The Power in relays and timers since 1954 P EHLED 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The Power in relays and timers since 1954 P EHLED 2014"

Transkript

1 The Power in relays and timers since 1954 P EHLED 2014 SPÍNÁNÍ relé do plošných spoj pr myslová relé M ENÍ A KONTROLA OVLÁDÁNÍ BUDOV vazební členy relé s nucen vedenými časová relé elektrom ry kontrolní a m icí relé snímače hladiny napájecí zdroje p ep ové ochrany polovodičová relé impulsn ovládané spínače soumrakové spínače pohybová čidla schodiš ové automaty spínací hodiny stmívače modulární stykače aplikace pro dráhy aplikace pro fotovoltaiku

2 max. proud OVLÁDÁNÍ BUDOV funkce vlastnosti p ístroj ** 12 A ovládání úrovn osv tlení zapínaných a vypínaných svítidel zabudovaným čidlem osv tlení Soumrakové spínače kompaktní - zabudované čidlo (1...80) lx - 1-pólové nebo 2-pólové svítidel - 2 svítidel p i 2 r zných úrovních osv tlení - pro vn jší montáž -krytí IP /10.41/10.42/10.51/ A ovládání úrovn osv tlení zapínaných a vypínaných svítidel externím čidlem osv tlení Soumrakové spínače s odd leným čidlem - externí čidlo v balení - provozní nap tí 230 V AC nebo 24 V AC/DC - soumrakový spínač se spínacími hodinami - nastavitelné osv tlení (1...80) lx nebo ( ) lx - 1 kontakt, ší ka spínače 35 mm - výkonový modul 30 A pro redukci osv tlení 11.01/11.71/11.31/11.41/11.42/11.91 časov nebo astronomicky ovládaný denní nebo týdenní program a vypínání zát ží Spínací hodiny - motorové nebo elektronické - záloha chodu p i výpadku napájení - astrofunkce - nastavení zapnutí a vypnutí podle v pam ti uloženého západu a východu slunce v lokalit - p epínání léto/zima (automaticky u elektronických hodin) - 1 kontakt nebo /12.11/12.31/12.51/12.81/ 12.21/12.22/12.71/12.91/12.92 časov ovládané a vypínání svítidel zejména na schodištích Multifunkční schodiš ové automaty - funkce varování p ed vypnutím - vypínání p i pr chodu nap tí nulou - multifunkční nebo monofunkční - 1 zapínací kontakt 14.01/14.71/14.81/14.91 ** Všechny p ístroje v části OVLÁDÁNÍ BUDOV jsou určeny pro montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ady 10, 18, 26 a 27.

3 max. proud OVLÁDÁNÍ BUDOV funkce vlastnosti p ístroj ** 18 A 12 A a vypínání zát ží ovládané tlačítkem p ivolání pomoci a odsouhlasení p íjmu volání Elektronické implusn ovládané spínače - delší elektrická a mechanická životnost - nehlučné p epínání - provedení do krabice pro sociální za ízení, vypíná 10 min po uvoln ní tlačítka P ivolávací relé - vyvolání a potvrzení p ijetí signálu pomoci - časové zpožd ní 10 min samostatné provedení pro dráhy 13.01/13.11/13.12/13.31/13.61/ 13.81/ W 500 W elektronické ovládání stmívání svítidel Elektronické stmívače s regulovatelnou úrovní osv tlení a pam tí - šetrné a vypínání svítidel - stmívání žárovek, halogenových svítidel s/bez transformátoru nebo p ed adníku, regulovatelných úsporných zá ivek nebo LED svítidel - montáž na DIN-lištu, panel nebo do krabice 15.51/15.81/ /18.51/18.61 a vypínání svítidel ovládané zachycením minimálního pohybu p i identifikaci p ítomnosti nebo zachycením pohybu p i p emís ování Infračervená prezenční čidla, PIR - nastavitelné sv tlení ( ) lx - nastavitelné zpožd ní vypnutí: 12 s, 3 min, 15 min, 35 min - montáž na st nu - nastavení citlivosti ve 4 úrovních: 1, >10, 500, lx - malé rozm ry 8 a vypínání svítidel ovládané zachycením pohybu p i p emís ování Infračervená čidla pohybu, PIR - nastavitelné sv tlení ( ) lx - nastavitelné zpožd ní vypnutí 10 s min - montáž na st nu, do podhled nebo vn jší montáž (IP 54) - malé rozm ry 18.01/18.11/18.21/18.31 a vypínání zát ží ovládané tlačítkem Impulsn ovládané spínače (kroková relé) - 6 r zných sled krok zapnutí a vypnutí - ovládání AC nebo DC - zkušební tlačítko a mechanická indikace stavu - 1 kontakt nebo 2, ší ka spínače 17,5 mm 20.21/20.22/20.23/20.24/20.26/20.28 ** Všechny p ístroje v části OVLÁDÁNÍ BUDOV jsou určeny pro montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ady 10, 18, 26 a 27.

