Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka"

Transkript

1 ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Replikace uºivatelských dat Bc. Jan Vo avka Vedoucí práce: Ing. Jan Kubr Studijní program: Otev ená informatika, Navazující magisterský Obor: Softwarové inºenýrství a interakce 10. kv tna 2012

2 iv

3 v Pod kování Na tomto míst bych rád pod koval vedoucímu této práce za jeho výborné vedení a rady, dále pak své rodin za podporu p i psaní práce a jejím dokon ování.

4 vi

5 vii Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem práci vypracoval samostatn a pouºil jsem pouze podklady uvedené v p iloºeném seznamu. Nemám závaºný d vod proti uºití tohoto ²kolního díla ve smyslu Ÿ60 Zákona. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm n n kterých zákon (autorský zákon). V Bene²ov dne 10. kv tna

6 viii

7 Abstract Thesis deals with the synchronization of dierent kinds of data between dierent operating systems and devices. Primary is this thesis focused on contacts, calendar events, bookmarks and les synchronization. Every application was tested by specially designed tests, in order to nd out deciencies and malfunctioning elements. There are two types of tests, static and dynamic. Static verify features designed by developer, for example speed of synchronization, conguration options, support for national environment (eg. diacritic) and supported platforms and devices. Dynamic tests are focused on application reaction on data changes. The main benet of this thesis should be analyze of existing solutions and comparison of their advantages and disadvantages. For tests is used point score, because of it's clarify. Sum of these points determines nal position of application in table. Abstrakt Tato práce se zabývá moºnostmi synchronizace r zných typ dat mezi r znými opera ními systémy a za ízeními. Práce je primárn zam ena na synchronizaci kontakt, událostí kalendá e, záloºek prohlíºe e a soubor. V této práci jsou jednotlivé aplikace otestovány navrºenými testy, tak aby se objevily p ípadné nedostatky a nefunk ní prvky. Testy jsou statické a dynamické. Statické ov ují výrobcem dané vlastnosti aplikace, jako je rychlost, správnost a moºnosti nastavení synchronizace, podpora místního jazykového prost edí (nap. diakritiky) a podpora opera ních systém a za ízení. Dynamické jsou zam eny na schopnost aplikace reagovat na zm ny v synchronizovaných datech. P ínosem práce by m la být p edev²ím analýza dostupných e²ení, srovnání jejich výhod a nevýhod. Hodnocení je provedeno pomocí bodové stupnice, ímº je zaru ena p ehlednost výsledk. Bodové hodnocení je také pouºito k ur ení kone ného po adí aplikací z pohledu kvality a funk nosti. ix

8 x

9 Obsah 1 Úvod 1 2 Popis problému, specikace cíle 3 3 Analýza problému 3.1 Rozbor jednotlivých kategorií Rozd lení podle po tu uºivatel Rozd lení podle umíst ní dat Rozd lení podle p ístupu k internetu Rozd lení podle zp sobu synchronizace Rozd lení typ dat Soubory Kontakty, Kalendá, Úkoly ové zprávy Záloºky webového prohlíºe e Nastavení Ostatní Zvolené kategorie pro testování Rozd lení za ízení podle typu a opera ního systému Analýza existujících e²ení - Kontakty, Kalendá Desktop aplikace PC Suite/Nokia Suite (d íve Ovi Suite) [19] HTC Sync [13] Sony PC Companion [22] MyPhoneExplorer [18] ActiveSync/Windows Mobile Device Center [7] Microsoft Outlook [17] IBM Lotus Notes [14] Serverové/webové aplikace Google Server [24] Microsoft Exchange Server [16] Horde [26] EGroupware [2] Funambol Server/Client [11] xi

10 xii OBSAH Analýza existujících e²ení - Soubory 23.1 Cloudové aplikace FTP Aplikace zaloºené na sdílení soubor Analýza existujících e²ení - Záloºky Integrované aplikace v prohlíºe i Firefox Sync Opera Link Synchronizace prohlíºe e Google Chrome Aplikace s podporou více prohlíºe Xmarks LastPass Testování aplikací - obecné Synchronizace soubor Synchronizace kontakt Synchronizace kalendá e Synchronizace záloºek Testování aplikací - Kontakty, kalendá Postup pro testování synchronizace kontakt Automatizace zadávání dat Desktop aplikace PC Suite/Nokia Suite (d íve Ovi Suite) HTC Sync Sony PC Companion MyPhoneExplorer - Telefon Sony Ericsson MyPhoneExplorer - Telefon s OS Android ActiveSync / Windows Mobile Device Center Serverové/webové aplikace Google Server Microsoft Exchange Server Funambol Server Horde EGroupware Testování aplikací - Soubory Postup pro testování synchronizace soubor Cloudové aplikace Dropbox Sugarsync Box Záv r pro cloudové e²ení FTP Auto Ftp v

11 OBSAH xiii CyberKiko FTPSync Záv r pro FTP e²ení Synchronizace pomocí lesystému Goodsync Samba sdílení soubor Synkron Záv r pro e²ení pomocí le systému Testování aplikací - Záloºky Postup pro testování synchronizace záloºek Integrované aplikace v prohlíºe i Firefox Sync Opera Link Synchronizace prohlíºe e Google Chrome Aplikace s podporou více prohlíºe Xmarks Zhodnocení Synchronizace kontakt Synchronizace soubor Synchronizace záloºek Návrh kompletního e²ení Bezpe nost synchronizovaných dat Návrh e²ení podle jednotlivých skupin uºivatel Jednotlivec Synchronizace soubor Synchronizace kontakt a kalendá e Malá spole nost Synchronizace soubor Synchronizace kontakt Synchronizace záloºek Záv r Zhodnocení dosaºení cíl Dal²í moºné pokra ování práce A Seznam pouºitých zkratek 89 B Slovník pojm 91 C Návod na instalaci testovací verze aplikace Horde 93 C.1 Instalace C.2 Nastavení SyncML klienta D Obsah p iloºeného CD 99

12 xiv OBSAH

13 Seznam obrázk 4.1 Aplikace Nokia Suite Aplikace HTC Sync Sony PC Companion Aplikace MyPhoneExplorer Aplikace Windows Mobile Device Center Microsoft Outlook Aplikace IBM Lotus Notes Aplikace Horde Aplikace EGroup Ware Aplikace Funambol DS Server Tool Aplikace Funambol Windows Sync Client Okno zobrazené v p ípad koniktu Souhrnný graf pro testy aplikací pro kalendá a kontakty Souhrnný graf pro testy aplikací pro soubory Souhrnný graf pro testy aplikací pro záloºky xv

14 xvi SEZNAM OBRÁZK

15 Seznam tabulek 8.1 Tabulka bod pro kalendá a kontakty - statický test Tabulka bod pro kalendá a kontakty - dynamický test Tabulka bod pro soubory - statický test Tabulka bod pro soubory - dynamický test Tabulka bod pro záloºky - statický test Tabulka bod pro záloºky - dynamický test Souhrnná tabulka bod pro synchronizaci kontakt - statický test Souhrnná tabulka bod pro synchronizaci kontakt - dynamický test Po adí aplikací pro pro synchronizaci kontakt Souhrnná tabulka bod pro synchronizaci soubor - statický test Souhrnná tabulka bod pro synchronizaci soubor - dynamický test Po adí aplikací pro pro synchronizaci soubor Souhrnná tabulka bod pro synchronizaci záloºek - statický test Souhrnná tabulka bod pro synchronizaci záloºek - dynamický test Po adí aplikací pro synchronizaci záloºek Prohlíºe e pro jednotlivé platformy xvii

16 xviii SEZNAM TABULEK

17 Kapitola 1 Úvod Problém se synchronizací r zných typ dat se e²í uº velmi dlouho. D íve se jednalo nap íklad o synchronizaci soubor mezi stolními po íta i, dnes je to synchronizace mezi mobilním telefonem a po íta em nebo notebookem. Lidé, kte í asto pracují doma pot ebují, aby data z jejich remních po íta m li i na svých domácích po íta ích a mohli tak pokra ovat s prací i doma, a naopak. Dal²í p íkladem jsou manaºe i, kte í pot ebují mít dokumenty na cestách s sebou ve svých noteboocích a p ípadnou novou práci p enést zp t do svých stolních remních po íta. D íve se problém e²il p ená²ením pracovních soubor na r zných p enosných mediích, a uº ²lo o diskety nebo modern j²í ashdisky. S p ibývajícím objemem dat a nutností mít data co nejaktuáln j²í, nap íklad pokud na daném problému spolupracuje více osob, se tento zp sob stal nepohodlným a zdlouhavým, aº nepouºitelným. Nehled na bezpe nostní problémy (nap. p enos virové nákazy do remního PC) a problémy s opakovanou ru ní aktualizací dat na médiích. Dnes navíc probíhá p ekotný rozvoj v oblasti mobilních za ízení. S p ibývajícím po tem t chto za ízení, kterých se jiº prodává více neº stolních po íta a notebook dohromady [6], e²í ím dál více lidí problém se synchronizací dat mezi t mito za ízeními nebo mezi p enosným za ízením a stolním po íta em. Tento problém jiº nespadá jen do remní sféry, ale dotýká se stále více b ºných lidí, kte í si p ejí mít svá data na dosah a aktuální. Dal²í p íklad m ºe být editace dokument. P edstavme si, ºe v práci pracujete na n jakém dokumentu, po skon ení pracovní doby jedete dom a ve vlaku vás napadne text k dopln ní do dokumentu. V normální situaci musíte stáhnout dokument do svého za ízení, najít místo na, kterém jste pracovali, doplnit my²lenku a dokument op t nahrát na remní server. Nyní si p edstavme situaci, ºe ve vlaku pustíte své za ízení, které mezitím automaticky stáhlo nastavení z Va²eho remního po íta e (t eba hned v zam stnání pomocí remní Wi sít ) a po spu²t ní editoru máte dokument zobrazen p ímo na stejném míst na kterém jste ho v práci zanechali. V uvedených p íkladech si pod pojmem data m ºeme p edstavit nap íklad kontakty, poznámky, kalendá, záloºky v prohlíºe i, ale také t eba ur ité soubory nebo nastavení. Pod pojmem za ízení nap íklad mobilní telefony, tablety, notebooky, netbooky, stolní po- íta e a dal²í. Kaºdé za ízení pouºívá jiný systém, ímº po ty vzájemných synchroniza ních dvojic je²t stoupají. Nov také p ibývá poºadavk na synchronizaci kompletního stavu za ízení. Nap íklad sledujete na televizi lm z DVD disku a chcete ve sledování pokra ovat na svém notebooku. 1

18 2 KAPITOLA 1. ÚVOD Je velice nepohodlné p esunovat DVD disk, nehled na to, ºe mnoho za ízení nemá mechaniku na optické disky, znovu spou²t t p ehráva a snaºit se najít as, kde jste sledování p eru²ili. Bylo by mnohem p íjemn j²í p ijít k notebooku, notebook pustit a pokra ovat p ímo ve sledování. V²echny tyto p íklady mají jedno spole né, nutnost synchronizovat data mezi za ízeními. Tato práce se zam í práv na tento problém a pokusí se nalézt jeho e²ení.

19 Kapitola 2 Popis problému, specikace cíle Cílem této práce je analyzovat existující zp soby synchronizace r zných uºivatelských dat mezi r znými druhy za ízení, najít a popsat slabá a chyb jící místa t chto technologií. Dále se v práci pokusím provést objektivní porovnání stávajících e²ení podle p edem daných parametr a v záv ru, na základ získaných výsledk, zkusím navrhnout nejlep²í e²ení. V p ípad, ºe se v pr b hu analýzy a testování ukáºí n která e²ení jako kvalitní, av²ak ne zcela kompletní, pokusím se navrhnout vlastní e²ení chyb jící ásti. P i porovnávání a testování dostupných e²ení se zam ím hlavn na za ízení s OS Windows, Linux, Android (HTC za ízení), Nokia s OS Symbian S60 a na star²í Sony Ericsson, a to z d vodu dostupnosti t chto za ízení pro testování. Ostatní systémy budou probrány z teoretického hlediska moºností synchronizace zji²t né ze specikace daného e²ení. Hodnocení aplikací záleºí p edev²ím na moºnosti oine e²ení synchronizace (viz. dále) z d vodu vyhnutí se nutnosti stálého datového p ípojení, a na e²ení, která neukládají data na cizí server, kv li zabezpe ení dat. 3

20 4 KAPITOLA 2. POPIS PROBLÉMU, SPECIFIKACE CÍLE

21 Kapitola 3 Analýza problému V této kapitole se pokusím identikovat a rozd lit do skupin data, která jsou t eba synchronizovat. Rozeberu moºné zp soby synchronizace a v záv ru analyzuji moºné typy za ízení, respektive jejich OS. 3.1 Rozbor jednotlivých kategorií Rozd lení podle po tu uºivatel Jednotlivé aplikace lze rozd lit podle po tu uºivatel na dv skupiny: Single user Aplikace, které jsou zam eny na jednouºivatelský p ístup a neumoº ují sou- asnou spolupráci více lidí. Tyto aplikace mají obvykle data uloºena na lokálním disku, a proto není pot eba e²it problémy s vícenásobným p ístupem k nim. Nej ast ji jsou data uloºena ve form datového (soubor databáze, vlastní binární formát) nebo textového (XML) souboru. Dal²í moºností jsou data uloºená na ve ejném serveru s omezeným p ístupem pro daného uºivatele. Groupware [3] Tyto aplikace jsou navrºeny pro sou asnou práci n kolika uºivatel. Poskytují funkce pro sdílení kalendá e, p ípadn obsahují kalendá skupiny, sdílení dokument, kontakt apod. Primárn se tento typ aplikací pouºívá pro ízení práce na projektech s tím, ºe zde jsou uloºeny dokumenty pot ebné pro vývoj, kontakty na jednotlivé vývojá e, kalendá s rozvrhem práce atd Rozd lení podle umíst ní dat Pro ú el této práce, denujeme t i moºnosti umíst ní dat. Lokální První, a pro tuto práci d leºit j²í, je umíst ní dat v lokálním úloºi²ti (na lokálním disku, v lokální databázi... ) s podmínkou, ºe jsou dostupná pouze uºivateli aplikace a ten má tato data pod svou správou. Data nejsou p ístupná zvenku.

