SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVENSKEJ REPUBLIKY"

Transkript

1 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 543 Z Á K O N České národní rady ze dne 4. prosince 1991, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl. I Zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, se mění a doplňuje takto: 1. Z názvu zákona se vypouštějí slova a o Českém geologickém úřadu. 2. V 1 se vypouštějí slova odborné a racionální, a slova jakož i vymezit postavení a působnost Českého geologického úřadu odst. 2 zní: (2) V pochybnostech, zda některá činnost je geologickou prací, popřípadě zda jde o geologický výzkum nebo geologický průzkum podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky.. 4. Název části druhé zní: ČÁST DRUHÁ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ A POVOLOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ PRO VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUM LOŽISEK NEROSTŮ včetně nadpisu zní: 3 Oprávnění k provádění geologických prací a osvědčení odborné způsobilosti (1) Projektovat a vyhodnocovat geologické práce jsou oprávněny právnické a fyzické osoby v rámci podnikatelské činnosti 1 ) při splnění podmínek stanovených právními předpisy (dále jen organizace ), u nichž tyto práce řídí a za jejich výkon odpovídá osoba s osvědčením odborné způsobilosti geologické práce projektovat, provádět a vyhodnocovat (dále jen odpovědný řešitel ). (2) Práce geologického výzkumu 2 ) jsou oprávněny provádět a) státní geologická služba ( 17), b) vědecké ústavy a odborné školy při plnění svých vědeckých nebo pedagogických úkolů.

2 Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 543/1991 Zb. (3) Osvědčení odborné způsobilosti odpovědného řešitele vydává ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky po dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky. Tento orgán může osvědčení odborné způsobilosti odejmout tomu, kdo závažným způsobem nebo opakovaně porušil ustanovení tohoto zákona nebo předpisy vydané na jeho základě. (4) Základními předpoklady odborné způsobilosti jsou odborné vzdělání, praxe v oboru zahrnující podíl na řešení geologických úkolů a znalost potřebných předpisů. Předpoklady odborné způsobilosti, postup při jejím ověřování a způsob evidence vydaných osvědčení podrobněji upraví obecně závazný právní předpis. Tento předpis též stanoví odborné garanty (například státní geologická služba, vysoké školy, komory), kteří budou posuzovat odbornou způsobilost uchazečů pro vydání osvědčení včetně nadpisu zní: 4 Povolování geologických prací pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (1) Organizace, pro niž mají být prováděny geologické práce uvedené v 2 odst. 1 písm. b) (dále jen zadavatel ), může tyto práce provádět pouze na základě povolení, které uděluje na žádost zadavatele ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky, po dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 3 ) (2) Žádost zadavatele obsahuje: a) návrh průzkumného území s jeho zákresem v mapě povrchové situace ve vhodném měřítku, ne však menším než 1:25 000, a s výpočtem plošného obsahu území s rozdělením plochy podle příslušnosti ke katastrálním územím; mapu jakož i výpočet plošného obsahu území ověří oprávněný pracovník, 4 ) b) zákres hranic dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území, popřípadě jiných chráněných území nebo ochranných pásem v navrhovaném průzkumném území, c) návrh podmínek pro provádění geologických prací. (3) V rozhodnutí o povolení se zadavateli stanoví území pro vyhledávání a průzkum (dále jen průzkumné území ), nerost, pro jehož vyhledávání a průzkum se povolení uděluje, podmínky pro provádění geologických prací a doba platnosti povolení. Dobu platnosti povolení lze prodloužit. (4) Jestliže za stejným cílem a ve stejném území požádá o povolení více zadavatelů, vydá ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky povolení zadavateli, který o povolení požádal dříve. Toto ustanovení se nevztahuje na postup podle odstavce 5. (5) Pokud ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky vypíše v zájmu jednotné surovinové politiky nabídkové řízení na vyhledávání a průzkum ložiska vyhrazeného nerostu pro vymezené nerosty a území, bude vydáno povolení zadavateli vybranému v tomto řízení. (6) Před udělením povolení podle odstavce 1 si ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky vyžádá stanovisko obce, v jejímž katastrálním území se nachází průzkumné území.. 7. Za 4 se vkládají nové 4a, 4b a 4c, které včetně nadpisů znějí:

