Platební karty a možnosti jejich využití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platební karty a možnosti jejich využití"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty a možnosti jejich využití Diplomová práce Autor: Bc. Mariola Flachsová, DiS. finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Denis Biedermann, Ph.D. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Ústí nad Labem, dne 22. dubna 2012 Bc. Mariola Flachsová, DiS.

3 Poděkování: Děkuji panu Ing. Denisu Biedermannovi, Ph.D., za odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi poskytl během vypracování této diplomové práce.

4 Anotace práce Diplomová práce Platební karty a moţnosti jejich vyuţití je zaměřena na problematiku vyuţívání platebních karet. Zabývám se historií platebních karet a jejich rozvojem. Zaměřuji se na druhy a členění. Dále se věnuji platbám po internetu, technologii, ochraně, ekonomice a vývojovým trendům. Na závěr se snaţím o vyhodnocení platebních karet na tuzemském trhu z pohledu finanční výhodnosti pro klienta. Klíčová slova Platební karta, bankomat, ochrana karet, podvody Annotation of the work The diploma thesis Payment Cards and Possibilities of it s Use as the theme of my thesis is focused on the use of payment cards. In the centre of my interest is the history of payment cards and their development. Primarily as the objective of my thesis are both the card types and card classification. Further on I deal with online payments, technology, security, economy and development trends. As well as I treated with evaluation of payment cards on the domestic market from the point of view of financial benefit for a client in conclusion of my thesis. Key words Payment card, cash machine, protection of cards, fraud

5 Obsah ÚVOD Historie platebních karet První karty Diners Club American Express Visa MasterCard Druhy platebních karet Vyuţití platebních karet Analýza debetních karet Analýza kreditních karet Transakce prováděné platebními kartami Limity k platebním kartám Autorizace transakcí Zúčtování transakcí Blokace a odblokování platebních karet Vydání náhradní platební karty Platba kartou po internetu D-Secure PayPal PaySec Technologie platebních karet Náleţitosti karet Rozdělení dle technologie záznamu Bankomaty Hardware bankomatů Software bankomatů Ochrana platebních karet Typy podvodů Technika podvodů Analýza bezpečnosti platebních karet Deset rad pro pouţívání platebních karet

6 6 Ekonomika platebních karet Vydavatel Karty Zúčtovací banka Infrastruktura Budoucnost platebních karet Shrnutí finančních výhod pro klienta Závěr Seznam pouţité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek

7 ÚVOD Dnešní svět se neustále vyvíjí a pravděpodobně nikdy uţ nebude takový jako před šedesáti a dokonce ani dvaceti lety. Změny se nevyhýbají ţádnému oboru lidské činnosti, nevyjímaje oblasti procesu vývoje bankovnictví. Banky si chtějí udrţet či vylepšit své postavení na trhu, a proto inovují své sluţby a přizpůsobují je neustále se měnícím potřebám zákazníků. Banky si jsou velmi dobře vědomy, ţe pokud chtějí přilákat nové klienty, udrţet si stávající spokojené zákazníky a získat konkurenční výhodu, musí být otevřeny novým technologiím a přístupům. Bankovnictví v České republice (ČR) je jedním z nejvyspělejších odvětví a společně s nezávislou Českou národní bankou (ČNB) je jedním z důleţitých pilířů úspěšně rostoucí české trţní ekonomiky. Tato vyspělost však s sebou přináší vysoký stupeň konkurence v odvětví a můţe dovést některé banky aţ na pokraj bankrotu, jiné k fúzím. Důkazem toho je i měnící se počet bank působících v ČR. Platební karty (dále téţ PK) se v dnešní době staly nezaměnitelnou součástí našeho kaţdodenního ţivota. Představují moderní nástroj, jehoţ prostřednictvím se realizují hotovostní a bezhotovostní platební transakce na vrub účtu majitele. Platební systémy zaznamenaly v posledních letech velký rozvoj, zvýšil se počet majitelů platebních karet i míst, kde lze jimi platit. Minimálně jeden druh PK bychom našli v kaţdé peněţence, coţ vypovídá o tom, ţe jejich vyuţívání je velmi oblíbené a získává si čím dál silnější postavení v platebním styku. Takový způsob placení má své neocenitelné výhody. Z důvodu bezpečnosti většina klientů nenosí s sebou větší mnoţství hotovosti, ale pouze malou plastovou kartu, kterou v případě ztráty můţe okamţitě zablokovat. Dnes banky nabízí širokou paletu produktů platebních karet a sluţeb, které umoţňují komunikaci klienta s bankou bez toho, aby musel banku osobně navštívit. Bankovní ústavy vyuţívají tohoto platebního prostředku ke zvýšení své konkurenceschopnosti, šetří jim náklady a zároveň sniţují rizika, která sebou přináší hotovost. Můţeme očekávat ještě větší uplatnění a rozšíření platebních karet. V dnešní době jiţ většina klientů dává přednost placení platebními kartami před pouţitím hotovosti. Cílem diplomové práce je vyhodnotit platební karty na tuzemském trhu z pohledu finanční výhodnosti pro klienta. Téma jsem zvolila s přihlédnutím ke své profesi. V bankovním sektoru pracuji od roku 1995 a s produkty platebních karet přicházím do kaţdodenního pracovního styku. Pomocí komparace se snaţím formulovat svoje závěry, ke kterým jsem 7

8 dospěla na základě citovaných monografií, odborných časopisů a statistik z webových stránek Sdruţení bankovních karet. Hlavními zdroji jsou především dvě publikace Ing. Pavla Juříka, který se výrazně zabýval problematikou platebních karet. Jedná se o Svět platebních karet, rok vydání 1995 a Svět platebních a identifikačních karet, rok vydání Rychlost a četnost změn se zvyšuje a v nejbliţší době se jistě zvyšovat bude dál. Změny se dotýkají všech odvětví. Jak se bude měnit okolní prostředí, tak banky budou společně s tím měnit svou strategii. Trh se pro banky začíná přerozdělovat, kde pomalí začínají ustupovat rychlejším. Velcí se slučují a stávají se ještě většími, aby byli vybaveni větším kapitálem neţ jejich konkurence. Mohu si poloţit otázku, kdo uspěje v tomto prostředí? Čeká nás období plné změn, které bude nepochybně z pohledu rozvoje platebních karet velmi zajímavé. Diplomová práce je členěna do osmi kapitol. V první kapitole se zabývám historií platebních karet, jejich vývojem. Následující kapitola charakterizuje druhy platebních karet včetně jejich vyuţití. Ve třetí kapitole se zabývám platbami kartou po internetu. Nedílnou součástí práce jsou technologie platebních karet včetně jejich náleţitostí. Pátá kapitola zahrnuje ochranu platebních karet, která obsahuje deset rad pro jejich pouţívání. Zaměřuji se na rizika spojená s uţíváním platebních karet, a také jak PK ochránit před zneuţitím nepovolanými osobami. Ekonomika platebních karet v šesté kapitole je důleţitou součástí pro jejich uţivatele, zabývám se vlastním srovnáním platebních karet na tuzemském trhu z pohledu jednotlivých bank. V sedmé kapitole se zabývám budoucností platebních karet. V závěrečné části jsem se zaměřila na celkové vyhodnocení platebních karet na tuzemském trhu z pohledu finanční výhodnosti pro klienta. 8

9 1 Historie platebních karet Platební karty jsou americkým vynálezem, a proto jsou Spojené státy americké povaţovány za kolébku platebních karet. Impuls k zavedení PK pochází od jejich předchůdců cestovního šeku, peněţní poukázky a úvěrové známky. Tyto produkty řešily problém bezpečného placení za zboţí a sluţby, přenos peněz přes rozsáhlé území, zvýšení prodeje či evidenci zákazníků. Za vynálezem a vývojem PK stojí čtyři vydavatelé tohoto platebního prostředku: Diners Club, American Express, Visa a MasterCard. Dějiny těchto amerických společností jsou historií platebních karet. Příčinou vzniku národních a později mezinárodních bankovních asociací a společností pro PK byla nutnost jednotně zajistit příslušnost karty k určitému systému (identifikace), ověření transakcí nad stanovený limit (autorizace), clearing a zúčtování transakcí mezi bankami a pravidla pro pouţívání karet První karty První platební kartu na světě začala vydávat v roce 1914 americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company. Kartu vyrobenou z plechu Metal Plate nabízeli zdarma svým stálým zákazníkům, kteří telefonovali a zasílali telegramy prostřednictvím svých poboček, a to bez okamţitého placení. Důvodem, proč společnost Western Union začala vydávat Identification Card, byla snaha o udrţení bonitní klientely a získání nové, a současně je přimět k častějšímu pouţívání sluţeb moţností bezhotovostního placení. 2 Zvýšily se trţby společnosti, neboť bezhotovostní placení bylo mnohem pohodlnější a klient mohl utratit více peněz. Tyto karty se také nazývají věrnostní. Platební karta se stala jedním z prostředků konkurenčního boje, a proto ji velmi rychle začaly nabízet i další ţelezniční, telegrafní a obchodní společnosti. V roce 1924 se mezi ně zařadila i společnost General Petroleum Corporation of California, dnešní Mobil Oil. Nabídla svým klientům bezhotovostní placení pohonných hmot, náhradních dílů a sluţeb v síti svých čerpadel v USA. 1 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 1. vyd., ISBN JUŘÍK, Pavel. Svět platebních karet. 1. vyd., ISBN

10 Pouţití prvních platebních karet bylo velmi jednoduché a základní princip zůstal zachován aţ do současné doby, kdy stačilo, aby klient předloţil svou kartu a podepsal účet. Zda je předloţená karta platná, ověřil prodávající. Ten také porovnal podpis na účtu se vzorovým podpisem na kartě, nebo porovnal jméno klienta na kartě s průkazem totoţnosti. Později byl přidán seznam zablokovaných karet a obchodník musel ověřit, zda předloţená karta není na něm uvedena. Nevýhodou věrnostní PK bylo její pouţití omezené pouze na obchodní síť firmy, která kartu vydala. Společnost Diners Club International poté tuto nevýhodu odstranila. 1.2 Diners Club Diners Club International byla zaloţena v roce 1950, vydala první univerzální platební kartu, pouţitelnou na více obchodních místech. Jejími zakladateli byli Robert McNamara a Ralph Schneider. Jejich myšlenka zaloţit klub, který bude svým členům vydávat PK slouţící k bezhotovostnímu placení ve všech restauracích, hotelech a obchodech vznikla, kdyţ při placení zjistili, ţe nemají dostatek hotovosti na zaplacení útraty. 3 Po roce působení vydala společnost více neţ deset tisíc karet a tyto karty byly přijímány v Kanadě a ve Spojených státech. S platebními kartami se mohli poprvé českoslovenští občané setkat v roce 1968, kdy cestovní kancelář Čedok zahájila akceptaci karet Diners Club ve své síti poboček a interhotelů, prodejnách Tuzex, prodejních kancelářích ČSA a v dalších obchodních místech, kde se soustřeďoval zahraniční cestovní ruch 4. Obrázek 1: První papírová karta společnosti Diners Club (1951) Zdroj: 5 3 PENIZE.CZ. Jak došly platební karty do českých zemí aneb historie karet plná zajímavostí [online]. Dostupný z www: <http://www.penize.cz/18777-jak-dosly-platebni-karty-do-ceskych-zemi-aneb-historie-karet-plnazajimavosti>. 4 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních karet. 1. vyd., ISBN DINERSCLUB.COM. Dostupný z www: <http://www.dinersclub.com/press-room/card-history.html>. 10

