OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY Nákup do ruky. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽBY Nákup do ruky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY Nákup do ruky. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽBY Nákup do ruky"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY Nákup do ruky I. Služba popis, podmínky, omezení II. Změny Obchodních podmínek III. Dostupnost Služby IV. Odpovědnost V. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním VI. Závěrečná ustanovení PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽBY Nákup do ruky I. Ceny a cenové podmínky II. Dostupnost zboží III. Uzavření kupní smlouvy IV. Zadání, změna zrušení poptávky Zákazníkem V. Doručení a převzetí VI. Placení VII. Vrácení zboží nepodléhající rychlé zkáze VIII. Vratné zálohované obaly IX. Reklamace X. Ostatní ustanovení XI. Kontaktní údaje zákaznické podpory Obchodní podmínky: I. Služba popis, podmínky, omezení Tyto Obchodní podmínky stanoví podmínky pro užití služby Nákup do ruky dále také jako Služba, dostupné společností ZKD Sušice prostřednictvím přepravce, kterým je Česká pošta s.p. K využití Služby je oprávněna pouze fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s Obchodními a Produktovými podmínkami, dá souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen Zákazník ). Zákazníkem se rozumí fyzická osoba. Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi zboží mezi společností ZKD Sušice a Zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží poptávané Zákazníkem prostřednictvím doručení doručovatelem České pošty s.p. je doručeno do místa určeného Zákazníkem a současně Zákazníkem převzato. Dostupnost zboží prezentovaného v nabídkovém letáku popřípadě na je vázána na skladové zásoby a společnost ZKD Sušice dostupnost zboží negarantuje. Veškeré poptávky a následný nákup zboží prostřednictvím doručení doručovatelem České pošty s.p. se řídí těmito podmínkami. 1

2 Zákazník bere na vědomí, že za zboží lze platit pouze při převzetí v hotovosti. Není možné za doručené zboží platit například prostřednictvím platební karty nebo poukázek a stravenek. II. Změny Obchodních podmínek Společnost ZKD Sušice je oprávněna kdykoli změnit Obchodní podmínky. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na Zákazník, který poptává zboží prostřednictvím Služby, souhlas s podmínkami vyslovuje podpisem objednávky. Společnost ZKD Sušice je oprávněna Službu kdykoli ukončit. III. Dostupnost Služby Společnost ZKD Sušice vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění Služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty, není možné Zákazníkovi poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti Služby Nákupu do ruky a její bezporuchovost. V případě, že dojde k omezení Služby a její dostupnosti, může Zákazník tento problém nahlásit na zákaznické telefonické lince a společnost ZKD Sušice se pokusí omezení bez zbytečného odkladu odstranit. Společnost ZKD Sušice usiluje o co nejširší dostupnost Služby a její postupné rozšiřování do dalších oblastí v rámci svého působení. Informaci o dostupnosti Služby Zákazník získá takovým způsobem a v čase, aby mohl Službu využívat, například rozsevem informačních letáků, zveřejněním na inzercí v tisku. IV. Odpovědnost Přestože společnost ZKD Sušice vynakládá maximální úsilí, aby zajistila přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu objednávkového formuláře a nabídce na www stránkách Služby Nákup do ruky není možné Uživateli vždy toto garantovat. Pokud se společnost ZKD Sušice dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu pokud možno v co nejkratší době. Společnost ZKD Sušice nenese odpovědnost zejména za obsah a neoprávněné zásahy na internetových stránek patřících jiným subjektům, které lze navštívit prostřednictvím oficiálních www stránek poskytovatelů Služby, například objednávkového formuláře na Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost společnosti ZKD Sušice za vady produktů, které prostřednictvím Služby Nákup do ruky Zákazník nakoupil ve smyslu obecně závazných právních předpisů. V. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním Společnost ZKD Sušice postupuje při zpracování osobních údajů Zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o ochranně osobních údajů ), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými. 2

