Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené čtenářky, vážení čtenáři,"

Transkript

1

2

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, od 1. ledna 2006 se Jihočeská univerzita rozroste o filozofickou fakultu. Naplnil se tak jeden z dlouhodobých strategických cílů rozvoje univerzity, deklarovaných při vzniku Jihočeské univerzity v roce Univerzita vyjde vstříc poptávce maturantek a maturantů po studiu historie, archivnictví, archeologie a bohemistiky a perspektivně i dalších humanitně a společenskovědně orientovaných oborů. Ve SLOVECH REKTORA se k aktuálnímu tématu vyjadřuje rektor JU prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Stávající historický ústav kontinuálně přejde do nové struktury filozofické fakulty jako její zakládající část, i o tom hovoří z pohledu historika zabývajícího se též dějinami školství a vzdělanosti ředitel Historického ústavu JU PhDr. Miroslav Novotný, CSc. Ve spolupráci s partnerskou univerzitou J. Keplera v Linci je v současné době připravována akreditace přeshraničního studijního oboru biologická chemie. Tento významný bod spolupráce je součástí nově podepsané smlouvy o spolupráci a výměně ve vědeckém výzkumu a výuce, kterou v Linci v červnu za Jihočeskou univerzitu podepsal rektor prof. Václav Bůžek. V dubnu a v červnu zasedala Správní rada Jihočeské univerzity, na následující šestileté funkční období do ní bylo jmenováno několik nových členů. Květnové volby do Akademického senátu Jihočeské univerzity se uskutečnily již podle nového Volebního a jednacího řádu AS JU při více než dvacetiprocentní účasti voličů. S účinností od 15. května ustanovil rektor Jihočeské univerzity prof. V. Bůžek ke stávajícím čtyřem prorektorům prorektora pro celoživotní vzdělávání. Do této funkce byla jmenována doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. Děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity Dr. Jiří Kašný, Th.D., úspěšně vstoupil do druhého funkčního období. V OTÁZKÁCH PRO hovoří mj. o aktuálním nasměrování pedagogické a badatelské činnosti a nových úkolech na teologické fakultě. Nově jmenovaná profesorka MVDr. Iva Dyková, DrSc., z biologické fakulty je v pořadí sedmdesátým příslušníkem akademické obce Jihočeské univerzity s nejvyšší akademickou hodností. V květnu byly předány diplomy také dvěma novým docentkám a třem docentům Jihočeské univerzity. I v tomto čísle Jihočeské univerzity pokračuje představování jednotlivých výzkumných záměrů, které získaly státní dotaci na následujících 5-7 let. Projekt Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech představuje odpovědný řešitel a ředitel VÚRH JU doc. Ing. Otomar Linhart, DrSc. Biologové Jihočeské univerzity se ve spolupráci s Parazitologickým ústavem Akademie věd ČR podílejí na unikátním mezinárodním výzkumu vakcíny proti lymské borelióze. Pokud vše půjde bez komplikací, za pět let se proti tomuto nebezpečnému onemocnění budeme moci nechat očkovat. Výjimečná spolupráce s dnes již deseti ústavy Akademie věd ČR, z nichž několik sídlí přímo v kampusu univerzitního areálu v Českých Budějovicích, oceňují jak akademičtí pracovníci Jihočeské univerzity, tak i nově zvolený předseda Akademie věd ČR prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., který záhy po svém nástupu do funkce jihočeské ústavy AV ČR a také Jihočeskou univerzitu navštívil. Organizování letních škol pro středoškoláky a vysokoškoláky letos doplněné o programy pro veřejnost včetně prezentací vědecké činnosti v Ústavu fyzikální biologie v Nových Hradech ocenila Evropská unie zařazením projektu do systému elitních mezinárodních aktivit Researchers in Europe. Premiérově je zařazena nová rubrika KNIHOVNIČKA JIHOČESKÉ UNIVERZITY, tentokrát s částí textu z poučné knihy Proč se lidé zabíjejí prof. RNDr. Jana Zrzavého, CSc., s nímž si můžete přečíst i rozhovor o popularizaci vědy, publikování a literatuře. K letním novinkám patří i další nová rubrika PŘEDSTAVUJEME VÁM..., v níž je možné podrobněji nahlédnout do činnosti konkrétního pracoviště na Jihočeské univerzitě. Napoprvé se podíváme do Oddělení vodní toxikologie a nemocí ryb ve VÚRH ve Vodňanech. Zvířata nás učí skromnosti je titul rozhovoru s mezinárodně uznávaným zoologem prof. RNDr. Zdeňkem Veselovským, CSc., jehož velkou životní etapou bylo mj. třicetileté působení ve funkci ředitele pražské zoologické zahrady. Právě mu vyšla 35. kniha. V akademickém roce 2004/2005 studovalo na Jihočeské univerzitě studentů a studentek (dalších 319 mělo studium přerušené). Slavnostními promocemi letos završilo studium na JU absolventek a absolventů. Počet zájemců o studium na Jihočeské univerzitě čtyřnásobně převýšil kapacitu školy - ke studiu na Jihočeské univerzitě se hlásilo maturantů a maturantek. A to zavazuje. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová 3/

4 SLOVA REKTORA Jihočeská univerzita se rozšíří o šestou fakultu K 1. lednu 2006 se Jihočeská univerzita rozšíří o nově vzniklou filozofickou fakultu. Všech pět stávajících fakult patřilo od roku 1991 k zakládajícím součástem Jihočeské univerzity, takže vznik nové fakulty je v dějinách naší univerzity zcela novým prvkem. Jaké konkrétní kroky této významné události předcházely? Vytvoření filozofické fakulty bylo deklarováno již při založení Jihočeské univerzity v roce Tato myšlenka se opakovala ve všech dlouhodobých záměrech dalšího rozvoje univerzity, ale žádné předchozí vedení univerzity se k tomuto kroku neodhodlalo. Doba nazrála až nyní a domnívám se, že to mělo svoji logiku; bylo potřeba, aby se zpevnila kvalifikační a vědecká struktura. Vznik filozofické fakulty je tedy naplněním jednoho z dlouhodobých strategických cílů rozvoje univerzity. Navíc je všeobecně známo, že o humanitní a společenskovědní obory je velký zájem, takže tím uspokojíme i poptávku středoškolské populace studovat historii, archivnictví, archeologii, bohemistiku a perspektivně i další obory. Zvolený název filozofická fakulta je čitelný a odpovídá rozhodnutí současného vedení Jihočeské univerzity, které si před rokem mj. vytyčilo optimalizaci struktury univerzity - obsah a názvy jednotlivých součástí univerzity by měly být dostatečně přehledné pro maturanty, maturantky a veřejnost. ústav, který v krátké době obhájil či nově získal všechny akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, práva habilitací a profesorských řízení v oboru české dějiny. Historický ústav se vyvíjel také jako pracoviště základního výzkumu, jehož výzkumný záměr na léta byl MŠMT ČR hodnocen nejvyšší klasifikací. Základem filozofické fakulty se od stanou tři pracoviště, tři ústavy historický ústav, ústav bohemistiky a ústav estetiky a dějin umění. Perspektivně se počítá s tím, že se z historického ústavu vydělí některá další pracoviště, která jsou dosud součástí ústavu a která se během krátké doby mohou stát samostatnými ústavy v rámci nové filozofické fakulty. Mohlo by jít například o ústav archivnictví, ústav středověké archeologie a podobně. V horizontu tří let by zde mohl vzniknout ústav románských studií, uvažuje se také o ústavu sociologie, politologie a některých dalších společenskovědně orientovaných oborů. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity byla budována v souladu s platnými právními předpisy, obsáhlý akreditační materiál 7. a 8. června 2005 posuzovaly čtyři pracovní skupiny Akreditační komise (jmenované Vládou ČR). Na základě úspěšně vypracovaného projektu byl 13. června 2005 Akreditační komisí vydán souhlas se zřízením Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, který jsem obdržel v písemné podobě. Podle 23 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. a v souladu s 9 odst. 1 písm. a) téhož zákona projednal Akademický senát Jihočeské univerzity na svém zasedání 28. června 2005 zřízení této nové součásti Jihočeské univerzity od Proč byla filozofická fakulta zřízena k , tedy zhruba k polovině akademického roku? Nabízely se dvě možnosti, dva termíny - buď od začátku akademického nebo kalendářního roku. Z hlediska finančních toků a procesů jsme se přiklonili k termínu od Na jakých základech byla filozofická fakulta akreditována? Začátkem procesu završeného zřízením Filozofické fakulty Jihočeské univerzity bylo vyčlenění historického ústavu ze struktury pedagogické fakulty Z historického ústavu se tehdy stal samostatný vysokoškolský Kolik bude mít filozofická fakulta studentů? Od bude na filozofické fakultě studovat zhruba 200 studentů - všichni stávající studenti historického ústavu a někteří studenti z katedry bohemistiky pedagogické fakulty (neučitelská bohemistika a doktorské studium). Akreditační komise převedla studijní programy na nový subjekt filozofickou fakultu a tito 4/

