Mediakit spoleènosti Stickfish

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mediakit spoleènosti Stickfish"

Transkript

1 Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù od zaèáteèníkù po odborníky. Magazín ITBiz.cz je urèen støednímu a vyššímu managementu, pro které vybírá relevantní novinky z èeského a svìtového ICT trhu, zpovídá zajímavé osobnosti a analyzuje aktuální trendy. HDmag.cz je nejstarší online médium zabývající se HD rozlišením a vydává recenze filmù i elektroniky a množství dalšího obsahu o Blu-ray, HDTV atd. Naše odborné servery mìsíènì zaznamenají více než UV (unikátních návštìvníkù) odborníkù, manažerù a technicky vzdìlaných specialistù, kteøí uskuteèní celkem PV (zhlédnutí stránek). Jsme èleny sdružení SPIR, k mìøení využíváme veøejný audit NetMonitor a našim inzerentùm mùžeme poskytnout sociodemografický profil návštìvníkù. O spoleènosti Poskytujeme inzertní a personální služby významným klientùm z rùzných segmentù IT. Mezi naše spokojené zákazníky patøí napøíklad IBM, Novell, PPL, Vodafone, LMC, B-Support, Asseco group, Gopas, OK Systems, Generali Pojiš ovna, a. s., Èeské radiokomunikace, a. s., a mnohé další.

2 Mìsíènì oslovujeme UV (Unikátních návštìvníkù) Mìsíènì zobrazíme PV (Zhlédnutých stránek) Pracovní zaøazení 10% 16% Vyšší management Vedoucí IT/IS 19% 11% IT manažer IT technik, správce síte Jiná funkce 44% Profil ITBiz.cz Manažerský magazín se zamìøuje na poskytování aktuálních informací z èeského i globálního ICT businessu. Vìnuje se žhavým novinkám, dlouhodobým trendùm, rozebírá aktuální témata a poskytuje analýzy. Ètenáøi zde naleznou i rozhovory s významnými osobnostmi a pøedstaviteli firem. Velké oblibì se tìší pravidelný komiks ze života IT manažera. Ètenáøi ITBiz.cz ITBiz.cz oslovuje ekonomy a ètenáøe z oblasti vyššího a støedního managementu firem. Na èeském trhu vyplòuje mezeru mezi tradièními ekonomickými a IT portály. Mezi návštìvníky proto naleznete manažery, ICT profesionály, marketingové specialisty i konzultanty, kteøí rozhodují o konkrétních nasazeních informaèních technologií. Socioekonomická klasifikace: IT znalosti: Nejvyšší pøíjem 25 % Vysoký pøíjem 9 % Nadstandardní 51 % Profesionální 27 % Vyšší pøíjem 9 % Základní 22 % Støední pøíjem 21 % Prùmìrný pøíjem 21 % Nízký pøíjem 16 % 8% 10% 13% 15% 18% 20% 23% 25% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% Statistické informace pocházejí z Netmonitoru za rok 2009.

3 Mìsíènì oslovujeme UV (Unikátních návštìvníkù) Mìsíènì zobrazíme PV (Zhlédnutých stránek) Pracovní zaøazení 28% 13% Vedoucí IT/IS 14% IT manažer Správce síte 45% Jiná funkce Profil HDmag.cz Internetový magazín pøináší úplný pøehled o trhu s vysokým (HD) a ultra vysokým (2K, 4K) rozlišením. Informuje o nových trendech v zobrazování videa, recenzuje Blu-ray disky a HD pøijímaèe, obsahuje podrobné návody a ètenáøi zde naleznou i statistiky prodejù Blu-ray diskù. Nedílnou souèástí je živé diskusní fórum a peèlivì udržovaná databáze všech filmových Blu-ray diskù vydaných v ÈR i ve svìtì. Ètenáøi HDmag.cz HDmag.cz navštìvují pøedevším lépe finanènì situovaní filmoví fanoušci a návštìvníci z øad produktivní èásti støední tøídy, která si nové technologie rychle osvojuje. Návštìvníci neváhají investovat do kvalitních pøijímaèù signálu v HD rozlišení, Blu-ray pøehrávaèù, špièkového Hi-Fi a kolekcí oblíbených Blu-ray diskù. Poèet návštìv Statistické informace pocházejí z Google Analytics za rok 2009, od ledna 2010 je magazín zapojen do Netmonitoru.