4 max. proud OVLÁDÁNÍ BUDOV funkce vlastnosti p ístroj ** 22.21/22.22/22.23/ A (30 A*) a vypínání zát ží ízené ovládačem Instalační relé s 1 nebo 2 - cívky AC nebo DC - zkušební tlačítko - ší ka stykače 17,4 mm - p íchytka pro popisný štítek - na DIN-lištu ČSN EN TH A (120 A*) a vypínání zát ží ízené ovládačem Instalační stykače - 2-kontaktní stykače - univerzální AC/DC ovládání (bez brumu) - varianta: p epínač ON-AUTO-OFF - mechanická a LED indikace stavu - ší ka stykače 17,5 mm - pomocné, propojovací lišty A (120 A*) a vypínání zát ží ízené ovládačem Instalační stykače - 4-kontaktní stykače - univerzální AC/DC ovládání (bez brumu) - varianta: p epínač ON-AUTO-OFF - mechanická a LED indikace stavu - ší ka stykače 35 mm - pomocné, propojovací lišty A (176 A*) a vypínání zát ží ízené ovládačem Instalační stykače - 4-kontaktní stykače - univerzální AC/DC ovládání (bez brumu) - mechanická indikace stavu - ší ka stykače 53,5 mm - pomocné A (240 A*) a vypínání zát ží ízené ovládačem Instalační stykače - 4-kontaktní stykače - univerzální AC/DC ovládání (bez brumu) - mechanická indikace stavu - ší ka stykače 53,5 mm - pomocné 26.21/26.22/26.23/26.24/26.26/26.28 a vypínání zát ží ovládané tlačítkem Impulsn ovládané spínače (kroková relé) - 6 r zných sled krok zapnutí a vypnutí - ovládání AC - kondenzátor pro ovládání až 15 prosv tlených tlačítek - montáž do krabice nebo na panel - 1 kontakt nebo 2 odd lené od ovládání 27.01/27.05/27.06/27.21/27.25/27.26 a vypínání zát ží ovládané tlačítkem Impulsn ovládané spínače (kroková relé) - 3 r zných sledy krok zapnutí a vypnutí - ovládání AC - kondenzátorový modul pro ovládání až 24 prosv tlených tlačítek - montáž do krabice nebo na panel - 1 kontakt nebo 2 spojené s ovládáním * zapínací proud ** Všechny p ístroje v části OVLÁDÁNÍ BUDOV jsou určeny pro montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ady 10, 18, 26 a 27.

5 max. proud M ENÍ A KONTROLA funkce vlastnosti p ístroj ** 19.21/19.31/19.32/19.41/19.42/19.50/ A 15 A indikace stavu provozu, výb r mezi automatickým a manuálním ovládáním, vysílač analogového signálu, výkonové relé Regulační a signalizační moduly - identifikace stavu provozu - udržení provozu p i poruše - jednostup ové nebo dvoustup ové ovládání p i poruše automatiky - vysílač analogového signálu p i poruše nebo p i uvád ní do provozu - ší ka v modulovém provedení 11,2-17,5-35 mm 70.11/70.31/70.41/70.61/70.62 kontrola sít - podp tí / p ep tí - podp tí + p ep tí - asymetrie fází - sled fází - výpadek fáze - p erušení N-vodiče - s pam tí nebo bez ní M icí a kontrolní relé - kontrolované úrovn nastavitelné nebo pevn dané - pro 1-fázové nebo 3-fázové systémy - pozitivní bezpečnostní logika - LED indikace stavu - ší ka 17,5 mm nebo 35 mm 71.11/71.31/71.41/71.51/71.94/71.92 kontrola sít - podp tí / p ep tí - asymetrie fází - sled fází - výpadek fáze - proud kontrola teploty PTC termistorem M icí a kontrolní relé - kontrolované úrovn nastavitelné nebo pevn dané - pro 1-fázové nebo 3-fázové systémy - pozitivní bezpečnostní logika - LED indikace stavu - ší ka 35 mm kontrola hladiny vodivých kapalin Snímače hladiny - citlivost nastavitelná do 150 Ω nebo pevn daná - ší ka 35 mm 20 A kontrola hladiny Snímače hladiny plovákové - pro vodovodní pumpy - pro odvod ovací čerpadla samostatné provedení pro dráhy 72.01/72.11/72.A1/72.B1 12 A st ídavé p epínání motor, čerpadel,... Relé pro st ídavé p epínání zát ží - 2 nezávislé výstupy - 4 funkce ovládané napájením nebo ovládáním /77.11/ A 15 A 30 A bezkontaktní spínání vysoká četnost spínání Relé elektronická (SSR) - vstup DC nebo AC - výstup 5 A / V AC, zapínací proud do 300 A (10 ms) nebo - výstup 15 A / V AC, zapínací proud do 400 A (10 ms) nebo výstup 30 A / V AC, zapínací proud do 520 A (10 ms) - spínání v nule nap tí nebo spínání okamžité - ší ka 17,5 mm nebo 22,5 mm ** Všechny p ístroje v části M ENÍ A KONTROLA jsou určeny pro p ímou montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ady 72.A1 a 72.B1, ady 7F umís ované do vý ezu v panelu a ady 7L p ipev ované šrouby nebo magnetem.

