictví, které byly vytvořeny zaměstnanci nebo studenty a stanovuje postup VŠCHT Praha, původců, autorů a zaměstnavatele ve věci předmětů duševního vlastnictví. 1.3 VŠCHT Praha neposkytuje přednostní přístup k výsledkům výzkumu nebo k výzkumným kapacitám osobám dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2006/C 323/01, odst. 2.2 d. II. Vymezení základních pojmů 2.1 Původce/autor jakákoliv fyzická osoba, v pracovně právním vztahu k zaměstnavateli (pracovní poměr či obdobný pracovněprávní vztah), která se podílela na vytvoření předmětu duševního vlastnictví (zaměstnanec VŠCHT Praha akademický i neakademický pracovník, ale také např. hostující profesor, hostující odborný asistent nebo kterákoliv jiná osoba, která dočasně pracuje nebo provádí výzkum na VŠCHT Praha). Původcem/autorem je i student, který je zapsán v jakémkoli studijním programu na VŠCHT Praha a podílel se na vytvoření předmětu duševního vlastnictví při plnění svých studijních povinností nebo při vědecko výzkumné činnosti na VŠCHT Praha. 2.2 Zaměstnavatel Vysoká škola chemicko technologická v Praze, se sídlem Technická 1905/5, Praha 6, PSČ 16628; IČO , DIČ CZ (dále VŠCHT Praha).

2 2.3 Duševní vlastnictví duševním vlastnictvím se rozumí výsledky činností, které původce/autor vytvořil a jež vznikly při plnění úkolů plynoucích z jeho pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu k VŠCHT Praha, případně při plnění studijních povinností. Duševním vlastnictvím se rozumí zejm. průmyslová vlastnictví, autorská díla. 2.4 Průmyslové vlastnictví výsledky duševní činnosti, které jsou nové a průmyslově či hospodářsky využitelné. Jedná se zejm. o vynálezy, technická řešení chráněná užitným vzorem, průmyslové vzory. 2.5 Autorské dílo dílo literární, jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. 2.6 Zaměstnanecké dílo dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k VŠCHT Praha. 2.7 Kolektivní dílo zaměstnanecké dílo, na jehož tvorbě se podílelo více autorů, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením VŠCHT Praha a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití. 2.8 Školní dílo je takový výsledek, který byl vytvořen studentem VŠCHT Praha ke splnění studijních povinností. VŠCHT Praha má právo školní dílo nevýdělečně využít k vzdělávací, výzkumné a vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti. 2.9 Licenční smlouva dvoustranný právní úkon, kterým poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytnutí sjednané úplaty nebo jiné majetkové hodnoty Průmyslovými právy se rozumí souhrn práv k nehmotným statkům, které jsou průmyslově využitelné a jsou výsledkem tvůrčí činnosti. Jde zejména o vynálezy chráněné patentem, technická řešení chráněná užitným vzorem, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, odrůdy rostlin, biotechnologické vynálezy a ochranné známky Předmětem práva autorského je ochrana literárních, uměleckých, vědeckých a jiných děl, která jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a jsou vytvořena v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické. Předmětem autorského práva je i ochrana originálního software. Za dílo souborné se považuje také databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastnictvím duševním výtvorem Duševním vlastnictvím chráněným obchodním zákoníkem se rozumí duševní vlastnictví, které nelze chránit zápisem do určitého rejstříku a současně není ani autorským dílem, zahrnuje např. nezapsaná označení, obchodní tajemství, know how, důvěrné informace. 2/8

3 2.13 Vynálezem je technické řešení jedné fyzické osoby (původce) či více takových osob (spolupůvodci), které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti, je průmyslově využitelné a lze jej chránit patentem nebo užitným vzorem Biotechnologický vynález je vynález, který je dále vymezen zákonem č. 206/2000Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb Patent je ochranný dokument, který se uděluje za vynálezy. Patentem se poskytuje za úplatu ochrana vynálezu na omezenou dobu a na vymezeném území Užitným vzorem se rozumí způsob ochrany technického řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné. Jde o nižší stupeň právní ochrany, než představuje ochrana patentem Spolupůvodce vynálezu, užitného vzoru nebo jiného předmětu průmyslového vlastnictví je fyzická osoba, která jej vytvořila vlastní tvůrčí činností společně s jinými osobami. Spolupůvodci mají právo k předmětu průmyslového vlastnictví v rozsahu, v jakém se podíleli na jeho vytvoření a jak mezi sebou vzájemně stanoví Průmyslovým vzorem je vzhled výrobku nebo jeho části spočívající zejména ve znacích linií obrysů, barev, tvarů, struktury nebo materiálu výrobku samotného, nebo jeho zdobení, který je způsobilý ochrany v případě, že je nový a má individuální povahu Zlepšovacím návrhem se rozumí technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení problému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí Ochranná známka je jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby, které je za podmínek zákona č. 441/203 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako ochranná známka zapsáno v rejstříku ochranných známek vedeném národním nebo mezinárodním úřadem či institucí Know how pro účely této směrnice je charakterizováno jako souhrn organizačních, řídících, ekonomických, podnikatelských, marketingových, vědeckých, výzkumných a dalších znalostí a zkušeností, dále skutečností vývojové, výrobní, technické nebo obchodní povahy týkající se VŠCHT Praha nebo jejích organizačních složek (projekty výzkumu, vývoje nebo technického rozvoje, podnikatelský záměr, obchodní nebo výrobní plán, strategie nebo další záměry; zásady cenotvorby, kalkulace cen, rozpočtování, licenční politiky ve věcech práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zásady jiné smluvní politiky; zásady bezpečnostní politiky; přihlášky předmětů průmyslového vlastnictví včetně související dokumentace před jejich podáním na příslušný úřad Pro obchodní tajemství platí ust. 17 obchodního zákoníku citace: Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. 3/8