22 6 KAPITOLA 3. ANALÝZA PROBLÉMU Lokální s vn j²ím p ístupem Tato kategorie spadá mezi ostatní dv. Jedná se o moºnost, kdy jsou data uloºena na lokálním úloºi²ti, ale uºivatel k nim má p ístup i p es internet. Tato moºnost kombinuje výhody a nevýhody ostatních e²ení. Výhodou pak je uloºení dat lokáln, které zaru uje bezpe nost shodnou se zabezpe ením sít, ale jelikoº je otev en p ístup z internetu je nutné navíc zabezpe it toto p ipojení. Nevýhodou je nutnost datových p enos po internetu (nutnost dostate n rychlé linky, stabilního p ipojení) a moºnost napadení z této strany (hackerské útoky, (D)DOS) útoky. Ve ejné Druhá moºnost je umíst ní dat ve ve ejném úloºi²ti, respektive v úloºi²ti, které nespravuje p ímo uºivatel. P íkladem této skupiny jsou tzv. cloudová úloºi²t (popsaná v kapitole.1 na stran 23). Hlavní nevýhodou je moºnost zneuºití, p ípadn zabavení uloºených dat v p ípad problém spole nosti (prodej, krach, problémy politického rázu), jelikoº velká ást licencí nezaru uje zp sob nakládání s uloºenými daty Rozd lení podle p ístupu k internetu V této kategorii lze klasikovat pouze dva zp soby, jedná se o oine a online synchronizaci. Bez nutnosti p ístupu k internetu Do této kategorie pat í ukládání a p ená²ení dat na p enosných datových mediích (ashdiscích). Tyto aplikace nepot ebují mít p ístup k internetu, jelikoº pracují p ímo s daty umíst nými na p enosných mediích. P íkladem jsou za ízení U3 [40], U3 aplikace [20] a aplikace PortableApps pro OS Windows [32] a podobný projekt pro OS Linux [33]. Výhodou je naprostá bezpe nost, za p edpokladu dohledu nad ashdiskem s daty a aktuálnost dat. Nevýhodou je moºnost p enosu virové nákazy p i pouºívání ashdisku v neov eném po íta i. Oine Oine synchronizace v na²em p ípad znamená synchronizaci, kdy není nutné stálé p ipojení k serveru. Data se p i p ipojení sesynchronizují a pak lze p ípojení ukon it a aplikace nadále funguje. Online Online synchronizace v na²em p ípad znamená, ºe je pot eba neustálé p ipojení aplikace k serveru. Aplikace tohoto typu bez p ipojení k serveru nefungují Rozd lení podle zp sobu synchronizace Push synchronizace Jedná se o synchronizaci na vyºádání ze strany serveru. Server p i zm n dat po²le dotaz a za ízení zahájí synchronizaci. Výhodou je synchronizace pouze v p ípad zm ny dat a tím úspora datových p enos. Nevýhodou je hor²í podpora ze strany server i za ízení. Synchronizace v pravidelných asový intervalech Nejjednodu²²í zp sob opakované synchronizace. Aplikace v pravidelných intervalech zahájí synchronizaci. Pokud jsou data m n na v malých po tech a ne moc asto, je tento zp sob náro ný na datové p enosy z d vodu zbyte ného ov ování nových/zm n ných dat.

23 3.1. ROZBOR JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ Rozd lení typ dat Toto rozd lení zohled uje formát dat, které je nutno synchronizovat. Aº na výjimky, kaºdý typ pot ebuje specický zp sob zacházení s daty. Jen n které typy se dají zobecnit a následn synchronizovat n kolik typ jako jeden, nap íklad synchronizace kalendá e a úkol obvykle probíhá na stejném principu Soubory P i synchronizaci soubor záleºí na velikosti a formátu soubor. Pokud je t eba synchronizovat soubory s v t²í velikostí, nastává problém p i online synchronizaci v mobilních za ízeních, a to z d vodu, ºe aktuáln jsou od eských operátor nastaveny velmi nízké limity p enesených dat pro mobilní datové limity. Taktéº propustnost/rychlost mobilní datové linky není pro velké soubory vhodná. FTP Tento p ístup se hodí i pro v t²í objemy dat, jelikoº dostupný prostor je limitovaný pouze úloºným prostorem na serveru. V p ípad, ºe server b ºí na po íta i ke kterému má p ístup pouze omezený po et osob, je zaru ena celkem dobrá bezpe nost. Omezením je v tomto p ípad nutnost stálé dostupnosti vlastního serveru a kvalitní linka, která dokáºe zaru it p enos velkých objem dat. Dal²í moºností je pouºít n kterého z nabízených lehosting a pouºívat datový prostor zde. Výhoda je obvykle v kvalitn j²í lince a lep²í dostupnosti. Nevýhoda v omezeném úloºném prostoru a sníºené bezpe nosti, jelikoº soubory jsou umíst ny u cizí osoby. Cloudové e²ení Pod tento zp sob lze zahrnout v²echna e²ení, kdy se data ukládají do internetového úloºi²t. Obecn je tento zp sob pomalej²í, jelikoº nahrávání a stahování dat je omezeno rychlostí p ipojení k internetu, a proto se spí²e hodí pro synchronizaci men²ích soubor. Velkou výhodou tohoto e²ení je stálá dostupnost aktuálních dat ke kterým lze p istupovat z jakéhokoli po íta e nebo za ízení p ipojeného k internetu. Nevýhodou je problém se zaji²t ním bezpe nosti uloºených dat, která je pln v kompetenci poskytovatele e²ení. Filesystem e²ení Toto e²ení je ideální pro pouºití na lokálních sítích s men²ím po tem aktivních uºivatel. Dal²í výhodou jsou nízké, ve v t²in p ípad nulové, po izovací náklady. Pro svoji innost sta í lokální (nejlépe kabelová) sí a kongurace za ízení, aby jejich data byla dostupná. O správu soubor se stará opera ní systém, coº bohuºel znemoº uje práci více lidí na jednom souboru (typicky je umoºn no více uºivatel m tení souboru a jednomu zápis). Sledování zm n se musí e²it p ímo v aplikacích Kontakty, Kalendá, Úkoly Synchronizace kontakt, kalendá e a úkol se provádí ve v t²in p ípad pomocí stejných protokol, proto i zde budou uvedeny dohromady a p ípadn u jednotlivých aplikací upozorním na výjimky. Podle zp sobu nasazení lze tyto aplikace dále d lit.

24 8 KAPITOLA 3. ANALÝZA PROBLÉMU Desktop aplikace Tato e²ení jsou vhodná pro jednoho uºivatele. Aplikace má v t²inou vlastní specické úloºi²t dat a poskytuje data dal²ím za ízením. Výhodou je obvykle jednoduchá kon- gurace a dobrá bezpe nost, která se odvíjí jen od zabezpe ení za ízení, na kterém je aplikace spu²t na, protoºe data nejsou ve ejn dostupná. Serverové aplikace e²ení je vhodné pro nasazení ve rmách. Umoº ují synchronizaci dat pro více uºivatel a n kterých dat i mezi jednotlivými uºivateli. Kongurace v t²inou vyºaduje lep²í znalosti aplikace, znalosti pouºitých protokol a princip zabezpe ení dat a sít ové zprávy Synchronizace ových zpráv je ve v t²in p ípad zbyte ná. Pokud chceme mít dostupné ové zprávy oine, lze pouºít POP3 protokol a vytvá et lokální kopie v²ech zpráv. Nevýhoda je v duplikaci dat v kaºdém za ízení a problém se synchronizací odchozích zpráv, jelikoº protokol umoº uje pouze stahování zpráv ze serveru. Toto lze vy e²it odesíláním kopie kaºdé odchozí zprávy na vlastní adresu a tím mít archivované konverzace. Dal²í moºností je pouºít protokol IMAP, který je vytvo en pro online synchronizaci zpráv klienta a serveru (v etn moºnosti uploadu zprávy na server). V t²ina klient v²ak podporuje oine uloºení zpráv. V p ípad nutnosti kompletního oine e²ení je moºné nastavit vlastní ový klient/server tak, ºe tento server stáhne v²echny zprávy z online server a jednotlivá za ízení se p ipojují pomocí lokální sít na tento server Záloºky webového prohlíºe e V t²ina moderních prohlíºe obsahuje vlastní e²ení synchronizace, kdy dokáºí synchronizovat data mezi stejnými typy prohlíºe s tím, ºe tímto zp sobem umoº ují synchronizaci záloºek mezi platformami, pro které jsou prohlíºe e dostupné. Existuje pouze pár multiplatformních aplikací pro synchronizaci záloºek, které podporují více prohlíºe. Tyto aplikace se integrují bu do prohlíºe e (v p ípad desktopových OS), nebo existují jako samostatná aplikace (mobilní OS). Podle t chto kritérií lze aplikace pro synchronizaci záloºek rozd lit do dvou skupin: aplikace podporující pouze jeden prohlíºe, aplikace s podporou více prohlíºe. Integrované aplikace z principu podporují jen prohlíºe, ve kterém jsou integrovány. Aplikace s podporou více prohlíºe jsou instalovány jako plug-in do desktopových prohlíºe nebo jako externí aplikace v mobilních za ízeních.

25 3.1. ROZBOR JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ Nastavení Synchronizace nastavení za ízení je stále velký problém. Naráºí na problémy r zných OS pouºitých v za ízení. Obecn lze synchronizovat pouze nastavení jednotlivých aplikací (nap. nastavení internetového prohlíºe e), a to je²t ne kompletn. N které systémy dokáºí p enést nastavení uºivatelského prost edí, ale jen na stejný OS nebo pouze jednorázov Ostatní Mezi ostatní se dají za adit nap íklad SMS a MMS zprávy. SMS zprávy lze mezi v t²inou za ízení celkem snadno synchronizovat, jelikoº se jedná o standardizovaná textová data. Problém bývá se získáním a nahráním dat z/do za ízení, jelikoº ne v²echna za ízení mají datové úloºi²t SMS zpráv dostupné zvenku, minimáln ne pro ostatní nainstalované aplikace. Nap. OS Android umoº uje aplikacím p ístup k SMS zprávám, naopak telefony Nokia umoº ují p ístup k SMS pouze pomocí synchroniza ní aplikace Nokia Suite Zvolené kategorie pro testování Jelikoº se jedná o velice obsáhlé téma, tak se tato práce detailn ji zam í na synchronizaci kontakt, kalendá e, záloºek a soubor. Kontakty Synchronizace kontakt p edstavuje stále aktuální problematiku, hlavn díky rozdílné implementaci ukládání kontakt mezi OS a problém m s národním prost edím (kódování znak s diakritikou). Kalendá Synchronizace dat kalendá e je zajímavá z d vodu rozdílné implementace kalendá v jednotlivých aplikacích a za ízeních. Problémy mohou vzniknout nap íklad p i synchronizaci opakované události, události s asem v jiném asovém pásmu, neº je as serveru, a u události s p ipomenutím. Soubory Synchronizace soubor je naopak nový problém, který se stává velice aktuálním s dostupností rychlého internetu a za ízení, která dokáºí obsah vytvá et (mobilní za ízení s kamerami a fotoaparáty, tablety s textovým editorem... ). Záloºky Synchronizace záloºek je problém také aktuální, jelikoº po et za ízení, které pouºívá jeden uºivatel stále roste a tím i pot eba mít svoje oblíbené záloºky dostupné ve v²ech za ízeních. Bohuºel pro synchronizaci záloºek neexistuje mnoho aplikací, navíc n které z nich nepodporují nové verze prohlíºe Rozd lení za ízení podle typu a opera ního systému 1. Mobilní telefony (a) OS Android (b) OS Symbian

26 10 KAPITOLA 3. ANALÝZA PROBLÉMU (c) OS Meamo (d) OS Windows (e) BlackBerry OS (f) ios 2. Po íta e (a) OS Linux (b) OS Windows (c) Mac OS X 3. Tablety (a) OS Android (b) OS Windows (c) ios

27 Kapitola 4 Analýza existujících e²ení - Kontakty, Kalendá 4.1 Desktop aplikace PC Suite/Nokia Suite (d íve Ovi Suite) [19] Aplikace dodávané s mobilními telefony zna ky Nokia. Telefon se k po íta i p ipojí pomocí USB kabelu nebo p es rozhraní Bluetooth. Aplikace je z d vodu specického ovlada e pro mobilní telefony Nokia a díky nespecikovanému zp sobu tení dat nejlépe pouºitelná aplikace pro práci s telefony zna ky Nokia. Aplikace umoº uje: zobrazení stavu baterie a volného místa, ve²keré operace se SMS zprávami ( tení, psaní, odeslání a archivace), obousm rnou synchronizaci mezi telefonem a Microsoft Outlook nebo Mozilla Thunderbird, instalaci aplikací do mobilního telefonu (u star²ích model jediná moºnost instalace), aktualizace rmware telefonu, zálohování dat telefonu, Ovi Suite podporuje na ítání obrázk a hudby z a do telefonu, Ovi Suite pro modely s mapami umoº uje staºení mapových dat. Opera ní systém www licence typ Windows freeware, uzav ený kód single-user 11

28 12 KAPITOLA 4. ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH E ENÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Obrázek 4.1: Aplikace Nokia Suite HTC Sync [13] Aplikace dodávaná k telefon m HTC pro oine synchronizaci mezi HTC Android telefonem a Microsoft Outlook. Obrázek 4.2: Aplikace HTC Sync Opera ní systém www licence typ Windows freeware, uzav ený kód single-user

29 4.1. DESKTOP APLIKACE Sony PC Companion [22] Aplikace dodávaná k telefon m Sony (Sony Ericsson) pro synchronizaci mezi telefonem a Microsoft Outlook, aktualizaci rmware, synchronizaci hudby a dal²í. Obrázek 4.3: Sony PC Companion Opera ní systém www licence typ Windows freeware, uzav ený kód single-user MyPhoneExplorer [18] Aplikace naprosto nahrazuje základní software dodávaný k telefon m zna ky Sony Ericsson a podporuje mnoho funkcí pro za ízení s OS Android. Obsahuje mnoho funkcí, které základní software neumoº uje. V p ípad telefon zna ky Sony Ericsson se jedná o: zobrazení stavu baterie a obsazení pam ti pomocí graf, ve²keré operace s SMS zprávami ( tení, psaní a odeslání, archivace...), správu kontakt a kalendá e, v etn synchronizace dat s mnoha aplikacemi (Outlook, GMail, Windows contacts, Thunderbird, SeaMonkey, Lotus Notes, u kalendá e podporuje sdílené kalendá e (WebDAV)), ovládání telefonu (zobrazení klávesnice telefonu s moºností ovládání, p enos dat z fotoaparátu (webkamera), po ízení snímku okolí, synchronizace asu, u n kterých model nahrávání a tení aplikací do/z telefonu.