6 max. proud M ENÍ A KONTROLA funkce vlastnosti p ístroj ** 36 W 36 W 50 W 60 W60 regulovatelné napájení 12 V nebo 24 V Napájecí zdroje - vysoká účinnost - tepelná ochrana, ochrana proti zkratu - spínání v nule nap tí - možnost seriového, paralelního nebo zdvojeného zapojení 78.12/78.36/78.50/78.60 p ímé m ení činné energie do 65 A nebo do 3 x 65 A nebo nep ímé m ení do A Elektrom ry elektronické - 1-fázové nebo 3-fázové - multifunkční LCD zobrazení nebo mechanické počítadlo - 1-tarifní nebo 2-tarifní - SO-rozhraní dle DIN pro p ipojení na centrální odečet - M-Bus sb rnice - MID ov ení pro fakturační m ení 7E.12/7E.13/7E.16/7E.23/7E36/7E.46/7E.56 7P ka ochrana typu 1 p ed p ep tím P ep ové ochrany - pro ochranu sítí 230/400 V p ed p ep tím p sobeným nep ímým úderem blesku, spínacími procesy a frekvenčními m niči -pro N-PE - pro umíst ní na rozhraní LPZ 0 a LPZ 1 7P.01/7P.02/7P.03/7P.04/7P ka / 100 ka ochrana typu 1+2 p ed p ep tím P ep ové ochrany - pro ochranu sítí 230/400 V p ed p ep tím p sobeným nep ímým úderem blesku, spínacími procesy a frekvenčními m niči - vym nné moduly varistoru a jisk išt - indikace stavu varistoru - provedení pro fotovoltaické elektrárny - pro umíst ní na rozhraní LPZ 0 a LPZ 1 7P.12/7P.13/7P.14/7P ka / 100 ka ochrana typu 1+2 p ed p ep tím P ep ové ochrany - pro ochranu sítí 230/400 V p ed p ep tím p sobeným nep ímým úderem blesku, spínacími procesy a frekvenčními m niči - vym nné moduly varistoru a jisk išt - indikace stavu varistoru - pro umíst ní na rozhraní LPZ 0 a LPZ 1 7P.21/7P.22/7P.23/7P.24/7P.25/7P ka ochrana typu 2 p ed p ep tím P ep ové ochrany - pro ochranu sítí 230/400 V p ed p ep tím p sobeným nep ímým úderem blesku, spínacími procesy a frekvenčními m niči - vym nné moduly varistoru a jisk išt - indikace stavu varistoru - provedení pro fotovoltaické elektrárny - pro umíst ní na rozhraní LPZ 1 a LPZ 2 ** Všechny p ístroje v části M ENÍ A KONTROLA jsou určeny pro p ímou montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ady 72.A1 a 72.B1, ady 7F umís ované do vý ezu v panelu a ady 7L p ipev ované šrouby nebo magnetem.

7 max. proud M ENÍ A KONTROLA funkce vlastnosti p ístroj ** určeno i pro fotovoltaiku 3 ka ochrana typu 3 p ed p ep tím P ep ové ochrany - pro ochranu sítí 230/400 V p ed p ep tím p sobeným nep ímým úderem blesku, spínacími procesy a frekvenčními m niči - zvuková indikace stavu varistoru - pro TT a TN-S sít 7P.32/7P.37 6 A relé s nucen vedenými Relé s nucen vedenými (ČSN EN 50205:2002, typ A) - 1Z +1R nebo 3Z + 1R nebo 2Z + 2R nebo 4Z + 2R - napájení 24 V DC - bezešroubové svorky, na DIN-lištu, ší ka 22,5 mm 7S.12/7S.14/7S.16 5 A kontrola teploty a vlhkosti v rozvád čích Termostaty a hydrostaty - termostaty s pevn nastavenými úrovn mi teploty - Vari-termostaty s nastavitelnými úrovn mi teploty - Vari-hydrostaty s nastavitelnými úrovn mi vlhkosti 7T.81/7T.91 ventilace pro chlazení rozvád č Ventilátory pro rozvád če - výkon ventilátoru ( ) m 3 /h, p íkon (4...70) W - provozní nap tí 230 V AC (50 Hz) nebo 24 V DC 7F.05/7F.50 topení pro temperování rozvád č Topení pro rozvád če - topení ( ) W, provozní nap tí ( ) V AC/DC nebo 230, V AC (50/60 Hz) - s ventilátorem nebo bez ventilátoru, ochrana proti dotyku, montáž na DIN-lištu 7H.11/7H.12 vnit ní osv tlení rozvád č LED svítidla pro rozvád če - energeticky úsporná díky LED - p íkon 5 W, provozní nap tí ( ) V DC nebo ( ) V AC - p ipevn ní magnetem nebo šrouby, vypínač ZAP/VYP - provozní nap tí ( ) V DC nebo ( ) V AC 7L.10/7L.11 ** Všechny p ístroje v části M ENÍ A KONTROLA jsou určeny pro p ímou montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ady 72.A1 a 72.B1, ady 7F umís ované do vý ezu v panelu a ady 7L p ipev ované šrouby nebo magnetem.

8 max. proud M ENÍ A KONTROLA funkce vlastnosti p ístroj ** patice samostatné provedení pro dráhy 80.01/80.11/80.21/80.31/80.41/80.61/80.71/80.82/ A (SSR*) volba ze 13 r zných časových funkcí, zpožd ný návrat bez pomocného nap tí Časová relé - multifunkční nebo monofunkční - multirozsahové: 0,1 s h v 6 rozsazích - multinap ové: ( ) V AC/DC - výstup EMR: 6 A nebo 8 A nebo - výstup SSR: 1 A - ší ka 17,5 mm volba z 9 r zných časových funkcí, funkce RESET Časová relé - multifunkční - multirozsahové: 0,1 s h v 6 rozsazích - multinap ové: ( ) V AC/DC - výstup 1P - ší ka 17,5 mm 83.01/83.02/83.11/83.21/83.41/83.61/83.82/ A volba ze 17 r zných časových funkcí, funkce Watchdog, externí potenciometr Časová relé pr myslová - multifunkční nebo monofunkční - multirozsahové: 0,05 s d v 8 rozsazích - multinap ové: ( ) V AC/DC - provedení se 2 časovými, kdy jeden m že být voliteln okamžitý - ší ka 22,5 mm A volba z 5 r zných časových funkcí, časová relé do patic Časová relé minaturní - multifunkční - multirozsahové: 0,05 s h v 7 rozsazích - ovládání AC nebo AC/DC (neutrální polarita) - 2P nebo 3P nebo 4P 85.02/85.03/85.04 samostatné provedení pro dráhy 86.30/ A 12 A volba z 8 r zných časových funkcí, časové moduly pro relé v paticích Časové moduly - multifunkční - multirozsahové: 0,05 s h v 7 rozsazích - ovládání ( ) V AC/DC nebo ( ) V AC/DC - do patic pro relé ad 40, 44, 46, 50, 55, 56, 60 a 62 9x 88.02/ A 18 A volba z 11 r zných časových funkcí, časová relé do panelu Časová relé do panelu - multifunkční - multirozsahové: 0,5 s h v 14 rozsazích - multinap ové: ( ) V AC/DC - provedení se 2 časovými nebo jedním časovým a jedním okamžitým kontaktem 90 * SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací), EMR = elektromechanické relé ** Všechna časová relé jsou určena pro p ímou montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ad 85, 86 a 88, které se zasouvají do patic na DIN-lišt.