4 III. Nakládání s duševním vlastnictvím 3.1 Nakládání s předměty duševního vlastnictví se řídí následujícími zákony: a) Vynálezy Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů b) Užitné vzory Zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů c) Průmyslové vzory Zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, d) Autorská díla Autorský zákon, č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. IV. Povinnosti zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha v oblasti ochrany a uplatňování duševního vlastnictví 4.1 Každý zaměstnanec VŠCHT Praha je povinen: a) chránit veškeré duševní vlastnictví zaměstnavatele, jakož i práva s ním spojená, b) zdržet se jakéhokoliv jednání v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele ve vztahu k duševnímu vlastnictví zaměstnavatele, c) dbát, aby veškeré duševní vlastnictví, které je majetkem zaměstnavatele nebo k němuž má zaměstnavatel licenční, zástavní nebo jiné právo, bylo využíváno pouze pro potřebu zaměstnavatele a v jeho oprávněném zájmu, d) dbát, aby při plnění povinností vyplývajících z jeho pracovněprávního nebo jiného vztahu k VŠCHT Praha, ani z jiné činnosti prováděné pod jménem instituce nedocházelo k porušování práv k duševnímu vlastnictví třetích osob. 4.2 Ustanovení bodu 4.1 platí obdobně pro studenty, zaměstnavatelem se v tomto případě rozumí VŠCHT Praha. V. Obchodní tajemství VŠCHT Praha 5.1 Úprava práv k výsledkům duševní činnosti, která lze charakterizovat jako předměty průmyslového vlastnictví a která vznikla v rámci projektů výzkumu, vývoje nebo technického rozvoje financovaného z veřejných prostředků, se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, případně smlouvou uzavřenou mezi VŠCHT Praha a poskytovatelem finančních prostředků. 5.2 Osoba určená jako osoba oprávněná nakládat s obchodním tajemstvím VŠCHT Praha je povinna nejprve podepsat prohlášení o ochraně informací, které je uvedeno v příloze č. 1 této směrnice. 5.3 Zaměstnanec a student VŠCHT Praha, který se dostal do styku s obchodním tajemstvím, je povinen provést veškerá nezbytná opatření k utajení tohoto obchodního tajemství před jakoukoliv neoprávněnou osobou. 4/8

5 5.4 Zaměstnanec a student je povinen vyvarovat se jednání potenciálně ohrožujícího obchodní tajemství VŠCHT Praha, jako například: a) uložení obchodního tajemství v nechráněném tvaru na jakýkoliv nosič informací přístupný jiným osobám či do paměti počítače připojeného k telekomunikační síti včetně interní sítě VŠCHT Praha nebo její části, b) ponechání osoby neoprávněné o samotě v prostorách zaměstnavatele, kde je obchodní tajemství umístěno, c) ponechání věci, která obsahuje nebo vyjadřuje obchodní tajemství, na pracovišti bez náležitého dohledu nebo úschovy, d) vynesení či jiné předání obchodního tajemství v listinné či elektronické podobě z pracoviště bez souhlasu zaměstnavatele, e) práce s obchodním tajemstvím mimo určité pracoviště bez souhlasu zaměstnavatele f) zanechání nosiče, který zachycuje obchodní tajemství, bez stálého zaměstnaneckého dozoru v prostorách veřejnosti přístupných, a to včetně prostoru dopravního prostředku nevyjímaje prostor zavazadlový apod. 5.5 Předměty, které obsahují skutečnosti, jež jsou obchodním tajemstvím školy, je zakázáno jakýmkoliv způsobem neoprávněně kopírovat a rozmnožovat, a to včetně rozmnožování a sdělování elektronického. 5.6 Každá rozmnoženina nebo napodobenina předmětu obchodního tajemství musí být pořadově číslována a musí obsahovat údaj o celkovém počtu rozmnoženin nebo napodobenin VŠCHT Praha vede evidenci rozmnoženin nebo napodobenin, přičemž evidence musí obsahovat též údaj o tom, komu je příslušně číslovaný předmět určen. 5.7 Zaměstnanci a studenti VŠCHT Praha mají povinnost mlčenlivosti o obchodním tajemství VŠCHT Praha výjimkou je zproštění povinnosti mlčenlivosti ze strany statutárního orgánu VŠCHT Praha nebo jím pověřeného zaměstnance. VI. Oznamování, evidence a uplatnění předmětu duševního vlastnictví 6.1 Vyřizováním agendy spojené s ochranou a udržováním předmětů duševního vlastnictví je pověřeno oddělení pro vědu a výzkum. 6.2 Původce nebo zástupce původců, byl li předmět duševního vlastnictví vytvořen více původci, je povinen písemnou formou neprodleně oznámit prorektorovi pro vědu a výzkum VŠCHT Praha vytvoření každého předmětu duševního vlastnictví, o kterém se domnívá, že splňuje podmínky stanovené příslušným zákonem a předat mu podklady potřebné k posouzení. 6.3 Oznámení podává původce na tiskopisu pod názvem Oznámení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví na oddělení pro vědu a výzkum (dále jen VaV). Oznámení musí obsahovat alespoň následující údaje: a) Popis předmětu v rozsahu nezbytném pro posouzení s uvedením, jak daný předmět duševního vlastnictví vznikl a jaké jsou možnosti financování jeho ochrany: 5/8