3 543/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3 4a Průzkumné území (1) Hranice průzkumného území se na povrchu stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy se určují body se souřadnicemi v platném souřadnicovém systému. Hranice území pod povrchem jsou dány svislými rovinami procházejícími stranami povrchového obrazce. (2) V průzkumném území získává zadavatel výhradní právo k provádění geologických prací pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů určeného druhu vyhrazeného nerostu. Vymezení průzkumného území nemá povahu územního rozhodnutí. 4b Úhrada z plochy průzkumného území (1) Na základě vydaného povolení pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů platí zadavatel úhradu odvozenou z plochy průzkumného území, která činí v prvním roce 1000 Kčs za každý i započatý km 2 průzkumného území. Tato úhrada se každý další rok zvyšuje o dalších 1000 Kčs za každý i započatý km 2 průzkumného území. (2) Úhrada z plochy průzkumného území je splatná do tří měsíců od začátku platnosti povolení, popřípadě prodloužení platnosti již vydaného povolení. Úhrada je příjmem obcí, na jejichž katastrálních územích se průzkumné území nachází. Leží-li území na katastrálních územích více obcí, rozdělí zadavatel úhradu podle poměru ploch v katastrálních územích, na nichž se průzkumné území nachází. 4c Vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů Vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů může organizace provádět jen na základě dohody s vlastníkem pozemku, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 5 ). 8. Nad 5 se vkládá nadpis, který zní: ČÁST TŘETÍ PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH PRACÍ. 9. V 6 odst. 1 se vypouštějí slova a ekonomické zdůvodnění odst. 3 zní: (3) Projekt geologických prací hrazených z prostředků státního rozpočtu schvaluje orgán, jemuž jsou tyto prostředky svěřeny V 6 se vkládá nový odstavec 4, který zní: (4) Projekt geologických prací prováděných v geologických podmínkách, jejichž nerespektování může přivodit poškození životního prostředí, zejména hydrogeologických a hydrodynamických poměrů, musí být posouzen znalcem nebo státní geologickou službou. Náklady na posouzení hradí zadavatel geologických prací.. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec V 7 odst. 1 větě první se vypouštějí slova k zamezení jejich neúčelného opakování ; poslední věta zní Registraci provádí organizace pověřená ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky V 7 se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až odst. 2 zní:

