The Power in relays and timers since 1954 P EHLED 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The Power in relays and timers since 1954 P EHLED 2014"

Transkript

1 The Power in relays and timers since 1954 P EHLED 2014 SPÍNÁNÍ relé do plošných spoj pr myslová relé M ENÍ A KONTROLA OVLÁDÁNÍ BUDOV vazební členy relé s nucen vedenými časová relé elektrom ry kontrolní a m icí relé snímače hladiny napájecí zdroje p ep ové ochrany polovodičová relé impulsn ovládané spínače soumrakové spínače pohybová čidla schodiš ové automaty spínací hodiny stmívače modulární stykače aplikace pro dráhy aplikace pro fotovoltaiku

2 max. proud OVLÁDÁNÍ BUDOV funkce vlastnosti p ístroj ** 12 A ovládání úrovn osv tlení zapínaných a vypínaných svítidel zabudovaným čidlem osv tlení Soumrakové spínače kompaktní - zabudované čidlo (1...80) lx - 1-pólové nebo 2-pólové svítidel - 2 svítidel p i 2 r zných úrovních osv tlení - pro vn jší montáž -krytí IP /10.41/10.42/10.51/ A ovládání úrovn osv tlení zapínaných a vypínaných svítidel externím čidlem osv tlení Soumrakové spínače s odd leným čidlem - externí čidlo v balení - provozní nap tí 230 V AC nebo 24 V AC/DC - soumrakový spínač se spínacími hodinami - nastavitelné osv tlení (1...80) lx nebo ( ) lx - 1 kontakt, ší ka spínače 35 mm - výkonový modul 30 A pro redukci osv tlení 11.01/11.71/11.31/11.41/11.42/11.91 časov nebo astronomicky ovládaný denní nebo týdenní program a vypínání zát ží Spínací hodiny - motorové nebo elektronické - záloha chodu p i výpadku napájení - astrofunkce - nastavení zapnutí a vypnutí podle v pam ti uloženého západu a východu slunce v lokalit - p epínání léto/zima (automaticky u elektronických hodin) - 1 kontakt nebo /12.11/12.31/12.51/12.81/ 12.21/12.22/12.71/12.91/12.92 časov ovládané a vypínání svítidel zejména na schodištích Multifunkční schodiš ové automaty - funkce varování p ed vypnutím - vypínání p i pr chodu nap tí nulou - multifunkční nebo monofunkční - 1 zapínací kontakt 14.01/14.71/14.81/14.91 ** Všechny p ístroje v části OVLÁDÁNÍ BUDOV jsou určeny pro montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ady 10, 18, 26 a 27.

3 max. proud OVLÁDÁNÍ BUDOV funkce vlastnosti p ístroj ** 18 A 12 A a vypínání zát ží ovládané tlačítkem p ivolání pomoci a odsouhlasení p íjmu volání Elektronické implusn ovládané spínače - delší elektrická a mechanická životnost - nehlučné p epínání - provedení do krabice pro sociální za ízení, vypíná 10 min po uvoln ní tlačítka P ivolávací relé - vyvolání a potvrzení p ijetí signálu pomoci - časové zpožd ní 10 min samostatné provedení pro dráhy 13.01/13.11/13.12/13.31/13.61/ 13.81/ W 500 W elektronické ovládání stmívání svítidel Elektronické stmívače s regulovatelnou úrovní osv tlení a pam tí - šetrné a vypínání svítidel - stmívání žárovek, halogenových svítidel s/bez transformátoru nebo p ed adníku, regulovatelných úsporných zá ivek nebo LED svítidel - montáž na DIN-lištu, panel nebo do krabice 15.51/15.81/ /18.51/18.61 a vypínání svítidel ovládané zachycením minimálního pohybu p i identifikaci p ítomnosti nebo zachycením pohybu p i p emís ování Infračervená prezenční čidla, PIR - nastavitelné sv tlení ( ) lx - nastavitelné zpožd ní vypnutí: 12 s, 3 min, 15 min, 35 min - montáž na st nu - nastavení citlivosti ve 4 úrovních: 1, >10, 500, lx - malé rozm ry 8 a vypínání svítidel ovládané zachycením pohybu p i p emís ování Infračervená čidla pohybu, PIR - nastavitelné sv tlení ( ) lx - nastavitelné zpožd ní vypnutí 10 s min - montáž na st nu, do podhled nebo vn jší montáž (IP 54) - malé rozm ry 18.01/18.11/18.21/18.31 a vypínání zát ží ovládané tlačítkem Impulsn ovládané spínače (kroková relé) - 6 r zných sled krok zapnutí a vypnutí - ovládání AC nebo DC - zkušební tlačítko a mechanická indikace stavu - 1 kontakt nebo 2, ší ka spínače 17,5 mm 20.21/20.22/20.23/20.24/20.26/20.28 ** Všechny p ístroje v části OVLÁDÁNÍ BUDOV jsou určeny pro montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ady 10, 18, 26 a 27.

4 max. proud OVLÁDÁNÍ BUDOV funkce vlastnosti p ístroj ** 22.21/22.22/22.23/ A (30 A*) a vypínání zát ží ízené ovládačem Instalační relé s 1 nebo 2 - cívky AC nebo DC - zkušební tlačítko - ší ka stykače 17,4 mm - p íchytka pro popisný štítek - na DIN-lištu ČSN EN TH A (120 A*) a vypínání zát ží ízené ovládačem Instalační stykače - 2-kontaktní stykače - univerzální AC/DC ovládání (bez brumu) - varianta: p epínač ON-AUTO-OFF - mechanická a LED indikace stavu - ší ka stykače 17,5 mm - pomocné, propojovací lišty A (120 A*) a vypínání zát ží ízené ovládačem Instalační stykače - 4-kontaktní stykače - univerzální AC/DC ovládání (bez brumu) - varianta: p epínač ON-AUTO-OFF - mechanická a LED indikace stavu - ší ka stykače 35 mm - pomocné, propojovací lišty A (176 A*) a vypínání zát ží ízené ovládačem Instalační stykače - 4-kontaktní stykače - univerzální AC/DC ovládání (bez brumu) - mechanická indikace stavu - ší ka stykače 53,5 mm - pomocné A (240 A*) a vypínání zát ží ízené ovládačem Instalační stykače - 4-kontaktní stykače - univerzální AC/DC ovládání (bez brumu) - mechanická indikace stavu - ší ka stykače 53,5 mm - pomocné 26.21/26.22/26.23/26.24/26.26/26.28 a vypínání zát ží ovládané tlačítkem Impulsn ovládané spínače (kroková relé) - 6 r zných sled krok zapnutí a vypnutí - ovládání AC - kondenzátor pro ovládání až 15 prosv tlených tlačítek - montáž do krabice nebo na panel - 1 kontakt nebo 2 odd lené od ovládání 27.01/27.05/27.06/27.21/27.25/27.26 a vypínání zát ží ovládané tlačítkem Impulsn ovládané spínače (kroková relé) - 3 r zných sledy krok zapnutí a vypnutí - ovládání AC - kondenzátorový modul pro ovládání až 24 prosv tlených tlačítek - montáž do krabice nebo na panel - 1 kontakt nebo 2 spojené s ovládáním * zapínací proud ** Všechny p ístroje v části OVLÁDÁNÍ BUDOV jsou určeny pro montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ady 10, 18, 26 a 27.

