IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IVOT SVATÉHO VÁCLAVA"

Transkript

1 ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA

2 Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední dny a ty, jak se domníváme, nastaly povstane bratr proti bratru svému a syn proti otci svému, a nepøáteli budou domácí jeho. Nebo lidé nebudou míti k sobì smilování, ale Bùh jim odplatí podle skutkù jejich. 1. Žil v Èechách kníže veliký slávou; jménem Vratislav, a žena jeho Drahomiø. I narodil se jim prvorozený syn, a když jej køtili, nazvali ho jménem Václav. Když pacholík povyrostl, bylo mu tøeba ujmout vlasy. I pozval kníže Vratislav jednoho biskupa s veškerým duchovenstvem a ten, když odzpívali mši v kostele svaté Marie, vzal pacholíka a postavil jej na stupeò pøed oltáøem, požehnal ho a øekl toto: Pane Ježíši Kriste, požehnej, toto pachole požehnáním, kterým jsi požehnal všechny své spravedlivé. I postøihla jej jiná knížata. Proto myslíme, že požehnáním toho biskupa a jeho zbožnými modlitbami poèal pacholík rùsti, chránìn jsa milostí boží. I dala jéj bába jeho Ludmila vyuèiti knihám slovanským podle návodu knìze, a osvojil si smysl jejich dobøe. Vratislav pak jej odeslal do Budèe. I poèal se pacholík uèiti knihám latinským a nauèil se jim dobøe. 2. V té dobì zemøel kníže Vratislav. I ustanovili Václava knížetem na stolci dìdièném a od té doby Boleslav poèal mu býti poddán. Byli však oba malí, matka pak jejich Drahomiø

3 upevnila zemi a spravovala svùj lid, až vychovala své syny a až Václav poèal spravovati svùj lid. Mìl pak ètyøi sestry; i provdali je do rùzných knížetství a vybavili je. I seslal Bùh takovou milost na knížete Václava, že poèal rozumìti knihám latinským jako dobrý biskup nebo knìz; a vzalli øecké knihy nebo slovanské, pøeèítal je zøetelnì bez chyby. Avšak nejen knihám rozumìl, nýbrž plnil víru, všem chudým dobøe èinil, bídné krmil a odíval podle uèení evangelia, nemocné sluhy živil, vdovám nedával ubližovat, všechny lidi, chudé i bohaté, miloval, kostely všechny okrášlil zlatem. Vìøil v Boha celým srdcem, všechno dobré konal v životì svém. 3. Zpychli pak mužové èeští a povstali proti sobì, nebo kníže jejich byl mlád. Bylo mu totiž osmnáct let, když zemøel jeho otec. A když dorostl a rozumu nabyl i bratr jeho, tehdy ïábel vešel do srdce zlých jeho rádcù, jako kdysi do zrádce Jidáše. Nebo jest psáno: Každý kdo povstává proti pánu svému, podobá se Jidáši. Ti tedy namluvili Václavovi pravice: Boleslav chce tì zabíti, dohodnuv se s matkou a se svými muži. Psi zlí, kteøí navedli Václava, aby vyhnal svou matku bez viny. Václav však, pochopiv, co je to bázeò boží, pamatoval na slova apoštola økoucího: Cti otce svého i matku svou a Milovati budeš bližního svého jako sebe samého a chtìje vyplniti všechnu spravedlnost boží, pøivedl nazpìt svou matku, velmi plakal a kál se, øka: Pane Bože, nepokládej mi toho za høích. Vzpomenul si též na slova proroka Davida: Høíchù mladosti mé a nevìdomosti mé nevzpomínej, Pane. Proto ctil svou matku, ona pak se radovala z víry svého syna a z milosti, kterou prokazoval chudým, jestliže nemocného nalezl, krmil, byl-li nìkde sirotek, nedával mu ubližovati; jestliže pocestným, dobøe èinil jak bylo øeèeno: Pocestným jsem byl, a pøijali jste mne; jestliže služebníky boží a domácí,

