Rámcovou kupní smlouvu č. (dále jen Smlouva )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcovou kupní smlouvu č. (dále jen Smlouva )"

Transkript

1 G7, a.s., identifikační číslo (IČ): , DIČ: CZ , se sídlem Litvínov, Tylova 541, PSČ: 43601, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B., vložce 722, statutární orgán představenstvo, jednající předsedou představenstva panem Milanem Kanalošem, na straně jedné dále jen Prodávající a., identifikační číslo (IČ):., DIČ:, se sídlem.. PSČ:., zapsaná v obchodním rejstříku u. soudu v.. v oddíle, vložce.., statutární orgán.., na straně druhé, dále jen Kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou kupní smlouvu č. (dále jen Smlouva ) I. předmět smlouvy Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího prodávat Kupujícímu níže uvedené zboží za podmínek dohodnutých v této smlouvě v souladu s 409 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku: - pohonné hmoty, tj. motorovou naftu, automobilový benzin, případně i jiné výrobky dle konkrétní objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím (dále jen zboží ) Kupující se zavazuje toto zboží odebrat a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu včetně příslušné sazby spotřební daně a DPH. Tato Smlouva upravuje podmínky dodávek zboží s tím, že koupě a prodej zboží se bude uskutečňovat na základě závazných objednávek Kupujícího adresovaných Prodávajícímu prostřednictvím u nebo faxu, a to následujícími kontaktními osobami Kupujícího: Na objednávky zaslané nebo podepsané osobou, která není uvedena na výše uvedeném seznamu nebude brán zřetel. II.

2 Dodací podmínky a jakost zboží 1) Zboží bude dodáváno do místa určení v železničních nebo automobilových cisternách, podle druhu a množství zboží, zejména u AdBlue ve speciálních nádobách určených pro přepravu, event. pro skladování (kanystry, IBC kontejnery), a to prostřednictvím vlastní dopravy Kupujícího, smluvním dopravcem Kupujícího nebo prostřednictvím smluvního dopravce Prodávajícího. 2) V případě vlastní dopravy Kupujícího či jeho smluvního dopravce se zavazuje Kupující předat Prodávajícímu seznam vozů a řidičů, kterými bude realizována přeprava zboží a předložit Prodávajícímu potřebné doklady, týkající se jednotlivých dopravních prostředků. 3) Dodávky zboží budu realizovány na základě písemných učiněných Kupujícím (dále rovněž objednávka zboží). Formulář písemné objednávky, který je dostupný pro Kupujícího v písemné formě v sídle Prodávajícího nebo v elektronické podobě na je možné na vyžádání obdržet i faxem. Objednávku zboží postačí zaslat Prodávajícímu em nebo faxem objednávek (ve výjimečných případech telefonem), musí však být učiněna v pracovní dny alespoň 24 hodin před požadovanou dobou dodání. V objednávce zboží je Kupující povinen určit čas a místo dodání, množství a druh požadovaného zboží, včetně parity dodání. Prodávající je povinen objednávku zboží potvrdit nejpozději do 12 hodin od jejího obdržení. Potvrzením objednávky zboží vzniká stranám závazek k dodávce a odběru zboží způsobem a v rozsahu podle objednávky zboží, a to za dohodnutou cenu. Prodávající se zprostí míry odpovědnosti dodat zboží Kupujícímu včas, je-li prodlení způsobeno vyšší mocí, tj. okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 4) Bude-li zboží dodáváno z místa plnění do místa určení prostřednictvím smluvní přepravy Prodávajícího, zavazuje se Kupující uhradit náklady za tuto smluvní přepravu s tím, že Prodávající je povinen Kupujícího na jeho žádost předběžně informovat o předpokládané výši těchto nákladů. 5) Kupující je povinen v případě dodání zboží prostřednictvím vlastní dopravy Kupujícího či smluvního dopravce Kupujícího dodat Prodávajícímu nejpozději se závaznou objednávkou seznam osob oprávněných k převzetí zboží, tj. k potvrzení dodacího listu nebo železničního nákladního listu v místě dodání. 6) Jakost dodávaného zboží se řídí technickou normou viz níže: - ČSN EN590,ČSN EN228, - ČSN EN656508,ČSN EN656516, ČSN EN , ČSN ) Za doklad nutný k převzetí a užívání zboží ve smyslu 417 obchodního zákoníku se považuje dodací list nebo přepravní list s náležitostmi podle příslušného přepravního řádu, bude-li plněno prostřednictvím veřejného dopravce. 8) Zboží s obchodním označením MEŘO bude dopravováno buď do jiného daňového skladu v režimu podmíněného od spotřební daně s AAD dokladem, resp. ead a nebo bude zboží propuštěno do volného daňového oběhu, přičemž v tomto případě je nutné, aby kupující byl držitelem zvláštního povolení dle 13 zákona o spotřební dani. Před uskutečněním první dodávky zboží je kupující povinen předložit prodávajícímu osvědčení o daňovém skladu, kam bude zboží dopravováno, anebo zvláštní povolení dle 13 zákona o spotřební dani. Nepředložíli Kupující potřebné doklady nebo uvede Prodávajícího v omyl, odpovídá za vzniklou škodu způsobenou Prodávajícímu. 9) Smluvní strany se dohodly na tom, že pro určení množství dodaného zboží bude rozhodující hodnota naměřená v čase složení na počítadle dopravce při 15 ºC. III. Kupní cena a platební podmínky 1) Kupní cena zboží prodávaného obvykle v litrech při 15 ºC či tunách bude stanovena v korunách českých za jeden litr při 15 ºC či jednu tunu dodaného zboží dle dodacího listu. Cena zahrnuje příslušnou spotřební daň. Prodávající je plátcem DPH, kupní cena bude kupujícímu účtovaná včetně daně z přidané hodnoty. Smluvní strany se zavazují, že kromě jiného, pro tvorbu ceny budou vycházet z normy upravující dopravu, přepravu nákladů, zodpovědnost při řešení případných rizik, pojištění zboží, přechod vlastnictví ke zboží, budou uznávat platné dodací doložky mezinárodních pravidel INCOTERMS 2000 vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC) a v souvislosti s tím smluvní strany prohlašují, že jsou pro ně závazná. Prodávající