4 Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 543/1991 Zb. (2) Registraci nepodléhají geologické práce prováděné organizacemi při průzkumu výhradních ložisek v jejich dobývacích prostorech a geologické práce, které nejsou vázány na zásah do horninového prostředí se vypouští. 16. V 9 odst. 1 se vypouští slova schváleným. 17. V 9 se vypouštějí dosavadní odstavce 2, 3 a 4. Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 2 a V 10 odst. 1 se vypouštějí slova provedených podle projektu geologických prací a poslední věta včetně nadpisu zní: 11 Prověřování a schvalování výsledků geologických prací Výsledky geologických prací hrazených z prostředků státního rozpočtu prověřuje a schvaluje zadavatel. Způsob prověření a schválení výsledku těchto prací určí v dohodě se zadavatelem ústřední orgán státní správy v jehož působnosti mají být výsledky geologických prací využity včetně nadpisu zní: 12 Odevzdávání a zpřístupňování výsledků geologických prací (1) Zadavatel je povinen bezúplatně odevzdat do dvou měsíců po ukončení, popřípadě schválení geologických prací jejich výsledky ve stanoveném rozsahu a úpravě k trvalému uchovávání právnické osobě pověřené ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky. (2) Výsledky geologických prací předané k trvalému uchovávání podle odstavce 1 pověřená právnická osoba zpřístupňuje bezplatně orgánům státní správy, pokud je potřebují pro svou činnost. (3) Zadavatel, který odevzdal výsledky geologických prací podle odstavce 1 si může vyhradit, že tyto výsledky nebudou zpřístupňovány nebo budou zpřístupňovány jiné právnické nebo fyzické osobě na základě smlouvy mezi zadavatelem a touto právnickou nebo fyzickou osobou, popřípadě určit jiné podmínky pro jejich zpřístupňování a využívání s výjimkou případů podle odstavce 2. Tyto výhrady a podmínky však zadavatel může uplatňovat po dobu nejvýše sedmi let od odevzdání prací pověřené právnické osobě. Po uplynutí této lhůty jsou výsledky geologických prací přístupné bez omezení, přitom však musí být zachováno státní, služební a hospodářské tajemství. 6 ) Pověřená právnická osoba poskytuje služby spojené s podáváním informací o výsledcích těchto geologických prací za úhradu, 7 ) která je jejím příjmem. (4) Odevzdávání výsledků geologických prací a podmínky jejich zpřístupňování podrobněji upraví obecně závazný právní předpis V 13 se slova Český geologický úřad nahrazují slovy ministerstvo životního prostředí České republiky. 22. V 13 se vypouští odstavec 1. Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 1, 2 a V 13 odst. 3 se v posledním řádku vypouští slovo národní odst. 1 a 2 znějí:

5 543/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5 (1) Pracovníci organizací mohou pro účely projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací vstupovat na cizí nemovitosti v nezbytném rozsahu a na nezbytně potřebnou dobu, zřizovat tam pracoviště, přístupovou cestu, přívod vody a energie, jakož i provádět nezbytné úpravy půdy a odstraňovat porosty, popřípadě zřizovat stavby; ustanovení zvláštních předpisů 8 ) přitom zůstávají nedotčena. O rozsahu, způsobu a době výkonu těchto oprávnění uzavře organizace s vlastníkem nemovitosti písemnou smlouvu. Má-li dojít k zásahu na nemovitosti stavbou, musí organizace získat dočasné právo k užívání pozemku smlouvou o pronájmu. (2) Nedojde-li k dohodě mezi organizací a vlastníkem podle odstavce 1, rozhoduje o rozsahu, způsobu nebo době výkonu oprávnění okresní úřad, v jehož územním obvodě je nemovitost nebo její větší část včetně nadpisu zní: 15 Ochrana výzkumných a průzkumných děl Vlastník nemovitosti je povinen strpět na své nemovitosti vyznačení a uchovávání významných výzkumných děl, která určí ministerstvo životního prostředí České republiky a průzkumných děl, která určí ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky, a zdržet se všeho, co by tato díla mohlo poškodit, zničit nebo učinit nepoužitelnými V 16 v odstavcích 2, 3 a 4 se slova v závorce (správce, uživatel) vypouštějí. 27. V 16 odst. 4 se slova Českého geologického úřadu nahrazují slovy příslušného ústředního orgánu státní správy republiky. 28. V 16 v odst. 5 se slova okresní národní výbor nahrazují slovy okresní úřad. 29. Nadpis ČÁST TŘETÍ ČESKÝ GEOLOGICKÝ ÚŘAD se vypouští včetně nadpisu zní: 17 Státní geologická služba (1) Ministerstvo životního prostředí České republiky řídí výkon státní geologické služby, kterou zajišťují právnické osoby pověřené ministerstvem životního prostředí České republiky. (2) Při výkonu státní geologické služby se zajišťuje zejména státní geologický výzkum, získávají, dokumentují, vyhodnocují a uchovávají základní informace geologického výzkumu území České republiky. (3) Při výkonu státní geologické služby se dále zajišťuje vyhodnocování všech geologických informací podle odstavce 2 jako podklad pro rozhodování ve věcech státního a veřejného zájmu, potencionálního využití a ochrany přírodních nerostných zdrojů, ekologické rovnováhy krajiny a lidské činnosti se vypouští. 32. V 19 odst. 1 se slova Český geologický úřad kontroluje nahrazují slovy ministerstvo životního prostředí České republiky a ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky na svém úseku kontrolují. Slova je oprávněn uložit se nahrazují slovy jsou oprávněna uložit.

