Návody. Chemická laboratorní cvičení 1. ročník - obor aplikovaná chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návody. Chemická laboratorní cvičení 1. ročník - obor aplikovaná chemie"

Transkript

1 Návody Chemická laboratorní cvičení 1. ročník - obor aplikovaná chemie 2013

2 Předmluva Smyslem výuky v laboratoři je praktické poznávání chemických látek na základě experimentů a porovnávání těchto poznatků s teoretickými principy. Náplní laboratorních cvičení v prvním ročníku jsou základní preparační metody a poznávání chemických vlastností látek. Důraz je kladen na odbornou manuální zručnost a chování k chemikáliím z hlediska bezpečnosti i ukládání a zpracování odpadů. Chemické výpočty, které jsou neoddělitelnou součástí práce v laboratoři, jsou zde prakticky používány a jsou součástí hodnocení žáků. Ing. Zita Valentová a Ing. Iva Chalupová Poděkování: Tomuto skriptu, určenému výhradně pro MSŠCH Praha položila základ asistentka Jitka Prokopová. Tímto jí děkujeme. Na skriptu pracujeme průběžně a doplňujeme a vylepšujeme. Návrhy na opravy posílejte na 2

3 Laboratorní řád a bezpečnost práce Laboratorní řád je vydáván k zajištění bezpečného a plynulého chodu laboratorních cvičení. Všichni žáci jsou povinni řídit se jeho ustanoveními shrnutými v jeho odstavcích: 1. Povinnosti laboratorní služby 1) Povinnosti laboratorní služby 2) Povinnosti zdravotního referenta 3) Povinnosti váhové služby 4) Povinnosti ostatních žáků Službu konají žáci určení vyučujícím profesorem. 1.1 Kontroluje stav laboratoře před zahájením cvičení: Stav úklidu po předcházející třídě (podlaha, tabule atd.) Pořádek na laboratorním stole včetně pomůcek na pracovním místě žáka (stojan, kruhy, držáky, kahany, hadice) Čistotu v digestořích a výlevkách Stav společných zařízení v laboratoři (sušárny, nádoby na odpad, laboratorní váhy) Před cvičením zkontroluje stav ochranných pomůcek a hasicích přístrojů Zjištěné závady hlásí vyučujícímu. 1.2 Vyzvedne od vyučujícího klíče k laboratorním stolům a předá je žákům. 1.3 Kontroluje uzamčení skříněk na začátku cvičení a uložení klíčů po ukončení cvičení na určené místo. 1.4 Doplňuje chemikálie a koná další pomocné práce k zajištění plynulého chodu cvičení (přejímání a výdej technických závaží, teploměrů, hustoměrů a jiných pomůcek). 1.5 Povinnosti při ukončení cvičení: Vrací vyučujícím převzaté pomůcky v čistém a úplném stavu, ostatní potřeby uloží na určené místo Dle pokynů vyučujícího uklízí laboratoř a kontroluje její stav, přičemž dbá zásad uvedených v odst Kontroluje uzamčení laboratorních stolů a vynáší odpad do příslušných kontejnerů Podává vyučujícím hlášení, že laboratoř je připravena k předání Ukládá klíč od šatny na určené místo. 2. Povinnosti zdravotního referenta Funkci koná jeden žák určený na celý školní rok, v jeho nepřítomnosti jeho zástupce (určený stejným způsobem). 2.1 Během cvičení ošetřuje drobná poranění žáků, důsledně při tom používá ochranné 3

4 rukavice, provádí zápis o každém poranění do příslušného sešitu. Veškeré úrazy hlásí vyučujícímu. 2.2 Po cvičení upozorní na spotřebované prostředky z lékárničky. 3. Povinnosti váhové služby 3.1 Před cvičením připraví předvážky a váhy k vážení, zkontroluje čistotu okolo a uvnitř vah, přezkouší nulovou polohu, zkontroluje čistotu a úplnost sádky závaží u všech vah a další pomůcky pro vážení ( lodičky, lžičky, štětce). 3.2 Při ukončení cvičení uklidí a zkontroluje stav váhovny dle bodů v odst. 3.1 a hlásí jej vyučujícímu. 4. Povinnosti ostatních žáků 4.1 Při zahájení cvičení jsou žáci na svých pracovních místech v zapnutých pracovních pláštích s předepsanými pomůckami, pozorně vyslechnou pokyny pro práci a po zapsání tématu cvičení na tabuli začnou pracovat s nasazenými ochrannými brýlemi. Tyto používají během veškeré experimentální práce, s výjimkou odečtu dat z okuláru optických přístrojů (např. refraktometru či polarimetru). Při práci s koncentrovanými kyselinami a zásadami, při práci s vakuem a všude tam, kde existuje zvýšené riziko, musí být místo ochranných brýlí používány obličejové štíty. 4.2 Na pracovních stolech, na podlaze, v digestoři a váhovně je třeba udržovat naprostou čistotu a pořádek. Každé znečištění je nutné okamžitě odstranit. 4.3 Svévolná a neodpovědná manipulace s plynem, vodou, vakuem a elektrickým proudem není dovolena. 4.4 Škody způsobené v laboratoři hrubou nedbalostí nebo neopatrností hradí žák, který je zavinil. Nevyšetří-li se pachatel, hradí škodu celá skupina žáků. 4.5 Jíst a pít v laboratoři, přechovávat jídlo v laboratorních stolech, žvýkat a kouřit není dovoleno. 4.6 Každý žák se věnuje zadanému úkolu. Hlasité mluvení, pokřikování, zpívání, pískání, pobíhání po laboratoři nebo obtěžování spolužáků zbytečnými dotazy není dovoleno. 4.7 Každý žák má svůj pracovní plášť (viditelně označený jménem), utěrku, hadr, ručník, mýdlo, kapesní nůž, nůžky, zápalky, papírové štítky, lihový fix, kovovou laboratorní lžičku, kopistku, chemické tabulky, kalkulačku, laboratorní zápisník. Nedodržování pořádku má vliv na známku z laboratorního cvičení. 4.8 Opustit pracoviště smí žák jen se souhlasem vyučujícího. Přecházení k jiným pracovním stolům není dovoleno. Dále je zakázáno ponechávat aparatury bez dozoru. 4.9 Dělat pokusy, které nejsou předepsány, je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! 4