3 si vyhrazuje právo, před vlastní expedicí zboží, a to s ohledem na druh zboží a způsob přepravy, stanovit Kupujícímu při potvrzení objednávky, v jaké paritě dodá objednané zboží. 2) Kupní cena zboží bude určována na základě cenové nabídky Prodávajícího, kterou Prodávající zašle em nebo faxem. Cenová nabídka platí od podání cenové nabídky, popřípadě od data účinnosti nabídky uvedené v této nabídce, do jejího odvolání, zpravidla však jeden kalendářní den až týden. Na základě dohody smluvních stran bude cena fixována na dohodnuté období. 3) Kupní cenu dodaného zboží vyúčtuje Prodávající Kupujícímu daňovým dokladem-fakturou vystaveným v souladu s dodacím listem potvrzeným Kupujícím, nebo smluvním přepravcem Kupujícího. 4) Splatnost kupní ceny se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne dodávky zboží. Prodávající vystaví daňový doklad na základě potvrzeného dodacího listu a aktuální ceny zboží a bez zbytečného odkladu zašle na adresu Kupujícího. Při pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. V případě, že Kupující neobdrží fakturu do sedmi dnů od dodání zboží, je povinen neprodleně informovat Prodávajícího. Bude-li mít Kupující vůči Prodávajícímu více splatných peněžitých závazků, a výše platby poukázané Prodávajícímu nepostačuje na splnění všech těchto závazků, budou splněny závazky nejdříve splatné, nedohodnou-li se strany jinak. 5) V případě prodlení Kupujícího s placením kupní ceny uvedené na faktuře, zaplatí Kupující Prodávajícímu za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den z fakturované částky. IV. Zajištění úhrady kupní ceny a kreditní limit 1) Prodávající touto smlouvou stanovuje Kupujícímu kreditní limit ve výši.. Kč /slovy.. /. Do výše tohoto kreditního limitu bude Prodávajícím uvolňováno zboží dle objednávek Kupujícího. 2) Kreditní limit se stanoví dle bonity, pojištění a ručení Kupujícího. Součet nesplacených pohledávek (součet kupních cen zboží dodaného Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy) z kupních cen zboží, které Kupující objednal nebo odebral a dosud neuhradil a příslušné DPH, případně z dopravného, nesmí být vyšší, než stanovený limit. 3) Kupující je povinen zajistit svůj budoucí závazek zaplatit kupní ceny za dodané zboží dle této smlouvy do výše kreditního limitu stanoveného touto smlouvou, a to formou pojistného limitu pohledávek u pojišťovací společnosti Prodávajícího nebo jiným způsobem akceptovatelným pro Prodávajícího. 4) Prodávající se zavazuje expedovat zboží až do výše kreditního limitu a průběžně vystavovat platební (účetní) doklady. 5) Sníží-li pojišťovna zajišťující pohledávky Kupujícího výši pojistného krytí (limit pojistného plnění), Kupujícímu vzniká právo snížit, a to bez souhlasu Prodávajícího výši kreditního limitu, který Prodávajícímu poskytuje. 6) V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za dodávky zboží, má Prodávající právo rozhodnout, že: a) dosud nesplněná dodávka zboží nebude, do doby splnění závazku Kupujícího zaplatit již splatnou kupní cenu, realizována, b) další dodávka zboží bude realizována na platbu předem, c) odstoupí od Smlouvy, je-li prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny delší než 30 kalendářních dnů, d) uplatní zajištění úhrady poskytnuté dle čl. IV této smlouvy. V. Odstoupení od smlouvy 1) Prodávající může od této smlouvy písemně odstoupit: a) jestliže je Kupující v likvidaci, byl prohlášen konkurz popřípadě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, b) v souladu s ustanovením článku VI. odst. 3 c) jestliže Kupující poruší závazek stanovený v čl. VI. odst. 1 této smlouvy d) v souladu s článkem IV odst. 6), písm. c) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv a povinností do té doby vzniklých. 2) Účinky odstoupení nastávají dnem doručení Kupujícímu.