5 studenti dokončí studium již jako absolventi této fakulty. Výhledově, během čtyř až pěti let, počítá filozofická fakulta s nárůstem na studentů. V jakých profesích se budou moci absolventi Filozofické fakulty Jihočeské univerzity uplatnit? Sehrává nějakou roli skutečnost, že se Jihočeská univerzita nachází v blízkosti hranic s Rakouskem a Německem? Chceme, aby filozofická fakulta vychovávala nejen vědce, ale i řadu prakticky zaměřených odborníků, kteří najdou uplatnění ve sféře muzeí, archivů, v památkové péči, v nakladatelstvích, ve sdělovacích prostředcích a podobně. Budeme usilovat o to, aby fakulta přispěla k duchovní kultivaci tohoto regionu, který byl dříve zcela v pohraničí a nyní, se vstupem do Evropské unie, je to jeden z centrálních regionů ve střední Evropě. S tím souvisí i jeden z našich cílů ve spolupráci s univerzitou v Pasově, která má velkou filozofickou fakultu a je jednou z nejbližších partnerských univerzit Jihočeské univerzity, bychom chtěli připravit studijní program středoevropských studií. Toto studium by vychovávalo specialisty, kteří by znali středoevropské jazyky, reálie, kulturu, právo, historii, byli by to prakticky zaměření lidé, kteří by se v tomto středoevropském prostoru dokázali uplatnit jako kvalifikovaní úředníci, poradci a podobně. Jaké místo by měla Filozofická fakulta Jihočeské univerzity zaujmout v rámci filozofických fakult v republice? V rámci České republiky jsou filozofické fakulty na Karlově univerzitě, na Masarykově, Palackého, Slezské a Ostravské univerzitě, nyní i na Západočeské univerzitě. Jsem přesvědčen, že na každé, řekněme klasické univerzitě, by filozofická fakulta měla být. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity vychází z přirozeného výzkumného prostoru, kterým je, jak rád říkám, prostor česko-rakousko-bavorského regionu s bohatými knihovnami, archivy, hmotnou kulturou, literárními, folkloristickými, uměnovědnými tradicemi a podobně. Tento prostor může sloužit jako určitý laboratorní, terénní prostor pro řešení řady naléhavých aktuálních otázek moderních společenských věd. Již dnes máme akreditovány bakalářské a magisterské obory, jsou akreditována doktorská studia českých dějin a doktorská studia české literatury, máme habilitační a profesorská práva v českých dějinách, bohemisti nepochybně požádají o akreditaci habilitačních práv v české literatuře. Stávající akreditace jsou postačující, u nových oborů se musí začít postupně. Může vznik filozofické fakulty na Jihočeské univerzitě ovlivnit některé další očekávané procesy v rámci struktury a čitelnosti JU? Samozřejmě bych byl velmi rád, kdyby se stávající biologická fakulta postupně přetvořila ve fakultu přírodovědeckou. Ani to není myšlenka posledních dnů, o tom se hovoří stejně dlouho jako o vzniku filozofické fakulty, tedy od založení univerzity. Tento záměr se také pravidelně objevuje ve všech dlouhodobých plánech dalšího rozvoje univerzity. Myslím si, že by přerod biologické fakulty v přírodovědeckou fakultu zčitelnil strukturu univerzity a rovněž by tato fakulta získala více šancí pro rozvoj kromě biologických věd by se na ní mohly pěstovat i další přírodní vědy, které jsou na univerzitě v různé míře rozptýleny. V nadcházejícím akademickém roce bude vedení Jihočeské univerzity v úzké spolupráci s vedením Zemědělské fakulty JU intenzivně pracovat na vyčlenění ekonomických oborů do ekonomicky zaměřené fakulty a na transformaci stávajících technologických oborů, které by měly zřetelněji odrážet požadavky praxe. -hb- Kladete velký důraz na pevnou kvalifikační a vědeckou strukturu; jak bude tento požadavek naplněn v rámci filozofické fakuty? Filozofickou fakultu stavíme jako fakultu badatelskou, orientovanou především na základní výzkum. Znamená to, že přinese i další vědeckou kvalitu, která se odrazí v úrovni vysokoškolské výuky. Naší prestiží je, aby měla plnou akreditaci. 5/

6 Ze zasedání Správní rady Jihočeské univerzity 21. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity se konalo 28. dubna 2005 jako první řádné zasedání po téměř tříměsíční pauze, která byla způsobena poklesem počtu členů Správní rady JU pod zákonem stanovené minimum. S účinností k 15. březnu 2005 byla usnášeníschopnost Správní rady JU obnovena jmenováním nových členů Správní rady JU, které na návrh rektora Jihočeské univerzity jmenovala na šestileté funkční období ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková. Správní rada JU má v současné době dvanáct členů. Správní rada zvolila předsednictvo - předsedou Správní rady JU byl zvolen Ing. Vladimír Jandík, místopředsedy byli zvoleni Ing. Václav Hanke, CSc., a JUDr. Petr Dušek. Všichni tři totožnou funkci vykonávali i v předchozím funkčním období. SpR JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. Výroční zprávu o činnosti Jihočeské univerzity v roce 2004, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2004 a Rozpočet JU v roce Rektor JU prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., informoval členy Správní rady o nejdůležitějších a časově nejbližších rozvojových záměrech univerzity, jakými jsou například vznik Filozofické fakulty JU, optimalizace struktury Zemědělské fakulty JU a příprava vzniku samostatného ústavu ekonomických studií. Z plánovaných investičních akcí je mezi nejvýznamnější řazena výstavba univerzitní knihovny s pavilonem humanitních oborů a aulou, rekonstrukce objektu Vltava pro potřeby Zdravotně sociální fakulty JU a rekonstrukce menzy JU (s novou technologií) v areálu Čtyři Dvory podle současných hygienických požadavků, s cílem rozšířit a zkvalitnit nabídku stravovacích služeb. SpR JU dále projednávala některé dílčí záležitosti týkající se nemovitého majetku ve vlastnictví JU, smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích Jihočeské univerzity a podobně. Správní rada Jihočeské univerzity: Předseda: Ing. Vladimír Jandík ředitel pobočky České národní banky v Českých Budějovicích Místopředsedové: JUDr. Petr Dušek krajský zástupce - Krajské státní zastupitelství, České Budějovice Ing. Václav Hanke, CSc. ředitel odboru programu výzkumu a vývoje MŠMT, Praha Členové: Mgr. Vlasta Bohdalová náměstkyně primátora Statutárního města České Budějovice pro školství, kulturu, zdravotnictví a sociální věci Ing. Zdeněk Daňha poradce hejtmana Krajského úřadu České Budějovice Ing. Jan Hůda generální ředitel Rybářství Třeboň, a.s. Třeboň Ing. Jiří Chmel ředitel regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu, České Budějovice Ing. Jan Kubeš předseda představenstva Jihočeské hodpodářské komory České Budějovice Ing. Václav Pauch ředitel Úřadu práce v Prachaticích Prachatice Mgr. Ing. Miroslav Šimek vedoucí Územního pracoviště Pozemkového fondu ČR v Českých Budějovicích Ing. František Štangl starosta města Nové Hrady Nové Hrady doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc. přednosta Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Jindřichův Hradec 27. června 2005 se skutečnilo 22. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity, poslední v tomto akademickém roce. Správní rada JU projednala a schválila předložený návrh Pravidel pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Po schválení těchto pravidel Akademickým senátem JU by Jihočeská univerzita mohla zakládat nebo se podílet na založení právnických osob, jejichž 6/

