Dle prezenční listiny je přítonmo 8 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dle prezenční listiny je přítonmo 8 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné."

Transkript

1 ZÁPIS ě.~5/2011 z veřejného zasedání zastnpitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Silvie Dušková, Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové Martin Ambros, Roman Drápal, Ing. Josef Dvořák, Josef Vodička, Mgr. David Hampel, Ph.D., Ing. Bc. Zdeněk Šmarda Omluven: Marek Fukan Dle prezenční listiny je přítonmo 8 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice zahájil v 18:00 hodin starosta obce pan Martin Ambros, který jednání řídil. Sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, informace o jeho konání a návrh programu byly v termínu zveřejněny na úřední desce tak, jak to ukládá ~ 93 odst. 1 zákona o obcích. Materiály pro dnešní jednání zastupitelstva obce obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou domů. Dále starosta obce konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z minulého jednání byl ověřovateli Ing. Josefem Dvořákem a Mgr. Davidem Hampelem, Ph.D., řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné písemné námitky. Považuje se tedy za schválený. Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Silvii Duškovou. Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Silvii Duškovou. Hlasování: Pro = 6 hlasů proti = O hlasů zdržel = 2 hlasy (Josef Vodička a Silvie Dušková) Zasedání řídil starosta obce pan Martin Ambros. Zapsala pracovnice OÚ Tetčice Jana Vontrobová. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh programu zasedání. Navržený wogram zasedání 1. Informace starosty, místostarostky a předsedů výborů 2. Sokol Žádost o příspěvek na rekonstrukci parket 3. Smlouva o právu odpovídající věcnému břemeni SB-4709-l4l Tetčice, kabel. vedení NN, p. Haška, nap. č. PK 1535/l, PK 541/3 v k. Ď. Tetčice 1

2 4. Smlouva o právu odpovídající věcnému břemeni Tetčice, Rosická, kabel«vedení NN, 2RD na p. č. KN 706/2 v k. ú. Tetčice 5. Smlouva o zajištění správy a údržby přestupní uzel 6. Zánik Občanského sdružení vlastníků a uživatelů mysliveckého zařízení v Tetčicích 7. Rybářská bašta 8. Zastupovaní ve Svazku VaK Ivančice. 9. Mateřská škola 10. Silniční průtah smlouva Silniční projekt, s.r.o. 11. Zástavba Neslovická 12. Pronájmy zahrad Tyršova ulice p. č. KN 799 díl e) a p. č. KN 797 díl a) v k. ú. Tetčice 13. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení 14. Návrhy členů zastupitelstva 15. Diskuse Hlasování: pro = 8 hlasů proti = O zdržel = O Usnesení bylo schváleno Projednání pro ~ramu Ad 1) Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů Předseda dotačního výboru informoval: Dne se sešel dotační výbor. Předseda dotačního výboru Mgr. David Hampel, Ph.D. uvedl, že se podařilo získat dotaci na rekonstrukci Svatého Jana Nepomuckého a že se dotační výbor na svém jednání zabýval možnými dotacemi na MŠ, komunikace, sochy, tetčický potok atd. Dotační výbor se především zaměřil se na financování chodníků. Starosta informoval: Byla dokončena práce na přestupním uzlu. V současné době je stavba převzata a odstraňují se nedodělky a stavba není zkolaudována. Dále starosta uvedl, že do obce přijede dopravní inspektor óhledně problému, které se vyskytl v souvislosti s umí~tění radaru. Pan Josef Vodička poskytl informaci o plnění rozpočtu a stavu bankovního účtu obce k a finančních závazcích obce. Ad 2) Sokol Žádost o příspěvek na rekonstrukci parket Starosta informoval: byla doručena žádost výboru TJ Sokol o příspěvek na rekon strukci parket v sokolovně. Citoval znění žádosti. Také uvedl, že k žádosti byly doloženy přílohy: Revize parket a Dobrozdání pana Svejdy. Starosta poznamenal, že sokolovna není v majetku obce, požadovaný příspěvkem by vlastně obec investovala do cizího majetku. Paní Koumalová Zdenka uvedla, že vjiných obcích přispívají na sportovní činnost TJ Sokola. Mgr. David Hampel, Ph.D. uvedl, že obec každým rokem přispívá TJ Sokolu Tetčice ,- Kč nájmem, Kč ve službách. Také poznamenal, že Ceská obec sokolská dostává ne malé státaí dotace, Bohužel do jednot se dostanou malé částky, ale není to chyba obce a TJ 2