4 VI. Další ujednání 1) Kupující se dále zavazuje neprodleně oznamovat Prodávajícímu každou změnu v personálním obsazení svého statutárního orgánu a každou změnu ovládající osoby Kupujícího ve smyslu 66a obchodního zákoníku a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy tato změna nastane. 2) Statutární zástupce Kupující má z titulu této Smlouvy povinnost zjišťovat alespoň jedenkrát měsíčně níže uvedené informace potřebné pro likviditu jeho závazků k Prodávající a neprodleně, nejpozději do 15. dne v měsíci informovat Prodávajícího zjistí-li, že : a. má neuhrazené peněžité závazky vůči dalším věřitelům po dobu delší 14 dnů po lhůtě splatnosti; b. své závazky není schopen dlouhodobě plnit ve lhůtách splatnosti; c. zastavil platby nebo podstatné části svých peněžitých závazků vůči některému ze svých věřitelů; d. byl podán návrh příslušnému soudu na zahájení insolvečního řízení některým z věřitelů nebo vstoupil do likvidace; e. předlužený a bude postupovat ve znění z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 3) Pro doručování písemností platí, že doručování veškerých písemností se provádí na adresu sídla/bydliště smluvních stran, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě jakékoli změny adresy sídla/bydliště je smluvní strana, u které změna nastala, povinna oznámit tuto změnu druhé smluvní straně prokazatelným způsobem nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy tato změna nastala. V případě, že se adresáta písemnosti nepodaří zastihnout, bude písemnost uložena u subjektu provádějícího doručení této písemnosti a adresát bude vhodným způsobem vyzván k vyzvednutí této písemnosti. Nevyzvedne-li si adresát písemnost v úložní lhůtě, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení této písemnosti nedozvěděl. 4) Prodávající si vyhrazuje právo písemně odstoupit od této smlouvy v případě, že změna statutárního orgánu Kupujícího popřípadě jeho ovládající osoby bude Prodávajícím vyhodnocena pro další trvání této smlouvy jako vysoce riziková. Odstoupení je účinné okamžikem doručení Kupujícímu. 5) Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající z této smlouvy, u nichž to připouští zákon, včetně otázek její platnosti, nevyřešené smírnou cestou, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů jediným rozhodcem jmenovaným Společenství čerpacích stanic ČR se sídlem Riedlova 919, Desná III., a to jen na zaklade písemných podkladu stran sporu, bez konaní ústního jednaní, podle principu spravedlnosti. Smluvní strany se dohodly, že v otázce náhrady nákladů v rozhodčím řízení se použije příslušných ustanovení občanského soudního řádu. VII. Závěrečná ustanovení 1) Tato Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Platnosti a účinnosti nabývá dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany mohou tuto dohodu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně s tím, že výpovědní lhůta je 3 měsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Podmínkou pro ukončení smlouvy ze strany Kupujícího je vyrovnání všech závazků a pohledávek. 2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, na základě dohody obou smluvních stran. 3) Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) pro dodávky ropných produktů a biopaliv, vydanými G7, a.s.. 4) VOP jsou zveřejněné a dostupné pro Kupujícího v písemné formě v sídle Prodávajícího nebo v elektronické podobě na Kupující podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil s VOP a tyto akceptuje, rovněž to, že prodávající má právo provádět změny ve VOP, že prodávající tyto změny bude zveřejňovat na svých webových stránkách a rovněž to, že tyto