5 4.10 Pomůcky musí být na pracovním stole účelně rozloženy. Hromadit na stole nepotřebné věci není dovoleno. Volné chvíle využívá žák k umytí použitého nádobí a zlepšení pořádku na pracovním stole. Kromě pomůcek smí mít žák na stole pracovní sešit a psací potřeby. Učebnici, tabulky, kalkulačku má uloženy na bočních stolech pod okny, kde provádí i potřebné výpočty. Jiné věci, než jsou v tomto odstavci uvedeny, nesmí žák do laboratoře nosit (aktovky, kabelky apod.). Při práci u laboratorního stolu žák zásadně nesedí (ani na laboratorních stolech, ani na podlaze) Odpadní koncentrované kyseliny je třeba nejprve zředit v kádince a pak teprve vylít do výlevky a řádně spláchnout vodou. Horké roztoky se nejprve ochladí nebo se zředí studenou vodou, jinak by se mohlo poškodit odpadní potrubí Zaměňovat zátky u reagenčních roztoků a znečišťovat tak obsah lahviček není dovoleno. Reagenční lahvičky s pomocnými roztoky, umístěné mimo pracovní stůl, není dovoleno brát na pracovní stoly. Všechny lahve s chemikáliemi musí být řádně označeny a uzavřeny. U nebezpečných látek musí být dále označení jed, hořlavina apod Při práci musí žák dbát na svou vlastní bezpečnost, ale i na bezpečnost svých spolužáků. Při zahřívání látek ve zkumavce připravuje zkumavku tak, aby při případném vystříknutí jejího obsahu nebyl nikdo zasažen. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat také odvzdušňování dělicí nálevky při extrakci. Při nalévání žíravin ze zásobních lahví se musí používat ochranného štítu a gumových rukavic. Také při práci s vakuem se musí používat ochranné brýle nebo štít Nedokončené práce ukládá žák do spodní části pracovního stolu (nikoliv zásuvky), přikryje je hodinovým sklíčkem nebo filtračním papírem a řádně je označí stručným popisem obsahu. Ukládat do pracovních stolů hořlaviny a rozpracované práce, při nichž probíhá reakce nebo lze předpokládat, že proběhnout může, je ZAKÁZÁNO Do cvičení přichází žák řádně teoreticky připraven. Přípravu provede doma do laboratorního zápisníku. Pracovní úkol vykonává svědomitě a veškeré záznamy a výpočty si píše do svého laboratorního zápisníku. Není dovoleno používat volných listů papíru, které se snadno ztratí O výsledku své práce vypracuje žák doma (dle zadání vyučujícího) laboratorní protokol, a to buď čitelně perem nebo nejlépe na počítači, včetně případných obrázků, tabulek a grafů. Laboratorní protokol píše na nelinkovaný papír formátu A4, případně na předtištěný formulář, který po ukončení práce odevzdá vyučujícímu Hořlaviny je třeba uchovávat v uzavřených nádobách, v dostatečné vzdálenosti od všech zdrojů tepla. Při manipulaci s hořlavinami se zásadně používají úzkohrdlé nádoby. K likvidaci požárů se zásadně používá hasicího přístroje, nejlépe s obsahem CO 2 nebo hasicí roušky Každý úraz, zejména poranění očí, nutno okamžitě hlásit vyučujícímu. Při případném potřísnění oka žíravinou, je nutné oko rychle vypláchnout proudem vody a poté vyhledat lékařské ošetření. Při potřísnění pokožky se žíravina rychle otře hadrem a řádně opláchne vodou. Potřísněný oděv se neutralizuje příslušným neutralizačním roztokem a vypere se důkladně ve vodě. Po požití žíraviny zásadně nevyvoláváme zvracení. 5