7 předmět činnosti souvisí se vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností JU. Vznik pravidel byl motivován snahou JU zapojit se do připravovaného projektu Technologického inkubátoru, který by měl po vzoru Nových Hradů vzniknout také v Českých Budějovicích. Technologický inkubátor, na jehož vzniku se podílí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jihočeská hospodářská komora, Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice, by měl poskytnout odpovídající zázemí (kanceláře, laboratoře a dílny) pro zájemce o založení malých a středních firem využívajících výsledky výzkumu univerzitních i dalších pracovišť. Budova Technologického inkubátoru by měla vzniknout rekonstrukcí nevyužívaných objektů (stájí a skladů) v areálu Jihočeské univerzity ve Čtyřech Dvorech, předpokládané náklady na rekonstrukci základního objektu se odhadují na 40 mil. Kč. Již nyní, ve fázi příprav je monitorován zájem firem nejen z jihočeského regionu, ale prostřednictvím kanceláře Zelené laguny i firem z Rakouska. Také na straně univerzity jsou kontaktováni první zájemci o spolupráci při zakládání nových firem v rámci inkubátoru, a to např. v oblasti biotechnologií, využívání zemědělské produkce k energetickým a technickým účelům, technických projektů pro komunální sféru, projektů z oblasti aplikované ekologie a další. Děkanka Zemědělské fakulty JU prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., informovala o probíhajících změnách na Zemědělské fakultě JU, která se postupně připravuje na vyčlenění ekonomických oborů do perspektivní nové ekonomicky zaměřené fakulty a na transformaci stávajících technologických oborů. SpR JU dále v souladu se zákonem č. 111/ 1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č , kterými byly schváleny dva návrhy na uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích JU, dva návrhy na zřízení věcného břemene ve prospěch JU a jeden návrh na prodej pozemků, které jsou pro další rozvoj JU neupotřebitelné. (Správní rada viz board_of_trustees) Voleb do Akademického senátu JU se zúčastnilo přes 20% voličů Ve dnech 16. a 17. května 2005 se na Jihočeské univerzitě konaly volby do Akademického senátu Jihočeské univerzity. 2. června se uskutečnilo první zasedání nově zvoleného AS JU, které do zvolení předsedy senátu řídil předseda hlavní volební komise PhDr. Miroslav Novotný, CSc. Informoval přítomné senátorky a senátory o průběhu a výsledcích voleb, jichž se zúčastnilo 1789 voličů, tedy 20,15 %. Nikdo nevyužil práva podat k výsledkům voleb stížnost. Všechny písemné dokumenty související s volbami byly zapečetěny a předány v kanceláři rektora, kde je do nich také možné nahlédnout. Předseda hlavní volební komise poděkoval členům dílčích volebních komisí za jejich práci a komentoval výsledky na jednotlivých součástech. Následovala kandidatura a volba předsedy a místopředsedů AS JU. Předsedou AS byl opětovně zvolen Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D., místopředsedou z řad akademických pracovníků byl zvolen Ing. Karel Suchý, Ph.D. a z řad studentů Marcela Oubrechtová z HÚ. Tolik oficiální zpráva. Volili jsme podle nového Volebního a jednacího řádu AS JU o něm jsem psal v minulém čísle tohoto periodika. Děkuji všem, kdo volby organizovali (za všechny předsedovi komise Miroslavu Novotnému) a za spolupráci všem senátorům (za všechny z těch kdo v AS JU již nepokračují místopředsedovi Janu Juklovi). Děkuji všem, kdo přijali kandidaturu a vítám především nově zvolené členy. Práce v senátu určitě není primární věcí proč se ocitáme na vysoké škole; učitelé by měli bádat a učit, studenti studovat a ptát se. Přesto, aby škola mohla své základní úkoly plnit, je nutná i práce senátní. V uplynulém období jsem měl pocit, že senát dovedl pracovat jako celouniverzitní grémium, že různost názorů šla často napříč delegacemi součástí. To, že jsme z různých součástí se jistě projevovalo, avšak pozitivně právě různými úhly pohledu. Samozřejmě práce v podobných grémiích má celou řadu podob a každý se zapojí dle své chuti, svých možností nebo potřeb. Za minimální pracovní zapojení považuji alespoň docházku na schůze, nebo omluvu se zájmem o to, zda svou neúčastí neohrozím práceschopnost celého grémia. Pamětníci vědí, že několikrát AS JU z těchto důvodů nemohl pracovat. Na druhé straně je možné aktivně se angažovat v komisích a přípravě návrhů vnitrouniverzitních až po celostátní (v minulém období se někteří 7/

8 angažovali v reformě vedoucí k ubytovacím stipendiím). Věřím, že mezi těmito polohami si každý najde své místo. Senát projednává jistě řadu formalit a kosmetických úprav vnitřních předpisů, ale také věci zásadní, například jsme svým usnesením zřídili Filozofickou fakultu JU, na podzim roku 2006 budeme volit rektora JU. Těším se na spolupráci v dalším volebním období. Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. předseda Akademického senátu JU V rámci univerzity byl ustanoven projektový tým složený v odborníků ze všech součástí univerzity, kteří budou za rozvoj celoživotního vzdělávání na svých pracovištích zodpovídat. V průběhu léta budou připravovány podklady pro Dlouhodobý záměr, jejichž prostřednictvím získá i koncepce celoživotního vzdělávání na Jihočeské univerzitě konkrétní podobu a pevné vymezení. Podzimní číslo Jihočeské univerzity o tom bude informovat. -hb- Jihočeští biologové se podílejí na unikátním výzkumu proti lymské borelióze Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., prorektorkou pro celoživotní vzdělávání na Jihočeské univerzitě V souladu s ustanovením 10 odst. (4) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a Článku 17 odst. (1), písm. a) a b) Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a po projednání v Akademickém senátu Jihočeské univerzity dne 3. května 2005 ustanovil rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., s účinností od 15. května 2005 ke stávajícím čtyřem prorektorům (pro pedagogickou činnost, pro vědu, pro zahraniční vztahy, pro rozvoj) prorektora pro celoživotní vzdělávání (CŽV). Prorektorkou pro celoživotní vzdělávání JU byla jmenována doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., vedoucí Katedry psychiatrie a psychologie Zdravotně sociální fakulty JU. Na poradě vedení Jihočeské univerzity a následně na kolegiu rektora informovala prorektorka pro celoživotní vzdělávání doc. Jana Šemberová o situaci, v níž se, i v rámci České republiky, systém celoživotního vzdělávání nachází. Programu CŽV je potřeba vtisknout pevný řád napříč univerzitou, budovat jej zdola na základě stávajících možností. CŽV se musí rozvíjet jako průhledný systém s měřitelnými výsledky. Kredit celoživotního vzdělávání by měl být na Jihočeské univerzitě výrazně posílen. V souvislosti s tím bude věnována pozornost také Univerzitě třetího věku, která je na Jihočeské univerzitě systematicky budována již patnáct let a počet zájemců o toto studium každoročně převyšuje kapacitní možnosti. Před sedmi lety se začal šestičlenný tým vědců z Jihočeské univerzity Biologické fakulty a Parazitologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích podílet na mezinárodním výzkumu vakcíny proti lymské borelióze. Výzkum byl veden úspěšně a vše nasvědčuje tomu, že se vakcína v Česku může objevit již v roce Ve Spojených státech amerických na vakcíně proti lymské borelióze pracují od konce 80. let. Také na naší univerzitě má díky propojení s Parazitologickým ústavem AV ČR výzkum klíšťat a nemocí, které klíšťata přenášejí, velkou tradici. Americký vědec profesor B. Luft si nás našel v literatuře a kontaktoval mě, říká o počátku mezinárodní spolupráce děkan biologické fakulty prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.: Kandidátní vakcíny jsme testovali po dobu pěti let na laboratorních myších, provedli jsme celkem sedm vakcinačních experimentů, které trvaly vždy dva měsíce a ve zbývajícím čase vyšetřovali experimentální materiál a zpracovávali výsledky. Vývoj vakcíny pro střední Evropu je složitější než pro Ameriku, protože všechno nasvědčuje tomu, že v Evropě se vyskytuje více druhů spirochét, které lymskou boreliózu způsobují. Finance na tento výzkum nám poskytl americký partner. Autory úspěšného projektu, na němž se JU a PaÚ AV ČR podíleli, jsou Dr. Ian Livey z výzkumných laboratoří Barter BioScience AG v Rakousku a profesor Benjamin Luft ze Státní univerzity New York ve Stonybrook, USA. Ti vakcínu a její vývoj představili na mezinárodním kurzu Summer School on Molecular Vector Biology ( ). Vakcína získala v Rakousku povolení potřebné k zahájení klinických testů v říjnu letošního roku. Pokud vše půjde hladce, mohli by se zájemci nechat očkovat proti lymské borelióze již za pět let. Více na toto téma na straně 32. -hb- 8/