3 Sokol Tetčice by si měl sám žádat o vyšší přtspěvky svou střešní organizaci. Peníze by se dle něj měl TJ Sokol snažit získávati zjiných zdrojů. Mgr. David Hampel Ph.D. dále uvedl že, je nutno rozlišit přiměřený příspěvek na činnost a investici do majetku. V zájmu obce nemůže být zhodnocení majetku jiných subjektů než vlastních a proto nedoporučuje příspěvek schválit. Dále Mgr. David Hampel Ph.D. navrhl, aby bylo TJ Sokolu Tetčice na tuto opravu poskytnuta půjčka ve výši ,- Kč. Půjčka by neměla pevně stanovený splátkový kalendář. Měla by termín, do kterého musí být splacena. Půjčka by byla v termínu splatnosti bezúročná. Součástí smlouvy by bylo předkupní právo na koupi sokolovny. Nesplacenou část by bylo možno za počíst vůči kupní ceně. Návrh zdůvodnil, že obec tímto způsobem podpoří TJ Sokol Tetčice a bude také spravovat zodpovědně svoje finance. Paní Zdenka Koumalová uvedla, že je velký problém získat finanční příspěvek ze Sokolské župy a také poznamenala, že částka poskytovaná ročně obcí TJ Sokolu Tetčice ve službách nebývá vyčerpána. Ještě uvedla, že pravděpodobně výbor TJ Sokola půjčku neschválí. Starosta uvedl, že iv roce 1999 byla obcí TJ Sokolu poskytnuta také půjčka. Ing. Bc. Zdeněk Šmarda poznamenal, kdyby objekt přešel pod obec, bez problému by mohla obec spravovat tuto nemovitost. Pan Luděk Krejčí namítl, že je zbytečné objekt převádět na obec, protože je vlastně v rukou tetčických občanů. Ing. Josef Dvořák doplnil, i přesto že nemá bližší informace, si myslí, že pokud obec dotuje sport, kulturu, vždy záleží, jakou formou to dělá. Paní Zdenka Koumalová na dotaz bag. Josefa Dvořáka, zda existuje nějaký doklad o vrácení půjčky z roku 1999, uvedla, že tato půjčka byla obcí TJ Sokolu prominuta. Mgr. David Hampel, Ph.D. uvedl, že se záměrem prominutí půjčky nebyl návrh na tuto půjčku předložen. Místostarostka obce uvedla, že v případě poskytnutí příspěvku lze přesunout určitou finanční částku v rozpočtu z oddílu Ostatní záležitosti kultury do oddílu Ostatní tělovýchovná činnost. Ing. Josef Dvořák ještě uvedl, že se dá jistě právně zajistit, aby nedošlo k situaci, kdy se vlastník sokolovny rozhodne k prodeji sokolovny, a obec přijde vlastně o všechny peníze, které investovala do objektu. Paní Zdenka Koumalová navrhla, že v případě uzavření nové smlouvy mezi obcí a TJ Sokolem Tetčice by mohla smlouva obsahovat dodatek, v kterém by bylo uvedeno, že obec by mohla získat případně předkupní právo a investice vložené obcí by se započetly do případné kupní ceny. Ing. Josef Dvořák uvedl, že se mu forma půjčky jeví jako jediná, kterou by si obec zajistila své peníze. Starosta na závěr diskuse o příspěvku navrhl zřídit komisi ze zástupců obce a zástupců TJ Sokola pro smluvení formy smlouvy mezi obcí a TJ Sokol. Žádný jiný dotaz, podstatné připomínky a informace nebyly vzneseny. Zastupitelstvo schvaluje vytvoření čtyřčlenné komise za účelem sjednání dohody mezi obcí a TJ Sokol Tetčice ve složení za obec Martin Ambros a Mgr. David Hampel, Ph.D. Hlasování: Pro = 8 Proti = O Zdržel se = O 3

