Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD"

Transkript

1 Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ , se sídlem Hanusova 353/12, Praha 4 Michle, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, reg.č. B 18202, (dále jen Provozovatel ) a zákazníky (dále jen Zákazník ) obchodu provozovaného Provozovatelem na internetové stránce (dále jen Obchod ), kteří mají zájem o dodání předplacené dobíjitelné platební karty se službou mobile2card v režimu tzv. elektronických peněz tak, jak jsou definovány zák. č. 284/2009 Sb., o platebním styku a pravidly platebního schématu MasterCard International, případně jinými (i budoucími) právními nebo regulatorními předpisy a to ve standardu EMV s bezkontaktním čipem, neembosované, anonymní (dále jen Karta ). Vydavatelem Karty a poskytovatelem služeb s ní spojených je společnost Československá obchodní banka a.s., IČ , se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B XXXVI vložka 46 (dále jen ČSOB ). 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) se vztahují na každou Kartu dodanou prostřednictvím Obchodu. 3. Obchod je provozován za účelem distribuce Karty Zákazníkovi. 4. Při distribuci Karty prostřednictvím Obchodu v souladu s těmito Podmínkami nedochází k převodu vlastnického práva ke Kartě, vlastníkem Karty zůstává po celou dobu její platnosti ČSOB. II. Objednávka Karty 1. Zákazník projevuje vůli objednat si Kartu a zaplatit poplatek za její vydání (dále jen Poplatek ) zadáním objednávky prostřednictvím k tomu určeného internetového rozhraní Obchodu. Výše Poplatku je uvedena u příslušné položky Karty v Obchodu. Před odesláním objednávky musí Kupující projevit souhlas s Podmínkami, s výší Poplatku a s výší ceny za doručení Karty (včetně balného, pokud je účtováno). 2. Smlouva o dodání Karty mezi Provozovatelem a Zákazníkem je uzavřena odesláním objednávky Zákazníkem a jejím přijetím Provozovatelem ve formě informativní e- mailové zprávy obsahující přijetí objednávky včetně rekapitulace Poplatku a ceny za doručení Karty (včetně balného, pokud je účtováno) odeslané Zákazníkovi na e- mailovou adresu zadanou Zákazníkem v objednávce. Za přijetí objednávky nelze považovat automaticky odeslanou zprávu potvrzující přijetí objednávky do systému Prodávajícího.

2 III. Dodání Karty 1. Karta je zasílána prostřednictvím České pošty, s.p., a to po uzavření smlouvy o dodání Karty. Karta je zasílána výlučně na území České republiky. Náklady na doručení Karty a balné (je-li účtováno) nese Zákazník a jsou uvedeny v internetovém rozhraní Obchodu pro vytvoření objednávky a jsou zahrnuty v rekapitulaci ceny zboží. 2. Karta je dodána Zákazníkovi odesláním jím zvoleným způsobem na udanou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dodání Karty. Provozovatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu dodání Karty v případě vyčerpání jeho aktuálních skladových zásob Karet; o této skutečnosti je povinen Zákazníka bez zbytečného odkladu informovat. 3. Zvolí-li Zákazník dodání Karty obyčejnou poštovní zásilkou je Karta dodána jejím odesláním na adresu, uvedenou Zákazníkem v objednávce. V takovém případě zvoleného způsobu dodání Karty Zákazník přijímá riziko jejího převzetí na jím udané adrese v objednávce a okamžikem odeslání Karty na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce přechází na Zákazníka nebezpečí škody na ní. Zákazník je povinen zkontrolovat zásilku, ve které je Karta doručována, při jejím převzetí. 4. Zvolí-li Zákazník dodání Karty doporučenou poštovní zásilkou je Karta dodána jejím převzetím ze strany Zákazníka na adrese uvedené v objednávce nebo na pobočce České pošty, s.p., příslušné podle adresy pro doručení Karty uvedené Zákazníkem. Dodáním Karty přechází na Zákazníka nebezpečí škody na ní. Zákazník je povinen zkontrolovat zásilku, ve které je Karta doručována, při jejím převzetí. Pokud je poškozeno balení Karty je Zákazník oprávněn převzetí zásilky odmítnout. 5. Spolu s Kartou je Zákazníkovi rovněž doručen daňový doklad na Poplatek a cenu za dodání karty. 6. Zákazník je v případě zvoleného způsobu dodání Karty doporučenou poštovní zásilkou rovněž povinen poskytnout České poště, s.p., potřebnou součinnost pro doručení zásilky. Zákazník je povinen zásilku převzít a převzetí Karty podpisem potvrdit. 7. Provozovatel nezajišťuje aktivaci Karty. IV. Úhrada Poplatku 1. Zákazník uhradí plnou výši Poplatku včetně nákladů na doručení Karty a balné (pokud je účtováno) dobírkou při jeho převzetí. 2. Rozhodující je výše Poplatku a nákladů na doručení Karty včetně balného (pokud je účtováno) v době zadání objednávky Zákazníkem. V. Zrušení objednávky