5 max. proud M ENÍ A KONTROLA funkce vlastnosti p ístroj ** 19.21/19.31/19.32/19.41/19.42/19.50/ A 15 A indikace stavu provozu, výb r mezi automatickým a manuálním ovládáním, vysílač analogového signálu, výkonové relé Regulační a signalizační moduly - identifikace stavu provozu - udržení provozu p i poruše - jednostup ové nebo dvoustup ové ovládání p i poruše automatiky - vysílač analogového signálu p i poruše nebo p i uvád ní do provozu - ší ka v modulovém provedení 11,2-17,5-35 mm 70.11/70.31/70.41/70.61/70.62 kontrola sít - podp tí / p ep tí - podp tí + p ep tí - asymetrie fází - sled fází - výpadek fáze - p erušení N-vodiče - s pam tí nebo bez ní M icí a kontrolní relé - kontrolované úrovn nastavitelné nebo pevn dané - pro 1-fázové nebo 3-fázové systémy - pozitivní bezpečnostní logika - LED indikace stavu - ší ka 17,5 mm nebo 35 mm 71.11/71.31/71.41/71.51/71.94/71.92 kontrola sít - podp tí / p ep tí - asymetrie fází - sled fází - výpadek fáze - proud kontrola teploty PTC termistorem M icí a kontrolní relé - kontrolované úrovn nastavitelné nebo pevn dané - pro 1-fázové nebo 3-fázové systémy - pozitivní bezpečnostní logika - LED indikace stavu - ší ka 35 mm kontrola hladiny vodivých kapalin Snímače hladiny - citlivost nastavitelná do 150 Ω nebo pevn daná - ší ka 35 mm 20 A kontrola hladiny Snímače hladiny plovákové - pro vodovodní pumpy - pro odvod ovací čerpadla samostatné provedení pro dráhy 72.01/72.11/72.A1/72.B1 12 A st ídavé p epínání motor, čerpadel,... Relé pro st ídavé p epínání zát ží - 2 nezávislé výstupy - 4 funkce ovládané napájením nebo ovládáním /77.11/ A 15 A 30 A bezkontaktní spínání vysoká četnost spínání Relé elektronická (SSR) - vstup DC nebo AC - výstup 5 A / V AC, zapínací proud do 300 A (10 ms) nebo - výstup 15 A / V AC, zapínací proud do 400 A (10 ms) nebo výstup 30 A / V AC, zapínací proud do 520 A (10 ms) - spínání v nule nap tí nebo spínání okamžité - ší ka 17,5 mm nebo 22,5 mm ** Všechny p ístroje v části M ENÍ A KONTROLA jsou určeny pro p ímou montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ady 72.A1 a 72.B1, ady 7F umís ované do vý ezu v panelu a ady 7L p ipev ované šrouby nebo magnetem.

6 max. proud M ENÍ A KONTROLA funkce vlastnosti p ístroj ** 36 W 36 W 50 W 60 W60 regulovatelné napájení 12 V nebo 24 V Napájecí zdroje - vysoká účinnost - tepelná ochrana, ochrana proti zkratu - spínání v nule nap tí - možnost seriového, paralelního nebo zdvojeného zapojení 78.12/78.36/78.50/78.60 p ímé m ení činné energie do 65 A nebo do 3 x 65 A nebo nep ímé m ení do A Elektrom ry elektronické - 1-fázové nebo 3-fázové - multifunkční LCD zobrazení nebo mechanické počítadlo - 1-tarifní nebo 2-tarifní - SO-rozhraní dle DIN pro p ipojení na centrální odečet - M-Bus sb rnice - MID ov ení pro fakturační m ení 7E.12/7E.13/7E.16/7E.23/7E36/7E.46/7E.56 7P ka ochrana typu 1 p ed p ep tím P ep ové ochrany - pro ochranu sítí 230/400 V p ed p ep tím p sobeným nep ímým úderem blesku, spínacími procesy a frekvenčními m niči -pro N-PE - pro umíst ní na rozhraní LPZ 0 a LPZ 1 7P.01/7P.02/7P.03/7P.04/7P ka / 100 ka ochrana typu 1+2 p ed p ep tím P ep ové ochrany - pro ochranu sítí 230/400 V p ed p ep tím p sobeným nep ímým úderem blesku, spínacími procesy a frekvenčními m niči - vym nné moduly varistoru a jisk išt - indikace stavu varistoru - provedení pro fotovoltaické elektrárny - pro umíst ní na rozhraní LPZ 0 a LPZ 1 7P.12/7P.13/7P.14/7P ka / 100 ka ochrana typu 1+2 p ed p ep tím P ep ové ochrany - pro ochranu sítí 230/400 V p ed p ep tím p sobeným nep ímým úderem blesku, spínacími procesy a frekvenčními m niči - vym nné moduly varistoru a jisk išt - indikace stavu varistoru - pro umíst ní na rozhraní LPZ 0 a LPZ 1 7P.21/7P.22/7P.23/7P.24/7P.25/7P ka ochrana typu 2 p ed p ep tím P ep ové ochrany - pro ochranu sítí 230/400 V p ed p ep tím p sobeným nep ímým úderem blesku, spínacími procesy a frekvenčními m niči - vym nné moduly varistoru a jisk išt - indikace stavu varistoru - provedení pro fotovoltaické elektrárny - pro umíst ní na rozhraní LPZ 1 a LPZ 2 ** Všechny p ístroje v části M ENÍ A KONTROLA jsou určeny pro p ímou montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ady 72.A1 a 72.B1, ady 7F umís ované do vý ezu v panelu a ady 7L p ipev ované šrouby nebo magnetem.

