Obchodní podmínky (platné od ) 1. Smluvní vztah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah"

Transkript

1 Obchodní podmínky (platné od ) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel ), a společností Simple Step, s. r. o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , IČ: , se sídlem Jeseniova 1151/55, Praha 3 Žižkov, PSČ: (dále jen zhotovitel ) Předmětem smluvního vztahu je jazyková korektura textu, kterou se rozumí pravopisná, gramatická a stylistická úprava zaslaného textu v českém jazyce, popř. další jazykové, editační a textové služby uvedené na internetových stránkách zhotovitele: (dále jen zakázka ) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem (dále jen smlouva ). Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 2. Všeobecná ujednání 2.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku ve sjednané době a dohodnutým způsobem objednateli předat a rovněž tak splnit další podmínky sjednané ve smlouvě Objednatel se svým bezvýhradným souhlasem s nabídkou zpracovanou na základě objednávky zavazuje vyhotovenou zakázku převzít a zaplatit zhotoviteli konečnou cenu zakázky dle článku těchto obchodních podmínek. 3. Objednávka 3.1. Objednávkou se rozumí písemná žádost o provedení jazykové korektury textu zaslaná zhotoviteli zejména prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách zhotovitele (dále jen objednávkový formulář ) nebo na ovou adresu (dále jen objednávka ). 3.2 Součástí objednávky je popis požadovaných služeb, kontaktní a fakturační údaje, dále pak podle zvolené služby texty určené ke korektuře nebo jiné pracovní materiály. Po dohodě je

2 možno dodat materiály poštou nebo osobně. Objednatel je povinen v objednávce uvádět své osobní údaje správně a pravdivě Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech ujednání a dokumentů spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že se všemi materiály, které mu objednatel předloží, bude nakládat jako s přísně důvěrnými Objednávkou objednatel potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami Po obdržení objednávky zhotovitel neprodleně objednateli potvrdí doručení objednávky na ovou adresu objednatele uvedenou v objednávce Po obdržení objednávky zhotovitel zašle na ovou adresu objednatele nabídku, v níž uvede informace o ceně zakázky, termínu dodání zakázky a dalších podmínkách zpracování zakázky (dále jen nabídka ) V případě, že objednatel nabídku zhotovitele akceptuje, informuje o tom zhotovitele na ovou adresu (dále jen závazná objednávka ). Závaznou objednávkou vyjadřuje objednatel souhlas s konečnou cenou a termínem dodání zakázky Na základě závazné objednávky vzniká smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, a to i bez uzavření písemné smlouvy Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 4. Platba a dodání 4.1. Cena zakázky se odvíjí od počtu normostran opravovaného textu. Normostranou se podle 24 odst. 2 vyhlášky č. 77/1993 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer. Cena zakázky je smluvní a vychází z ceníku zveřejněného na internetových stránkách zhotovitele a platného ke dni doručení objednávky. Všechny ceny uvedené v ceníku jsou v Kč a bez DPH. Konečná cena zakázky bude objednateli vykalkulována a zaslána v nabídce zhotovitele. Dle rozsahu zakázky je zhotovitel oprávněn požadovat zálohu až do výše předpokládané ceny zakázky.

3 4.2. Zhotovitel je oprávněn poskytnout objednateli individuální slevu či jiné zvýhodnění, a to zcela dle svého uvážení. Veškeré poskytnuté slevy musí být mezi objednatelem a zhotovitelem dojednány písemně či prostřednictvím u Zakázka bude objednateli dodána elektronicky na ovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Termín dodání zakázky je vzájemným ujednáním objednatele a zhotovitele Vyhotovená zakázka bude zaslána objednateli způsobem uvedeným v článku 4.3. a v dohodnutém termínu. Objednatel vyhotovenou zakázku zkontroluje a potvrdí zhotoviteli její přijetí. V případě, že tuto svoji povinnost objednatel nesplní ani poté, co je k tomu vyzván, má se za to, že objednatel zakázku řádně a včas obdržel 24 hodin po odeslání způsobem uvedeným v článku 4.3. těchto obchodních podmínek Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné doručit způsobem uvedeným v článku 4.3. těchto obchodních podmínek, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky. Objednatel bude na tuto okolnost předem upozorněn a zároveň s ním bude dohodnut způsob hrazení tohoto náhradního způsobu doručení Odmítne-li objednatel bez závažného oboustranně uznaného důvodu řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku převzít, považuje se tato zakázka za splněnou a objednateli vzniká povinnost uhradit cenu zakázky Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) při vyhotovení zakázky a zaslat ji objednateli spolu s vyhotovenou zakázkou. Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedeném na tomto dokladu (zpravidla 10 dnů od vystavení faktury). Při prodlení s placením uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení Cenu zakázky a případné náklady spojené s dodáním zakázky dle smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně na účet zhotovitele č /2010, vedený u společnosti Fio banka, a. s. (dále jen účet zhotovitele ). Závazek objednatele uhradit cenu zakázky je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 5. Reklamace 5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925 občanského zákoníku) Zhotovitel odpovídá objednateli, že vyhotovená zakázka při převzetí nemá vady. Vyhotovená zakázka má vady, pokud nebyla vyhotovena v souladu s uzavřenou smlouvou.

4 5.3. Reklamaci je nutno uplatnit písemně na ovou adresu V reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Objednatel vady v dokumentu podtrhne či jinak vyznačí Pokud zhotovitel uzná reklamaci ze strany objednatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě korekturu daného textu. V případě uznání reklamace zakázky má objednatel nárok na slevu z ceny zakázky Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co zjistí vady zakázky specifikované v článku 5.2., nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí vyhotovené zakázky. 6. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody 6.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se po uzavření smluvního vztahu vyskytnou na její straně takové překážky bránící splnění závazku, které nelze odstranit Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemně Pokud odstoupí od smlouvy objednatel, je povinen uhradit poměrnou část sjednané ceny za již zhotovenou část zakázky, kterou zhotovitel objednateli obratem poskytne, případně i cenu za celou zakázku, pokud je již zcela zhotovena Uzavírá-li objednatel smlouvu jako spotřebitel, má objednatel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, tj. od okamžiku odeslání závazné objednávky Jestliže objednatel výslovně souhlasil s plněním zakázky před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy uvedené v bodě 6.4. těchto obchodních podmínek a a) jestliže zhotovitel již započal s jejím plněním, je objednatel v případě odstoupení od smlouvy povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny zakázky, a to za část zakázky zhotovenou do okamžiku odstoupení od smlouvy; nebo b) jestliže zhotovitel již zakázku dokončil, nemá objednatel právo na odstoupení od smlouvy Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne případným vadným plněním zakázky, a to do výše ceny zakázky.

5 7. Ochrana osobních údajů 7.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi osobními údaji bude nakládáno podle tohoto zákona Uvedením kontaktních údajů vyjadřuje objednatel souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro marketingové a obchodní účely společnosti Simple Step, s. r. o. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 5 let od udělení souhlasu. Tento souhlas je dobrovolný a je možné jej kdykoli písemně odvolat Zpracováním osobních údajů objednatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel dle článku 7.3. těchto obchodních podmínek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 8. Závěrečná ustanovení 8.1. Základní podmínky poskytování našich služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6 8.2. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku Smlouva je archivována zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná Zhotovitel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Základní pojmy 1. Zhotovitel Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 Obchodní podmínky společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více