Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ochrana a uplatňování práv duševního vlastnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ochrana a uplatňování práv duševního vlastnictví"

Transkript

1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze C.j. 11/961/104 V Praze dne 5. května 2011 Směrnice VŠCHT Praha č /11 I. Předmět směrnice 1.1 Předmětem této směrnice je upravit a sjednotit postupy v oblasti ochrany a uplatňování práv k nehmotným statkům (duševní vlastnictví), a to zejména průmyslových práv, autorských práv, jakož i dalších práv vztahujících se k duševní činnosti na Vysoké škole chemicko technologické v Praze, dále jen VŠCHT Praha. 1.2 Směrnice vymezuje pojmy duševního vlastnictví, stanovuje práva a povinnosti při nakládání s předměty duševního vlastnictví, které byly vytvořeny zaměstnanci nebo studenty a stanovuje postup VŠCHT Praha, původců, autorů a zaměstnavatele ve věci předmětů duševního vlastnictví. 1.3 VŠCHT Praha neposkytuje přednostní přístup k výsledkům výzkumu nebo k výzkumným kapacitám osobám dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2006/C 323/01, odst. 2.2 d. II. Vymezení základních pojmů 2.1 Původce/autor jakákoliv fyzická osoba, v pracovně právním vztahu k zaměstnavateli (pracovní poměr či obdobný pracovněprávní vztah), která se podílela na vytvoření předmětu duševního vlastnictví (zaměstnanec VŠCHT Praha akademický i neakademický pracovník, ale také např. hostující profesor, hostující odborný asistent nebo kterákoliv jiná osoba, která dočasně pracuje nebo provádí výzkum na VŠCHT Praha). Původcem/autorem je i student, který je zapsán v jakémkoli studijním programu na VŠCHT Praha a podílel se na vytvoření předmětu duševního vlastnictví při plnění svých studijních povinností nebo při vědecko výzkumné činnosti na VŠCHT Praha. 2.2 Zaměstnavatel Vysoká škola chemicko technologická v Praze, se sídlem Technická 1905/5, Praha 6, PSČ 16628; IČO , DIČ CZ (dále VŠCHT Praha).

2 2.3 Duševní vlastnictví duševním vlastnictvím se rozumí výsledky činností, které původce/autor vytvořil a jež vznikly při plnění úkolů plynoucích z jeho pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu k VŠCHT Praha, případně při plnění studijních povinností. Duševním vlastnictvím se rozumí zejm. průmyslová vlastnictví, autorská díla. 2.4 Průmyslové vlastnictví výsledky duševní činnosti, které jsou nové a průmyslově či hospodářsky využitelné. Jedná se zejm. o vynálezy, technická řešení chráněná užitným vzorem, průmyslové vzory. 2.5 Autorské dílo dílo literární, jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. 2.6 Zaměstnanecké dílo dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k VŠCHT Praha. 2.7 Kolektivní dílo zaměstnanecké dílo, na jehož tvorbě se podílelo více autorů, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením VŠCHT Praha a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití. 2.8 Školní dílo je takový výsledek, který byl vytvořen studentem VŠCHT Praha ke splnění studijních povinností. VŠCHT Praha má právo školní dílo nevýdělečně využít k vzdělávací, výzkumné a vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti. 2.9 Licenční smlouva dvoustranný právní úkon, kterým poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytnutí sjednané úplaty nebo jiné majetkové hodnoty Průmyslovými právy se rozumí souhrn práv k nehmotným statkům, které jsou průmyslově využitelné a jsou výsledkem tvůrčí činnosti. Jde zejména o vynálezy chráněné patentem, technická řešení chráněná užitným vzorem, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, odrůdy rostlin, biotechnologické vynálezy a ochranné známky Předmětem práva autorského je ochrana literárních, uměleckých, vědeckých a jiných děl, která jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a jsou vytvořena v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické. Předmětem autorského práva je i ochrana originálního software. Za dílo souborné se považuje také databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastnictvím duševním výtvorem Duševním vlastnictvím chráněným obchodním zákoníkem se rozumí duševní vlastnictví, které nelze chránit zápisem do určitého rejstříku a současně není ani autorským dílem, zahrnuje např. nezapsaná označení, obchodní tajemství, know how, důvěrné informace. 2/8