9 SPÍNÁNÍ - VAZEBNÍ ČLENY max. proud počet kontakt * vlastnosti 38.51/ / ovládání u EMR: V DC, 230 V AC, V AC/DC - ovládání u SSR: V DC, V AC/DC - vazební člen s elektromechanickým nebo polovodičovým relé - varianta: potlačení zbytkových AC proud na vstupu, šroubové svorky, ší ka 6,2 mm - ovládání u EMR: V DC, 230 V AC, V AC/DC - ovládání u SSR: V DC, V AC/DC - vazební člen s elektromechanickým nebo polovodičovým relé - varianta: potlačení zbytkových AC proud na vstupu, bezešroubové svorky, ší ka 6,2 mm Časové relé - ovládání u EMR: V DC - ovládání u SSR: 24 V DC - časové relé s elektromechanickým nebo polovodičovým relé - 4 časové časové funkce a 4 časové rozsahy 0,1 s... 6 h - šroubové svorky, ší ka 6,2 mm 38.01/38.31 / 250 V AC 8 A / 250 V AC 5 A / 24 V DC 3 A / 240 V AC 1 P 2 P - ovládání u EMR: V DC, 230 V AC, V AC/DC - ovládání u SSR: V DC, 24 V AC/DC - vazební člen s elektromechanickým nebo polovodičovým relé - šroubové svorky, ší ka 14 mm 38.11/38.41 / 250 V AC 5 A / 24 V DC 3 A / 240 V AC 1 P - ovládání u EMR: V DC, 230 V AC, V AC/DC - ovládání u SSR: V DC, 24 V AC/DC - vazební člen s elektromechanickým nebo polovodičovým relé - bezešroubové svorky, ší ka 14 mm A / 250 V AC 2 P - ovládání u EMR: V DC, 230 V AC, V AC/DC - vazební člen s elektromechanickým relé - šroubové svorky - ší ka 14 mm A / 250 V AC 2 P - ovládání u EMR: V DC, 230 V AC, V AC/DC - vazební člen s elektromechanickým relé - bezešroubové svorky - ší ka 14 mm * P = p epínací kontakt, SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací) PLA = programovatelný logický automat, EMR = elektromechanické relé

10 SPÍNÁNÍ - VAZEBNÍ ČLENY max. proud počet kontakt * vlastnosti 39.11/39.10 MasterINTERFACE: MasterBASIC - univerzální pro p ipojení čidel na vstupu PLA nebo k ovládání výkonných jednotek na výstupu PLA - napájení u EMR: a 125 V AC/DC, 230 V AC - napájení u SSR: V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC - šroubové svorky - ší ka 6,2 mm 39.01/ / / / /39.70 MasterINTERFACE: MasterBASIC - univerzální pro p ipojení čidel na vstupu PLA nebo k ovládání výkonných jednotek na výstupu PLA - napájení u EMR: a 125 V AC/DC, 230 V AC - napájení u SSR: V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC - bezešroubové push in svorky - ší ka 6,2 mm MasterINTERFACE: MasterPLUS - univerzální pro p ipojení čidel na vstupu PLA nebo k ovládání výkonných jednotek na výstupu PLA - pojistkový modul pro individuální standardní jemné jišt ní (5 x 20) mm na výstupu - napájení u EMR: V AC/DC, 125 a 220 V DC, 230 V AC - napájení u SSR: V AC/DC, V DC, 230 V AC - typ 39.3x.3 pro potlačení zbytkových proud p i ovládání 125 V AC a 230 V AC, šroubové svorky, ší ka 6,2 mm MasterINTERFACE: MasterPLUS - univerzální pro p ipojení čidel na vstupu PLA nebo k ovládání výkonných jednotek na výstupu PLA - pojistkový modul pro individuální standardní jemné jišt ní (5 x 20) mm na výstupu - napájení u EMR: V AC/DC, 125 a 220 V DC, 230 V AC - napájení u SSR: V AC/DC, V DC, 230 V AC - typ 39.3x.3 pro potlačení zbytkových proud p i ovládání 125 V AC a 230 V AC - LED ind. buzení vstupu, bezešroub. push in svorky, ší ka 6,2 mm MasterINTERFACE: MasterINPUT - pro výhodné p ipojení čidel na vstupu PLA - p ívody a napájení čidel na tomtéž vazebním členu - nejsou pot ebné žádné další adové svorky - napájení u EMR: a 125 V AC/DC, 230 V AC - napájení u SSR: V DC, V AC/DC, 230 V AC - šroubové svorky - ší ka 6,2 mm MasterINTERFACE: MasterINPUT - pro výhodné p ipojení čidel na vstupu PLA - p ívody a napájení čidel na tomtéž vazebním členu - nejsou pot ebné žádné další adové svorky - napájení u EMR: a 125 V AC/DC, 230 V AC - napájení u SSR: V DC, V AC/DC, 230 V AC - bezešroubové push in svorky - ší ka 6,2 mm * P = p epínací kontakt, SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací) PLA = programovatelný logický automat, EMR = elektromechanické relé

