Dle prezenční listiny je přítonmo 8 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dle prezenční listiny je přítonmo 8 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné."

Transkript

1 ZÁPIS ě.~5/2011 z veřejného zasedání zastnpitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Silvie Dušková, Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové Martin Ambros, Roman Drápal, Ing. Josef Dvořák, Josef Vodička, Mgr. David Hampel, Ph.D., Ing. Bc. Zdeněk Šmarda Omluven: Marek Fukan Dle prezenční listiny je přítonmo 8 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice zahájil v 18:00 hodin starosta obce pan Martin Ambros, který jednání řídil. Sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, informace o jeho konání a návrh programu byly v termínu zveřejněny na úřední desce tak, jak to ukládá ~ 93 odst. 1 zákona o obcích. Materiály pro dnešní jednání zastupitelstva obce obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou domů. Dále starosta obce konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z minulého jednání byl ověřovateli Ing. Josefem Dvořákem a Mgr. Davidem Hampelem, Ph.D., řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné písemné námitky. Považuje se tedy za schválený. Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Silvii Duškovou. Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Silvii Duškovou. Hlasování: Pro = 6 hlasů proti = O hlasů zdržel = 2 hlasy (Josef Vodička a Silvie Dušková) Zasedání řídil starosta obce pan Martin Ambros. Zapsala pracovnice OÚ Tetčice Jana Vontrobová. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh programu zasedání. Navržený wogram zasedání 1. Informace starosty, místostarostky a předsedů výborů 2. Sokol Žádost o příspěvek na rekonstrukci parket 3. Smlouva o právu odpovídající věcnému břemeni SB-4709-l4l Tetčice, kabel. vedení NN, p. Haška, nap. č. PK 1535/l, PK 541/3 v k. Ď. Tetčice 1

2 4. Smlouva o právu odpovídající věcnému břemeni Tetčice, Rosická, kabel«vedení NN, 2RD na p. č. KN 706/2 v k. ú. Tetčice 5. Smlouva o zajištění správy a údržby přestupní uzel 6. Zánik Občanského sdružení vlastníků a uživatelů mysliveckého zařízení v Tetčicích 7. Rybářská bašta 8. Zastupovaní ve Svazku VaK Ivančice. 9. Mateřská škola 10. Silniční průtah smlouva Silniční projekt, s.r.o. 11. Zástavba Neslovická 12. Pronájmy zahrad Tyršova ulice p. č. KN 799 díl e) a p. č. KN 797 díl a) v k. ú. Tetčice 13. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení 14. Návrhy členů zastupitelstva 15. Diskuse Hlasování: pro = 8 hlasů proti = O zdržel = O Usnesení bylo schváleno Projednání pro ~ramu Ad 1) Informace starosty, místostarosty a předsedů výborů Předseda dotačního výboru informoval: Dne se sešel dotační výbor. Předseda dotačního výboru Mgr. David Hampel, Ph.D. uvedl, že se podařilo získat dotaci na rekonstrukci Svatého Jana Nepomuckého a že se dotační výbor na svém jednání zabýval možnými dotacemi na MŠ, komunikace, sochy, tetčický potok atd. Dotační výbor se především zaměřil se na financování chodníků. Starosta informoval: Byla dokončena práce na přestupním uzlu. V současné době je stavba převzata a odstraňují se nedodělky a stavba není zkolaudována. Dále starosta uvedl, že do obce přijede dopravní inspektor óhledně problému, které se vyskytl v souvislosti s umí~tění radaru. Pan Josef Vodička poskytl informaci o plnění rozpočtu a stavu bankovního účtu obce k a finančních závazcích obce. Ad 2) Sokol Žádost o příspěvek na rekonstrukci parket Starosta informoval: byla doručena žádost výboru TJ Sokol o příspěvek na rekon strukci parket v sokolovně. Citoval znění žádosti. Také uvedl, že k žádosti byly doloženy přílohy: Revize parket a Dobrozdání pana Svejdy. Starosta poznamenal, že sokolovna není v majetku obce, požadovaný příspěvkem by vlastně obec investovala do cizího majetku. Paní Koumalová Zdenka uvedla, že vjiných obcích přispívají na sportovní činnost TJ Sokola. Mgr. David Hampel, Ph.D. uvedl, že obec každým rokem přispívá TJ Sokolu Tetčice ,- Kč nájmem, Kč ve službách. Také poznamenal, že Ceská obec sokolská dostává ne malé státaí dotace, Bohužel do jednot se dostanou malé částky, ale není to chyba obce a TJ 2