11 Platit kartou Diners Club můţeme u více neţ 18 miliónů smluvních partnerů v 185 zemích a je zúčtovatelná v sedmdesáti místních měnách. Mimo to mají drţitelé karty Diners Club moţnost výběru hotovosti v rozsáhlé síti více neţ bankomatů nebo na pobočkách bank a směnáren po celém světě American Express Objevení nového produktu na trhu cestovních výdajů Diners Club vyvolalo obavy u lídra obchodu s cestovními šeky. Vedení společnosti se rozhodlo vydat vlastní kartu, i kdyţ existovalo riziko, ţe tím oslabí svůj rostoucí a úspěšný obchod s šeky. V říjnu roku 1958 po dlouhé diskuzi byla vydaná The American Express Credit Card na fialovém papíře. Současnou zelenou barvu získala aţ v roce K velmi rychlému rozšíření této karty přispěla rozsáhlá síť poboček této cestovní kanceláře (ve více neţ stovce zemí) a skutečnost, ţe její sluţby tradičně vyuţívaly velké obchodní společnosti a nároční turisté. Pro novou kartu získal American Express více neţ členů Gourmet Club International a Travel Club a díky tomu jiţ v prvním roce dosáhl počet jejích karet Na konci prvního roku akceptovalo kartu obchodníků a byla v drţení zákazníků. Roční poplatek za kartu byl 6 dolarů. Zrychlení manuálních transakcí a těţší padělání přinesla plastová embosovaná karta v roce Projekt byl kvůli nezvládnutelnému úvěrovému riziku ve ztrátě, poplatek vzrostl na 8 dolarů a později dokonce na 10 dolarů. V roce 1966 svou nabídku jako první na světě rozšířila ve spolupráci s bankami i o zlatou kartu Gold Card, která byla přejmenovaná aţ o dva roky později z produktu Executvie Credit Card. Banky mohli kartu nabízet svým nejlepším klientům. Další rok zavádí jako jedna z prvních v kartovém průmyslu magnetický prouţek. Ten umoţňuje obchodníkům rychlejší ověření transakce bez nutnosti volání autorizačního centra. Společnost v roce 1984 potvrzuje svoje prvenství na trhu prémiových produktů kartou America Express Platinum. Tato karta je nabízena pouze minimálně dvouletým klientům, kteří uskuteční platby v minimální hodnotě dolarů ročně. V USA rostla obliba kreditních karet, a tak společnost zavedla svojí první kreditní kartu Optima Credit Card. Karta 6 DINERSCLUB.CZ. Dostupný z www: <http://www.dinersclub.cz/diners-club-international>. 11

12 byla označena časopisem Fortune za produkt roku 1987, později ovšem měla ztráty kvůli nevhodnému výběru klientů. Společnost přinesla do kartového průmyslu mnoho inovací a právem se nazývá pionýrem. Přes těţkosti se jí podařilo vytvořit jednu z nejznámějších světových značek a udrţet si prvenství i v prodeji cestovních šeků. Obrázek 2: Karta American Express (1958) Zdroj: img.ihned.cz 7 Obchody akceptovaly všechny uvedené karty a jejich počet postupně narůstal. V roce 1992 otevřela své pracoviště v Praze cestovní kancelář American Express a od Čedoku převzala obchodní síť přijímající její karty. V roce 1990 se stala členy mezinárodních bankovních asociací VISA a Eurocard/MasterCard Ţivnostenská banka, která zahájila vydávání karet VISA Classic k devizovým účtům a o rok později i VISA Business pro organizace a podnikatele. Jiţ po vydání prvních karet získala Ţivnobanka oprávnění provádět zúčtování transakcí (Acquiring) provedených kartami VISA v obchodní síti a ve směnárnách. Začala budovat vlastní obchodní síť a od Čedoku převzala část jeho dosavadních klientů. Činnost Čedoku jako agenta platebních systémů skončila k , kdy Komerční banka (KB) a Československá obchodní banka (ČSOB) získaly oprávnění pro zúčtování transakcí karet Eurocard/MasterCard. Sluţby pro Diners Club a JCB od převzala Ţivnostenská banka. První karty v tuzemsku pro občany byly vydány v roce 1988 Ţivnostenskou bankou. Dispoziční karty k tuzexovým účtům byly akceptovány v prodejní síti obchodů Tuzex a 7 IHNED.CZ. Dostupný z www: <http://img.ihned.cz/attachment.php/210/ /aiou35cdjmnojklpwcefghqry1tu29am/american_expres s 192x128_.jpg>. 12

13 k výplatě odběrních poukazů v praţské pobočce Ţivnobanky a ve vybraných pobočkách ČSOB a Státní banky československé. 1.4 Visa Historie karty Visa začíná v roce Po mnoha jednáních dochází v září 1974 v kanadském Vancouveru k zaloţení mezinárodní asociace International Bank Americard Incorporated (IBANCO). Asociace začala hledat nový název, který měl být krátký, snadno zapamatovatelný, graficky nenáročný, ve všech řečech by měl být vyslovitelný stejně bez významu v dané řeči a registrovatelný jako obchodní značka. Původní název nevyhovoval nejen zahraničním bankám, ale i bankám na území USA. V roce 1977 vybral dvanáctičlenný tým slovo VISA. Následně byli přejmenované i asociace NBI na Visa USA a NABANCO na Visa International. Nová PK vyrobená z papíru poskytovala revolvingový úvěr s limitem 300 dolarů. Banka plánovala spustit systém pouze v rámci státu Kalifornie, ale od roku 1965 začala poskytovat licenci bankám na vydávání karet i mimo stát. O rok později kupuje licenci i anglická banka a vydává Barclays Card. Franchisingový program Bank Americard tak přechází i do zahraničí. Bank of America, uzavřela v kaţdém významném městě smlouvu s jednou z místních bank o jejím přidruţení k programu Bank Americard. Přidruţené banky byly odpovědné za uzavírání smluv s místními obchodníky o akceptaci platebních karet, kdy získávaly část z provize a vydávaly svým klientům karty s logem Bank Americard. Díky regionálnímu systému se společným účetnictvím bylo moţné tyto karty pouţít po celém území Spojených států a podstatně tak zlepšit jejich ekonomiku 8. Příčinou počátečního neúspěchu prvních bankovních karet byly vysoké náklady na pořízení potřebné techniky, provoz a reklamu. Banky nevyškolily obchodníky ani klienty, proč a jak uţívat jejich karty. Činnost banky byla navíc zákonem omezena pouze na její sídlo, takţe nebylo moţné karty rozšířit v dostatečně velkém mnoţství po celém území USA. Bylo nutné obchodníky z počátku přesvědčovat, aby bankovní karty přijímaly. Banky argumentovaly promptní úhradou závazků svých klientů, kterým poskytly krátkodobý úvěr. V roce 1969 má Bank Americard Service Corporation uţ 1864 členských bank. Přestoţe banky získali produkt, při kterém nemuseli vynaloţit náklady na vývoj, tak nebyli spokojené 8 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 1. vyd., ISBN

14 s poplatky, pomalým zúčtováním a celkovým způsobem řízení. Také chtěli větší nezávislost. Dee Hock, byl zaměstnanec, který našel způsob, jak přetvořit organizaci. Navrhl vytvořit nezávislou a neziskovou asociaci, která by zabezpečovala propagaci a vývoj Bank Americard v USA. V roce 1970 se po počátečních nezdarech zaloţila National Bank Americard Incorporated (NBI). Dee Hock se stal prvním prezidentem asociace. 9 V 80 letech se Visa soustředí na vybudování svojí bankomatové sítě a nabídku nových produktů. V roce 1992 kupuje Visa International druhou největší americkou sít bankomatů Plus. V roce 1995 spolupráce s Europay, MasterCard a Visa (EMV) vyvíjí standard pro čipové PK. Visa karta zajišťuje jednoduchý a bezpečný způsob plateb za drobnosti kaţdodenního ţivota. Je přijímána všude ve světě a dnes je největším mezinárodním platebním kartovým systémem. Je pohodlná a spolehlivá. V ČR ji spravuje Asociace Visa Europe, která karty nevydává, neboť se o to starají samotné banky a finanční instituce. Visa Electron Je mezinárodní platební karta, která vyţaduje, aby byly všechny transakce elektronicky autorizovány, jak v místě nákupu, tak z bankomatu či směnárny. Karta je opatřena magnetickým prouţkem, čipem, jehoţ uloţená data chrání vysoká úroveň šifrování. Zajišťuje pohodlný způsob platby za zboţí a sluţby na označených místech u obchodníků přijímajících karty Visa doma i v zahraničí. Má snadný přístup k finančním prostředkům prostřednictvím široké sítě bankomatů označených logem Visa/MasterCard. Tuzemské banky nabízejí denní či měsíční limity pro hotovostní limity pohybující se od Kč, celkové limity pro transakce bez přítomnosti karty od Kč. Karta je v ČR zpravidla vydávaná na dobu tří let s automatickou obnovou. Výhoda elektronické PK je, ţe je určená i pro nenáročné klienty, kteří chtějí kartu pouţívat pro běţné nákupy zboţí či sluţeb a pro výběry v bankomatech a kteří očekávají, ţe limity karty pokryjí běţné výdaje. Poplatky jsou účtovány ročně vţdy k výročí karty, tj. poslední den v měsíci. Banky mají moţnost zapojení karty do balíčku, nebo poskytnutí slevy na poplatku. Vydání/vedení karty se pohybuje v ČR od 200 Kč do 300 Kč. 9 CreditCards.com. Historie platebních karet. Dostupný z www: <http://www.creditcards.com/credit-cardnews/credit-cards-history-1264.php>. 14