11 SPÍNÁNÍ - VAZEBNÍ ČLENY max. proud počet kontakt * vlastnosti 39.21/39.20 MasterINTERFACE: MasterOUTPUT - pro výhodné ovládání výkonných jednotek na výstupu PLA - p ívody a napájení výkonných jednotek na tomtéž vazebním členu - nejsou pot ebné žádné další adové svorky - napájení u EMR: a 125 V AC/DC, 230 V AC - napájení u SSR: V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC - šroubové svorky - ší ka 6,2 mm 39.51/ / /39.90 MasterINTERFACE: MasterOUTPUT - pro výhodné ovládání výkonných jednotek na výstupu PLA - p ívody a napájení výkonných jednotek na tomtéž vazebním členu - nejsou pot ebné žádné další adové svorky - napájení u EMR: a 125 V AC/DC, 230 V AC - napájení u SSR: V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC - bezešroubové push in svorky - ší ka 6,2 mm MasterINTERFACE: MasterTIMER - časové relé - 8 časových funkcí a 4 časové rozsahy 0,1 s... 6 h volitelné DIP p epínačem - jemné časové nastavení a LED indikace na čelní stran - výstupní pojistkový modul pro individuální standardní jemné jišt ní (5 x 20) mm - napájení u EMR: V AC/DC - napájení u SSR: V AC/DC - šroubové svorky - ší ka 6,2 mm MasterINTERFACE: MasterTIMER - časové relé - 8 časových funkcí a 4 časové rozsahy 0,1 s... 6 h volitelné DIP p epínačem - jemné časové nastavení a LED indikace na čelní stran - výstupní pojistkový modul pro individuální standardní jemné jišt ní (5 x 20) mm - napájení u EMR: V AC/DC - napájení u SSR: V AC/DC - bezešroubové push in svorky - ší ka 6,2 mm 093 pro p ipojení MasterBASIC, MasterPLUS, MasterINPUT, MasterOUTPUT, nebo MasterTIMER MasterINTERFACE MasterADAPTER - p ipojuje 8 MasterINTERFACE vazebních člen - dvouvodičový p ívod s ovládacím nap tím 24 V - 14tipólový plochý p ívodní kabel od PLA * P = p epínací kontakt, SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací) PLA = programovatelný logický automat, EMR = elektromechanické relé

12 SPÍNÁNÍ - VAZEBNÍ ČLENY max. proud počet kontakt * vlastnosti** P - ovládání: V DC, V AC - LED indikace buzení cívky - šroubové svorky - ší ka 15,5 mm 48.61/ P - ovládání: V DC, V AC - LED indikace buzení cívky - šroubové svorky nebo bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm 48.52/ A 2 P - ovládání: V DC, V AC - LED indikace buzení cívky - bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm 48.62/ P - ovládání: V DC - LED indikace buzení cívky - šroubové svorky nebo bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm P - ovládání: V DC, V AC - LED indikace buzení cívky - šroubové svorky - ší ka 15,5 mm 49.61/ P - ovládání: V DC, V AC - LED indikace buzení cívky - šroubové svorky nebo bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm 49.52/ A 2 P - ovládání: V DC, V AC - LED indikace buzení cívky - bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm * P = p epínací kontakt, SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací) ** Všechny vazební členy jsou určeny pro p ímou montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35. Použitá relé jsou vym nitelná bez odpojení p ívod. jsou vybaveny LED indikací stavu, odrušením ovládání cívky, plastovou p ídržnou a demontážní sponou a upevn ním pro popisný štítek.

13 SPÍNÁNÍ - VAZEBNÍ ČLENY max. proud počet kontakt * vlastnosti** 4C.01/4C.51 1 P - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - šroubové svorky () nebo bezešroubové svorky () - ší ka 15,8 mm 4C.02/4C / / A 2 P 2 P 3 P 17 A 4 P 2 P 17 A 4 P - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - bezešroubové svorky, ší ka 15,8 mm - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - šroubové svorky - ší ka 27 mm - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - šroubové svorky - ší ka 27 mm - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - bezešroubové svorky - ší ka 27 mm - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - šroubové svorky - ší ka 27 mm - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - bezešroubové svorky - ší ka 27 mm * P = p epínací kontakt, SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací) ** Všechny vazební členy jsou určeny pro p ímou montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35. Použitá relé jsou vym nitelná bez odpojení p ívod. jsou vybaveny LED indikací stavu, odrušením ovládání cívky, plastovou p ídržnou a demontážní sponou a upevn ním pro popisný štítek.