3 Sokol Tetčice by si měl sám žádat o vyšší přtspěvky svou střešní organizaci. Peníze by se dle něj měl TJ Sokol snažit získávati zjiných zdrojů. Mgr. David Hampel Ph.D. dále uvedl že, je nutno rozlišit přiměřený příspěvek na činnost a investici do majetku. V zájmu obce nemůže být zhodnocení majetku jiných subjektů než vlastních a proto nedoporučuje příspěvek schválit. Dále Mgr. David Hampel Ph.D. navrhl, aby bylo TJ Sokolu Tetčice na tuto opravu poskytnuta půjčka ve výši ,- Kč. Půjčka by neměla pevně stanovený splátkový kalendář. Měla by termín, do kterého musí být splacena. Půjčka by byla v termínu splatnosti bezúročná. Součástí smlouvy by bylo předkupní právo na koupi sokolovny. Nesplacenou část by bylo možno za počíst vůči kupní ceně. Návrh zdůvodnil, že obec tímto způsobem podpoří TJ Sokol Tetčice a bude také spravovat zodpovědně svoje finance. Paní Zdenka Koumalová uvedla, že je velký problém získat finanční příspěvek ze Sokolské župy a také poznamenala, že částka poskytovaná ročně obcí TJ Sokolu Tetčice ve službách nebývá vyčerpána. Ještě uvedla, že pravděpodobně výbor TJ Sokola půjčku neschválí. Starosta uvedl, že iv roce 1999 byla obcí TJ Sokolu poskytnuta také půjčka. Ing. Bc. Zdeněk Šmarda poznamenal, kdyby objekt přešel pod obec, bez problému by mohla obec spravovat tuto nemovitost. Pan Luděk Krejčí namítl, že je zbytečné objekt převádět na obec, protože je vlastně v rukou tetčických občanů. Ing. Josef Dvořák doplnil, i přesto že nemá bližší informace, si myslí, že pokud obec dotuje sport, kulturu, vždy záleží, jakou formou to dělá. Paní Zdenka Koumalová na dotaz bag. Josefa Dvořáka, zda existuje nějaký doklad o vrácení půjčky z roku 1999, uvedla, že tato půjčka byla obcí TJ Sokolu prominuta. Mgr. David Hampel, Ph.D. uvedl, že se záměrem prominutí půjčky nebyl návrh na tuto půjčku předložen. Místostarostka obce uvedla, že v případě poskytnutí příspěvku lze přesunout určitou finanční částku v rozpočtu z oddílu Ostatní záležitosti kultury do oddílu Ostatní tělovýchovná činnost. Ing. Josef Dvořák ještě uvedl, že se dá jistě právně zajistit, aby nedošlo k situaci, kdy se vlastník sokolovny rozhodne k prodeji sokolovny, a obec přijde vlastně o všechny peníze, které investovala do objektu. Paní Zdenka Koumalová navrhla, že v případě uzavření nové smlouvy mezi obcí a TJ Sokolem Tetčice by mohla smlouva obsahovat dodatek, v kterém by bylo uvedeno, že obec by mohla získat případně předkupní právo a investice vložené obcí by se započetly do případné kupní ceny. Ing. Josef Dvořák uvedl, že se mu forma půjčky jeví jako jediná, kterou by si obec zajistila své peníze. Starosta na závěr diskuse o příspěvku navrhl zřídit komisi ze zástupců obce a zástupců TJ Sokola pro smluvení formy smlouvy mezi obcí a TJ Sokol. Žádný jiný dotaz, podstatné připomínky a informace nebyly vzneseny. Zastupitelstvo schvaluje vytvoření čtyřčlenné komise za účelem sjednání dohody mezi obcí a TJ Sokol Tetčice ve složení za obec Martin Ambros a Mgr. David Hampel, Ph.D. Hlasování: Pro = 8 Proti = O Zdržel se = O 3