15 Visa Classic Je mezinárodní embosovaná PK určená nejen klientům cestujícím často do zahraničí. Jedná se o nejvydávanější kartu po celém světě. Kartu vyuţijete k výběru hotovosti z bankomatů a platbám za zboţí a sluţby. Karta je opatřena embossem, magnetickým prouţkem, HiCo, EMV čipem. Tuzemské banky nabízejí denní či měsíční limity pro hotovostní limity pohybující se od Kč, celkové limity pro transakce bez přítomnosti karty od Kč. Po skončení tříleté platnosti je karta automaticky obnovena. Výhoda embosované PK je, ţe při placení kartou v zahraničí můţete dosáhnout výhodnějšího kurzu směny a neplatíte ţádné poplatky. Kartu lze pouţít v jakémkoliv bankomatu v ČR nebo v zahraničí, označeném logem Visa nebo MasterCard. Poplatky jsou účtovány ročně vţdy k výročí karty (poslední den v měsíci). Moţnost zapojení karty do balíčku, nebo poskytnutí slevy na poplatku. Vydání či vedení se pohybuje v tuzemsku od 450 Kč do 750 Kč ročně. Visa Gold Je mezinárodní prestiţní PK. Vzhledem k parametrům karty je karta primárně cílena jako platební instrument klientům s nároky na vyšší limity a prestiţ vyššího typu platební karty. Komplexní a prestiţní řešení debetní platební karty především pro klienty z řad privátních klientů. Moţnost autorizace na schválený limit v případě limitní platební karty. Blokace a opětovné vydání v případě ztráty a odcizení zdarma. Karta je opatřena embossem, magnetickým prouţkem, EMV čipem. Snadný přístup k finančním prostředkům prostřednictvím široké sítě bankomatů označených logem Visa/MasterCard. 1.5 MasterCard Většina bank inspirovaná úspěchem Bank Americard a Charge karet chtěla vydávat vlastní kreditní karty. Samotné banky na související problémy nebyli schopné reagovat, a proto vytvářeli kartové asociace. Pozdější slučování těchto asociací vyvrcholilo v roce 1967, kdy vstoupila Western State Bankcard Association do Interbank Card Association (ICA). Společně se rozhodli prosazovat kartu s názvem Master Charge. 15

16 ICA se rozvíjela i mimo území USA. Budování sítě začalo vstupem mexické banky v roce 1968, ale významnějším krokem bylo v roce 1969 uzavření strategického partnerství s Eurocard. Eurocard vznikla spojením švédské karty Rikskort a britské kreditní karty, ke kterým se později hlásili jiné evropské kartové systémy jako francouzský Carte Verde. Dohoda umoţňovala akceptování karet Master Charge v Evropě a akceptování Eurocard v USA a ve světě. 10 V roce 1979 se společnost rozhodla přeměnit svoji kartu a ICA na MasterCard. Nové logo a název měli více zodpovídat potřebám světového trhu. Také dali volné pole pravidlům pro design karet a umoţnili bankám lépe vyuţít plochu karty pro marketing. Vedení asociace dlouho diskutovalo o změně názvu i loga, kdyţ docházelo k rozšíření karet Master Charge na všechny kontinenty. Nová změna měla lépe odpovídat potřebám marketingu na světovém trhu. Změna nastala v roce 1979, kdy jméno Master Charge nahradilo slovo MasterCard. Úprava se dotkla také loga, kdy se zmenšily oba kruhy, a jiţ se nepouţíval název asociace Interbank. V roce 1987 vstupuje jako první kartový systém do Číny. Výrazná změna v odstínu barvy nastala v roce 1990, kdy byl zaveden jasnější odstín červené a oranţové barvy. Poslední úprava v roce 1996 byla dána zvětšením písma a podloţením stínu. Pro označení bankomatů a obchodů byl zaveden modrý podklad. MasterCard jako první zavedla hologram na svých kartách v roce Svoje karty tak chránila před paděláním. O rok později se přidali i její konkurenti a hologram se stal jedním z bezpečnostních prvků. V roce 1987 se MasterCard stává první platební kartou vydanou v Čínské lidové republice. V roce 2002 se sloučila Europay s MasterCard a vytvořili korporaci MasterCard. V současnosti má vydaných 961 miliónů karet a 26,50% podíl na trhu s platebními kartami. Karty společnosti MasterCard jsou nejakceptovanějšími PK na světě s více neţ třiceti miliony akceptačních míst a jedním milionem bankomatů. Česká republika patří do regionu Centrální a východní Evropy společně s dalšími osmnácti zeměmi. Všechny významné bankovní domy v České republice patří mezi více neţ devět tisíc finančních institucí, se kterými MasterCard Europe v Evropě spolupracuje. 10 JUŘÍK, Pavel. Platební karty velká encyklopedie vyd., ISBN

17 Obrázek 3: Historie MasterCard Zdroj: 11 Maestro Je mezinárodní elektronická debetní PK. Karta je opatřena magnetickým prouţkem, EMV čipem (Maestro). Jedná se o pohodlný způsob platby za zboţí a sluţby na označených místech u obchodníků přijímajících karty Visa / MasterCard doma i v zahraničí. Snadný přístup k finančním prostředkům prostřednictvím široké sítě bankomatů označených logem Visa / MasterCard. Pouţití karty k placení je spojeno s PINem nebo podpisem drţitele karty. V současnosti můţe být vydavatelem karty stanovena povinnost pouţít pouze PIN. MasterCard Standard Je základní mezinárodní PK určená pro střední příjmovou skupinu klientů. Karta je opatřena embossem, magnetickým prouţkem HiCo, EMV čipem. Pohodlný způsob platby za zboţí a sluţby na označených místech u obchodníků přijímajících karty Visa/MasterCard doma i v zahraničí. Snadný přístup k finančním prostředkům prostřednictvím široké sítě bankomatů označených logem Visa/MasterCard. MasterCard Gold Je mezinárodní PK, která je vzhledem k parametrům karty primárně cílena jako platební instrument klientům s nároky na vyšší limity a prestiţ vyššího typu platební karty. Karta je opatřena embossem, magnetickým prouţkem, EMV čipem. 11 LOSTWACKYS.COM. Dostupný z www: <http://www.lostwackys.com/wacky-packages/4thseries/mustardcharge-wacky-packages.htm>. 17

18 2 Druhy platebních karet Termín, který označuje malou, obvykle plastovou kartu s údaji identifikujícími jejího majitele. V nejširším pojetí se můţe jednat o jméno, příjmení, fotografii, podpis, magnetický prouţek, ale i čip nebo třeba otisk palce. Pomocí karty je prováděna identifikace drţitele karty a jeho autorizace ke vstupu, úhradě sluţeb či zboţí a podobně. Získat platební kartu by dnes uţ pro nikoho neměl být problém. Stačí si zaloţit účet v bance a poţádat o její vydání. V rámci některých balíčkových účtů klienti kartu získají automaticky. Ceny nejlevnějších a nejrozšířenějších elektronických platebních karet Visa Electron a Maestro se pohybují okolo dvou set korun ročně. 2.1 Využití platebních karet Vyuţití PK je moţno rozdělit do několika kritérií na základě druhů karet, které se v průběhu času vyvinuly dle poţadavků uţivatelů, vydavatelů i doby existence tohoto finančního instrumentu. Rozlišení dle typu karty Debetní karty transakce se účtují na vrub běţného účtu, a to v reálném čase nebo s minimální prodlevou. Banka neposkytuje klientovi v rámci platební karty úvěr. Klient čerpá své vlastní prostředky či prostředky banky z kontokorentního úvěru. Graf 1: Vydané debetní karty v roce % 0% 0% 14% 15% 25% AmEx Ostatní MC Maestro VISA Electron Zdroj: CARDMAG.CZ. Dostupný z www: <http://statistiky.cardzone.cz/czech/index.htm>. 18

19 2.1.1 Analýza debetních karet Český trh se v oblasti platebních karet vyvíjí k stále intenzivnějšímu pouţívání platebních karet. Z analýzy mnou provedené oproti roku 2010 se zvětšil pouze počet vydaných karet VISA o 7 %. MC nezaznamenal ţádný úbytek ani vzrůst počtu klientů. Tím, ţe vzrostl počet klientů VISA, se tím pádem sníţil počet vydaných karet u Maestra (2 %) a Electron (5 %). Celkový počet vydaných debetních karet v roce 2011 byl Český kartový trh se nezmítá v zásadních a dramatických propadech. Kreditní karty transakce se účtují na vrub úvěrového účtu v rámci platební karty a ve většině případů je moţné vyuţít i tzv. bezúročného období v rozsahu desítek dnů (obvyklé maximum činí v ČR 45 dní). Poskytovatel nastavuje podmínky pro úhradu splácení poskytnutého úvěru, které mohou být u různých vydavatelů karet odlišné. Graf 2: Vydané kreditní karty v roce % 7% 6% 0% 0% 87% AmEx Ostatní MC Maestro VISA Electron Analýza kreditních karet Zdroj: 13 Český trh se vyvíjí i v oblasti kreditních karet také k stále intenzivnějšímu pouţívání. Z analýzy mnou provedené oproti roku 2010 se zvětšil pouze počet vydaných karet MC o 14 %. Maestro nezaznamenala ţádný úbytek ani vzrůst počtu klientů. Tím, ţe vzrostl počet klientů MC, se tím pádem sníţil počet vydaných kreditních karet u VISA (5 %) a Electron (9 %). Celkový počet vydaných kreditních karet v roce 2011 byl Je patrné, ţe česká klientela si oblíbila kartovou asociaci MasterCard. Charge karty transakce se účtují na vrub účtu banky, většinou nejsou úročeny a v daném termínu je splácena celá výše čerpaných prostředků. U kreditních karet musíme na konci 13 CARDMAG.CZ. Dostupný z www: <http://statistiky.cardzone.cz/czech/index.htm>. 19

20 měsíce splatit alespoň minimální předepsanou částku (v rozmezí % z čerpané částky). U charge karet musí na konci měsíce klient splatit 100 % částky. Karty jsou vydávány na jméno drţitele a jsou nepřenosné pouţití karty neoprávněnou osobou je zásadním porušením obchodních podmínek, které se drţitel karty zavázal dodrţovat. Jméno drţitele musí být vţdy na PK uvedeno. Karty jsou vydávány k účtům fyzických osob občanů, fyzických osob podnikatelů i právnických osob. Karty jsou vydávány jako limitní nebo balanční. Graf 3: Vydané Charge karty v roce % 0% 1% 0% 95% 4% DC Ostatní MC Maestro VISA Electron Zdroj: 14 Limitní karty mají transakce autorizovány pouze na limit karty. Limitní karty představují zvýšené riziko pro banku, a proto vydávání limitních karet probíhá ve zvláštním schvalovacím reţimu. Limitní karty banka vydává pouze pro drţitele karet klienty segmentu Corporate a Private. Balanční karty mají transakce autorizované současně na aktuální disponibilní zůstatek účtu, ke kterému jsou vydány a na limit příslušné karty. Vydání jakékoliv limitní karty, u které jsou transakce autorizovány pouze proti limitu karty nebo charge karty, u které jsou transakce autorizovány proti limitu karty a současně dochází k zúčtování transakcí s časovým posunem, představuje úvěrové riziko, coţ znamená, ţe jako takové musí být posuzováno a musí být schváleno příslušným nositelem úvěrové kompetence. O vydání takové karty nemůţe rozhodovat obchodní místo banky. Platnost karty je uvedena na kartě. Obvykle se karty vydávají na období tří let (karty s čipem a magnetickým prouţkem). 14 CARDMAG.CZ. Dostupný z www: <http://statistiky.cardzone.cz/czech/index.htm>. 20