3 2.13 Vynálezem je technické řešení jedné fyzické osoby (původce) či více takových osob (spolupůvodci), které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti, je průmyslově využitelné a lze jej chránit patentem nebo užitným vzorem Biotechnologický vynález je vynález, který je dále vymezen zákonem č. 206/2000Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb Patent je ochranný dokument, který se uděluje za vynálezy. Patentem se poskytuje za úplatu ochrana vynálezu na omezenou dobu a na vymezeném území Užitným vzorem se rozumí způsob ochrany technického řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné. Jde o nižší stupeň právní ochrany, než představuje ochrana patentem Spolupůvodce vynálezu, užitného vzoru nebo jiného předmětu průmyslového vlastnictví je fyzická osoba, která jej vytvořila vlastní tvůrčí činností společně s jinými osobami. Spolupůvodci mají právo k předmětu průmyslového vlastnictví v rozsahu, v jakém se podíleli na jeho vytvoření a jak mezi sebou vzájemně stanoví Průmyslovým vzorem je vzhled výrobku nebo jeho části spočívající zejména ve znacích linií obrysů, barev, tvarů, struktury nebo materiálu výrobku samotného, nebo jeho zdobení, který je způsobilý ochrany v případě, že je nový a má individuální povahu Zlepšovacím návrhem se rozumí technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení problému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí Ochranná známka je jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby, které je za podmínek zákona č. 441/203 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako ochranná známka zapsáno v rejstříku ochranných známek vedeném národním nebo mezinárodním úřadem či institucí Know how pro účely této směrnice je charakterizováno jako souhrn organizačních, řídících, ekonomických, podnikatelských, marketingových, vědeckých, výzkumných a dalších znalostí a zkušeností, dále skutečností vývojové, výrobní, technické nebo obchodní povahy týkající se VŠCHT Praha nebo jejích organizačních složek (projekty výzkumu, vývoje nebo technického rozvoje, podnikatelský záměr, obchodní nebo výrobní plán, strategie nebo další záměry; zásady cenotvorby, kalkulace cen, rozpočtování, licenční politiky ve věcech práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zásady jiné smluvní politiky; zásady bezpečnostní politiky; přihlášky předmětů průmyslového vlastnictví včetně související dokumentace před jejich podáním na příslušný úřad Pro obchodní tajemství platí ust. 17 obchodního zákoníku citace: Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. 3/8

4 III. Nakládání s duševním vlastnictvím 3.1 Nakládání s předměty duševního vlastnictví se řídí následujícími zákony: a) Vynálezy Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů b) Užitné vzory Zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů c) Průmyslové vzory Zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, d) Autorská díla Autorský zákon, č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. IV. Povinnosti zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha v oblasti ochrany a uplatňování duševního vlastnictví 4.1 Každý zaměstnanec VŠCHT Praha je povinen: a) chránit veškeré duševní vlastnictví zaměstnavatele, jakož i práva s ním spojená, b) zdržet se jakéhokoliv jednání v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele ve vztahu k duševnímu vlastnictví zaměstnavatele, c) dbát, aby veškeré duševní vlastnictví, které je majetkem zaměstnavatele nebo k němuž má zaměstnavatel licenční, zástavní nebo jiné právo, bylo využíváno pouze pro potřebu zaměstnavatele a v jeho oprávněném zájmu, d) dbát, aby při plnění povinností vyplývajících z jeho pracovněprávního nebo jiného vztahu k VŠCHT Praha, ani z jiné činnosti prováděné pod jménem instituce nedocházelo k porušování práv k duševnímu vlastnictví třetích osob. 4.2 Ustanovení bodu 4.1 platí obdobně pro studenty, zaměstnavatelem se v tomto případě rozumí VŠCHT Praha. V. Obchodní tajemství VŠCHT Praha 5.1 Úprava práv k výsledkům duševní činnosti, která lze charakterizovat jako předměty průmyslového vlastnictví a která vznikla v rámci projektů výzkumu, vývoje nebo technického rozvoje financovaného z veřejných prostředků, se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, případně smlouvou uzavřenou mezi VŠCHT Praha a poskytovatelem finančních prostředků. 5.2 Osoba určená jako osoba oprávněná nakládat s obchodním tajemstvím VŠCHT Praha je povinna nejprve podepsat prohlášení o ochraně informací, které je uvedeno v příloze č. 1 této směrnice. 5.3 Zaměstnanec a student VŠCHT Praha, který se dostal do styku s obchodním tajemstvím, je povinen provést veškerá nezbytná opatření k utajení tohoto obchodního tajemství před jakoukoliv neoprávněnou osobou. 4/8