4 a Ad 3) Smlouva o právu odpovídající věcnému břemeni SB Tetčice, kabel. Vedení Nit, p. Haška, na p. č. PK 153 5/1, PK 541/3 v k. ú. Tetčice Starosta informoval: Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením zastupitelstva obce 7/2009 ze dne Navrhl smlouvu o právu odpovídající věcnému břemeni mezi obcí a firmou E-ON schválit.. Ing. Josef Dvořák navrhl, aby byla v budoucích smlouvách navýšená úhrada za práva věcných břemen. Dotazy, připomínky ani další informace nebyly vzneseny. Zastupitelé schvalují smlouvu: Smlouva o právu odpovídající věcnému břemeni SB Tetčice, kabel. Vedení NN, p. Haška, nap. č. PK 1535/1, PK 541/3 v k. ú. Tetčice pověřuje starosty k podpisu této smlouvy Hlasování: Pro = 7 Proti = O Zdržel se = 1 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda) Ad 4) Smlouva o právu odpovídající věcnému břemeni Tetčice, Rosická, kabel. vedení Nit, 2RD na p.č. KN 706/2 v k. ú. Tetčice Starosta informoval: Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením zastupitelstva obce 1/2009 ze dne (dle smlouvy E. ON /001/2011-ZN). Navrhl smlouvu o právu odpovídající věcnému břemeni mezi obcí a firmou E-ON schválit. Dotazy, připomínky ani další informace nebyly vzneseny. Usnesení Zastupitelé schvalují smlouvu: Smlouva o právu odpovídající věcnému břemeni SB Tetčice, kabel. Vedení NN, p. Haška, na p. č. PK 1535/1, PK 541/3 v k. ú. Tetčice pověřují starosty k podpisu této smlouvy.. Hlasování: Pro = 7 Proti = O Zdržel se = 1 (Ing. Bc. Zdeněk Šmarda) Ad 5) Smlouva o zajištění správy a údržby přestupní uzel Starosta informoval, že na základě jednání na kontrolních dnech k přestupnímu uzlu vyplynulo, že SUS předpokládá, že obec bude udržovat tento objekt na své náklady. Starosta ještě uvedl, že předmětem smlouvy je, mimo jiné, i příprava převodu vlastnického práva k objektu po pěti letech od jeho dokončení. Dotazy, připomínky ani informace nebyly vzneseny. 4

5 Zastupitelé schvalují smlouvu: Smlouva o zajištění správy a údržby přestupní uzel v předložené podobě a pověřují starosty k podpisu smlouvy. Hlasování: Pro = O Proti = 8 Zdržel se = O Usnesení nebylo schváleno. Ad 6) Zánik Občanského sdružení vlastníků a uživatelů mysliveckého zařízení v Tetčicích Starosta uvedl, že obec se zúčastnila řízení za přítomnosti stavebního odboru z Rosic, kde se řešilo podezření z černé stavby nacházející se na pozemku. Závěr z tohoto šetření by měl být znám během následujících dnů. Obec by měla, coby předchozí vlastník, stavebnímu odboru MěU Rosice doložit dokumenty dokazující jakým způsobem vznikl plot. Mgr. David Hampel, Ph.D. uvedl, že podklady k tomuto bodu jednání obdrželi zastupitelé bohužel až v den konání zastupitelstva a neměl čas si je prostudovat, rád by tak učinil a uza vřel tento bod až příště. Místostarostka poznamenala, že materiály nejsou dokompletovány. Je domluvena s panem Krupicou, ze stavebního odboru MěU Rosice, že chybějící kopie dokumentů budou obci pře dány. Pan Josef Vodička uvedl, že pozemek se nachází v ochranném pásmu ropovodu. Ing, Josef Dvořák doplnil, že obec musí dbát na to, aby trasa věcného břemene (braní vody ze studny s právem uložení inženýrských sítí) nekolidovala se stavbami realizovanými až po prodeji pozemku a po vzniku břemene. Ing. Pavel Vybíral uvedl, mimo jiné, že původní vůle zastupitelstva byla taková, že studna měla zůstat ve vlastnictví obce. Dle smlouvy, uvedl, tomu tak není. Obec má právo pouze odebírat vodu, dodal, a doporučil smlouvu nechat posoudit právníkem. Starosta navrhl, aby se jednání o tomto bodu odložilo na příští zasedání a smlouva byla před ložena k posouzení právníkovi. Žádný jiný dotaz, připomínky ani informace nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce Tetčice pověřuje starostu obcě Tetčice k předložení obci dostupných informací týkající se tohoto bodu právníkovi, s tím že informace zjednání s právníkem budou předloženy zastupitelstvu obce na některém z příštích zasedání zastupitelstva obce Tetčice. Hlasování: Pro = 7 Proti = O Zdržel se = l(josef Vodička) Ad 7) Rybářská bašta Starosta uvedl: Smírčí výbor se několikrát sešel, aby naleznul možnou cestu k dohodě se současným nájemcem, výsledek jev zápisech smírčího výboru. Dovoluji si nyní požádat pana Šmardu, aby nás krátce informoval o průběhu jednání a výsledcích. Ing. Bc. Zdeněk Šmarda uvedl, že se sešel se zástupcem nájemkyně Pavlem Brůžou. Snažili se najít společně smírčí cestu, mimo jiné z důvodu že smlouva nekoresponduje se záměrem, 5