6 při plnění úkolů hrazených z vlastních příjmů fakulty při spolupráci na projektech vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků při řešení smluvního výzkumu na základě hospodářské smlouvy. b) Datum a místo podání Oznámení c) Jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště původce/autora, popř. všech původců/autorů, včetně uvedení procentuálního podílu, v jakém se na vytvoření PDV podíleli, a jejich podpisy. d) Označení původce/autora, který je spolupůvodci/spoluautory pověřen k jednání se zaměstnavatelem. Pokud Oznámení neobsahuje spolupůvodce/spoluautora pověřeného k jednání se zaměstnavatelem, má se za to, že je to původce/autor uvedený na prvním místě. 6.4 Oznámení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví lze předat osobně nebo zaslat doporučenou poštou. Za datum podání Oznámení se v takovém případě považuje den jeho doručení, potvrzený prezenčním razítkem zaměstnavatele. Oznamovací místo potvrdí přijetí Oznámení na kopii formuláře Oznámení nebo písemně jiným vhodným způsobem. 6.5 Oddělení pro vědu a výzkum nemusí přijmout Oznámení, které nesplňuje požadované náležitosti, zejména pokud se týká nedostatečného osvětlení podstaty, realizace a využití předmětu. Takové nedostatečné oznámení oddělení VaV pouze zaeviduje a dohodne s původcem/autorem nezbytné doplnění podkladů a/nebo odstranění vad. Teprve po takovém doplnění a/nebo odstranění vad Oznámení oddělení VaV Oznámení přijme a ode dne přijetí Oznámení začíná běžet lhůta k uplatnění práva na předmět duševního vlastnictví zaměstnavatelem. 6.6 Původce/autor či původci/autoři jsou povinni spolupracovat s pověřeným patentovým zástupcem zaměstnavatele při zpracování přihlášky předmětu duševního vlastnictví, jakož i při jejím projednávání a obhajování před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, případně patentovými úřady v jiných zemích. 6.7 O uplatnění práva na patent rozhoduje prorektor pro vědu a výzkum, který si může vyžádat doporučení děkana fakulty nebo po poradě s proděkany fakult pro VaV. Rozhodnutí o uplatnění práva vydá do 3 měsíců od přijetí Oznámení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví. 6.8 O postoupení práv k využití předmětu duševního vlastnictví externí organizaci rozhoduje prorektor VaV, který postupuje dle doporučení nebo ve spolupráci s původci/autory a pracovištěm původců/autorů. Práva k využití předmětu mohou být postoupena licenční smlouvou nebo převodem práv k předmětu duševního vlastnictví. Při tom dbá ustanovení příslušných smluv o financování a ustanovení zákona 130/2002 o podpoře vědy a výzkumu z veřejných prostředků. 6.9 O zahraniční ochraně předmětu duševního vlastnictví rozhoduje rektor na doporučení prorektora VaV ve spolupráci s původci/autory a pracovištěm původců/autorů, přičemž zvažuje zejména možnosti uplatnění tohoto předmětu u externích organizací a finanční možnosti VŠCHT Praha. 6/8