5 5.4 Zaměstnanec a student je povinen vyvarovat se jednání potenciálně ohrožujícího obchodní tajemství VŠCHT Praha, jako například: a) uložení obchodního tajemství v nechráněném tvaru na jakýkoliv nosič informací přístupný jiným osobám či do paměti počítače připojeného k telekomunikační síti včetně interní sítě VŠCHT Praha nebo její části, b) ponechání osoby neoprávněné o samotě v prostorách zaměstnavatele, kde je obchodní tajemství umístěno, c) ponechání věci, která obsahuje nebo vyjadřuje obchodní tajemství, na pracovišti bez náležitého dohledu nebo úschovy, d) vynesení či jiné předání obchodního tajemství v listinné či elektronické podobě z pracoviště bez souhlasu zaměstnavatele, e) práce s obchodním tajemstvím mimo určité pracoviště bez souhlasu zaměstnavatele f) zanechání nosiče, který zachycuje obchodní tajemství, bez stálého zaměstnaneckého dozoru v prostorách veřejnosti přístupných, a to včetně prostoru dopravního prostředku nevyjímaje prostor zavazadlový apod. 5.5 Předměty, které obsahují skutečnosti, jež jsou obchodním tajemstvím školy, je zakázáno jakýmkoliv způsobem neoprávněně kopírovat a rozmnožovat, a to včetně rozmnožování a sdělování elektronického. 5.6 Každá rozmnoženina nebo napodobenina předmětu obchodního tajemství musí být pořadově číslována a musí obsahovat údaj o celkovém počtu rozmnoženin nebo napodobenin VŠCHT Praha vede evidenci rozmnoženin nebo napodobenin, přičemž evidence musí obsahovat též údaj o tom, komu je příslušně číslovaný předmět určen. 5.7 Zaměstnanci a studenti VŠCHT Praha mají povinnost mlčenlivosti o obchodním tajemství VŠCHT Praha výjimkou je zproštění povinnosti mlčenlivosti ze strany statutárního orgánu VŠCHT Praha nebo jím pověřeného zaměstnance. VI. Oznamování, evidence a uplatnění předmětu duševního vlastnictví 6.1 Vyřizováním agendy spojené s ochranou a udržováním předmětů duševního vlastnictví je pověřeno oddělení pro vědu a výzkum. 6.2 Původce nebo zástupce původců, byl li předmět duševního vlastnictví vytvořen více původci, je povinen písemnou formou neprodleně oznámit prorektorovi pro vědu a výzkum VŠCHT Praha vytvoření každého předmětu duševního vlastnictví, o kterém se domnívá, že splňuje podmínky stanovené příslušným zákonem a předat mu podklady potřebné k posouzení. 6.3 Oznámení podává původce na tiskopisu pod názvem Oznámení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví na oddělení pro vědu a výzkum (dále jen VaV). Oznámení musí obsahovat alespoň následující údaje: a) Popis předmětu v rozsahu nezbytném pro posouzení s uvedením, jak daný předmět duševního vlastnictví vznikl a jaké jsou možnosti financování jeho ochrany: 5/8