6 který by!~ vyvěšený. Dále Ing. Bc Šmarda uvedl, že zásadní problém je, že smlouva obsahuje text, že Rybářská bašta je pronajata jako restaurace, v záměru však bylo uvedeno, že se jedná o budovu. Z této špatné formulace vzešly následné problémy. Nájemce požaduje náhrady, z důvodu, že nemohl provozovat budovu po dobu tří let jako restauraci. Z toho důvodu nájemce neplatil nájem. Minulé zastupitelstvo přislíbilo, že dluh na nájemném bude započten s investicemi, které nájemkyřtě provedla. Tento příslib nebyl minulým starostou zlegälizován. Ing. Bc. Šmarda dále uvedl, že se snažili tyto smluvní podmínky doplnit do smluvního vztahu Nájemkyně byla požádána, aby doložila doklady, dokazující investice, které vložila do objektu ve výši ,- Kč. Do dnešního dne však nebyly podklady dodány. Nelze se proto vyjádřit, zdaje požadovaná částka oprávněná či není v této výši. Ing. Bc. Šmarda dále uvedl, že smlouva neobsahuje příslib nájemkyně, že z větší části bude investice do Rybářské bašty investovat sama. Ing. Bc. Šmarda dodal, že na vyplacení částky ,- Kč, pokud nebude řádně zdokladována, se smírčí výbor s nájemkyní neshodl. Smírčí výbor se s nájemkyní shodli pouze vjednom bodě, a to o době pronájmu: je pouze 10 roků. K požadavku nájemkyně, aby obec uhradila nájemkyni ušlé zisky za dobu uzavření objektu, smírčí výbor navrhuje vzhledem k tomu, že Rybářská bašta nikdy neměla být pronajata jako restaurace, aby se ušlý zisk nepočítal, a myslí si, že z toho důvodu měl být řádně placen nájem. Smírčí výbor doporučuje zastupitelstvu, aby celou agendu předalo právní kanceláři, která by zvážila, zda tento smluvní vztah vypovědět, či uznat případné nároky nájemkyně. V případě soudního přiznání nároku nájemkyně, doporučuje smírčí výbor následně tuto částku požadovat po bývalém starostovi, z důvodu jeho pochybení. Starosta doplnil: Vzhledem k tomu, že v dřívější době již se k celé otázce vyjadřovalo více právníků, nemyslím, že je moudré odkládat řešení na další dobu. O dalším osudu smlouvy bychom měli rozhodnout dnes, případně další rozhodování nepodmiňovat projednáváním dalšího zastupitelstva. Je evidentní, že požadavky obce i nájemníků jsou rozdílné. Odpověd nost za uzavření iukončení smlouvy má výhradně starosta. Ing. Bc. Zdeněk Smarda ještě doplnil, že záměr na pronájem Rybářské bašty byl řádně zve řejněn, ale jen na vlastní budovu nikoliv na přilehlé pozemky. Ve smlouvě je však uveden pozemek, na kterém t udova leží i přesto že záměr na tento pozemek nebyl před podpisem smlouvy zveřejněn. Bývalé zastupitelstvo se snažilo to napravit a záměr na pronájem pozem ků zveřejnilo následně. Na pronájem těchto pozemků nevznikla však žádná písenmá smlouva ani dodatek o pronájmu těchto pozemků. Ing. Bc. Zdeněk Smarda navrhl získat právní názor na tento smluvní vztah. Žádný jiný dotaz, podstatné připomínky ani informace nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce Tetčice doporučuje starostovi obce Tetčice, aby zahájil jednání s právníkem, jehož výsledkem by mělo být narovnání smluvního vztahu a případně vytvoření nové smlouvy mezi Obcí Tetčice a nájemkyní paní Lenkou Brůžovou. Hlasování Pro = 6 Proti = 2 (Roman Drápal, Ing. Josef Dvořák) Zdržel se = O 6