4 Mìsíènì oslovujeme UV (Unikátních návštìvníkù) Mìsíènì zobrazíme PV (Zhlédnutých stránek) Pracovní zaøazení 13% 28% Vedoucí IT/IS IT manažer 14% Správce síte Jiná funkce 45% Profil AbcLinuxu.cz AbcLinuxu.cz je nejoblíbenìjší portál pro uživatele Linuxu a open source programù v Èeské republice a na Slovensku. Svým návštìvníkùm dennì pøináší aktuální zprávy, recenze, návody a rozhovory. Jeho souèástí je nejživìjší èeská poradna, uživatelské blogy, katalogy hardwaru, softwaru a ovladaèù, slovník pojmù, bazar a mnoho dalších služeb. Svým obsahem láká zaèáteèníky i zkušené uživatele Linuxu. Populární novinkou jsou pøeklady kultovního komiksu XKCD. Ètenáøi AbcLinuxu.cz Server oslovuje profesionály z oblasti IT, jako jsou vedoucí IT oddìlení, manažeøi, administrátoøi a vývojáøi, ale také studenty, kteøí se na tyto pozice teprve pøipravují. Je to ideální místo pro inzerci spoleèností pùsobících ve všech oblastech ICT trhu, personální agentury a firmy zamìøené na skupinu zamìstnancù s nadstandardními pøíjmy ve vìku 2039 let. Socioekonomická klasifikace: IT znalosti: Nejvyšší pøíjem 22 % Vysoký pøíjem 8 % Profesionální Nadstanardní Vyšší pøíjem 18 % Základní Støední pøíjem 13 % Prùmìrný pøíjem 21 % Nízký pøíjem 19 % 8% 10% 13% 15% 18% 20% 23% 25% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% Statistické informace pocházejí z Netmonitoru za rok 2009.

5 Co nabízí Stickfish pro média a inzerenty Pro naše inzerenty nabízíme kampanì, které jsou cílené pøímo na danou skupinu. Jsme otevøeni nestandardním formám reklam, vèetnì soutìží, veøejných akcí pro naše návštìvníky, dynamicky generovaných textových boxù, specializovaných mikrostránek a rùzných forem sponzorství našich služeb. Bannerová reklama Reklamní bannery jsou standardní inzertní prvek na internetu. Jde o nenahraditelnou formu pro display kampanì, které nesou složitìjší poselství cílové skupinì. Pøijímáme je jak v grafické, tak v textové podobì, která má obvykle vyšší konverzní pomìr. Nestandardní formáty (speciální velikosti, roll-out bannery, tzv. folie a další) je možné použít po dohodì s naším obchodním oddìlením. Pøípadné cenové zvýhodnìní závisí na délce spolupráce, objemu inzerce a periodicitì kampaní v rámci jednoho roku. Text Box Jedna z nejlepších forem inzerce. Box se mùže zobrazovat buï jen na úvodní stránce (HP), nebo na celém webu. Zobrazuje se v levém sloupci u AbcLinuxu.cz, v pravém sloupci u HDmag.cz a v obou sloupcích u ITBiz.cz. Velikost boxu je bodù. Mùže obsahovat logo firmy a 350 znakù textu nebo 5 øádkových pozic s odkazy. Provedení mùže být ve vlastním designu nebo v designu portálu. Vìtšinou se tyto boxy používají k inzerci nových produktù èi služeb a k personální inzerci. V pøípadì personální inzerce je možno používat RSS pro automatické zobrazování nabízených pozic. Hypertext 2 v diskusích a èláncích Nejvíce využívaná inzerce má dvì podoby, a to nad èlánky a diskusemi, nebo pod èlánky a diskusemi. Velikost boxu je bodù. Mùže obsahovat logo firmy a 350 znakù textu, popøípadì zvolený design dle zadavatele. Zacílení probíhá buï pøímo zvolením typu èlánkù, nebo zvolením okruhu témat. Na obrázku je náhled boxu nad èlánkem. Podobnì lze boxy umístit pod èlánky, k diskusím a na další místa. Tiskové zprávy Umístìní tiskových zpráv spoleèností do speciální sekce. Umístìní s logem spoleènosti. Tato forma prezentace je automatickou souèástí Partnerské zóny.