14 30 SPÍNÁNÍ - RELÉ DO PATIC A DO PLOŠNÝCH SPOJ max. proud 12 A 2 P počet kontakt * vlastnosti DIL relé do plošných spoj - cívka DC se zvýšenou citlivostí 200 mw nebo 400 mw - slaboproudé relé patice 32 1 P nebo 1 Z Miniaturní relé do plošných spoj - cívka DC se zvýšenou citlivostí 200 mw - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - výkonové relé v provedení Dual-In-Line (DIL) 34 0,1 A 2 A 1 P nebo 1 Z Úzká relé do patic / do plošných spoj - cívka DC se zvýšenou citlivostí 170 mw - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktní sadou, Úzká polovodičová relé do patic / do plošných spoj - vstup DC se zvýšenou citlivostí - polovodičový výstup DC nebo AC P nebo 1 Z Relé do plošných spoj - cívka DC s p íkonem 360 mw - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - výkonové relé v provedení krychle A 18 A 1 P nebo 1 Z 1 P nebo 1 Z 2 P nebo 2 Z Relé do plošných spoj - cívka DC - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - vzdušná a povrchová vzdálenost 8 mm, Relé do patic / do plošných spoj - cívka DC s p íkonem 500 mw nebo 650 mw nebo cívka AC - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktními sadami - vzdušná a povrchová vzdálenost 8 mm, A 1 P nebo 1 Z Relé do plošných spoj - cívka DC - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - vzdušná a povrchová vzdálenost 8 mm, A 18 A 13 A 15 A 1 P 2 P Nízká relé do patic / do plošných spoj - cívka DC s p íkonem 400 mw nebo cívka AC - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktními sadami - vzdušná a povrchová vzdálenost 8 mm, Nízká polovodičová relé do patic / do plošných spoj - vstup DC se zvýšenou citlivostí - polovodičový výstup DC nebo AC P nebo 1 Z Nízká relé do plošných spoj - cívka DC s p íkonem 250 mw nebo 400 mw - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - vzdušná a povrchová vzdálenost 10 mm, P Relé do patic / do plošných spoj - cívka DC s p íkonem 500 mw nebo 650 mw - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktními sadami - vzdušná a povrchová vzdálenost 8 mm, 45 určeno i pro fotovoltaiku 1 Z nebo 1 R Relé do plošných spoj - cívka DC s p íkonem 360 mw - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktní sadou, - teplota okolí do +125 C * P = p epínací kontakt, Z = zapínací kontakt, R = rozpínací kontakt, SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací)

15 max. proud počet kontakt * SPÍNÁNÍ - PR MYSLOVÁ RELÉ vlastnosti patice 46 samostatné provedení pro dráhy 18 A 2 P 1 P Pr myslová miniaturní relé - cívka DC s p íkonem 500 mw nebo cívka AC - mechanická aretace kontakt a indikace buzení cívky A 1 Z + 1 R nebo 2 P Relé s nucen vedenými (ČSN EN 50205:2002, typ B) - cívka DC s p íkonem 700 mw - výhodné pro spínání DC zát ží 55 2 P nebo 3 P 17 A 4 P Pr myslová relé - cívka DC nebo cívka AC - mechanická aretace kontakt a indikace buzení cívky samostatné provedení pro dráhy 12 A 2 P nebo 2 Z nebo 4 P nebo 4 Z Výkonová miniaturní relé - cívka DC nebo cívka AC - mechanická aretace kontakt a indikace buzení cívky - varianta: vzdálenost kontakt 1,5 mm u 2Z nebo 4Z P nebo 3 P Pr myslová relé - cívka DC nebo cívka AC, 8-kolíková nebo 11-kolíková patice - mechanická aretace kontakt a indikace buzení cívky - varianta: zdvojené pro spínání malých výkon 90 určeno i pro fotovoltaiku 62 2 P nebo 2 Z nebo 3 P nebo 3 Z Výkonová relé - cívka DC nebo cívka AC - varianta: zesílená izolace mezi cívkou a kontaktními sadami, - mechanická aretace kontakt a indikace buzení cívky - varianta: úplné odpojení 3 mm u 2Z nebo 3Z dle ČSN EN a určeno i pro fotovoltaiku A 1 Z + 1 R 30 A 1 Z Výkonová relé - cívka DC nebo cívka AC - montáž na desku plošných spoj, na panel nebo na DIN-lištu - úplné odpojení 3 mm u 1Z dle ČSN EN a A 2 P nebo 2 Z Výkonová relé - cívka DC nebo cívka AC - montáž na desku plošných spoj, na panel nebo na DIN-lištu určeno i pro fotovoltaiku A (p i 400 V) 2 Z nebo 3 Z Výkonové relé pro fotovoltaické m niče - cívka DC s p íkonem 170 mw - m stkové - vzdálenost kontakt >= 5,2 mm * P = p epínací kontakt, Z = zapínací kontakt, R = rozpínací kontakt