6 4.19 Na stolech je dovoleno zahřívat roztoky, které nevyvíjejí kyselé, dráždivé a dusivé páry. Všechny reakce, při nichž vznikají tyto páry se musí provádět v zapnuté digestoři. Platí to zejména o odpařování těkavých kyselin, amoniaku, amonných solí a tavení s hydrogensíranem draselným, práci se sulfanem, oxidem siřičitým, chlorem, bromem apod Praskne-li nádoba s kapalinou, je třeba všechny stopy nehody dokonale odstranit Odstavené hořící kahany musí být vyregulovány na minimální plamen. Zapalování kahanu od kahanu nebo hořícími papírky není dovoleno Každý žák udržuje na svém místě čistotu a pořádek. Jakékoliv znečištění pracovního místa ihned odstraňuje. Použité nádobí se musí průběžně řádně mýt, voda se nechá okapat. Na konci laboratorního cvičení se nádobí uzavře do stolu čisté a suché. Pořádek ve stole se namátkově kontroluje Znečišťování výlevky (filtrační papíry, sraženiny, střepiny skla, varné kamínky apod.) není dovoleno a bude přísně potrestáno Skleněné nádobí se před použitím řádně prohlédne. Je nebezpečné používat poškozené nádobí, zejména při práci s vakuem Odpady obsahující nebezpečné chemické látky se vylévají do příslušných označených lahví. Nedodržování tohoto nařízení (pomíchání odpadů) bude potrestáno dle školního řádu Veškeré tuhé odpady v laboratoři je nutné třídit na sklo (řádně vymyté), čistý papír (ne použitý filtrační), plasty a ostatní odpad do příslušných označených nádob Před ukončením práce v laboratoři je třeba včas vypnout všechny elektrické přístroje, aby mohly být bezpečně uloženy na určené místo a nemohly se stát zdrojem požáru. Každý žák uvede své pracovní místo do naprostého pořádku Minimálně čtvrt hodiny před ukončením laboratorního cvičení se začíná s úklidem Na konci cvičení stojí žáci na svých místech, vyslechnou pozorně zhodnocení průběhu cvičení a pokyny pro přípravu na příští cvičení Odnášet z laboratoře pomůcky a chemikálie je přísně zakázáno Vstupem do chemické laboratoře zavazuje se každý žák, že je mu znám obsah laboratorního řádu a že jej bude dodržovat Před zahájením práce s chemickými látkami či směsmi jsou žáci povinni se seznámit se specifickými větami, popisujícími rizikovost (R věty, resp. H věty) a se specifickými pokyny pro bezpečné zacházení (S věty, resp. P věty) jednotlivých látek a řídit se jimi. 6

7 Laboratorní zápisník - MAKULÁŘ Záznam o všech laboratorních cvičeních se zapíše do makuláře, sešitu formátu A5 bez linek (čtverečky jsou možné). Každé laboratorní cvičení musí být nadepsáno na nové stránce slovy např.: 2. laboratorní cvičení dne 25.června Je třeba tedy uvést číslo laboratorního cvičení a datum. Následuje téma napsané na tabuli, podtrhnutí a zápis o práci v laboratoři, který obsahuje princip úlohy, postup, výpočty, závěr. Po laboratorním cvičení bývá obvykle zadán úkol na další cvičení, je třeba napsat domácí přípravu. Nadepsat slovy např.: Domácí příprava na 3. laboratorní cvičení. Zápis z laboratorního cvičení a domácí příprava následují pravidelně za sebou. Pokud žák není přítomen, je povinen to v makuláři uvést. Jestliže se do makuláře zapisují instrukce během laboratorního cvičení, zapisuje se z druhé strany sešitu s nadpisem např.: Instruktáž na 4. laboratorní cvičení dne 7.dubna Do makuláře se zapisuje během celého cvičení, není možné psát na papír a doma z něj přepisovat zápisy. Laboratorní zpráva - protokol U vybraných úloh je třeba vypracovat zprávu o práci protokol. Zpráva se provede na papír formátu A4, první strana obsahuje předepsaný formulář. Do rámečku formuláře je třeba uvést veškeré údaje a tyto napsat strojem (počítač, psací stroj) nebo ručně podle šablony. Vyplnění vlastním rukopisem není přípustné. Formulář lze získat v elektronické podobě na Vzor je uveden v dalším textu. Protokol je dále tvořen několika základními body podobně jako zápis v makuláři. 1. Řádně vyplněná hlavička (viz text výše uvedený) 2. Princip stručně a přesně vyjádřit princip zadaného úkolu několika větami, příp. rovnicí chemické reakce. 3. Postup práce základem je správný a přesný zápis v makuláři, v protokole musí být uveden popis práce tak, aby bylo možno podle tohoto postupovat při zadané práci bez problémů. 4. Výpočty výpočet vstupního množství, teoretický a praktický výtěžek, ředění kyselin atd. 5. Nákres aparatury (max 15x15 cm) 6. Grafy (formát A4!!!), tabulky měření, zápis vážení 7. Pomůcky, chemikálie (s označením z hlediska klasifikace nebezpečnosti) 8. Závěr jasná formulace výsledku práce, zhodnocení pozorovaných jevů, zdůvodnění omylů. Celá zpráva musí mít estetický vzhled, nesmí obsahovat pravopisné a typografické chyby a musí výstižně zachycovat podstatu a smysl provedené laboratorní práce. Není dovoleno používat zkratky, nebo je nutné vypsat je na konci protokolu. Formátování a úprava textu při psaní protokolu Protokoly, které se odevzdávají při jednotlivých laboratorních cvičeních, jsou podle konkrétních cvičení obsahově odlišné, avšak existují formální parametry, které by měly být při psaní jakéhokoli protokolu dodrženy. Jedním z nich je formátování textu. 7