6 při plnění úkolů hrazených z vlastních příjmů fakulty při spolupráci na projektech vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků při řešení smluvního výzkumu na základě hospodářské smlouvy. b) Datum a místo podání Oznámení c) Jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště původce/autora, popř. všech původců/autorů, včetně uvedení procentuálního podílu, v jakém se na vytvoření PDV podíleli, a jejich podpisy. d) Označení původce/autora, který je spolupůvodci/spoluautory pověřen k jednání se zaměstnavatelem. Pokud Oznámení neobsahuje spolupůvodce/spoluautora pověřeného k jednání se zaměstnavatelem, má se za to, že je to původce/autor uvedený na prvním místě. 6.4 Oznámení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví lze předat osobně nebo zaslat doporučenou poštou. Za datum podání Oznámení se v takovém případě považuje den jeho doručení, potvrzený prezenčním razítkem zaměstnavatele. Oznamovací místo potvrdí přijetí Oznámení na kopii formuláře Oznámení nebo písemně jiným vhodným způsobem. 6.5 Oddělení pro vědu a výzkum nemusí přijmout Oznámení, které nesplňuje požadované náležitosti, zejména pokud se týká nedostatečného osvětlení podstaty, realizace a využití předmětu. Takové nedostatečné oznámení oddělení VaV pouze zaeviduje a dohodne s původcem/autorem nezbytné doplnění podkladů a/nebo odstranění vad. Teprve po takovém doplnění a/nebo odstranění vad Oznámení oddělení VaV Oznámení přijme a ode dne přijetí Oznámení začíná běžet lhůta k uplatnění práva na předmět duševního vlastnictví zaměstnavatelem. 6.6 Původce/autor či původci/autoři jsou povinni spolupracovat s pověřeným patentovým zástupcem zaměstnavatele při zpracování přihlášky předmětu duševního vlastnictví, jakož i při jejím projednávání a obhajování před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, případně patentovými úřady v jiných zemích. 6.7 O uplatnění práva na patent rozhoduje prorektor pro vědu a výzkum, který si může vyžádat doporučení děkana fakulty nebo po poradě s proděkany fakult pro VaV. Rozhodnutí o uplatnění práva vydá do 3 měsíců od přijetí Oznámení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví. 6.8 O postoupení práv k využití předmětu duševního vlastnictví externí organizaci rozhoduje prorektor VaV, který postupuje dle doporučení nebo ve spolupráci s původci/autory a pracovištěm původců/autorů. Práva k využití předmětu mohou být postoupena licenční smlouvou nebo převodem práv k předmětu duševního vlastnictví. Při tom dbá ustanovení příslušných smluv o financování a ustanovení zákona 130/2002 o podpoře vědy a výzkumu z veřejných prostředků. 6.9 O zahraniční ochraně předmětu duševního vlastnictví rozhoduje rektor na doporučení prorektora VaV ve spolupráci s původci/autory a pracovištěm původců/autorů, přičemž zvažuje zejména možnosti uplatnění tohoto předmětu u externích organizací a finanční možnosti VŠCHT Praha. 6/8

7 6.10 Oddělení VaV využívá služeb profesionálních patentových zástupců v příslušných oborech a eviduje databázi patentových zástupců a patentových kanceláří, se kterými VŠCHT Praha spolupracuje Oddělení VaV eviduje Oznámení o předmětu duševního vlastnictví, předměty chráněné národním patentovým úřadem nebo jinými patentovými úřady, vede evidenci všech smluv týkajících se předmětů duševního vlastnictví včetně smluv licenčních Prorektor pro VaV je oprávněn, nedojde li nejpozději pěti let po udělení právní ochrany k úspěšné realizaci předmětu duševního vlastnictví (finančnímu přínosu), rozhodnout o zrušení ochrany, pokud se s původci nedohodne jinak Pokud původce poruší svou povinnost neprodleně podat na Oddělení VaV Oznámení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví, porušuje tím pracovní řád VŠCHT Praha a ustanovení z čl. I, z tohoto důvodu může rektor VŠCHT Praha právně postihnout původce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. VII. Odměňování 7.1 Původci/autoři předmětu duševního vlastnictví mají nárok na přiměřenou odměnu za využívání tohoto předmětu v případech, kdy jej VŠCHT Praha postoupí k využití externí organizaci podle článku 6.7 za úplatu. 7.2 Pro stanovení výše odměny a výplatu platí na VŠCHT Praha následující pravidla: a) Odměna je určena procentuálně z čistého přínosu VŠCHT Praha z realizace předmětu duševního vlastnictví po zdanění a po odpočtu nákladů spojených s přihlášením a udržováním ochrany, které se vztahují k období vyplácení odměny. b) Výše uvedený přínos se dělí mezi původce/autory a VŠCHT Praha podle následujícího klíče: odměna původcům/autorům 50 %, VŠCHT Praha (pracoviště původců) 30 %, VŠCHT Praha (centrální prostředky) 20%. 7.3 Náklady spojené s ochranou předmětu duševního vlastnictví a příjmy z realizace jsou na VŠCHT Praha vedeny odděleně tak, aby mohl být v budoucnu vypočítán čistý přínos z realizace předmětu. Náklady jsou evidovány po dobu platnosti ochrany daného předmětu a platnosti licenční smlouvy. VIII. Autorské dílo (zaměstnanecké, školní) 8.1 Zaměstnanecké autorské dílo je autorské dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli majetková práva k takovémuto zaměstnaneckému autorskému dílu vykonává ve smyslu zákona o právu autorském svým jménem a na svůj účet zaměstnavatel, který může toto právo výkonu postoupit třetí osobě, ovšem pouze se svolením autora. 8.2 Školní autorské dílo je výsledek, který byl vytvořen studentem VŠCHT Praha při plnění studijních povinností na všech stupních studia. VŠCHT Praha má právo školní dílo nevýdělečně využít k vzdělávací, výzkumné a vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti. 7/8