7 max. proud M ENÍ A KONTROLA funkce vlastnosti p ístroj ** určeno i pro fotovoltaiku 3 ka ochrana typu 3 p ed p ep tím P ep ové ochrany - pro ochranu sítí 230/400 V p ed p ep tím p sobeným nep ímým úderem blesku, spínacími procesy a frekvenčními m niči - zvuková indikace stavu varistoru - pro TT a TN-S sít 7P.32/7P.37 6 A relé s nucen vedenými Relé s nucen vedenými (ČSN EN 50205:2002, typ A) - 1Z +1R nebo 3Z + 1R nebo 2Z + 2R nebo 4Z + 2R - napájení 24 V DC - bezešroubové svorky, na DIN-lištu, ší ka 22,5 mm 7S.12/7S.14/7S.16 5 A kontrola teploty a vlhkosti v rozvád čích Termostaty a hydrostaty - termostaty s pevn nastavenými úrovn mi teploty - Vari-termostaty s nastavitelnými úrovn mi teploty - Vari-hydrostaty s nastavitelnými úrovn mi vlhkosti 7T.81/7T.91 ventilace pro chlazení rozvád č Ventilátory pro rozvád če - výkon ventilátoru ( ) m 3 /h, p íkon (4...70) W - provozní nap tí 230 V AC (50 Hz) nebo 24 V DC 7F.05/7F.50 topení pro temperování rozvád č Topení pro rozvád če - topení ( ) W, provozní nap tí ( ) V AC/DC nebo 230, V AC (50/60 Hz) - s ventilátorem nebo bez ventilátoru, ochrana proti dotyku, montáž na DIN-lištu 7H.11/7H.12 vnit ní osv tlení rozvád č LED svítidla pro rozvád če - energeticky úsporná díky LED - p íkon 5 W, provozní nap tí ( ) V DC nebo ( ) V AC - p ipevn ní magnetem nebo šrouby, vypínač ZAP/VYP - provozní nap tí ( ) V DC nebo ( ) V AC 7L.10/7L.11 ** Všechny p ístroje v části M ENÍ A KONTROLA jsou určeny pro p ímou montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ady 72.A1 a 72.B1, ady 7F umís ované do vý ezu v panelu a ady 7L p ipev ované šrouby nebo magnetem.

8 max. proud M ENÍ A KONTROLA funkce vlastnosti p ístroj ** patice samostatné provedení pro dráhy 80.01/80.11/80.21/80.31/80.41/80.61/80.71/80.82/ A (SSR*) volba ze 13 r zných časových funkcí, zpožd ný návrat bez pomocného nap tí Časová relé - multifunkční nebo monofunkční - multirozsahové: 0,1 s h v 6 rozsazích - multinap ové: ( ) V AC/DC - výstup EMR: 6 A nebo 8 A nebo - výstup SSR: 1 A - ší ka 17,5 mm volba z 9 r zných časových funkcí, funkce RESET Časová relé - multifunkční - multirozsahové: 0,1 s h v 6 rozsazích - multinap ové: ( ) V AC/DC - výstup 1P - ší ka 17,5 mm 83.01/83.02/83.11/83.21/83.41/83.61/83.82/ A volba ze 17 r zných časových funkcí, funkce Watchdog, externí potenciometr Časová relé pr myslová - multifunkční nebo monofunkční - multirozsahové: 0,05 s d v 8 rozsazích - multinap ové: ( ) V AC/DC - provedení se 2 časovými, kdy jeden m že být voliteln okamžitý - ší ka 22,5 mm A volba z 5 r zných časových funkcí, časová relé do patic Časová relé minaturní - multifunkční - multirozsahové: 0,05 s h v 7 rozsazích - ovládání AC nebo AC/DC (neutrální polarita) - 2P nebo 3P nebo 4P 85.02/85.03/85.04 samostatné provedení pro dráhy 86.30/ A 12 A volba z 8 r zných časových funkcí, časové moduly pro relé v paticích Časové moduly - multifunkční - multirozsahové: 0,05 s h v 7 rozsazích - ovládání ( ) V AC/DC nebo ( ) V AC/DC - do patic pro relé ad 40, 44, 46, 50, 55, 56, 60 a 62 9x 88.02/ A 18 A volba z 11 r zných časových funkcí, časová relé do panelu Časová relé do panelu - multifunkční - multirozsahové: 0,5 s h v 14 rozsazích - multinap ové: ( ) V AC/DC - provedení se 2 časovými nebo jedním časovým a jedním okamžitým kontaktem 90 * SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací), EMR = elektromechanické relé ** Všechna časová relé jsou určena pro p ímou montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35 s výjimkou ad 85, 86 a 88, které se zasouvají do patic na DIN-lišt.

9 SPÍNÁNÍ - VAZEBNÍ ČLENY max. proud počet kontakt * vlastnosti 38.51/ / ovládání u EMR: V DC, 230 V AC, V AC/DC - ovládání u SSR: V DC, V AC/DC - vazební člen s elektromechanickým nebo polovodičovým relé - varianta: potlačení zbytkových AC proud na vstupu, šroubové svorky, ší ka 6,2 mm - ovládání u EMR: V DC, 230 V AC, V AC/DC - ovládání u SSR: V DC, V AC/DC - vazební člen s elektromechanickým nebo polovodičovým relé - varianta: potlačení zbytkových AC proud na vstupu, bezešroubové svorky, ší ka 6,2 mm Časové relé - ovládání u EMR: V DC - ovládání u SSR: 24 V DC - časové relé s elektromechanickým nebo polovodičovým relé - 4 časové časové funkce a 4 časové rozsahy 0,1 s... 6 h - šroubové svorky, ší ka 6,2 mm 38.01/38.31 / 250 V AC 8 A / 250 V AC 5 A / 24 V DC 3 A / 240 V AC 1 P 2 P - ovládání u EMR: V DC, 230 V AC, V AC/DC - ovládání u SSR: V DC, 24 V AC/DC - vazební člen s elektromechanickým nebo polovodičovým relé - šroubové svorky, ší ka 14 mm 38.11/38.41 / 250 V AC 5 A / 24 V DC 3 A / 240 V AC 1 P - ovládání u EMR: V DC, 230 V AC, V AC/DC - ovládání u SSR: V DC, 24 V AC/DC - vazební člen s elektromechanickým nebo polovodičovým relé - bezešroubové svorky, ší ka 14 mm A / 250 V AC 2 P - ovládání u EMR: V DC, 230 V AC, V AC/DC - vazební člen s elektromechanickým relé - šroubové svorky - ší ka 14 mm A / 250 V AC 2 P - ovládání u EMR: V DC, 230 V AC, V AC/DC - vazební člen s elektromechanickým relé - bezešroubové svorky - ší ka 14 mm * P = p epínací kontakt, SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací) PLA = programovatelný logický automat, EMR = elektromechanické relé