7 6.10 Oddělení VaV využívá služeb profesionálních patentových zástupců v příslušných oborech a eviduje databázi patentových zástupců a patentových kanceláří, se kterými VŠCHT Praha spolupracuje Oddělení VaV eviduje Oznámení o předmětu duševního vlastnictví, předměty chráněné národním patentovým úřadem nebo jinými patentovými úřady, vede evidenci všech smluv týkajících se předmětů duševního vlastnictví včetně smluv licenčních Prorektor pro VaV je oprávněn, nedojde li nejpozději pěti let po udělení právní ochrany k úspěšné realizaci předmětu duševního vlastnictví (finančnímu přínosu), rozhodnout o zrušení ochrany, pokud se s původci nedohodne jinak Pokud původce poruší svou povinnost neprodleně podat na Oddělení VaV Oznámení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví, porušuje tím pracovní řád VŠCHT Praha a ustanovení z čl. I, z tohoto důvodu může rektor VŠCHT Praha právně postihnout původce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. VII. Odměňování 7.1 Původci/autoři předmětu duševního vlastnictví mají nárok na přiměřenou odměnu za využívání tohoto předmětu v případech, kdy jej VŠCHT Praha postoupí k využití externí organizaci podle článku 6.7 za úplatu. 7.2 Pro stanovení výše odměny a výplatu platí na VŠCHT Praha následující pravidla: a) Odměna je určena procentuálně z čistého přínosu VŠCHT Praha z realizace předmětu duševního vlastnictví po zdanění a po odpočtu nákladů spojených s přihlášením a udržováním ochrany, které se vztahují k období vyplácení odměny. b) Výše uvedený přínos se dělí mezi původce/autory a VŠCHT Praha podle následujícího klíče: odměna původcům/autorům 50 %, VŠCHT Praha (pracoviště původců) 30 %, VŠCHT Praha (centrální prostředky) 20%. 7.3 Náklady spojené s ochranou předmětu duševního vlastnictví a příjmy z realizace jsou na VŠCHT Praha vedeny odděleně tak, aby mohl být v budoucnu vypočítán čistý přínos z realizace předmětu. Náklady jsou evidovány po dobu platnosti ochrany daného předmětu a platnosti licenční smlouvy. VIII. Autorské dílo (zaměstnanecké, školní) 8.1 Zaměstnanecké autorské dílo je autorské dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli majetková práva k takovémuto zaměstnaneckému autorskému dílu vykonává ve smyslu zákona o právu autorském svým jménem a na svůj účet zaměstnavatel, který může toto právo výkonu postoupit třetí osobě, ovšem pouze se svolením autora. 8.2 Školní autorské dílo je výsledek, který byl vytvořen studentem VŠCHT Praha při plnění studijních povinností na všech stupních studia. VŠCHT Praha má právo školní dílo nevýdělečně využít k vzdělávací, výzkumné a vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti. 7/8

8 8.3 Autor zaměstnaneckého nebo školního autorského díla má vůči VŠCHT Praha právo na jednorázovou odměnu určenou obdobně jako se určuje jednorázová odměna původců předmětů průmyslového vlastnictví výše v Článku VII. Jestliže se tato odměna vyplácená autorovi dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení zisku, má autor nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu o nároku autora na tuto dodatečnou odměnu a o její výši rozhodne rektor na základě příslušného odborného posouzení. 8.4 VŠCHT Praha má právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla ve smyslu zákona o právu autorském. Odpírá li student/autor bez závažného důvodu udělit svolení k užívání díla, může se VŠCHT Praha domáhat rozhodnutím soudu nahradit chybějící projev vůle autora. Pokud nedojde mezi VŠCHT Praha a studentem/autorem k jiné dohodě, může student autor své dílo užívat nebo poskytnout licenci někomu jinému, není li to však v rozporu s oprávněnými zájmy VŠCHT Praha. Jestliže studentu/autorovi školního díla vzniknou z užívání díla či poskytnutí licence příjmy, je VŠCHT Praha oprávněna požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které VŠCHT Praha vznikly na vytvoření díla, a to podle okolností až do jejich skutečné výše. Přihlédne se k výši případných výdělků dosažených VŠCHT Praha z užití školního díla. IX. Další ustanovení 9.1 Porušení povinnosti zaměstnance stanovené touto směrnicí je porušením pracovní kázně, případně zvlášť hrubým porušením pracovní kázně, je li závažným způsobem ohrožen zájem zaměstnavatele nebo hrozí li či vznikla zaměstnavateli jednáním zaměstnance v rozporu s touto směrnicí škoda. 9.2 Porušení povinností studentem může být řešeno v souladu s Disciplinárním řádem VŠCHT Praha. Je li postupem studenta závažným způsobem ohrožen zájem VŠCHT Praha nebo hrozí li či vznikla jednáním studenta v rozporu s touto směrnicí škoda, může VŠCHT vymáhat náhradu škody dle obecných právních předpisů. X. Závěrečná ustanovení 10.1 Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění Řešení sporů vzniklých při realizaci směrnice spadá do kompetence rektora Za aktualizaci směrnice a její realizaci odpovídá prorektor pro vědu a výzkum. doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor 8/8

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Směrnice k ochraně duševního vlastnictví 1. Úvodní ustanovení Předmětem této směrnice je vymezení pojmu duševní vlastnictví na Vysoké škole aplikované psychologie

Více

Ochrana duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví Ochrana duševního vlastnictví Označení a číslo Název Platí od 1.5.2015 Ochrana duševního vlastnictví Nahrazuje verze OS.8.01 z 1.12.2014 Vlastník Schválil Zpracoval Rozdělovník Počet stran 7 Počet příloh

Více

o způsobu nakládání s výsledky vědecké a výzkumné činnosti

o způsobu nakládání s výsledky vědecké a výzkumné činnosti Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. Pod Paťankou 30/5 166 12 Praha 6 Směrnice ředitele Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v i. č. UH/2/2018 o způsobu nakládání s výsledky vědecké a výzkumné činnosti

Více

Směrnice. o ochraně a uplatňování práv k duševnímu vlastnictví ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i.