4 a Ad 3) Smlouva o právu odpovídající věcnému břemeni SB Tetčice, kabel. Vedení Nit, p. Haška, na p. č. PK 153 5/1, PK 541/3 v k. ú. Tetčice Starosta informoval: Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením zastupitelstva obce 7/2009 ze dne Navrhl smlouvu o právu odpovídající věcnému břemeni mezi obcí a firmou E-ON schválit.. Ing. Josef Dvořák navrhl, aby byla v budoucích smlouvách navýšená úhrada za práva věcných břemen. Dotazy, připomínky ani další informace nebyly vzneseny. Zastupitelé schvalují smlouvu: Smlouva o právu odpovídající věcnému břemeni SB Tetčice, kabel. Vedení NN, p. Haška, nap. č. PK 1535/1, PK 541/3 v k. ú. Tetčice pověřuje starosty k podpisu této smlouvy Hlasování: Pro = 7 Proti = O Zdržel se = 1 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda) Ad 4) Smlouva o právu odpovídající věcnému břemeni Tetčice, Rosická, kabel. vedení Nit, 2RD na p.č. KN 706/2 v k. ú. Tetčice Starosta informoval: Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením zastupitelstva obce 1/2009 ze dne (dle smlouvy E. ON /001/2011-ZN). Navrhl smlouvu o právu odpovídající věcnému břemeni mezi obcí a firmou E-ON schválit. Dotazy, připomínky ani další informace nebyly vzneseny. Usnesení Zastupitelé schvalují smlouvu: Smlouva o právu odpovídající věcnému břemeni SB Tetčice, kabel. Vedení NN, p. Haška, na p. č. PK 1535/1, PK 541/3 v k. ú. Tetčice pověřují starosty k podpisu této smlouvy.. Hlasování: Pro = 7 Proti = O Zdržel se = 1 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda) Ad 5) Smlouva o zajištění správy a údržby přestupní uzel Starosta informoval, že na základě jednání na kontrolních dnech k přestupnímu uzlu vyplynulo, že SUS předpokládá, že obec bude udržovat tento objekt na své náklady. Starosta ještě uvedl, že předmětem smlouvy je, mimo jiné, i příprava převodu vlastnického práva k objektu po pěti letech od jeho dokončení. Dotazy, připomínky ani informace nebyly vzneseny. 4

5 Zastupitelé schvalují smlouvu: Smlouva o zajištění správy a údržby přestupní uzel v předložené podobě a pověřují starosty k podpisu smlouvy. Hlasování: Pro = O Proti = 8 Zdržel se = O Usnesení nebylo schváleno. Ad 6) Zánik Občanského sdružení vlastníků a uživatelů mysliveckého zařízení v Tetčicích Starosta uvedl, že obec se zúčastnila řízení za přítomnosti stavebního odboru z Rosic, kde se řešilo podezření z černé stavby nacházející se na pozemku. Závěr z tohoto šetření by měl být znám během následujících dnů. Obec by měla, coby předchozí vlastník, stavebnímu odboru MěU Rosice doložit dokumenty dokazující jakým způsobem vznikl plot. Mgr. David Hampel, Ph.D. uvedl, že podklady k tomuto bodu jednání obdrželi zastupitelé bohužel až v den konání zastupitelstva a neměl čas si je prostudovat, rád by tak učinil a uza vřel tento bod až příště. Místostarostka poznamenala, že materiály nejsou dokompletovány. Je domluvena s panem Krupicou, ze stavebního odboru MěU Rosice, že chybějící kopie dokumentů budou obci pře dány. Pan Josef Vodička uvedl, že pozemek se nachází v ochranném pásmu ropovodu. Ing, Josef Dvořák doplnil, že obec musí dbát na to, aby trasa věcného břemene (braní vody ze studny s právem uložení inženýrských sítí) nekolidovala se stavbami realizovanými až po prodeji pozemku a po vzniku břemene. Ing. Pavel Vybíral uvedl, mimo jiné, že původní vůle zastupitelstva byla taková, že studna měla zůstat ve vlastnictví obce. Dle smlouvy, uvedl, tomu tak není. Obec má právo pouze odebírat vodu, dodal, a doporučil smlouvu nechat posoudit právníkem. Starosta navrhl, aby se jednání o tomto bodu odložilo na příští zasedání a smlouva byla před ložena k posouzení právníkovi. Žádný jiný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce Tetčice pověřuje starostu obcě Tetčice k předložení obci dostupných informací týkající se tohoto bodu právníkovi, s tím že informace zjednání s právníkem budou předloženy zastupitelstvu obce na některém z příštích zasedání zastupitelstva obce Tetčice. Hlasování: Pro = 7 Proti = O Zdržel se = l(josef Vodička) Ad 7) Rybářská bašta Starosta uvedl: Smírčí výbor se několikrát sešel, aby naleznul možnou cestu k dohodě se současným nájemcem, výsledek jev zápisech smírčího výboru. Dovoluji si nyní požádat pana Šmardu, aby nás krátce informoval o průběhu jednání a výsledcích. Ing. Bc. Zdeněk Šmarda uvedl, že se sešel se zástupcem nájemkyně Pavlem Brůžou. Snažili se najít společně smírčí cestu, mimo jiné z důvodu že smlouva nekoresponduje se záměrem, 5