30 14 KAPITOLA 4. ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH E ENÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Obrázek 4.4: Aplikace MyPhoneExplorer Opera ní systém www licence typ Windows freeware, uzav ený kód single-user (podpora více za ízení)

31 4.1. DESKTOP APLIKACE ActiveSync/Windows Mobile Device Center [7] Aplikace pro mobilní za ízení se systémem Windows. Op t umoº uje synchronizaci mezi za ízením a Microsoft Outlook. V pozd j²ích OS Windows byl integrován p ímo do systému pod ozna ením Windows Mobile Device Center. Umoº uje také synchronizaci s Exchange Servery, tato moºnost je ale v za ízeních s dostupnou internetovou konektivitou umoºn na p ímo bez nutnosti p ipojení k PC. Obrázek 4.: Aplikace Windows Mobile Device Center Opera ní systém www licence typ Windows freeware, uzav ený kód single-user

32 16 KAPITOLA 4. ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH E ENÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Microsoft Outlook [17] Tato aplikace slouºí jako úloºi²t pro mnoho synchroniza ních aplikací. Outlook pouºívá lokální úloºi²t ve form datového souboru (kaºdý uºivatel má vlastní, lze nastavit i více pro jednoho uºivatele), p ípadn je moºné nastavit synchronizaci s Windows Exchange serverem. e²ení je podobné balíku IBM Lotus Notes (server+klient), poskytuje podobné sluºby. Obrázek 4.6: Microsoft Outlook 2010 Opera ní systém www licence typ Windows shareware, uzav ený kód single-user ( áste ná podpora více uºivatel ) IBM Lotus Notes [14] Rozhraní a ovládání podobné Microsoft Outlook umoº uje zobrazení jednotlivých ástí aplikace na záloºkách. Existuje jak serverová aplikace, tak klientská. Server umoº uje organizacím kooperaci, poskytuje: spole ný kalendá s moºností plánování a následného oznamování jednání, spole né kontakty, sníºí se výskyt duplicit a zachovává se aktualita dat, ový server. e²ení je podobné Microsoft Outlook + Exchange Server, poskytuje podobné sluºby. Opera ní systém www licence typ Windows, Linux, Mac OS X shareware, uzav ený kód klient single-user / server groupware

33 4.2. SERVEROVÉ/WEBOVÉ APLIKACE 17 Obrázek 4.7: Aplikace IBM Lotus Notes 4.2 Serverové/webové aplikace Google Server [24] Pouºívá se p edev²ím v OS Android, který má pro tento server velmi dobrou integraci. Pro n které typy dat se pouºívá push notikace nových poloºek. Jedná se o velmi efektivní zp sob, protoºe se synchronizace provádí pouze pokud jsou dostupné nové poloºky. Tím se ²et í datové p enosy a data dorazí na klienta s minimálním zpoºd ním po doru ení na server. Zatím Google nemá dokon enou podporu synchronizace úkol. Jiº existuje ve ejné API, ale stále není dokon ena podpora CalDAV. V nových za ízeních HTC se Sense 4 je podpora Google úkol spole ností HTC p idána. Opera ní systém www licence typ Webové aplikace freeware, uzav ený kód (open-source API) groupware/multi-user Microsoft Exchange Server [16] Tento server slouºí jako datové úloºi²t pro kontakty, kalendá, a dal²í data pot ebná pro vzájemnou komunikaci skupiny. Opera ní systém www licence typ Windows shareware, uzav ený kód groupware/multi-user

34 18 KAPITOLA 4. ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH E ENÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Horde [26] Jedná se o open-source e²ení groupware aplikace. Velkou výhodou je obsluha celé aplikace pomocí webového rozhraní. Odpadá nutnost instalovat pro v²echny uºivatele aplikace speciálního klienta a p ípadn platit licen ní poplatky za pouºívání. Nevýhodou je sloºit j²í instalace a kongurace aplikace. Aplikace v základní verzi (bez plugin a dodate ných aplikací) obsahuje: správu ve ejných informací, která je rozd lena na: po²tu - ový klient se standardním ovládáním a mnoha moºnostmi nastavení, organizování - op t rozd leno na kategorie: adresá - správa kontakt umoº uje vytvá ení a importování sdílených adresá, kalendá - zde je moºné spravovat kalendá e (ve ejné i osobní) a spravovat události jednotlivých kalendá (moºnost ového oznámení), vzhled je podobný Google Calendar, velmi podobné ovládání, úkoly - jednoduchý seznam úkol s moºností ltrování, poznámky - umoº uje vytvo it poznámku v plain text formátu, speciáln navrºené rozhraní pro mobilní za ízení. Obrázek 4.8: Aplikace Horde Opera ní systém www licence typ PHP open-source groupware

35 4.2. SERVEROVÉ/WEBOVÉ APLIKACE EGroupware [2] Web-based systém, odpadá nutnost instalace klienta pro kaºdého uºivatele - aplikace b ºí ve webovém prohlíºe i. Sluºby se otevírají na zvlá²tních záloºkách, takºe je moºné mezi nimi p epínat bez nutnosti sluºbu znovu hledat v menu. V nové verzi je GUI upravené a p epínání sluºeb probíhá z horního panelu. Systém je zna n propracovaný, moºná aº p íli² sloºitý pro b ºného uºivatele. Server EGroupware umoº uje pronájem aplikace bez nutnosti zakoupení produktu nebo provoz na vlastním serveru. Navíc lze zakoupit podporu ze strany EGroupware. Poskytuje následující sluºby: adresá - zobrazení vlastních kontakt i kontakt sdílených spole ností, moºnost vyhledávání a t íd ní, kalendá - moºnost zobrazení více kalendá, infolog - umoº uje zobrazení logu a zm n, - standardní ový klient, FileManager - správce soubor projektu, Tracking System - bugtracker projektu, Knowledge Base - znalostní databáze k vyvíjenému produktu, Wiki, Chat - umoº uje komunikaci v reálném ase s ostatními leny skupiny, Bookmarks - záloºky s www stránkami souvisejícími s projektem, Project Manager - informace o projektech (p i azené osoby, rozpo et...), Time Sheet - rozpis hodin jednotlivých len skupiny na jednotlivých projektech, Pools - ankety, Resources - zdroje p i azené k projektu (automobily, výpo etní technika, místnosti), umoº uje zobrazení vyuºití zdroje, News - nové informace pro skupinu. Opera ní systém www licence typ PHP open-source (podpora je placená) groupware

36 20 KAPITOLA 4. ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH E ENÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Obrázek 4.9: Aplikace EGroup Ware 4.2. Funambol Server/Client [11] Jedná se o open-source projekt (existuje i placená verze se zaji²t nou podporou) zam ený na synchronizaci dat. Projekt nabízí jak server pro r zné OS, tak r zné druhy klient. Jedná se nap. o plugin pro Mozilla Thunderbird, aplikaci pro OS Windows na synchronizaci kalendá e, kontakt a úkol s MS Outlook a soubor mezi Windows a za ízením, aplikaci pro OS Android, aplikaci na synchronizaci kontakt a kalendá e mezi Google a Funambol serverem a dal²í. Projekt dále poskytuje nástroj pro konguraci serveru. Mezi moºné druhy dat, která lze synchronizovat pat í: kontakty, kalendá, úkoly, poznámky, obrázky, videa, soubory. Opera ní systém www licence typ Windows, Linux https://www.forge.funambol.org/domainhome.html open-source groupware

37 4.2. SERVEROVÉ/WEBOVÉ APLIKACE 21 Obrázek 4.10: Aplikace Funambol DS Server Tool Obrázek 4.11: Aplikace Funambol Windows Sync Client

38 22 KAPITOLA 4. ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH E ENÍ - KONTAKTY, KALENDÁ

39 Kapitola Analýza existujících e²ení - Soubory.1 Cloudové aplikace Dropbox [28] Aplikace, která slouºí jako virtuální úloºný prostor pro ukládání v²ech typ soubor. Pro ukládání je pot eba nainstalovat speciální aplikaci, ve které se nastaví cesta ke sloºce. Tato sloºka se poté udrºuje automaticky synchronizovaná. Verze zdarma má omezený datový prostor na 2 GB. Pokud poºadujeme více prostoru, je nutné zakoupení licence. Aplikace je dostupná pro OS Windows, OS Android, Linux, Mac, BlackBerry a ios. Nejv t²í nevýhodou je uloºení soubor u jiné spole nosti a je moºné jejich zneuºití. Výhodou Dropboxu p i pouºití na LAN síti je moºnost synchronizace dat p i pouºití LAN sít (pro ízení synchronizace je stále pot eba p ipojení k internetu), ímº dojde ke zna nému zvý²ení rychlosti p enosu dat (viz. [10]) Opera ní systém více opera ních systému viz. [37] www licence freemium SugarSync [30] Aplikace podobná více známému Dropboxu. Nabízí úloºný prostor o velikosti GB a na rozdíl od Dropboxu umoº uje synchronizaci více sloºek najednou. Sloºku je moºné po instalaci speciální aplikace p idat do seznamu sledovaných a ta je poté udrºována automaticky synchronizovaná. Aplikace je dostupná pro OS Android, OS Windows, Linux, Mac, BlackBerry, ios a Windows Mobile. Nevýhodou aplikace, jako kaºdého online úloºi²t, je, uloºení soubor u n koho jiného a ztráta kontroly nad nimi. Opera ní systém více opera ních systému viz. [38] www licence freemium 23

40 24 KAPITOLA. ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH E ENÍ - SOUBORY Box [27] Podobn jako vý²e uvedené aplikace, nabízí Box uloºení dat r zných formát v cloudu na internetu. Verze zdarma má datový prostor o velikosti GB a na PC umoº uje pouze nahrávání soubor pomocí prohlíºe e. Pro OS Android existuje aplikace pro správu nahraných dat a upload soubor. Opera ní systém www licence webové rozhraní freemium.2 FTP Jednoduché e²ení synchronizace soubor. Pokud vytvo íme server umíst ný v lokální síti, je toto e²ení velice rychlé (omezené pouze rychlostí LAN sít ) a navíc jsou data fyzicky uloºena ve vlastním úloºi²ti a je moºné jejich zabezpe ení. Auto FTP v2 [8] Freeware aplikace od Glenna Delahoye, která dokáºe synchronizovat vzdálenou FTP sloºku s místní (nebo naopak, p ípadn áste n obousm rn ). Aplikace dokáºe detekovat zm ny v místní sloºce a ty propagovat na server. Opera ní systém www licence Windows freeware CyberKiko FTPSync [9] Aplikace pro jednosm rnou synchronizaci mezi FTP serverem a souborovým systémem. Nevýhodou je obtíºné nastavování, které probíhá pomocí kongura ních ini soubor. Neexistuje ºádné GUI pro nastavení. Pokud je pot eba opakovaná synchronizace, je nutné aplikaci opakovan spustit. Opera ní systém www licence Windows freeware pro osobní pouºití.3 Aplikace zaloºené na sdílení soubor Goodsync [12] Velmi povedená aplikace pro synchronizaci soubor, která zvládá mnoho typ úloºi² a protokol. Jedná se nap íklad o Windows sdílení (Samba), FTP, WebDAV, Amazon S3, Windows

41 .3. APLIKACE ZALOšENÉ NA SDÍLENÍ SOUBOR 2 Azure (úloºi²t typu BLOB), SkyDrive a dal²í. Aplikace má spoustu moºností nastavení, v etn automatické synchronizace p i zm n souboru. Pro synchronizaci pouºívá indexování jiº synchronizovaných dat, takºe i synchronizace velkého mnoºství soubor a sloºek je rychlá. Umoº uje nastavení ltr soubor, nap íklad vy azení do asných soubor, metadat apod. Opera ní systém www licence Windows, Mac OS X shareware Synkron [23] Aplikace od slovenského vývojá e Matú²e Tomleina, která umoº uje synchronizovat dva adresá e souborového systému. Je zde moºné nastavení plánova e, a to periodicky, nebo v daný as. Bohuºel moºnost synchronizace po zm n souboru ve sloºce není dostupná. Opera ní systém www licence Windows, Linux, Max OS X open-source

42 26 KAPITOLA. ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH E ENÍ - SOUBORY

43 Kapitola 6 Analýza existujících e²ení - Záloºky 6.1 Integrované aplikace v prohlíºe i Aktuáln má kaºdý nov j²í prohlíºe integrováno vlastní e²ení synchronizace. Tento zp sob není vhodný, pokud uºivatel pouºívá na r zných za ízení r zné prohlíºe e, ale pro b ºného uºivatele je toto e²ení posta ující Firefox Sync D íve se jednalo o plugin Mozilla Weave do prohlíºe e Mozilla Firefox, v nov j²ích verzích je tento plug-in v prohlíºe i integrován. Aplikace dokáºe synchronizovat záloºky, historii prohlíºení, hesla, data formulá a otev ené panely. Synchronizace je ale moºná pouze mezi prohlíºe i Firefox. Synchronizace probíhá pomocí zabezpe eného kanálu a data jsou uloºena ²ifrována. Opera ní systém www licence Windows, Linux, Mac OS X a dal²í https://account.services.mozilla.com/ open-source (binární soubory proprietární licence) Opera Link Aplikace umoº ující synchronizaci dat mezi prohlíºe i Opera. Aplikace je integrována jako sou ást prohlíºe e a umoº uje synchronizaci záloºek, SpeedDial nastavení, poznámek a historie. Aplikace navíc poskytuje webové rozhraní pro prohlíºení a správu záloºek. P enos dat p i synchronizaci je zabezpe en. Opera ní systém www licence Windows, Linux, Mac OS X a dal²í https://link.opera.com/ freeware 27

44 28 KAPITOLA 6. ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH E ENÍ - ZÁLOšKY Synchronizace prohlíºe e Google Chrome Prohlíºe Google Chrome obsahuje integrovanou aplikaci pro synchronizaci záloºek, roz²í- ení, nainstalovaných mini-aplikací a motivu. K aktivaci synchronizace je pot eba p ihlá²ení pomocí Google ú tu. Po p ihlá²ení jsou uvedená data automaticky synchronizována s p ihlá- ²eným Google ú tem. Chrome neposkytuje webové rozhraní pro správu dat, pouze lze pomocí Google Dashboard data odstranit a synchronizaci zakázat. Uloºená data jsou ²ifrována. Opera ní systém www licence Windows, Linux, Mac OS X a dal²í https://link.opera.com/ freeware 6.2 Aplikace s podporou více prohlíºe Pro synchronizaci záloºek mezi více prohlíºe i existuje pouze jediná stále vyvíjená aplikace - Xmarks. Dá se nalézt n kolik dal²ích sluºeb, ale jedná se pouze o aplikace s webovým rozhraním, kde je moºné záloºky ru n ukládat Xmarks Aplikace je nabízena ve dvou verzích. Verze zdarma umí synchronizovat záloºky mezi b ºnými prohlíºe i jako je Firefox, Safari, Chrome a Internet Explorer. Bohuºel do kompletní podpory prohlíºe chybí podpora prohlíºe e Opera. P íjemná je také moºnost vyuºití webového prost edí pro správu a zobrazení záloºek. Placená verze navíc podporuje mobilní za ízení OS Android, ios, Blackberry a mobilní prohlíºe Dolphin Browser HD. Opera ní systém www licence Windows, Linux, Mac OS X a dal²í freeware, proprietární LastPass Tato aplikace není ur ená p ímo k synchronizaci záloºek, ale pro synchronizaci hesel a vypl ování formulá. Má podporu velkého mnoºství prohlíºe a za ízení. Ve výchozí verzi je zdarma, ale nepodporuje mobilní za ízení. Premium verze pak podporuje mobilní za ízení s OS Android, ios, BlackBerry, Windows Mobile a dal²í. Navíc podporuje p ímo i mobilní prohlíºe e Firefox Mobile, Dolphin Browser... Opera ní systém www licence Windows, Linux a Mac OS X https://lastpass.com/ freeware, proprietární