9 Smlouva o vědecké spolupráci a výměně mezi JU a Keplerovou univerzitou v Linci podepsána 13. června 2005 byla v Linci podepsána Kooperační smlouva o vědecké spolupráci a výměně mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou Johannese Keplera v Linci (Johannes Kepler Universität Linz). Obě strany vnímají podpis smlouvy jako významné potvrzení uznání dlouholeté mezinárodní spolupráce a výměny ve vědeckém výzkumu a výuce. Vztahy mezi univerzitami se začaly utvářet v roce 1990, kdy byla uzavřena smlouva o partnerství a spolupráci mezi Agronomickou fakultou a Univerzitou J. Keplera v Linci. V roce 1999 byla podepsána nová smlouva na pětileté období. Zatím poslední setkání reprezentací obou univerzit na půdě Jihočeské univerzity se uskutečnilo v listopadu 2004, kdy se jednání kromě vedení univerzity v čele s rektorem prof. V. Bůžkem zúčastnili také děkanka Zemědělské fakulty JU prof. M. Hrabánková a děkan Biologické fakulty JU prof. L. Grubhoffer, jejichž pracoviště s lineckou univerzitou dlouhodobě úspěšně spolupracují. Diskuze nad společnými projekty a prohlídka univerzity potvrdily vzájemné přání spolupráci zintenzivnit, včetně dobudování společného přeshraničního studijního oboru. Kooperační smlouvu o vědecké spolupráci a výměně podepsali v Linci rektoři obou univerzit za Jihočeskou univerzitu prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., za rakouskou stranu byla smlouva podepsána Univ. Prof. Dr. Rudolfem G. Ardeltem a prorektorem pro zahraniční vztahy Univ. Prof. Dr. DDr.h.c. Friedrichem Schneiderem. Kooperační záměry mohou být realizovány univerzitami, fakultami, katedrami, resp. ústavy nebo jednotlivými vědeckými pracovníky. Smlouva nahradila dosavadní smlouvu mezi oběma subjekty a byla uzavřena na dobu pěti let. Keplerova univerzita poskytuje studium ve vědách sociálních, ekonomických, právních, technických a přírodovědných, svým zaměřením není zásadně odlišná od naší univerzity, ani co do velikosti, a tak si můžeme být partnersky prospěšní, říká rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.: Setkání v Linci a následný podpis smlouvy byly velmi příjemným potvrzením oboustranného zájmu o spolupráci. Uvědomujeme si, že spojeným vědeckým a pedagogickým úsilím můžeme připravit skutečně kvalitní studijní obor biologická chemie, který vyplní chybějící vzdělávací základnu v geografickém prostoru od Prahy na jih až po Vídeň. V současné době probíhají práce na přípravě akreditace tohoto oboru, který by se měl přednášet v angličtině a studovat jak v Českých Budějovicích tak v Linci. Budeme také usilovat o to, aby studenti po absolvování tohoto oboru získali diplomy z obou univerzit. Každoročně by mohlo být přijímáno studentů. Věříme, že propojení biologie, úspěšné na naší biologické fakultě, s úspěšnou lineckou chemií bude interdisciplinárně velmi nosným studiem, o které budou mít zájem studenti z obou stran pomyslné hranice. Budeme se snažit, aby v roce 2007 mohli takto koncipovaný obor začít studovat první maturanti a maturantky. -hb- Spolupráce univerzit se týká těchto oblastí: výměna vyučujících, vědeckých pracovníků a studentů (hostitelské přednášky, studijní pobyty, společné studijní programy), studijních plánů, studijních materiálů, publikací a informací, spolupráce týkající se vybraných vědeckých projektů, při vědeckých zasedáních, seminářích apod., zvláštnímu zájmu se těší příprava studijního programu biologická chemie, spolupráce v oblasti hospodářských věd, především podnikové ekonomie a makroekonomie. 9/

