územní rozhodnutí o umístění stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "územní rozhodnutí o umístění stavby"

Transkript

1 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: Nám. Klášterní 125 fax: Moravský Krumlov. SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do V Moravském Krumlově dne Č.j.MUMK 11587/2009 Vyřizuje: Dobešová Blažena Správa železniční dopravní cesty s.o. Stavební správa Olomouc Nerudova Olomouc Věc: Veřejná vyhláška ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ čís. 103/09 Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad pověřený Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno v souladu s 13 odst. 1 písm. f) a odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) posoudil v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby DOZ Střelice Hrušovany nad Jevišovkou 1. etapa na pozemcích v k.ú. Střelice u Brna, k.ú. Radostice u Brna, k.ú. Prštice, k.ú. Slůvky, k. ú. Moravské Bránice, k.ú. Kounické Předměstí, k.ú. Ivančice, k.ú. Budkovice a k.ú. Moravský Krumlov, kterou dne podala Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Olomouc, se sídlem Nerudova 1, Olomouc, IČ: , (dále jen žadatel), a na základě projednání žádosti v územním řízení vydává podle 92 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby DOZ Střelice Hrušovany nad Jevišovkou 1. etapa na pozemcích v k.ú. Střelice u Brna, k.ú. Radostice u Brna, k.ú. Prštice, k.ú. Slůvky, k. ú. Moravské Bránice, k.ú. Kounické Předměstí, k.ú. Ivančice, k.ú. Budkovice a k.ú. Moravský Krumlov. Trať Střelice Rakšice od km 118,00 do km 142,850 k.ú. Střelice u Brna: KN /16, 3453, 5823, 5822, 3441/1, 3446/1 k.ú. Radostice u Brna : KN - 768/1, 779 k.ú. Prštice: KN /1, 1139 k.ú. Silůvky: KN - 824/1, 953, 995 k.ú. Moravské Bránice: KN - 608/1, PK /2, 4820/2, 4821/3, KN - 608/13, 608/11, 607, PK 1583, 1580/1, KN 609, 608/10, 608/14, 1559, 1492, 1497 k.ú. Kounické Předměstí: KN /24, 2791/2, 2791/23, 2791/22, 2791/21, 2791/20

2 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do k.ú. Budkovice: KN 2370/2, st. 74 k.ú. Moravský Krumlov: KN 3793, 3792, 3794/16, 3794/15, 3794/14, 3794/13, 3794/12, 3794/6, 2026/3, 2026/2, 2026/1, 3794/5, 3794/4, 3794/3, 3794/2, 2027/8, 2027/7, 2025/1, 2027/5, 2027/4, 2027/3, 2027/2, 2027/1, 2029/1, 2025/19, 2022, 2025/20, 4177/1, 4177/9, 4233/4, 4233/1, 4292/3, 4177/23, 4140/5, 4173 Trať Moravské Bránice Ivančice od km 0,000 do km 7,600: k.ú. Moravské Bránice: KN - 608/14, 1469, PK 1783/2, KN 1488 k.ú. Kounické Předměstí: KN , 2600/3, PK 2581/3, KN , PK /2, 2769/1, 2804/2, KN 2804/1, 2804/2, 2435/2, 2435/1, 2436, 2805, st. 178, 2780/5, 2806 k.ú. Ivančice: KN 3193, PK 532/5, 3104/1, 432/7, 3194/2, KN /1, st. 646, st. 648, 3195/2, 3195/1, PK /1, KN , 3110/2, 3197/2, 851/4, 3197/1 Popis stavby: Stavba je umístěna na výše uvedených pozemcích a katastrálních územích na trati Střelice Hrušovany mezi km 142,850 a 118,010. V oblasti stavby jsou 4 železniční stanice Střelice, Silůvky (bude vybudovaná jako samostatná stavba), Moravské Bránice, Moravský Krumlov, V mezistaničním úseku Střelice Silůvky je na trati zastávka Radostice, v mezistaničním úseku Moravské Bránice - Moravský Krumlov je na trati zastávka Budkovice. Traťová rychlost je 70 km/hod Střelice Rakšice, zábrzdná vzdálenost je 700 m. Dále je stavba umístěna na odbočné trati Moravské Bránice Oslavany mezi km 0,00 a km 7,60. Ve stanici Moravské Bránice je napojena jednokolejná trať Moravské Bránice Oslavany s mezilehlou stanicí Ivančice. V mezistaničním úseku je zastávka Ivančice letovisko a Ivančice město. Traťová rychlost v úseku Moravské Bránice Ivančice je 40 km/hod, zábrzdná vzdálenost 400 m. Stavba má liniový charakter a z podstatné části ctí stávající trasu trati. Pouze v místech terénních překážek se od trati odklání. Záměrem žadatele SŽDC, s.o. je zvýšení bezpečnosti na výše uvedených trasách osazením zabezpečovacího zařízení pro dálkové ovládání. Jedná se o úpravy a doplnění zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, slaboproudých zařízení a osvětlení, úpravy železničního svršku a spodku, úpravy nosných prvků na mostech pro převedení kabelů, úpravy pozemních objektů a provedení nových objektů pro umístění technologie SZ a ZZ v žst. Moravské Bránice, Moravský Krumlov, Ivančice. Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky: 1. Podél všech tratí bude zřízena společná kabelová trasa pro sdělovací a zabezpečovací kabely. V trase budou uloženy trubky pro optické kabely, traťový kabel, kabely přenosových systémů, radiových systémů, pro potřeby zabezpečovací kabely k přejezdovým zařízením, ve stanicích pak místní sdělovací kabely i zabezpečovací, kabely informačního zařízení a drobného sdělovacího zařízení. Silnoproudá technologie řeší úpravy, rekonstrukce stávajících případně nových silnoproudých zařízení. Rekonstruováno bude napájení železničních stanic vzhledem k novému energeticky náročnějšímu zabezpečovacího zařízení a elektrickému vyhřívání vybraných výhybek. Žst. Moravské Bránice: Přípojka NN bude položen nový kabel od rozvaděče pod trafostanicí a bude ukončen v rozvaděči NN v rozvodně NN v technologickém objektu. Délka přípojky 420 m. Bude provedena výměna tramsformátoru. Žst. Moravský Krumlov: Bude vybudována nová stožárová trafostanice 22/04 kv, která nahradí stávající přípojku NN. Přípojka VN 22 kv pro trafostanici bude provedena volným vedením odbočením ze stávající linky VN křižující trať ČD. Z trafostanice bude řešena nová přípojka NN s ukončením