45 Kapitola 7 Testování aplikací - obecné Podíváme-li se na tuto problematiku z pohledu uºivatele, m ºeme identikovat pro jednotlivé skupiny nejd leºit j²í poºadavky, které by m la synchronizace spl ovat. Na základ t chto poºadavk se pokusím denovat testy, které tyto nezbytné poºadavky ov í. e²ení, která tyto testy budou spl ovat by m la být dostate n vhodná i pro uºivatele. Pokud v pr - b hu testování narazím na n jaké nedostatky, pokusím se navrhnout e²ení, které tyto chyby eliminuje. Jednotlivé skupiny, které budou podrobeny test m jsou: synchronizace soubor, synchronizace kontakt, synchronizace kalendá e a synchronizaci záloºek. 7.1 Synchronizace soubor Pro tuto skupinu m ºeme p edpokládat, ºe je pro uºivatele nejd leºit j²í p edev²ím správnost p enosu, rychlost p enosu dat, rychlost reakce na zm ny a zp sob reakce. Nap íklad co aplikace ud lá v p ípad koniktu souboru (zm níme soubor se stejným jménem na více za ízeních) nebo jak rychle se soubor dokáºe synchronizovat na dal²í za ízení po jeho p idání v jiném za ízení. 7.2 Synchronizace kontakt Pro synchronizaci kontakt s eskými jmény je klí ová podpora diakritiky, a to jak ve zdrojovém a cílovém za ízení, tak ze strany aplikace provád jící vlastní synchronizaci. Dále je pro uºivatele p íjemné mít kontakt asociován s fotograí, kv li lep²í p ehlednosti. Dal²í zajímavou vlastností je podpora slou ení kontakt stejného jména nebo se stejným em a zabrán ní vzniku duplicitních kontakt. 29

46 30 KAPITOLA 7. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - OBECNÉ 7.3 Synchronizace kalendá e V p ípad synchronizace kalendá e je d leºitá podpora upozorn ní u události, pravidelné opakování události a moºnost vytvo it celodenní událost. Navíc je vhodné, aby pro uºivatele, který plánuje sch zky s kolegy z jiných asových pásem, byla v aplikaci moºnost ukládání as sch zek spole n s asovým pásmem. 7.4 Synchronizace záloºek Aplikace pro synchronizaci záloºek musí umoºnit synchronizovat co nejv t²í mnoºství za ízení a mít podporu pro co nejvíce prohlíºe. Dále by aplikace m la podporovat sloºky a ²títky u záloºek. Aplikace budou testovány dv ma zp soby. Jednak budou provedeny statické testy, které ov í obecné chování aplikace, nap íklad zji²t ní rychlosti synchronizace, moºností automatizace, spolehlivosti a podobn. Druhý, dynamický test ov í funk nost aplikací p i zm n dat (p idání nové poloºky, smazání poloºky, zm na poloºky). Aby byla moºnost porovnání jednotlivých vlastností u r zných aplikací, bude kaºdá testovaná vlastnost mít dané maximální bodové ohodnocení a po otestování bude ohodnocena body v rozsahu 0 aº maximální po et bod (maximum bod je uvedeno vºdy v odpovídající tabulce). Po otestování budou výsledky obou test se teny a sou ty vzájemn porovnány. Tímto zp sobem bude moºné ur it kvalitu jednotlivých aplikací v závislosti na po tu získaných bod. Pro testování synchronizace dat byla pouºita tato za ízení: Osobní po íta CPU i-2410m, 8GB RAM, 64 bit Windows 7, Wi karta Atheros ARB b/g/n a LAN karta Atheros AR811 (podpora gigabitových sítí) Mobilní telefon HTC Desire HD CPU 1 GHz Qualcomm 82 Snapdragon, 768 MB RAM, konektivita Wi HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA.76 Mbps Wi: b/g/n Mobilní telefon Nokia 6120 Classic CPU ARM 369 MHz, 64 MB RAM, konektivita Bluetooth, HSDPA 3 Mbps Mobilní telefon Sony Ericsson K700i, konektivita Bluetooth Za ízení PocketPC Acer n0 Premium, CPU XScale 20 MHz, 64MB RAM, konektivita USB, IrDA, Wi, Bluetooth

47 Kapitola 8 Testování aplikací - Kontakty, kalendá 8.1 Postup pro testování synchronizace kontakt Testovací data 4 kontakty: kontakt s diakritikou ve jmén, kontakt kompletn bez diakritiky, kontakt s fotograí, kontakt s narozeninami. událostí: událost s neukon eným denním opakováním, událost s p ipomenutím 1 minut p edem, událost s týdenním opakováním ukon eném po jednom m síci, celodenní událost, ro n opakovaná celodenní událost (narozeniny). Statický test Tento test nezvaºuje zm ny dat, testují se pouze parametry, které jsou dané a nemohou být ovlivn ny daty. Postup bude následující: 1. zvolení softwaru pro synchronizaci, 2. vytvo ení kontakt pro test (u aplikací, kde to bude moºné, p ímo vloºení dat kontakt ), 3. vloºení dat kontakt do testované aplikace, 4. spu²t ní procesu synchronizace,. po zobrazení informace o dokon ení synchronizace zaznamenání p ibliºné (subjektivní) doby trvání, 6. ov ení korektního p enosu dat pomocí srovnání s vloºenými údaji. 31

48 32 KAPITOLA 8. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Testování rychlosti v p ípad kalendá e není p íli² d leºité, jelikoº velikost synchronizovaných dat je velmi malá ( ádov desítky kb), takºe rychlost m ºeme porovnávat pouze podle rozhraní pouºitého pro p ipojení. Rychlost je tedy následující: Wi (standard IEEE n) rychlost aº 600Mbit/s, USB (specikace USB 2.0) 480Mbit/s, Bluetooth (specikace Bluetooth v2.0 + EDR) rychlost aº 3Mbit/s, COM port (specikace RS232) rychlost aº 11200bit/s. K hodnocení se pouºije bodový systém, kterým budou ohodnoceny jednotlivé vlastnosti. Celkové hodnocení pak bude záleºet na sou tu t chto bod. Celkový po et také ur í kone né po adí r zných e²ení. Hodnocení bude hlavn posuzovat správnost p enosu, jednoduchost nastavení, obnovení synchronizace z chyb (nap. e²ení konikt, ztráta spojení... ) a rychlost synchronizace. Dále pak bude uvedeno shrnutí kladných a záporných vlastností. Rozvrºení bod do jednotlivých skupin je uvedeno v tabulce 8.1.

49 8.1. POSTUP PRO TESTOVÁNÍ SYNCHRONIZACE KONTAKT 33 Vlastnost Bodová stupnice Max Podporované aplikace 10-více neº dv, 10 -dv, 2-jedna Podporované OS 10-v²echny b ºné a mén b ºné, 10 8-v²echny b ºné, 6-dva z b ºných, -jeden b ºný a n které mén b ºné, 4-pouze mén b ºné, 2-pouze jeden Moºnosti nastavení 10-moºnost nastavit skupiny, as synchronizace, 10 rozsah kalendá e, 8-moºnost nastavit as synchronizace, -moºnost nastavit skupiny, rozsah kalendá e, 2-mén moºností neº uvedené Rychlost -rychlost LAN/Wi, 4-USB (mén jelikoº je nutné fyzické p ipojení, 3-Bluetooth Auto-sync 10-automatický, ihned po zm n, 10 8-po uplynutí asova e, -p i p ipojení/odpojení za ízení, 0-ru n Kontakty s diakritikou 10-ano, 10 - áste n, 0-ne Kontakty s fotograí -ano, 0-ne Nekone n opakovaná událost 0-ne 10-ano, 10 Událost s upomínkou 10-ano, 10 0-ne Moºnost správy dat 10-kvalitní rozhraní pro správu kontakt i kalendá e, 10 v aplikaci 6-moºnost správy kalendá e nebo kontakt, 3-moºnost správy pouze n kterých údaj u kontaktu nebo kalendá e, 0-není Správnost 10-v²e p eneseno korektn, 10 0-chyba v p enosu Licence 10-open-source, 10 8-freeware, 6-freemium, -shareware Celkem 110 Tabulka 8.1: Tabulka bod pro kalendá a kontakty - statický test

50 34 KAPITOLA 8. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Dynamický test Tento typ testu se zam í na otestování aplikací p i zm nách jako je nap íklad editace, vytvo ení nového kontaktu/události nebo smazání kontaktu/události. Test by m l ov it chování aplikace p i t chto zm nách. Maximální bodové ohodnocení je uvedeno v tabulce 8.2. Vlastnost Bodová stupnice Max P idání nového kontaktu -po p idání se provede synchronizace, 3-po p idání je nutná ru ní synchronizace, 0-nelze p idat záznam Editace kontaktu -po editaci se provede synchronizace, 3-po editaci je nutná ru ní synchronizace, 0-nelze editovat záznam Smazání kontaktu -po smazání se provede synchronizace, 3-po smazání je nutná ru ní synchronizace, 0-nelze smazat záznam P idání nové události -po editaci se provede synchronizace, 3-po editaci je nutná ru ní synchronizace, 0-nelze editovat záznam Editace události -po editaci se provede synchronizace, 3-po editaci je nutná ru ní synchronizace, 0-nelze editovat záznam Smazání události -po smazání se provede synchronizace, 3-po smazání je nutná ru ní synchronizace, 0-nelze smazat záznam Celkem 30 Tabulka 8.2: Tabulka bod pro kalendá a kontakty - dynamický test Automatizace zadávání dat Pro ú el automatického zadávání testovacích dat byla zvolena aplikace Sikuli [21], která pomocí snímk obrazovky dokáºe do vybraných polí zadat data. Skripty jsou uloºeny ve sloºce les/skripty a dále pak podle testované aplikace.

51 8.2. DESKTOP APLIKACE Desktop aplikace PC Suite/Nokia Suite (d íve Ovi Suite) Aplikace pro synchronizaci mobilních telefon Nokia a po íta e s OS Windows a s aplikací MS Outlook nebo Mozilla Thunderbird Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Mobilní telefon Nokia MS Outlook, Mozilla Thunderbird Podporované aplikace pro synchronizacderbird MS Outlook (Express), Mozilla Thun- Podporované OS Windows 2 Moºnosti nastavení B ºné, spí² mén 8 Rychlost Podle typu p ipojení (USB/Bluetooth) 4 Auto-sync Ano, ale pouze po p ipojení telefonu, navíc nutnost nastavení výchozího USB reºimu na telefonu Kontakty obsahující diakritiku Bezproblémová synchronizace 10 Kontakty s fotograí Bezproblémová synchronizace Nekone n opakovaná událost Bezproblémová synchronizace 10 Událost s p ipomenutím Bezproblémová synchronizace 10 Moºnost správy kontaktu a události Pouze kontakt 6 v aplikaci Správnost Pravd podobn protokol SyncML 10 Licence Freeware, uzav ený kód 8 Celkem 83 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového kontaktu P i dal²í synchronizaci je kontakt nahrán do mobilu (a opa n ) Editace kontaktu Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují do mobilu (a opa n ) Smazání kontaktu Kontakt je po synchronizaci smazán z mobilu (nebo z MS Outlook) P idání nové události P i dal²í synchronizaci je událost nahrána do mobilu (a opa n ) Editace události Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují do mobilu (a opa n ) Smazání události Událost je po synchronizaci smazána z mobilu (nebo z MS Outlook) Celkem 30

52 36 KAPITOLA 8. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Záv r Aplikace funguje pro synchronizaci s MS Outlook (Express) bez problém, s Mozilla Thunderbird synchronizace za ala fungovat po nainstalování star²í verze a po ru ním povolení dopl ku Nokia. Aplikace nemá p íli² moºností nastavení, umoº uje volbu cílové aplikace pro synchronizaci a v p ípad kalendá e zvolit asový rozsah pro synchronizaci. Soubory se skripty automatického zadávání jsou uloºeny v /les/skripty/nokia. Skripty pro události nejsou vytvo eny, jelikoº aplikace Nokia Suite nepodporuje zadávaní událostí HTC Sync Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Mobilní telefon HTC Outlook Podporované aplikace pro synchronizaci MS Outlook 2 Podporované OS Windows 2 Moºnosti nastavení B ºné, spí² mén 8 Rychlost Telefon p ipojen p es USB 4 Auto-sync Ano, lze nastavit p i p ipojení, ale nutné zvolit výchozí typ p ipojení v telefonu Kontakty obsahující diakritiku Bezproblémová synchronizace 10 Kontakty s fotograí Bezproblémová synchronizace Nekone n opakovaná událost Bezproblémová synchronizace 10 Událost s p ipomenutím Bezproblémová synchronizace 10 Moºnost správy kontaktu a události Není 0 v aplikaci Správnost Proprietární protokol 10 Licence Freeware 9 Celkem 7

53 8.2. DESKTOP APLIKACE 37 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového kontaktu P i dal²í synchronizaci je kontakt nahrán do mobilu (a opa n ) Editace kontaktu Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují do mobilu (a opa n ) Smazání kontaktu Kontakt je po synchronizaci smazán z mobilu (nebo z MS Outlook) P idání nové události P i dal²í synchronizaci je událost nahrána do mobilu (a opa n ) Editace události Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují do mobilu (a opa n ) Smazání události Událost je po synchronizaci smazána z mobilu (nebo z MS Outlook) Celkem 30 Záv r První chyba, která je vid t, je nekvalitní eská lokalizace, popisky jsou s nejv t²í pravd podobností p eloºeny strojov. Synchronizace je bezproblémová, jen chybí moºnost automatické pravidelné synchronizace. Aplikace umoº uje pouze synchronizaci, není moºné data p idávat. Z tohoto d vodu nejsou vytvo eny skripty automatického zadávání Sony PC Companion Bohuºel aplikace nedokáºe detekovat star²í telefon zna ky Sony Ericsson, takºe nebylo moºné provést testy. Aplikace se pokusí o p ipojení k telefonu, ale poté ohlásí, ºe nebylo nalezeno ºádné za ízení. Záv r Nejv t²í problém je, ºe aplikace nepodporuje stará za ízení, dále pak stejn jako u HTC Sync je nep íjemný chybný p eklad. Tentokrát se objevil problém s diakritikou v oknech aplikace, kdy byla písmena s diakritikou vynechána MyPhoneExplorer - Telefon Sony Ericsson Velice kvalitní aplikace s podporou telefon zna ky Sony Ericsson a telefon s OS Android. Synchronizace byla otestována na obou za ízeních.