10 SPÍNÁNÍ - VAZEBNÍ ČLENY max. proud počet kontakt * vlastnosti 39.11/39.10 MasterINTERFACE: MasterBASIC - univerzální pro p ipojení čidel na vstupu PLA nebo k ovládání výkonných jednotek na výstupu PLA - napájení u EMR: a 125 V AC/DC, 230 V AC - napájení u SSR: V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC - šroubové svorky - ší ka 6,2 mm 39.01/ / / / /39.70 MasterINTERFACE: MasterBASIC - univerzální pro p ipojení čidel na vstupu PLA nebo k ovládání výkonných jednotek na výstupu PLA - napájení u EMR: a 125 V AC/DC, 230 V AC - napájení u SSR: V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC - bezešroubové push in svorky - ší ka 6,2 mm MasterINTERFACE: MasterPLUS - univerzální pro p ipojení čidel na vstupu PLA nebo k ovládání výkonných jednotek na výstupu PLA - pojistkový modul pro individuální standardní jemné jišt ní (5 x 20) mm na výstupu - napájení u EMR: V AC/DC, 125 a 220 V DC, 230 V AC - napájení u SSR: V AC/DC, V DC, 230 V AC - typ 39.3x.3 pro potlačení zbytkových proud p i ovládání 125 V AC a 230 V AC, šroubové svorky, ší ka 6,2 mm MasterINTERFACE: MasterPLUS - univerzální pro p ipojení čidel na vstupu PLA nebo k ovládání výkonných jednotek na výstupu PLA - pojistkový modul pro individuální standardní jemné jišt ní (5 x 20) mm na výstupu - napájení u EMR: V AC/DC, 125 a 220 V DC, 230 V AC - napájení u SSR: V AC/DC, V DC, 230 V AC - typ 39.3x.3 pro potlačení zbytkových proud p i ovládání 125 V AC a 230 V AC - LED ind. buzení vstupu, bezešroub. push in svorky, ší ka 6,2 mm MasterINTERFACE: MasterINPUT - pro výhodné p ipojení čidel na vstupu PLA - p ívody a napájení čidel na tomtéž vazebním členu - nejsou pot ebné žádné další adové svorky - napájení u EMR: a 125 V AC/DC, 230 V AC - napájení u SSR: V DC, V AC/DC, 230 V AC - šroubové svorky - ší ka 6,2 mm MasterINTERFACE: MasterINPUT - pro výhodné p ipojení čidel na vstupu PLA - p ívody a napájení čidel na tomtéž vazebním členu - nejsou pot ebné žádné další adové svorky - napájení u EMR: a 125 V AC/DC, 230 V AC - napájení u SSR: V DC, V AC/DC, 230 V AC - bezešroubové push in svorky - ší ka 6,2 mm * P = p epínací kontakt, SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací) PLA = programovatelný logický automat, EMR = elektromechanické relé

11 SPÍNÁNÍ - VAZEBNÍ ČLENY max. proud počet kontakt * vlastnosti 39.21/39.20 MasterINTERFACE: MasterOUTPUT - pro výhodné ovládání výkonných jednotek na výstupu PLA - p ívody a napájení výkonných jednotek na tomtéž vazebním členu - nejsou pot ebné žádné další adové svorky - napájení u EMR: a 125 V AC/DC, 230 V AC - napájení u SSR: V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC - šroubové svorky - ší ka 6,2 mm 39.51/ / /39.90 MasterINTERFACE: MasterOUTPUT - pro výhodné ovládání výkonných jednotek na výstupu PLA - p ívody a napájení výkonných jednotek na tomtéž vazebním členu - nejsou pot ebné žádné další adové svorky - napájení u EMR: a 125 V AC/DC, 230 V AC - napájení u SSR: V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC - bezešroubové push in svorky - ší ka 6,2 mm MasterINTERFACE: MasterTIMER - časové relé - 8 časových funkcí a 4 časové rozsahy 0,1 s... 6 h volitelné DIP p epínačem - jemné časové nastavení a LED indikace na čelní stran - výstupní pojistkový modul pro individuální standardní jemné jišt ní (5 x 20) mm - napájení u EMR: V AC/DC - napájení u SSR: V AC/DC - šroubové svorky - ší ka 6,2 mm MasterINTERFACE: MasterTIMER - časové relé - 8 časových funkcí a 4 časové rozsahy 0,1 s... 6 h volitelné DIP p epínačem - jemné časové nastavení a LED indikace na čelní stran - výstupní pojistkový modul pro individuální standardní jemné jišt ní (5 x 20) mm - napájení u EMR: V AC/DC - napájení u SSR: V AC/DC - bezešroubové push in svorky - ší ka 6,2 mm 093 pro p ipojení MasterBASIC, MasterPLUS, MasterINPUT, MasterOUTPUT, nebo MasterTIMER MasterINTERFACE MasterADAPTER - p ipojuje 8 MasterINTERFACE vazebních člen - dvouvodičový p ívod s ovládacím nap tím 24 V - 14tipólový plochý p ívodní kabel od PLA * P = p epínací kontakt, SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací) PLA = programovatelný logický automat, EMR = elektromechanické relé

12 SPÍNÁNÍ - VAZEBNÍ ČLENY max. proud počet kontakt * vlastnosti** P - ovládání: V DC, V AC - LED indikace buzení cívky - šroubové svorky - ší ka 15,5 mm 48.61/ P - ovládání: V DC, V AC - LED indikace buzení cívky - šroubové svorky nebo bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm 48.52/ A 2 P - ovládání: V DC, V AC - LED indikace buzení cívky - bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm 48.62/ P - ovládání: V DC - LED indikace buzení cívky - šroubové svorky nebo bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm P - ovládání: V DC, V AC - LED indikace buzení cívky - šroubové svorky - ší ka 15,5 mm 49.61/ P - ovládání: V DC, V AC - LED indikace buzení cívky - šroubové svorky nebo bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm 49.52/ A 2 P - ovládání: V DC, V AC - LED indikace buzení cívky - bezešroubové svorky - ší ka 15,8 mm * P = p epínací kontakt, SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací) ** Všechny vazební členy jsou určeny pro p ímou montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35. Použitá relé jsou vym nitelná bez odpojení p ívod. jsou vybaveny LED indikací stavu, odrušením ovládání cívky, plastovou p ídržnou a demontážní sponou a upevn ním pro popisný štítek.