3 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do v novém rozvodně NN umístěné v technologickém objektu. Stávající přípojka NN bude odpojena, výpravní budova bude napojena podružně z nového rozvaděče NN. Stavební objekty: Žst. Moravské Bránice technologický objekt - bude umístěn za výpravní budovou z pohledu od kolejiště. Jedná se o objekt přízemní, nepodsklepený půdorysných rozměrů 16,2 x 5,4 m, světlé výšky místností je 3,2 m. Celková výška stavby cca 6,0 m. Budova bude zděné konstrukce, zastřešena sedlovou střechou dřevěné konstrukce s krytinou z tašek. Součástí stavby bude provedení dešťové kanalizace v délce 25 m, přeložka přípojky vody pro RD v délce 18 m. Žst: - Moravský Krumlov technologický objekt bude umístěn v prostoru po odstranění stávajícího skladu. Objekt je navržen o půdorysu 16,2 x 5,4 m. Dešťové vody budou svedeny do vsakovací jímky, dešťovou kanalizací délky 24 m. Vsakovací jímka štěrkopískové lože, ukončena revizní šachtou z bet. prefabrikátů s poklopem. Žst. Ivančice technologický objekt bude situován vpravo od výpravní budovy v místě stávajícího dřevěného skladu, železniční rampa zůstane zachována. Objekt je půdorysných rozměrů 11,9 x 5,4 m. Dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace napojené do revizní šachty u výpravní budovy. Délka kanalizace 54 m. Ve všech třech nových technologických objektech jsou situovány tyto místnosti: sdělovací zařízení, stavědlová ústředna zdroje zz a rozvodna NN. Ve všech stanicích budou provedeny stavební úpravy stávajících prostor ve výpravních budovách. V dotčených stanicích a zastávkách budou na základě rozsahu kolejových úprav provedeny nejnutnější úpravy a přeložky kabelových rozvodů NN a rozvodů venkovního osvětlení. V zastávce - Ivančice letovisko pro nové osvětlení bude provedena nová přípojka NN, v délce 50 m. Bude napojena na stávající rozvod E.ON, s.r.o., na novém bet. stožáru a ukončena v novém rozvaděči NN instalovaném ve zděném pilíři. Z tohoto rozvaděče bude napojeno nové osvětlení - 6 sadových osvětlovacích stožárů. V prostoru žel. zastávky Ivančice město bude vybudováno nové osvětlení, které bude realizováno pěti sadovými osvětlovacími stožáry. Pro napojení osvětlení bude vybudovaná nová přípojka NN z dopravny Ivančice v délce 750 m, která bude vedena podél kolejiště a bude ukončena v novém rozvaděči pro napojení osvětlení. Ovládání osvětlení žel. zastávek (popřípadě i žel. stanic) bude dálkové ze žst. Moravské Bránice z pracoviště dispečera. 2. Před započetím stavby budou vytýčeny trasy všech stávajících inženýrských sítí. O vytýčení tras stávajících podzemních sítí požádá navrhovatel příslušného správce těchto sítí. Při výstavbě nutno dodržovat ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. 3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno vyjádřením ze dne , pod č.j.: JMK /2007 konstatuje, že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní ve znění pozdějších předpisů. 4. MěÚ Moravský Krumlov, odbor ŽP vyjádřením ze dne , č.j. MUMK 20128/2007 souhlasí s kácením dřevin na drážních pozemcích v souvislosti s provedením dálkového ovládacího zabezpečovacího zařízení a dále sděluje, že nebude požadovat náhradní výsadby za vykácené dřeviny, neboť dřeviny (náletové akáty a keře) by měly být odstraněny v rámci pravidelné údržby tratě.

4 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do MěÚ Moravský Krumlov, odbor ŽP vydal dne , č.j. MUMK 24071/2007 závazné stanovisko souhlas s umístěním stavby, při němž dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od kraje lesa s těmito podmínkami: 1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v 13 lesního zákona (z.č. 289/1995 Sb.) 2. Záměr bude realizován v souladu se schválenou projektovou dokumentací. 3. U přímo dotčeného pozemku p.č. 4140/5 v k.ú. Moravský Krumlov dojde před započetím prací k dočasnému odnětí a omezení části pozemku plnění funkcí lesa podle 16 lesního zákona. 6. Dne , č.j. 5033/2008 vydal MěÚ Moravský Krumlov, odbor ŽP toto souhrnné vyjádření: Orgán vodního hospodářství Budou učiněna taková opatření aby nemohlo dojít ke vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí ( 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých zákonů pozdějších předpisů dále jen zákon o vodách). Pokud stavba může ovlivnit vodní poměry, musí stavebník požádat věcně a místně příslušný vodoprávní úřad o vydání souhlasu podle 17 zákona o vodách. Státní správa ochrany přírody a krajiny Práce budou prováděny převážně na drážním tělese, v souběhu s VKP a prvky ÚSES, do kterých budou zasahovat v minimálním rozsahu (částečné provádění výkopových prací, uložení kabelu). Proto orgán státní ochrany přírody upouští od vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP. Při provádění prací je nutno dbát dle 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, obecné ochrany rostlin a živočichů. Výstavbou dojde k dotčení dřevin rostoucích mimo les. Ve smyslu 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, není třeba povolení ke kácení dřevin. Kácení musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody. Oznámení musí obsahovat náležitosti stanovené 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Státní správa lesů Položením kabelové trasy dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PZS v km 119,2008). Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa je určena 13 a 14 zákona 289/1995 Sb., o lesích. Při výkopových a stavebních pracích nesmí dojít k poškození stojících stromů. Vytěžená biologicky aktivní vrstva lesní půdy bude uložena na vyhrazené deponie a po ukončení prací rozprostřena na rekultivovanou plochu. Zemina nesmí být trvale deponovaná na lesním pozemku. Do původního stavu musí být uvedeny případně použité lesní cesty. Orgán ochrany ZPF Liniovou trasou zabezpečovacího zařízení dojde k dotčení pozemků ZPF v km 120,6 až 123,2 v k.ú. Moravský Krumlov. Pro liniovou stavbu (vedení kabelu) - návrh trasy jejího vedení, musí být projednán s orgánem ochrany ZPF a opatřen jeho souhlasem podle 7 odst. 3 zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Odd. odpadového hospodářství Při realizaci rekonstrukce PZS bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Požadujeme vedení průběžné evidence všech vzniklých odpadů a jejich zařazení dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., které se stanoví v Katalogu odpadů. Veškeré vzniklé odpady musí původce odpadů roztřídit, přednostně využít a ty, které nelze využít předat k odstranění pouze osobám oprávněným k převzetí. Doklady o vedení průběžné evidence a likvidace odpadů (předání oprávněným osobám)

5 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do -5 - předložte při ukončení rekonstrukce příslušnému správnímu orgánu. 7. Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, odbor životního prostředí vydal dne , pod č.j. OŽP/ / /STN vyjádření z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy : 1. Odbor životního prostředí zdejšího městského úřadu, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předložený záměr dle 18 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen vodní zákon), a zjistil, že je možný. 2. Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávající státní správu v oblasti nakládání s odpady dle 79 odst. 4 písm. b) c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a je nutné, aby byla splněna následující podmínka: Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, doklady budou předloženy při kolaudaci. Odpady vzniklé při stavbě (rekonstrukci) budou zařazeny podle postupu uvedeného v 2 a 3 vyhlášky č. 381/2001Sb., Katalog odpadů. 3. Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334(/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále je ZPF) v platném znění, a je nutné aby splněna následující podmínka: k výstavbě IS je udělen souhlas dle 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., ochraně ZPF, o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF je nutno požádat, pokud pozemek nebude zemědělsky využít déle než jeden rok. 4. Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo zájmy chráněné orgánem státní správy lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 5. Předložený záměr se dotýká zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, s připomínkou: v případě dotčení významného krajinného prvku je nutno zažádat o souhlas k zásahu do VKP dle 4 odst. 2 citovaného zákona místní orgán ochrany přírody. 6. Z hlediska ochrany ovzduší jsou k vydání vyjádření dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší podle 50 odst. 1 písm. a) příslušné obce: Střelice, Slůvky, Radostice, Prštice, OŽP Šlapanice, doporučujeme, aby byla splněna následující podmínka: Vzhledem k překračování imisního limitu prašných částí (PM10) v dané oblasti a vysoké škodlivosti těchto částic doporučujeme do povolení stavby stanovit podmínky vedoucí k minimalizaci prašnosti na území stavby (skrápění, zakrývání, omezení ukládání sypkých materiálů, zejména frakcí, očista vozidel před výjezdem mimo stavbu) po celou dobu výstavby. 8. Městský úřad Šlapanice, odbor ŽP, pracoviště Brno vydal dne , zn: OŽP/ / /STN závazné stanovisko souhlas s umístěním stavby ve významném krajinném prvku U tunelu, nacházejícího se na p.č. 762, 767, 768/1, 768/2 v k.ú. Radostice. Tato kabelizace bude lokalizována konkrétně v km 141, ,200 železničního kilometru. Souhlas se uděluje za těchto podmínek: 1. Položení kabelů a veškeré jiné práce v souvislosti s touto stavbou budou provedeny ručně. 2. Při výstavbě nebo provozu nesmí dojít k poškození okolního VKP. 3. V rámci území VKP nesmí být ukládán žádný stavební materiál či jiné odpady, zařízení staveniště bude umístěno mimo lokalizované VKP. 9. Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí vydal dne , pod č.j. OŽP VK vyjádření z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy : 1. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