3 Zákazník uděluje společnosti ZKD Sušice souhlas se zpracování jím poskytnutých osobních údajů (dále jen Údaje ) podle 5 Zákona o ochraně osobních údajů. Zákazník dává společnosti ZKD Sušice, případně dalším příjemcům, souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem: (1) poskytnutí Služby Nákup do ruky, zejména přijetí poptávky, její zpracování, doručení do místa určení, platebních transakcí, vyúčtování služby, komunikaci se Zákazníkem během realizace poptávky a podobně; (2) poskytnutí těchto údajů České poště s.p. za účelem zajištění doručení zboží; (3) poskytnutí informací Zákazníkovi o produktech, službách a slevových nabídkách společnosti ZKD Sušice (zejména em, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS zpráv). Zákazník souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb Společnost ZKD Sušice prohlašuje, že Údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu. Údaje Zákazník poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím objednávkového formuláře,webové aplikace Nákup do ruky nebo jiným akceptovatelným způsobem pro přijetí a potvrzení objednávky. Souhlas dle tohoto článku může Zákazník kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla společnosti ZKD Sušice, v takovém případě však nemůže být služba Nákup do ruky poskytnuta. Zákazník má právo na: (1) na základě žádosti o informaci ohledně zpracování Údajů je společnost ZKD Sušice povinna takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem sdělení vždy bude informace o: (i) účelu zpracování Údajů; (ii) Údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Zákazníka; a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Údajů. (2) Dále má Zákazník právo: (i) na přístup k Údajům; (ii) požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a (iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti ZKD Sušice. 3

4 (3) Pokud se Zákazník domnívá, že společnost ZKD Sušice či další příjemce provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat společnost o vysvětlení; (ii) požádat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav; nebo (iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. XI. Závěrečná ustanovení Tyto Obchodní podmínky, stejně jako veškeré závazky vzniklé v důsledku užití Služby Nákup do ruky se řídí českým právním řádem. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti ZKD Sušice. Společnosti ZKD Sušice a Česká pošta s.p. neodpovídají za porušení Obchodních nebo Produktových podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jejich odpovědnost. Produktové podmínky: I. Ceny a cenové podmínky Cena zboží se shoduje s cenami, které jsou k datu dodávky aktuální v prodejně ZKD Sušice, která dodávku zajišťovala. Nákup převyšující hmotnost 15 kg bude rozdělen do více nákupů, jejichž doručení bude účtováno samostatně dle ceny za poskytnutí služby. S účinností od je cena služby za doručení nákupu do 15 kg stanovena ve výši 35,00 Kč vč. DPH. Při poptávce váženého zboží ( např. uzeniny, sýry, ovoce a zelenina apod.) si společnost ZKD Sušice vyhrazuje právo na dodání zboží s váhovou odchylkou. Společnost ZKD Sušice však vyvine nejvyšší úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované hmotnosti v poptávce Zákazníka. Taková váhová odchylka není důvodem pro neodebrání zboží. Pokud u zboží, jehož cena je určena podle váhy za měrnou jednotku a jehož povaha to umožňuje, Zákazník poptává počet kusů namísto váhového množství, společnost ZKD Sušice dodá požadovaný počet kusů. Cena pak bude stanovena podle váhy poptávaného počtu kusů takového zboží. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. V ceně za zboží není zahrnuta cena ČP za doručení. Výše ceny služby za doručení je Zákazníkovi dostupná v okamžiku zadávání jednotlivých požadavků poptávky prostřednictvím objednávkového formuláře nebo webové aplikace. 4

