Dálkový průzkum Země. Co je DPZ?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dálkový průzkum Země. Co je DPZ?"

Transkript

1 Dálkový průzkum Země Co je DPZ? DPZ je A. Zdroj energie a světla B. Záření a atmosféra C. Kontakt s předmětem D. Zaznamenání odražené energie senzorem E. Přenos, přijetí a zpracování dat F. Interpretace a analýza dat G. Využití informací

2 DPZ je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný potenciál, který vždy přesahuje naše možnosti. (Jon Huntington, CSIRO Exploration, Geoscience, Australia) věda (a do jisté míry i umění) o získávání informací o zemském povrchu bez přímého kontaktu pomocí snímání a zaznamenávání odražené nebo vyzářené energie a zpracování, analýza a využití těchto informací. (RESORS, CCRS) Historie Historie souvisí s fyzikálními objevy v oblasti teorie vlnění, s rozvojem letectví, vývojem fotografie a s rozvojem dobývání kosmu 1906 a fotografie našeho území část Prahy z balónu 1. a 2. svět. válka výrazný rozvoj letecké fotografie vojenské účely, topografická mapování, lesnictví a zemědělství 1958 Explorer VI 1. snímek zemského povrchu 1972 ERTS-1 (LANDSAT 1) tematické mapování 1999 komerční družice s rozlišením 1 m

3 Elektromagnetické spektrum Viditelná část: barvy Červená: 0,620 0,700 µm Oranžová: 0,592 0,620 µm Žlutá: 0,578 0,592 µm Zelená: 0,500 0,578 µm Modrá: 0,446 0,500 µm Fialová: 0,400 0,446 µm Elektromagnetické spektrum Infračervená část 0,7 100,0 µm Blízké IČ: konvenční i elektronické metody topografie, studium vegetace Střední IČ: studium vegetace, geologie, sníh a led, oblačnost, zdravotní stav vegetace, identifikace minerálů Tepelné IČ: povrchová teplota oceánů, znečištění řek a jezer, lesní požáry Mikrovlnné záření 1 µm 1 m Nejméně závislé na počasí Aktivní systémy radar Meteorologie srážkové oblasti a intenzita srážek Obrazová data Fotografie Pouze obrazy zaznamenané na fotografický film Ve viditelné části spektra a blízkého IČ spektra Digitální data Pixel základní jednotka digitálního obrazu Informace je zaznamenávána v úzkých spektrálních pásmech

4 Metody pořizování dat Konvenční metody Fotografie na citlivé fotografické vrstvě Možnost velmi podrobného zachycení zemského povrchu Využití ve fotogrammetrii Pasivní metody Přímé x Nepřímé Aktivní metody Záření je vysíláno ze zdroje na nosiči radar Nekonvenční metody Rozkladová zařízení skenery Nižší prostorová rozlišovací schopnost Pokrývají značnou část elektromag. spektra Další hlediska Druh nosiče, zaznamenaná část spektra, osa záběru, zorné pole kamery, velikost snímaného území, Systémy a zařízení pro pořizování dat Systémy Pozemní stanice Letadla Raketoplány Družice Zařízení Fotografická komora Digitální kamera Multispektrální skenery Stereoskopické snímkování Rozlišovací schopnost Prostorové rozlišení Spektrální rozlišovací schopnost Radiometrické rozlišení citlivost na množství zaznamenané elektromagnetické energie Časová rozlišovací schopnost Doba, která uběhne mezi pořízením snímků stejného místa na zeměkouli bývá několik dní

5 Charakteristiky digitálního obrazu Nízké prostorové rozlišení Lze rozlišit pouze velké objekty (uliční síť, vodní tok, mosty ) Vysoké prostorové rozlišení Můžeme zřetelně rozpoznat i malé objekty (domy, auta, koruny stromů ) Charakteristiky digitálního obrazu Spektrální rozlišovací schopnost Schopnost senzoru zaznamenávat informace v úzce vymezených spektrálních pásmech Čím vyšší spektrální rozlišení, tím užší spektrální pásma Multispektrální snímky Senzor s úzkým pásem záběru, který zaznamenává povrch jako dvourozměrný obraz Pořizuje záznam v několika spektrálních pásech od viditelné části spektra až po tepelné záření Vyšší radiometrické rozlišení x nižší prostorové rozlišení Náročná kalibrace snímacích zařízení Družice i letadla

6 Tepelné snímkování Ve vlnových délkách 3-15 µm Rozdíl teplot až 0,1 C Zaznamenávají energii vyzářenou nebo odraženou - mohou být pořizovány i v noci Teplené záření je málo rozptylované atmosférou Nižší prostorové rozlišení Využití: vojenské účely, monitorování přírodních katastrof (požáry, vulkanická činnost), teplota oceánů Družicové systémy Rovníková oběžná dráha Výška km GEOSTACIONÁRNÍ Malé rozlišení, krátké časové intervaly Meteorologie Subpolární oběžná dráha Na denní straně obíhá od severu k jihu Globální a lokální data Meteorologické družice METEOSAT geostacionární 0,5-12,5 µm 2,5-5 km NOAA AVHRR subpolární dráha ( km nad Zemí) 0,58-12,5 µm 1,1-4 km GOES, DMSP, GMS