8 Hlavní zásady: - Fonty písma: je dobré používat menší množství fontů, aby přílišné změny písem nerušily čtenáře během čtení. Obvykle se používají jeden až dva druhy, např. na nadpisy a na vlastní text. Při psaní volného textu se doporučuje používat patkové písmo (např. Times New Roman), které usnadňuje čtení tím, že jsou slova mezi sebou jakoby propojena. Při zkratkovitém psaní (např. prezentace) se naopak užívá bezpatkové písmo. - Formátování odstavce: delší než, řekněme, dvouřádkové texty vypadají lépe, jsou-li zformátované do bloku, nikoli doleva (text jinak působí ohlodaně z jedné strany). Řádkování může být jednoduché, ale pro lepší čitelnost a možnost ručního vpisování oprav do textu se často používá 1,5 řádkování. - Velikost psaného textu: platí nepsané pravidlo, že v běžném textu se používá pro písmo Times New Roman velikost 12, pro Arial velikost písma 10. Nevhodně zvolená velikost písma vypovídá o malé zkušenosti s psaním textu/ů; rozhodně zde neplatí čím větší tím lepší. Změny ve velikosti písma v textu jsou pak podmíněny zvláštním účelem autora, např. logicky větší velikost nadpisů nebo menší písmo u popisků obrázků. - Zvýrazňování slov v textu: - Psaní interpunkčních znamének: - Psaní jednotek: správné psaní jednotek souvisí se správným psaním mezer. V chemickém textu mohou totiž nastat dvě situace, které popisují vlastnosti látky nebo velikost určité fyzikální veličiny. Uveďme si příklad na procentuálním obsahu: buď říkáme, že nějaký roztok je dvacetiprocentní a nebo že obsahuje dvacet procent něčeho. Při číselném zápisu se výše uvedené slovní spojení liší použitím mezery. Př.: Připravte 20% roztok kyseliny sírové naředěním 98% roztoku. Je-li jednotka ihned navázána na číselný údaj, pak se jedná o přídavné jméno; není správné používat zápis 20 %ní nebo 20%ní vynechaná mezera jednotku číslu přivlastňuje. Opačně: Roztok o koncentraci 98 % byl naředěn na koncentraci 20 %. Zde jsou procenta použita jako podstatné jméno, tudíž se píšou s mezerou za číselným údajem. mezerník vodorovné odsazení se nevytváří více mezerami (mezerníkem) vedle sebe, místo toho se využívá tabulátor, vhodné umístění zarážek, příp. odsazení prvního řádku odstavce; enter se používá k zakončení odstavce, nikoli k vertikálnímu odsazení, pro ukončení stránky se používá zalomení stránky, pro odsazení formát odstavce; nezlomitelná mezera jednohláskové předložky a spojky nesmějí zůstat na konci řádku používá se nezlomitelná mezera (Ctrl + Shift + mezerník, resp. Ctrl + mezerník); styly nadpisy odstavců i běžný text by měly být vytvářeny pomocí stylů; podtrhávání se nepoužívá. Ke zvýraznění nebo odlišení použijte tzv. vyznačovací řez písma:tučné písmo, kurzívu, příp. kapitálky (VELKÁ PÍSMENA). Odevzdání preparátu Preparát (suchý, obvykle rozdrcený) odevzdávejte v čisté suché zkumavce. Na vloženém proužku papíru uveďte své jméno, číslo osobní dle třídní knihy, název preparátu, jeho hmotnost a vypočtený praktický výtěžek v %. 8

9 Povinná výbava žáka do laboratoří čistý, neroztrhaný plášť - opatřený jmenovkou přezůvky, které nemají černou podrážku gumička nebo spona do vlasů (pokud žák má dlouhé vlasy) ochranné brýle laboratorní deník - makulář (formát A5) psací potřeby chemické tabulky a učebnice kalkulačka rýsovací potřeby laboratorní hadřík laboratorní lžička zápalky nůžky lihový fix pro celý stůl: mýdlo, jar, rukavice, papírové utěrky 9

10 Bezpečnostní informace Klasifikace nebezpečnosti látek vychází z požadavků nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek udává zákon č. 356/2003Sb. R a S věty obsahují informace týkající se rizik a bezpečnostních opatření při práci s chemikáliemi.většina chemických látek je označena symboly, které vymezují jaká rizika podstupujeme při použití dané látky a jak se před nimi chránit. Podle legislativy Evropské unie se jednotlivá rizika označují jako R věty (Risk phrases) s oficiálně přiřazeným číselným kódem. Požadovaná bezpečnostní opatření se pak označují jako S věty (Safety phrases) taktéž s oficiálně přiřazeným kódem. Důležité bezpečnostní informace se uvádějí i na nálepkách obalů chemických látek v podobě piktogramů. Piktogramy poskytují rychlé informace o tom, jestli daná látka je hořlavina, výbušnina, oxidační činidlo, jed, zdraví škodlivá látka, žíravina, dráždivá látka nebo látka nebezpečná pro životní prostředí. a) výbušné; jimi jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují, b) oxidující; jimi jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými, c) extrémně hořlavé; jimi jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku, d) vysoce hořlavé; jimi jsou 1. látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 2. pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, 3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, 4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích, e) hořlavé; jimi jsou kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí, f) vysoce toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, 10

11 g) toxické; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, h) zdraví škodlivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví, i) žíravé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi, j) dráždivé; jimi jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky, k) senzibilizující; jimi jsou látky nebo přípravky, které jsou schopné při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky, l) karcinogenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt, m) mutagenní; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt, n) toxické pro reprodukci; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých účinků na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních funkcí nebo schopností, o) nebezpečné pro životní prostředí; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vstupu do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí. Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písmenné vyjádření E O F+ F C výbušný oxidující extrémně hořlavý vysoce hořlavý žíravý T+ T Xn Xi N vysoce toxický toxický zdraví škodlivý dráždivý nebezpečný pro životní prostředí 11