16 Česká republika Prodejní místa s nejširším sortimentem ACword, spol. s r.o., T inec ALCEDO s.r.o., Vrchlabí ARGOS ELEKTRO, a.s., Brno, Jeseník, Karviná, Krnov, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Pardubice, Praha ELEKTRO S.M.S. spol. s r.o., Blatná, České Bud jovice, Český Krumlov, Jind ich v Hradec, Klatovy, Krom íž, Prachatice, Strakonice ELEKTROCENTRUM TRADING spol. s r.o., Olomouc, Ostrava, Vsetín, Znojmo ARM elektro s.r.o., Tábor ART elektro spol.s r.o., Beroun ASPERA, s.r.o., Benešov, České Bud jovice, Jihlava, Kladno, Liberec, Most, Ostrava, Pelh imov, Písek, Praha, Rudolfov, Strakonice, Tábor, Ústí nad Labem AXIMA, spol.s r.o., Brno, Jihlava, Svitavy Bi Esse Cz s r.o., Blatná, Karlovy Vary, Klatovy, Plze, Rokycany, Strakonice Blumenbecker Prag s.r.o., Praha CEHA KDC elektro k.s., Kolín, Král v Dv r, Liberec, Milevsko, Neratovice, Praha DABOK s.r.o., Plze, Praha DK-ELVIS s.r.o., Ostrava EDHAL, s.r.o., Vrchlabí EK HODONÍN s.r.o., Hodonín ELCO - ELEKTRO, s.r.o., Kralupy, Mladá Boleslav ELCO Nymburk, s.r.o., Kolín, Nový Bydžov, Nymburk, Pod brady Elektram s.r.o., Brno, České Bud jovice, D čín, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Kolín, Liberec, Litom ice, Mladá Boleslav, Náchod, Olomouc, Pardubice, Plze, Praha, Prost jov, Rychnov nad Kn žnou, Tábor, Trutnov, T inec, Zlín ELEKTRO-viola, s.r.o., Rakovník Elfetex, spol. s r.o., Brno, Chomutov, Kada, Karlovy Vary, Klatovy, Liberec, Litvínov, Mariánské Lázn, Most, Olomouc, Ostrava, Plze, Svitavy, Teplice, Uherské Hradišt, Ústí nad Labem, Valašské Mezi íčí, Znojmo

17 Česká republika Prodejní místa s nejširším sortimentem Elinex Electric s.r.o., Frýdek-Místek ELKAS spol. s r.o., Brandýs nad Labem, České Bud jovice, Praha ELKOV elektro a.s., Blansko, Brno, Byst ice nad Pernštejnem, Česká T ebová, Krom íž, Pardubice, Praha, Svitavy, Valašské Mezi íčí, Zlín, Ž ár nad Sázavou ELMO a.s., Zlín ELMO obchod Zlín, s r.o., Napajedla ELMO solid, spol. s r.o., Brno GM electronic, spol. s r.o., Brno, Hradec Králové, Plze, Praha, Ostrava i-center s.r.o., Brno, Hradec Králové, Jihlava, Ostrava, Plze, Praha, Jakub a.s., Česká Lípa, Hodonín, Hradec Králové, Liberec, Litom ice, Nový Bor, Pardubice, Ústí nad Labem JAKUB ELEXMAYER, s.r.o., Česká Lípa, D čín, Chomutov, Koš any, Louny, Plze, Rakovník, Sokolov, Teplice JANČA V.M. s.r.o., Brno, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Praha, Prost jov, Šumperk, Valašské Mezi íčí, Zlín JORK, spol. s r.o., Brno, Praha Josef Kabelka - ELIMA, Jičín, D čín, Záb eh, Žatec KAMAT spol. s.r.o., Brno, Hradec Králové, Nové M sto n. Met., Ostrava, Praha K & V ELEKTRO a.s., Karlovy Vary, Náchod, Praha, Teplice, Plze Miroslav Handlí ELEKTROMAT, Karlovy Vary RELKO s.r.o., Trutnov ELMO - PV s.r.o., Prost jov ELPE s.r.o., Jihlava, Pelh imov ELPREMO, spol. s r.o., Bruntál, Olomouc, Šumperk ELVAC AUTOMATION a.s., Ostrava EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s., Mladá Boleslav, Praha REXEL CZ s.r.o., Boskovice, Brno, České Bud jovice, Havlíčk v Brod, Jablonec nad Nisou, Kolín, Opava, Ostrava, Pardubice, Praha, Prost jov, Šumperk, Tišnov, T ebíč, Valašské Mezi íčí, Velké Mezi íčí, Vsetín, Zlín, Ž ár nad Sázavou SBS Energy s. r. o., Šenov u Nového Jičína SOS electronic s.r.o., Brno TRECO s.r.o., Uherské Hradišt VaP Bransouze, spol. s r.o., Jihlava, T ebíč, Vrchlabí, Znojmo

Letecké p ístroje. Obsah

Letecké p ístroje. Obsah Letecké p ístroje Obsah P ístroje pro m ení fyzikálních veli in UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755, VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA SOUPRAVA OTÁ KOM

Více

zobrazova e regulátory

zobrazova e regulátory Zobrazova e / Regulátory Použití: P ístroj GIA... N GIA... N - ex GIA 2448 zobrazova e rozm r 24 x 48 24 x 48 24 x 48 24 x 48 24 x 48 24 x 48 48 x 96 GTH2448/1 GTH2448/2../3 GTH2428/4../5 GIA 2000 GIA

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Electromechanical and electromotoric locking systems Bc. Milan Fejta Diplomová práce 2009 *** nascannované zadání str. 2 *** ABSTRAKT Tato diplomová

Více

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I www.elkoep.cz ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ JISTIČE & CHRÁNIČE & POJISTKY DOMOVNÍ

Více

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 Praha 2 0 0 9 Rocenka_MPSV_2009.indd 1 5.11.2009 12:31:57 Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2009 ISBN 978-80-7421-004-4 Rocenka_MPSV_2009.indd

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb Katalog produktů a služeb Firma ROBUR, s.r.o. si zakládá na svých výrobcích a službách nejen dnes, ale i za 10 let. VIZE ROBUR Firma ROBUR se stále věnuje inovaci svých

Více

2013/14. Energeticky účinné 2013/14

2013/14. Energeticky účinné 2013/14 2013/14 2013/14 Energeticky účinné Česká republika N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. Jáchymovská 1370 363 01 Ostrov Tel.: +420 353 614 280 info@ngelektro.cz www.ngelektro.cz Slovenská republika N.G. ELEKTRO, s.r.o.