7 Ad 8 ) Zastupovaní ve Svazku VaK Ivančice Starosta informoval: Na záldadě jednání Kontrolní a revizní komise svazku VaK Ivančice, jsme se usnesli, že není soulad pravomocí zastupujících starostů jednotlivých obcí k platným stanovám svazku. Poněkud nešťastné znění bodu 9.1 o pověření k zastupování vytváří možnost vice vysvětlení. Dle vysvětlení, bod stanov řeší situaci, kdy v případě že starosta. nemůže z nějakých důvodů obec zastupovat, je zvolena jiná pověřená osoba. Bohužel, v bodu je psáno, tak jak je psáno a KRK tedy navrhuje aby pověření dodali všichni, tedy i starostové. Tímto tedy navrhuji pověřit starostu obce pro zastupování ve Svazku vodovodů s kanalizací Ivančice. Žádný jiný dotaz, připomínky, informace nebyly vzneseny. Zastupitelé pověřují starostu obce pro zastupování ve Svazku VaK Ivančice. Hlasování: Pro = 7 Proti = O Zdržel se = I (Martin Ambros) Ad 9) Mateřská škola Starosta informoval: Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi vyjádření z Povodí Moravy, které stanoví podmínky výstavby mateřské školky, kdy můžeme stavbu MS umístit na místě neak tivního záplavového území za splnění podmínky výšky základů. V podstatě podlaha může být dokonce o pár centimetrů níž, než je v současné budově. Prezentoval dvě možnosti umístění stavby. Je upřednostněna varianta při, které bude zachováno stávající prostorné hřiště. V budoucnu může být využívána budova i kjiným účelům. Ing. Josef Dvořák doplnil, že obec musí získat bez problému vodoprávní souhlas. Starosta navrhl umístění stavby MS dle varianty č. 1, dispozice č. 1 (školka v místě dřevěné chatky u spojky ulic Tyršova a Hybešova) Žádný jiný dotaz, ani připomínky nebyly vzneseny. Zastupitele schvalují umístění stavby nové mateřské školy ve variantě č. 1, dispozice č. 1. Hlasování: Pro = 8 Proti = O Zdržel se = O Ad 10) Silniční průtah smlouva Silniční projekt, s.r.o. Starosta informoval: Předložený návrh smlouvy respektuje seznam objektů v námi dříve uzavřené smlouvě se Správou a údržbou silnic. Projekt potřebujeme pro uzemní řízení pro stavby chodníků a řešení dotačních možností. Navrhuji proto smlouvu schválit v předložené podobě, aby smlouva byla v souladu s plány obce. Mgr. David Hampel, Ph.D. poznamenal, že pro získání dotace je nutno dodržet určité parame try při stavbě chodníků. Je důležité, aby tyto podmínky byly uvedeny ve smlouvě. 7