10 OTÁZKY PRO... děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity Dr. Jiřího Kašného, Th.D. Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity nyní studuje kolem 800 studentů a dá se říci, že zájem o studium na ní má stabilně mírně vzrůstající tendenci; kromě studia teologických oborů se zaměřujete a v poslední době profilujete rozvíjení humanitních oborů, zvláště filozofie, antropologie a etiky. Jaký převažující směr teologická fakulta pod vaším vedením nabírá? Vstoupil jste nyní jako její děkan do druhého funkčního období, což je nesporným vyjádřením důvěry k vám a také závazkem Děkuji za otázku a za hezkou příležitost mluvit o Teologické fakultě. Před třemi lety jsme několik měsíců diskutovali o poslání teologické fakulty a při té příležitosti jsme formulovali směr pedagogické a badatelské činnosti naší fakulty do oblasti teologie, filozofie a etiky, sociální a charitativní práce a pedagogiky volného času. Šlo nám o to, aby vyjmenovaná zaměření k sobě nepatřila jen náhodně nebo organizačně, ale aby tyto studijní programy a vědecká činnost mezi sebou komunikovaly a kladly si vzájemně otázky. V různých studijních oborech máme různé počty studentů a také vědecká činnost nejde v jednotlivých oborech stejně rychle kupředu, ale převažujícím směrem i do příštích let zůstane teologie a teologické souvislosti v etice, filozofii, pedagogice volného času a sociální a charitativní práci. hovoří o všeobecně lidských a křesťanských hodnotách z teologického hlediska a také z odborného hlediska filozofie, výchovy, sociální práce. Studenti se učí samostatně kriticky myslet, budou to potřebovat v práci s lidmi, a jestli se během studia mění? Doufám, že to nejsou změny bezmyšlenkovité. Právní problematika, to je sféra vašeho přímého pedagogického vlivu na studenty, vedete Katedru církevního a civilního práva, přednášíte právo církevní. Civilní právo je vlivem okolností dynamického, často hektického způsobu života a stále nových tendencí prakticky neoddělitelnou součástí běžného žití. Je tomu tak i v právu církevním? Církevní právo v katolické církvi doznalo během dvacátého století značného zjednodušení. Je tomu také proto, že řada oblastí církevního života je regulována civilním právem, např. oblast majetkového a trestního práva je z velké části v církvi zcela dostatečně regulována civilním právem. Druhou snad ještě výraznější tendencí církevního práva během dvacátého století byl posun od jednotného formalismu k uznání odpovědnosti místních křesťanských společenství. Řada věcí byla dříve stanovena detailně a uniformně pro církev na celém světě, zatímco dnes je stanoven základní rámec a konkrétnosti záleží na místní církvi a tvořivosti jednotlivých lidí. Absolventi vaší fakulty nacházejí široké uplatnění pracují jako učitelé náboženství a etiky ve školách, působí v církvích i mimo ně jako odborníci v programech církevně náboženské tématiky, pracují jako sociální kurátoři, v charitě i jako humanitní pracovníci v armádě a na sociálních odborech městských úřadů, nebo jako vychovatelé. Jaký je profil studenta teologické fakulty, jací lidé k vám přicházejí a nakolik se pod vlivem pedagogického působení a církevního učení mohou změnit či mění? Domnívám se, že na naši fakultu přicházejí humanitně orientovaní mladí lidé, ale ne zřídka si o fakultě dělají obrázek až během prvního roku studia. Na adaptačním kurzu minulé září mi některé studentky a studenti řekli, že teologická fakulta byla jejich první nebo druhá volba, pro někoho to byla snad čtvrtá nebo pátá volba. Někteří studenti se po prvním roce z naší fakulty hlásí na fakultu, kam se nedostali napoprvé, jiní se u nás najdou, i když to nejdříve nebyla jejich první volba Ve všech studijních oborech se 10/ V roce 1999 akreditovala Teologická fakulta svůj první doktorský studijní obor - Systematická teologie a v roce 2002 druhý - Teologická antropologie a etika, které mohou být vyučovány také v němčině, loni jste akreditovali bakalářský studijní program Vychovatelství s oborem Pedagogika volného času. Úzce spolupracujete s Filozofickým ústavem Akademie věd ČR a s pražskými teologickými fakultami, s partnerskými institucemi v Německu, Rakousku,

11 Nizozemí, spolupodílíte se na mezinárodním projektu The Concept of God in Contemporary Europe, který sdružuje řadu evropských teologických fakult... Co je podle vašeho názoru, pane děkane, nejvíce stěžejní, čemu se hodláte věnovat např. intenzivněji než doposud, a jaké má Teologická fakulta JU postavení v kontextu teologických fakult v ČR, potažmo v zahraničí? Úkolů je hodně a řada z nich jsou z nějakého hlediska stěžejní právě teď. Moc si cením, že mám tolik pracovitých kolegyň a kolegů, ale zároveň musíme hledat rychlejší cestu k velkým doktorátům a k habilitacím a víc času a energie věnovat bádání, přemýšlení a psaní. Pokračujeme ve strukturaci studijních oborů, čeká nás akreditace některých navazujících magisterských oborů a rozvíjení dvou doktorských studijních oborů. S tím souvisí přesunování těžiště z pedagogické činnosti k vědě a výzkumu. Administrativa fakulty funguje velmi dobře a kromě běžných věcí máme před sebou úkol vylepšit budovu, kde fakulta tradičně sídlí, vždyť se v této budově teologie studuje už dvě stě let. Naše Teologická fakulta je nejmladší mezi teologickými fakultami v ČR, tak je pochopitelné, že máme před sebou nejvíc práce, ale možná zase můžeme někdy trochu snadněji začínat s novými myšlenkami. Od začátku naší fakulty je naší jedinečnou příležitostí spolupráce s blízkými fakultami v Linci a v Pasově, které si velmi ceníme. -hb- Historický ústav Jihočeské univerzity a nová fakulta malé ohlédnutí K důležitým mezníkům lemujícím vývoj a proměny zatím stále velmi mladé Jihočeské univerzity přibylo v minulých dnech další významné datum. V úterý 28. června nově zvolený Akademický senát Jihočeské univerzity na svém druhém, a zároveň i posledním, zasedání v akademickém roce , projednal a hlasováním (přesně v hodin) i úspěšně završil dlouholeté úsilí vedení Jihočeské univerzity o vybudování humanitně zaměřené fakulty, jejíž absence ve svazku univerzity byla výrazně pociťována již při vzniku českobudějovického vysokého učení v roce Jednoznačný souhlas akademického senátu s předloženým návrhem rektora univerzity na zřízení Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (pro hlasovalo 25 z 26 přítomných senátorů jeden se zdržel), tak nejen uzavřel zhruba devítiměsíční komplikovaný legislativní proces 11/ schvalování nové součásti univerzity, ale zároveň podstatným způsobem ovlivnil i existenci a další působení Historického ústavu Jihočeské univerzity, který se od 1. ledna 2006 stane jednou ze základních složek této nové fakulty. Celá věc je pro mě důležitá nejen z hlediska pracovníka - a v posledních třech letech i ředitele - Historického ústavu, ale též i z pohledu historika zabývajícího se též dějinami školství a vzdělanosti. Proto bych se chtěl v následujících větách pokusit o malou rekapitulaci uplynulých let. Nejprve si dovolím nahlédnout tento krok prizmatem celouniverzitním. Když byla v roce 1991 na základě tehdejších dvou samostatných českobudějovických fakult - tj. pedagogické a zemědělské, resp. agronomické - ustavena Jihočeská univerzita, úspěšně se tak završila dlouhodobá snaha o vytvoření samostatné vícefakultní vysoké školy ve městě i v celém regionu. Rozhodnutím akademického senátu univerzity vznikla ještě v roce 1991 zdravotně sociální fakulta spolu s teologickou fakultou, navazující na v roce 1950 přerušenou tradici bohosloveckého studia ve městě. V témže roce pak byla ve spolupráci s ústavy akademie věd založena i fakulta biologická. V následujících letech se postupně součástí Jihočeské univerzity stal rovněž Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech a nejnověji (v roce 2003) i českobudějovický historický ústav. Navíc byla v letech ve svazku Jihočeské univerzity rovněž Fakulta managementu JU se sídlem v Jindřichově Hradci. Po jedenácti letech tak 1. ledna roku 2006 opět vznikne v Českých Budějovicích nová, v pořadí již šestá, fakulta, která však - pomineme-li dnes již téměř zapomenutou necelých pět desetiletí trvající existenci českobudějovického filozofického lycea v první polovině 19. století - nemá přímou a historicky blízkou návaznost na obdobnou vzdělávací instituci ať již přímo v krajském městě či regionu.