54 38 KAPITOLA 8. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Telefon Sony Ericsson MS Outlook, Mozilla Thunderbird Podporované aplikace pro synchronizaci MS Outlook (Express), Thunderbird, 10 Lotus Notes, Google server Podporované OS Windows 2 Moºnosti nastavení Detailní nastavení 10 Rychlost Podle p ipojení a telefonu (na Bluetooth 3 pouºívá virtuální COM port a je pomalej²í), jinak USB Auto-sync Ano, po p ipojení telefonu, p ed ukon- ením aplikace (nastavitelné) Kontakty obsahující diakritiku Bezproblémová synchronizace 10 Kontakty s fotograí Není podporováno za ízením 0 Nekone n opakovaná událost Bezproblémová synchronizace 10 Událost s p ipomenutím Bezproblémová synchronizace 10 Správnost AT p íkazy a IrMC-Sync (pro star²í za- 10 ízení) nebo SyncML Moºnost správy kontaktu a události Obojí, pro SE nepodporuje foto u kon- 10 v aplikaci taktu Licence Freeware 8 Celkem 88 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového kontaktu P i dal²í synchronizaci je kontakt nahrán do mobilu (a opa n ) Editace kontaktu Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují do mobilu (a opa n ) Smazání kontaktu Kontakt je po synchronizaci smazán z mobilu (nebo z PC) P idání nové události P i dal²í synchronizaci je událost nahrána do mobilu (a opa n ) Editace události Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují do mobilu (a opa n ) Smazání události Událost je po synchronizaci smazána z mobilu (nebo z PC) Celkem 30

55 8.2. DESKTOP APLIKACE 39 Záv r Freewarová aplikace, která poskytuje v²e pot ebné pro správu telefonu. První nastavení telefonu je moºné nechat provést automaticky a pak jednodu²e nastavit synchronizaci. Poté jiº v²e funguje bez problém. V p ípad konikt se zobrazí okno se seznamem zm n a kon- ikt a uºivatel m ºe zvolit akci pro kaºdý konikt (obrázek 8.1). Synchronizace kontakt s diakritikou je také bezproblémová. Nedávno byla p idána i podpora za ízení s OS Android. Ve²keré zm ny v seznamu kontakt byly úsp ²n synchronizovány z/do telefonu. Skripty pro automatické zadávání dat jsou uloºeny v /les/skripty/myphoneexplorer-se. Aplikace pro toto za ízení neumoº uje zadání narozenin ani fotograe. Obrázek 8.1: Okno zobrazené v p ípad koniktu

56 40 KAPITOLA 8. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - KONTAKTY, KALENDÁ 8.2. MyPhoneExplorer - Telefon s OS Android Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Telefon s OS Android MS Outlook Podporované aplikace pro synchronizaci MS Outlook (Express), Thunderbird, 10 Locus Notes, Google Podporované OS Windows 2 Moºnosti nastavení Detailní nastavení 8 Rychlost Podle p ipojení (Wi, USB, Bluetooth) Auto-sync Ano, po p ipojení telefonu, p ed ukon- ením aplikace (nastavitelné) Kontakty obsahující diakritiku Bezproblémová synchronizace 10 Kontakty s fotograí Bezproblémová synchronizace Nekone n opakovaná událost Bezproblémová synchronizace 10 Událost s p ipomenutím Bezproblémová synchronizace 10 Moºnost správy kontaktu a události Obojí 10 v aplikaci Správnost IrMC-Sync 10 Licence Freeware 8 Celkem 93 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového kontaktu P i dal²í synchronizaci je kontakt nahrán do mobilu (a opa n ) Editace kontaktu Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují do mobilu (a opa n ) Smazání kontaktu Kontakt je po synchronizaci smazán z mobilu (nebo z MS Outlook) P idání nové události P i dal²í synchronizaci je událost nahrána do mobilu (a opa n ) Editace události Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují do mobilu (a opa n ) Smazání události Událost je po synchronizaci smazána z mobilu (nebo z MS Outlook) Celkem 30 Záv r Stejn jako v p edchozím p ípad v²e funguje bez problém. Men²í nevýhodou je, máte-li v telefonu pro jeden kontakt více zdroj (Google, Facebook... ), jsou tyto kontakty v aplikaci, a tudíº i v synchronizované aplikaci, zobrazeny jako jednotlivé. Proto je lep²í zvolit synchronizaci pouze jedné skupiny.

57 8.2. DESKTOP APLIKACE 41 Ve²keré zm ny v seznamu kontakt byly úsp ²n synchronizovány z/do telefonu, stejn jako v p edchozím p ípad. Skripty pro automatické zadávání dat jsou uloºeny v /les/skripty/myphoneexplorerandroid ActiveSync / Windows Mobile Device Center Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Za ízení s OS Windows MS Outlook Podporované aplikace pro synchronizaci MS Outlook 2 Podporované OS Windows 2 Moºnosti nastavení B ºné, spí² mén (volba skupiny k synchronizaci, rozsah kalendá e) Rychlost Podle p ipojení (Bluetooth, USB) 4 Auto-sync Ano, velmi kvalitní, nep etrºité sledování 10 zm n Kontakty obsahující diakritiku N které znaky synchronizovány bez diakritiky (nejspí²e díky starému za í- zení) Kontakty s fotograí Není podporováno za ízením (aplikace 3 foto podporuje) Nekone n opakovaná událost Bezproblémová synchronizace 10 Událost s p ipomenutím Bezproblémová synchronizace 10 Moºnost správy kontaktu a události Není 0 v aplikaci Správnost Proprietární protokol Active Sync 10 Licence Freeware 9 Celkem 70

58 42 KAPITOLA 8. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového kontaktu Automatické sledování nových dat a okamºitá synchronizace Editace kontaktu Zm ny se ihned po ukon ení editace propagují do za ízení (a opa n ) Smazání kontaktu Kontakt je ihned smazán ze za ízení (nebo z MS Outlook) P idání nové události Automatické sledování nových dat a okamºitá synchronizace Editace události Zm ny se ihned po ukon ení editace propagují do za ízení (a opa n ) Smazání události Událost je ihned smazána ze za ízení (nebo z MS Outlook) Celkem 30 Záv r Ob as jsou problémy s duplicitami, hlavn v p ípad velkých zm n v datech (zm na v t²iny kontakt ), jinak velmi dobrý nástroj pro synchronizaci za ízení s OS Windows a po íta em s OS Windows. P íjemná je p edev²ím stálá synchronizace a tím zaru ená aktualita dat v kaºdém okamºiku. Automatická synchronizace se spustí automaticky s p ipojením za ízení. Podpora Bluetooth p ipojení je p íjemná, i kdyº ne vºdy funguje. Jakékoli zm ny jsou ihned synchronizovány. Aplikace nemá problém s diakritikou, jak v p ípad synchronizace do PC, tak p i synchronizaci do za ízení jsou kontakty korektn uloºeny (n které znaky nedokázalo zobrazit za ízení). Jelikoº aplikace nemá vlastní rozhraní pro zadávání dat, pouºívá data ze zdrojové aplikace synchronizace. Lze pouºít skripty pro automatické zadávání dat pro MS Outlook, ty jsou uloºeny v /les/skripty/outlook. 8.3 Serverové/webové aplikace Google Server V n kolika aplikacích pouºit jako cíl synchronizace. Za ízení s OS Android dokáºí aktivn vyuºívat Google Server jako server pro online synchronizaci bez nutnosti jakékoli dal²í aplikace.

59 8.3. SERVEROVÉ/WEBOVÉ APLIKACE 43 Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Mobilní telefon s OS Android Google Server Podporované aplikace pro synchronizaci Android kontakty, mnoho dal²ích (ve- 10 ejné API) Podporované OS Android (dal²í pomocí jiných aplikací) 8 Moºnosti nastavení Volba skupiny na synchronizaci, rozsahu 10 kalendá e, asu synchronizace Rychlost Podle p ipojení (Wi, mobilní sí ) Auto-sync Ano, velmi kvalitní, pravidelné sledování 10 zm n Kontakty obsahující diakritiku Bezproblémová synchronizace 10 Kontakty s fotograí Bezproblémová synchronizace Nekone n opakovaná událost Bezproblémová synchronizace 10 Událost s p ipomenutím Bezproblémová synchronizace 10 Moºnost správy kontaktu a události Obojí, kvalitní rozhraní pro správu 10 v aplikaci Správnost Pravd podobn proprietární protokol 10 Licence Freeware, API pro p ístup k dat m 10 Celkem 108 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového kontaktu P i dal²í synchronizaci je kontakt nahrán na mobil (a opa n ) Editace kontaktu Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují do mobilu (a opa n ) Smazání kontaktu Kontakt je po synchronizaci smazán z mobilu (nebo ze serveru) P idání nové události P i dal²í synchronizaci je událost nahrána do mobilu (a opa n ) Editace události Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují do mobilu (a opa n ) Smazání události Událost je po synchronizaci smazána z mobilu (nebo ze serveru) Celkem 30 Záv r Jedná se o zajímavé e²ení vhodné i pro spole nosti s v t²ím po tem uºivatel. Problém je op t uloºení dat u jiné spole nosti a s tím spojené bezpe nostní problémy.

60 44 KAPITOLA 8. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Výhodou tohoto e²ení je podpora push oznámení zm n ze strany serveru, dobrá dostupnost serveru, výborné webové rozhraní pro editaci dat a v p ípad za ízení s OS Android jednoduché nastavení Microsoft Exchange Server Testy nemohly být provedeny kv li nedostupnosti Exchange Serveru. Pro instalaci Exchange Serveru je nutný Windows Server, který je licencován Funambol Server Server funguje jako úloºi²t dat pro Funambol klienty, kte í existují pro n kolik aplikací/za ízení. Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Outlook (Funambol Klient) Funambol Server Podporované aplikace pro synchronizacogle MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Go- 10 Mail, Evolution Podporované OS Linux, Windows, Mac OS 8 Moºnosti nastavení Obsáhlé, sloºit j²í kongurace serveru, 10 kongurace Outlook klienta je snadná Rychlost Podle p ipojení (LAN, Wi, mobilní sí ) Auto-sync Ano, asova na opakování synchronizace 10 Kontakty obsahující diakritiku Bezproblémová synchronizace 10 Kontakty s fotograí Bezproblémová synchronizace Nekone n opakovaná událost Bezproblémová synchronizace 10 Událost s p ipomenutím Bezproblémová synchronizace 10 Moºnost správy kontaktu a události Pouze ukázkoví klienti 3 v aplikaci Správnost SyncML 10 Licence Opensource 10 Celkem 101

61 8.3. SERVEROVÉ/WEBOVÉ APLIKACE 4 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového kontaktu P i dal²í synchronizaci je kontakt nahrán na server (a opa n ) Editace kontaktu Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují na server (a opa n ) Smazání kontaktu Kontakt je po synchronizaci smazán ze serveru (nebo z MS Outlook) P idání nové události P i dal²í synchronizaci je událost nahrána na server (a opa n ) Editace události Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují na server (a opa n ) Smazání události Událost je po synchronizaci smazána ze serveru (nebo z MS Outlooku) Celkem 30 Záv r Aplikace spl uje v²echny poºadavky, nastavení není p íli² sloºité. Existuje mnoho plugin /aplikací (nap íklad v testech byl pouºit Funambol klient pro MS Outlook), které umoº ují synchronizaci s tímto serverem, ímº pouºití je²t více roz²i ují. Jelikoº aplikace slouºí pouze jako server pro synchronizaci (ukládá data ze zdrojové aplikace synchronizace), lze pouºít skripty pro automatické zadávání dat pro MS Outlook (s nakongurovaným Funambol klientem). Ty jsou uloºeny v /les/skripty/outlook.

62 46 KAPITOLA 8. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Horde V Horde lze nastavit podporu SyncML protokolu. Pak lze k serveru p istupovat stejn jako v p ípad Funambol serveru. Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Horde server MS Outlook (s pouºitím Funambol Windows klienta) Podporované aplikace pro synchronizaci Stejné jako v p ípad Funambol serveru 10 Podporované OS Jakýkoli systém s podporou PHP a Perl 8 Moºnosti nastavení Moºnosti nastavení synchronizovaných 10 skupin, rozsahu kalendá e, asu synchronizace Rychlost Podle p ipojení (LAN, Wi, mobilní sí ) Auto-sync Ano, asova na opakování synchronizace 8 Kontakty obsahující diakritiku Bezproblémová synchronizace 10 Kontakty s fotograí Bezproblémová synchronizace Nekone n opakovaná událost Bezproblémová synchronizace 10 Událost s p ipomenutím Bezproblémová synchronizace 10 Moºnost správy kontaktu a události Kvalitní webové rozhraní 10 v aplikaci Správnost SyncML 10 Licence Opensource 10 Celkem 106 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového kontaktu P i dal²í synchronizaci je kontakt nahrán na server (a opa n ) Editace kontaktu Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují na server (a opa n ) Smazání kontaktu Kontakt je po synchronizaci smazán ze serveru (nebo z MS Outlook) P idání nové události P i dal²í synchronizaci je událost nahrána na server (a opa n ) Editace události Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují na server (a opa n ) Smazání události Událost je po synchronizaci smazána ze serveru (nebo z MS Outlooku) Celkem 30

63 8.3. SERVEROVÉ/WEBOVÉ APLIKACE 47 Záv r Aplikace slouºí jako server s podporou SyncML protokolu, navíc má webové rozhraní, které umoº uje kompletní p ístup k uloºeným dat m a jejich vytvá ení. Nevýhodou je sloºit j²í instalace a nastavení aplikace (návod je uveden v p íloze C.1 na stran 93). Lze pouºít dva druhy skript pro p idávání dat, skripty pro MS Outlook (uloºeny v /les/skripty/outlook) s nastaveným klientem Funambol nebo skripty pro webové rozhraní Horde (uloºeny v /les/skripty/horde) EGroupware Podobn jako Funambol a Horde má server podporu SyncML protokolu Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Outlook EGroupware server (s pou- ºitím Funambol Windows klienta) Podporované aplikace pro synchronizaci Stejné jako v p ípad Funambol serveru 10 Podporované OS Jakýkoli systém s podporou PHP a Perl 8 Moºnosti nastavení Moºnosti nastavení synchronizovaných 10 skupin, rozsahu kalendá e, asu synchronizace Rychlost Podle p ipojení (LAN, Wi, mobilní sí ) Auto-sync Ano, asova na opakování synchronizace 10 Kontakty obsahující diakritiku Bezproblémová synchronizace 10 Kontakty s fotograí Fotograe se nesynchronizuje 0 Nekone n opakovaná událost Bezproblémová synchronizace 10 Událost s p ipomenutím Bezproblémová synchronizace 10 Moºnost správy kontaktu a události Kvalitní webové rozhraní pro správu 10 v aplikaci dat Správnost SyncML 10 Licence Opensource 10 Celkem 103