6 PR èlánky Možnost uveøejnìní PR èlánku na našich portálech. PR èlánky jsou po urèité èasové období zpravidla jeden týden zobrazeny na hlavní stránce serveru èi hlavní stránce dané sekce serveru a následnì jsou umístìny do archivu. Velikost PR èlánku je minimálnì znakù + 2 obrázek do velikosti pixelù. V pøípadì zájmu vám rádi pomùžeme napsat PR èlánek z dodaných materiálù. ing Portál AbcLinuxu.cz rozesílá registrovaným uživatelùm nìkolik typù mailingu. Tato nabídka má velkou výhodu v tom, že se jedná o opt-in, tudíž nehrozí naøèení ze spamu. Jednou mìsíènì zpravodaj psaný šéfredaktorem o novinkách, plánech a zajímavých èláncích Každý týden automaticky generovaný souhrn èlánkù a zprávièek Automatické notifikace o nových pøíspìvcích a komentáøích Do u je možné vložit text s odkazem nebo obrázek o rozmìrech pixelù. Do delších ù (mìsíèní zpravodaj èi týdenní souhrn) je možné vložit obrázek vícekrát, nicménì souhrnná velikost nesmí být vìtší než 50 kb. Na pøání je možné brandovat notifikaèní y (malé interaktivní logo s krátkým textem v záhlaví). Partnerské èlánky Každý den vydáváme velké množství obsahu pro urèité ètenáøe. Pokud vás zajímá urèitá problematika, je možné stát se partnerem èlánku. Forma je na vás, ale vìtšinou se jedná o grafiku s proklikem na vámi vybranou stránku. Partnerství u konkrétního èlánku je neomezeno dobou. Viz obrázek reklama u recenze nové distribuce opensuse 11.0.

7 Partner ankety Každoroènì probíhá nìkolik anket. Jednou z tìch nejprestižnìjších je anketa o distribuci roku. Je doprovázena dalšími aktivitami, hlasováním, èlánky s názory osobností èeského internetu a slavnostním vyhlášením. Tuto anketu poøádáme vždy v první polovinì roku. Bìhem roku probíhají partnerské ankety, ve kterých jsou prezentovány informace partnerù (anketa a soutìž o hardware od spol. Verbatim). Každá anketa slouží výhradnì k prezentaci informací k vybranému tématu daného partnera a nedochází tak ke kolizi s jiným obsahem. Samozøejmostí je logo spoleènosti, odkazy na dokumenty apod. (vizte obrázek). Nadstandardní prezentaèní možnosti Ceny nadstandardních prezentaèních možností jsou odvislé od rozsahu spolupráce a délky trvání. V pøípadì zájmu vám vytvoøíme individuální balíèek dle vašich potøeb. Klientùm, kteøí doposud neinzerovali, je poskytnuto cenové zvýhodnìní pro prvoinzerenta. Samozøejmostí je individuální pøístup ke každému klientovi a nabídka pøizpùsobená vašim požadavkùm a potøebám. Proto nás neváhejte kontaktovat s dalšími dotazy.