8 t a Ing. Josef Dvořák uvedl, že ve smlouvě jsou uvedeny projekty na druhou stavbu, které již obec vlastní ze smlouvy: SUS bylo řečeno, že nám tyto projekty věnuje. Vyslovil obavy, aby nebyly projekty hrazeny dvakrát. Ing. Josef Dvořák ještě upozornil na různé nesrovnalosti ve smlouvě. Žádný jiný dotaz, ani připomínky nebyly vzneseny. ~ Zastupitelstvo schvaluje projednání smlouvy: zasedáni zastupitelstva. Smlouva Silniční projekt s.r.o. až na příštím Hlasování: Pro = 8 Proti = O Zdržel se = 0 V hod. starosta upozornil, že dle platného jednacího řádu by mělo být zasedání zastupitelstva obce ukončena, navrhl však, aby se dále pokračovalo vjednání. Zastupitelstvo schvaluje projednání bodů č. 11 a bod č. 12. Hlasování:Pro = 6 Zdržel se = 0 Proti = 2 (Ing. Josef Dvořák, Mgr. David Hampel Ph.D.) Ad 11) Zástavba Neslovická Ing. Josef Dvořák uvedl, že zastupitelstvo obce Tetěice pravděpodobně nikdy výslovně neschválilo změnu územního plánu č. 3, z tohoto důvodu Změna územního plánu č. 3, ač na ní stojí různé rozhodnutí, možná není platná. V březnu 2008 zastupitelstvo pouze upravilo text návrhu změny. Ing. Josef Dvořák dále uvedl, že bude nejvhodnější zajít na stavební odbor MěU Rosice a zjistit, jaká je situace a zda je změna účinná. Před tímto vyjádřením stavebního úřaduje předčasné jednat o úzenmí studii. Ing. Pavel Vybíral uvedl, že zastupitelstvo musí zahájit úkony, aby tato změna územního plánu č. 3 měla právní moc. Žádný jiný dotaz, ani připomínky nebyly vzneseny. Zastupitelé pověřují starostu, v součinnosti se stavebním výborem obce Tetčice, ke zjištění situace na stavebním odboru MěÚ Rosice ohledně platnosti Změny územního planu č. 3 obce Tetčice, a s výsledkem bude seznámeno zastupitelstvo na dalším zasedání. Hlasování; Pro = 8 Proti = O Zdržel se = O 8

9 Ad 12) Pronájmy zahrad Tyršova ulice p. ě. KN 799 díl e) a p. č. KN 797 dít a) v k. ú. Tetčice Místostarostka uvedla: Záměr o pronájmu pozemků byl vyvěšen dne a sňat Na tento záměr se přihlásili dva zájemci. Každý na jeden pozemek. Na pronájem po zemku č. KN 797 díl a) reagoval pan Pantlík, nabízí částku za roční pronájem 1500,- Kč na pronájem pozemku p. č. KN 799 dí] e) reagoval pan Kusenda nabízí Částku 3000,-KČ, s tím že na vlastní náklady je ochoten obnovit studnu, a zavést elektřinu na pozemek. Mgr. David Hampel Ph.D. poznamenal, že ve smlouvě o pronájmu musí být mimo jiné i uve deno kdo bude vlastník studny, přípojky elektřiny. Žádný jiný dotaz, ani připomínky nebyly vzneseny. Zastupitelé souhlasí s pronájmem pozemku p. Č. KN 797 díl a) panu Petru Pantlíkovi, s odkládací podmínkou podpisu nové nájemní smlouvy. Hlasování: Pro 7 Proti O Zdržel se 1(Ing. Bc. Zdeněk Šmarda) Zastupitelé souhlasí s pronájmem pozemku p. Č. KN 799 díl e) panu Miroslavu Kusendovi s odkládací podmínkou podpisu nové nájemní smlouvy. Hlasování: Pro 6 Proti O Zdržel se 2(Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, Mgr. David Hampel, Ph.D. Na závěr starosta poděkoval všem zastupitelum obce a občanum Tetčic a ukončil zasedání. Konec zasedání v 20:40 hod. Přílohu tohoto zápisu tvoří: - projednávané materiály dle programu zasedání, - zvukový áznam jedn starosta obce in místostarostka Ing. Soňa Stossová, Ph.D. ověřovatel Josef Vodi a ověřovatel Silvie Dušková

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka. ZÁ P IS Č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce TetČice, které se konalo v úterý dne 8. 7. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20)

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20) Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2013 Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 21 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: MUDr. Bouchal, Mgr. Tlačil 34. zasedání

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluveni: mgr. Tlačil Osmnácté zasedání

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Městský obvod Ostrava-Jih zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Schůze se konala: v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava-Jih

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Zapisovatel: Jitka Trávníčková Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 11.2.2015 v 18. 00 hod. v kulturním domě sále U zahrádkářů Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více