13 SPÍNÁNÍ - VAZEBNÍ ČLENY max. proud počet kontakt * vlastnosti** 4C.01/4C.51 1 P - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - šroubové svorky () nebo bezešroubové svorky () - ší ka 15,8 mm 4C.02/4C / / A 2 P 2 P 3 P 17 A 4 P 2 P 17 A 4 P - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - bezešroubové svorky, ší ka 15,8 mm - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - šroubové svorky - ší ka 27 mm - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - šroubové svorky - ší ka 27 mm - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - bezešroubové svorky - ší ka 27 mm - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - šroubové svorky - ší ka 27 mm - ovládání: V DC, V AC - mechanická aretace kontakt, LED a mechanická indikace buzení cívky - bezešroubové svorky - ší ka 27 mm * P = p epínací kontakt, SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací) ** Všechny vazební členy jsou určeny pro p ímou montáž na DIN-lištu ČSN EN TH35. Použitá relé jsou vym nitelná bez odpojení p ívod. jsou vybaveny LED indikací stavu, odrušením ovládání cívky, plastovou p ídržnou a demontážní sponou a upevn ním pro popisný štítek.

14 30 SPÍNÁNÍ - RELÉ DO PATIC A DO PLOŠNÝCH SPOJ max. proud 12 A 2 P počet kontakt * vlastnosti DIL relé do plošných spoj - cívka DC se zvýšenou citlivostí 200 mw nebo 400 mw - slaboproudé relé patice 32 1 P nebo 1 Z Miniaturní relé do plošných spoj - cívka DC se zvýšenou citlivostí 200 mw - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - výkonové relé v provedení Dual-In-Line (DIL) 34 0,1 A 2 A 1 P nebo 1 Z Úzká relé do patic / do plošných spoj - cívka DC se zvýšenou citlivostí 170 mw - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktní sadou, Úzká polovodičová relé do patic / do plošných spoj - vstup DC se zvýšenou citlivostí - polovodičový výstup DC nebo AC P nebo 1 Z Relé do plošných spoj - cívka DC s p íkonem 360 mw - základní izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - výkonové relé v provedení krychle A 18 A 1 P nebo 1 Z 1 P nebo 1 Z 2 P nebo 2 Z Relé do plošných spoj - cívka DC - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - vzdušná a povrchová vzdálenost 8 mm, Relé do patic / do plošných spoj - cívka DC s p íkonem 500 mw nebo 650 mw nebo cívka AC - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktními sadami - vzdušná a povrchová vzdálenost 8 mm, A 1 P nebo 1 Z Relé do plošných spoj - cívka DC - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - vzdušná a povrchová vzdálenost 8 mm, A 18 A 13 A 15 A 1 P 2 P Nízká relé do patic / do plošných spoj - cívka DC s p íkonem 400 mw nebo cívka AC - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktními sadami - vzdušná a povrchová vzdálenost 8 mm, Nízká polovodičová relé do patic / do plošných spoj - vstup DC se zvýšenou citlivostí - polovodičový výstup DC nebo AC P nebo 1 Z Nízká relé do plošných spoj - cívka DC s p íkonem 250 mw nebo 400 mw - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktní sadou - vzdušná a povrchová vzdálenost 10 mm, P Relé do patic / do plošných spoj - cívka DC s p íkonem 500 mw nebo 650 mw - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktními sadami - vzdušná a povrchová vzdálenost 8 mm, 45 určeno i pro fotovoltaiku 1 Z nebo 1 R Relé do plošných spoj - cívka DC s p íkonem 360 mw - zesílená izolace mezi cívkou a kontaktní sadou, - teplota okolí do +125 C * P = p epínací kontakt, Z = zapínací kontakt, R = rozpínací kontakt, SSR (optočlen) = polovodičový vstup a výstup (zapínací)

15 max. proud počet kontakt * SPÍNÁNÍ - PR MYSLOVÁ RELÉ vlastnosti patice 46 samostatné provedení pro dráhy 18 A 2 P 1 P Pr myslová miniaturní relé - cívka DC s p íkonem 500 mw nebo cívka AC - mechanická aretace kontakt a indikace buzení cívky A 1 Z + 1 R nebo 2 P Relé s nucen vedenými (ČSN EN 50205:2002, typ B) - cívka DC s p íkonem 700 mw - výhodné pro spínání DC zát ží 55 2 P nebo 3 P 17 A 4 P Pr myslová relé - cívka DC nebo cívka AC - mechanická aretace kontakt a indikace buzení cívky samostatné provedení pro dráhy 12 A 2 P nebo 2 Z nebo 4 P nebo 4 Z Výkonová miniaturní relé - cívka DC nebo cívka AC - mechanická aretace kontakt a indikace buzení cívky - varianta: vzdálenost kontakt 1,5 mm u 2Z nebo 4Z P nebo 3 P Pr myslová relé - cívka DC nebo cívka AC, 8-kolíková nebo 11-kolíková patice - mechanická aretace kontakt a indikace buzení cívky - varianta: zdvojené pro spínání malých výkon 90 určeno i pro fotovoltaiku 62 2 P nebo 2 Z nebo 3 P nebo 3 Z Výkonová relé - cívka DC nebo cívka AC - varianta: zesílená izolace mezi cívkou a kontaktními sadami, - mechanická aretace kontakt a indikace buzení cívky - varianta: úplné odpojení 3 mm u 2Z nebo 3Z dle ČSN EN a určeno i pro fotovoltaiku A 1 Z + 1 R 30 A 1 Z Výkonová relé - cívka DC nebo cívka AC - montáž na desku plošných spoj, na panel nebo na DIN-lištu - úplné odpojení 3 mm u 1Z dle ČSN EN a A 2 P nebo 2 Z Výkonová relé - cívka DC nebo cívka AC - montáž na desku plošných spoj, na panel nebo na DIN-lištu určeno i pro fotovoltaiku A (p i 400 V) 2 Z nebo 3 Z Výkonové relé pro fotovoltaické m niče - cívka DC s p íkonem 170 mw - m stkové - vzdálenost kontakt >= 5,2 mm * P = p epínací kontakt, Z = zapínací kontakt, R = rozpínací kontakt