8 Ceník Formát Umístìní Jednotka Velikost AbcLinuxu.cz ITBiz.cz HDmag.cz VIP banner HP + sekce, vlevo CPT Leader board banner HP + sekce, nahoøe CPT Square HP + sekce, nahoøe CPT Full banner HP + sekce, dle urèení CPT Skyscraper HP + sekce, vlevo CPT Hypertext 1 Text box inzertní, nahoøe Text box inzertní, dole Hypertext 2, nahoøe Hypertext 2, dole PR èlánek na hlavní stranì Inzerát umístìný k èlánku Celý web, levý sloupec; text a ikona Celý web, levý sloupec; 5 øádkù textu, logo Celý web, levý sloupec; 5 øádkù textu, logo V diskusích nebo èláncích; text a ikona V diskusích nebo èláncích; text a ikona HP + rubrika Týden Mìsíc 60 znakù, nelze Mìsíc Týden Týden Týden znakù, 2 obrázky Èlánek Týden Týdenní ing Databáze ètenáøù Jeden Týdenní ing Databáze ètenáøù Jeden Denní ing Vyžádaná notifikace Jeden 640 x 200, link 350 znakù, znakù, link nelze nelze nelze Ceny jsou uvedeny v Kè za za tisíc zobrazení (CPT), není-li uvedeno jinak. Všechny ceny jsou bez DPH 20%. HP je zkratkou pro úvodní stránku. Velikosti obrázkù jsou v pixelech. Stickfish, s. r. o. Pavlína Šimèáková Tel.: Fax: Best Online Media, s.r.o. Zuzana Paulinová Mobil: Tel.:

9 Leaderboard 750 x 100 px VIP 250 x 125 px PR èlánek Square 250 x 250 px Square 250 x 250 px Textbox 190 x 250 px Skyscraper 120 x 600 px Fullbanner 468 x 60 px

10 Skyscraper 120 x 600 px Leaderboard 750 x 100 px VIP 300 x 125 px Square 300 x 300 px Fullbanner 468 x 60 px Textbox + logo 300 x 40 px Textbox + logo 300 x 250 px

11 Leaderboard 750 x 100 px VIP 250 x 125 px Square 250 x 250 px Hypertext 250 x 40 px Skyscraper 120 x 600 px Textbox 250 x 250 px Fullbanner 468 x 60 px Textbox 250 x 250 px

Zobrazíme více než 200 tisíc stránek měsíčně 11 % 16 % 25 % Oslovíme více než 37 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně 9 % 8 % 10 % 44 % 21 % 21 % 19 %

Zobrazíme více než 200 tisíc stránek měsíčně 11 % 16 % 25 % Oslovíme více než 37 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně 9 % 8 % 10 % 44 % 21 % 21 % 19 % Portál zaměřený na poskytování aktuálních informací především z oblasti informačních technologií. Od roku 2006 se věnuje jak českému trhu a lokálním tématům, tak evropským a globálním trendům, které IT

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

Ceník inzerce na Motorkáři.cz. 14 let nejnavštěvovanější server o motorkách. www.motorkari.cz

Ceník inzerce na Motorkáři.cz. 14 let nejnavštěvovanější server o motorkách. www.motorkari.cz 2015 na Motorkáři.cz 14 let nejnavštěvovanější server o motorkách Návštěvnost Měsíčně náš web navštíví přes 700 000 reálných návštěvníků. Denní údaj návštěvnosti se v současné době pohybuje kolem 70 000

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická

Více

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz 2015 Obsah 1. 1.1 Představení portálu Proč spolupracovat právě se Senivia.cz 2. Reklamní balíčky 3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Více

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3 P ø e d m l u v a Pøedmluva vydavatele Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB Pøinášíme Vám první èíslo TechCON magazínu, èasopisu, který se bude vìnovat Vašemu projekènímu systému

Více

Vzdělání.CZ portál pomaturitního studia http://www.vzdelani.cz

Vzdělání.CZ portál pomaturitního studia http://www.vzdelani.cz Vzdělání.CZ portál pomaturitního studia http://www.vzdelani.cz INFORMACE PRO INZERENTY KVĚTEN 2004 Obsah Úvod - obsah, základní informace Statistické údaje - statistika návštěvnosti, profil návštěvníka

Více

Ceník online inzerce. Platný od 1. 4. 2015. Economia Premium Economia Audience Economia Video Economia Reach Private Marketplaces Ostatní produkty