12 Je proto celkem přirozené, že realizace tohoto kroku byla ze strany vedení univerzity oprávněně podmíněna splněním několika nezbytných podmínek, tj. v prvé řadě dosažením odpovídající kvalifikační struktury akademických pracovníků, kteří budou vyučovat na nové fakultě, dále vytvořením průkazného vědeckého profilu základních součástí budoucí fakulty a získáním řádné akreditace pro studijní programy a obory převážně neučitelského charakteru. Vzhledem k tomu, že se historický ústav již od počátku 90. let minulého století pod vedením jeho tehdejšího vedoucího prof. Václava Bůžka cílevědomě profiloval jako významné vědecko-pedagogické pracoviště, kde se vedle všestranně náročné pedagogické činnosti rozvíjela rovněž úspěšná grantová aktivita, bohatá publikační činnost i domácí a mezinárodní vědecká spolupráce, bylo záhy zřejmé, že právě toto pracoviště se stane jedním ze základních pilířů zamýšlené humanitní fakulty. Logickým vyústěním tohoto úsilí pak bylo vyčlenění historického ústavu ze struktury Pedagogické fakulty JU a jeho osamostatnění v rámci univerzity. Od 1. ledna 2003 se tak Historický ústav Jihočeské univerzity, coby plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště, stal zcela rovnocennou součástí univerzity. Nezpochybnitelné místo ústavu nejen v rámci univerzity, ale též i v kontextu ostatních českých univerzitních i neuniverzitních historických pracovišť bylo potvrzeno např. v roce 2004, kdy bylo v areálu univerzity ve Čtyřech Dvorech otevřeno Centrum raně novověkých studií - společné výzkumné a ediční pracoviště Historického ústavu Jihočeské univerzity a Historického ústavu Akademie věd České republiky, jehož jedinečnost a hlavní vědecké poslání spočívá především v kritickém edičním zpřístupňování pramenů k českým dějinám raného novověku. K prezentaci výsledků práce centra slouží společný ediční projekt obou ústavů, který nese název Prameny k českým dějinám století. Správnost nastoupené cesty potvrdilo rovněž získání výzkumného záměru v nejvyšší kategorii pro léta Tyto skutečnosti mj. umožnily vedení Jihočeské univerzity, aby na podzim loňského roku, plně v souladu s přijatým Dlouhodobým záměrem rozvoje Jihočeské univerzity, přistoupilo k realizaci záměru vybudovat v Českých Budějovicích filozofickou fakultu. Zároveň bylo rozhodnuto, že krystalizačním jádrem nové fakulty se stane Historický ústav Jihočeské univerzity, k němuž se postupně přičlení další součásti - v první fázi se bude jednat o část katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a o pracoviště estetiky, které bude utvořeno nově bez vazeb ke stávajícím univerzitním strukturám. Zřízení filozofické fakulty mj. umožní nově koncipovat některé studijní obory napříč vědními disciplinami. V právě končícím akademickém roce historický ústav zajišťoval přípravu téměř 150 posluchačů tříletého bakalářského studia archivnictví a historie, pětiletého magisterského oboru kulturní historie a tříletého doktorského studijního programu české dějiny, navíc již od září t.r. zde začnou studovat i první posluchači tříleté bakalářské archeologie. Současně s tím se historický ústav též podílí na přípravě více něž 200 posluchačů magisterských studijních programů učitelství dějepisu a latiny pro základní a střední školy akreditovaných na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Bezprostředně po vzniku nové fakulty se její studijní nabídka rozšíří i o další připravované studijní obory. Z pohledu historického ústavu by již v roce 2006 měly být otevřeny či akreditovány např. navazující dvouleté magisterské obory historie, archivnictví a environmentální archeologie, na jehož zabezpečení se podílejí rovněž kolegové z Biologické fakulty JU, či bakalářský obor dějiny umění. Velmi slibně se ve směru přípravy společných studijních oborů rýsuje rovněž úzká spolupráce s kolegy z Teologické fakulty JU. Studijní nabídka nové fakulty bude pochopitelně rovněž rozšířena i o nově připravované studijní programy a obory budoucích ústavů bohemistiky a estetiky. Ačkoli za půl roku, , přestane Historický ústav Jihočeské univerzity ve své současné podobě existovat, rozhodně to není důvod ke smutku. Vždyť současný ústav nejenže kontinuálně přejde do nové struktury jako její zakládající součást, ale zůstane rovněž zachována - doma i v zahraničí respektovaná - značka historický ústav (po 1. lednu 2006 bude nadále působit pod názvem Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity) a - last but not least - nová fakulta do budoucna jistě vytvoří nezbytné a odpovídající odborné, prostorové, administrativní aj. zázemí pro další rozvoj všech jejích součástí, a tedy i historického ústavu. PhDr. Miroslav Novotný, CSc., ředitel Historického ústavu JU 12/

13 Jihočeská univerzita má novou profesorku Prezident republiky Václav Klaus předal dne 25. dubna 2005 v pražském Karolinu jmenovací dekrety 67 novým vysokoškolským profesorkám a profesorům. Nejvyšší akademický titul na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity s účinností od převzala rovněž paní doc. MVDr. Iva Dyková, DrSc., z Biologické fakulty Jihočeské univerzity (obor Parazitologie). Působení v zahraničí (uvedeny jsou jen významnější): Kuba, Itálie, Skotsko, NSR, USA, Španělsko, Tanzanie, Uganda, Keňa, Thajsko. Vyžádané přednášky na konferencích, kongresech a navštívených pracovištích: Německo, Irsko, Jižní Afrika, Mexiko a další. Stáže (delší): Velká Británie, Austrálie. V roce 2000 proběhlo na Biologické fakultě Jihočeské univerzity habilitační řízení v oboru Parazitologie. Přehled řešených grantových projektů - navrhovatelka/řešiteka Životní cykly a patogenita vybraných druhů myxosporeí cizopasících u ryb. GA ČSAV, Sladkovodní ryby jako hostitelé patogenních a nepatogenních volně žijících améb. GA ČR, Amébové infekce žaber ryb. Grantová agentura AV ČR A , Morfologická a molekulární identifikace volně žijících améb infikujících ryby. Grantová agentura AV ČR (IAA ), Amfizoické améby rodu Paramoeba a jejich eukaryotičtí endobionti. Grantová agentura ČR 206/00/0265, foto archiv I. Dykové Prof. MVDr. Iva Dyková, DrSc. Nar. roku 1942, absolvovala Vysokou školu veterinární v Brně, , vědecká aspirantura v oboru epizootologie, zoohygiena a invazní choroby , kandidátka veterinárních věd, obhajoba práce Podkožní filariózy jelení zvěře, 1971, doktorka biologických věd (ČSAV), obhajoba disertační práce Histopatologie protozoárních infekcí ryb, Praxe od ukončení vysokoškolského studia: stipendistka v Parazitologickém ústavu ČSAV, aspirantka Parazitologického ústavu ČSAV, od v Parazitologickém ústavu ČSAV, nyní AV ČR, externí pedagožka Katedry parazitologie a hydrobiologie Přírodovědecké fakulty UK Praha, od částečný úvazek na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. - spolunavrhovatelka/spoluřešitelka Trypanosomy cizopasící v rybách: druhová diversita, patogenita a možnost existence sexuálních procesů v životním cyklu. Navrhovatel: J. Lom, Systematika rybích trypanosom. CEE/FSU/JP (The Royal Society), řešitel: W.C. Gibson, spoluřešitelé: J. Lom a I. Dyková, Mikrosporidie cizopasící v rybách: kritická studie této skupiny, vycházející z výzkumu ultrastruktury a patogenity vybraných rodů a druhů. Grantová agentura ČR 524/98/0589, řešitel: J. Lom, Anotace nejvýznamnějších publikací a výsledků za dobu vědecké činnosti: Publikace z let včetně monografie Lom J., Dyková I. (1992) Protozoan Parasites of Fishes, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 315pp. Výzkum protozoárních infekcí ryb zaměřený na histologicky detekovatelné změny tkání a orgánů hostitelů přispěl k poznání patogenity více než 70 druhů z šesti velkých systematických skupin, otevřel nové pohledy 13/