6 který by!~ vyvěšený. Dále Ing. Bc Šmarda uvedl, že zásadní problém je, že smlouva obsahuje text, že Rybářská bašta je pronajata jako restaurace, v záměru však bylo uvedeno, že se jedná o budovu. Z této špatné formulace vzešly následné problémy. Nájemce požaduje náhrady, z důvodu, že nemohl provozovat budovu po dobu tří let jako restauraci. Z toho důvodu nájemce neplatil nájem. Minulé zastupitelstvo přislíbilo, že dluh na nájemném bude započten s investicemi, které nájemkyřtě provedla. Tento příslib nebyl minulým starostou zlegälizován. Ing. Bc. Šmarda dále uvedl, že se snažili tyto smluvní podmínky doplnit do smluvního vztahu Nájemkyně byla požádána, aby doložila doklady, dokazující investice, které vložila do objektu ve výši ,- Kč. Do dnešního dne však nebyly podklady dodány. Nelze se proto vyjádřit, zdaje požadovaná částka oprávněná či není v této výši. Ing. Bc. Šmarda dále uvedl, že smlouva neobsahuje příslib nájemkyně, že z větší části bude investice do Rybářské bašty investovat sama. Ing. Bc. Šmarda dodal, že na vyplacení částky ,- Kč, pokud nebude řádně zdokladována, se smírčí výbor s nájemkyní neshodl. Smírčí výbor se s nájemkyní shodli pouze vjednom bodě, a to o době pronájmu: je pouze 10 roků. K požadavku nájemkyně, aby obec uhradila nájemkyni ušlé zisky za dobu uzavření objektu, smírčí výbor navrhuje vzhledem k tomu, že Rybářská bašta nikdy neměla být pronajata jako restaurace, aby se ušlý zisk nepočítal, a myslí si, že z toho důvodu měl být řádně placen nájem. Smírčí výbor doporučuje zastupitelstvu, aby celou agendu předalo právní kanceláři, která by zvážila, zda tento smluvní vztah vypovědět, či uznat případné nároky nájemkyně. V případě soudního přiznání nároku nájemkyně, doporučuje smírčí výbor následně tuto částku požadovat po bývalém starostovi, z důvodu jeho pochybení. Starosta doplnil: Vzhledem k tomu, že v dřívější době již se k celé otázce vyjadřovalo více právníků, nemyslím, že je moudré odkládat řešení na další dobu. O dalším osudu smlouvy bychom měli rozhodnout dnes, případně další rozhodování nepodmiňovat projednáváním dalšího zastupitelstva. Je evidentní, že požadavky obce i nájemníků jsou rozdílné. Odpověd nost za uzavření iukončení smlouvy má výhradně starosta. Ing. Bc. Zdeněk Smarda ještě doplnil, že záměr na pronájem Rybářské bašty byl řádně zve řejněn, ale jen na vlastní budovu nikoliv na přilehlé pozemky. Ve smlouvě je však uveden pozemek, na kterém t udova leží i přesto že záměr na tento pozemek nebyl před podpisem smlouvy zveřejněn. Bývalé zastupitelstvo se snažilo to napravit a záměr na pronájem pozem ků zveřejnilo následně. Na pronájem těchto pozemků nevznikla však žádná písenmá smlouva ani dodatek o pronájmu těchto pozemků. Ing. Bc. Zdeněk Smarda navrhl získat právní názor na tento smluvní vztah. Žádný jiný dotaz, podstatné připomínky ani informace nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce Tetčice doporučuje starostovi obce Tetčice, aby zahájil jednání s právníkem, jehož výsledkem by mělo být narovnání smluvního vztahu a případně vytvoření nové smlouvy mezi Obcí Tetčice a nájemkyní paní Lenkou Brůžovou. Hlasování Pro = 6 Proti = 2 (Roman Drápal, Ing. Josef Dvořák) Zdržel se = O 6