6 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do předpisů (vodní zákon), je uvedený záměr možný za předpokladů dodržení následujících podmínek: při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzemních a povrchových vod realizací záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry při realizaci záměru budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky a stavební stroje, musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům škodlivých a nebezpečných látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových popř. podzemních vod při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu prodění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod Z předložených podkladů je patrné, že záměr realizace stavby je situován ve vyhlášeném záplavovém území významných vodních toků řek Jihlava a Oslava. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že může dojít k ovlivnění vodních poměrů, podléhá předložený záměr vydání souhlasu vodoprávního úřadu ve smyslu 17 zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon. 2. Předloženým záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a doplnění. 3. Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Při realizaci uvedené stavby budou vzniklé odpady využity nebo s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původce odpadů se bude zvláště řídit 12 o obecných povinnostech a 16 o povinnostech původců odpadů. 4. Záměrem jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen lesní zákon): v rámci příslušného řízení stavebního řízení bude stavebnímu úřadu předloženo rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle 13 lesního zákona. V případě, že uvedené řízení nebude příslušným stavebním úřadem vedeno musí získat investor stavby uvedené rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa ještě před zahájení realizace předmětného záměru. 5. Předložený záměr se může dotýkat zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. V případě potřeby kácení dřevin bude řádně postupováno podle 8 zákona č.- 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. 6. Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále je zákon o ochraně ZPF). 10. Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí vydal dne , č.j. OŽP JB závazné stanovisko souhlas s realizací akce Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení Střelice Hrušovany nad Jevišovkou při němž dochází k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od kraje lesa a k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa na pozemcích v k.ú. Moravské Bránice, Budkovice, Kounické Předměstí, Ivančice, Oslavany. Realizace záměru bude probíhat: 1. ve vzdálenosti do 50 m od kraje stávajících lesních porostů. Jedná se o pozemky parc. č. KN 2306/2, 2308, 2361/2, 2424, 2360/1, 2306/1, 2305/1 v k,.ú. Budkovice, parc. č. KN 2607/1, 2607/2, 2834, 2791/8, 2600/1, 2579/1, 2579/6, 2529/3, 2529/2, 2491, 2486/1, 2442/1, v k.ú. Kounické Předměstí, parc. č. KN 1558/1, 1560, 1563, 1574, 1101, 1411,

7 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do , 1166, 480, 1489, 1484, 1260, 1472, 2529/2 v k.ú. Moravské Bránice, parc. č. KN 790, 811/1, 816, 754/1, 750, 732/1 v k.ú. Ivančice, parc. č. KN 2278 v k.ú. Oslavany. 2. na pozemku určeném k plnění funkce lesa parc. č. KN 2442/1 v k.ú. Kounické Předměstí v rozsahu cca 97 m 2. Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek: dodržení základních povinností ochrany pozemků určených k plnění funkci lesa uvedených v 13 lesního zákona ( zákon č. 289/1995 Sb.), na pozemky určené k plnění funkci lesa, v jejichž ochranném pásmu bude stavba probíhat, nebude ukládán výkopek ani jiný materiál a ani na nich nebude umístěno zařízení staveniště, na pozemcích určené k plnění funkci lesa, kromě části pozemku odejmuté rozhodnutím orgánu státní správy lesů, nebude v průběhu užívání stavby ukládán výkopek ani jiný materiál a ani na nich nebude umístěno zařízení staveniště či další stavební objekty, stavba bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a porostů na nich rostoucích; v případě vzniku škod budou okamžitě učiněna taková opatření, která povedou k efektivnímu zmírnění důsledků těchto škod a vlastníku předmětného pozemku bude uhrazena náhrada za tyto škody, stavební mechanismy se nebudou pohybovat po pozemcích určených k plnění funkcí lesa s výjimkou části, která bude po dobu výstavby dočasně odňata rozhodnutím státní správy lesů, bezprostředně po uložení kabelu musí být výkop zahrnut a pozemek bude uveden do původního stavu, v místě křížení s lesní komunikací bude zařízení uloženo v chráničce a zajištěno proti poškození při případném projíždění techniky, vlastník lesa neodpovídá za škody vzniklé na majetku žadatele působením přírodních činitelů, tj.- pádem stromů nebo jejich částí, zřízením stavby nebudou dotčeny stávající přístupové cesty umožňující přístup do okolních lesních porostů. 11. Městský úřad Ivančice, odbor ŽP vydal dne , č.j. OŽP MH závazné stanovisko - souhlas s návrhem podzemního vedení kabelové trasy DOZ Střelice Hrušovany nad Jevišovkou po pozemcích ZPF. ZPF v k.ú. Ivančice, žkm 7,1-7,3: - KN 840/3, 851/4 kultura orná půda v k.ú. Kounické Předměstí, žkm 2,9-3,0 a 4,0-4,4: - KN 2435/1, 2435/2, KN 2589/4 kultura orná půda - KN 2436 kultura trvale travní porost ; v k.ú. Moravské Bránice, žkm 131,7 131,8 a 133,9 134,1: - KN 595, 116, 1121 kultura orná půda Souhlas se uděluje za těchto podmínek: 1. Stavba po pozemcích, které jsou ZPF, bude ukončena nejpozději do jednoho roku včetně uvedení půdy do původního stavu. Termín zahájení a ukončení práce na ZPF bude ohlášen zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 2. Zemní výkopové práce provádět tak, aby nedocházelo k míšení orniční (humózní) vrstvy s podložím. Kulturní vrstva zeminy (ornice a podorničí) musí být řádně rozprostřena zpět do původní etáže. 3. Před realizací stavby a v jejím průběhu je nutno učinit takové opatření, aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 4. Před zahájením prací budou dotčené pozemky ZPF protokolárně převzaty od vlastníků, správců případně uživatelů a po ukončení prací tyto pozemky opět protokolárně předány

8 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do zpět. 5. Výkopové práce a zemní úpravy provádět především v době vegetačního klidu. 6. Stavebník bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území. Zejména v případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení řešenou stavbou budou provedeny neprodleně opravy, příp. přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci se Zemědělskou vodohospodářskou správou v Třebíči a MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí (orgán ochrany vod). 12. Městský úřad Ivančice, OŽP vydal dne , pod ZN. OŽP EK Rozhodnutí souhlas dle 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění k záměru realizace stavby na pozemcích v k.ú. Kounické Předměstí a Ivančice, které jsou situovány ve vyhlášeném záplavovém území významného vodního toku řeky Jihlava, číslo hydrologického pořadí , hydrogeologický rajon číslo 522. Souhlas byl vydán s podmínkami, které musí být stavebníkem (investorem stavby) dodrženy. 13. Krajský úřad Jihomoravského krajem Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno vydal dne , č.j. JMK 19280/2009 závazné stanovisko - souhlas s návrhem trasy podzemního vedení kabelové trasy DOZ zařízení Střelice Hrušovany n/jevišovkou vedoucí přes pozemky ZPF v k.ú. Prštice, Kounické Předměstí, Moravské Bránice, Ivančice a Moravský Krumlov. Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek: 1. Předmětná akce bude na pozemcích vedených v ZPF ukončena nejpozději do jednoho roku včetně uvedení půdy do původního stavu. 2. Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu. 3. S trasami vedení budou seznámeni vlastníci i nájemci stavbou dotčených pozemků. 4. Termín zahájení a ukončení prací na ZPF bude ohlášen zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 5. Před realizací stavby a v jejím průběhu je nutno učinit taková opatření, aby se zabránilo škodám a zemědělském půdním fondu. 6. Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orniční vrstvy s podložím. Jednotlivé vrstvy budou vráceny zpět do původního stavu. 7. Na dotčených pozemcích bude provedena rekultivace dle Zemědělské přílohy - Způsob skrývky a návrh rekultivace. 8. Zrekultivované pozemky budou protokolárně předány vlastníkům nebo jejich nájemcům. 9. Stavebník bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území. V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení předmětnou stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s orgánem ochrany vod příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností. 14. Obecní úřad Střelice, Stavební úřad ve vyjádření ze dne , č.j. St /2006/Char konstatuje, že záměr stavby je realizován v profilu stávající železniční trati a ve stávajících objektech ČD v zastávkách a je v souladu s platným územním plánem jednotlivých obcí. 15. Obec Slůvky vyjádřením ze dne souhlasí s odstraněním dřevin, náletových a keřových porostů kolem trati v prostoru navrhované stavby. 16. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně ve vyjádření ze dne , zn: 17431/2003/ga/OS sděluje, že realizace stavby DOZ Střelice