14 na jejich endogenní životní cykly a umožnil popsat i nové projevy buněčných a tkáňových reakcí hostitelů. Byla popsána patogeneza řady protozoárních infekcí a proměnlivost histopatologických obrazů. Výsledky studia umožnily formulovat obecné závěry. Charakter změn vyvolaných parazity závisí na druhu cizopasníka, jeho afinitě k některému z orgánů, a na stadiu jeho vývoje. Patogenitu druhu lze posuzovat jen na základě hodnocení změn v celém průběhu jeho endogenního vývoje. Proměnlivost histopatologických obrazů způsobená heterotermií hostitelů a vlivem teploty na cizopasníky často neumožňujě definovat patologické obrazy s takovou přesností jako u vyšších homoiothermních obratlovců. Tkáňové změny zůstávají základním kriteriem patogenity jednotlivých druhů cizopasných prvoků. Tetramicra spp.) V druhém typu reakce rybího hostitele dominuje úloha makrofágů. Tento typ je charakteristický pro infekce působené druhy, které netvoří xenomy (např. infekce svaloviny druhy rodů Pleistophora, Kabatana nebo Heterosporis). Ryby jako hostitelé patogenních a nepatogenních volně žijících améb (publikace z let ): K volně žijícím amébám, které se běžně vyskytují v půdě i vodních zdrojích všech kontinentů patří i tzv. amfizoické druhy, schopné množit se ve vnějším prostředí i v orgánech obratlovců a bezobratlých, přežívat v nich nebo se stát parazity. Přítomnost améb v parenchymových orgánech ryb je sledována s cílem objasnit jejich patogenní potenciál. Amébová etiologie byla prokázána u žaberního onemocnění (AGD), které působí přímé ztráty v průmyslových chovech platýzů. Byla objasněna patogeneza onemocnění a charakterizován původce. Práce ovlivnila zaměření výzkumu AGD u lososů v klecových chovech na Tasmanii. Ze sladkovodních a mořských ryb bylo izolováno více než 400 kmenů améb. Z nich byly charakterizovány kmeny reprezentující rody Acanthamoeba, Naegleria, Cochliopodium, Vannella a Platyamoeba a popsány pro vědu dva nové druhy, Vexillifera expectata a Nuclearia pattersoni. Všechny izolované druhy je možno považovat za potenciální patogeny ryb. Eukaryotičtí endosymbionti druhů rodu Neoparamoeba Page, 1987 (publikace z r. 2003): Ultrastrukturní studie endobiotických organismů nalezených v amébách rodu Neoparamoeba prokázala jejich podobnost s druhem Perkinsiella amoebae a podpořila hypotézu o jejich příbuznosti s kinetoplastidy. Získání sekvence SSU rdna umožnilo specifikovat vztah těchto endosymbiontů ke kinetoplastidům. Byla zjištěna blízká příbuznost s druhem Ichthyobodo necator. Tři typy euglenozoidního SL RNA genu rozdělily morfologicky identické endobionty ve shodě s fylogenetickou pozicí hostitelských kmenů rodu Neoparamoeba. Diverzita tkáňových reakcí ryb při infekcích mikrosporidiemi (publikace z let včetně kapitoly v knize Fish Diseases and Disorders): Srovnávací studium mikrosporeových infekcí umožnilo rozlišit dva základní typy reakcí rybích hostitelů. Stadium minimální hostitelské reakce, následované produktivním zánětem s tvorbou granulomů a posléze jejich involucí charakterizuje reakci rybích hostitelů na infekci druhy, které tvoří xenomy (např. Glugea nebo Ohlasy podle Web of Science od r. 1990: /

15 NOVÍ DOCENTI JIHOČESKÉ UNIVERZITY Na čtvrtém zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity 12. května 2005 byly předány další diplomy nově jmenovaným docentům Jihočeské univerzity, doc. RNDr. Jitce Klimešové, CSc., doc. RNDr. Jaroslavu Boháčovi, DrSc., doc. PhDr. Petru Fidlerovi, doc. PhDr. Bohumilu Jirouškovi, Dr. a doc. RNDr. Emilii Pecharové, CSc. Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc., z Botanického ústavu AV ČR, BF JU Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc., byla s účinností od 1. března 2005 jmenována docentkou pro obor Botanika a obhájila habilitační práci na téma Clonal growth architekture: towards understanding of function. narozena r v Rýmařově, okr. Bruntál absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK (1987), v roce 1988 vykonala na téže fakultě rigorózní zkoušku v letech aspirantura na Botanickém ústavu ČSAV v Třeboni, v roce 1993 obhájila aspirantskou práci s názvem Expanzivní klonální druhy rostlin v nepříznivých podmínkách v letech a vědeckou pracovnicí Botanického ústavu AV ČR od roku 2004 vedoucí vědeckou pracovnicí Botanického ústavu AV ČR v Třeboni, vedoucí Úseku ekologie rostlin Botanického ústavu AV ČR Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc., se podílí na výuce některých předmětů a školení doktorandů na Přírodovědecké fakultě UK a Biologické fakultě JU. Doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc., z Ústavu ekologie krajiny AV ČR, ZF JU Doc. RNDr. Jaroslav Boháč, CSc., byl s účinností od 1. března 2005 jmenován docentem pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie a obhájil habilitační práci na téma Drabčíkovití brouci (Coleoptera, Staphylinidae) jako bioindikátory antropogenních změn. narozen r laborantem Entomologického oddělení Národního muzea v Praze působil na Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Průhonicích u Prahy vědeckým pracovníkem Ústavu evoluční morfologie a ekologie živočichů ruské AV v Moskvě vědeckým pracovníkem Ústavu krajinné ekologie Akademie věd ČR v Českých Budějovicích od roku 1993 vědeckým pracovníkem Ústavu ekologie krajiny AV ČR v Českých Budějovicích. Doc. RNDr. Jaroslav Boháč, CSc., je nositelem několika zahraničních cen. Podílí se na výuce na ZF JU, kde rovněž vede diplomové práce a školí doktorandy. Doc. PhDr. Petr Fidler z Institutu pro Kulturní dějiny Univerzity v Innsbrucku Doc. PhDr. Petr Fidler byl se účinností od 1. dubna 2005 jmenován docentem pro obor České dějiny a obhájil habilitační práci na téma Architektur des Seicento. Baumeister, Architekten und Bauten des Wiener Hofkreises. narozen r v Brně absolvoval dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně po absolvování studia pracoval v památkových ústavech v Bratislavě a v Brně interní aspirant na Uměnovědném ústavě Slovenské Akademie věd v Bratislavě od roku 1983 asistentem na ústavu dějin umění Univerzity v Innsbrucku 1990 se habilitoval na Univerzitě Innsbruck 1997 se habilitoval na Univerzitě ve Vídni na téže univerzitě pravidelně přednáší a vede semináře. Doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., z Historického ústavu JU Doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., byl se účinností od 1. dubna 2005 jmenován docentem pro obor České dějiny a obhájil habilitační práci na téma Josef Macek. Mezi historií a politikou. narozen r v Benešově absolvoval obor český jazyk, literatura - dějepis na Pedagogické fakultě JU interním doktorandem HÚ JU, kde roku 1998 obhájil disertační práci na téma Josef Klik a české dějepisectví 2003 vykonal rigorózní zkoušku a obhájil rigorózní práci na téma Antonín Rezek (studie o životě a díle) od roku 1998 odborným asistentem na HÚ JU, od roku 1999 vědecký pracovník tamtéž od roku 2000 vědeckým pracovníkem Výzkumného centra pro dějiny vědy. 15/