21 Rozdělení dle platnosti Teritorium uţití PK závisí na vydavateli PK. V minulosti měly PK většinou uplatnění v regionální síti vydavatele, neboť širšímu vyuţití bránily nedostatečné zákony a technologie. V současnosti, kdy je celý svět propojen elektronicky, určí moţnosti rozsahu územního uţití karty vydavatel. Tuzemské karty karty určené k transakcím pouze v zemi vydavatele, například na území České republiky. Tato karta pak nese označení Valid only in Czech Republic a klient ji nemůţe vyuţít při cestách do zahraničí, ale pouze při výběrech z bankomatu (dále téţ ATM) a platbách na daném území. K těmto kartám je moţné nabídnout výhody věrnostních programů, úrazové pojištění či pojištění proti zneuţití PK. V současnosti jsou tuzemské karty pro většinu uţivatelů nevyhovující a tento typ karet se volí hlavně pro dětské a studentské účty. Mezinárodní karty karty s neomezenou platností po celém světě pro výběry z bankomatů, platby u obchodníků za zboţí a sluţby. Mezinárodní karty jsou vázány jen na to, zda jsou tyto karty v daném regionu obchodníky přijímány. Karty jsou vydávány pod záštitou některé mezinárodní asociace typu VISA, Eurocard/MasterCard, Diners Club nebo American Express a většinou je nabízeno mnoho doplňkových sluţeb v podobě cestovního pojištění, slev a asistenčních sluţeb. Vydavatelské karty karty platné pouze u vydavatelské banky, především karty slouţící k výběru hotovosti (karty lze pouţít jen v bankomatech vydavatelské banky). Graf 4: Vydané karty celkem podle značek v roce % 2% 34% 20% 33% 11% AmEx Ostatní MC Maestro VISA Electron Zdroj: CARDMAG.CZ. Dostupný z www: <http://statistiky.cardzone.cz/czech/index.htm>. 21

22 Rozdělení dle použití Embosovaná karta karta s nejširším pouţitím, kterou lze pouţít na imprinteru, coţ je mechanický snímač určený pro otisk embosovaných karet a identifikačního štítku obchodníka na prodejní doklad při provádění bezhotovostní platby, POSu (Point Of Sales), coţ je platební terminál u obchodníka, nebo na pobočce banky umoţňující přijímat PK k platbě za zboţí i sluţby či výdej hotovosti (Cash Advance, Cash Back), v bankomatu nebo přes internet. Embos = reliéfní písmo. Kartu poznáme jednoduše podle vystouplého písma. Embosované karty jsou karty opatřené embosovaným údajem o čísle karty, jménu drţitele karty, platnosti karty a hologramem vydavatelské asociace. Karta je opatřena čipem. Obrázek 4: Mechanický snímač karet imprinter Zdroj: 16 Elektronická karta slouţí pouze pro elektronické (nikoli mechanické) transakce. U nás nejvíce uţívané karty typu Maestro nebo Visa Electron. Karty jsou určeny k výběrům z bankomatů, placení na elektronických platebních terminálech, placení na internetu a v poslední době některé banky začínají nabízet i moţnost vkladů na běţný účet přes bankomat. Karty jsou opatřené magnetickým prouţkem, údajem o čísle karty, drţiteli a platnosti karty. Karta je obvykle opatřena čipem. Unembossed karta - karta s pouze vytištěným jménem a číslem karty. Jedná se o neembosovanou kartu bez reliéfního písma, určenou k elektronickým transakcím, k platbám na internetu a v bankomatech. Na první pohled můţe vypadat jako padělek karta je hladká. Na podzim roku 2005 ji jako první u nás začala vydávat ČSOB pod názvem MasterCard Unembossed. Je to karta s funkcí kreditní karty a klientům poskytuje finanční rezervu pouţitelnou kdekoliv na světě. Rozdíl mezi kartou Unembossed a elektronickou kartou je, ţe Unembossed karta má bezúročné období aţ 55 dní při platbě u obchodníka za zboţí či sluţby, coţ přináší výhodu spořit si své vlastní peníze na spořicím účtu. Výhodou je bezplatné 16 Mechanický snímač karet. Dostupný z www: <http://www.ccterminal.com>. 22

23 pojištění zboţí proti poškození a krádeţi. Elektronická karta má výběry hotovosti v rámci kont zdarma, kdeţto u Unembossed karty je hotovostní poplatek u ČSOB 6 Kč + 1 % z vybírané částky. ATM only debetní karta slouţící pouze pro výběry hotovosti v bankomatech pouţívá se hlavně v USA. Virtuální karta slouţí pro úhradu transakcí na internetu. Karta nemá fyzickou podobu, její číslo obdrţí klient vytištěné. U nás tyto karty vydává KB (e-card). Contact less bezdoteková karta vysílá a přijímá informace z bezdotykové čtečky karet prostřednictvím interních antén v plastu karty. Další typy karet Affinity karta vydávaná ve spolupráci s neziskovou organizací, v jejíţ prospěch je účtovaná část poplatku za kartu anebo provozních výnosů. První kartu vydala v roce 1994 ČSOB ve spolupráci a asociací VISA, kdy se jednalo o mezinárodní olympijské karty Visa Classic. Karty jsou nabízeny určitým zájmovým skupinám klientů. Je zaměřena například na advokáty, lékaře, charitu či členy sportovních klubů. Má-li být kartový program úspěšný, musí členům cílové skupiny přinést zvláštní hodnotu navíc. Co-brandovaná karta vydávaná spolu s marketingovým partnerem, můţe nahrazovat klubovou kartu a umoţňuje automatické získání slev nebo zvláštních sluţeb. První kartu vydala v roce 1994 ČSOB. Příkladem jsou karty vydávané bankami společně s leteckými společnostmi, obchodními domy a telekomunikačními společnostmi. Výhodou pro drţitele karty je mezinárodní akceptace karty, příslušnost k firmě, kterou prezentují i svůj ţivotní styl, zvýhodněné nabídky. Příkladem úspěšného programu je Lufthansa Air, která nabízí ve spolupráci s českou bankou program Miles and More s exkluzivní kreditkou MasterCard. Karty nabízejí výhody programu Miles and More, členství v Elite programu, cestovní pojištění je součástí karty a další sluţby. Identifikační karta identifikace drţitele na prouţku nebo na čipu vstupní karty, karty zdravotních pojišťoven atd. Zákaznická karta umoţňuje identifikaci zákazníka, poskytuje výhody při nákupu určitého zboţí. 23

24 Členská karta určena pro členy organizací a klubů k čerpání výhod, které se běţně neposkytují. Předplatní karta karta k čerpání předem předplacené částky, většinou se dá dobíjet. Zaměstnanecká karta vydávána k osobnímu účtu zaměstnance banky. Jedná se o standardní osobní kartu, která je speciálně nastavena v souladu s navazujícími metodickými pokyny. Počet těchto karet můţe být upraven dle příslušnosti ke specifické skupině klientů. Sluţební karta vystavena pro zaměstnance a především pro management za účelem hrazení sluţebních nákladů. Pouţívání sluţebních karet je vázáno pouze na sluţební účely. Platební karty podle druhu záznamu Karty s magnetickým pruhem Karty s magnetickým prouţkem se pouţívají více neţ dvacet let v systémech kontroly přístupu. První karta s magnetickým prouţkem byla vydána Mezinárodní asociací leteckých dopravců IATA (International Air Transportation Association) v roce 1969, jednalo se o kartu Air Travel Card. Úkolem bylo usnadnit automatické odbavení leteckých cestujících. O čtyři roky později bylo jiţ prouţkem vybaveno plných 85% všech PK. Magnetický prouţek karet funguje na principu magnetického záznamu. Prouţek obsahuje mnoţství magnetických částic kovového základu, schopných svou orientací uchovávat údaje. Takový magnetický prouţek má tak dvě nebo tři datové stopy pro záznam identifikačních údajů. U PK je zde zaznamenáno číslo karty, její časová platnost, informace, zda se jedná o kartu tuzemskou či mezinárodní, zda je moţné ji pouţít v platebních terminálech, v bankomatech nebo v obou zařízeních a jsou zde ještě další doplňující údaje (bezpečnostní kód CVV nebo CVC a další). Obrázek 5: Karta s magnetickým pruhem Zdroj: Karta s magnetickým pruhem. Dostupný z www: <http://www.pvccard.cz/vyroba-plastovychkaret/magneticka-paska.php>. 24

25 Výraznou výhodou magnetických karet je jejich nízká cena. Nevýhodnost spočívá v omezené kapacitě paměti, nízké bezpečnosti dat a citlivosti k vnějším vlivům, jako je znečištění, škrábnutí či vlhkost. Magnetické karty mají průměrnou dobu vyuţití 1-3 roky. Čipové karty Citlivé údaje jsou nahrány na čip, který zajišťuje vysoké zabezpečení karty. Díky tomu je riziko zneuţití čipové karty zanedbatelné. Průkopníkem v zavádění čipových karet byla Francie a francouz Roland Moreno je povaţován za otce čipových karet. Společnost Carte Bleue pouţila jeho technologii na vytvoření elektronické peněţenky slouţící k placení parkovného v Lyonu. Při platbě čipovou kartou je zapotřebí, aby měl obchodník k dispozici platební terminál vybavený čipovou technologií. Pokud jej nemá, je pouţit magnetický prouţek karty. PIN je při platbě čipovou kartou vţdy vyţadován. V České republice se první čipová karta objevila aţ v prosinci 2002 u Komerční banky. Poté v dubnu 2003 ji následovala ČSOB. Všechny elektronické karty jsou v současnosti vybaveny čipem. V současnosti můţeme být svědky testování bezkontaktních čipových karet. Čipová karta je vyrobena z plastu o normalizované velikosti běţné PK. V tělese karty je uloţena polovodičová součástka, která s bankomatem či platebním terminálem můţe komunikovat dvěma způsoby. Jako kontaktní karta (pomocí 6-8 kontaktních plošek vyvedených z čipu, na které se napojí snímač terminálu) nebo bezkontaktní karta (bez fyzického kontaktu pomocí elektromagnetického pole výhoda větší ţivostnost). 18 Obrázek 6: Čipová karta (2003) Zdroj: 19 Další vyuţití čipové karty, která má také velkou budoucnost, je univerzální čipová karta nahrazující průkazky. Můţe se s ní například jezdit v MHD, zaplatit parkovné či si půjčit 18 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních karet. 1. vyd., ISBN Čipová karta. Dostupný z www: <http://www.csob.cz/cz/produktovy-katalog>. 25

