FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka"

Transkript

1 FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského kraje 3) Návrh modernizace webu I. Vyjádření se k položkám návrhu rozpočtu Finanční výbor doporučuje vypracovat strategii odpadového hospodářství a postupně během roku 2011 zavést systém tříděných odpadů. Cílem je výrazná úspora u části návrhu sběr a odvoz komunálních odpadů, položek 5138 a 5169 a dosáhnout příjmů do rozpočtu obce ze separace odpadů. Viz příloha č. 1. FV se doporučuje zaměřit na položku 5169 v části odv. a čištění odp. vod. To znamená vypsat výběrové řízení na provozovatele čistírny odpadních vod za účelem sníţení nákladů nebo převést za stejným účelem čističku odpadních vod pod správu samotné obce. FV navrhuje sníţit vysokou částku za el. energii úřadu (bytové hospodářství, položka 5154) změnou v systému vytápění obecního úřadu ze systému elektrického vytápění na systém automatického kotle se zásobníkem na pelety a hnědé uhlí. Pro tento účel navrhujeme krátkodobý úvěr cca ,-Kč s tím, ţe touto investicí by mělo dojít k úspoře minimálně 1/3 finančních prostředků vynakládaných na vytápění. Zároveň se taková investice do změny systému vytápění po 4 letech vrátí. Cílem je dlouhodobé uspoření běţných výdajů rozpočtu. FV doporučuje u části ostatní nakládání s odpady vyhlašovat potřebné manuální práce v obci jako brigády na úřední desce a internetu, tak aby došlo k úspoře na straně zdravotních a sociálních odvodů - položek 5031 a 5032 stejné části. FV celkově doporučuje snahu o sniţování mandatorních výdajů a provozních nákladů, zejména činnosti místní správy a ostatních poloţek rozpočtu, spadající do běţných výdajů. Zváţit zapojení se do systému elektronických akcí, např. 1

2 II. Fondy Středočeského kraje Finanční výbor doporučuje zváţit jednotlivé dotační fondy Středočeského kraje a na příští schůzi zastupitelstva posoudit, schválit a podat konkrétní projekty v rámci Vyţlovky. Finanční výbor dohlédne na jednotlivá podání projektů a bude sledovat proces jejich zpracování. Ţádosti je moţné podávat na Krajský úřad Středočeského kraje do 15. ledna Minimální spoluúčast ţadatele je u všech fondů 5%. Konkrétně se FV doporučuje tyto fondy a jejich moţné vyuţití: 1. Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence a. oprava sportovního zařízení, drobné materiální vybavení, provozní náklady b. aţ do výše Kč 2. Středočeský Fond kultury a obnovy památek a. podpora obecní knihovny aţ do výše Kč 3. Středočeský humanitární fond a. zřízení tísňové linky pro seniory a zdravotně postiţené 4. Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání a. podpora budování a rekonstrukce sociálních zařízení v turistických oblastech Středočeského kraje b. aţ do výše Kč 5. Středočeský Fond rozvoje obcí a měst (do obyvatel) a. dotace úroků z úvěrů k realizace projektů technické infrastruktury obcí i. do Kč b. dopravní opatření a stavební úpravy zajišťující sníţení rizik v silničním provozu, měřiče a ukazatele rychlosti (dotace musí být investiční) c. Mateřské školy d. Obecní úřady i. aţ do výše Kč 6. Středočeský Fond ţivotního prostředí a zemědělství a. realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV a kanalizací napojených na ČOV i. aţ do výše Kč b. realizace infrastruktury k zásobování pitnou vodou i. aţ do výše Kč Konkrétní popis fondů a postup při zadávání ţádostí zde: 2

3 III. Návrh modernizace webu Finanční výbor doporučuje komplexní modernizaci webových stránek a to zejména: změna systému a vzhledu webových stránek zavedení pravidelného informování občanů pomocí u zjednodušená správa webových stránek, kdy zaměstnanci úřadu mohou přidávat materiály a informace okamţitě na web seznam lokálních podnikatelů a firem propojení s Facebookem (zaloţení FB stránek úřadu) fotogalerie kalendář akcí - kultura, důleţité termíny První funkční návrh webového portálu obce předloţí FV zastupitelstvu do konce ledna Cílem tohoto návrhu je modernizace a zpřehlednění webu, zapojení občanů do dění obce a případné sníţení nákladů za správu webu. Ve Vyţlovce dne Robert Vondrovic předseda finančního výboru 3