9 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do - 9- Hrušovany nad Jevišovkou je možná při splnění těchto podmínek: 1. Před zahájením zemních prací bude tento záměr v dostatečném časovém předstihu oznámen Archeologickému ústavu AV ČR Brno a bude jemu nebo jiné oprávněné organizaci (Archeologický ústav AV ČR v Brně tel ; Ústav archeologické památkové péče Brno tel ; Jihomoravské muzeum Znojmo tel ) umožněn dohled a v případě nálezu archeologických situací provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude uzavřena dohoda se stavebníkem a oprávněnou organizací (viz 22 odst.2, zák. č. 20/1987 Sb). 17. MěÚ Moravský Krumlov, odbor školství a kultury, vyjádřením ze dne , pod č.j. 5239/2009: Upozorňuje, na skutečnost, že stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy (v blízkosti plánované stavby se nacházejí významné archeologické lokality). Podmínky pro stavební činnost totožné s vyjádřením pod bodem Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, oddělení ÚPA o památkové péči vydal dne , č.p. OV/ / /ZEE vyjádření ve kterém upozorňuje, že dotčené území lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Podmínky viz předchozí bod č Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje vydal dne , č.j. ORR- 288/09-PAM-Sk vyjádření z hlediska památkové péče ve kterém upozorňuje, že stavba je řešena v bezprostřední blízkosti unikátní technické památky železniční most Ivančický viadukt, kulturní památka r.č. ÚSKP 11914/ Dle 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., jsou organizace i občané, i když nejsou vlastníci kulturních památek, povinni si počínat tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Jakákoliv úprava kulturní památky nebo jejího prostředí vyžaduje dle 14 zákona předem vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Dále upozorňuje, že pozemky dotčené stavbou jsou územím s archeologickými nálezy. Povinnosti investora jsou uvedeny pod body 16 až Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství Brno, Odbor prevence vydal souhlasné zaváné stanovisko dne , Ev.. č. : HSBM /1-OPST-2007 bez připomínek. Požární bezpečnostní řešení si ponechal pro služební potřeby. 21. RWE Transgas Net, s.r.o., Praha vyjádření ze dne , zn. 685/09/OVP/Z sděluje, že dojde k dotčení sítě: - VVTL plynovod DN 500-2x VVTL plynovod DN 900 (v souběhu jsou vedeny metalicky DK RWE Transgas Net a DOK RWE Transgas Net) - VVTL plynovod DN Do přiložených situací M 1:5000 Vám informativně zakreslili trasu inženýrských sítí ve správě RWE Transgas Net, s.r.o. 2. Zákonem č. 458/2000 Sb. je pro uvedené plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo pro plynovod DN 500 na 150 m, pro ostatní plynovody na 200 kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ochranná pásma dálkových kabelů jsou 1,5 m na obě strany od půdorysu kabelů. 3. Každý zásah do bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou

10 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do plánovanou akci jednotlivě. 4. V souběhu s plynovody jsou vedeny DOK RWE Transgas Nwet a metalický DK RWE Transgas Net o vyjádření nutno požádat firmu Netprosys, s.r.o., Vyskočilova 1481/4, Praha 4, tel (pí Čermáková). 5. Geodetické zaměření dotčených podzemních zařízení RWE TRansgas Net Vám bylo zasláno na ovoui adresu 22. Česká geologická služba Geofond, Praha vyjádřením ze dne , zn: 333/IX (3969/ ) Upozorňuje, že v zájmovém území je evidován aktivní sesuv č Prštice. Podrobnější informace o sesuvných územích můžete za úhradu získat na pracovišti v Kutné Hoře Mgr. Šeba tel , 23. Povodí Moravy, s.p. Brno vydalo dne , zn: PM / /Le k výše uvedené stavbě toto stanovisko: V zájmovém území trati dochází ke kontaktu se významnými vodními toky Bobravou, Šatavou, Jihlavou. Odbočná trať z Moravských Bránic do Oslavan je v kontaktu s mlýnským náhonem (souběh + křížení) a souběh s VVT Jihlava m VVT Bobrava (ČHP v místě křížení ) a Šatava (ČHP ) jsou ve správě Povodí Moravy, s.p. přímou správu těchto toků vykonává Závod Dyje, provoz Brno Svratka, Hněvkovského 65a, Brno tel , úsekový technik Ing. Dočkal VVT Jihlava (ČHP v místě křížení ) je ve správě Povodí Moravy, s.p., přímou správu tohoto toku vykonává Závod Dyje, provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, tel , vedoucí provozu p. Rous. I: Stanovisko správce povodí Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Směrným vodohospodářským plánem. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů souhlasíme za těchto podmínek: - Při realizačních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu 39 zákona č. 254/2001 Sb., (o vodách a jeho změn), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. - Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. II. Vyjádření správce významných vodních toků Bobravy, Šatavy a Jihlava. Z hlediska přímého správce VVT souhlasíme za podmínky, že kabel bude umístěn na konstrukci stávajících mostů (viaduktu) a nebude zasahovat do průtočného profilu toků. Požadujeme: 1. Projekt bude doplněn o detail křížení s VVT Bobravou, Šatavou a Jihlavou a předložen přímým správcům dotčených toků k odsouhlasení v dalším stupni řízení. 2. Přímým správcům toků, provozu Brno-Svratka a Náměšť nad Oslavou bude oznámeno zahájení stavebních prací. 3. Po skončení stavebních prací musí přilehlé pozemky uvedeny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál musí být odstraněn. Břehy ani koryta toků nesmí být stavební činností narušeny nebo znečištěny. 4. Po dokončení stavby předá investor zaměření skutečného provedení přechodu přes vodní toky. Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat na pozemcích, kde může dojít při zvýšených nebo povodňových průtocích ke škodám, jsou vlastníci povinni ve veřejném zájmu stavby zabezpečit proti škodám způsobeným vodou včetně případu povodní. Odpovědnost za škody způsobené z nezplnění výše uvedených povinností jsou na vlastníkovi stavby. 24. Vodárenská, a.s., Brno vydala dne , zn: 4314/Ke/07 vyjádření ke

11 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do stavebnímu řízení. Podmínky se týkají realizace stavby a musí být uvedeny ve stavebním povolení. 25. Vodárenská a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč vyjádření ze dne , zn. 1250/2009/Bo sděluje, že stavba DOZ bezpečnostní zařízení Střelice Hrušovany n/jevišovkou kříží u železniční stanice Moravský Krumlov dva vodovodní řady a stanovuje tyto podmínky: 1. Stavbou nesmí dojít k porušení vodovodu v naší správě. 2. Při souběhu a křížení vodovodního řadu s ostatními sítěmi je nutno dodržet vzdálenost dle ČSN prostorová úprava podzemních sítí. 3. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé případné poškození našich zařízení vedoucímu provozu v Moravském Krumlově, p. Pitlachovi, tel: nebo na dispečink VAS, a.s. Třebíč tel: Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka provozu VAS a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem. 4. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení vodovodu, které provede naše organizace na základě objednávky investora (p. Urbánek tel: , mobil ). 26. Zemědělská Vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Třebíč vyjádřením ze dne , zn: OPM/TR/727/07/Du upozorňuje, že v km železniční trati 116,5 134,5 (včetně trati Ivančice-Oslavany), se nacházejí vodoteče ve správě ZVS, žst. Rakšice, žst. Mor. Krumlov. Před vydáním stavebního povolení požadujeme předložit dokumentaci, z které bude patrno jak budou uvedené vodoteče dotčeny výše uvedenou stavbou. 27. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. kraje, Oblast Znojmo, vyjádřením ze dne , zn: 14872/2007-Zn/ChaJ a ze dne , zn: 888/2008-Zn/ChaJ sděluje: Křížení bude provedeno pod silnicí III/396 3 p.č. 4129/1 v km cca 1,400 v k.ú. Moravský Krumlov. Kabel bude uložen min. 1,20 m pod niveletu vozovky v chráničce. Jelikož pozemek p.č. 4129/1 je v majetku Jihomoravského kraje bude s námi před vydáním stavebního povolení sepsána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. O zásah do silničního tělesa požádat minimálně 4 týdny před prováděním prací MěÚ Moravský Krumlov odbor dopravy. 28. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. kraje, Oblast Brno, vyjádřením ze dne , zn: 15168/2007, 1180/2008 sděluje následující podmínky: Z projektové dokumentace vyplývá, že se stavba dotkne zájmů SÚS JMK, oblast Brno v místě křížení případně vedené v souběhu s kraj. silnicemi č. III/3945 Tetčice-Střelice, č. III/15260 Silůvky-Radostice-Střelice, č. III/39512 Hlína-Prštice, č. III/15258 Hlína-D. Kounice, č. II/152 N. Bystřice-M. Budějovice-Ivančice-Brno-Slatina, II/393 Rapotice-Oslavany-Ivančice. Stavba svým charakterem řeší dálkové zabezpečovací zařízení celé tratě v úseku Střelice- Mor. Bránice-Ivančice s výběhem na Oslavany. V této trase bude podél železniční trati uloženo kabelové vedení. - křížením se silnicí č. III/3945 v km. cca 5,950 sil. pasportu křížení je navrženo protlakem na pozemku dráhy, (upozorňujeme, že v místě navrženého křížení je uložena v souběhu se silnicí kanalizace), - křížením se silnicí č. III/15260 v km cca 5,650 sil pasportu vedení bude uloženo na drážním mostě nad silnicí