12 Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) 1.1 Jednoduché R-věty R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 atd. Výbušný v suchém stavu Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny Zahřívání může způsobit výbuch Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu 1.2 Kombinované R -věty R 14/15 R 15/29 R 20/21 atd. Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty) 2.1 Jednoduché S věty S 1 Uchovávejte uzamčené S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 3 Uchovávejte na chladném místě S 4 Uchovávejte mimo obytné objekty S 5 Uchovávejte pod... (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce) S 6 Uchovávejte pod...(inertní plyn specifikuje výrobce) S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený S 8 Uchovávejte obal suchý S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě atd. 2.2 Kombinované S -věty S 1/2 S 3/7 S 3/9/14 S 3/9/14/49 S 37/39 atd. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce) Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od...(vzájemně se vylučující látky uvede výrobce) Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 12

13 Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů. Co přináší GHS Proti minulému systému klasifikace nařízení GHS přináší některé změny a další rozšíření: dochází k rozšíření nebezpečných fyzikálních vlastností a nebezpečné vlastnosti pro zdraví a životní prostředí. Výstražné symboly nebezpečnosti jsou nové. Pojem látka se zachovává, pojem přípravek se nahrazuje pojmem směs. Pojem kategorie nebezpečnosti se nahrazuje pojmem třída nebezpečnosti. Označování dle GHS GHS stanovuje požadavky na systém označování látek a směsí: Výstražné symboly nebezpečnosti Signální slova - slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování před možným nebezpečím; dvě úrovně: nebezpečí je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti; a varování je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti Standardní věty o nebezpečnosti, tzv. H-věty, dříve R-věty Pokyny pro bezpečné zacházení, tzv. P-věty, dříve S-věty Označení výrobku Informace o dodavateli Přechod k novému systému GHS Po dobu přechodného období zabezpečuje předpisu existenci starého i nového systému. Pro látky: od 1. prosince 2010 se budou označení látek sestavovat podle nového systému klasifikace a značení, přičemž v listech bezpečnostních údajů se bude uvádět současně aktuální systém s novým systémem. Pro směsi: Do 1. června 2015 mají podniky zodpovědné za značení chemikálií možnost výběru jednoho ze dvou systémů pro směsi. Když si vyberou nový systém, označení se musí vypracovat v souladu s tímto systémem, přičemž v listě bezpečnostních údajů budou uvedeny obě klasifikace. Od 1. června 2015 se staré směrnice přestávají platit a kompletně jsou nahrazeny systémem GHS. Klasifikace nebezpečnosti Klasifikační systém GHS je komplexní. Data použitá pro klasifikaci lze získávat z testů, literatury a praktických zkušeností. Úplný výklad klasifikace pro fyzikální, zdravotní a 13

14 environmentální nebezpečnost lze najít na webových stránkách OSN.Hlavní elementy kritérií klasifikace nebezpečnosti jsou shrnuty níže: Fyzikální nebezpečnost Fyzikální nebezpečnost je založena na systému UNDGS (United Nations Dangerous Goods System, Systém nebezpečného zboží OSN). Tyto regulace a testovací metody OSN lze najít na webu OSN. Protože záběr GHS zahrnuje všechny příjemce informací, bylo nutné provést určitá rozšíření a změny v popisu nebezpečnosti. Výbušniny jsou zařazeny do jedné z šesti podkategorií v závislosti na druhu nebezpečí, které představují, jak je uvedeno v UNDGS. Hořlavý plyn je taková plynná látka, která je hořlavá na vzduchu při 20 C a standardním tlaku 101,3 kpa. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jedné ze dvou kategorií na základě výsledků testu nebo výpočetní metody. Hořlavé aerosoly by měly být považovány za Kategorii 1 nebo Kategorii 2, obsahují- li jakoukoli složku, která je podle kritérií klasifikována jako hořlavá, tedy hořlavé kapaliny, hořlavé plyny nebo hořlavé tuhé látky. Oxidující plyn jsou jakýkoli plyn, který může, obecně poskytováním kyslíku, způsobit zapálení jiného materiálu, či se na něm podílet, ve větší míře, než tak činí vzduch. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jediné kategorie na základě toho, že (obecně poskytováním kyslíku) způsobují zapálení jiného materiálu, či se na něm podílejí, ve větší míře než tak činí vzduch. Plyny pod tlakem jsou plyny obsažené v nádobě při tlaku nejméně 280 Pa při 20 C nebo ve zkapalněné podobě. Toto zahrnuje čtyři typy plynů nebo plynných směsí ve vztahu k účinkům náhlého uvolnění tlaku nebo ochlazení, které mohou vést k vážným škodám na zdraví, majetku nebo životním prostředí, nezávisle na jiných rizicích, které tyto plyny mohou mít. Hořlavá kapalina je kapalina se zápalným bodem do 93 C. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jedné ze čtyř kategorií na základě zápalného bodu a bodu varu. Hořlavá tuhá látka je látka, která je snadno zápalná nebo může způsobit vznícení při tření či k němu přispět. Snadno zápalné tuhé látky jsou práškové, granulární nebo mazlavé látky, které jsou nebezpečné, jestliže je lze snadno zapálit krátkým kontaktem se zdrojem zapálení, například hořící zápalkou, a jestliže se plamen rychle šíří. Samovolně reagující látky jsou tepelně nestabilní kapaliny nebo pevné látky, které podléhají silně exotermickému tepelnému rozkladu i bez přístupu kyslíku (vzduchu). Tato definice vylučuje materiály klasifikované GHS jako výbušné, organické peroxidy nebo jako látky oxidující. Pyroforická kapalina je taková kapalina, která je i v malých množstvích schopna se vznítit do pěti minut poté, co přijde do kontaktu se vzduchem. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jedné kategorie na základě výsledků Testu OSN N.3. Pyroforická tuhá látka je taková tuhá látka, která je i v malých množstvích schopna se vznítit do pěti minut poté, co přijde do kontaktu se vzduchem. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jedné kategorie na základě výsledků Testu OSN N.2. Samozahřívající se látky jsou tuhé látky nebo kapaliny jiné než pyroforické látky, které jsou reakcí se vzduchem nebo bez zdroje energie schopny se samy zahřívat. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jedné ze dvou kategorií na základě výsledků Testu OSN N.4. 14