Směrnice. o ochraně a uplatňování práv k duševnímu vlastnictví ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i. Směrnice o ochraně a uplatňování práv k duševnímu vlastnictví ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i. ODDÍL PRVNÍ. Účel směrnice a základní pojmy Článek 1. Účel směrnice 1.1. Účelem této směrnice

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 46/2018

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 46/2018 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 46/2018 Název: Opatření rektora Univerzity Karlovy o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově Účinnost: 12. listopadu 2018 1 / 6 Opatření rektora

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č.3/2010 Nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č.3/2010 Nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č.3/2010 Věc Nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích Působnost pro všechny útvary univerzity Účinnost 15. června 2010 Číslo jednací RPO/0059/10 Vypracovala

Více

Pokyn ředitele č. 2/2015

Pokyn ředitele č. 2/2015 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Pokyn ředitele č. 2/2015 Ochrana a uplatňování duševního vlastnictví a způsob nakládání s výsledky ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR/1/2006 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s činností UTB ve Zlíně a jejích zaměstnanců Organizační Univerzita Tomáše Bati ve

Více

1. Účel. 2. Oblast platnosti. 3. Pravomoci a odpovědnosti. 4. Základní pojmy a zkratky. 4.1 Zkratky. 4.2 Základní pojmy

1. Účel. 2. Oblast platnosti. 3. Pravomoci a odpovědnosti. 4. Základní pojmy a zkratky. 4.1 Zkratky. 4.2 Základní pojmy Strana: 1/11 1. Účel Cílem této směrnice je závazným způsobem stanovit principy politiky ochrany duševního vlastnictví ve společnosti MemBrain s.r.o. Tato směrnice upravuje postupy MemBrain a autorů/původců

Více

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A 6 5 0 / 2, 6 6 2 1 5 B R N O SMĚRNICE Č. 2/2011 ze dne 12. května 2011 o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji

Více

Směrnice. a duševního vlastnictví

Směrnice. a duševního vlastnictví Směrnice Verze: 3 Platnost od: 1. 4.2017 Vlastník činnosti: Garant procesu: Kontroloval: Prorektorát pro vědu, výzkum a rozvoj Prorektorka pro vědu, výzkum a rozvoj Manažer kvality Schválil: Prorektorka

Více

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis o ochraně práv duševního vlastnictví jako výsledku činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo vytvořeného jinak v Biofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.

Více

D 102 Směrnice o způsobu nakládání s výsledky vědecké a výzkumné činnosti v Geologickém ústavu AV ČR v. v. i.

D 102 Směrnice o způsobu nakládání s výsledky vědecké a výzkumné činnosti v Geologickém ústavu AV ČR v. v. i. GEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Počet stran: 5 165 00 Praha 6, Rozvojová 269 Počet příloh: 4 (8 str.) V Praze dne: 20. prosince 2017 D 102 Směrnice o způsobu nakládání s výsledky vědecké a výzkumné činnosti

Více

Informace o dokumentu: Tato směrnice stanovuje pravidla nakládání s výsledky výzkumu a vývoje a způsob jejich ochrany.

Informace o dokumentu: Tato směrnice stanovuje pravidla nakládání s výsledky výzkumu a vývoje a způsob jejich ochrany. Směrnice č. 2 O způsobu nakládání s výsledky Informace o dokumentu: Tato směrnice stanovuje pravidla nakládání s výsledky výzkumu a vývoje a způsob jejich ochrany. Zpracoval/a Schválil/a Jméno Jana Menšíková

Více

Směrnice rektora č. 2/2011, o ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví na ČZU

Směrnice rektora č. 2/2011, o ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví na ČZU Směrnice rektora č. 2/2011, o ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví na ČZU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Duševním vlastnictvím se rozumí pro účely této směrnice výsledky duševní činnosti, které

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5 ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE AV ČR, v. v. i. VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5 Vnitřní předpis o ochraně práv duševního vlastnictví jako výsledku činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích vytvořeného v Ústavu analytické chemie

Více

09_SM_NNH_009. Vazba na akreditační standardy JCI: GLD. Datum platnosti: Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: Zpracoval: Ověřil: Schválil:

09_SM_NNH_009. Vazba na akreditační standardy JCI: GLD. Datum platnosti: Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Vazba na akreditační standardy JCI: GLD Datum platnosti: Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: Organizační složka Funkce Jméno Datum Zpracoval: Ověřil: Schválil: Odbor vědy a Právní odd. Úsek ředitelství

Více

rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vymezení pojmů

rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vymezení pojmů rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Tato směrnice stanoví pravidla ochrany duševního vlastnictví a způsoby využití poznatků Západočeské univerzity

Více

Moravský zemský archiv v Brně. Pokyn ředitelky MZA č. 10/2015 Způsob nakládání s výsledky výzkumu a vývoje v Moravském zemském archivu v Brně

Moravský zemský archiv v Brně. Pokyn ředitelky MZA č. 10/2015 Způsob nakládání s výsledky výzkumu a vývoje v Moravském zemském archivu v Brně Moravský zemský archiv v Brně Pokyn ředitelky MZA č. 10/2015 Způsob nakládání s výsledky výzkumu a vývoje v Moravském zemském archivu v Brně Účinnost od: 18. 9. 2015 schválil: PhDr. Kateřina Smutná, ředitelka