12 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do křížením se silnicí č. III/39512 v km cca 3,350 sil pasportu vedení bude uloženo na drážním mostě nad silnicí - křížením se silnicí č. II/152 v km cca 114,350 sil. pasportu křížení je navrženo protlakem v místě přejezdu této komunikace na drážním pozemku tj. mezi označníky přejezdu, - křížením se silnicí č. III/15258 v km cca 0,100 sil. pasportu křížení je navrženo protlakem na pozemku dráhy, vzdálenost vedení od konstrukce sil. mostu požadujeme min. 5,0 m, - křížením se silnicí č. II/152 v km cca 113,050 sil. pasportu křížení je navrženo protlakem v místě přejezdu této komunikace na drážním pozemku za označníkem přejezdu křížení vedení požadujeme mezi označníky přejezdu, - křížením se silnicí č. II/152 v km cca109,700 sil. pasportu vedení bude uloženo na drážním mostě nad silnicí, - křížením se silnicí II/152 v km cca 107,450 sil pasportu křížení je navrženo protlakem před přejezdem této komunikace (ve směru od Mor. Bránic), před označníkem přejezdu montážní jámu pro protlak požadujeme provést tak, aby nebyla porušena stabilita komunikace, zřízením montážní jámy dojde k zásahu do sil tělesa a je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb., dále bude vedení uloženo do železničního tělesa ve směru od silnice č. II/152, - křížením se silnicí č.ii/152 v km cca 104,900 sil. pasportu křížení je navrženo protlakem v místě přejezdu této komunikace na drážním pozemku tj. mezi označníky přejezdu, - křížením se silnicí č. II/393 v km cca 14,700 sil. pasportu křížení je navrženo protlakem v místě přejezdu této komunikace na drážním pozemku za označníkem přejezdu křížení vedení požadujeme mezi označníky přejezdu, zřízením montážní jámy dojde k zásahu do sil. tělesa a je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb., - křížením s propustkem pod silnicí č. II/393 v km cca 17,700 sil. pasportu za přejezdem křížení požadujeme v min. vzdálenosti 5,0 m od čela propustku, v případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, požadujeme z důvodu případné opravy propustku ponechat délkovou rezervu tak, aby oprava propustku mohla být provedena bez omezení. Přeložení vedení v době opravy propustku provede majitel vedení na vlastní náklady, - souběh vedení se silnicí č. II/393 od km cca 14,700 sil. pasportu v délce cca 500 m požadujeme, aby vedení bylo uloženo mimo sil těleso, 0,6 m za vnější hranu silniční příkopy. Pokud by došlo k dotčení sil. ochranného pásma mimo výše jmenované úseky, je nutno tyto úseky samostatně projednat. V PD pro stavební povolení požadujeme dodat výkresovou dokumentaci přestaveb železničních stanic, pokud by se dotýkaly ochranného pásma krajských silnic. Upozorňujeme, že příjezdová komunikace k žel. stanici Slůvky je krajská komunikace č. III/ Ostatní podmínky toho vyjádření se týkají provádění stavby a budou uvedeny ve stavebním povolení. 29. Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Židlochovice vydaly dne , č.j. 2745/2007/4/312.4 toto vyjádření: Z hlediska odborné správy lesů, LZ Židlochovice s realizací stavby DOZZ na trase vedoucí územím v naší odborné správě a v ochranném pásmu lesních porostů, souhlasí. Žádáme, aby při provádění prací nedocházelo k poškození lesních porostů ani ukládání materiálu na soukromé pozemky. Jedná se o pozemky v k.ú. Moravský Krumlov, k.ú. Budkovice, k.ú. Kounické Předměstí. K realizaci stavby je nutné mít souhlas všech vlastníků pozemků. 30. Lesy ČR, s.p. Lesní správa Náměšť nad Oslavou vyjádřením ze dne , zn:

13 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do PE/30/04 sděluje, že nemá námitky proti plánované stavbě (DOZZ Střelice Hrušovany n/j), která se v oblasti působnosti jejich správy dotkne lesních pozemků p.č. KN 1489 (PK 1783/2) KN 1484 (PK 1791/3, 1789/3, PK 1792(3) v k.ú. Moravské Bránice a stanovuje podmínky pro provádění stavby, které budou uvedeny ve stavebním povolení. 31. net4net, a.s., Mlýnská 236/13, zastoupená společnosti NETROSYS, s.r.o. Brno, vydala dne , zn: PZ/4453/07 vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti net4net, a.s., ve kterém oznamuje, že při realizaci stavby dojde ke styku (souběhu, křížení) s podzemním telekomunikačním vedením. Vaším zájmovým územím vedou 4 opt. telekomunikační trasy net4net, a.s.. Trasy v digit. podobě vám na požádání zašle Ing. Kopřiva, tel , které zakreslete do PD. Dálkové ovládací kabely uložte v místech křížení pod trasy net4net, trasy net4net opatřete chráničkami s 1,5 m přesahem na obě strany, požadujeme ruční výkop v ochr. pásmu tras. Vytýčení 4 telekom. tras net4net, dozor a kontrolu před záhozem objednejte na PZ Brno. Při vytýčení budou stanoveny další podmínky ochrany telekom. tras. Ostatní podmínky souhlasu k provádění zemních a dalších prací v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti net4net, a.s. pod body a) m) se týkají realizace stavby a budou uvedeny ve stavebním povolení. 32. Společnost Telefónica 02, Czech Republic, a.s., J. Babáka 11, Brno vydala dne , pod č.j /08/MBO/MM0 vyjádření k existenci podzemních vedení komunikačních sítí pro stavební řízení. Upozorňuje, že při realizaci výše popsaných prací dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je zakreslena ve výřezech z účelových map sítí elektronických komunikací společnosti, které byly předány žadateli (SUDOP Brno, spol. s r.o.).. Ostatní podmínky se týkají provádění stavby a musí být uvedeny ve stavebním povolení 33. JMP, a.s., Plynárenská 499/1, Brno vydala dne , zn: 1958/08/112 stanovisko k územnímu řízení: : Stanovisko odboru OSS VTL: Sdělujeme, že v trase budování dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení procházejí vysokotlaké (dále jen VTL) plynovody v majetku JMP Net, s.r.o. Je proto nutné činnost v těchto oblastech řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG a ČSN EN Při realizaci požadujeme dodržet tyto podmínky: - ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu. KABEL NN, VN: - nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m; - kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korytka v délce 2 m od plynovodu na obě strany; - nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m; SDĚLOVACÍ KABEL: - stejné podmínky jako u kabelů NN a VN; - nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 2 m; Značky, semafory a jiné součástí zabezpečovacího zařízení umístit min. 4 m od VTL plynovodu (mimo ochranné pásmo VTL plynovodu). - výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně; - nepoškodit nadzemní části VTL plynovou (orientační sloupky, uzávěry, atd);