7 Ad 8 ) Zastupovaní ve Svazku VaK Ivančice Starosta informoval: Na záldadě jednání Kontrolní a revizní komise svazku VaK Ivančice, jsme se usnesli, že není soulad pravomocí zastupujících starostů jednotlivých obcí k platným stanovám svazku. Poněkud nešťastné znění bodu 9.1 o pověření k zastupování vytváří možnost vice vysvětlení. Dle vysvětlení, bod stanov řeší situaci, kdy v případě že starosta. nemůže z nějakých důvodů obec zastupovat, je zvolena jiná pověřená osoba. Bohužel, v bodu je psáno, tak jak je psáno a KRK tedy navrhuje aby pověření dodali všichni, tedy i starostové. Tímto tedy navrhuji pověřit starostu obce pro zastupování ve Svazku vodovodů s kanalizací Ivančice. Žádný jiný dotaz, připomínky, informace nebyly vzneseny. Zastupitelé pověřují starostu obce pro zastupování ve Svazku VaK Ivančice. Hlasování: Pro = 7 Proti = O Zdržel se = I (Martin Ambros) Ad 9) Mateřská škola Starosta informoval: Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi vyjádření z Povodí Moravy, které stanoví podmínky výstavby mateřské školky, kdy můžeme stavbu MS umístit na místě neak tivního záplavového území za splnění podmínky výšky základů. V podstatě podlaha může být dokonce o pár centimetrů níž, než je v současné budově. Prezentoval dvě možnosti umístění stavby. Je upřednostněna varianta při, které bude zachováno stávající prostorné hřiště. V budoucnu může být využívána budova i kjiným účelům. Ing. Josef Dvořák doplnil, že obec musí získat bez problému vodoprávní souhlas. Starosta navrhl umístění stavby MS dle varianty č. 1, dispozice č. 1 (školka v místě dřevěné chatky u spojky ulic Tyršova a Hybešova) Žádný jiný dotaz, ani připomínky nebyly vzneseny. Zastupitele schvalují umístění stavby nové mateřské školy ve variantě č. 1, dispozice č. 1. Hlasování: Pro = 8 Proti = O Zdržel se = O Ad 10) Silniční průtah smlouva Silniční projekt, s.r.o. Starosta informoval: Předložený návrh smlouvy respektuje seznam objektů v námi dříve uzavřené smlouvě se Správou a údržbou silnic. Projekt potřebujeme pro uzemní řízení pro stavby chodníků a řešení dotačních možností. Navrhuji proto smlouvu schválit v předložené podobě, aby smlouva byla v souladu s plány obce. Mgr. David Hampel, Ph.D. poznamenal, že pro získání dotace je nutno dodržet určité parame try při stavbě chodníků. Je důležité, aby tyto podmínky byly uvedeny ve smlouvě. 7

8 t a Ing. Josef Dvořák uvedl, že ve smlouvě jsou uvedeny projekty na druhou stavbu, které již obec vlastní ze smlouvy: SUS bylo řečeno, že nám tyto projekty věnuje. Vyslovil obavy, aby nebyly projekty hrazeny dvakrát. Ing. Josef Dvořák ještě upozornil na různé nesrovnalosti ve smlouvě. Žádný jiný dotaz, ani připomínky nebyly vzneseny. ~ Zastupitelstvo schvaluje projednání smlouvy: zasedáni zastupitelstva. Smlouva Silniční projekt s.r.o. až na příštím Hlasování: Pro = 8 Proti = O Zdržel se = 0 V hod. starosta upozornil, že dle platného jednacího řádu by mělo být zasedání zastupitelstva obce ukončena, navrhl však, aby se dále pokračovalo vjednání. Zastupitelstvo schvaluje projednání bodů č. 11 a bod č. 12. Hlasování:Pro = 6 Zdržel se = 0 Proti = 2 (Ing. Josef Dvořák, Mgr. David Hampel Ph.D.) Ad 11) Zástavba Neslovická Ing. Josef Dvořák uvedl, že zastupitelstvo obce Tetěice pravděpodobně nikdy výslovně neschválilo změnu územního plánu č. 3, z tohoto důvodu Změna územního plánu č. 3, ač na ní stojí různé rozhodnutí, možná není platná. V březnu 2008 zastupitelstvo pouze upravilo text návrhu změny. Ing. Josef Dvořák dále uvedl, že bude nejvhodnější zajít na stavební odbor MěU Rosice a zjistit, jaká je situace a zda je změna účinná. Před tímto vyjádřením stavebního úřaduje předčasné jednat o úzenmí studii. Ing. Pavel Vybíral uvedl, že zastupitelstvo musí zahájit úkony, aby tato změna územního plánu č. 3 měla právní moc. Žádný jiný dotaz, ani připomínky nebyly vzneseny. Zastupitelé pověřují starostu, v součinnosti se stavebním výborem obce Tetčice, ke zjištění situace na stavebním odboru MěÚ Rosice ohledně platnosti Změny územního planu č. 3 obce Tetčice, a s výsledkem bude seznámeno zastupitelstvo na dalším zasedání. Hlasování; Pro = 8 Proti = O Zdržel se = O 8