5 II. Dostupnost zboží Dostupnost zboží prezentovaného v objednávkovém formuláři a na www stránkách Služby Nákup do ruky je vázána na skladové zásoby a společnost ZKD Sušice dostupnost zboží negarantuje. V případě, že z důvodů, které společnost ZKD Sušice není schopna ovlivnit, nebude dostupné zboží, které Zákazník poptává, společnost ZKD Sušice toto zboží z objednávky vyřadí a Zákazníkovi bude dodáno zboží ostatní obsažené v původní objednávce. III. Uzavření kupní smlouvy Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi zboží mezi společností ZKD Sušice a Zákazníkem je uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží poptávané Zákazníkem prostřednictvím Služby je společností Česká pošta s.p. prostřednictvím doručovatele doručeno do místa určeného Zákazníkem a současně Zákazníkem nebo jinou přítomnou osobou převzato. Zákazník prostřednictvím Služby poptává zboží, které společnost ZKD Sušice prezentuje na objednávkovém formuláři a prostřednictvím Do doby doručení poptávaného zboží Zákazníkovi a jeho převzetí nemůže být žádný úkon společnosti ZKD Sušice vykládán jako akceptace nabídky Zákazníka. Dostupnost zboží prezentovaného na objednávkovém formuláři a prostřednictvím je vázána na skladové zásoby a zboží může být v čase a místě objednávky nedostupné. Služba je určená výhradně jednotlivcům a domácnostem. V žádném případě není určena k nákupu zboží pro podnikatelské účely. Z tohoto důvodu si společnost ZKD Sušice vyhrazuje právo odmítnout poptávku Zákazníka, pokud je podle všech okolností zřejmé, že nejde o poptávku pro domácnost nebo jednotlivce., nebo že jde o objednávku v rozporu s charakterem Služby. Poptávka Zákazníka bude přijata a k uzavření kupní smlouvy dojde pouze v případě, že Zákazník nebude požadovat vystavení a opravu daňového dokladu dodaného společně s objednaným zbožím v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není možno předat pouze část nákupu, protože technicky není proveditelné v okamžiku převzetí a předání zboží provést opravu daňového dokladu. IV. Zadání, změna zrušení poptávky Zákazníkem Zákazník zadává svoji poptávku prostřednictvím Vyplněného objednávkového formuláře předaného doručovateli České pošty s.p. Vyplněného objednávkového formuláře vloženého do sběrné poštovní schránky Prostřednictvím aplikace na Po zadání objednávky a jejím předání již není možná změna objednávky. Zrušení objednávky nebude společností ZKD Sušice akceptováno. Zboží je doručováno v pracovních dnech v týdnu od 8:00 hod. do 18:00 hod, tedy není doručováno v sobotu a neděli. V. Doručení a převzetí 5

6 Zákazník při poptávce zboží do objednávkového formuláře, nebo prostřednictvím internetových stránek zadává adresu místa doručení jím poptávaného zboží. Zboží je doručeno k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy prostřednictvím doručovatele České pošty s.p., jejíž adresa byla uvedena v poptávce Zákazníka jako místo doručení. Společnosti ZKD Sušice a Česká pošta s.p. usilují o doručení v přiměřeném čase, avšak nenesou žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nebylo možné bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit. Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. V případě, že doručovatel České pošty s.p. má při předání objednaného zboží pochybnosti o věku osoby přebírající doručené zboží, je oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu k prokázání věku. Pokud nebude prokázáno, že jde o osobu starší 18 let a nebude možné převzetí jinou osobou, doručovatel České pošty s.p. zboží zákazníkovi nepředá. V případě, že na místě určeném Zákazníkem nebude osoba způsobilá k převzetí zboží nebo nebude nikdo zastižen, bude zákazník kontaktován telefonicky doručovatelem České pošty s.p. a bude případně dojednán jiný způsob popřípadě místo předání. V případě že nebude možné zákazníka kontaktovat a objednané zboží mu předat, nemá zákazník nárok na dodání objednaného zboží podle původní objednávky v jiném termínu. V případě požadavku Zákazníka na opětovné doručení bude nutné aby Zákazník uskutečnil novou objednávku. VI. Placení Úhradu ceny zboží a Služby za doručení nákupu je možné provézt pouze v hotovosti bankovkami přiměřené hodnoty předáním doručovateli České pošty s. p. v okamžiku předání zboží. Za zboží a doručení není možné platit jakýmkoliv bezhotovostním způsobem, stravenkami, šeky, slevovými kupony či poukazy. VII. Vrácení, reklamace zboží nepodléhající rychlé zkáze Zákazník má právo nepřevzít nákup, který je viditelně poškozený. V tomto případě nebude Zákazníkovi předána ani nepoškozená část nákupu. Zákazník je oprávněn dodatečně reklamovat zboží v souladu s reklamačním řádem a v souladu s ostatními právními předpisy ve lhůtách daných zákonem. Pro vyloučení všech pochybností, nelze vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze ( s ohledem na dobu spotřeby dle Zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích), opotřebení nebo zastarání, audio nebo video nahrávky a počítačové programy, porušil-li Zákazník jejich originální obal a dále noviny, periodika nebo časopisy. Zákazník na své náklady vrací zboží v prodejně společnosti ZKD Sušice, která je na dodacím listu uvedena jako vychystávací prodejna, popřípadě se bude telefonicky informovat o jiném způsobu reklamace nebo vrácení zboží. V případě, že bude reklamace uznána a Zákazník se 6