14 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu; - v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál; - případné dočasné zařízení staveniště (mobilní buňky) umístit min. 10 od VTL plynovodu; - po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou); - před zahájením prací Vám na základě telefonického objednání naše zařízení v exponovaných místech vytýčíme RC Znojmo, přípravna tel , e- a nebo RC Brno, přípravna tel: , (dle příslušnosti lokality k regionálnímu centru). Stanovisko ROSS Znojmo- místní sítě (NTL, STL plynovodu) Při realizaci uvedené stavby dojde k souběhu a křížení se stávajícími STL plynovody a přípojkami bezprávě RC Znojmo které jsou chráněny ochranným bezpečnostním pásmem. S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme za následujících podmínek: - při pokládce nových kabelů požadujeme dodržet ČSN tabulka 1 a 2 - požadujeme dodržet ochranná pásma plynárenského zařízení, které je u NTL a STL plynovodu a přípojek v zastavěném území (intravilán) min. 1 m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů (extravilán) min. 4 m na všechny strany od půdorysu - v ochranném pásmu našeho zařízení musí být zachováno stávající krytí, nesmí zde být vysázeny žádné stromy a keře, nelze zřizovat stavby - dodržet ČSN , ČSN , zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ČUBP č. 324/1990 Sb., případně další předpisy - případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak) - vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemků o šířce 1 m na obě strany od osy plynovodu, viz zákon č. 458/2000 Sb., 68 odst. 6. Pokud nebude možné některé podmínky uvedené v tomto stanovisku dodržet a bude nutno provést přeložky plynovodu a přípojek, budeme požadovat na tyto přeložky zpracovat samostatnou PD, předložit ji JMP, a.s. k odsouhlasení a musí být zahrnuty do stavebního povolení celé stavby, popř. může být vydáno samostatné stavební povolení popř. územní souhlas - veškeré podklady o uložení našich podzemních sítí v digitální podobě Vám poskytne odd. GIS na adrese: - toto stanovisko lze použít pouze pro účely územního řízení - ke stavebnímu řízení požadujeme předložit kompletní PD k odsouhlasení Stanovisko OROSS MS Brno NTL, STL: Realizací stavby bude dotčeno stávající NTL a STL plynárenské zařízení ve správě Jihomoravská plynárenská, a.s. Se stavbou souhlasíme při splnění následujících podmínek: Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN , tab. 1 a 2. Budované objety (šachty, značky, semafory a jiné součásti zabezpečovacího zařízení) musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN EN a souvisejících TPG , TPG minimálně 1 m. K plynovému zařízení budou komunikační tělesa umístěna v souladu s ČSN , stávající niveleta bude dodržena, obrubníky budou umístěny minimálně 60 cm od osy plynovodního zařízení (souběh), případně dotčená plynárenská povrchová zařízení (uzávěry, odvodňovače) budou v průběhu výstavby trvale přístupná, skříňky zemních souprav budou umístěny do nové komunikace tak, aby zařízení bylo funkční a ovladatelné. Při výsadbě vegetace budou dodrženy podmínky v souladu se zákonem 458/2000 Sb. 68 odst. 6 (energetický zákon). Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále je JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby další podmínky, které musí být uvedeny ve stavebním povolení. 34. E.ON Česká republika, s.r.o, Brno vydal dne pod zn: R11668-Z

15 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu: V zájmovém území stavby se nachází: podzemní vedení NN nadzemní vedení NN nadzemní vedení VN Udělujeme souhlas s činností v ochranném pásmu (dále je OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR ve smyslu 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dl zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 1.Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré provádějící dokumentace. 2.Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN , ČSN a PNE , PNE Ostatní podmínky tohoto vyjádření se týkají provádění stavby a budou součástí stavebního povolení. 35. Stanovisko E.ON Distribuce, a.s. provozovatele distribuční soustavy, k žádosti o připojení k distribuční soustavě a č Zvýšení rezervovaných příkonů a zajištění rezervovaných příkonů (53,0 kw a 12,0 kw) pro odběrné místo (OM) odběratele ze sítě nízkého napětí: OM Krumlovská 19, Ivančice - provozovatel distribuční soustavy souhlasí s připojením odběrného zařízení a zajištění rezervovaného příkonu. Odběrné místo bude připojeno po úpravě distribuční soustavy- stávající pojistková skříň SP4 bude vyměněna za SR 744/NVW2. Místem připojení bude tato nová pojistková skříň SR744/NVW2. Investorem této stavby bude provozovatel distribuční soustavy. Zařízení zůstane v majetku E.ON. Připojení uvedeného odběrného místa a zajištění požadovaných rezervovaných příkonů je možno za předpokladu, že bude: - ukončena investiční akce související s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. 36. Stanovisko E.ON Distribuce, a.s. provozovatele distribuční soustavy, k žádosti o připojení k distribuční soustavě č a č Zřízení nového odběrného místa a zajištění rezervovaných příkonů (65,0 kw a 24,0 kw) pro odběrné místo (OM) odběratele ze sítě vysokého napětí: OM U nádraží Moravský Krumlov - Odběrné místo bude připojeno z nové trafostanice zákazníka. Pro připojení odběrného zařízení a zajištění požadovaných příkonů je nutno realizovat tato technická opatření: Bude provedena úprava distribuční sítě: Ze stožáru č. 5 VN 74 odb. Mor. Krumlov Retex se provede přípojka pro novou trafostanici Moravský Krumlov ČD. Přípojka bude provedena vodiči ALFe 42/7, úsekový odpojovač bude umístěn na odbočném stožáru. Investorem této stavby bude provozovatel distribuční soustavy. Toto zařízení zůstane v majetku E.ON. Zákazník zajistí výstavbu stožárové trafostanice a její připravení k ukotvení přípojky VN. Připojení uvedeného odběrného místa a zajištění požadovaných rezervovaných příkonů je možno za předpokladu, že bude: - vydáno pravomocné územní rozhodnutí na energetickou stavbu (přípojka VN), která musí být součástí pravomocného územního rozhodnutí na vlastní stavbu - vydáno pravomocné stavební povolení na energetickou stavbu ( přípojku VN)

16 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do ukončena investiční akce související s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. 37. Stanovisko E.ON Distribuce, a.s. provozovatele distribuční soustavy, k žádosti o připojení k distribuční soustavě č a č Zvýšení rezervovaných příkonů a zajištění rezervovaných příkonů (166,0 kw a 62,0 kw) pro odběrné místo (OM) odběratele ze sítě nízkého napětí: OM Moravské Bránice - Odběrné místo bude připojeno po úpravě a rozšíření DS. Pro připojení odběrného zařízení a zajištění požadovaných příkonů je nutno realizovat tato technická opatření: Bude provedena úprava distribuční sítě. V místě stávající trafostanice se vybuduje nová stožárová trafostanice 400 kva s transformátorem 250 kva. Z nové trafostanice se provedou 2 kabelové vývody kabely NAY-J 4x150 mm 2 do pojistkové skříně SR 422 ve fasádě. Připojení uvedeného odběrného místa a zajištění požadovaných rezervovaných příkonů je možno za předpokladu, že bude: - vydáno pravomocné územní rozhodnutí na energetickou stavbu (vedení NN, umístění trafostanice), které musí být součástí pravomocného územního rozhodnutí na vlastní stavbu - vydáno pravomocné stavební povolení na energetickou stavbu ( vedení NN, trafostanici) - ukončena investiční akce související s připojením a se zajištěním požadovaných příkonů 38. Společnost SELF servis, spol. s r.o., Palackého nám. 11, Brno vydala dne , vyjádření č: 106/09/006 k územnímu řízení: Vámi vymezenou zájmovou oblastí prochází trasa dálkového optického telekomunikačního kabelu (dále jen DOK-SELF) ve vlastnictví naší společnosti. Dále společnost vlastní v intravilánu města Ivančice (katastrální území Ivančice, Kounické Předměstí) místní síť televizního kabelového rozvodu (dále jen TKR). Ke střetu s DOK-SELF by mělo dojít v k.ú. Prštice, Ivančice, Kounické Přeměstí (v k.ú. Ivančice a Kounické Předměstí i s TKR). Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí za předpokladu dodržení následujících podmínek: 1. Zařízení DOK-SELF a TKR je nutno řádně zakreslit do projektové dokumentace. 2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech tras a zařízení. 3. podmínky tohoto vyjádření pod body 3 až 18 včetně podmínek technologická opatření při souběhu a křížení výkopů inženýrských sítí s kabelem TKR se týkají realizace stavby a musí být uvedeny ve stavebním povolení. 39. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracovaná oprávněnou osobou. Jednotlivé objekty stavby budou povoleny příslušným stavebním úřadem. Žádost o stavební povolení podle 4 vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, bude obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky a přílohy uvedené v části B přílohy č. 2 této vyhlášky. Obsah a rozsah projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Odůvodnění Dne podala Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, IČ: žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení Střelice- Hrušovany nad Jevišovkou 1. etapa, na pozemcích výše uvedených v k.ú. Střelice u Brna, k.ú. Radostice u Brna, k.ú. Prštice, k.ú. Slůvky, k. ú. Moravské Bránice, k.ú. Kounické Předměstí, k.ú. Ivančice, k.ú. Budkovice a k.ú. Moravský Krumlov. Protože žádost nebyla úplná (nebyly doloženy všechny podklady a doklady potřebné