6 Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 543/1991 Zb. 33. V 19 odst. 2 se slova pověřeným Českým geologickým úřadem nahrazují slovy pověřeným orgány uvedenými v odstavci 1. Slova zvláštním průkazem Českého geologického úřadu se nahrazují slovy zvláštními průkazy orgánů uvedených v odstavci odst. 3 zní: (3) V dobývacích prostorech vykonává ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky kontrolu geologických prací v dohodě s Českým báňským úřadem V 20 se dosavadní odstavec 1 nahrazuje odstavci 1 a 2, které znějí: (1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky může uložit pokutu až do jednoho milionu Kčs právnické a fyzické osobě, která porušuje ustanovení tohoto zákona tím, že a) provádí geologické práce a nesplňuje podmínky stanovené v 3 odst. 1, b) provádí bez registrace geologické práce geologického průzkumu podléhající registraci, c) nezabezpečuje řádně a včas geologickou dokumentaci geologických průzkumných prací a její předepsané uchovávání, d) neodevzdává výsledky geologických prací geologického průzkumu pověřené právnické osobě podle 12 odst. 1, e) provádí geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů bez uděleného povolení nebo při provádění geologických prací porušuje podmínky v povolení stanovené; uložením pokuty není dotčena povinnost zaplatit úhradu podle 4b, f) neodstraní ve stanovené lhůtě závažné nedostatky, jejichž odstranění bylo uloženo podle 19 odst. 1, g) nezaplatí ve stanovené lhůtě úhradu podle 4b. (2) Ministerstvo životního prostředí České republiky může uložit pokutu až do jednoho milionu Kčs právnické a fyzické osobě, která porušuje ustanovení tohoto zákona tím, že a) provádí bez registrace geologické práce geologického výzkumu podléhající registraci, b) nezabezpečuje řádně a včas geologickou dokumentaci geologického výzkumu a její předepsané uchovávání, c) neodevzdává výsledky geologických výzkumných prací Geofondu, d) neodstraní ve stanovené lhůtě závažné nedostatky, jejichž odstranění bylo uloženo podle 19 odst V 20 se dosavadní odstavce 2, 3, 4 a 5 označují jako odstavce 3, 4, 5 a V 20 odst. 4 se slova Český geologický úřad nahrazují slovy orgán uvedený v odstavci 1 nebo V 20 odst. 6 se vypouští slovo socialistické. 39. V 21 se za slova k provádění geologických prací vkládají slova pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů. 40. V 23 se odstavce 2, 3 a 4 vypouštějí. Zároveň se zrušuje číslování odstavců zní: 26 (1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky vydá v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky obecně závazné právní předpisy k provedení 3 odst. 4, 5 odst. 2, 6 odst. 5, 7 odst. 5, 9 odst. 3, 10 odst. 2 a 12 odst. 4.

7 543/1991 Zb. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7 (2) Obecně závazné právní předpisy k provedení 6 odst. 5, 9 odst. 3 a 10 odst. 2 vydá ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky též v dohodě s Českým báňským úřadem, pokud jde o práce uvedené v 2 odst. 1 písm. b).. Čl. II 1. Osvědčení vydaná podle dosavadních předpisů se považují za osvědčení vydaná podle tohoto zákona. 2. Pracovníci, kteří projektovali, prováděli a vyhodnocovali geologické práce ve funkci odpovědného řešitele geologického úkolu 9 ) u organizace oprávněné provádět geologické práce podle dosavadních předpisů, se považují za odpovědné řešitele ve smyslu 3 tohoto zákona, pokud práce vykonávají u této organizace nebo organizace, která je jejím právním nástupcem. 3. Bez povolení podle 4 odst. 1 může zadavatel nadále provádět geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů nejdéle do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. III Zrušují se 37, 38 a 39 vyhlášky Českého geologického úřadu č. 121/1989 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Čl. IV Burešová v. r. Pithart v. r.