4 a jestliže všechny zajatce, jestliže nìkde strádající zimou nalezl, tu všechny odíval a krmil. Byl-li nìkterý knìz prodán a pøišel k nìmu, on hledìl jej vykoupit vším. Kostely pak zøídil po všech hradech velmi úspìšnì, shromáždiv. služebníky boží ze všech národù. Ustaviènì se konala služba Bohu po všechny dny jako u velikých národù pøièinìním dobrého a spravedlivého panovníka Václava. I vnukl mu Bùh do srdce, aby vystavìl chrám svatého Víta, mysle to dobøe. 4. Než Boleslav ïábel zasel zlobu do, srdce, i navedli jej na bratra jeho, aby nebyla spasena duše jeho na vìky. Pøišel pak den svatého Emrama, a svatý Václav jsa jemu zaslíben, veselil se v Bohu. Ti zlí ïáblové však tehdy pozvali Boleslava a konali ïábelskou poradu o Václavovi jako Židé o Kristu v prvních dobách. Ve všech hradech bývaly slavnosti posvìcení chrámù. Václav pak jezdíval po hradech. Jel na hrad Boleslavùv. V nedìli byla mše Kozmy a Damiana, a když vyslechl mši, chtìl Václav jeti domù do Prahy. Boleslav mu nedal, prosil plaètivou myslí, prosil a pravil: Kterak chceš odjeti? Mám zdravý nápoj. On tedy neodøekl bratru, nejel domù. A vsednuv na kùò, poèal hráti a veseliti se se svou družinou na.dvoøe Boleslavovì. Proto se domníváme, že mu povìdìli na dvoøe a øekli: Chce tì zabít Boleslav. I neuvìøil tomu, Bohu to poruèil. V touž noc sešli se spiklenci ve dvorci Hnìvysovì, a pozvali k sobì Boleslava a konali tu zlou ïábelskou poradu. Jako se Židé shromáždili k Pilátovi s úmyslem proti Kristu, tak i tito zlí psi, podobajíce se jím, radili se, jak zabít svého pána. I øekli: Pùjde na jitøní hodinky, tehdy si naò poèíháme. 5. Když nastalo ráno, zvonili na jitøní. Václav uslyšev zvon pravil: Sláva tobì, Pane, že ses mi dal dožíti tohoto jitra.

5 A vstav šel na jitøní. Boleslav jej dostihl v bránì. Václav se ohlédl a pravil: Veèer byls nám dobrým pánem. K Boleslavovu uchu se však pøiklonil ïábel a rozvrátil jeho srdce, že tasil meè a odvìtil: Tak ti chci být lepším. A udeøil jej meèem po hlavì. Václav se obrátil a øekl: Co tì to napadlo? A uchopiv ho srazil a padl nad ním a øekl: To ti Bùh, bratøe. Tuža pøispìchal a udeøil jej do ruky. Václav pustil bratra a bìžel ke chrámu. Tu dva ïáblové, Èsta a Tira, ubili jej ve vratech chrámových. Hnìvysa pak pøibìhl a probodl mu žebra meèem. I vypustil ducha svého, øka: V ruce tvé, Pane, odevzdávám ducha svého. V tom hradì zabili s ním jediného Mstinu, jiné muže napadli v Praze, jedny pobili a druzí se rozbìhli po zemích, dìti jejich pobili kvùli nìmu. A služebníky boží oloupili, vyhnali je z mìsta a ženy jejich provdali za jiné muže. A všecku ïábelskou žádost vykonali: zabili knížete svého. Tira pak øekl: Pojïme na paní, a najednou pøemùžeš bratra svého i matku svou. Boleslav øekl: Není, kam by se nám podìla, jen a dokonáme jiné vìci. Od Václava, kterého rozsekali, odešli, aniž ho pohøbili. 6. Knìz Krastej jej vzal a položil pøed chrámem a pøikryl tenkou plachetkou. Když matka uslyšela o zavraždìní svého syna, pøibìhla a hledala ho, a spatøivši jej padla na jeho srdce a plaèíc sbírala tìlesné údy svého syna. A když je sebrala, neodvážila se je odnésti k sobì domù, nýbrž v pøíbytku knìze jej omyli a oblékli a položili jej doprostøed chrámu. Matka jeho bojíc se smrti, utekla do Chorvatska, nebol je to strašné - aby ji z cizích rukou neutrpìla. Lidé vyslaní Boleslavem jí nezastihli. I zavolal knìze Pavla, aby vykonal modlitbu nad ním. Pochovali ctné tìlo jeho, Václava dobrého a spravedlivého pa-