17 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do pro její žádné posouzení) byl žadatel dne usnesením č. 8/2009 vyrozuměn o přerušení územního řízení a výzvou z téhož dne vyzván k doplnění žádosti o chybějící doklady. Žádost byla doplněna dne Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno, vydal dne usnesení, č.j. JMK 14981/2009 o pověření MěÚ Moravský Krumlov, OVÚP pro správní řízení (územní řízení) výše uvedené stavby, které SÚ obdržel dne V souladu s 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dne pokračování územního řízení účastníkům řízení podle 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení Střelice-Hrušovany nad Jevišovkou 1. etapa. Stavba v celém rozsahu (včetně zařízení staveniště) je navržena v ochranném pásmu dráhy. Ochranné pásmo je určeno svislou rovinou vedenou 60 m od osy krajní koleje a je nejméně 30 m od hranice obvodu dráhy. Jedná se úpravy a doplnění zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení slaboproudých zařízení a osvětlení. Stavba má liniový charakter, řeší dálkové zabezpečovací zařízení celé tratě, a je prováděna ve veřejném zájmu. Stavba vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění. Žádost byla doložena (i v průběhu územního řízení) podklady, doklady a vyjádřeními, rozhodnutími a souhlasy potřebnými pro řádné posouzení umístění navrhované stavby a stanovení podmínek pro projektovou přípravu: - projektová dokumentace, kterou vypracovala společnost SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, Brno. dokladová část PD obsahuje: 1. vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje Odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, č.j. JMK /2007, ze dne vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje Odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno pro územní řízení č.j. JMK /2007, ze dne vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru ŽP ke kácení dřevin, č.j. MUMK 20128/2007, ze dne vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru ŽP k zásahu do VKP, č.j. MUMK 22917/2007, ze dne závazné stanovisko Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru ŽP k umístění stavby a dotčením lesních pozemku, č.j. MUMK 24071/2007, ze dne souhrnné vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru ŽP k dokumentaci stavby, č.j. 5033/2008, ze dne vyjádření Městského úřadu Šlapanice, odboru ŽP ke stavbě, zn: OŽP/ / /STN, ze dne vyjádření Městského úřadu Šlapanice, odboru ŽP k VKP, zn: OŽP/ / /STN, ze dne závazné stanovisko Městského úřadu Šlapanice, odboru ŽP k vydání rozhodnutí stavebního úřadu, zn: OŽP/ / /STN, ze dne vyjádření Městského úřadu Ivančice, odboru ŽP k dokumentaci stavby, č.j. OŽP VK, ze dne závazné stanovisko Městského úřadu Ivančice, odboru ŽP ke stavbě, č.j. OŽP JB,

18 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do ze dne závazné stanovisko Městského úřadu Ivančice, odboru ŽP souhlas s návrhem trasy dle 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., č.j. OŽP MH, ze dne rozhodnutí Městského úřadu Ivančice, odboru ŽP souhlas dle 17 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., zn: OŽP EK, ze dne závazné stanovisko souhlas Městského úřadu Šlapanice, pracoviště Brno, odboru ŽP k VKP, zn:. OŽP/ / /STN, ze dne vyjádření Obce Střelice k VKP, č.j. 1556/2006/Char, ze dne vyjádření Obce Slůvky ke stavbě, zn:. 460/07, ze dne stanovisko Krajské hygienické stanice, se sídlem v Brně ke stavbě, zn: BM /2004/HOK, ze dne vyjádření Národního památkového ústavu, pracoviště Brno ke stavbě, zn: /2003/ ga/os, ze dne závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, KŘ Brno ke stavbě, Ev.č. č.j. HSBM /1-OPST vyjádření ČD - Telematika, a.s., Brno ke stavbě, zn: 27293/07, ze dne vyjádření ČD, a.s. Správy dopravní cesty Brno ke stavbě, zn: 407/08-43/12, ze dne přílohy 22. vyjádření RWE Transgasu Net, Praha ke stavbě, zn: 4550/07/OVP/Z, ze dne a ze dne , zn: 685/09/OVP/Z 23. vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy Brno ke stavbě, č.j. 2171/ /ÚP, ze dne vyjádření České geologické služby Geofond, Praha ke stavbě, zn: 333/IX , ze dne vyjádření Policie ČR, DI Znojmo ke stavbě, č.j. ORZN-4-84/DS-2003, ze dne vyjádření Úřadu pro civilní letectví ČR, Praha ke stavbě, č.j /03-341, ze dne stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno ke stavbě, zn: PM / /Le, ze dne sdělení Povodí Moravy, s.p., Brno jako správce povodí a správce významných vodních toků - zn: PM / /Le, ze dne vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno ke stavbě, zn: 4314/Ke/07, ze dne vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Brno ke stavbě, zn: 722/ /2003/EŠk, ze dne vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Třebíč ke stavbě, zn:. OPM/ TR/727/07/Du, ze dne vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Brno ke stavbě, zn: 195 /2004/Do, ze dne vyjádření Správy a údržby silnic JMK, p.o.k., Oblast Znojmo ke stavbě, zn: 14872/2007- Zn/ChaJ, ze dne vyjádření Správy a údržby silnic JMK, Oblast Znojmo ke stavbě, zn: 888/2008-Zn/ChaJ, ze dne vyjádření Správy a údržby silnic JMK, p.o.k, Brno venkov pro účely územního rozhodnutí, zn: 15168/2007, 1180/2008 ze dne vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno ke stavbě, č.j. ŘSD ČR-SB/2640/07-51, ze dne souhlas Městských lesů Moravský Krumlov, s.r.o. s prováděním prací v OP lesa, ze dne vyjádření Lesů ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice ke stavbě, č.j. 2745/2007/4/43/312.4, ze dne vyjádření Lesů ČR, s.p., Lesní správa Náměšť nad Oslavou ke stavbě, zn: PE/30/04, ze dne