64 48 KAPITOLA 8. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - KONTAKTY, KALENDÁ Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového kontaktu P i dal²í synchronizaci je kontakt sta- 4 ºen ze serveru (opa n nefunk ní, pravd podobn chyba v nastavení) Editace kontaktu Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují 4 do MS Outlook (opa n nefunk ní, pravd podobn chyba v nastavení) Smazání kontaktu Kontakt je po synchronizaci smazán 4 z MS Outlook (opa n nefunk ní, pravd podobn chyba v nastavení) P idání nové události P i dal²í synchronizaci je událost nahrána 4 do MS Outlook (opa n ne- funk ní, pravd podobn chyba v nastavení) Editace události Zm ny se p i dal²í synchronizaci propagují 4 do MS Outlook (opa n nefunk ní, pravd podobn chyba v nastavení) Smazání události Událost je po synchronizaci smazána 4 z MS Outlook (opa n nefunk ní, pravd podobn chyba v nastavení) Celkem 24 Záv r Aplikace velmi podobná aplikaci Horde. Poskytuje taktéº webové rozhraní pro správu dat a podporu protokolu SyncML. Webové rozhraní umoº uje kompletní správu uloºených dat a jejich p idávání. Instalace je oproti Horde jednoduchá a probíhá pomocí webového rozhraní. Doba pot ebná pro konguraci a spu²t ní aplikace se pohybuje okolo hodiny. Je moºné nastavit e²tinu jako jazyk instalace a aplikace. Instalace se skládá z n kolika krok s tím, ºe poºadovaná nastavení jsou stru n popsána. Jediný problém je se synchronizací dat p es SyncML na server. Tento sm r synchronizace nefungoval, pravd podobn díky chybnému nastavení aplikace. Lze pouºít dva druhy skript pro p idávání dat, skripty pro MS Outlook (uloºeny v /les/skripty/outlook) s nastaveným klientem Funambol nebo skripty pro webové rozhraní Horde (uloºeny v /les/skripty/egroupware).

65 Kapitola 9 Testování aplikací - Soubory 9.1 Postup pro testování synchronizace soubor Testovací data txt - 30 textový soubor, jpg - soubor s obrázkem/fotkou mp3-2 hudební soubor avi - video soubor iso - obraz disku, z d vodu testu p enosu v t²ího objemu dat a nestandardního formátu Statický test Tento test nezvaºuje zm ny dat (p idávání, mazání nebo editaci), testují se pouze parametry, které jsou dány a nemohou být ovlivn ny zm nou dat. 1. Zvolení za ízení a softwaru pro synchronizaci, 2. výb r dat k testování, pouºijí se vý²e uvedená testovací data, 3. nakopírování dat do zdrojové sloºky pomocí p íkazu cp, 4. vy kání na spu²t ní procesu synchronizace/uploadu,. simulace výpadku odpojením sítového p ipojení, 6. zji²t ní stavu synchronizace, 7. v p ípad automatického obnovení synchronizace vy kání na dokon ení, jinak zastavení synchronizace, 8. po dokon ení synchronizace ov ení korektního p enosu dat pomocí hashovací funkce md (pouºita aplikace [1]). 49

66 0 KAPITOLA 9. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - SOUBORY Rychlost je pr m rná nam ená rychlost p i uploadu a downloadu testovacích soubor. M ení probíhalo pomocí Wi p ipojení (standard IEEE n) a ADSL p ipojení (Download 760 kb/s, Upload 00 kb/s dle [31]), jedná se o pr m r m ení nezatíºené linky. M ení rychlostí jednotlivých aplikací probíhalo pomocí rozhraní sí ového routeru, nebo v p ípad aplikací vyuºívající pouze lesystem, pomocí nástroj sledování systému. M ení bylo provedeno t ikrát a výsledná rychlost je pr m rem. K hodnocení se pouºije bodový systém, kterým budou obodovány jednotlivé vlastnosti. Celkové hodnocení pak bude záleºet na sou tu t chto bod. Celkový po et bod také ur í záv re né po adí r zných e²ení. Hodnocení bude hlavn posuzovat správnost p enosu, jednoduchost nastavení synchronizace, bezpe nost dat a p enosu, obnovení synchronizace z chyb (nap. e²ení konikt, ztráta spojení... ) a rychlost synchronizace. Dále pak bude uvedeno shrnutí kladných a záporných vlastností. Rozvrºení bod do jednotlivých skupin je uvedeno v tabulce 9.1.

67 9.1. POSTUP PRO TESTOVÁNÍ SYNCHRONIZACE SOUBOR 1 Vlastnost Bodová stupnice Maximum bod Podporované OS 10-v²echny b ºné a mén b ºné, 10 8-v²echny b ºné, 6-dva z b ºných, -jeden b ºný a n které mén b ºné, 4-pouze mén b ºné, 2-pouze jeden Podporované protokoly -více neº dva, 3-dva, 2-jeden Moºnosti nastavení 10-moºnost výb ru které sloºky synchronizovat 10 a blacklist ltry, 8-moºnost vybrat které sloºky synchronizovat, -synchronizace jedné sloºky Moºnosti sdílení 10-moºnost nastavit skupiny, 10 8-sdílení pouze pro dva uºivatele, -konikty p i sdílení, 0-nelze sdílet Rychlost -rychlost LAN/Wi, 3-rychlost omezená linkou, 2-omezená serverem Auto-sync -automatický, ihned po zm n, 2-po uplynutí asova e, 0-ru n Správnost 1-v²e p eneseno korektn, 1 0-chyba v p enosu Licence 10-open-source, 10 8-freeware, 6-freemium, -shareware Celkem 70 Tabulka 9.1: Tabulka bod pro soubory - statický test

68 2 KAPITOLA 9. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - SOUBORY Dynamický test Tento typ testu se zam í na otestování aplikací p i zm nách jako je nap íklad editace souboru, vytvo ení nového nebo smazání souboru. Test by m l ov it chování aplikace p i t chto zm nách, maximální bodové ohodnocení je uvedeno v tabulce 9.2. Vlastnost Bodová stupnice Maximum bod P idání nového souboru -po p idání se provede synchronizace, 3-po p idání se provede synchronizace a n které soubory se nep idají, 0-po p idání synchronizace selºe Editace souboru Smazání souboru -po editaci se provede synchronizace a soubor se zm ní v ostatních za ízení, 3-po editaci se provede synchronizace a soubor se zm ní/nezm ní v ostatních za ízení, nebo vzniknou duplicity, 0-po editaci synchronizace selºe -po smazání se provede synchronizace a soubor se smaºe z ostatních za ízení, 3-po smazání se provede synchronizace a n které soubory se nejsou smazány, 0-po p idání synchronizace selºe Celkem 1 Tabulka 9.2: Tabulka bod pro soubory - dynamický test Automatické testy Skripty pro automatické testování jsou uloºeny v adresá i /les/skripty/soubory. Testování provedeme spu²t ním p íkaz v následujícím po adí: (v p íkladu je pouºita zdrojová sloºka D:\source a sloºka s daty pro synchronizaci pak v D:\sync). 1. Pomocí p íkazu cpandmd.bat zkopírujeme soubory ze zdrojového adresá e, cpandmd.bat D:\source\* D:\sync\* D:\hashes.txt, 2. skript vytvo í soubor s hash kódy D:\hashes.txt, 3. data z D:\sync zkopírujeme do sledované/zdrojové sloºky synchronizace, 4. data z cílové sloºky po synchronizaci zkopírujeme zp t do sloºky D:\sync, tímto p epí²eme p vodní soubory, soubory, které vznikly po synchronizaci a mají být zkontrolovány,. pomocí checkmd.bat D:\hashes.txt provedeme kontrolu MD kód, skript zkontroluje v²echny souboru a vypí²e po et chyb.

69 9.2. CLOUDOVÉ APLIKACE Cloudové aplikace Dropbox Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Windows Android, Linux Podporované OS Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, ios, Android, 8 BlackBerry OS Podporované protokoly Vlastní protokol 2 Moºnosti nastavení Pouze jedna sloºka, ale blacklist ltry 6 Moºnosti sdílení P idání dal²ích uºivatel pomocí WEB rozhraní 10 Rychlost Podle rychlosti linky, p i synchronizaci po lokální 4 síti dokáºe p i downloadu nových dat pouºít lokální sí (upload 480 kbit/s, download 40Mbit/s (pomocí LAN), 800kbit/s (internet) Auto-sync Ano na PC/alternativní aplikace pro OS Android Správnost Dokáºe navázat p i p eru²ení spojení, zvládá zm nu 1 soubor v pr b hu synchronizace a data p enese bez chyby Licence Freemium 6 Celkem 6 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového souboru Aplikace provede upload na server a následn se soubor stáhne do v²ech p ipojených po íta Editace souboru V p ípad zm ny lokálního souboru se zm na propaguje na server, zm na souboru na serveru se na lokálním souboru projeví, jakmile je moºno do souboru zapisovat, umí verzování soubor Smazání souboru Ozna ení souboru na serveru jako smazaný a smazání z ostatních po íta Celkem 1 Záv r Tento zp sob synchronizace je p íjemný zejména kv li snadnosti nastavení, jelikoº sta í aplikaci nainstalovat a data, která pot ebujeme mít synchronizována p esunout do sledované sloºky. Nevýhodou je rychlost, která je závislá na rychlosti uploadu linky a pak nutnost online p ipojení pro upload soubor a uloºení dat u cizí spole nosti. Dropbox podporuje stahování dat, která jsou dostupná v lokální síti p ímo p es LAN, ímº výrazn zrychlí staºení souboru v lokální síti [10], viz. výsledek testu m ení rychlosti. Data jsou ²ifrována po dobu p enosu (SSL) i na serveru (AES-26), ímº by m la být zaru ena bezpe nost uloºených dat [29].

70 4 KAPITOLA 9. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - SOUBORY Dal²í p íjemnou vlastností je moºnost automatické synchronizace mezi PC a jednoduché nastavení pro sdílení sloºky se skupinou. Zm ny ve sledované sloºce jsou bez problém propagovány na server a naopak. P íjemné je verzování soubor a zachování smazaných soubor. Jediným mínusem je hor²í webové rozhraní, které neumoº uje hromadné obnovení smazaných soubor (nap. sloºky) Sugarsync Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Windows Android Podporované OS Windows, Mac OS X, ios, Android, BlackBerry, 10 Windows Mobile (pro Windows Phone 7 se aplikace vyvíjí), Symbian Podporované protokoly Vlastní protokol 2 Moºnosti nastavení Moºnost nastavení více sloºek k synchronizaci 10 Moºnosti sdílení P idání dal²ích uºivatel pomocí WEB rozhraní 10 Rychlost Rychlost uploadu pravd podobn omezena serverem/velká 2 zát º (upload 370 kbit/s, download 000 kbit/s) Auto-sync Ano na PC / Alternativní aplikace pro OS Android Správnost Dokáºe navázat p i p eru²ení spojení, zvládá zm nu 1 soubor v pr b hu synchronizace a data p enese bez chyby Licence Freemium 6 Celkem 60 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového souboru Aplikace provede upload na server a následn se soubor uloºí do v²ech synchronizovaných po íta Editace souboru V p ípad zm ny lokálního souboru se zm na propaguje na server, zm na souboru na serveru se na lokálním souboru projeví jakmile je moºno do souboru zapisovat, umí verzování soubor Smazání souboru Ozna ení souboru na serveru jako smazaný a smazání z ostatních po íta Celkem 1 Záv r Aplikaci sta í nainstalovat a nastavit sledované sloºky obsahující data, která pot ebujeme mít synchronizována. Nevýhody jsou stejné jak u Dropboxu. Zabezpe ení se skládá z AES-128 pro

71 9.3. ZÁV R PRO CLOUDOVÉ E ENÍ uloºená data a ²ifrování pomocí TLS pro p enos dat. Výhodou oproti Dropboxu je moºnost synchronizace více sloºek r zn umíst ných na disku. Aplikace si i po smazaní pamatuje uloºené soubory, takºe p i dal²ím nahrání stejného se soubor pouze obnoví (stejn jako Dropbox). Tato vlastnost m ºe být jak výhodou (smazáno omylem), tak nevýhodou (data nelze standardn smazat). Stejn jako Dropbox umoº uje sdílet sloºky s dal²ími uºivateli, a to pomocí nastavení ve webovém rozhraní Box Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Box Cloud Android Podporované OS Windows, (pro Mac OS X se aplikace vyvíjí), ios, 7 Android, BlackBerry Podporované protokoly Vlastní protokol 2 Moºnosti nastavení Není aplikace pro PC 0 Moºnosti sdílení P idání dal²ích uºivatel pomocí WEB rozhraní Rychlost Podle rychlosti linky (upload 16 kbit/s, download kbit/s) Auto-sync Ne 0 Správnost Nahrávání probíhá pomocí prohlíºe e, p i p eru²ení 0 spojení dojde k selhání nahrávání a je nutné nahrání opakovat Licence Freemium 6 Celkem 23 Dynamický test nelze z d vodu absence synchroniza ní aplikace pro po íta provést. Záv r Tato aplikace je ve verzi zdarma pro na²e ú ely nevhodná, jelikoº neumoº uje automatickou synchronizaci ani neposkytuje aplikaci pro PC. Aplikace se zam uje na remní a platící zákazníky. Webové rozhraní je p ehledné a podporuje drag-and-drop nahrávání. 9.3 Záv r pro cloudové e²ení Tento zp sob synchronizace má výhody ve snadném nastavení a správ uloºených soubor, ale velkou nevýhodou je nutnost p ipojení k internetu. V p ípad Dropboxu minimáln k nalezení soubor v lokální síti.