8 Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 543/1991 Zb. 1) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 2) 3 vyhlášky ČGÚ č. 121/1989 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu, ve znění pozdějších předpisů. 3) 31 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 4) Čl výnosu Českého báňského úřadu č. j. 3700/1974 ze dne , jímž se vydává důlně-měřický předpis pro geologický průzkum a pro těžbu ložisek ropy a zemního plynu, reg. v částce 6/1976 Sb. 5) 9 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb. 6) Např. zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 419/1991 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství, nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění pozdějších předpisů. 7) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. 8) Např. ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění ČSFR, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb., (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích. 9) 1 odst. 6 vyhlášky ČGÚ č. 121/1989 Sb.

9 Strana 9 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 543/1991 Zb. Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava, tel.: ,

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 27.05.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1988 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 62 Z Á K O N České národní rady ze dne

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 172 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 24.05.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1988 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 78 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 31.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 570 Z Á K O N České národní rady ze

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.11.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 437 Z Á K O N České národní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 21.08.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 412 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1973 Vyhlásené: 19.04.1973 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1973 do: 31.12.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 36 Z Á K O N České národní

Více

437/7. Pozměňovací návrhy

437/7. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 437/7 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 20.02.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 62 Z Á K O N České národní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 23.06.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 23.06.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 299 Z Á K O N České národní rady ze

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 20.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 20.12.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 542 Z Á K O N České národní rady ze

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 102 Z Á K O N České národní rady ze

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 15.07.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 15.07.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 282 Z Á K O N České národní rady ze

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 27.05.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 26.06.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 321 Z Á K O N České národní rady ze

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 24.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 24.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 153 V Y H L Á Š K A ministerstva financí

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 29.05.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1992 do: 31.08.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 241 Z Á K O N České národní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.02.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 9 Z Á K O N České národní

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 01.07.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 340 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 04.10.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 388 Z Á K O N České národní rady ze

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 28.12.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1989 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 214 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Změna zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 27.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 27.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 476 V Y H L Á Š K A ministerstva spravedlnosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 27.04.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 125 Z Á K O N České národní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 29.05.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 243 Z Á K O N České národní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 01.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 15.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 160 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Z Á K O N. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ČÁST PRVNÍ HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Účel zákona

Z Á K O N. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ČÁST PRVNÍ HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Účel zákona Z Á K O N č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., (úplné znění vyhlášeno pod

Více

území, Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: f) zjišťování a hodnocení geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí, ČÁST PRVNÍ

území, Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: f) zjišťování a hodnocení geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí, ČÁST PRVNÍ Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 551 Z Á K O N České národní rady ze

Více

554/1990 Sb. VYHLÁŠKA

554/1990 Sb. VYHLÁŠKA 554/1990 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 7. prosince 1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 15.12.1990 Časová verzia predpisu účinná od: 15.12.1990 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 500 Z Á K O N České národní rady ze

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 19.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 520 N A Ř Í Z E N Í V L Á

Více

ZÁKON 62/1988 Sb. o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Účel zákona

ZÁKON 62/1988 Sb. o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Účel zákona ZÁKON 62/1988 Sb. o geologických pracích Ve znění k 1.1.2010, poslední změny vyznačeny podtržením. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Účel zákona Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky pro projektování,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 29.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 482 Z Á K O N České národní rady ze

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.02.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.02.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 21 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1982 Vyhlásené: 25.06.1982 Časová verzia predpisu účinná od: 25.06.1982 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 67 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České socialistické