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová OBCHODNÍ PRÁVO Mgr. Markéta Janšová Právo průmyslového vlastnictví Průmyslovým právem rozumíme ochranu: výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví

Více

Směrnice VV-Sm-001/2012

Směrnice VV-Sm-001/2012 Směrnice VV-Sm-001/2012 ze dne 12.4.2012 kterou se stanovují jednotlivá pravidla pro nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v organizaci Centrum pro bezpečný stát o.s., IČO 22686860,

Více

Příkaz ředitelky č. 4/2018

Příkaz ředitelky č. 4/2018 Příkaz ředitelky č. 4/2018 Věc: Ochrana práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na BTÚ 1. Úvod Všichni pracovníci Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Příkaz rektora č. 5/2009 Postup při ochraně a využití průmyslového vlastnictví ČVUT v Praze Č.j.: 1011/09/5109 V Praze dne 30.3.2009 I. Právo na chránitelné řešení

Více

Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací vytvořeného ve SVÚOM s.r.o.

Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací vytvořeného ve SVÚOM s.r.o. Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací vytvořeného ve SVÚOM s.r.o. (Aktualizovaný dodatek č. 1/2014 ke Směrnici SVÚOM s.r.o. č. 28/B Výzkum a vývoj Tento

Více

SMĚRNICE JEDNATELE 5/2017

SMĚRNICE JEDNATELE 5/2017 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Svídnická 506 181 00 Praha 8 SMĚRNICE JEDNATELE 5/2017 Ochrana duševního vlastnictví Zpracovatelé doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. prorektor pro výzkum a spolupráci

Více

Autorské právo. SŠSI Tábor - Aplikační software 1

Autorské právo. SŠSI Tábor - Aplikační software 1 Autorské právo SŠSI Tábor - Aplikační software 1 Trocha opakování SŠSI Tábor - Aplikační software 2 Základní pojmy autorského práva Kdo je to autor? Co je to autorské dílo? Na jaké 2 skupiny dělíme autorská

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na VŠE

Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na VŠE Strana 1/10 Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak Anotace: Tento předpis s celoškolskou působností upravuje ochranu a realizaci práv

Více

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm 1 Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon ), + prováděcí vyhláška knihovního zákona č.88/2002 Sb. zákon č.101/2000

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 2/2011

SMĚRNICE REKTORA Č. 2/2011 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 20. 1. 2011 Čj.: 06/90111/11 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti Za oblast právní odpovídá: Správní odbor rektorátu

Více

Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě

Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě Směrnice MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 1. 9. 2013) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Více

Směrnice AKADEMIE STING, o. p. s. pro nakládání s výsledky výzkumu a vývoje. Část první Základní ustanovení

Směrnice AKADEMIE STING, o. p. s. pro nakládání s výsledky výzkumu a vývoje. Část první Základní ustanovení POKYN REKTORA č. 01/2018 Směrnice AKADEMIE STING, o. p. s. pro nakládání s výsledky výzkumu a vývoje Část první Základní ustanovení Čl. 1 Účel pokynu (1) Účelem pokynu je definovat pravidla pro nakládání

Více

Nakládání s výsledky výzkumné činnosti a ochrana duševního vlastnictví

Nakládání s výsledky výzkumné činnosti a ochrana duševního vlastnictví Směrnice Nakládání s výsledky výzkumné činnosti a ochrana duševního vlastnictví FAKULTNÍ Á NEMOCNICE Jfm_ U SV. ANNY Mm^^ V BRNĚ M m Zpracoval: Mgr. PhDr. Vít Dočkal, Ph.D. Manažer projektu FNUSA-ICRC

Více

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení předkládá: Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. Rapotín, Výzkumníků Vikýřovice

Agrovýzkum Rapotín s.r.o. Rapotín, Výzkumníků Vikýřovice Organizační směrnice č. 12/2017 Vydání č.: 1 List č. 1/18 inovacích ve společnosti Organizační směrnice č. 12/2017, o ochraně duševního vlastnictví a o způsobu inovacích ve společnosti ČLÁNEK 1 Předmět

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Opatření rektora č. 33/2015 Název: Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově v Praze K provedení: 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,

Více

Česká asociace hasičských důstojníků Výškovicka 40, Ostrava

Česká asociace hasičských důstojníků Výškovicka 40, Ostrava Česká asociace hasičských důstojníků Výškovicka 40, 700 30 Ostrava SMĚRNICE PRO NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE U ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ o.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice pro

Více

Analýza ochrany duševního vlastnictví

Analýza ochrany duševního vlastnictví Analýza ochrany duševního vlastnictví Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví 12/2017 Analýza národních patentů a užitných vzorů

Více

Opatření rektora č. 33/2015

Opatření rektora č. 33/2015 Opatření rektora č. 33/2015 Název: K provedení: Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Více

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Směrnice k ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na Vysoké škole polytechnické

Více

Směrnice č. 1/2012 NAKLÁDÁNÍ S DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM

Směrnice č. 1/2012 NAKLÁDÁNÍ S DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM CESNET, zájmové sdružení právnických osob Zikova 4, 160 00 Praha 6 Směrnice č. 1/2012 NAKLÁDÁNÍ S DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM /novelizované vydání/ V Praze dne 12.10.2016 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice

Více

LEGISLATIVNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

LEGISLATIVNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Strana: 2 z 8 OBSAH 1. ÚČEL A POSLÁNÍ 2. OBLAST PLATNOSTI 3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 4. ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE A ZKRATKY 5. POPIS ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 5.1 Obecná pravidla 5.2 Způsoby poskytování podpory

Více

Směrnice o způsobu nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací ve Výzkumném ústavu stavebních hmot,a.s.

