Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu."

Transkript

1 Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice v hod. a všechny přivítal. Bod č. 1:Technický bod Starosta konstatoval, že informace o zasedání byla zveřejněna na úřední desce a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, je tedy usnášeníschopné. Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Zapisovatelkou byla jmenována Miroslava Fousková, místostarostka. Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. Dále podal návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Pavel Polák ml. a Jan Podsklan, kteří vyslovili s návrhem souhlas. ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice Pavla Poláka ml. a Jana Podsklana. Dále starosta přednesl návrh programu zasedání rozšířený o 2 body: Pořízení nového územního plánu obce Plenkovice, které bude projednáno pod bodem č. 14 a Oprava výše odměn zastupitelů obce, která bude projednána pod bodem č. 15, bod Různé posunut pod bod 16 a bod Diskuse a náměty občanů pod bod 17. Rozšířený program zasedání zastupitelstva: 1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápis schválení programu zasedání zastupitelstva obce) 2. Kontrola plnění úkolů z usnesení z 1. řádného zasedání ZO 3. Smlouva o dílo Alpine stavební společnost CZ 4. Rozpočtové provizórium 5. Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8 6. Inventarizace majetku 7. Obecně závazné vyhlášky 8. Dodatek ke kupní smlouvě 9. Výpověď smlouvy www stránek, uzavření nové smlouvy 10. Žádost o odkoupení pozemku 11. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření měs Směrnice 13. Odepsání pohledávek 14. Žádost o nový územní plán obce Plenkovice 15. Oprava výše odměn u zastupitelů obce 16. Různé 17. Diskuse a náměty občanů

2 Usnesení č. 1/10/Z2 : ZO schvaluje rozšířený program zasedání zastupitelstva. Hlasování č.1: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 2 : Zasedání zastupitelstva dne bylo ustavující a nevyplynuly z něho žádné úkoly. Bod č. 3 : Starosta seznámil členy zastupitelstva se zněním smlouvy o dílo s firmou ALPINE stavební spol. CZ, která prováděla v obci opravy místních komunikací a chodníků a úpravu parkovacích ploch. Usnesení č.2/10/z2: ZO schvaluje podpis smlouvy s firmou ALPINE stavební spol. CZ. Hlasování č. 2: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 4 : Starosta seznámil zastupitele obce i občany s informací, že obec ještě nemá zpracován rozpočet na rok 2011, a proto bude na začátku roku 2011 hospodařit podle rozpočtového provizória, které se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria na rok 2011 (viz příloha: návrh pravidel rozpočtového provizória). Bod č. 5 : Starosta seznámil zastupitele obce a občany s rozpočtovými opatřeními č. 6,7,8, které se týkají např. přijetí dotace na opravu komunikací z rozpočtu JMK, příjmu z prodeje bývalé MŠ viz předložené návrhy. Usnesení č. 3/10/Z2: ZO schvaluje hospodaření obce od do schválení rozpočtu podle rozpočtového provizória, které se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria na rok 2011 (viz příloha: návrh pravidel rozpočtového provizória) a schvaluje rozpočtové opatření č. 6,7 a 8 dle přiložených návrhů. Hlasování č. 3: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 6 : Starosta jmenoval hlavní inventarizační komisi pro fyzickou inventarizaci majetku (předseda: Polák Pavel st., členové: Holcmann Petr, Klempa Bohumír) a dílčí komisi pro dokladovou inventarizaci (předseda: Šefčík Václav, členové: Polák Pavel ml., Podsklan Jan) a ustanovil likvidační komisi: (předseda: Šefčík Václav, členové Polák Pavel st., Fousková Miroslava). Datum provedení inventarizace veškerého majetku, závazků a pohledávek obce Plenkovice ke dni bude upřesněn příkazem starosty. Usnesení č. 4/10/Z2: ZO schvaluje provedení inventarizace veškerého majetku, závazků a pohledávek obce Plenkovice ke dni výše uvedenými komisemi. Hlasování č. 4: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 7 : Starosta seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dále s Obecně závaznou vyhláškou obce Plenkovice č. 2/2010 o místním poplatku ze psů a s Obecně závaznou vyhláškou obce Plenkovice č. 3/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Plenkovice. Obecně závazné vyhlášky č. 1, 2 a 3 budou vyvěšeny na elektronické i fyzické úřední desce.