6 novníka, ctitele Boha a milovníka Kristova, nebo mu sloužil s nábožností a bázní. Krev jeho nechtìla po tøi dni vsáknout do zemì. Tøetí den veèer, jak všichni vidìli, objevila se v chrámu nad ním. Tu divili se všichni, a máme nadìji v Boha, že pro pøímluvy a zbožnost dobrého Václava objeví se i ještì vìtší zázrak. Nebo utrpení jeho se vskutku vyrovnalo utrpení Kristovu a svatých muèedníkù. Vždy se loo radili o nìm jako Židé o Kristu, rozsekali ho a dítky kvùli nìmu pobili. V pravdì všechno množství lidí se velmi kálo a plakalo pro nìho. Byl pak zabit kníže Václav roku 6337, druhé indikce, sluneèního kruhu tøetího, 28. den mìsíce záøí. A Bùh a udìlí pokoj jeho duši na místì vìèného pokoje, se všemi vyvolenými, pro nìj bez viny zabitými, kde všichni spravedliví odpoèívají ve svìtle života tvého, Pane. 7. Bùh však nenechal svých vyvolených na pospas potupì nevìøících, ale navštívil milostí svou a pohnul i zatvrzelé srdce ku pokání a poznání svých høíchù. Boleslav, rozpomenuv se pøed Pánem Bohem, jak veliký høích spáchal, a pomodliv se k Bohu a všem svatým, poslal služebníky své a pøenesl tìlo bratra svého Václava z hradu Boleslavova do slavného hradu Prahy, øka: Zhøešil jsem, a høích svùj a nepravostí své poznávám. I uložili jej v chrámì svatého Víta po pravé stranì oltáøe dvanácti apoštolù, kdež sám byl øekl: Vystavím chrám tento. Byl pak pøenesen kníže Václav v 3. den mìsíce bøezna. Bùh dejž pokoj jeho duši v lùnì Abrahamovì, Izákovì a Jakubovì, kde všichni spravedliví odpoèívají, oèekávajíce vzkøíšení Pána našeho Ježíše Krista, jemuž sláva na vìky, amen.

Nebo tvé jest království, moc i sláva. Knìz: Blahosloven Bùh náš

Nebo tvé jest království, moc i sláva. Knìz: Blahosloven Bùh náš Uprostøed chrámu stojí pokrytý stolek a na nìm nádoba s vodou. Knìz oblékne epitrachil (a felon, bude-li èíst evangelium), dr í v ruce ctihodný køí (s vonnými bylinami); pøed ním jde diakon s kadidelnicí

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza,

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza, Èíslo 5/XVI kvìten 2009 Proti dobrovolnému daru Maj - miesi¹c Maryi Maj - dla wielu najpiêkniejszy wizerunkiem Najœwiêtszej Maryi i czcili poleona Bonaparte. Pius VII nabo eñmiesi¹c roku - to w Koœciele

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst jak lidu roste. BALADA PAŠIJOVÁ Byla rada kol božího trùnu svolána, by Satan mìl svou vùli. Slétli andìlé se z nebes konèin,

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského )

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) Jidášovo evangelium ( Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) ÚVOD (podle něm. překladu B. Sieberta do češtiny přeložil: Mgr. Jan Kozák, http://sweb.cz/gnostica) Tajná slova zjevení, která pravil

Více

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři إن السلام ھو خیر یتخطى أي حاجز لا نھ خیر للبشریة باسرھا Mír je dobrem, co překonává všechny překážky, protože je dobrem celého lidstva (papež František, 1. 9. 2013) SOBOTA, 7. ZÁŘÍ 2013 Den postu a modlitby

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

TOMÁŠOVO EVANGELIUM. Gnosis9.net Internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání URL článku: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001

TOMÁŠOVO EVANGELIUM. Gnosis9.net Internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání URL článku: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001 TOMÁŠOVO EVANGELIUM Tomášovo evangelium je součástí souboru gnostických spisů objevených v egyptském Nag Hammádí v roce 1945 (NHC II/2). Nejnovější výzkumy posunují vznik evangelia stále hlouběji do minulosti,

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

Metodický list Modul: Literatura: Staré biblické příběhy

Metodický list Modul: Literatura: Staré biblické příběhy Metodický list Modul: Literatura: Staré biblické příběhy Projekt je připraven na základě rozšiřující látky českého jazyka a literatury s cílem podpořit všeobecný literárně-kulturní přehled. V rámci společenskovědního

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ

POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat úctu Hospodinu. POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Hospodin miluje svůj lid, který ho však nectí tak, jak by měl. Božím řešením je 1. a 2. Kristův příchod. A. ÚVOD

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU

Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU MUŽOVÉ A ŽENY! Pøívrženci! SK Slávie, hrdého mistra ligy!! AC Sparty, železného teamu rudých! SK Vikorie Žižkov, oøíšku letenských leadrù! AFK Bohemians, štiky ligy! Èechie

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

Nešpory. výročí posvěcení kostela

Nešpory. výročí posvěcení kostela Nešpory výročí posvěcení kostela Úvodní slovo V starokřesťanských obcích patřila denní modlitba církve spolu s křtem, eucharistií a dalšími svátostmi k společnému slavení velikonočního tajemství. Proto

Více