5 budou účinné a pro Kupující závazné okamžikem zveřejnění VOP na Prodávající nemá povinnost aktualizované VOP doručovat Kupující. 5) Práva a povinnosti výslovně neupravené VOP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku v platném znění, příslušnými obecně závaznými daňovými a celními předpisy a pravidly INCOTERMS ) Tato kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři. 7) Podpisem této smlouvy pozbývá platnost předtím uzavřené právní úkony, jejichž předmět plnění je totožný, obdobný nebo by byl ve vztahu k této smlouvě byl duplicitní, a rovněž ty, které by byly v kolizi s touto smlouvou. Strany se zavazují nároky, které z těchto, před touto smlouvou uzavřených, právních úkonů vznikly, bezezbytku vypořádat. 8) Každá smluvní strana prohlašuje, že tato dohoda byla podepsána jeho oprávněným zástupcem a proto se bezvýhradně zavazuje, že druhé smluvní straně uhradí celkovou škodu a ušlý zisk, které jí vzniknou vinou nepravdivosti tohoto prohlášení. 9) Smluvní strany se dohodly na uchování informací vycházející ze spolupráce v režimu diskrétnosti a zajistit vzájemně nemožnost jejich zneužití. Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a výslovně prohlašují, že právní úkon byl učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy. V Litvínově, dne: Prodávající. Kupující

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti KOBZ s.r.o., IČ: 268 86 995, se sídlem: Jezernice č. p. 42, PSČ 751 31 (dále jen jako sídlo ), zapsané u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40940 I.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Vznik kupní smlouvy

1. Úvodní ustanovení. 2. Vznik kupní smlouvy Všeobecné obchodní podmínky společnosti SAPLER a. s., IČO: 258 25 691, se sídlem: Karviná - Nové Město, Sportovní 1829/7, PSČ 735 06, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2070 1. Úvodní

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále též VDP ) upravují vztahy při dodávkách zboží

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva ) BAYER s.r.o., IČ: 00565474, DIČ: CZ00565474 se sídlem: Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3.

Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3. Quart Construct, s.r.o., IČ: 29237271, sídlem v Pohořelicích, Pšeničná 284, PSČ: 691 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67567 Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky verze 140101

Všeobecné obchodní podmínky verze 140101 Všeobecné obchodní podmínky verze 140101 společnosti PATRON Bohemia a.s., IČ: 616 76 314, se sídlem: Českolipská 3419, Mělník, PSČ 276 01 1. Rozsah a platnost obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní

Více

"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB 5141400874 I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká 100 35746 Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: 002 59 608 DIČ: Není plátcem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky společnosti MERTEN DENTAL s.r.o., IČ: 24772321, se sídlem: Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141 00, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíle C, vložce 173069 1. Úvodní ustanovení 1.1

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o.

VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost JIROUT REKLAMY s.r.o. (provozovatel webových

Více

IV. Omezení náhrady škody Schneider Electric CZ, s. r. o.,

IV. Omezení náhrady škody Schneider Electric CZ, s. r. o., Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o. IČO: 60467550 se sídlem Praha 8, Thámova 13, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více