3 Usnesení č. 5/10/Z2: ZO schvaluje výše uvedené vyhlášky s platností od Hlasování č. 5: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 8 : Starosta seznámil přítomné s Dodatkem ke kupní smlouvě ze dne (prodej MŠ manž. Kubiasovým). Jedná se o rozdělení kupní ceny ,- Kč pro potřeby rozúčtování na částku Kč za budovu čp. 98, objekt občanské vybavenosti včetně pozemku p.č. st. 109 zastavěná plocha a nádvoří, částku Kč za pozemek p.č. 251/3 zahrada a částku Kč určenou k úhradě daně z převodu nemovitosti. Usnesení č. 6/10/Z2: ZO schvaluje Dodatek ke kupní smlouvě v předloženém znění. Hlasování č 6: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 9 : Starosta seznámil přítomné s výpovědí smlouvy www stránek od dodavatele pana Zdeňka Hujňáka, H-ELECTRONIC a plánovaným uzavřením nové smlouvy s firmou GOLDEN ORANGE v příštím roce. Usnesení č. 7/10/Z2: ZO schvaluje ukončení staré smlouvy na www stránky od dodavatele pana Zdeňka Hujňáka, H-ELECTRONIC k datu a uzavření nové smlouvy s firmou GOLDEN ORANGE v příštím roce (viz. návrhy smluv na kompletní webovou prezentaci od a správu webových stránek od ). Hlasování č. 7: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 10 : Starosta přednesl žádost pana Holcmanna Lukáše na odkoupení části pozemku p. č. 1279/1 u č.p. 99 (předzahrádka). Prodej pozemku se nedoporučuje z důvodu možnosti provádění inženýrských sítí na tomto pozemku v budoucnosti. Zastupitelstvo obce postupuje v těchto případech jednotně a tyto pozemky neprodává, ale bezúplatně pronajímá vlastníkovi přilehlé nemovitosti. Po zveřejnění záměru obce o prodeji části pozemku by se mohlo stát, že se přihlásí více zájemců a původní žadatel o odkoupení by nemusel tento pozemek získat do svého vlastnictví. Usnesení č. 8/10/Z2: ZO prodej části pozemku p.č. 1279/1 panu Lukáši Holcmannovi neschválilo z výše uvedených důvodů. Hlasování č. 8: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 11 : Z důvodu změny funkce starosty po volbách podala účetní obce návrh na pověření starosty Ing. Aloise Vybírala k provádění rozpočtových opatření za měsíc listopad a prosinec Usnesení č. 9/10/Z2: Zastupitelstvo obce Plenkovice pověřuje starostu pana Ing. Aloise Vybírala k provádění rozpočtových opatření za měsíc listopad a prosinec Provedená rozpočtová opatření budou předložena na nejbližším zasedání zastupitelstva obce ke schválení. Hlasování č. 9: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 12 : Zastupitelstvu byly předloženy tyto směrnice: Směrnice časového rozlišení, Vnitřní směrnice o podrozvaze, Vnitřní směrnice opravné položky k pohledávkám a Vnitřní směrnice o účetnictví.

4 Usnesení č. 10/10/Z2: ZO schvaluje Směrnice časového rozlišení, Vnitřní směrnice o podrozvaze, Vnitřní směrnice opravné položky k pohledávkám a Vnitřní směrnice o účetnictví platné od roku Hlasování č. 10: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 13 : Účetní obce podala návrh k odepsání pohledávky za poplatek z odpadu. Jedná se o poplatek z odpadu u domů, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu, ale vlastník dům pronajímá občanům, kteří mají trvalý pobyt hlášen na jiném čísle popisném v obci Plenkovice a řádně za svou osobu tento poplatek platí. Usnesení č. 11/10/Z2: ZO schvaluje odepsání pohledávky ve výši 840,- Kč. Hlasování č. 11: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 14 : Starosta obce seznámil přítomné s potřebou pořízení nového Územního plánu pro obec Plenkovice dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Obce, které měly schválený územní plán před účinností tohoto zákona, musí pořídit do konce r nový územní plán. Na pořízení nového územního plánu může být poskytnuta dotace z rozpočtu JMK až do výše 50%. Potřeba nového územního plánu vyplynula i z žádosti občanů. Usnesení č. 12/10/Z2: ZO schvaluje pořízení nového Územního plánu obce Plenkovice dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Hlasování č. 12: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 15 : Jelikož na ustavujícím zasedání zastupitelstva došlo k chybnému výpočtu odměn v návrhu usnesení č. 14/10/Z1, bude opravena měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce na výši 230 Kč a za výkon funkce předsedy výboru nebo komise na výši 530 Kč. Usnesení č. 13/10/Z2: ZO schvaluje opravu měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce na výši 230 Kč, za výkon funkce předsedy výboru nebo komise na výši 530 Kč. Hlasování č. 13: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Bod č. 16: Dále starosta seznámil přítomné: - probíhají přípravné práce na vydání Vánočního zpravodaje, spolupráce s Pavlem Šimečkem a Martinou Vybíralovou - připomenul přítomným Besedu s důchodci a novou akci Plenkovických žen Zahájení adventu a postavení vánočního stromu za hojné účasti dětí a občanů - hovořil o snaze získat dotace na kanalizaci II. etapa - seznámil přítomné, že obec bude po roční odmlce pořádat ples společně s hasiči - seznámil přítomné s finanční situací obce, o potřebě šetřit a o uskutečněném prodeji budovy bývalé MŠ za ,- Kč - o zkušebním provozu vysílače nad obcí T-mobile, od března i Vodafone

5 Bod č. 17: V rámci diskuse paní Poppová navrhla, aby zastupitelé za obec navštívili nebo poslali pozdrav našim občanům, kteří jsou v domovech důchodců. Pánové Jiří Řeřucha a MiloslavKrál hovořili ve vztahu k územnímu plánu obce o možnosti výstavby nových rodinných domů v lokalitě za obchodem a u silnice směrem na Přímětice. Starosta ukončil po projednání všech bodů programu 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice v hod. Zapsala: Fousková Miroslava Ověřovatelé zápisu: Pavel Polák ml. Jan Podsklan Ing. Alois Vybíral, starosta

6 Příloha č. 1 Prezenční listina zasedání ZO ze dne starosta: Ing. Alois Vybíral... místostarostka: Miroslava Fousková... členové ZO: Petr Holcmann... Jan Podsklan... Pavel Polák st.. Pavel Polák ml.. Václav Šefčík.. V Plenkovicích

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek,

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek, Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013 Přítomni: Nepřítomni: starosta - Josef Hloužek, členové - Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová, od 18:40 Ing. arch. Zuzana

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více