19 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do potvrzení Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Brno venkov č.j /07/ MBO/001, ze dne o předání podkladů o sítí elektronických komunikací 41. vyjádření net4net, a.s. Brno zn:. PZ/4453/07, ze dne o existenci podzemních telekomunikačních vedení společnosti net4net, a.s. 42. vyjádření UPC České republiky, a.s., Brno ke stavbě, č.j. 0876/07/CM, ze dne vyjádření Obvodního báňského úřadu v Brně ke stavbě, zn: 07137/2007/01/002, ze dne vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII, pracoviště Brno ke stavbě, zn: 560/3521/07-Sa, ze dne vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., Brno ke stavbě pro účely územního řízení, zn: 1958/08/112, ze dne rozhodnutí Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc o změně a rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí, č.j / DÚ/Al, ze dne rozhodnutí Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc - o změně a rozsahu a způsobu zabezpečení úrovňového křížení (přejezdu), km 131,473 (dvě koleje) č.j / DÚ/Zk, ze dne rozhodnutí Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc - o změně a rozsahu a způsobu zabezpečení úrovňového křížení (přejezdu), km 132,163 (jedna kolej) č.j / DÚ/Zk, ze dne vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Třebíč - pro územní řízení, zn: 1250/2009/Bo, ze dne závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP souhlas s návrhem trasy podzemního vedení přes pozemky ZPF, č.j. JMK 19280/2009, ze dne vyjádření společnosti Telefónica O0 Czech Republic, a.s. Brno, o existenci sítí elektronických komunikací, č.j /08/MBO/ MM0, ze dne vyjádření E.ON Česká republika, a.s. Brno o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť), zn: R11668-Z , ze dne vyjádření Policie ČR, KŘ JMK Brno venkov ke stavbě, č.j. V190/2009, ze dne vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru školství a kultury z hlediska státní památkové péče, č.j. MUMK 5239/2009, ze dne vyjádření Městského úřadu Šlapanice, pracoviště Brno, odboru výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, č.j. OV/ / /ZEZ, ze dne Stanovisko E.ON, Distribuce, a.s. provozovatele distribuční soustavy k připojení k distribuční soustavě, zvýšení rezervovaného výkonu pro odběrní místa (OM) Krumlovská 19, Ivančice, U Nádraží Moravský Krumlov, Moravské Bránice 57. Dne obdržel zdejší stavební úřad vyjádření společnosti SELF servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 11, Brno, vydané dne , č.vyjádření 106/09/006: 58. dne obdržel zdejší stavební úřad vyjádření Městského úřadu Ivančice, odboru regionálního rozvoje z hlediska památkové péče vydané dne , č.j. ORP-288/09- PAM-Sk Dále žadatel předložil tyto doklady: - seznam nemovitostí dotčených stavbou - výpisy z KN dotčených pozemků jednotlivých katastrálních územích - souhlasy vlastníků pozemků se vstupem na pozemky a s realizací stavby k.ú. Moravský Krumlov: p.č. 4140/5 - LV 2860 Lesy České republiky, Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice souhlas s dočasným záborem části pozemku p.č. 4140/5 v k.ú. Moravský Krumlov ze dne p.č. KN 4233/1, KN 4177/9, KN 2029/1, KN 3794/21 VL Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov souhlas ze dne smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky výše uvedené + smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. KN 3792

20 SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do p.č. KN 4233/4 LV 1490 Pelc František, Dělnická 601, Moravský Krumlov a Živnová Anna. K.H. Máchy 422, Moravský Krumlov p.č. KN 2027/2 LV 3113 Chalupová Věra, Větrná 1385/8, Ivančice ze dne p.č. KN 2027/3 LV 3132 Dufek Leopold, Moravský Krumlov Rokytná 1304, Moravský Krumlov ze dne p.č. KN 2027/4, KN 3794/3 LV 1299 Vyskočilová Marie, Budkovice 110, Ivančice p.č. KN 2027/5 LV Machová Ludmila, Družstevní 1156, Moravský Krumlov, ze dne p.č. KN 2027/7 LV 1243 Coufal Pavel, Vémyslice 235, Vémyslice, ze dne p.č. KN 2027/8, KN 3794/2, KN 3794/19 LV 1268 Marek Milan, Moravský Krumlov Rokytná 1367, Moravský Krumlov ze dne , Marková Jana, Moravský Krumlov Rokytná 1367, Moravský Krumlov ze dne p.č. KN 3794/4, KN 3794/13 LV 2561 Vlasák Jaroslav, Václavská 749, Moravský Krumlov ze dne smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. KN 3794/5, KN 2026/1 LV Město Moravský Krumlov, Nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov, ze dne p.č. KN 2026/3, KN 3794/6 LV 1471 Antošová Dana, T.G. Masaryka 42, Moravský Krumlov ze dne a Ošmera František, Pražská 2021/48, Znojmo ze dne p.č. KN 3794/12 LV SMJ Hubený Jan a Ludmila, Moravský Krumlov Rokytná 1330, Moravský Krumlov ze dne p.č. KN 3794/14 LV 209 SJM Svoboda Josef a Eva, Moravský Krumlov Rokytná 1340, Moravský Krumlov ze dne p.č. KN 3794/15 LV Chyba Jiří Ing., Jugoslávských partyzánů 676/10, Praha 6 ze dne p.č. KN 3794/16 LV 1363 Polický Jan a Emilie, Moravský Krumlov Rokytná 1337, Moravský Krumlov ze dne k.ú. Kounické Předměstí p.č. KN 2600/3 LV 2810 Halámek Vojtěch, Pellicova 670/69, Brno ze dne p.č. KN 2468/2, KN 2435/2, KN 2780/5, PK 2581/3, PK 2774/2, PK 2480/2, PK 2769/1 LV Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, Ivančice p.č. KN 2589/4 LV 1808 Nakoukalová Marie, Na kopcích 1746, Mor. Krumlov Polánka, Moravský Krumlov k.ú. Moravské Bránice p.č. PK 1783 /2 LV 388 Navrátilová (Horká) Lenka, Okrouhlá 351/14, Brno Bohunice ze dne p.č. KN 1488 LV 348 Babák Jaroslav, Mlýnské náměstí 7/143, Dolní Kounice p.č. KN 609 LV 147 Stepniewská Eva, Švermova 281/10, Brno Bohunice p.č. PK 1583, PK 1580/1 LV 595 Paarová Marie, Antonína Smutného 643/89, Střelice u Brna ze dne p.č. KN 1116, PK 4821/3, KN 1121, PK 4821/2 - LV Obec Moravské Bránice, Moravské Bránice 325, ze dne p.č. PK 4820/2 - LV Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno, Orlí 27, Brno smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR- ÚZSVM ze dne k.ú. Ivančice p.č. KN 496/2, PK 532/1, PK 3104,PKL 557/2 PK 3156/1 ze dne , p.č. PK 3106/1 ze dne a p.č.3194/2 ze dne LV Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivnačice, p.č. KN 3110/2 LV 946 Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, p.č. KN 851/4 - LV 2794 Erazim Zdeněk, Na Volvách 469/28, Ivančice ze dne a Erazinová Hana, Na Volvách 469/28, Ivančice ( Suzova 358/10, Medlánky, Brno) ze dne k.ú. Prštice p.č. KN 1139 LV Pozemkový fond České republiky, ÚP Brno, Hroznova 17, Brno ze dne k.ú. Střelice u Brna p.č. KN 5822 LV 797 Vašulín František, Komenského 736/17, Střelice, Střelice u Brna, ze

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140 Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140 Č.j.2595/08-No V Rajhradě, 4.3.2009 Vyřizuje: Novotný stavebník Jana Daňková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/5629/2011/Ni V Třebíči dne 04.07.2011 Č.j.: OV 5629/2011-38073/11/Ni

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18142/2014 Spisová značka:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0043812/10/E 0051976/10/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 15.7.2010 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00901ah* CRDUX00901AH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0736/14-9/Kr V Praze dne 10. září 2015 Č. j.: DUCR-52006/15/Kr Telefon: +420 972

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 2019/2010-SÚ-Ho-8 Vyřizuje: František Horák Telefon: 546419462 E-mail: horakf@muiv.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4506/2011/Ba Č. J.: 2625/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Baar TEL.: 547 427 415 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2696/2011-496/PJ Rousínov, dne 4. července 2011 Oprávněná

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 61/2014-ESH v Hodonicích dne 26.03.2014 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ SPIS. ZN.: SU-0667/2014-328/S Č.J.: 1108/2015 VYŘIZUJE: Struharňanská TEL.: 571 447 320 FAX: 571 447 428 E-MAIL: Struharnanska.OU@hornilidec.cz

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: SÚ/1637/11/Vl Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 Mnichovice : 5.3.2012

Více

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 3164/2015-PRO VUP 15647/15-PRO-3164/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/521/2011/kou - 7 Polná, dne: 18.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j.760-4/2012-330/R V Proseči dne 25.10.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více