3 1. Zákazník může objednávku zrušit jen do uzavření smlouvy o dodání Karty. Provozovatel může do uzavření smlouvy o dodání Karty sdělit Zákazníkovi, že objednávku nepřijímá. 2. Jinak mohou Zákazník a Provozovatel zrušit uzavřenou smlouvu o dodání Karty jen na základě oboustranného souhlasu. 1. Na Kartu není poskytována záruka. VI. Reklamace Karty, odpovědnost za vady 2. V případě, že Karta vykazuje vadu, na kterou nebylo možné přijít při jejím převzetí, a která nevznikla z důvodu na straně Zákazníka nebo jiné osoby, které Zákazník umožnil přístup ke Kartě, je Zákazník oprávněn Kartu reklamovat do 30ti dnů od jejího převzetí. Reklamace je prováděna elektronickou poštou na ovou adresu uvedenou v těchto Podmínkách. V reklamaci Zákazník uvede číslo objednávky a důvod reklamace. Současně s reklamací odešle Zákazník reklamovanou Kartu na adresu uvedenou v těchto Podmínkách, pokud v rámci potvrzení není uvedena jiná instrukce. 3. Provozovatel reklamaci posoudí a informuje Zákazníka o způsobu jejího vyřízení. Za vyřízení reklamace se považuje rovněž její zamítnutí v případě, kdy reklamace nebyla oprávněná nebo nebyla učiněna včas. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů a počíná běžet dnem přijetí reklamované Karty Provozovatelem. 4. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé vadou a užitím Karty. VII. Odstoupení od smlouvy 1. Zákazník je oprávněn odstoupit bez udání důvodů od smlouvy o dodání Karty do 14 dnů po jejím dodání, a to jen za předpokladu, že současně s odstoupením zašle dodanou Kartu, Karta není aktivována a je zabalena v neporušeném originálním balení včetně jeho neporušené perforace, jinak není odstoupení účinné. V případě aktivace Karty i jakéhokoli porušení nebo poškození přebalu Karty není Zákazník oprávněn od smlouvy o dodání Karty odstoupit. 2. V případě, že Zákazník je v souladu s odst. 1 tohoto článku oprávněn odstoupit od smlouvy o dodání Karty, odešle ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto článku Kartu na adresu uvedenou v článku IX odst. 5 této smlouvy spolu s oznámením o odstoupení od smlouvy, s údajem o číslu objednávky a v případě, že požaduje vrácení Poplatku na bankovní účet, též s číslem bankovního účtu. V opačném případě bude Poplatek vrácen prostřednictvím poštovní poukázky. 3. V případě, že Provozovatel zjistí, že stav Karty resp. jejího balení vylučuje právo odstoupit od smlouvy v souladu s odst. 1 tohoto článku, nebo bude-li odstoupení Zákazníka vyhodnoceno Provozovatelem jako neoprávněné, vyrozumí o tom