9 Ad 12) Pronájmy zahrad Tyršova ulice p. ě. KN 799 díl e) a p. č. KN 797 dít a) v k. ú. Tetčice Místostarostka uvedla: Záměr o pronájmu pozemků byl vyvěšen dne a sňat Na tento záměr se přihlásili dva zájemci. Každý na jeden pozemek. Na pronájem po zemku č. KN 797 díl a) reagoval pan Pantlík, nabízí částku za roční pronájem 1500,- Kč na pronájem pozemku p. č. KN 799 dí] e) reagoval pan Kusenda nabízí Částku 3000,-KČ, s tím že na vlastní náklady je ochoten obnovit studnu, a zavést elektřinu na pozemek. Mgr. David Hampel Ph.D. poznamenal, že ve smlouvě o pronájmu musí být mimo jiné i uve deno kdo bude vlastník studny, přípojky elektřiny. Žádný jiný dotaz, ani připomínky nebyly vzneseny. Zastupitelé souhlasí s pronájmem pozemku p. Č. KN 797 díl a) panu Petru Pantlíkovi, s odkládací podmínkou podpisu nové nájemní smlouvy. Hlasování: Pro 7 Proti O Zdržel se 1(Ing. Bc. Zdeněk Šmarda) Zastupitelé souhlasí s pronájmem pozemku p. Č. KN 799 díl e) panu Miroslavu Kusendovi s odkládací podmínkou podpisu nové nájemní smlouvy. Hlasování: Pro 6 Proti O Zdržel se 2(Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, Mgr. David Hampel, Ph.D. Na závěr starosta poděkoval všem zastupitelum obce a občanum Tetčic a ukončil zasedání. Konec zasedání v 20:40 hod. Přílohu tohoto zápisu tvoří: - projednávané materiály dle programu zasedání, - zvukový áznam jedn starosta obce in místostarostka Ing. Soňa Stossová, Ph.D. ověřovatel Josef Vodi a ověřovatel Silvie Dušková

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 10/201 5 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 15. 03. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitejstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitejstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitejstvo obce Tetčice Zápis Č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 21. 7. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetěice, konaného dne 26. 01. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 28. 06. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Dále starostka uvedla, že zápis z minulého jednání byl ověřovateli řádně ověřen.

Dále starostka uvedla, že zápis z minulého jednání byl ověřovateli řádně ověřen. ZÁPIS č.912014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 30. 9. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D. a Silvie

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

Zápis. Bohuslavice. 1) Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Jana Jančí a Miroslava Pluháčka.

Zápis. Bohuslavice. 1) Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu zastupitele Jana Jančí a Miroslava Pluháčka. Zápis z 3. řádného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice konaného dne 26.2.2015 v 18:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Bohuslavice Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice svolal starosta Roman

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 11. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec rflči Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec rflči Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec rflči Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 812016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 11. 10. 2016, ad 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 24.11.2010 ve 20.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dosavadní starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnili se

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka. ZÁ P IS Č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce TetČice, které se konalo v úterý dne 8. 7. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.06/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hodin, ukončeno

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 18.9. 2012, od 17:00 hodin, v hospodě na Hlubokém Dole přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi Zahájení

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:00 hodin Přítomni:

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne ve společenské místnosti Sokolovny Svitávka

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne ve společenské místnosti Sokolovny Svitávka Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 20. 1. 2014 ve společenské místnosti Sokolovny Svitávka Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 7.11.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 7. 11. 2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.04/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/201 6 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 23. 02. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 9 / 2016 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 9 / 2016 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 9 / 2016 ze dne 9. 11. 2016 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 9. 11. 2016 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 22.12.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 7. 9. 2016 v 17 hodin v zasedací

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více