16 Česká republika Prodejní místa s nejširším sortimentem ACword, spol. s r.o., T inec ALCEDO s.r.o., Vrchlabí ARGOS ELEKTRO, a.s., Brno, Jeseník, Karviná, Krnov, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Pardubice, Praha ELEKTRO S.M.S. spol. s r.o., Blatná, České Bud jovice, Český Krumlov, Jind ich v Hradec, Klatovy, Krom íž, Prachatice, Strakonice ELEKTROCENTRUM TRADING spol. s r.o., Olomouc, Ostrava, Vsetín, Znojmo ARM elektro s.r.o., Tábor ART elektro spol.s r.o., Beroun ASPERA, s.r.o., Benešov, České Bud jovice, Jihlava, Kladno, Liberec, Most, Ostrava, Pelh imov, Písek, Praha, Rudolfov, Strakonice, Tábor, Ústí nad Labem AXIMA, spol.s r.o., Brno, Jihlava, Svitavy Bi Esse Cz s r.o., Blatná, Karlovy Vary, Klatovy, Plze, Rokycany, Strakonice Blumenbecker Prag s.r.o., Praha CEHA KDC elektro k.s., Kolín, Král v Dv r, Liberec, Milevsko, Neratovice, Praha DABOK s.r.o., Plze, Praha DK-ELVIS s.r.o., Ostrava EDHAL, s.r.o., Vrchlabí EK HODONÍN s.r.o., Hodonín ELCO - ELEKTRO, s.r.o., Kralupy, Mladá Boleslav ELCO Nymburk, s.r.o., Kolín, Nový Bydžov, Nymburk, Pod brady Elektram s.r.o., Brno, České Bud jovice, D čín, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Kolín, Liberec, Litom ice, Mladá Boleslav, Náchod, Olomouc, Pardubice, Plze, Praha, Prost jov, Rychnov nad Kn žnou, Tábor, Trutnov, T inec, Zlín ELEKTRO-viola, s.r.o., Rakovník Elfetex, spol. s r.o., Brno, Chomutov, Kada, Karlovy Vary, Klatovy, Liberec, Litvínov, Mariánské Lázn, Most, Olomouc, Ostrava, Plze, Svitavy, Teplice, Uherské Hradišt, Ústí nad Labem, Valašské Mezi íčí, Znojmo

17 Česká republika Prodejní místa s nejširším sortimentem Elinex Electric s.r.o., Frýdek-Místek ELKAS spol. s r.o., Brandýs nad Labem, České Bud jovice, Praha ELKOV elektro a.s., Blansko, Brno, Byst ice nad Pernštejnem, Česká T ebová, Krom íž, Pardubice, Praha, Svitavy, Valašské Mezi íčí, Zlín, Ž ár nad Sázavou ELMO a.s., Zlín ELMO obchod Zlín, s r.o., Napajedla ELMO solid, spol. s r.o., Brno GM electronic, spol. s r.o., Brno, Hradec Králové, Plze, Praha, Ostrava i-center s.r.o., Brno, Hradec Králové, Jihlava, Ostrava, Plze, Praha, Jakub a.s., Česká Lípa, Hodonín, Hradec Králové, Liberec, Litom ice, Nový Bor, Pardubice, Ústí nad Labem JAKUB ELEXMAYER, s.r.o., Česká Lípa, D čín, Chomutov, Koš any, Louny, Plze, Rakovník, Sokolov, Teplice JANČA V.M. s.r.o., Brno, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Praha, Prost jov, Šumperk, Valašské Mezi íčí, Zlín JORK, spol. s r.o., Brno, Praha Josef Kabelka - ELIMA, Jičín, D čín, Záb eh, Žatec KAMAT spol. s.r.o., Brno, Hradec Králové, Nové M sto n. Met., Ostrava, Praha K & V ELEKTRO a.s., Karlovy Vary, Náchod, Praha, Teplice, Plze Miroslav Handlí ELEKTROMAT, Karlovy Vary RELKO s.r.o., Trutnov ELMO - PV s.r.o., Prost jov ELPE s.r.o., Jihlava, Pelh imov ELPREMO, spol. s r.o., Bruntál, Olomouc, Šumperk ELVAC AUTOMATION a.s., Ostrava EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s., Mladá Boleslav, Praha REXEL CZ s.r.o., Boskovice, Brno, České Bud jovice, Havlíčk v Brod, Jablonec nad Nisou, Kolín, Opava, Ostrava, Pardubice, Praha, Prost jov, Šumperk, Tišnov, T ebíč, Valašské Mezi íčí, Velké Mezi íčí, Vsetín, Zlín, Ž ár nad Sázavou SBS Energy s. r. o., Šenov u Nového Jičína SOS electronic s.r.o., Brno TRECO s.r.o., Uherské Hradišt VaP Bransouze, spol. s r.o., Jihlava, T ebíč, Vrchlabí, Znojmo

18 Slovenská republika Prodejní místa s nejširším sortimentem ALFEX a.s., Banská Bystrica ANMIMA, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, Bratislava, Liptovský Mikuláš, Trenčín, Žilina JOZEF BUDISKÝ - BKL ELEKTRO, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Martin, Vrútky Bučo s.r.o., Bratislava, Košice, Senica EasyCom, s.r.o., Banská Bystrica ELARO, s.r.o., Brezno ELVYS, s.r.o., Považská Bystrica Gálik & Veselý, s.r.o., Bratislava

19 Slovenská republika Prodejní místa s nejširším sortimentem KRS, spol. s r.o., Nová Dubnica MOKI, s.r.o., Bratislava, Stará Turá MURAT - CK spol. s r.o., Lučenec GM Electronic Slovakia spol. s r.o., Bratislava HAGARD:HAL, a.s., Banská Bystrica, Bratislava, Humenné, Komárno, Košice, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Pieš any, Poprad, Prešov, Šal'a, Štúrovo, Trenčín, Trnava, Zvolen, Žilina i-center, spol. s r. o., Bratislava IMAO electric s.r.o., Námestovo, Povážská Bystrica, Tvrdošín Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX, Topo čany KONEX elektro, spol. s r.o., Bratislava, Bardejov ( KONEX ELEKTROODBYT Bardejov, spol. s.r.o.), Košice, Michalovce, Moldava nad Bodvou, Prešov, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Trebišov Murat s.r.o., Pezinok OSKO, a.s., Banská Bystrica, Zvolen PREKAB, s.r.o., Dubnica nad Váhom, Nitra RELM s.r.o., Nové Mesto nad Váhom SETEZA ELEKTRO, spol. s r.o., Spišská Nová Ves SOS electronic s.r.o., Košice VEREX - ELTO, s.r.o., Bratislava, Košice, Levice (LEVEL, a.s.), Liptovský Mikuláš, Nitra, Nové Zámky, Prešov, Prievidza, Ružomberok, Trenčín, Žilina (VEREX Žilina, a.s.), VIKON, s.r.o., Považská Bystrica, Trstená