26 kníţky v knihovně. Praţský magistrát se rozhodl takovouto kartu vydat. Sluţba je nazývaná Opencard a umoţňuje provádět výše uvedené věci jednoduše univerzální čipovou kartou. Je počítáno s rozšiřováním sluţeb. Je jiţ řada českých měst, která vyuţívají čipové karty. Například čipovou kartu Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o., kterou lze vyuţít v celém systému městské dopravy v Mladé Boleslavi. Výhodou je, ţe je vyuţitelná i na všech provozovaných linkách a spojích společností ČSAD Semily, a.s., ČSAD Liberec, a.s., ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s., ČSAD Česká Lípa a Transcentrum bus s.r.o. Kosmonosy. Tato karta je obdobou telefonické karty, kterou můţeme kdykoliv neomezeně aktivovat a její ţivotnost je do jejího fyzického zničení. Výhodou těchto karet je, ţe cestující uvidí konečný zůstatek finanční částky pro další pouţití. 20 Osobně vyuţívám bezkontaktní čipovou kartu Českých drah, In-kartu. Svým vzhledem a velikostí připomíná běţnou bankovní platební kartu. Pomocí speciální čtečky na čipu karty lze zapisovat a číst data. Takto lze kartu vyuţít k evidenci docházky jako elektronickou jízdenku, elektronickou peněţenku. In-karta byla v ČR zavedena na podzim 2006 a je vydávaná místo původní Karty Z, coţ byla papírová průkazka s fotografií s dobou platnosti jeden rok. Hybridní karty Obsahují čip i magnetický prouţek. Karty mají výhody obou předchozích karet. Můţeme je pouţít na všech obchodních místech a jsou bezpečnější. Lze usoudit, ţe v budoucnosti bude většina PK vydávána jako hybridní. Graf 5: Vydané čipové a hybridní karty v roce % 37% 22% 27% 11% Ostatní MC Maestro VISA Electron Zdroj: Dopravní podnik Mladá Boleslav. Dostupný z www: <http://www.dpmlb.cz/index.php?page=cipova-karta>. 21 CARDMAG.CZ. Dostupný z www: <http://statistiky.cardzone.cz/czech/index.htm>. 26

27 Laserové karty U laserových karet je pouţit stejný princip záznamu dat jako u kompaktních disků, mají vysokou kapacitu paměti. Nedokáţou však účinně zabezpečit vloţená data před neoprávněným přístupem. Laserová karta nenašla širší uplatnění především kvůli vysokým nákladům. Členění karet Osobní karty karty vystavené k osobním účtům fyzických osob. Majitel účtu musí souhlasit s vydáním kaţdé karty k účtu, svůj souhlas stvrdí podpisem na Ţádosti/Smlouvě o vydání a pouţívání osobní karty. Na Smlouvě/Ţádosti o debetní kartu musí být vţdy podpis budoucího drţitele karty. Drţitelem karty se můţe stát jakákoli osoba. Nemusí být na podpisovém vzoru k účtu, který je uveden ve Smlouvě/Ţádosti o kartu. Kartu přebírá vţdy drţitel karty. Pokud výjimečně drţitel karty poţádá o převzetí karty majitelem účtu, musí vyjádřit svůj poţadavek písemně na Smlouvě/Ţádosti o kartu nebo na samostatném poţadavku s ověřeným podpisem. Majitel účtu zodpovídá za dodrţování Obchodních podmínek pro vydání a pouţívání debetních karet. Firemní karty jsou vystaveny k účtům fyzických osob podnikatelů, anebo k účtům právnických osob. Karty jsou vydávány na základě Ţádosti/Smlouvy o vydání a pouţívání firemní karty, která je podepsána jak osobami oprávněnými jednat s běţným účtem (majitel účtu, osoba oprávněná), tak budoucím drţitelem PK. Na firemní kartě nemusí být uveden název firmy, identifikace drţitele karty je povinná. Podmínky převzetí PK jsou totoţné s Osobní kartou. 2.2 Transakce prováděné platebními kartami Provádění některých transakcí můţe být omezeno akceptačním místem, právními předpisy země provedení transakce. V ţádném případě nemá drţitel karty právní nárok na provedení takovéto transakce. O přijetí karty k platbě rozhoduje pracovník akceptačního místa. Platby u obchodníka jsou prováděny na imprinteru, anebo prostřednictvím POS. Při platbě kartou je nutné ověření drţitele karty podle podpisu na kartě, pokud je transakce prováděna na imprinteru. Drţitel karty můţe být poţádán o doloţení totoţnosti (pas, občanský průkaz). U 27

28 některých transakcí můţe být drţitel karty poţádán pouze o zadání PINu prostřednictvím klávesnice PIN PADu. Výběry hotovosti prostřednictvím bankomatu jsou prováděny na certifikovaných zařízeních, která po provedení autentizace a autorizace vydají hotovost. Jde o nejběţnější typ transakce v ČR (ve světě je tento typ transakce na ústupu). S výběrem je spojen vyšší poplatek pro klienty. Vybíraná hotovost je vyplacena v měně dané země, ve které je sluţba poskytnuta. Existují i tzv. multifunkční zařízení dochází k recyklaci peněz (klienti mají moţnost vloţit peněţní prostředky přes ATM, bankovky jsou přepočítány, zkontrolovány a jiný klient si je můţe opět vybrat). Moţnost dobíjení mobilních kreditů je transakcí u obchodníka jako bezhotovostní transakce. UniCredit Bank (UCB) bankomaty tuto sluţbu neumí klienti mohou vyuţít cizí ATM nebo online banking obojí je účtováno jako standardní sluţba. ATM v jiných zemích mohou mít nastaveny limity např. na jeden výběr lze vybrat max. 200,- EUR. Vklad hotovosti prostřednictvím bankomatu jestliţe je bankomat technicky přizpůsoben pro přijímání hotovosti, je moţné vkládat hotovost ve prospěch účtů banky, která toto zařízení spravuje. Vklad je připsán na účet nejpozději během následujícího pracovního dne poté, co banka provede u ATM s tzv. obálkovým vkladem komisionální přepočet vloţené hotovosti. V případě vkladu hotovosti prostřednictvím tzv. IQ bankomatů, je vklad připsán okamţitě. Platba za sluţby - prostřednictvím POSu nebo imprinteru. Pro některé transakce je nutný PIN. Moţnost vyuţití sluţby Cash Back (viz níže). Transakce nesmí být rozdělena na více transakcí. Klienti mohou vyuţít sluţbu SMS potvrzení autorizace platby. Platby za sluţby mobilních operátorů prostřednictvím ATM - (dobíjení kreditu, platba faktur, záloha na roaming, ). Takováto sluţba je povaţována za platbu u obchodníka. Transakce Cash Back tento typ transakce umoţňuje drţiteli karty spolu s bezhotovostní úhradou za sluţby nebo zboţí vybrat hotovost na prodejním místě obchodníka u pokladny. Při platbě nákupu v minimální hodnotě 300 Kč, lze vybrat hotovost aţ do výše 1500 Kč (limity stanovuje banka s obchodníkem). Sluţba poskytuje bezpečný způsob výběru hotovosti především v místech, kde se v blízkosti nenachází bankomat. Seznam obchodníků poskytujících sluţbu je uveden na webových stránkách visa.cz (společně pro karty Visa i MasterCard), tato obchodní místa jsou označena nálepkou Visa Cash Back nebo MasterCard Cash Back. Při placení nákupu je nutné obchodníkovi sdělit výši vybírané částky předem. 28

29 Doklad o výběru je klientovi vydán společně s účtenkou za zrealizovanou platbu kartou. Výběry hotovosti debetní kartou jsou poskytovány zdarma. Cash Back je sluţba obchodníka nikoli vydavatelské banky. Obrázek 7: Kopie účtenky Cash Back Zdroj: 22 Transakce Credit je faktickým vrácením finančních prostředků při reklamaci zboţí nebo neposkytnutí sluţby. Při reklamaci by mělo dojít k vystavení účtenky s označením Credit. Nikdy by u reklamace nemělo dojít k fyzickému vrácení hotovosti. Transakce Late Charge je transakcí, která je prováděna s výhradou storna. Transakci účtuje např. hotel za poskytnuté, ale nezaplacené sluţby, za konzumaci z minibaru nebo návštěvu sportovního klubu, který není v ceně ubytování. Transakce není potvrzena podpisem drţitele karty a obchodník zasílá drţiteli karty (prostřednictvím banky, pokud nezná jeho adresu) účtenku s označením Late Charge. Transakce S.O.F. (Signature on File) transakce, kdy se drţitel karty zapomněl podepsat na účtenku a jeho podpis je na jiném formuláři, například na dokladu o ubytování, na smlouvě o zápůjčce automobilu. Také tato transakce je prováděna s výhradou storna a drţiteli karty je zaslána potvrzenka spolu s dokladem, kde je jeho podpis. Písemné objednávky (Mail Order) objednávky poštou jsou prováděny především u zasilatelských sluţeb, anebo u předplatného časopisů. Všechny transakce jsou prováděny na riziko klienta. Doporučuje se vţdy důkladné zváţení objednávky a především serióznost obchodníka. Předpokladem je aktivace transakcí bez přítomnosti karty na klientské lince. 22 Kopie účtenky Cash Back. Dostupný z www: <http://www.unicreditbank.cz>. 29

30 Obchodník zašle kopii účtenky označenou Mail Order společně se zboţím nebo potvrzením objednávky (místo podpisu klienta je zkratka M. O.). Obrázek 8: Objednávka Zdroj: UniCredit Bank 23 Telefonické a faxové objednávky (Telephone order, Fax order) - objednávky telefonem jsou prováděny především u zasilatelských sluţeb anebo u předplatného časopisů a také u poskytovatelů dalších sluţeb instalatéři, plynaři atd. Všechny transakce jsou prováděny na riziko klienta. Doporučuje se velké zváţení objednávky a především serióznost obchodníka. Klient se autentifikuje pomocí CVV kódu, který je uveden na podpisovém prouţku karty. Nikdy se nesděluje PIN. Transakce Cash Advance tento typ transakce slouţí k výběru hotovosti na přepáţce banky nebo směnárny. Drţitel embosované karty předkládá kartu a cestovní doklad (v zemi původu drţitele doklad totoţnosti). Transakce je uskutečněna na přepáţce, a pokud je na tomto obchodním místě POS, je moţné vyuţít i elektronických karet. Tato sluţba je vyuţívána k výběrům vyšších hotovostí a za vyuţití sluţby v ČR a v zahraniční zaplatíme jednotný poplatek pohybující se od 0,5 % do 1 % z vybírané částky, min. však 100 Kč. Poplatek za sluţbu je stanoven a účtován vydavatelskou bankou. Internetové transakce u všech nově vydávaných karet jsou internetové transakce blokovány, drţitel můţe poţádat banku o povolení. Transakce na internetu jsou prováděny obchodníky, kteří mají speciální internetové licence. Doporučuje se, aby transakce na internetu byly 23 Objednávka. Dostupný z www: <http://www.unicreditbank.cz>. 30