8 8.3 Autor zaměstnaneckého nebo školního autorského díla má vůči VŠCHT Praha právo na jednorázovou odměnu určenou obdobně jako se určuje jednorázová odměna původců předmětů průmyslového vlastnictví výše v Článku VII. Jestliže se tato odměna vyplácená autorovi dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení zisku, má autor nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu o nároku autora na tuto dodatečnou odměnu a o její výši rozhodne rektor na základě příslušného odborného posouzení. 8.4 VŠCHT Praha má právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla ve smyslu zákona o právu autorském. Odpírá li student/autor bez závažného důvodu udělit svolení k užívání díla, může se VŠCHT Praha domáhat rozhodnutím soudu nahradit chybějící projev vůle autora. Pokud nedojde mezi VŠCHT Praha a studentem/autorem k jiné dohodě, může student autor své dílo užívat nebo poskytnout licenci někomu jinému, není li to však v rozporu s oprávněnými zájmy VŠCHT Praha. Jestliže studentu/autorovi školního díla vzniknou z užívání díla či poskytnutí licence příjmy, je VŠCHT Praha oprávněna požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které VŠCHT Praha vznikly na vytvoření díla, a to podle okolností až do jejich skutečné výše. Přihlédne se k výši případných výdělků dosažených VŠCHT Praha z užití školního díla. IX. Další ustanovení 9.1 Porušení povinnosti zaměstnance stanovené touto směrnicí je porušením pracovní kázně, případně zvlášť hrubým porušením pracovní kázně, je li závažným způsobem ohrožen zájem zaměstnavatele nebo hrozí li či vznikla zaměstnavateli jednáním zaměstnance v rozporu s touto směrnicí škoda. 9.2 Porušení povinností studentem může být řešeno v souladu s Disciplinárním řádem VŠCHT Praha. Je li postupem studenta závažným způsobem ohrožen zájem VŠCHT Praha nebo hrozí li či vznikla jednáním studenta v rozporu s touto směrnicí škoda, může VŠCHT vymáhat náhradu škody dle obecných právních předpisů. X. Závěrečná ustanovení 10.1 Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění Řešení sporů vzniklých při realizaci směrnice spadá do kompetence rektora Za aktualizaci směrnice a její realizaci odpovídá prorektor pro vědu a výzkum. doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor 8/8

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Směrnice č. 1/2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Předmět a rozsah úpravy V Mnichovicích

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO

Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob pro VŠB-TUO VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 27. 1. 2015 VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Čl. 1 Peněžitý a nepeněžitý vklad (1) Vysoká

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.3 (2007) Ivo Telec, 2006

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku)

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Smluvní strany: Společnost: MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob DIČ: CZ75053829 sídlem: Závodní 353/88, 360

Více

Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech

Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř. 6; za dotace ostatních kapitol

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ipr Intellectual Property Rights) K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochrana před odcizením či zneužitím vlastního průmyslového (duševního) vlastnictví

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více