7 Družice pro výzkum přírodních zdrojů LANDSAT (USA) ERTS 1 (LANDSAT 1) nad stejné místo na Zemi za 16 dní MSS - 4 pásma, 80 m TM - 7 pásem, m (termální) SPOT (Francie) SPOT 1 stejné místo - 26 dní HRV PAN - 10 m XS - 3 pásma - 20 m Družice pro výzkum přírodních zdrojů TERRA (EOS AM1) Klimatu a přírodního prostředí Země ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System) MISR (Multi-angle Imaging Spectro-Radiometer) MODIS (Moderateresolution Imaging Spectroradiometer) MOPITT (Measurements Pollution In The Troposphere) Družice pro výzkum přírodních zdrojů IRS (Indian Remote Sensing Satellites) IRS 1A PAN - 5,8 m LISS - 23,8 m WiFS Vstupní data do GIS ENVISAT (ESA) Zařízení: GOMOS, SCIAMACHY, MIPAS, MERIS, ASAR, AATSR, RA-2, MWR, DORIS, LRR

8 Radarové systémy ERS 2 (ESA) Oceánografie, altimetrie SAR (Synthetic Aperture Radar SIR (raketoplány) Zařízení SRTM Radarové snímky, interferometrie RADARSAT (Kanada) Mapování ledového příkrovu, geologické aplikace, přírodní katastrofy (povodně v ČR v roce 1997) Družice s vysokým rozlišením IKONOS (SpaceImaging) PAN - 1 m. MS 4 m EROS A-1 (Izrael) PAN 1 m QuickBird (DigitalGlobe) PAN - 0,61 m. MS 2,44 m Digitální zpracování obrazu Předzpracování obrazu odstranění náhodných a systematických chyb radiometrické a geometrické korekce Zvýraznění obrazu úprava vzhledu obrazu transformace obrazu do lépe interpretovatelné formy Klasifikace a analýza obrazu extrahování informace a její analýza

9 Klasifikace obrazu Obrazovým prvkům přiřazován informační význam podle klasifikačního schématu Klasifikační schéma - legenda výsledné mapy Klasifikátory - rozhodovací pravidla, která přiřazují jednotlivé hodnoty spektrálních tříd do tříd informačních spektrální třídy skupiny pixelů se stejným nebo podobným spektrálním chováním v určitém spektrálním pásmu informační třídy kategorie, které by měly být obsaženy ve výsledném obraze Interpretační znaky Znaky existující na snímku i ve skutečnosti tvar stín velikost barva Znaky existující pouze na snímku tón textura Znaky vyjadřující vztahy struktura poloha Klasifikace obrazu

10 Aplikace a využití Kartografie Planimetrie Tvorba DEM (Digital Elevation Model) Topografické mapování Tematické mapování Aplikace a využití Zemědělství mapování zemědělských plodin sledování zdravotního stavu plodin odhady výnosů sledování půdních charakteristik Aplikace a využití Lesnictví Zjišťování stavu vegetace Lesní požáry Přirozená obnova lesních porostů a mapování odlesnění

11 Aplikace a využití Geologie Zjišťování nalezišť nerostných surovin Strukturní geologie Dezertifikace Mapování sedimentů Mapování geologických jednotek Aplikace a využití Hydrologie Mapování mokřad Sledování vlhkosti půd Monitoring zalednění Povodně Dynamika ledovců Mapování odvodňovacích pánví a vymezení povodí Aplikace a využití Využití a pokryvnost země (Landuse a Landcover) Základní mapování pro GIS Dynamika městského osídlení Územní plánování Monitoring přírodních katastrof - povodně, tornáda, vulkanická činnost Ochrana přírodních zdrojů

12 Aplikace a využití Egypt Súdán: (LANDSAT 7) Aplikace a využití CORINE Landcover Vytvoření jednotné databáze o využití a pokryvnosti země pro zúčastněné státy Využití materiálů DPZ (LANDSAT, SPOT) Vytvoření jednotné legendy ve třech úrovních pro měřítka 1: : : Aplikace a využití MURBANDY (Monitoring of Urban Dynamics) Využití země vybraných evropských měst v minulosti a v současnosti Porozumění procesům ovlivňujících vývoj a jejich vliv na životní prostředí Vytvoření modelů pro předpokládaný další vývoj (MOLAND Monitoring Land Cover/Use Dynamics)