Více

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ - (25. 05. 2015) ZÁKLADNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ - (25. 05. 2015) ZÁKLADNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ - (25. 05. 2015) Vlivem oslabení kurzu CZK a aktualizace cen dodavatelů došlo v průběhu platnosti ke změnám cen některých kategorií základní nabídky. ZÁKLADNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG 2013/2014

Více

Napájecí zdroje a oddělovací členy

Napájecí zdroje a oddělovací členy JSP Měření a regulace Napájecí zdroje a oddělovací členy TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel

Více

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy 2010 Start smart Již po mnoho let se osv d uje MANUALplus v denním provozu díky svému cyklovému programování a získal si renomé i pro možnost

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8 Import poptávek Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011 Import poptávek specifikace Strana 1/8 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 HOTOVÁ ŘEŠENÍ...

Více

PŘEHLEDOVÝ KATALOG. Komponenty a systémy pro automatizaci

PŘEHLEDOVÝ KATALOG. Komponenty a systémy pro automatizaci PŘEHLEDOVÝ KATALOG Komponenty a systémy pro automatizaci Ústředí Hlavní sídlo Obchodní zastoupení Dublin Nantes Porto Vitoria Lisabon Sevilla Madrid Valencie Tento nový katalog Komponenty a systémy pro

Více

Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo. Ústí nad Labem

Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo. Ústí nad Labem Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo PJ Ústí nad Labem skupina lokomotivních et D Cargo PJ Ústí n/l 2009 (REV_01092009 DB) Toto vydání (tabulek

Více

Otopné deskové těleso pro nízkoteplotní systémy COSMO E2 Technické informace 2013 PŘÍJEMNÉ KLIMA PRO VAŠE POHODLÍ

Otopné deskové těleso pro nízkoteplotní systémy COSMO E2 Technické informace 2013 PŘÍJEMNÉ KLIMA PRO VAŠE POHODLÍ Otopné deskové těleso pro nízkoteplotní systémy COSMO E2 Technické informace 2013 PŘÍJEMNÉ KLIMA PRO VAŠE POHODLÍ O Otopné deskové těleso COSMO E2 pro nízkoteplotní systémy COSMO E2 Technology Ojedinělá

Více

Import nabídek. Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013

Import nabídek. Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013 Import nabídek Specifikace pro import nabídek z realitního softwaru / serveru či webu realitní kanceláře do softwaru Lojza s inzercí na Nemovitosti.cz Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013 Import nabídek - specifikace

Více

ELKO EP Russia ELKO EP Poland ELKO EP Ukraine ELKO EP Germany ELKO EP Austria ELKO EP Espana ELKO EP Slovakia inels Asia (China) ELKO EP Hungary

ELKO EP Russia ELKO EP Poland ELKO EP Ukraine ELKO EP Germany ELKO EP Austria ELKO EP Espana ELKO EP Slovakia inels Asia (China) ELKO EP Hungary BEZDRÁTOVÁ ELEKTROINSTALACE EKTROINSTA AC TECHNICKÝ KATALOG www.elkoep.cz Představujeme společnost ELKO EP Společnost ELKO EP prožívá dvacátý druhý rok na stále se zrychlujícím trhu elektroniky. Své postavení

Více

KONTAKTY: Prodejní poradci Dušan Suchý 724 414 078

KONTAKTY: Prodejní poradci Dušan Suchý 724 414 078 KONTAKTY: Meteor Czech Republic spol. s r. o. Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 - Xaverov Tel.: 226 003 333, 724 016 546, 724 807 150, Fax: 226 003 344 E-mail: meteor@meteor.cz www.meteor.cz Východní Čechy,

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Přehled sortimentu Přístroje nízkého napětí

Přehled sortimentu Přístroje nízkého napětí Přehled sortimentu Přístroje nízkého napětí Váš spolehlivý partner v oblasti nízkonapěťových přístrojů a systémů ABB představuje světovou špičku ve vývoji a výrobě zařízení pro výrobu, přenos a distribuci

Více

Přístroje nízkého napětí. Přehled sortimentu

Přístroje nízkého napětí. Přehled sortimentu Přístroje nízkého napětí Přehled sortimentu VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER V OBLASTI NÍZKONAPĚŤOVÝCH PŘÍSTROJŮ A SYSTÉMŮ ABB představuje světovou špičku ve vývoji a výrobě zařízení pro výrobu, přenos a distribuci

Více

česky ČAS Analogové a digitální spínací hodiny

česky ČAS Analogové a digitální spínací hodiny česky ČAS Analogové a digitální spínací hodiny VÝKLAD SYMBOLŮ Ruční ovládání externími tlačítky/vypínači Dvoukanálové ruční ovládání externími tlačítky/vypínači Zobrazení textové nápovědy pro uživatele

Více

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla ASFALT 1.002 Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN 12697-1 Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku,

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení

f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení f iremní časopis 1 / 2008 Zákaznický servis Rexel Prostějov sází na školení a prezentace Výherci vánoční nadílky Slavnostní divadelní představení www.rexel.cz www.elvo.cz Vždy ve správné poloze Polohové

Více

Firemní kultura a personální strategie

Firemní kultura a personální strategie Podzimní číslo f iremní časopis 3 / 2008 Firemní kultura a personální strategie Naše společnost a moderní architektura Ohlédnutí za Dětským dnem Naše motto: PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCE, TÝMOVÁ PRÁCE A KAŽDODENNÍ

Více