7 nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za vrácené, bude Zákazníkovi cena vraceného zboží vyplacena v hotovosti. Pro vyloučení všech pochybností a nejasností Zákazník bere na vědomí, že v případě vracení zboží podle tohoto článku je rozhodná cena, kterou Zákazník uhradil v okamžiku doručení vraceného zboží. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena ta ustanovení těchto podmínek, která upravují nepřevzetí zboží z jiných důvodů. Současně nejsou tímto článkem dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která mu vyplývají z obecně platných právních předpisů nebo podmínek ve vztahu k uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady zboží (reklamace vadného zboží). VIII. Vratné zálohované obaly Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena u konkrétního produktu. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v provozních hodinách kterékoli provozovny společnosti ZKD Sušice. Zálohované obaly není možno vracet přímo doručovateli České pošty s.p. a požadovat za ně nižší cenu dodaného zboží. IX. Reklamace Společnost ZKD Sušice Zákazníkovi doporučuje, aby nákup, který je při převzetí viditelně poškozený, nepřevzal. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má Zákazník právo uplatnit reklamaci vadného zboží v prodejně společnosti ZKD Sušice, která je na dodacím listu uvedena jako dodávající prodejna, popřípadě se bude telefonicky informovat o jiném způsobu reklamace nebo vrácení zboží. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, uplatní se při reklamaci ustanovení Reklamačního řádu ZKD Sušice dostupného na internetových stránkách ZKD Sušice a na každé prodejně ZKD Sušice. X. Ostatní ustanovení Tyto Obchodními podmínkami Služby Nákup do ruky upravují podmínky Služby a okamžikem uzavření kupní smlouvy se zákazníkem se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Ostatní nespecifikované podmínky a ustanovení se řídí českým právním řádem. Pokud některá ustanovení těchto podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení těchto podmínek, která zůstávají platnými a účinnými. Jestliže společnosti ZKD Sušice a Česká pošta s.p. v případě jednotlivého porušování těchto podmínek nebo dalších podmínek jednotlivých subjektů zprostředkovávajících Službu Nákup do ruky nebo opakovaného porušování neuplatnily svoje práva, která jim v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva jednotlivých subjektů toto plnění vymáhat. Jestliže dojde k prominutí porušení některého ustanovení těchto podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení. Společnosti ZKD Sušice a Česká pošta s.p. neodpovídají za porušení těchto podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 7

8 Společnost ZKD Sušice je oprávněna kdykoli změnit tyto podmínky. Nové nebo změněné podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na Má se za to, že Zákazník, který poptává zboží prostřednictvím Služby Nákup do ruky poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí. Společnost ZKD Sušice si vyhrazuje právo Službu Nákup do Ruky kdykoli ukončit. XI. Kontaktní údaje zákaznické podpory: Služba: Zákaznická telefonická linka: Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. září

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Hora Marek Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Sídlo společnosti : Vršovická 97/832, 100 00, Praha 10 Provozovna : Plzeňská

Více

VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. leaf CEE s.r.o. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. leaf CEE s.r.o. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY leaf CEE s.r.o (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení a předmět VOP a) Tyto VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) a zákonem č. 634/1992

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vydavatel Všeobecných obchodních podmínek 1.1. EXAC s.r.o. se sídlem Praha 5, Zbraslavská 27, PSČ 159 00, IČ: 455 38 140, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu RWE PREMIUM

Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu RWE PREMIUM Všeobecné obchodní podmínky zákaznického programu RWE PREMIUM I. Úvodní ustanovení (sekce Spotřební zboží) Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek http://premium.rwe.cz je společnost RWE Transgas,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČO: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o.

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o. Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 Identifikační číslo: 24769444 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172829

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží;

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží; OS Buldočí naděje, telefon: +420 776 122 156, email: kramek@buldocinadeje.cz (dále jen prodávající ) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.buldocinadeje.cz/

Více

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní subjekt Alexander Svoboda IČ: 68599218, sídlem Zlín, Klabalská I/4289, PSČ 760 01, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahevjakodarek.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, Praha 4 identifikační číslo: 24769444 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tomáš Skoumal Sídlo: Okrouhlá 418/19, Brno - Bohunice, 625 00 Identifikační číslo: 01587285 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna, sp. zn. ZU/MMB/0078002/2014

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej výrobků a zboží společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., se sídlem Bělehradská 1115/33, Vinohrady, 120 00 Praha

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající )

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Pavly Janků Místo podnikání: Za Veterinou 494/5, 503 41 Hradec Králové Identifikační číslo: 65675169 DIČ: CZ7459183061 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Heleny Kalendové, místem podnikání Braunerova 19, Kolín VI, PSČ 280 02, identifikační číslo: 69640092, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více