20 ORDEM E PROGRESSO FINDER SpA Via Drubiaglio, ALMESE (TO) - ITALY Tel. +39/ Fax +39/ ISO 9001 ISO FINDER FRANCE Sarl Avenue d'italie - BP 40 Zone Ind. du Pré de la Garde F ST. JEAN DE MAURIENNE Cédex Tel. +33/479/ Fax +33/479/ S.P.R.L. FINDER BELGIUM B.V.B.A. Bloemendael, 5 B BEVER Tel. +32/54/ Fax +32/54/ FINDER GmbH Hans-Böckler-Straße 44 D Trebur-Astheim Tel. +49 / 6147 / Fax +49 / 6147 / FINDER RELAIS NEDERLAND B.V. Dukdalfweg 51 NL BC AMSTERDAM Tel. +31/20/ Fax +31/20/ FINDER PLC Opal Way - Stone Business Park STONE, STAFFORDSHIRE, ST15 0SS - UK Tel. +44/(0)1785/ Fax +44/(0)1785/ FINDER RELAIS VERTRIEBS GmbH Industriezentrum NÖ-Süd Straße 2a, Objekt M40 A WIENER NEUDORF Tel. +43/2236/ Fax +43/2236/ FINDER AB Skruvgatan 5 SE Malmö Tel Fax FINDER CZ, s.r.o. Radiová 1567/2b CZ PRAHA 10 Tel. +420/ Fax +420/ FINDER CZ, s.r.o. Technická kancelária pre SR Tel. +420/ Mob FINDER ApS Postbox 26 DK Kastrup Tel FINDER - Hungary Kereskedelmi Kft. HU BUDAPEST Kiss Ernö u. 1-3 Tel. +36/ Fax +36/ FINDER ELECTRICA S.L.U. Pol. Ind. La Pobla L Eliana, C/severo Ochoa, s/n E La Pobla de Vallbona (VALENCIA) Dirección Postal Aptdo 234 Tel Fax FINDER PORTUGAL, LDA Travessa Campo da Telheira, n 56 Vila Nova da Telha, P MAIA Tel. +351/ Fax +351/ FINDER (SCHWEIZ) AG Industriestrasse, 1a, Postfach 23 CH DIELSDORF (ZH) Tel Fax FINDER RELAYS, INC Capital View Drive Suwanee, GA U.S.A. Tel. +1/770/ Fax +1/770/ FINDER ECHIPAMENTE srl Str. Lunii, CLUJ NAPOCA jud. CLUJ - ROMANIA Tel Fax FINDER COMPONENTES LTDA. Rua Olavo Bilac, 326 Bairro Santo Antonio São Caetano do Sul - SÃO PAULO CEP BRASIL Tel. +55/11/ Fax +55/11/ FINDER ARGENTINA Calle Martín Lezica, 3079 San Isidro - Buenos Aires CP B1642GJA - ARGENTINA Tel. +54/11/ Fax +54/11/ RELEVADORES FINDER, S.A. de C.V. Calle 2 Sur 1003-C Chipilo de Francisco Javier Mina C.P Chipilo, Puebla - MEXICO Tel. +52/222/ Fax +52/222/ FINDER OOO Electrozavodskaya street MOSCOW RUSSIAN FEDERATION Tel. +7/495/ Fax +7/495/ FINDER ASIA Ltd. Room 909, 9F, Premier Center 20 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Tel Fax Sazba a tisk - Studio Press s.r.o. Praha, Czech Republic, tel.: , 11/2013 Všechny uvedené údaje slouží k popisu a nejsou zaručenými vlastnostmi v právním smyslu. Technické zm ny a nep esnosti jsou vyhrazeny.

The Power in relays and timers since 1954 P EHLED 2013

The Power in relays and timers since 1954 P EHLED 2013 The Power in relays and timers since 1954 SPÍNÁNÍ P EHLED 2013 OVLÁDÁNÍ A KONTROLA INSTALACE BUDOV relé do plošných spoj pr myslová relé vazební členy relé s nucen vedenými časová relé elektrom ry kontrolní

Více

PŘEHLED 2016 AUTOMATIZACE AUTOMATIZACE CHYTRÝCH BUDOV REGULAČNÍCH PROCESŮ

PŘEHLED 2016 AUTOMATIZACE AUTOMATIZACE CHYTRÝCH BUDOV REGULAČNÍCH PROCESŮ PŘEHLED 2016 AUTOMATIZACE REGULAČNÍCH PROCESŮ AUTOMATIZACE CHYTRÝCH BUDOV OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGIÍ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PROSTOR BUDOV max. proud přípustné zatížení funkce vlastnosti přístrojů** 12 A, při

Více

PŘEHLED 2015. přístroje pro automatizaci. průmyslu a zemědělství. přístroje pro subsystémy chytrých instalací. přístroje pro automatizaci

PŘEHLED 2015. přístroje pro automatizaci. průmyslu a zemědělství. přístroje pro subsystémy chytrých instalací. přístroje pro automatizaci PŘEHLED 2015 přístroje pro automatizaci průmyslu a zemědělství přístroje pro subsystémy chytrých instalací přístroje pro automatizaci obytných budov OVLÁDÁNÍ BUDOV max. proud kontakty* přípustné zatížení

Více

Katalog 2009-2010. Katalog 2009-2010

Katalog 2009-2010. Katalog 2009-2010 Systémov vytvá ený reléový program od roku 1954 Katalog 2009-2010 Relé, vazební členy, časová relé, m icí a kontrolní relé, elektrom ry, produkty pro ízení technologických proces, pro plošné spoje, do

Více

Přehled 2011 PRO ÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCES PRO DOMOVNÍ A PR MYSLOVÉ INSTALACE

Přehled 2011 PRO ÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCES PRO DOMOVNÍ A PR MYSLOVÉ INSTALACE PRO ÍZENÍ TECHNOLOGCKÝCH PROCES. relé. časová relé. optočleny. m icí a kontrolní relé. vazební členy. elektronické elektrom ry PRO DOMOVNÍ A PR MYSLOVÉ NSTALACE. stmívače. instalační stykače. čidla pohybu.