13 Aplikace a využití Oceánografie a pobřeží oceánů Mořské proudy, hloubka oceánů Teplota vody, výskyt planktonu, kvalita vody Mapování znečištění Navigace Stanovení pobřežní čáry Mapování pobřežní vegetace GPS 1. Systém GPS (globální polohový systém) je družicový pasivní dálkoměrný systém. 2. Je tvořen sítís družic ( záložní) ) kroužících ch ve výšce km (oběž ěžná doba cca 12 hodin) a vysílaj lajících ch speciáln lní kódované informace (v podstatě svou polohu a čas vyslání zprávy). Petr Matuška 3. Tyto informace UI PEF MZLU přijímá Brno uživatel pomocí speciálního přístroje, který informace zpracovává. GPS Systém GPS lze rozčlenit do 3 podsystémů: 1. kosmický (= družice), 2. řídící (= kontrolní, monitoring pohybu družic, výpočty a korekce v systému), 3. uživatelský (= přijímací aparatury). Petr Matuška UI PEF MZLU Brno

14 Globální systémy určení polohy: V současnosti GPS/Navstar (USA) přesnost závisí na mezinárodní politické situaci, může být i vypnut. ~5m horizontálně, vertikálně horší přesnost. GLONASS (Rusko) nekompletní sada družic, technické problémy, opět doplňování družic. Galileo (EU), zatím jedna družice, má mít garantovanou přesnost, komerční aplikace, civilní. GPS využití pro vstup dat do GIS GPS modul pro PC/notebook, flash modul pro PDA, PDA/notebook s vestavěným GPS přijímačem... může s příslušným softwarem přímo ukládat data pro GIS a zobrazovat je v mapě, s daty lze ihned v terénu pracovat. Odkazy a dostupná data SPOLEČNOSTI American Society for Photogrammetry & Remote Sensing International Society for Photogrammetry & Remote Sensing Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum ČR The Remote Sensing and Photogrammetry Society Remotersensing.org European Space Agency Centre National d Études Spatiales NASA

15 Odkazy a dostupná data VÝUKOVÉ MATERIÁLY The Remote Sensing Tutorial rst.gsfc.nasa.gov/starthere.html The Earth Observatory earthobservatory.nasa.gov/library/remotesensing/ Canada Centre for Remote Sensing Learning Resources Iranian Remote Sensing Center Aerial Photography and Remote Sensing tml Odkazy a dostupná data DRUŽICOVÉ SYSTÉMY IKONOS EROS A -1 sweden.imagenet.com/ QuickBird IRS SPOT spot4.cnes.fr/spot4_gb/index.htm spot5.cnes.fr Odkazy a dostupná data DRUŽICOVÉ SYSTÉMY LANDSAT landsat.gsfc.nasa.gov TERRA terra.nasa.gov eos-am.gsfc.nasa.gov RADARSAT SIR NOAA METEOSAT

16 Odkazy a dostupná data DATA, SNÍMKY A APLIKACE TerraFly ČHMÚ GAF Earth from Space earth.jsc.nasa.gov/page.html USGS - EROS data Center edcwww.cr.usgs.gov/gallery/dsatellite.html EarthRISE earthrise.sdsc.edu/earthrise/main.html German Remote Sensing Data Center isis.dlr.de NASA Jet Propulsion Laboratory Odkazy a dostupná data DATA, SNÍMKY A APLIKACE NASA JSC Digital Image Collection images.jsc.nasa.gov USGS: EARTHSHOTS NOAA: Live Access to Climate Data ferret.wrc.noaa.gov/las/ A Global View from Space sdcd.gsfc.nasa.gov/isto/dro/global REMOTE SENSING AND GIS LINKS LGC

DRUŽICOVÁ DATA A GEOGRAFICKÉ DATABÁZE

DRUŽICOVÁ DATA A GEOGRAFICKÉ DATABÁZE DRUŽICOVÁ DATA A GEOGRAFICKÉ DATABÁZE mjr. Ing. Vladimír Kovařík, MSc. Katedra vojenských informací o území Vojenská akademie v Brně, Česká republika 1. ÚVOD Geografické databáze jsou nedílnou součástí

Více

Geografie, geografové na internetu.