15 Látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny jsou tuhé látky nebo kapaliny, které jsou při kontaktu s vodou (interakcí s ní) schopny se samy zapálit nebo uvolňovat hořlavé plyny v nebezpečných množstvích. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jedné ze tří kategorií na základě výsledků Testu OSN N.5, který měří vývin plynu a rychlost vývinu. Oxidující kapaliny jsou kapaliny, které, ačkoliv nemusí být nutně zápalné, mohou, obecně uvolňováním kyslíku, způsobit zapálení jiného materiálu nebo k němu přispět. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jedné ze tří kategorií na základě výsledků Testu OSN O.2. Oxidující tuhé látky jsou tuhé látky, které, ačkoliv nemusí být nutně zápalné, mohou, obecně uvolňováním kyslíku, způsobit zapálení jiného materiálu nebo k němu přispět. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jedné ze tří kategorií na základě výsledků Testu OSN O.1. Organické peroxidy jsou organické kapaliny nebo tuhé látky, které obsahují bivalentní strukturu -O-O- a lze je považovat za deriváty peroxidu vodíku, kde jsou jeden či oba atomy vodíku nahrazeny organickými radikály. Termín zahrnuje také směsi s organickými peroxidy. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jednoho ze sedmi "typů", A až G, na základě výsledků Série testů OSN A až H. Látky žíravé pro kovy jsou látky nebo směsi, které chemickým účinkem poškozují nebo ničí kovy. Tyto látky nebo směsi jsou řazeny do jediné kategorie na základě testů (Ocel: ISO 9328 (II): Ocel typ P235; Hliník: ASTM G31-72 (1990) - neplátovaný typ 7075-T6 nebo AZ5GU-T66). Kritéria GHS jsou míra koroze na povrchu oceli nebo hliníku převyšující 6,25 mm ročně při testovací teplotě 55 C. Zdravotní nebezpečnost Akutní toxicita zahrnuje pět kategorií GHS, ze kterých lze vybrat příslušné elementy relevantní pro dopravu, ochranu spotřebitelů, pracovníků a životního prostředí. Látky se začleňují do jedné z pěti kategorií toxicity na základě LD50 (orální, dermální) nebo LC 50 (inhalace). Poleptání kůže znamená způsobení nevratného poškození kůže po aplikaci testovací látky po dobu až 4 hodiny. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jediné harmonizované kategorie. Podráždění kůže znamená způsobení vratného poškození kůže po aplikaci testovací látky po dobu až 4 hodiny. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jediné harmonizované kategorie. Pro orgány, jako jsou regulátoři pesticidů, které chtějí míce než jednu úroveň podráždění kůže, se poskytuje dodatečná kategorie mírného podráždění. Vážné poškození očí znamená způsobení poškození tkáně oka nebo vážnou fyzikální poruchu zraku, následující po aplikaci testovací látky na přední povrch oka, které není plně vratné do 21 dnů od aplikace. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jediné harmonizované kategorie. Podráždění očí znamená změny v oku následující po aplikaci testovací látky na přední povrch oka, které jsou plně vratné do 21 dnů po aplikaci. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jediné harmonizované kategorie. Pro orgány, jako jsou regulátoři pesticidů, které chtějí více než jednu úroveň podráždění očí, lze vybírat jednu ze dvou podkategorií, v závislosti na tom, zda jsou změny vratné do 21 nebo do 7 dnů. 15