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Přehled 2010 S.p.A. ISO 9001 ISO 14001

Přehled 2010 S.p.A. ISO 9001 ISO 14001 Relé, vazební členy, časová relé, m icí a kontrolní relé, elektrom ry, p ístroje pro ízení technologických proces, pro plošné spoje, do rozvad č a pro domovní instalace Přehled 2010 S.p.A. ISO 9001 ISO

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A ada 0 elé pr myslové, 0 A pr myslové relé do patice 0. 0. cívky AC a DC mechanická aretace a mechanický indikátor provedení se zdvojenými kontakty u 0. a 0. rozší ení na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 212-213 636 204 263 23,3 545 106 208 192 332 28 41 100 175 318 563 966 226-227 2 000-9 999 obyv. 133 442 487 571 50,6 137 73 380 405 726 96 116 279 519 762 942 1 192 130 10 000-49

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A Relé úzké do patice / do PS, 6 A 5 mm úzké relé 34.51 vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvýšenou citlivostí (170 mw) AC/DC ovládání pomocí patice bezpečné odd lení podle ČSN EN 50178

Více

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A

ada 34 - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A ada - Relé úzké na DIN-lištu / do PS, 6 A mm úzké sí ové relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A 60. 60.3 pr myslové relé do patice - cívky AC a DC - mechanická aretace a mechanický indikátor - provedení se zdvojenými kontakty u 60. a 60.3 - provedení s proudovou cívkou - rozší ení na časové relé

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Relé úzké do patice / do PS, 6 A ada 34 Relé úzké do patice / do PS, A 34. mm úzké relé - DC cívka se zvýšenou citlivostí (70 mw) - AC/DC ovládání pomocí patice - bezpečné odd lení podle ČSN EN 078 mezi cívkou a kontaktní sadou - t ída

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Relé výkonové miniaturní, 12 A

Relé výkonové miniaturní, 12 A ada 56 Relé výkonové miniaturní, A 56. 56.-000 56. miniaturní výkonové relé do patice nebo do PS - cívky AC a DC - základní izolace dle ČSN EN 60- - mechanická aretace a mechanická indikace - patice se

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Ústí nad Labem Třinec 1 Vrchlabí tel.: 475 317 011

Ústí nad Labem Třinec 1 Vrchlabí tel.: 475 317 011 máte jasno OBSAH Indikační svítidla řady MINI BOD Indikační svítidla řady MS 10 3 Indikační svítidla řady MS 11 3 Indikační svítidla řady L 93 4 Indikační svítidla řady L 94 4 Indikační svítidla řady

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2015 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

krnov půjčky do výplaty. Předchozí Další Jen ty nejrychlejší rychlé půjčky: Podle všech ověřených informací z losovacího aktivu, jsme dnes

krnov půjčky do výplaty. Předchozí Další Jen ty nejrychlejší rychlé půjčky: Podle všech ověřených informací z losovacího aktivu, jsme dnes krnov půjčky do výplaty. Předchozí Další Jen ty nejrychlejší rychlé půjčky: SpolečnostČástkaSplatnostVěk žadateledélka vyřízeníprvní půjčka zdarmapožádejte ihned. půjčka 10 000 Kč až 150 000 Kčsplatnost

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

multinap ové ( )V AC/DC multifunkční

multinap ové ( )V AC/DC multifunkční Časové relé, A multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časových funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časových rozsah od 0,1 s do 20 h montáž a nastavení

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. únor 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

CENÍK H+H. platný od 01. 05. 2012. stavět s lehkostí

CENÍK H+H. platný od 01. 05. 2012. stavět s lehkostí CENÍK H+H platný od 01. 05. 2012 02 CENÍK H+H Přesné tvárnice H+H EXCLUSIVE H+H THERMOBLOCK P2-400 600 425 250 1224042560 4 875,00 5 850,00 2 071,88 2 486,25 310,78 372,94 6,7 18 1,15 2,7 520 vnější rohová

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Protože bych je ani za nic nevyměnila Kč. Doručení zdarma! každý model.

Protože bych je ani za nic nevyměnila Kč. Doručení zdarma! každý model. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože bych je ani za nic nevyměnila. www.deichmann.com 999.-Kč 1 111 148 vel. 36 41 1 111 339 vel. 36 44 XXL 1 111 322 vel. 36 41 1 111 321 vel. 36 41 1 111 340 vel.

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Zpracoval: Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti

Více

Vazební člen, A

Vazební člen, A 48.3 48.5/7 vazební člen nebo, ší e 5,8 mm, indikační a EMC ochranný modul a dioda proti p epólování u - cívky AC a se zvýšenou citlivostí, 500 mw - bezpečné odd lení dle ČSN EN 5078 mezi cívkou a kontaktní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Protože pohodlí je pro mě důležité.

Protože pohodlí je pro mě důležité. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože pohodlí je pro mě důležité. www.deichmann.com od 699.-Kč 1 111 779 vel. 36 42 699 Kč 1 111 780 vel. 36 42 699 Kč 1 111 393 vel. 36 42 999 Kč 1 111 394 vel. 36

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy!

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy! 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. 1 165 430 vel. 36 41 999,- Kč * 799,- Kč (20% sleva) To je důvod k oslavě již od 449,- Kč 1 104 436 vel. 36 44 549,- Kč* 449,- Kč (18% sleva) 1 104 466 vel.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A

Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A Řada 46 - Relé průmyslové miniaturní, 8-16 A průmyslové miniaturní relé do patice / pájecí vy vody cívky AC a DC se zvy šenou citlivostí (500 mw) bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, 55.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Protože léto je tak cool.

Protože léto je tak cool. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože léto je tak cool. www.deichmann.com od 1 240 015 vel. 35 41 XXS 699 Kč 1 230 229 vel. 36 41 599 Kč 1 240 052 vel. 36 42 649 Kč 1 240 262 vel. 36 44 XXL 599 Kč

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Protože léto je tak cool.

Protože léto je tak cool. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože léto je tak cool. www.deichmann.com od 699.-Kč 1 102 360 vel. 36 42 749 Kč 1 102 968 vel. 36 42 699 Kč 1 102 370 vel. 36 41 699 Kč 1 102 339 vel. 36 42 599.-Kč

Více

11.45 11.50 11.55 ČASOVÁ ROVNICE 12.00 12.05 12.10-10 -15 12.15-30 -10-20 -20 DATUM

11.45 11.50 11.55 ČASOVÁ ROVNICE 12.00 12.05 12.10-10 -15 12.15-30 -10-20 -20 DATUM Vrchní díl vystřihneme, prořízneme 4 štěrbiny a spojíne se spodním dílem patentkou. 4 6 7 8 VÝCHOD SLUNCE 1 1 - -1-1 11.4 11. 11. 12. 12. 12.1 12.1 2 1-1 -2 DATUM DEKLINACE SLUNCE 6 4-3 -2 16 17 18 19

Více

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A

Řada 41 - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 A Řada - Relé nízké do PS/do patice, 8-12 - 16 Řada nízké relé do plošnyćh spojů nebo do patice, vy ška 15,7 mm.31.52.61 cívky C a DC citlivé, příkon 400 mw nebo relé bistabilní se dvěma cívkami 650 mw,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více