Směrnice o způsobu nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací ve Výzkumném ústavu stavebních hmot,a.s. Směrnice o způsobu nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací ve Výzkumném ústavu stavebních hmot,a.s. V návaznosti na předpisy Evropské unie, a to Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi

Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 28/2017 PROCES UPLATNĚNÍ, OCHRANY A KOMERCIALIZACE PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ NA VUT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 28/2017 PROCES UPLATNĚNÍ, OCHRANY A KOMERCIALIZACE PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ NA VUT 00216305-VPOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor podpory projektů Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici

Více

Organizační směrnice č. 18

Organizační směrnice č. 18 Po vytištění je tento materiál NEŘÍZENÝ DOKUMENT STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY veřejná výzkumná instituce Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 Organizační směrnice č. 18 výsledků výzkumu a vývoje Vypracoval Funkce

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský Výtah z autorského zákona Zdeněk Žabokrtský Autorské právo ve smyslu objektivním: soubor právních norem upravujících vytvoření a užití díla ve smyslu subjektivním: autorova oprávnění ve vztahu k vytvoření

Více

Základy autorského práva pro akademické pracovníky

Základy autorského práva pro akademické pracovníky Základy autorského práva pro akademické pracovníky Ivana Sýkorová specialistka humanitního a společenskovědního přenosu poznatků Matěj Machů, patentový zástupce poradce CPPT UK pro právo duševního vlastnictví

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 6614 Sbírka zákonů č. 397 / 2009 397 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Vláda nařizuje k provedení zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Akademické publikování a autorské právo. Lucie Straková Martin Loučka Konference OpenAlt

Akademické publikování a autorské právo. Lucie Straková Martin Loučka Konference OpenAlt Akademické publikování a autorské právo Lucie Straková Martin Loučka Konference OpenAlt 4. 11. 2017 Stručný přehled přednášky Vznik a publikace díla Přístup k výsledkům vědy a výzkumu Použití výjimek Možné

Více

Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví v EÚ

Ochrana a realizace práv duševního vlastnictví v EÚ Duševní vlastnictví Platnost od 30.3.2011 Řízená dokumentace EÚ Verze č. 3 Datum aktualizace: 14. 3. 2014 1. vydání E Ú NDOKRINOLOGICKÝ STAV Národní 8, 116 94 Praha 1 Ochrana a realizace práv duševního

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

LICENČNÍ SMLOUVA č. S-2/2018/ŘSS

LICENČNÍ SMLOUVA č. S-2/2018/ŘSS Text smlouvy pro účely veřejné soutěže odsouhlasil: LICENČNÍ SMLOUVA č. S-2/2018/ŘSS kterou podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník

Více

Úvod do autorského práva, ochrana software, licence. SŠSI Tábor - Aplikační software 1

Úvod do autorského práva, ochrana software, licence. SŠSI Tábor - Aplikační software 1 Úvod do autorského práva, ochrana software, licence SŠSI Tábor - Aplikační software 1 Úvod do autorského práva SŠSI Tábor - Aplikační software 2 Autorské dílo Dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo

Více

DOHODA O MLČENLIVOSTI, OCHRANĚ INFORMACÍ A ZÁKAZU JEJICH ZNEUŽITÍ

DOHODA O MLČENLIVOSTI, OCHRANĚ INFORMACÍ A ZÁKAZU JEJICH ZNEUŽITÍ DOHODA O MLČENLIVOSTI, OCHRANĚ INFORMACÍ A ZÁKAZU JEJICH ZNEUŽITÍ kterou uzavřely dle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění níže uvedeného dne Smluvní strany:

Více

Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl

Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl Pavel Koukal září 2016 Katedra občanského práva 1 Vědecký výsledek a dušení vlastnictví autorské dílo vynález/technické řešení odrůda rostlin ochranná

Více

Ochrana duševního vlastnictví na České zemědělské univerzitě v Praze

Ochrana duševního vlastnictví na České zemědělské univerzitě v Praze Ochrana duševního vlastnictví na České zemědělské univerzitě v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice upravuje vztahy a stanoví některá práva a povinnosti zaměstnanců a studentů České zemědělské

Více

Autorskoprávní ochrana designu

Autorskoprávní ochrana designu Autorskoprávní ochrana designu JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity únor 2012, Brno 1 Kde lze nalézt právní úpravu? zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Speciální dokumenty - netradiční. Speciální dokumenty 2. Zprávy. Zprávy

Speciální dokumenty - netradiční. Speciální dokumenty 2. Zprávy. Zprávy Speciální dokumenty - netradiční Speciální dokumenty 2 Zprávy, normy, firemní literatura, patenty Vznik: od 2. pol. 19. stol. reakce na rozvoj vědy techniky nutnost uložit a uchovat speciální informaci