72 6 KAPITOLA 9. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - SOUBORY 9.4 FTP Auto Ftp v2 Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Windows FTP Server Podporované OS Windows 2 Podporované protokoly FTP 2 Moºnosti nastavení Lze vytvo it více úloh 8 Moºnosti sdílení Více uºivatel serveru, bez verzování 10 Rychlost Podle rychlosti p ipojení k serveru (Wi sí upload/download 40Mbit/s) Auto-sync Ano, jednosm rný 2 Správnost Zaru ena FTP protokolem 1 Licence Freeware 8 Celkem 2 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového souboru Pokud je soubor p idán do zdrojové sloºky je soubor automaticky nahrán do cílové sloºky, pokud je p idán do cílové sloºky je smazán. (podle nastavení) Editace souboru V p ípad zm ny zdrojového souboru se zm na propaguje na server, zm na souboru v cílové sloºce se ve zdrojové sloºce neprojeví (je p epsán verzí ze zdrojové sloºky, podle nastavení) Smazání souboru Smazaný soubor ve zdrojové sloºce je smazán i v cílové sloºce (podle nastavení) Celkem 1 Záv r Aplikace má jednoduché uºivatelské rozhraní, které ale i tak umoº uje mnoho nastavení. Je moºné vytvo it více synchroniza ních úloh a tím provést komplexní synchroniza ní operace. Aplikace nemá dob e implementováno sledování zm n. Zm ny lze sledovat pouze na lokálním lesystému a ob as aplikace zm ny nezaznamená. Je lep²í pouºít opakovanou/plánovanou synchronizaci, která funguje korektn. P íjemné je, ºe aplikace dokáºe rozpoznat zm ny v souboru a pouºívá kontrolní sou ty soubor. Nevýhodou je pouze jednosm rná synchronizace (zdroj cíl), coº se dá nahradit dal²í synchroniza ní úlohou s asova em a po adím synchroniza ních úloh (nap. synchronizace lokální pc server po 10 vte inách a opa ný sm r po jedné hodin ).

73 9.4. FTP CyberKiko FTPSync Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení FTP Server Windows Podporované OS Windows 2 Podporované protokoly FTP 2 Moºnosti nastavení Lze vytvo it více úloh 10 Moºnosti sdílení Více uºivatel serveru, bez verzování 10 Rychlost Podle rychlosti p ipojení k serveru (Wi sí upload/download 40Mbit/s) Auto-sync Ne, pouºití dal²í aplikace 1 Správnost Zaru ena FTP protokolem 1 Licence Freeware pro osobní pouºití 8 Celkem 3 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového souboru Pokud je soubor p idán do zdrojové sloºky a je p i dal²ím spu²t ní synchronizace soubor automaticky nahrát do cílové sloºky. Editace souboru V p ípad zm ny zdrojového souboru se zm na propaguje 3 do cílové sloºky, zm na souboru v cílové sloºce se ve zdrojové sloºce neprojeví (je ponechám zm n ný soubor) Smazání souboru Smazaný soubor ve zdrojové sloºce je smazán v cílové 3 sloºce, opa n se smazání neprojeví (sma- zaný soubor NENÍ nahrazen souborem ze zdrojové sloºky) Celkem 11 Záv r Aplikace pro p íkazovou ádku umoºnující základní jednosm rnou synchronizaci. Neobsahuje asova, opakovanou synchronizaci je nutné provád t ru n pomocí dal²ího spu²t ní aplikace. Kongurace se nastavuje pomocí *.ini soubor, které se poté zadávají aplikaci jako parametr. Rozpozná zm ny v souborech, p i porovnávání pouºívá vlastní pomocné soubory s meta daty o souborech, ímº zvy²uje rychlost. Aplikace dokáºe propagovat zm ny ve zdrojové sloºky do cílové s tím, ºe zachovává zm ny v souborech v cílové sloºce (smazání, zm na souboru)

74 8 KAPITOLA 9. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - SOUBORY 9. Záv r pro FTP e²ení Toto e²ení je obtíºn j²í pro nastavení, zejména v p ípad nastavení vlastního FTP serveru na lokální síti. Dal²ím p edpokladem je, ºe server musí být dostupný vºdy, kdyº je t eba synchronizovat data. Velkou výhodou je rychlost p enosu dat v p ípad lokálního serveru. Rychlost omezena pouze propustností LAN sít. 9.6 Synchronizace pomocí lesystému Goodsync Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Windows FTP Server/Samba Podporované OS Windows, Mac OS X 6 Podporované protokoly (S)FTP, WebDAV, Samba, Amazon S3, Google Docs, Windows Azure, Amazon Cloud Drive, GoodSync Connect Moºnosti nastavení Mnoho moºností nastavení 10 Moºnosti sdílení Více uºivatel sdíleného prost edku, sledování 9 zm n/rozdíl, podle protokolu Rychlost Podle rychlosti p ipojení k serveru (Samba i FTP - Wi sí upload/download 40Mbit/s) Auto-sync Ano asova, sledování zm n... Správnost Zaru ena lesystémem/protokolem, podpora MD 1 hash Licence Shareware Celkem 60 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového souboru Pokud je soubor p idán do zdrojové sloºky je automaticky nahrán do cílové sloºky. Editace souboru V p ípad zm ny zdrojového souboru se zm na propaguje na server a naopak Smazání souboru Smazaný soubor ve zdrojové sloºce je v cílové sloºce smazán a naopak Celkem 1 Záv r Velice propracovaná aplikace pro synchronizaci r zných server a sloºek. Moºnosti nastavení jsou velmi obsáhlé, lze nastavit vylou ené soubory, pravidelnou synchronizaci, kontrolu

75 9.6. SYNCHRONIZACE POMOCÍ FILESYSTÉMU 9 pomocí MD a dal²í. Aplikace podporuje velké mnoºství server a protokol, v etn proprietárního peer-to-peer e²ení. Jediným nedostatkem je chyb jící podpora cloudových úloºi² Dropbox, Sugarsync a Box. Dal²í nevýhodou je placená licence aplikace. Z testovaných aplikací pro oine synchronizaci jako jediná zvládá bezproblémovou obousm rnou synchronizaci, v etn sledování zm n v místní sloºce (sledování zm n na serveru nefunguje, sledování lokálních ano) a verzování soubor (smazané/zm n né soubory se zálohují). Umí p ehledn zobrazit koniktní soubory a umoºní uºivateli zvolit e²ení koniktu. Dále dokáºe pracovat v p ípad uzam ení souboru pro zápis. V tomto p ípad zobrazí chybovou zprávu a uºivatel m ºe synchronizaci opakovat po uvoln ní zámku. Op t pouºívá kontrolní sou ty a vlastní metadata, ímº zvy²uje rychlost synchronizace. Podporuje lokální i vzdálené sloºky pomocí r zných protokol Samba sdílení soubor Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Server/PC Windows Podporované OS Windows, Mac OS X, Linux 8 Podporované protokoly Samba 2 Moºnosti nastavení Pouze jedna sloºka na jedno sdílení (ale v etn podsloºek) Moºnosti sdílení Více uºivatel sdílené sloºky, bez verzování, problémy s vícenásobným pouºitím jednoho souboru Rychlost Podle rychlosti p ipojení k serveru (Wi sí upload/download 40Mbit/s) Auto-sync Ne 0 Správnost Zaloºeno na Samba protokolu 1 Licence Open-source/Freeware, podle systému 9 Celkem 49 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového souboru Pokud je soubor p idán do sdílené sloºky je ihned 4 p ímo uloºen na serveru, pokud soubor jiº existuje je p epsán (pokud není uzam en pro zápis). Editace souboru Soubor je editován p ímo na serveru a pro ostatní 4 uzam en lesystémem pro zápis Smazání souboru Soubor se maºe p ímo na serveru (pokud není 4 uzam en) Celkem 12

76 60 KAPITOLA 9. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - SOUBORY Záv r Jedná se o b ºné sdílení sloºky ve Windows, p ípadn Samba sdílení v Linuxu. Problémy vzniknou pokud má více uºivatel otev en stejný soubor. Filesystem umoº uje zamykání, takºe mohou nastat kolize, které musí být e²eny pomocí dal²í aplikace. Rychlost ukládání a na ítání dat na/ze serveru je závislá na rychlosti linky k serveru, v sítích LAN je toto e²ení velmi rychlé. Neexistuje verzování, ve²keré zm ny se provádí p ímo na serveru Synkron Test - statický Vlastnost Popis Body Testovaná za ízení Windows Windows Podporované OS Windows, Mac OS X, Linux 8 Podporované protokoly Pouze lesystém 2 Moºnosti nastavení Synchronizace více sloºek do jedná, více úkol 10 Moºnosti sdílení Více uºivatel sdíleného prost edku, moºnost verzování Rychlost Podle rychlosti hardware/sít (SSD disk tení 2048Mbit/s, tení 800 kbit/s) Auto-sync Ano, asova (opakování, v daný as)... 2 Správnost Zaru ena lesystémem 1 Licence Open-source 10 Celkem 7 Test - dynamický Vlastnost Popis Body P idání nového souboru Pokud je soubor p idán do zdrojové sloºky je automaticky nahrán do cílové sloºky a naopak. Editace souboru V p ípad zm ny zdrojového souboru se zm na propaguje 3 do cílové sloºky a naopak, problémy pokud je soubor uzam en Smazání souboru Smazaný soubor ve zdrojové sloºce je v cílové 3 sloºce smazán a naopak, problém pokud je soubor uzam en Celkem 11 Záv r Nejv t²í nevýhodou aplikace je moºnost synchronizace dat pouze v rámci jednoho le systému (jednoho po íta e). Toto se dá áste n nahradit pouºitím Samba sdílení soubor. Mezi výhody pat í naopak moºnost tzv. multisync (data z více míst se synchronizují do jedné sloºky), moºnost blacklist a ltr a nastavitelné verzování soubor.

77 9.7. ZÁV R PRO E ENÍ POMOCÍ FILE SYSTÉMU 61 Problém nastává, pokud je soubor p i editaci uzam en, v tomto p ípad se vytvo í dal²í soubor s novým obsahem nebo v p ípad mazání, kdy se nakonec smazaný soubor místo smazání nahradí uzam eným. 9.7 Záv r pro e²ení pomocí le systému Toto e²ení je jednodu²e nastavitelné, jelikoº má podporu ve v t²in OS p ímo vestav nou do OS. Problémy jsou s uzamykáním soubor (soubory, které jsou otev eny n kým jiným) v p ípad pot eby zápisu zm n nebo smazání souboru.

78 62 KAPITOLA 9. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - SOUBORY

79 Kapitola 10 Testování aplikací - Záloºky 10.1 Postup pro testování synchronizace záloºek Testovací data Osm záloºek s r zn dlouhou URL adresou uloºených v prohlíºe i ve sloºce test podle následujícího rozd lení: dv záloºky se stejným názvem, ale jinou URL, dv záloºky se stejnou URL, ale jiným názvem, dv stejné záloºky (stejné URL i název), záloºka s ikonou stránky, záloºka s tagem. Statické testy Tyto testy neuvaºují zm ny dat, testují se pouze parametry, které jsou dány a nemohou být daty ovlivn ny. Test synchronizace: 1. Zvolení za ízení a prohlíºe pro synchronizaci, 2. výb r dat k testování, pouºijí se vý²e uvedená testovací data, 3. p idání testovací záloºky do zvoleného prohlíºe e, 4. vy kání na spu²t ní procesu synchronizace,. v p ípad dostupnosti webového rozhraní kontrola uloºení záloºky, 6. po dokon ení synchronizace ov ení korektního p enosu záloºky v cílovém prohlíºe i a za ízení. 63

80 64 KAPITOLA 10. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - ZÁLOšKY Test na otestování práce s duplicitními záznamy: 1. Zvolení za ízení a prohlíºe e pro synchronizaci, 2. výb r dat k testování, pouºijí se vý²e uvedená testovací data, 3. p idání jedné testovací záloºky do obou zvolených prohlíºe, 4. kontrola duplicit po dokon ení synchronizace. K hodnocení se pouºije bodový systém, kterým budou obodovány jednotlivé vlastnosti. Celkové hodnocení pak bude sou tem bod z jednotlivých test. Celkový po et bod také ur í záv re né po adí r zných e²ení. Hodnocení bude hlavn posuzovat mnoºství podporovaných za ízení a prohlíºe, schopnost vypo ádání se s konikty a duplicitami. Rozvrºení bod do jednotlivých skupin je uvedeno v tabulce Pro ov ení kontroly duplicit byla testovací data nejprve nahrána do prvního za ízení, ímº se ov ila kontrola duplicit p i ukládání a poté byla data p idána i do druhého za ízení, kv li otestování hlídání duplicit p i synchronizaci.

81 10.1. POSTUP PRO TESTOVÁNÍ SYNCHRONIZACE ZÁLOšEK 6 Vlastnost Bodová stupnice Maximum Podporovaná za ízení 10-v²echna b ºná a mén b ºná, 10 8-v²echna b ºná, 6-dv z b ºných, -jedno b ºné a n které mén b ºná, 4-pouze mén b ºná, 0-pouze jeden typ Podporované prohlíºe e Organizování do sloºek Tagy u záloºek Kontrola duplicit Ikona záloºky Auto-sync Licence 10-v²echny b ºné a mén b ºné, 8-v²echny b ºné, 6-dv z b ºných, -jeden b ºný a n které mén b ºné, 4-pouze mén b ºné, 0-pouze jeden -ano, 0-ne -ano, 0-ne 10-lze vytvo it duplicitní záznam, zobrazeno oznámení s moºností rozhodnutí, 8-nelze vytvo it duplicitní záznam, 6-lze vytvo it duplicitní záznam se stejným jménem, 4-lze vytvo it duplicitní záznam se stejným URL, 0-lze vytvo it jakýkoli duplicitní záznam 10-ano, 0-ne 10-automatický okamºitý, -automatický, 0-pouze ru ní 10-open-source, 8-freeware, 6-freemium, -shareware Celkem 6 Tabulka 10.1: Tabulka bod pro záloºky - statický test

82 66 KAPITOLA 10. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - ZÁLOšKY Dynamický test Tento typ testu se zam í na otestování aplikací p i zm nách, jako je nap íklad p idání záloºky do prohlíºe e, editace záloºky nebo její smazání. Test by m l ov it chování aplikace p i t chto zm nách, maximální bodové ohodnocení je uvedeno v tabulce Vlastnost P idání nové záloºky Editace URL záloºky Editace názvu záloºky Odstran ní záloºky -po p idání se provede synchronizace, 3-po p idání je nutná ru ní synchronizace, 0-nelze p idat záznam -po editaci URL se provede synchronizace, 3-po editaci URL je nutná ru ní synchronizace, 0-nelze editovat URL záznam -po editaci názvu se provede synchronizace, 3-po editaci názvu je nutná ru ní synchronizace, 0-nelze editovat název záznam -po smazání se provede synchronizace, 3-po smazání je nutná ru ní synchronizace, 0-nelze smazat záznam Celkem 20 Tabulka 10.2: Tabulka bod pro záloºky - dynamický test Maximum

83 10.2. INTEGROVANÉ APLIKACE V PROHLÍšEƒI Integrované aplikace v prohlíºe i Firefox Sync Synchronizaci je nutné inicializovat v prvním synchronizovaném za ízení pomocí registrace do Firefox Sync ú tu. Dal²í za ízení se pak p idávají opsáním íselného kódu z nov p idávaného za ízení do jiº registrovaného za ízení. Test - statický Vlastnost Maximum bod Testovaná za ízení Windows Windows Podporovaná za ízení PC s OS Windows, Linux, Mac OS X, 10 mobilní za ízení s OS Android Podporované prohlíºe e Firefox, Firefox Mobile Organizování do sloºek Ano Tagy u záloºek Ano Kontrola duplicit Ano podle URL (kontroluje se pouze s jiº 4 uloºenými, p i synchronizaci vznikají duplicity), dv r zné záloºky se stejným jménem jsou moºné Ikona záloºky Ano Auto-sync Ano, opakovaná synchronizace Licence open-source (binární soubory pod proprietární 10 licencí Celkem 49 Test - dynamický Vlastnost Maximum bod P idání nové záloºky Záloºka se p i dal²ích synchronizacích propaguje na dal²í za ízení Editace url záloºky Zm na se projeví na ostatních za ízení, v p ípad zm ny na více místech se projeví zm na, která je d ív uloºena na server Editace názvu záloºky Zm na se projeví na ostatních za ízení, v p ípad zm ny na více místech se projeví zm na, která je d ív uloºena na server Odstran ní záloºky Záloºka se po synchronizaci smaºe ze v²ech za ízení Celkem 20 Záv r Jestliºe nepouºíváme více za ízení zárove, je synchronizace funk ní. V opa ném p ípad vznikají duplicity, jelikoº aplikace nestihne ukládat zm ny a na ítat je do ostatních za ízení.