16 Senzibilizace dýchacích orgánů znamená, že látka po inhalaci vyvolává hypersenzitivitu dýchacích cest. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jediné harmonizované kategorie. Senzibilizace kůže znamená, že látka po kontaktu s kůží vyvolává alergickou reakci. Definice "senzibilizace kůže" je ekvivalentní "kontaktní senzibilizaci". Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jediné harmonizované kategorie. Mutagenita v zárodečných buňkách znamená, že činidlo způsobuje zvýšený výskyt mutací v populaci buněk a/nebo organismů. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jedné ze dvou harmonizovaných kategorií. Kategorie 1 má dvě podkategorie. Karcinogenita znamená, že látka nebo směs látek vyvolává nádorové bujení nebo zvyšuje jeho výskyt. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jedné ze dvou harmonizovaných kategorií. Kategorie 1 má dvě podkategorie. Toxicita pro reprodukci zahrnuje nežádoucí účinky na pohlavní funkci a plodnost u dospělých mužů a žen, stejně jako vývojovou toxicitu u potomků. Látky a směsi s reprodukčními nebo vývojovými účinky se řadí do jedné ze dvou kategorií, "známý nebo předpokládaný" a "podezřelý". Kategorie 1 má dvě podkategorie pro reprodukční a vývojové účinky. Látky, které mohou znamenat nebezpečí pro kojence, mají samostatnou kategorii, Účinky při nebo prostřednictvím kojení. Toxicita pro specifické cílové orgány (TOST) je třída, která rozlišuje mezi jednorázovou a opakovanou expozicí pro účinky na cílové orgány. Všechny významné účinky na zdraví, jinak specificky nezahrnuté do GHS, které mohou narušit funkci, jak vratně tak nevratně, ihned nebo s prodlevou, jsou zahrnuty do třídy nesmrtelné toxicity pro specifické cílové orgány (TOST). Narkotické účinky a podráždění dýchacích orgánů se považují za systémové účinky pro cílové orgány následující po jednorázové expozici. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti pro jednorázovou expozici jsou řazeny do jedné ze tří kategorií. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti pro opakovanou expozici jsou řazeny do jedné ze dvou kategorií. Nebezpečí při vdechnutí zahrnuje akutní účinky, jako je chemická pneumonie, různého stupně postižení dýchacích orgánů nebo smrti po vdechnutí. Vdechnutí je vstup kapaliny nebo tuhé látky přímo přes ústní nebo nosní dutinu, anebo nepřímo vdechnutím zvratků, do průdušnice a dolních cest dýchacích. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jedné ze dvou kategorií na základě jejich viskozity. Nebezpečnost pro životní prostředí Akutní nebezpečí pro vodní prostředí znamená přirozenou vlastnost materiálu způsobovat při krátkodobé expozici poškození vodních organismů. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazeny do jedné ze tří kategorií na základě akutní toxicity: LC50 (ryby), EC50 (korýši) nebo ErC50 (řasy nebo jiné vodní rostliny). V některých regulačních systémech mohou být tyto kategorie pro některé sektory dále děleny nebo rozšiřovány. Chronické nebezpečí pro vodní prostředí znamená potenciální nebo skutečné vlastnosti materiálu způsobovat nežádoucí účinky na vodní organismy při expozicích, které jsou určeny v relaci k životnímu cyklu organismů. Látky a směsi této třídy nebezpečnosti jsou řazey do jedné ze čtyř kategorií na základě toxicity a 16

17 osudu v životním prostředí: LC 50 (ryby), EC 50 (korýši) nebo ErC 50 (řasy nebo jiné vodní rostliny), a degradace nebo bioakumulace. Klasifikace směsí Přístup GHS ke klasifikaci směsí z hlediska nebezpečnosti pro zdraví nebo životní prostředí je komplexní. Používá se vrstvený přístup a záleží na množství dostupných informací o směsi samotné a o jejích složkách. Principy, které byly vyvinuty pro klasifikaci směsí, staví na existujících systémech, jako je například systém Evropské unie pro klasifikaci přípravků uložený Směrnicí 1999/45/EC. Proces pro klasifikaci směsí je založen na těchto krocích: 1. Pokud jsou k dispozici toxikologická nebo ekotoxikologická data pro směs jako takovou, bude klasifikace směsi založena na těchto datech. 2. Pokud data pro směs nejsou k dispozici, použijí se odpovídající "přemosťovací principy" (bridging principles) s daty pro složky a/nebo pro podobné směsi. 3. Nejsou-li k dispozici ani data pro směs jako takovou (1), ani nelze použít přemosťovací principy (2), použijí se ke klasifikaci směsi výpočtové nebo zlomové hodnoty popsané ve specifickém koncovém bodě. Výstražné symboly nebezpečnosti GHS01 - výbušné látky GHS02 - hořlavé látky GHS03 - oxidační látky GHS04 - plyny pod tlakem GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS06 - toxické látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí 17

18 Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty) Standardní věty o nebezpečnosti pro fyzikální nebezpečnost: H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. atd. Standardní věty o nebezpečnosti pro zdraví H300 Při požití může způsobit smrt. H301 Toxický při požití. atd. Standardní věty o nebezpečnosti pro životní prostředí H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. atd. Doplňující informace o nebezpečnosti Fyzikální vlastnosti EUH 001 Výbušný v suchém stavu. EUH 006 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. EUH 014 Prudce reaguje s vodou. atd. Vlastnosti související se zdravím EUH 029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. atd. 18

19 POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ (P-VĚTY) Pokyny pro bezpečné zacházení všeobecné P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. atd. Pokyny pro bezpečné zacházení prevence P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. vlhkem. P235+P410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. atd. Pokyny pro bezpečné zacházení reakce P301 PŘI POŽITÍ: P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ: P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P304 PŘI VDECHNUTÍ: P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P306 PŘI STYKU S ODĚVEM: P307 PŘI expozici: P308 PŘI expozici nebo podezření na ni: P309 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení..p340 Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P341 Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P342 Při dýchacích potížích: P370+P380 V případě požáru: Vykliďte prostor. P370+P380+P375 V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. P371+P380+P375 V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. atd. 19