4 PŘÍLOHA Č. 1 1) Možnost úspor na výdajové straně rozpočtu v kapitole Sběr a svoz komunálních odpadů. Nynější náklady: a) ,-Kč nákup pytlů b) ,-Kč odvoz ASA c) 18000,-Kč nebezpečný odpad ASA d) 30000,- svoz bioodpadu ASA celkem: ,-Kč Nynější příjmy: a) 6000,- sběr a svoz kom. Odpadů b) ,- místní poplatky (odpady) c) 30000,- sběr a svoz ostatních odpadů d) 25000,- vyuţití a zneškodnění odpadků (EKOKOM) celkem: rozdíl: ,-Kč Kč Navrhované změny: a) umístění 3 stanovišť separovaného sběru s kontejnery na SKLO, PLAST, PAPÍR kontejner PLAST, svoz 1x týden 13032,-Kč/kontejner/rok celkem 39096,-Kč/rok, kontejner SKLO, svoz 1xměsíc 4392,-Kč/kontejner/rok celkem 13176,-Kč/rok, kontejner PAPÍR, svoz 1 x 14dní 8196,-Kč/kontejner/rok celkem 24588,-Kč/rok, ceny uvedeny včetně DPH 20% celkem poplatek za rok včetně DPH: celkem 76860,-Kč/rok Úspora pouze na nádobách a svozu: cca 3000,-Kč K této ceně je však nutné přepočítat příjem za kaţdou tunu separovaného odpadu (viz. Tabulka EKOKOM). Odhadovaný příjem ze 3 stanovišť separovaného odpadu: cca ,-Kč (vycházím z objemu nádob, frekvence vývozů a ověřených zkušeností okolních vesnic s tímto sběrem) Vycházím z ceníkových cen společnosti A.S.A., které lze upravit (navrhuji zmocnit k jednání Romana Iléše s obchodními zástupci A.S.A vzhledem k jeho zkušenostem z oboru) 4

5 b) uzavření dalších rámcových smluv s jinými firmami zabývající se separací druhotných surovin + odpadů (RETELA, EKOLAMP atd.) - (opět doporučuji zmocnit Romana Iléše k jednání vzhledem k jeho zkušenostem ohledně této problematiky). Kromě firmy EKOKOM existují ještě další odpady, zabývající se přerozdělováním peněz za separaci odpadů. Lze poptat nabídky u jednotlivých společností. c) DOPORUČENÍ: starosta obce by měl napsat do firmy EKO-KOM em žádost o zařazení obce do programu podpory obcí v separaci odpadů (v tomto programu firma EKO-KOM zdarma poskytuje zápůjčky kontejnerů pro separovaný sběr) d) navrhuji otevření sběrného dvora a nabídnutí svozů okolním obcím nevlastnícím tento dvůr (Jevany, Kozojedy, Štíhlice). Obec můţe z tohoto dvora profitovat sběrem a dalším prodejem druhotných surovin, likvidací elektrospotřebičů, zářivek a jiných zdrojů (viz předchozí návrh smluv se společnostmi likvidujícími druhotný odpad, elektroniku atd.) Zpracoval: Zdeněk Morávek 5

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předloţený návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010 a schvaluje 1) návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010, který

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města Výroční zpráva příspěvkové organizace města Technické služby Český Brod 2011/2012 Zpracoval: Ing. Miroslav Kruliš ředitel TS Schváleno radou města: dne: starosta 1 Obsah výroční zprávy 1. Úvod zhodnocení

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu. SAKO Brno, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu. SAKO Brno, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÉHO CELKU ve zkráceném rozsahu SAKO Brno, a.s. 2013 OBSAH OBSAH Schéma konsolidovaného celku 6 Základní údaje o společnosti SAKO Brno, a.s. 7 Schéma společnosti SAKO Brno,

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2012 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2012... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Úvodní slovo Akční plán obsahuje projekty, akce a aktivity, které naplňují cíle stanovené ve Strategickém plánu (SP)

Více

R O Z P O Č E T 2013 Projednáno v radě města: 21.11.2012 Zveřejněno: 3.12.2012 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 19.12.2012 Rozpočet města Slaného

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ČERVEN 2014 OBSAH 1 Manažerský souhrn... 4 2 Postup a metodika zpracování Strategického plánu...

Více

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 18.2.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více