4 Zákazníka a současně vrátí Kartu na náklady Zákazníka zpět stejným způsobem, jakým byla Provozovateli zaslána. 4. Provozovatel vrátí v případě oprávněného odstoupení Zákazníka od smlouvy Zákazníkovi zaplacený Poplatek, a to do 30 dnů po vrácení Karty. VIII. Nakládání s osobními údaji Zákazníka 1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa pro dodání Karty, fakturační adresa, telefonní kontakt, ová adresa. Provozovatel je oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření smlouvy o dodání Karty, plnění svých závazků z této smlouvy, usnadnění další komunikace se Zákazníkem při realizaci dalších objednávek resp. smluv v budoucnu, pro zasílání nabídek a pro marketingovou komunikaci. Provozovatel je takto oprávněn mimo jiné využívat telefonní číslo a/nebo ovou adresu pro zasílání obchodních sdělení Zákazníkovi. Provozovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje Zákazníka v nezbytném rozsahu České poště, s.p., za účelem doručení Karty a/nebo vyřízení reklamace. 2. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník odvolat. 3. Zákazník má právo na přístup k svým osobním údajům, které Provozovatel zpracovává, na jejich aktualizaci, jakož i na zjednání nápravy v případě, kdy by zpracovávání osobních údajů Zákazníka bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem (v takovém případě může Zákazník požádat Provozovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav). IX. Závěrečná ustanovení 1. Tyto Podmínky se vztahují na všechny smlouvy o dodávce Karty uzavřené při provozování Obchodu mezi Provozovatelem a Zákazníkem. 2. Provozovatel je oprávněn Podmínky měnit, a to formou uveřejnění změněných Podmínek na internetových stránkách, na kterých je provozován Obchod. Pro konkrétní smlouvu o dodávce karty je závazné to znění Podmínek, které bylo platné ke dni zadání příslušné objednávky Zákazníkem. 3. Právní vztahy vzniklé při objednávání Karet a z uzavřených smluv o dodání Karet se řídí právem České republiky. 4. Tyto Podmínky se nevztahují na poskytování služeb spojených s užitím Karty a užíváním služeb s Kartou spojených. 5. Kontaktní údaje:

5 Reklamace, odstoupení od smlouvy, ochrana osobních údajů, dotazy týkající se objednávek v internetovém eshopu: Adresa pro doručování: mobile2card a.s. a.s., Hanusova 353/12, Praha 4, Zákaznický servis služby MYUNICARD: V Praze dne 1. července mobile2card a.s

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní subjekt Alexander Svoboda IČ: 68599218, sídlem Zlín, Klabalská I/4289, PSČ 760 01, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej výrobků a zboží společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., se sídlem Bělehradská 1115/33, Vinohrady, 120 00 Praha

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na www.astrohled.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané v obchodním

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na http://horoskopynamiru.blesk.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Obchodní podmínky. O.K.SERVIS PLUS s.r.o. 1/9 Obchodní podmínky fyzické osoby

Obchodní podmínky. O.K.SERVIS PLUS s.r.o. 1/9 Obchodní podmínky fyzické osoby Obchodní podmínky společnosti O.K.SERVIS PLUS, s.r.o., se sídlem Cukrovarská 957/21b, 196 00 Praha9, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-levne.cz a pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU. shop@smartcoatings.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU. shop@smartcoatings.cz 1. Základní údaje Dodavatel SC PROFESSIONAL s.r.o., se sídlem Na Koželužně 614, 345 06 Kdyně. Dodavatel je zapsán v oddíle C pod vložkou 5441 u Krajského soudu v Plzni. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 61171425

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané soukromou podnikatelkou Annou Němcovou, IČ: 03541517, se sídlem Dejvická 7, Praha 6,

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky. A. Vymezení pojmů. Obchodní podmínky a kupní smlouva: Prodávající a provozovatel internetové prodejny Dermacol.

Obchodní podmínky. A. Vymezení pojmů. Obchodní podmínky a kupní smlouva: Prodávající a provozovatel internetové prodejny Dermacol. Obchodní podmínky A. Vymezení pojmů Obchodní podmínky a kupní smlouva: Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vydavatel Všeobecných obchodních podmínek 1.1. EXAC s.r.o. se sídlem Praha 5, Zbraslavská 27, PSČ 159 00, IČ: 455 38 140, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mentuvshop.cz, provozovaného obchodní společnosti MENTX CZ s.r.o., se sídlem Dašická 1265,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sezendarek.cz Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 se sídlem Brno Ponava,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ Provozovatel: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí 38 772 00 Olomouc IČ: 44936354 Email: obchod@selmy.cz Telefon: +420 602 529 580 olomouc.hnutiduha.cz;

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bezva běžky CZ s.r.o., IČ 020 03 376, se sídlem Boží Dar, Boží Dar 209, PSČ 362 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

Více

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Provozovatel obchodu: WHITE SPIRIT s.r.o. Sídlo společnosti: Rokycany, Čapkova č.p. 1124, PSČ 337 01 IČ: 26376083 DIČ: CZ26376083

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující:

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy. 1. a) Prodávající: 1. b) Kupující: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Číslo stránky 1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu www.majaperly.cz (dále

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Private

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape. Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.cz Provozovatel: FIXTAPE s.r.o., sídlo Náměstí 17/19, Velké Meziříčí,

Více