31 prováděny výhradně na zabezpečených webových stránkách, minimálně SSL protokolem (v poli adresa se objeví https://). Některé servery jsou zabezpečeny SecureCode by MasterCard nebo Verified by Visa. Telefonování kartou sluţba, při které dochází k bezhotovostní úhradě za telefonní sluţby. Telefonní automaty jsou označeny logy kartových asociací a mají čtecí zónu pro vloţení karty nebo jen pro načtení informace z magnetického prouţku. Objednávky hotelových sluţeb a pronájmu automobilu hotely a autopůjčovny jsou oprávněny pro potvrzení objednaných sluţeb provádět takzvané předrezervace. Tyto transakce zaručují obchodníkům jistotu zaplacení a to dokonce ve výši 110% rezervované částky. Zároveň poskytují drţiteli karty jistotu, ţe bude sluţba poskytnuta. Drţitele karty je nutné informovat o tom, ţe pokud se nedostaví do hotelu nebo nevyzvedne automobil můţe mu být účtována tzv. první noc. Je velmi důleţité, aby se drţitel karty nejdříve seznámil se stornovacími podmínkami hotelu/autopůjčovny. Předrezervace je prováděna na základě faxové nebo telefonické objednávky. Při případném stornování ubytování je důleţité, aby si drţitel karty vyţádal stornovací kód, který si schová pro případnou reklamaci. Můţe se stát, ţe hotel nám odečte z našeho účtu cenu za ubytování na jednu noc, přestoţe jsme rezervaci zrušili v souladu s hotelovými podmínkami. Transakce m-commerce jsou prováděny ve spolupráci s mobilními operátory. Ve většině případů je vyuţívána bezpečná SIM karta operátora, kde je pod kryptovaným přístupem zadáno číslo karty. Touto sluţbou je moţné v ČR hradit faktury mobilních operátorů nebo dobíjet předplatné kupony. Poskytování sluţeb je vázáno na podmínky mobilních operátorů. Dynamic Currency Conversion je zvláštním typem transakce. Jedná se o sluţbu, kdy je klientovi částka transakce přepočítána do domácí měny resp. karet do CZK. Visa i MC nabízí drţiteli karty výběr měny, ve které je realizována transakce. Obchodník (i banka, jako majitel ATM) by měl drţitele karty upozornit na tuto moţnost. Transakce je autorizována v měně země vydavatele banky. S touto sluţbou se můţeme setkat po celém světě. V praxi to vypadá tak, ţe u španělského obchodníka nakoupíte místní keramiku za 250 EUR. Španělský obchodník vám nabídne sluţbu DCC. Pokud budete souhlasit, budete mít na účtence informaci o ceně v eurech, ale zúčtovaná cena bude v CZK. Tento přepočet však neprovede vaše banka, ale banka španělského obchodníka. Platba bude odečtena z vašeho korunového 31

32 účtu. Výhodou je, ţe předem víme, kolik se nám strhne z účtu a banka nám jiţ nenaúčtuje další poplatek. 2.3 Limity k platebním kartám Limity pro transakce jsou závislé na typu karty a případném individuálním nastavení. Majitel účtu můţe kdykoli poţádat o nastavení či změnu limitu pro karetní transakce prostřednictvím pracovníka obchodního místa, internetového bankovnictví nebo klientské telefonní linky. Drţitel karty je oprávněn ţádat o sníţení limitů, případně povolit nebo zakázat transakce bez přítomnosti karty. Všechny limity jsou v ČR nastaveny v českých korunách. Limity bývají nastaveny jako denní, týdenní či měsíční. Záleţí na volbě a zvyklostech vydavatelské banky. Den je povaţován za 24 hodin časového pásma vydavatelské banky. U karet dalších bank je nastaven limit týdenní (obnovuje se v noci z neděle na pondělí) nebo měsíční (obnovuje se v noci z posledního kalendářního dne měsíce na 1. kalendářní den v měsíci novém). Individuální limity karet se pohybují mezi minimálním a maximálním limitem příslušného typu karty. Individuální limit balanční karty je nastaven dle poţadavku drţitele karty. Při automatickém vydání nové karty nebo při opětovném vydání po blokaci karty jsou limity nastaveny dle předchozích poţadavků drţitele karty. 2.4 Autorizace transakcí Transakce prováděné kartou jsou autorizovány obchodníkem prostřednictvím elektronického terminálu nebo telefonickou autorizací v případě transakce na imprinteru. Transakce balanční kartou jsou autorizovány na limit karty a disponibilní zůstatek účtu, ke kterému je karta vydána. Jestliţe je transakce prováděna kartou limitní, dochází ke kontrole autorizací pouze na limit karty. Jestliţe je karta vydána ke kombinaci účtu v české měně a cizí měně, pak jsou transakce v cizí měně, autorizovány na zůstatek cizoměnového účtu. Při nedostatku prostředků na jednom z účtů nedochází k automatickému přesměrování autorizované transakce na druhý účet, ale transakce je zamítnutá. 32

33 2.5 Zúčtování transakcí Transakce kartou jsou účtovány kaţdý pracovní den. K zaúčtování dojde v pracovní den, kdy banka obdrţí účetní soubor karetní asociace. Banka nenese zodpovědnost za lhůtu, která uplyne od autorizace do zaúčtování transakce. Obchodník má povinnost provést vyúčtování přes karetní asociaci do 30 dnů ode dne provedení transakce. Banka drţí debetní pozici na účtu ke kartě po dobu 14 dnů (částka autorizované transakce je blokována, ale prostředky jsou standardně úročeny). K zaúčtování transakce můţe dojít i po této lhůtě. Pro účtování zahraničních transakcí v měně, kterou banka vede na svém kurzovním lístku, je k přepočtu transakce na účet vedený v české měně vyuţíván kurz deviza prodej, zpravidla ze dne zaúčtování transakce. Pokud není cílový účet klienta veden v české měně, ale v jiné měně, provede banka přepočet z částky české měny kurzem deviza nákup do příslušně měny účtu. V případě shodné zúčtovací měny a měny účtu klienta se přepočet neprovádí. Všechny přepočty a stejně tak výše původní transakce jsou klientovi prezentovány na výpise v detailu transakce. 2.6 Blokace a odblokování platebních karet Karty jsou blokovány drţiteli karet výhradně prostřednictvím Klientské linky banky, případně Emergency Line. Vţdy platí, aby drţitel karty blokoval kartu prostřednictvím Klientské linky banky neprodleně po zjištění, ţe kartu ztratil nebo ţe mu byla odcizena. Banka je oprávněna blokovat kartu i bez vědomí drţitele karty, pokud uzná, ţe hrozí nebezpečí jejího zneuţití. Banka můţe být poţádána o blokaci karty kartovou asociací. Banka při kaţdé blokaci karty z podnětu banky vţdy kontaktuje drţitele karty. U blokace ze strany banky není drţiteli karty účtován poplatek za blokaci a opětovné vydání karty. Banka umoţňuje provádění dočasné blokace karty na základě poţadavku drţitele karty (například při komunikaci s drţitelem karty je zjištěno, ţe kartu pravděpodobně nechal ve vlastní kanceláři a zítra kartu moţná objeví). Dočasná blokace je poskytována zdarma a to na maximální dobu sedmi kalendářních dní. Pokud nedojde k odblokování karty, bude karta zablokována trvale. 33

34 2.7 Vydání náhradní platební karty V případě, ţe drţitel karty nahlásí ztrátu karty v cizině, můţe společně se ţádostí o blokaci karty poţádat o vydání náhradní karty nebo o náhradní hotovost. Pro zajištění vydání náhradní karty (Emergency Card) je moţné poţádat prostřednictvím Emergency Line nebo prostřednictvím Card Service Center (Visa nebo MC ). Klienti by měli vţdy kontaktovat pracovníky Klientské linky své banky. Emergency Card vyrábí kartová asociace (ve spolupráci s lokální bankou) a odesílá na adresu, kterou dohodne s drţitelem karty. Tato karta je vydána bez PINu a s omezenou platností cca 3 měsíce. Pro zaslání náhradní karty, nouzové karty nebo náhradní hotovosti je nutné, aby měl drţitel karty moţnost doloţit totoţnost platným dokladem s fotografií. Pokud drţitel karty poţádá o asistenci v případě ztráty nebo odcizení karty, je povinen poskytnout následující údaje: číslo a druh karty, jméno drţitele karty a název vydávající banky osobní identifikace (rodné číslo, datum narození, popřípadě heslo) trvalé bydliště nebo korespondenční adresu vedenou u banky (z důvodu ověření drţitele karty) datum a místo ztráty nebo zcizení karty adresu a telefon, kde se bude drţitel nacházet v následujících dnech dobu, kterou ještě stráví v zahraničí, ţádá-li o náhradní kartu výši potřebné finanční hotovosti, ţádá-li o nouzovou hotovost. Na základě uvedených údajů GCAS (Global Customer Assistance Service) kartu zablokuje a okamţitě zkontaktuje příslušnou banku. V případě vydání náhradní karty nebo poskytnutí finanční hotovosti sdělí drţiteli karty všechny potřebné informace o místě předání a podmínky předání včetně verifikačního kódu, kterým se drţitel při převzetí karty nebo finanční hotovosti musí prokázat. 34

35 3 Platba kartou po internetu Obliba plateb nákupů uskutečněných na internetu PK stále roste, i přes existující moţnost zneuţití. Pokud klientovi nejde zaplatit kartou přes internet, ve většině případů ji má zablokovanou. Při aktivaci karty se operátor klienta ptá, zda si ji chce ponechat otevřenou pro internetové transakce. Pokud se klient rozhodne, ţe ne, má moţnost si kdykoliv kartu částečně či trvale poté odblokovat. Částečně znamená, ţe před nákupem si ji otevře a po nákupu zase zablokuje. Čeští občané se bojí toho, ţe by vyplněné identifikační údaje karty mohly být zneuţity, a to jak internetovými hackery, tak samotnými obchodníky. Lidé upřednostňují při úhradách za internetový nákup formu dobírky. Další, stále oblíbenou platbou, je moţnost zaplatit částku převodem z účtu. Nejefektivnější metodou se stává platba kartou, kdy stačí dodrţet jednoduchá pravidla bezpečného zacházení. Klienti mají zabezpečenou transakci tím, ţe údaje o své kartě neposkytují přímo obchodníkovi, ale bance D-Secure Platební asociace MasterCard a Visa připravily a spojily celosvětově jednotný systém zúčtování karetních transakcí na internetu 3D-Secure, v němţ číslo karty předává zákazník přímo bance obchodníka, nikdy obchodníkovi samotnému. Existují dva zaručené způsoby, jak se moţnosti zneuţití vyhnout. První způsob je, ţe se zablokuje karta pro internetové platby. To pak zabraňuje provádět veškeré online nákupy. Druhým způsobem je vyuţití zvýšené úrovně zabezpečení karet prostřednictvím SMS hesla, tzv. 3D Secure. Jedná se o dosud nejúčinnější formu ochrany. V její prospěch hovoří i skutečnost, ţe v zájmu ochrany svých zákazníků a zlepšení své důvěryhodnosti ji stále častěji vyuţívají sami internetové obchody. Zákazník si vybere v internetovém obchodě zboţí a rozhodne se ho uhradit PK. Je přesměrován na stránku banky obchodníka, kde vyplní a odešle platební údaje. Banka nechává objednávku odsouhlasit obchodníkem a zároveň zjistí od karetní asociace, zdali je karta zařazena do systému 3D-Secure. Pokud banka dostane zápornou odpověď, platba nebude autorizována. Je-li odpověď kladná, zašle obchodníkova banka ţádost o autentizaci karty přes prohlíţeč zákazníka do banky zákazníka. Banka zákazníka poţádá svého klienta o 35