20 Pokyny pro bezpečné zacházení skladování P401 Skladujte P402 Skladujte na suchém místě. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P404 Skladujte v uzavřeném obalu. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 C/122 F. atd. Pokyny pro bezpečné zacházení odstraňování P501 Odstraňte obsah/obal atd. Úplný seznam H, P vět a také na žáci studijní materiály odborné předměty Kromě označení GHS se často objevuje také zkratka CLP. Tak tedy něco málo o tomto značení: CLP/GHS Klasifikace, označování a balení látek a směsí (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP) bylo přijato Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2008 po přibližně 18 měsíců trvajícím schvalovacím procesu. Účelem nařízení CLP je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb chemických látek, směsí a některých specifických předmětů. Toho lze dosáhnout: vytvořením jednotného systému klasifikace látek a směsí a pravidel označování a balení nebezpečných látek a směsí uložením povinnosti výrobcům, dovozcům a následným uživatelům klasifikovat látky a směsi uváděné na trh, dodavatelům označovat a balit látky a směsi uváděné na trh a výrobcům, výrobcům předmětů a dovozcům klasifikovat látky, které nejsou uváděny na trh a které podléhají registraci nebo oznámení podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) uložením povinnosti výrobcům a dovozcům látek oznámit Evropské agentuře pro chemické látky ty klasifikace a prvky označení, které nebyly předloženy v rámci registrace dle nařízení REACH stanovením seznamu látek s jejich harmonizovanými klasifikacemi a prvky označení na úrovni Společenství stanovením seznamu klasifikací a označení látek 20

Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12

Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12 Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12 Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Vydaná podle 44a odstavce 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

mezinárodní chemický název: Hydrocarbons, C 4 : +420 476 161 111 fax: +420 476 619 553 unipetrolrpa@unipetrol.cz www.unipetrolrpa.

mezinárodní chemický název: Hydrocarbons, C 4 : +420 476 161 111 fax: +420 476 619 553 unipetrolrpa@unipetrol.cz www.unipetrolrpa. ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Tabulka obsahuje identifikátory (názvy a identifikační čísla) produktu, který je na trh uváděn pod obchodním názvem: C4

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praktiku Práce v laboratoři, kde jsou prováděny organické syntézy, je vždy spojena s určitým rizikem ohrožení zdraví a bezpečnosti. Tato skutečnost plyne z nakládání

Více

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl.

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl. Strana 1/8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název, č. výr. 51586, č. výr. 51545 Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 30.3.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 83/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání 20. června 2011 Datum revize Číslo revize 0 Strana 1 (celkem 9) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení Název výrobku

Více

Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích

Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích Příručku zpracovaly mezinárodní sekce pro prevenci společnosti ISSA. Další informace lze získat zde: 3 Chemická Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích rizika Identifikace a hodnocení nebezpečí;

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Datum vydání / revize: 27. května 2013 Datum tisku: 28. května 2013 Verze: 1.1 Strana: 1 (celkem 10) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní označení

Více

AKRYLKOMBINAČNÍ ZÁKLADNÍ BARVA

AKRYLKOMBINAČNÍ ZÁKLADNÍ BARVA Datum vydání / revize: 27. května 2013 Datum tisku: 28. května 2013 Verze: 1.1 Strana: 1 (celkem 10) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní označení

Více

Hmotnost nebo objem podle 20 odst. 5 písm. g) zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění, jde-li o směsi určené k prodeji spotřebiteli.

Hmotnost nebo objem podle 20 odst. 5 písm. g) zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění, jde-li o směsi určené k prodeji spotřebiteli. Datum vydání: 3.5.2004 Strana: 1 ze 24 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání / revize: 3. června 2015 Datum tisku: 3. června 2015 Verze: 1.1 Strana: 1 (celkem 19) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní označení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010 Strana: 1 / 11 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy: - Chemický popis: Suchá omítková a maltová směs obsahující cement, anorganická

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 BETOLIT EP 0- DC, W, FR, TH, NF, IP, flex složka A 0. října 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku

Více

(ES) 1907/2006 (REACH),

(ES) 1907/2006 (REACH), ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Kód produktu : 527 Popis produktu : Tvrdidlo pro nátěrové hmoty. Rozpouštědlový. Typ produktu : Kapalné.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5%

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5% 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 1.2 Identifikátor výrobku Obchodní název: Mezinárodní chemický název / CAS Kyselina sírová / 7664-93-9 Identifikační číslo: 016-020-00-8

Více

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky Diplomová práce Autor

Více

30078/30079. Obchodní název Parfém: Barva:

30078/30079. Obchodní název Parfém: Barva: 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: ARO Tržní druhy: Obchodní název Parfém: Barva: ARO WC čistič Oceán Modrá ARO WC čistič Borovice Zelená Strana 1/7 Identifikační

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES. 1907/2006, ve znění nařízení EU. 453/2010 Nízkosirné palivo na bázi použitých minerálních olejů

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES. 1907/2006, ve znění nařízení EU. 453/2010 Nízkosirné palivo na bázi použitých minerálních olejů BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AR TO1 Chemický název: Topný olej,těžký topný olej,zbytkový 1.2 Příslušná

Více

ŘEDIDLO do syntetických nátěrových hmot pro stříkání

ŘEDIDLO do syntetických nátěrových hmot pro stříkání Datum revize 20. března 2015 Datum tisku 20. března 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení Název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 1.0

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 1.0 Strana: 1 / 12 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Lignofix SYNTETICKÁ TENKOVRSTVÁ LAZURA Další názvy: - Varianta/odstín: hemlock, jilm,

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01418 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Tekutý

Více

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Číslo indexu : Není uvedeno. Číslo EC : Není uvedeno Registrační číslo podle REACH Číslo CAS : 112-07-2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU, MARKETINGU A LOGISTIKY EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ Lenka Müllerová Přechodový ročník 1 Prohlášení : Prohlašuji, že předložená

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více