Geografie, geografové na internetu. Geografie, geografové na internetu. Chceš vědět nejnovější poznatky o oteplování planety nebo kácení amazonských pralesů, popř. o satelitním snímkování. Zajímá tě kolik se vyrobí cyklistických kol, během

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

Digitální modely terénu (2)

Digitální modely terénu (2) Digitální modely terénu (2) Ing. Martin KLIMÁNEK, Ph.D. 411 Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1 Digitální modely terénu :

Více

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika 2/2014 Časopis pro uživatele software Esri a ENVI Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika Konference GIS Esri

Více

GMES/Copernicus a jeho možnosti využití při řešení radiačních nehod

GMES/Copernicus a jeho možnosti využití při řešení radiačních nehod GMES/Copernicus a jeho možnosti využití při řešení radiačních nehod Jan Helebrant Email: jan.helebrant@suro.cz Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Bartoškova 1450/28, 140 00 PRAHA 4 - Nusle Hypotetická

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Ladislav Chmela ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Automatická

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOUČASNÁ LETECKÁ FOTOGRAFIE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOUČASNÁ LETECKÁ FOTOGRAFIE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOUČASNÁ LETECKÁ FOTOGRAFIE Opava 2015 Lukáš Němeček 1 Současná letecká fotografie Contemporary aerial

Více

Okruhy otázek pro státní závěrečné zkoušky Bc. Geoinformatika a geografie

Okruhy otázek pro státní závěrečné zkoušky Bc. Geoinformatika a geografie Okruhy otázek pro státní závěrečné zkoušky Bc. Geoinformatika a geografie Povinné předměty GEOINFORMATIKA 1. Geoinformační technologie (rámcové vymezení technologie, specifika, GIS vs. CAD) 2. Topologie

Více

Krajinná ekologie Skripta ke cvičením

Krajinná ekologie Skripta ke cvičením ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ LABORATOŘ EKOLOGIE KRAJINY Krajinná ekologie Skripta ke cvičením Ing. Jana Nováková, Csc. Ing. Jan Skaloš RNDr. Ivana Kašparová Kostelec

Více

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Kateřina Jupová, Tomáš Soukup GISAT s.r.o. Charkovská 7, 101 00 Praha 10 katerina.jupova@gisat.cz tomas.soukup@gisat.cz

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

Změny krajiny v chráněném území a okolí NPR Velký a Malý Tisý

Změny krajiny v chráněném území a okolí NPR Velký a Malý Tisý 83 JIŘÍ ŽALOUDÍK, MARTIN ŠÍMA, JAROMÍR KOLEJKA Změny krajiny v chráněném území a okolí NPR Velký a Malý Tisý J. Žaloudík, M. Šíma, J. Kolejka: Landscape Changes in the National Nature Reserve Velký and

Více

GPS a geocaching. GPS and geocaching. Petr Luzar

GPS a geocaching. GPS and geocaching. Petr Luzar GPS a geocaching GPS and geocaching Petr Luzar Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 4 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši programů pro

Více

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Dílčí zpráva Autorský kolektiv:

Více

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21 1. ÚVOD... 8 1.1 Cíl práce... 8 2. METODY VÝUKY... 9 2.1 Tradiční výuka... 10 2.2 Názornost při výuce... 10 2.3 Výuka a ICT... 12 2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12 3 STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Systém GPS Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Obsah 0 Pár slov úvodem... 4 1 Historie a vznik systému... 4 1.1 Fáze první (1973-79)... 5 1.2 Fáze druhá (1979-85)...

Více

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRAVČICKÁ BRÁNA. Dolanský, Holešínský, Benedová, Skácilík

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRAVČICKÁ BRÁNA. Dolanský, Holešínský, Benedová, Skácilík ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Dolanský, Holešínský, Benedová, Skácilík V rámci projektu byly zpracovávány data z různých lokalit a pořízených různými metodami. Jednalo se o zpracování prostorového

Více

1. Geografické informační systémy v dopravě 1.1. Úvod do GIS Teorie geografických informačních systémů (zkráceně GIS) je poměrně mladá a nemá proto jednotné třídění ani terminologii. Označení GIS zavedl

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS POČÍTAČOVÁ

Více

Zabezpečení motorových vozidel prostřednictvím informačních systémů v kosmu. Bc. Tomáš Podola

Zabezpečení motorových vozidel prostřednictvím informačních systémů v kosmu. Bc. Tomáš Podola Zabezpečení motorových vozidel prostřednictvím informačních systémů v kosmu Bc. Tomáš Podola Diplomová práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se

Více

Taktika použití GPS přijímačů v bezpečnostní organizaci Tactic of GPS recievers in safety organisation. Tomáš Ginter

Taktika použití GPS přijímačů v bezpečnostní organizaci Tactic of GPS recievers in safety organisation. Tomáš Ginter Taktika použití GPS přijímačů v bezpečnostní organizaci Tactic of GPS recievers in safety organisation Tomáš Ginter Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT

Více

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 2 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 3 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 4

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Metodika inventarizace krajiny CzechTerra

Metodika inventarizace krajiny CzechTerra IFER - stav pro v zkum lesnìch ekosystèm, s.r.o. Metodika inventarizace krajiny CzechTerra Zpracovali: Martin Černý, Emil Cienciala, Jana Beranová Duben 2009 OBSAH: KONCEPCE SYSTÉMU INVENTARIZACE KRAJINY...

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Renáta Kubíčková, Dis. Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala

Více