36 zadání hesla a výsledek vrátí zpět přes prohlíţeč klienta do obchodníkovy banky. Proběhne-li vše v pořádku, běţné ověření transakce se dokončí a dojde k blokaci prostředků na účtu zákazníka. Při platbě na internetu je nutno vyplnit číslo karty, datum expirace a validační CVV/CVC kód. Tyto údaje jsou poskytovány přímo bance, nikoliv obchodníkovi. Obrázek 9: Náležitosti při platbě na internetu Zdroj: poštovní spořitelna Díky této metodě se jiţ nakupující na internetu nemusí bát, ţe při platbě přijdou o peníze. Výhodou pro zákazníky je, ţe po aktivaci dostanou zdarma do svého mobilu SMS zprávu s potvrzujícím kódem. Je zaručeno, ţe o platbách budou rozhodovat jen oni sami, a tak jejich online utrácení bude maximálně zabezpečené. 3.2 PayPal PayPal vznikl v prosinci roku 1998 a záhy přilákal řadu uţivatelů. Stal se velmi populární. Systém PayPal je elektronický platební prostředek zprostředkovávající platby mezi jednotlivými svými uţivateli. Účet v systému je jako běţný bankovní účet, který se dá přímo napojit na miliony internetových obchodů po celém světě a jde tak o jeden z nejrozšířenějších platebních systémů. Přesun peněz z účtu na účet probíhá okamţitě a vyuţívá se především, kdyţ příjemci nechci dát k dispozici údaje o své platební kartě. Na internetu mají všichni stejnou banku PayPal. 36

37 Systém je ideální pro nákup a prodej zboţí, nejčastěji bývá spojován s internetovou aukční síní ebay 24, kde funguje jako hlavní platební prostředek pro desetitisíce transakcí denně. Systém plateb platebními kartami zvyšuje obrat internetových obchodů a aukcí aţ o 14%. Na PayPalový účet lze přesunout peníze nejlépe PK. PayPal tak můţe fungovat jako brána pro příjem platebních karet částku, která se strhne zákazníkovi z účtu, obchodník okamţitě vidí na svém PayPal účtu. PayPal přijímá všechny hojně pouţívané druhy platebních karet. Poté je moţné si peníze nechat poslat na bankovní účet běţným bankovním převodem. Výhodou pouţití PayPalu pro prodej na internetu je instantní funkčnost, kdy obchodník můţe během hodin zprovoznit přijímání PK. Přitom je moţné kompletně vynechat jednání s bankami či jinými bránami pro jejich přijímání. Tabulka 1: Poplatky za platby inkasování plateb v ČR Měsíční prodej přes PayPal v CZK Cena v CZK ,4% ,9% ,7% ,4% + 10 > ,9% + 10 Zdroj: Částka Tabulka 2: Poplatky za platby převod na bankovní účet Cena v CZK Převod na bankovní účet, více než 3000, Zdarma Převod na bankovní účet, méně než 3000, 30, Neúspěšný převod na bankovní účet (např. špatné číslo účtu) 200, Zdroj: 24 Internetový aukční portál ebay koupil v roce 2000 PayPal 37

38 3.3 PaySec Místo na trhu se rozhodl zaplnit nový platební systém PaySec, se kterým přišla Československá obchodní banka v roce Jedná se o univerzální online platební nástroj pro platby na internetu na bázi předplaceného konta stejně jako PayPal. Jsou zde moţnosti mikroplateb i v internetových obchodech, v aukcích a nově nabízí tlačítko darování (donate). Pomocí konta je moţné platit u obchodníků, kteří platbu PaySec podporují a samozřejmostí jsou platby mezi samotnými účty. Nabízejí multilogon, coţ znamená, ţe pokud jste zapomněli své uţivatelské jméno PaySecu, nevadí. Přihlášení půjde snadno, protoţe si pamatujete svůj mobil a . Transakce probíhá přes platební bránu, na kterou je zákazník přesměrován ze stránek obchodníka. Platební brána je samostatná část portálu PaySec, která slouţí k realizaci jedné transakce mezi zákazníkem a obchodníkem. Díky platební bráně můţe nakupující pohodlně a rychle autorizovat transakci a zaplatit obchodníkovi. Automatické dobíjení z účtu lze vyuţít od října 2010, kdy konto PaySec se Vám bude automaticky dobíjet při poklesu zůstatku pod nastavenou částku a bude dobito na zůstatek, který si sami zvolíte. Například při poklesu pod 200 Kč dobití na 500 Kč. Pokud jej chcete vyuţívat, tak kliknete na úvodní obrazovce na odkaz Zaloţit automatické dobíjení nebo můţete pouţít volbu v menu Platby Automatické dobíjení. Podmínkou je, ţe je zapotřebí mít vyplněný alespoň jeden běţný účet a musí být z něj nabito a banka Vašeho účtu musí být v seznamu povolených bank pro automatické dobití. Tabulka 3: Poplatky PaySecu Typ platby Vedení Konta PaySec Platba na jiné Konto PaySec Platba za nákup Přijetí platby od obchodníka Odeslání peněz Platbou na požádání Autorizace platby pomocí SMS Přijetí peněz pomocí Platby na požádání Platba prostřednictvím Platebního tlačítka Nabití převodem z běžného účtu (platebním Nabití automatickým příkazem) dobitím z Nabití běžného platební účtu (inkasem) kartou Připsání PaySec Bonusu Identifikace Kolik to stojí Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma 1 Kč příjemce obdrţí částku sníţenou o poplatek (sazba neplatí pro majitele Zdarma Konta pro obchodníky) 1 Kč poplatek je odečten ve chvíli vygenerování inkasního poţadavku. 2 % z nabíjené V případě částky neprovedeného dobití se poplatek nevrací. Zdarma Zdarma Zdroj: 38

39 4 Technologie platebních karet Základem rozšíření platebních a bankomatových karet je jejich variabilní technologie, schopná splnit potřeby jednotlivých uţivatelů, i jejich technické moţnosti, vyuţívající výhod mezinárodní normalizace prováděné orgány ISO (International Standard Organisation). K těmto podmínkám je třeba přiřadit hospodárnost celého systému na straně jedné a úsporu nákladů u nerealizovaných hotovostních operací na straně druhé. Platební karty mění pořadí kroků u zákazníka, osobní výběr peněz v bance je nahrazen předloţením dokladu o transakci obchodníkem, na jehoţ základě je účet zákazníka zatíţen. Tímto dochází ke zjednodušení platebních operací a k odstranění hotovosti. Platební systémy z hlediska moţností pouţití dělíme na: Otevřené systémy PK je moţné pouţít ve všech obchodních jednotkách, které s jejich provozovateli uzavřou smlouvu. Příkladem mohou být karty MasterCard, VISA, American Express. Uzavřený systém umoţňuje pouţití karty pouze v obchodní síti jejího vydavatele. Příkladem mohou být telefonní karty nebo sporoţirové bankomaty České spořitelny. V současné době tvoří moderní systém platebních karet následující prvky: - Platební karta; - Mechanický snímač (imprinter); - Bankomat; - Platební terminál; - Autorizační, clearingový a zúčtovací systém; - Card Management (systém řízení karet). Platební karty American Express, Diners Club, Eurocard, JCB, MasterCard a VISA je moţné pouţít při následujících druzích transakcí: 1. Výběr hotovosti z bankomatu a prostřednictvím vybraných poboček bank a směnáren (sluţba Cash Advance). 2. Placení zboţí a sluţeb - prodej s přítomností zákazníka, poštovní objednávka (Mail Order), telefonní objednávka (Telephone Order). 39

40 Poslední dva druhy transakcí se provádějí z bezpečnostních důvodů v menším rozsahu. Čipové karty karty s čipem představují moderní bezpečnější technologii. Splňují celosvětový standard EMV (EuroCard MasterCard Visa). Bezdotekové karty jsou čipové karty, které jsou pouze přiloţeny ke snímacímu zařízení. Zrychluje se tak odbavení zákazníka a sniţují se náklady. Karty mají vyšší ţivotnost. Biometrie nejbezpečnější technologie snímání oční zornice nebo otisku prstu. Další rozvoj souvisí s bojem proti terorizmu a rozšíření snímacích zařízení zlevnění technologie. Transakce C2C (Card to Card) převody z karty na kartu realizované prostřednictvím kartových asociací. Nízké poplatky jedno aţ dvě eura. Vysoká rychlost převod do dvou dnů. Vysoká průkaznost. Strach z praní špinavých peněz. Vyuţívá se v USA, Kanadě. Karty jiných tvarů karty mohou slouţit i k dalším praktickým účelům například jako hřeben nebo čokoláda. Snaţíte-li se právě zbavit své závislosti na čokoládě, toto není karta pro vás. Jinak ji vřele doporučuji vypadá jako čokoláda či jako hřeben. Obrázek 10: Karty jiných tvarů Zdroj: finance.idnes.cz IDNES.CZ. Karty jiných tvarů. Dostupný z www: <http://finance.idnes.cz/nejnovejsi-platebni-karty-ktere-seblizi-na-nas-trh-maji-tvar-klicenek-i-voni-1vx-/bank.aspx?c=a070910_164132_fi_osobni_fib>. 40

41 4.1 Náležitosti karet V současnosti je několik technologií uchovávání záznamu dat na PK a tyto technologie jsou často kombinovány. Čelní strana front Obrázek 11: Čelní strana platební karty Zdroj: 1. Logo banky, případně partnera 2. Čtyři číslice BINu (BIN = Bank Identification Number. Jedná se o první čtyři číslice z čísla PK identifikující platební karetní produkt) 3. Logo asociace (VISA nebo MasterCard) 4. Platnost do vţdy ve formátu mm/rr (při skončení platnosti platí nová karta od 1. dne následujícího měsíce) 5. Jméno drţitele karty max. 20 znaků. Diakritiku pouţívat můţete, není však povinná. Před jméno můţete vyznačit Mr./Mrs./Miss. Pod jméno lze uvést jméno firmy (opět max. 20 znaků). Zde pozor: Karta je nepřenosná. Pouţití karty jinou osobou je trestný čin, proto je na kartě vţdy jméno (případně jméno firmy). 6. Číslo karty prvních šest čísel označuje BIN prefic slouţí k přesné identifikaci produktu. První číslice označuje asociaci (4=Visa, 5, 6=MasterCard). 7. EMV nebo čip PK, která obsahuje čip, vyţaduje číselný kód PIN jako verifikaci drţitele karty na místě transakce. Technologie pomáhá sniţovat zločiny s kartou, a proto je migrace na tento standard v EU upřednostňována. 41