84 68 KAPITOLA 10. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - ZÁLOšKY Opera Link Pro synchronizaci je nutné mít vytvo ený Opera ú et a kaºdé synchronizované za ízení pomocí n j k synchronizaci p ihlásit. Opera link obsahuje i webové rozhraní pro správu uloºených dat. Test - statický Vlastnost Maximum bod Testovaná za ízení Windows Windows Podporovaná za ízení PC s OS Windows, Linux, Mac OS X, 10 mobilní za ízení s OS Android a dal²í Podporované prohlíºe e Opera, Opera Mini, Opera Mobile Organizování do sloºek Ano Tagy u záloºek Ano Kontrola duplicit Ano podle URL (kontroluje se pouze s jiº 4 uloºenými, p i synchronizaci vznikají duplicity), dv r zné záloºky se stejným jménem jsou moºné Ikona záloºky Ano Auto-sync Ano, opakovaná synchronizace Licence Freeware 8 Celkem 47 Test - dynamický Vlastnost Maximum bod P idání nové záloºky Záloºka se p i dal²ích synchronizacích propaguje na dal²í za ízení Editace url záloºky Zm na se projeví na ostatních za ízení, v p ípad zm ny na více místech se projeví zm na, která je d ív uloºena na server Editace názvu záloºky Zm na se projeví na ostatních za ízení, v p ípad zm ny na více místech se projeví zm na, která je d ív uloºena na server Odstran ní záloºky Záloºka se po synchronizaci smaºe ze v²ech za ízení Celkem 20 Záv r Synchronizace je funk ní v p ípad, ºe nepouºíváme více za ízení zárove. V opa ném p ípad, stejn jako u Firefox Sync, vznikají duplicity, jelikoº aplikace nestihne ukládat zm ny na server a na ítat je do ostatních za ízení.

85 10.2. INTEGROVANÉ APLIKACE V PROHLÍšEƒI Synchronizace prohlíºe e Google Chrome Pro synchronizaci je nutné se p ihlásit pomocí ú tu Google na v²ech synchronizovaných za ízeních. Test - statický Vlastnost Maximum bod Testovaná za ízení Windows Windows Podporovaná za ízení PC s OS Windows, Linux, Mac OS X, 8 mobilní za ízení s OS Android Podporované prohlíºe e Google Chrome, Google Chrome beta pro Android Organizování do sloºek Ano Tagy u záloºek Ano Kontrola duplicit Ano podle URL 8 Ikona záloºky Ano Auto-sync Ano, automatická okamºitá synchronizace 10 Licence Freeware 8 Celkem 4 Test - dynamický Vlastnost Maximum bod P idání nové záloºky Záloºka se p i dal²ích synchronizacích propaguje na dal²í za ízení Editace url záloºky Zm na se projeví na ostatních za ízení, v p ípad zm ny na více místech se projeví zm na, která je d ív uloºena na server Editace názvu záloºky Zm na se projeví na ostatních za ízení, v p ípad zm ny na více místech se projeví zm na, která je d ív uloºena na server Odstran ní záloºky Záloºka se po synchronizaci smaºe ze v²ech za ízení Celkem 20 Záv r Synchronizace pravd podobn pouºívá push notikaci p i zm n dat na serveru, tím je zaji²t na skoro okamºitá synchronizace s ostatními za ízeními a je zabrán no vzniku duplicit.

86 70 KAPITOLA 10. TESTOVÁNÍ APLIKACÍ - ZÁLOšKY 10.3 Aplikace s podporou více prohlíºe Xmarks Pro synchronizaci je nutné se p ihlásit pomocí Xmarks ú tu. Test - statický Vlastnost Testovaná za ízení Windows s Mozilla Firefox Windows s Google Chrome Podporovaná za ízení PC s OS Windows, Linux, Mac OS X, (mobilní za ízení s OS Android a dal²í pouze v placené verzi) Podporované prohlíºe e Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari 10 Organizování do sloºek Ano Tagy u záloºek Ano Kontrola duplicit Je moºné vytvo it duplicitní poloºky (záleºí na vlastnostech prohlíºe e, aplikace obsahuje nástroj na jejich nalezení) 8 Ikona záloºky Ano Auto-sync Ano, opakovaná synchronizace Licence freeware 8 Celkem 4 Test - dynamický Maximum bod Vlastnost Maximum bod P idání nové záloºky Záloºka se p i dal²ích synchronizacích propaguje na dal²í za ízení Editace url záloºky Zm na se projeví na ostatních za ízení, v p ípad zm ny na více místech se projeví zm na, která je d ív uloºena na server Editace názvu záloºky Zm na se projeví na ostatních za ízení, v p ípad zm ny na více místech se projeví zm na, která je d ív uloºena na server Odstran ní záloºky Záloºka se po synchronizaci smaºe ze v²ech za ízení Celkem 20 Záv r P i prvních synchronizacích za ízení vznikají duplicity (v p ípad, ºe nenastavíme p epis lokálních záloºek záloºkami na serveru), ale aplikace umoº uje pomocí webového rozhraní spustit nástroj na nalezení a odstran ní duplicit a prázdných sloºek. 8

87 Kapitola 11 Zhodnocení 11.1 Synchronizace kontakt Nejprve uvedu tabulky s celkovým po tem bod pro oba testy. Aplikace Celkový po et bod Desktop aplikace PC Suite/Nokia Suite 83 HTC Sync 7 Sony PC Companion 0 MyPhoneExplorer - Telefon Sony Ericsson 88 MyPhoneExplorer - Telefon s OS Android 93 ActiveSync / Windows Mobile Device Center 70 Serverové aplikace/webové Google server 108 Funambol server 101 Horde 106 Egroupware 103 Tabulka 11.1: Souhrnná tabulka bod pro synchronizaci kontakt - statický test 71

88 72 KAPITOLA 11. ZHODNOCENÍ Aplikace Celkový po et bod Desktop aplikace PC Suite/Nokia Suite 30 HTC Sync 30 Sony PC Companion 0 MyPhoneExplorer - Telefon Sony Ericsson 30 MyPhoneExplorer - Telefon s OS Android 30 ActiveSync / Windows Mobile Device Center 30 Serverové aplikace/webové Google server 30 Funambol server 30 Horde 30 Egroupware 24 Tabulka 11.2: Souhrnná tabulka bod pro synchronizaci kontakt - dynamický test Po se tení bod obou test získáváme následující po adí. Po adí Aplikace Sou et (max 140) 1. Google Server Horde Funambol server Egroupware 127. MyPhoneExplorer - Telefon s OS Android MyPhoneExplorer - Telefon Sony Ericsson PC Suite/Nokia Suite ActiveSync / Windows Mobile Device Center HTC Sync Sony PC Companion 0 [1] Tabulka 11.3: Po adí aplikací pro pro synchronizaci kontakt Podle výsledk uvedených v tabulce 11.3 m ºeme usoudit, ºe aplikace p ímo od výrobc za ízení nejsou p íli² kvalitní a nepodporují n které základní poºadavky (nap. autosync). Výjimku tvo í aplikace ActiveSync, která je z tohoto pohledu velmi kvalitní. Nejlépe dopadly tzv. groupware aplikace [3], a to p edev²ím díky v t²ím moºnostem nastavení a podpo e více za ízení a/nebo systém. Z groupware aplikaci, které lze provozovat na vlastním serveru dopadlo nejlépe e²íní zaloºené na aplikaci Horde. V t²ina aplikací zvládla tyto testy bez problém, z toho lze usoudit, ºe se výrobci na tento problém zam ili a výrazn aplikace vylep²ili. Na základ mé zku²enosti z d ív j²ích dob, kdy jsem se podobnou tématikou zabýval, mohu konstatovat, ºe do²lo k výraznému zlep²ení. 1 Aplikace nebyla z d vodu nekompatibility s pouºitým za ízením testována.

89 11.1. SYNCHRONIZACE KONTAKT 73 Obrázek 11.1: Souhrnný graf pro testy aplikací pro kalendá a kontakty

90 74 KAPITOLA 11. ZHODNOCENÍ 11.2 Synchronizace soubor Nejprve uvedu tabulku souhrnných výsledk p edchozích test. Aplikace Celkový po et bod Cloud aplikace Dropbox 6 Sugarsync 60 Box 23 FTP aplikace Auto FTP v2 2 CyberKiko FTPSync 3 Filesystem aplikace Goodsync 60 Samba sdílení 49 Synkron 7 Tabulka 11.4: Souhrnná tabulka bod pro synchronizaci soubor - statický test Aplikace Celkový po et bod Cloud aplikace Dropbox 1 Sugarsync 1 FTP aplikace Auto FTP v2 1 CyberKiko FTPSync 11 Filesystem aplikace Goodsync 1 Samba sdílení 12 Synkron 11 Tabulka 11.: Souhrnná tabulka bod pro synchronizaci soubor - dynamický test

91 11.2. SYNCHRONIZACE SOUBOR 7 Po se tení bod obou test získáváme následující po adí. Po adí Aplikace Sou et (max 8) 1. Goodsync 7 2. Sugarsync 7 3. Dropbox Synkron 68. Auto FTP v CyberKiko FTP Sync Samba sdílení Box 23 [1] Tabulka 11.6: Po adí aplikací pro pro synchronizaci soubor Obrázek 11.2: Souhrnný graf pro testy aplikací pro soubory Z tabulky 11.6 (p ípadn z grafu 11.2) je vid t, ºe na prvním míst se umístila aplikace GoodSync. Tato aplikace je v²ak placená, coº je velká nevýhoda. Otázkou je jestli se tato investice nevyplatí, protoºe aplikace je velmi kvalitní a propracovaná. Na dal²ím míst je aplikace Sugarsync, která vede nad Dropboxem p edev²ím díky v t²ímu dostupnému prostoru ve verzi zdarma, naopak nevýhoda je niº²í rychlost uploadu/downloadu. Aplikace Synkron, která je na 4. míst, má bohuºel velkou nevýhodu v absenci podpory FTP, která by razantn zm nila hodnocení aplikace. Na. míst se umístila aplikace Auto FTP v2, která má freeware licenci a je pro na²e zadání nejvhodn j²í. Pro uºivatele, kterým nevadí sloºit j²í kongurace je pak vhodná aplikace CyberKiko FTP Sync. Aplikace Box je ve verzi zdarma naprosto nevhodná, jelikoº není dostupná aplikace pro PC, která by umoºnila tuto sluºbu lépe vyuºít. test. 1 Nízké bodové ohodnocení je z d vodu nedostupnosti aplikace pro PC a neproveditelných dynamických

92 76 KAPITOLA 11. ZHODNOCENÍ 11.3 Synchronizace záloºek Nejprve tabulka celkových výsledk p edchozích test. Aplikace Celkový po et bod Integrované aplikace v prohlíºe i Firefox Sync 49 Opera Link 47 Chrome Sync 4 Externí aplikace Xmarks 8 Tabulka 11.7: Souhrnná tabulka bod pro synchronizaci záloºek - statický test Aplikace Celkový po et bod Integrované aplikace v prohlíºe i Firefox Sync 20 Opera Link 20 Chrome Sync 20 Externí aplikace Xmarks 20 Tabulka 11.8: Souhrnná tabulka bod pro synchronizaci záloºek - dynamický test Po se tení bod obou test získáváme následující po adí. Po adí Aplikace Sou et (max 8) 1. Xmarks Chrome Sync Firefox Sync Opera Link 67 Tabulka 11.9: Po adí aplikací pro synchronizaci záloºek V p ípad záloºek bodové hodnocení není p íli² sm rodatné, jelikoº záleºí na uºivateli, který prohlíºe preferuje. Dále záleºí na dostupnosti daného prohlíºe e pro pouºívané za ízení. Nap íklad v p ípad Internet Exploreru jsou podporovaná pouze za ízení s OS Windows Phone. N které mobilní prohlíºe e pro zm nu nepodporují ash p ehráva nebo HTML standart. Pro p ehlednost je v tabulce uveden p ehled podpory jednotlivých prohlíºe na r zných OS. Z porovnání je ale patrné, ºe v p ípad, ºe uºivatel pouºívá více prohlíºe, je nejlep²í pouºít aplikaci Xmarks, jelikoº jako jediná podporuje synchronizaci mezi více prohlíºe i.

93 11.3. SYNCHRONIZACE ZÁLOšEK 77 Obrázek 11.3: Souhrnný graf pro testy aplikací pro záloºky Aplikace Firefox Opera Chrome Internet Explorer Windows Windows Phone Linux Mac OS X Android ios Tabulka 11.10: Prohlíºe e pro jednotlivé platformy

Online softwarová burza. Jan Strádal

Online softwarová burza. Jan Strádal ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj aplikací na platformě Android Application development for the Android platform Vojtěch Sázel Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco Stanislav ehák Vedoucí práce: Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. Studijní program:

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku Ji í Ma²ek Vedoucí práce: Ing. Tomá²

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS CERTIFIKACE CMMI

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce

ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce Praha 2004 Pavel Jisl Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatn a pouºil

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce k, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci bude originál tohoto zadání (originál z stává po

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Technická zpráva IPv6 projektu - verze 2014. Marek Eliá², Luká² Fiala, Ji í Chudoba, Tomá² Kouba

Technická zpráva IPv6 projektu - verze 2014. Marek Eliá², Luká² Fiala, Ji í Chudoba, Tomá² Kouba Technická zpráva IPv6 projektu - verze 2014 Marek Eliá², Luká² Fiala, Ji í Chudoba, Tomá² Kouba 5. srpna 2014 Obsah 1 Sou asný stav implementace 3 1.1 IPv6 provoz v produk ní síti VS FZÚ.........................

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více