Ceník online inzerce. Platný od 1. 4. 2015. Economia Premium Economia Audience Economia Video Economia Reach Private Marketplaces Ostatní produkty Ceník online inzerce Platný od 1. 4. 2015 Economia Premium Economia Audience Economia Video Economia Reach Private Marketplaces Ostatní produkty Platný od 1. 4. 2015 2 SALES KIT MINI IHNED.cz 795 097 RU,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

NABÍDKA SLUŽEB. předměty, jakékoli tiskoviny a další materiály

NABÍDKA SLUŽEB. předměty, jakékoli tiskoviny a další materiály NABÍDKA SLUŽEB Společnost media4free disponuje výkonným inzertním oddělením, sehranou redakcí a zkušenou produkcí. Zabýváme se výrobou časopisů, letáků a tiskovin, PR textů a další marketingovou a reklamní

Více

PROFIT profil týdeníku, rubriky

PROFIT profil týdeníku, rubriky MEDIAKIT 2010 platný od 1. 1. 2010 PROFIT profil týdeníku, rubriky PROFIT podnikatelský týdeník pro majitele menších a středních firem Podnikatelský týdeník PROFIT, týdeník pro majitele a jednatele firem,

Více

Ètvrtletník - Zima 2009. Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina. Web invoicing. Mobilní diagnostika v akci. Pojistná událost léta 2009

Ètvrtletník - Zima 2009. Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina. Web invoicing. Mobilní diagnostika v akci. Pojistná událost léta 2009 Ètvrtletník - Zima 2009 Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina Web invoicing Mobilní diagnostika v akci Pojistná událost léta 2009 Letní sezóna v Europ Assistance Pojištìní asistenèních služeb AutoHelp

Více

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Vladimír P. Polách Univerzita Palackého v Olomouci 2008 1 T E Č R 1. vydání Vladimír P. Polách, 2008 ISBN 978-80-244-2063-9 2 OBSAH 1 DTP, pre-press a ti jiní 5

Více

0.1 CHARAKTERISTIKA. Uživatelům je rovněž k dispozici vyhledávání prostřednictvím. klíčových slov ve fulltextu katalogu firem kategorií produktů

0.1 CHARAKTERISTIKA. Uživatelům je rovněž k dispozici vyhledávání prostřednictvím. klíčových slov ve fulltextu katalogu firem kategorií produktů 0.1 CHARAKTERISTIKA SVETVBEZPECI.CZ je v České republice historicky první internetový portál komplexně zaměřený na bezpečnost. Na jednom místě jsou tak širokému spektru uživatelů (jednotlivci, podnikatelé,

Více

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec o b s a h R E V U E 1 ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcGIS - nová rodina produktù firmy ESRI 3 Dr. David J. Maguire - øeditel oddìlení produktù, ESRI ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec Budoucnost GIS ve

Více

O NÁS WEBDESIGN PORADENSTVÍ

O NÁS WEBDESIGN PORADENSTVÍ PRODUKTY A SLUŽBY O NÁS ARTEMIS WEBDESIGN působí na trhu WEB řešení již od roku 2001. Nabízí komplexní služby z oblasti WEB prezentací a aplikací, provádí konzultace v oblasti webdesignu, aplikační architektury

Více

nejlepší zdroj informací o aftermarketu pierwsze źródło informacji

nejlepší zdroj informací o aftermarketu pierwsze źródło informacji nejlepší zdroj informací o aftermarketu pierwsze źródło informacji ZÁKLADNÍ INFORMACE MotoFocus.euje interaktivní informačně-analytický portál určený pro všechny z motoristické branže. MotoFocus.eu se

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Věda, technika, příroda, cestování a zajímavosti 4 100+1 zahraniční zajímavost Příroda

Věda, technika, příroda, cestování a zajímavosti 4 100+1 zahraniční zajímavost Příroda Radost z poznání Největší české vydavatelství populárně-naučných časopisů Extra Publishing, s. r. o. www.epublishing.cz 20 15 Mediainfo Věda, technika, příroda, cestování a zajímavosti 4 100+1 zahraniční

Více