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 552 Z Á K O N České národní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 21.12.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 593 Z Á K O N České národní rady ze

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 500/10

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 500/10 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 500/10 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1987 Vyhlásené: 23.12.1987 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1988 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 108 Z Á K O N České národní rady ze

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 131 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 483 Z Á K O N České národní rady ze

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 575 Z Á K O N České národní rady ze

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 28.05.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 187 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.02.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.02.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 22 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Vyhlásené: 21.07.1969 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 78 Z Á K O N N É O P A T

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 30. 3. 199 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 98 V Y H L Á Š K A Českého

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 23.06.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 302 Z Á K O N České národní

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 31.05.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.06.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 220 Z Á K O N České národní rady ze

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 20.09.1990 Časová verzia predpisu účinná od: 20.09.1990 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 381 V Y H L Á Š K A ministerstva vnitra

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 15.07.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 372 N A Ř Í Z E N Í V L Á

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 20.10.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.19 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 113 V Y H L Á Š K A ministerstva spravedlnosti

Více

ZÁKON ze dne 3. března 2016, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 3. března 2016, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Strana 1754 Sbírka zákonů č. 89 / 2016 Částka 36 89 ZÁKON ze dne 3. března 2016, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1987 Vyhlásené: 25.05.1987 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 43 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 21.08.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 331 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 500 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 10.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 500 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 10. 192 10. funkční období 192 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 500 ze 7.

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.02.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.02.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 16 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.11.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 436 Z Á K O N České národní

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 31 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 31 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 238 9. funkční období 238 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 31 ze

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 13.11.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 517 Z Á K O N České národní rady ze

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 07.09.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 07.09.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 431 V y h l á š k a ministerstva školství,

Více

ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I ZÁKON č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.01.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 20 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České republiky

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 1 z 13 18.7.2011 10:29 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 148/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998 o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů ve znění zákonů

Více

ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 09.08.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 09.08.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 315 V Y H L Á Š K A ministerstva školství,

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.02.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.02.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 20 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

Pozměňovací návrhy přednesené v opakovaném druhém čtení dne 29. listopadu 2016

Pozměňovací návrhy přednesené v opakovaném druhém čtení dne 29. listopadu 2016 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (tisk 783) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 21.05.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 21.05.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 106. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

240/2006 Sb. VYHLÁŠKA

240/2006 Sb. VYHLÁŠKA 240/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. května 2006, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 18.04.1946 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 65. Ú s t a v n í z á k o

Více

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. září 2016

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. září 2016 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ 253/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 05.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 05.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 452 V Y H L Á Š K A ministerstva školství,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1981 Vyhlásené: 19.03.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.1981 do: 29.09.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ HORNÍHO ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ HORNÍHO ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ HORNÍHO ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Platné znění zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákona), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 15.10.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 15.10.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 400 V Y H L Á Š K A ministerstva školství,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1947 Vyhlásené: 11.04.1947 Časová verzia predpisu účinná od: 11.04.1947 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 49. Z á k o n ze dne 19. března 1947

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 31.12.1992 Účinnosť od: 01.01.1993

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 31.12.1992 Účinnosť od: 01.01.1993 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 31.12.1992 Účinnosť od: 01.01.1993 611 V Y H L Á Š K A ministerstva financí České republiky ze dne 7. prosince 1992, kterou se mění a doplňuje

Více

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy je stanoven

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy je stanoven Strana 4578 Sbírka zákonů č. 405 / 2017 405 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb.,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 01.07.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 339 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Tabulka č. 1 Částky vyplacené v letech 2004 2010 jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žádáno (mil. Kč) Vyplaceno (mil. Kč) Rok ZPF 1 Rybníky PUPFL 2 Celkem ZPF Rybníky PUPFL Celkem

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 31.08.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 15.09.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 425 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 426 V Y H L Á Š K A ministerstva spravedlnosti

Více