42 Zadní strana revers Obrázek 12: Zadní strana platební karty Zdroj: a) Magnetický prouţek b) CW (Card Verification Value) jedná se o poslední tři znaky. Povinně zadávaný údaj při transakci na internetu a Telephone Order. c) Podpisový prouţek d) Hologram bezpečnostní prvek karetní asociace, který při manipulaci proti světlu mění svojí barvu a tvar. Jeho napodobení je technicky i finančně náročné. 4.2 Rozdělení dle technologie záznamu Embossing reliéfní písmo na kartě, které umoţňuje její pouţití i v mechanických čtečkách karet. Jedná se o nejjednodušší technologii, nejdéle uţívanou a také bez jakéhokoliv zabezpečení dat proti zneuţití. Magnetický prouţek umístěn na zadní straně karty a jsou na něm ve třech stopách zaznamenány údaje pro ověřování a zúčtování transakcí, prováděných PK. Jeho nevýhodou je v dnešní době zastaralá, málo bezpečná technologie a omezená kapacita. Snadné porušení zaznamenaných dat při působení silného magnetického pole. V minulosti bylo prokázáno, ţe došlo k porušení záznamu dat na prouţku mobilním telefonem nebo snímačem čárových kódů v obchodě. V devadesátých letech došlo k vývinu nové technologie, kdy se pro záznam údajů začal pouţívat laserový paprsek a technologie byla nazvána Laser Engraving, která je vyuţívána dvěma způsoby (obrázek číslo 2). Díky této technologii by tyto problémy měly být méně časté. Vzhledem k poměrně jednoduché zneuţitelnosti magnetického záznamu se do budoucna počítá s plošným nahrazením této technologie čipem. 42

43 Čipová technologie platební karta s čipem obsahuje zabudovaný mikročip, který můţe být dle standardu EMV 26 (Europay/MasterCard/VISA) umístěn viditelně a pak se jedná o dotykovou čipovou kartu. Pro sejmutí dat je nutno vloţit do snímače kartu. Další moţností je umístění čipu uvnitř karty včetně malé antény, vysílající signál s daty uvedenými na čipu. Zde se jedná o bezdotykovou kartu a transakce jsou prováděny pouhým přiblíţením karty ke čtecímu zařízení. Čárový kód tato technologie je uţívána jen okrajově, můţeme se s ní setkat například u identifikačních karet. Z důvodu nízké bezpečnosti je v současnosti vyuţívána spíše v oblasti skladování zboţí a logistických centrech. Laserový záznam v devadesátých letech minulého století se vyvinuly karty s laserovým záznamem. Výhodou je velká kapacita dat zaznamenaných na principu kompaktního disku. Nevýhodou je jejich nízké zabezpečení proti zneuţití a tím potřeba doplnění o další ochranu v podobě přidaného čipu a další ochranných prvků. Všechny výše uvedené technologie jsou často kombinovány a nejčastěji se v dnešní době setkáváme s kombinací čipu a magnetického prouţku. Takto kombinované karty se nazývají karty hybridní a jsou vydávány jiţ i u nás. Karta je vyuţívána ve všech zařízeních, ať snímačích čipu nebo magnetického prouţku. Tato kombinace je volena častěji, neboť ne u všech obchodníků je dostupné čipové zařízení. V budoucnu se s velkou pravděpodobností počítá s upuštěním od magnetického prouţku. 4.3 Bankomaty Myšlenka konstrukce zařízení na výplatu peněz se zrodila v hlavě panu Johnu Shepardu Baronovi v roce Nebyl spokojen s otevírací dobou bank a přemýšlel o způsobu jak zařídit, aby mohl získat hotovost kdykoliv. Jeho nápad se zalíbil generálnímu řediteli britské Barclays Bank, který se pro myšlenku nadchl a okamţitě jeden na zkoušku zakoupil. V roce 1968 byl vyroben první sériový model americké společnosti Diebold. 26 EMV standard Europay/MasterCard/VISA zavedený v říjnu

44 ATM (Automat Teller Machine) česky bankomat, samoobsluţné zařízení poskytující následující funkce: - výplaty tuzemské měny drţiteli PK - u některých PK lze pomocí vybrané funkce získat informaci o zůstatku na účtu, ke kterému je karta vedená - klientům některé banky poskytuje funkci vkladu hotovosti - v některých případech umoţňuje i funkci nočního trezoru, ovládaného PK nebo čipem. Výběr hotovosti z ATM prostřednictvím této sluţby si můţe klient za pomocí karty vybírat hotovost. Pro uskutečnění transakce je nutné zadat PIN prostřednictvím klávesnice. V případě chybného zadání PIN upozorní ATM na chybu a poţádá o opravu (celkem tři pokusy). Nejsou-li úspěšné, ATM kartu zadrţí. Graf 6: Počet výběrů z bankomatů v roce % 44% 18% 15% Ostatní MC Maestro 23% VISA Electron Zdroj: 27 Dle analýzy počtu výběrů z bankomatů klienti nejvíce vybírají debetní kartou Electron, přesněji x. Z toho vyplývá, ţe klienti vyuţívají v tuzemsku základní konta, ke kterým se vztahují právě debetní karty Electron. Vklady hotovostí prostřednictvím ATM touto funkcí můţe uţivatel ukládat hotovost na běţné nebo spořicí účty po vloţení karty a zadání PINu prostřednictvím klávesnice. Vkládat lze pouze platné bankovky (včetně bankovek v prekluzi nebo bankovek poškozených) Noční trezor je samostatné zařízení připojené k některým ATM. Umoţňuje vklad hotovosti v bezpečnostních obalech vydaných klientům bankou za tímto účelem. Noční trezor je ovládán prostřednictví ATM, ke kterému je připojen, a to s pouţitím speciální karty. 27 CARDMAG.CZ. Dostupný z www: <http://statistiky.cardzone.cz/czech/index.htm>. 44

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 1. 2013

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 1. 2013 Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne.. 203 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR

Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR Bakalářská práce Autor: Lucie Rejmanová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili.

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili. Platební karty Kdo by neznal tuto situaci. V obchodě vidíte báječnou věc, jenže nemáte u sebe tolik peněz, abyste si ji mohli koupit. Pokud ovšem vlastníte platební kartu, rázem si ji koupit můžete. Platební

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Využití platebních karet v České republice. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Využití platebních karet v České republice. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití platebních karet v České republice Bakalářská práce Sandra Mašatová duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Využití platebních

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P L A T E B N Í K A R T Y ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 28428943,

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání JJ Mois Année KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání Agenda Trh podnikatelů, malých a středních podniků v ČR Každodenní bankovnictví Balíčky Financování Operativní financování Úvěry Specifické programy financování

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Update 11/2014 obsah: proč ještě ne......

Více

Platební karty Druhy platebních karet podle záznamu na kartě: a) elektronické b) embosované c) čipové

Platební karty Druhy platebních karet podle záznamu na kartě: a) elektronické b) embosované c) čipové Platební karty = moderní elektronický platební prostředek určený pro a) fyzické osoby - občany b) fyzické osoby - podnikatele (pro vlastní potřeby) Zde se jedná o tzv. osobní platební karty c) fyzické

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 Hotelová rezervační služba (Hotel

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Zvykli si Češi platit kartami?

Zvykli si Češi platit kartami? ERSTE GROUP Stanislav Šmolík ředitel odboru akceptace platebních karet České spořitelny Obsah 1. Placení kartami u nás ve srovnání se zahraničím 2. ČS jako poskytovatel akceptace platebních karet srovnání

Více

Platební karty a jejich využití

Platební karty a jejich využití Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Platební karty

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy

Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy Diplomová práce Autor: Bc.Marcela Dědková Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Doc.PhDr.Mária

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Proč si vybrat nás. Oblasti využití našich platebních automatů. Recyklace. Vlastní vývoj HW i SW. Rozsáhlé reference v EU. Certifikace ČNB, ECB

Proč si vybrat nás. Oblasti využití našich platebních automatů. Recyklace. Vlastní vývoj HW i SW. Rozsáhlé reference v EU. Certifikace ČNB, ECB O firmě Společnost Financial Systems Development, s.r.o. byla založena v roce 2000 a za dobu své existence expandovala z ryze vývojářské firmy až do dnešní podoby společnosti, která je dominantní na poli

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Právní administrativa v podnikatelské sféře PLATEBNÍ KARTY Bakalářská práce Radka Hrdinová duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva PLATEBNÍ KARTY

Více

Mezinárodní společnost udílející bankám licence na vydávání a zpracovávání transakcí uskutečněných platebními kartami.

Mezinárodní společnost udílející bankám licence na vydávání a zpracovávání transakcí uskutečněných platebními kartami. Příloha č.19 3D-Secure Autentizační technologie používající šifrování Secure Sockets Layer (SSL) a Merchant Server Plug-in pro předávání informací a dotazování účastníků s cílem provést autentizaci držitele

Více

SMĚRNICE. Návod k obsluze pro realizaci plateb kartou

SMĚRNICE. Návod k obsluze pro realizaci plateb kartou SMĚRNICE Návod k obsluze pro realizaci plateb kartou Verze: 3.0, 29. November 2013 OBSAH OBSAH 1 Debetní karty: Maestro a VPAY 3-6 1.1 Bezpečnostní znaky 3-4 1.1.1 Maestro 3 1.1.2 VPAY 4 1.1.3 Speciální

Více

Trendy a inovace platebních karet

Trendy a inovace platebních karet Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy a inovace platebních karet Diplomová práce Autor: Bc. Petra Jindrová Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha duben, 2015

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

Platební karta slaví sto let

Platební karta slaví sto let Jiří Böhm Email: jiri.bohm@grayling.com Tel.: 601 592 123 VISA EUROPE TISKOVÁ ZPRÁVA Začalo to kartami místo šeků, pokračovalo to přes papírové, až po dnešní plastikové. I těm už ale zvoní umíráček na

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity

Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity Diplomová práce Autor: Bc. Iva Podholová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Obsah Každodenní bankovnictví Financování Investiční bankovnictví Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments. Pavel Juřík

Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments. Pavel Juřík Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments Pavel Juřík Global Accounts Manager 11. 10. 2012 20 let platebních služeb GPE v ČR 1990 I. S. C. MUZO bankovní společnost

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ platný od 15.07.2015 Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající

Více

skarta inovativní nástroj státní správy

skarta inovativní nástroj státní správy skarta inovativní nástroj státní správy Konference Smart World 2012, Mikulov 4.10.2012 Prezentuje: Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. Verze: 1.0 Určena k prezentaci 1 Obsah Projekt skarta a jeho význam

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více