Více

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Příloha č. 1 Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích jako výzkumná organizace a jako podnik Tato SMLOUVA O PROVEDENÍ SMLUVNÍHO

Více

Směrnice rektora. č. 2 / rok 2015

Směrnice rektora. č. 2 / rok 2015 Směrnice rektora č. 2 / rok 2015 O ochraně duševního vlastnictví na Technické univerzitě v Liberci a o komercializaci výsledků vědy a výzkumu Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: doc. Dr. Ing. Pavel Němeček

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) jsou vydané dle 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Popis procesu komercializace výsledků VaV na TU v Liberci

Popis procesu komercializace výsledků VaV na TU v Liberci Popis procesu komercializace výsledků VaV na TU v Liberci 1. Centrum pro podporu transferu technologií (dále jen CPTT) 1.1 Definice CPTT 1.1.1 Transfer technologií lze definovat jako proces přenosu znalostí,

Více

METODICKÝ POKYN M - 2/2016

METODICKÝ POKYN M - 2/2016 METODICKÝ POKYN M - 2/2016 Realizace a evidence smluvního výzkumu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Základní pojmy III. Charakteristika smluvního výzkumu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Výsledky podporované programem DELTA

Výsledky podporované programem DELTA Výsledky podporované programem DELTA Č. j.: TACR/4872/2015 Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Nakládání s výsledky vědecko-výzkumné činnosti ve FN Brno

Nakládání s výsledky vědecko-výzkumné činnosti ve FN Brno Nakládání s výsledky vědecko-výzkumné činnosti ve FN Brno Obsah 1. Účel... 2 2. Oblast platnosti... 2 3. Pojmy a zkratky... 2 3.1. POJMY... 2 3.2. ZKRATKY... 3 4. Transfer znalostí... 4 5. Výsledky výzkumné

Více

Způsob nakládání s výsledky VaVaI společnosti

Způsob nakládání s výsledky VaVaI společnosti Strana : 1/11 Způsob nakládání s výsledky VaVaI společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ Pindor,v.r.... Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. jednatel společnosti 31. 5. 2017 datum schválení 1. 6. 2017. datum účinnosti

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv. Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.cz

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. března 2017

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti LABOR machine s r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE TÚPO PRAHA. Ročník: 2011 V Praze dne 1. března 2011 Částka 2 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE TÚPO PRAHA. Ročník: 2011 V Praze dne 1. března 2011 Částka 2 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE TÚPO PRAHA Ročník: 2011 V Praze dne 1. března 2011 Částka 2 O B S A H Nakládání s výsledky řešení výzkumných projektů MV-GŘ HZS ČR, Technického ústavu požární

Více

SMĚRNICE č. 93. Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje

SMĚRNICE č. 93. Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje SMĚRNICE č. 93 Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje Číslo předpisu SM_93 Verze č. 2 Tímto předpisem se ruší SM_93 Nakládání s výsledky výzkumu a vývoje ve FN HK, verze 1, ze dne 30. 4. 2011 Jméno a příjmení,

Více

uzavřeli tuto Dohodu o provedení práce dále jen Dohoda čl. I. Předmět dohody

uzavřeli tuto Dohodu o provedení práce dále jen Dohoda čl. I. Předmět dohody DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE uzavřená v souladu s 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají... sídlem. IČ:. na straně jedné jako zaměstnavatel

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Příloha zákona č. 368/1992 Sb. SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ČÁST VIII Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví Osvobození k části VIII Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b),

Více

SMĚRNICE 02. Systém ochrany duševního vlastnictví VÚVeL. Č.j.: VÚVeL 2715/2015. Hudcova 296/70, Brno. Vydání č.: 1 Výtisk č.

SMĚRNICE 02. Systém ochrany duševního vlastnictví VÚVeL. Č.j.: VÚVeL 2715/2015. Hudcova 296/70, Brno. Vydání č.: 1 Výtisk č. Hudcova 296/70, 621 00 Brno Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Č.j.: VÚVeL 2715/2015 Systém ochrany duševního vlastnictví VÚVeL Jméno / funkce Datum Podpis Schválil MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. ředitel VÚVeL

Více

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) (2005 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Nehmotný statek 2 základní vlastnosti: Efemerní materializace

Více

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací v Českém metrologickém institutu. Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací PJ ČMI

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací v Českém metrologickém institutu. Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací PJ ČMI Počet listů: 1/13 Název dokumentu: Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací v Českém metrologickém institutu Doplňkové údaje (účel a obsah dokumentu), Anotace: Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 274 datum: 28. února 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

B3-16/1-SR. Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

B3-16/1-SR. Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci SMĚ RNICE REKTORA UP (SR) B3-16/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Tato směrnice stanovuje jednotný postup při zajišťování ochrany práv průmyslového

Více

Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Práva duševního vlastnictví Učební texty k semináři Autoři: Mgr. Tomáš Šetina ( Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s.) Datum: 27. 5. 2011 Centrum pro rozvoj

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Ing. Jiří Sedlák, patentový zástupce KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací

Více