16 Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., ze Zemědělské fakulty JU Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., byla s účinností od 1. května 2005 jmenována docentkou pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie a obhájila habilitační práci na téma Vybrané aspekty obnovy funkce krajiny narušené povrchovou těžbou hnědého uhlí. narozena r v Praze absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK (1981), v roce 1982 vykonala na téže fakultě rigorózní zkoušku aspirantura na Botanickém ústavu AV ČR (1995) působila na Přírodovědecké fakultě UK v Praze v r zaměstnána na úřadu města v Českých Budějovicích od roku 1989 působí jako odborná asistentka na katedře ekologie ZF JU Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., je garantkou několika předmětů na ZF JU (např. botaniky, aplikované ekologie, krajinné ekologie). Na stejné fakultě vedla 53 diplomových prací. Vzácný dar Seminární knihovně Historického ústavu JU Již od května 2004 je v provozu v budově Rektorátu JU (druhé patro, č. dv. 202 a, b) v prostorách univerzitního a akademického kampusu ve Čtyřech Dvorech Seminární knihovna Historického ústavu Jihočeské univerzity. Korpus shromážděné odborné literatury a vědeckých časopisů až do poloviny letošního roku čítal přibližně 500 svazků. K výraznému rozšíření knihovního fondu především o starší zahraniční literaturu došlo na přelomu června a července Část rozsáhlé soukromé knihovny, která zahrnuje zhruba svazků, daroval Seminární knihovně Historického ústavu prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. Její kostru tvoří především hůře dostupná zahraniční literatura a odborné časopisy, zejména z anglosaských a románských zemí. Většina darovaných titulů se dotýká dějin raného novověku, ovšem čtenáři mohou v rozsáhlém soupisu objevit i práce k dalším historickým obdobím. Seznam literatury lze nalézt na internetových stránkách Historického ústavu (www.hu.jcu.cz). Rostislav Smíšek, správce knihovny 16/ Reprezentace podnikatelů jižních Čech ocenila výsledky a směřování Jihočeské univerzity 27. června 2005 se v Aule Jihočeské univerzity uskutečnilo Společenské setkání zástupců Jihočeské univerzity s podnikatelskou reprezentací jižních Čech. Pozvání přijal také hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník a statutární náměstek primátora Českých Budějovic Mgr. Juraj Thoma a náměstkové primátora. Podnikatelská veřejnost byla zastoupena velmi reprezentativně. Přáním hostitele bylo blíže seznámit podnikatelskou veřejnost s aktuálním děním na Jihočeské univerzitě a poskytnout prostor k diskuzi o tématech, která by mohla být do budoucna pro obě strany inspirativní a přínosná. Rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., seznámil přítomné hosty s vědeckým, výzkumným a pedagogickým směřováním a dosaženými výsledky Jihočeské univerzity, informoval také o současném postavení Jihočeské univerzity v rámci veřejnoprávních vysokých škol v ČR. Představil koncepci rozvoje univerzity v dlouhodobějším horizontu (mj. vznik filozofické fakulty, transformace zemědělské fakulty /oddělení ekonomických a technologických oborů/ apod.), informoval o naplánované stavební činnosti (mj. celouniverzitní knihovna, pavilon filozofické fakulty, aula), hovořil o stabilně vysokém zájmu o studium na JU i o kvalifikační struktuře akademických pracovníků. V části věnované vědě a výzkumu představil i letos dokončený podnikatelský inkubátor Centra biologických technologií Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech podporující inovace biologických technologií v příhraničním česko-rakousko-bavorském prostoru. Byly prezentovány příklady prestižních světových výzkumných projektů, na kterých se některé součásti Jihočeské univerzity také podílejí (mj. výzkumná ekologická stanice v tropickém pralese na ostrově Papua-Nová Guinea, účast na budování české polární stanice v Antarktidě, objev nového typu bakterií, zásadního pro fungování oceánů, spolupráce na archeoekologickém výzkumu v Abúsíru v Egyptě, účast na záchraně ohrožených druhů jeseterů a jiných prehistorických ryb v Kaspickém moři a v Číně, a podobně). Zmíněna byla rovněž vynikající spolupráce pracovišť JU s jednotlivými ústavy Akademie věd ČR. Prezentace univerzity v podání rektora JU prof. V. Bůžka se setkala s velkým zájmem a ohlasem,

17 přítomní hosté ocenili věcnost a otevřenost, díky nimž mohli celkem podrobně nahlédnout do života akademického prostředí univerzity. Hejtman Jihočeského kraje J. Zahradník i statutární náměstek primátora J. Thoma vyzdvihli význam Jihočeské univerzity v rámci kraje a města a identifikovali se také s koncepcí jejího rozvoje. Možnosti spolupráce na některých projektech jsou rozjednány, jako první se profiluje projekt technologického inkubátoru spolupracujících subjektů, jimiž jsou Jihočeská univerzita, Statutární město České Budějovice, Jihočeský kraj a Jihočeská hospodářská komora. Společenskou část programu uzavřel koncert Smyčcového kvintetu Jihočeské komorní filharmonie a sólistky opery Jihočeského divadla paní Kateřiny Hájovské. Velké poděkování patří partnerovi této společenské akce, jímž byly Českobudějovické pozemní stavby, s.r.o. Provoz probíhal v původních prostorách s velmi nepatrnou obměnou gastrotechniky: Zajímavostí je, že veškeré používané varné kotle byly až do současné doby vytápěny parou. Opotřebovanost v čase se projevila jak na veškerých sítích, na zdravotní a elektrické instalaci, tak i vzduchotechnice, chladícím zařízení a podobně. V současnosti je třeba respektovat rovněž nové hygienické předpisy a předpisy EU, týkající se přípravy jídel. I proto je nová technologie menzy tak zásadní, doplňuje ředitel KaM Ing. František Vrtiška. -hb- Veškeré používané varné kotle byly dosud vytápěny parou foto archiv KaM JU Menza JU prochází náročnou rekonstrukcí výsledkem bude moderní a efektivní provoz V polovině května t. r. byla na Jihočeské univerzitě zahájena dlouhodobě připravovaná akce - rekonstrukce technologie menzy. Jde o první rekonstrukci tohoto objektu od roku 1968 a je třeba říci, že si objekt menzy tuto zásadní úpravu po stránce stavební i gastronomické rozhodně zaslouží, říká ředitel Kolejí a menz (KaM) JU Ing. František Vrtiška: Provoz tehdy stravovacího zařízení Zemědělské fakulty VŠZ Praha byl zahájen v roce Byla to menza s plánovanou kapacitou přípravy hlavních jídel denně a s počtem 400 stravovacích míst. Je až neuvěřitelné, že od zahájení provozu do současnosti bylo v naší menze vydáno jídel. Na přípravě tohoto počtu se podílelo v průměru 20 pracovnic, svou stopu zde zanechali čtyři vedoucí, zatím poslední vedoucí paní Helena Mouchová tuto činnost vykonává již od roku K jakým změnám dojde u stravování? V prvé řadě bude zvýšena kapacita na jídel denně. Zlepší se výdej jídel, zvýšíme sortiment a rozšíříme dobu výdeje. Výdej bude kombinovaný - objednávkový i bezobjednávkový. Zde chci připomenout, že téměř všechny menzy veřejnoprávních vysokých škol již přešly na bezobjednávkový systém. Ten je ovšem založen na zásadě výhody pro toho, kdo přijde dříve. Na pozdě příchozího již obvykle nezbývá jeho oblíbené jídlo. Ve snaze odstranit tento neduh bychom rádi zvolili způsob kombinovaný. Na neobjednané jídlo si zajde ten, kdo se nebude chtít objednáváním zabývat. Chceme rozšířit také o sortiment studené kuchyně v návaznosti na výdejny v Boreckého 27 (Vltava) a v Kněžské ulici (Teologická fakulta). Student bude mít volbu kam jít na snídani nebo na oběd podle místa ubytování, popřípadě momentální výuky, doplnil ředitel Ing. František Vrtiška. Termín opravy byl naplánován tak, aby minimalizoval změny dotýkající se velkého počtu strávníků, tedy na začátek letního zkouškového období přes letní prázdniny. Náhradní stravování bylo zajištěno v přízemí rekonstruovaného objektu a v jídelnách Akademie věd a v jídelně Teologické fakulty v Kněžské ulici. Dílo v hodnotě 40,5 mil. Kč zahrnující opláštění objektu i vnitřní rekonstrukci by mělo být uvedeno do provozu v polovině září hb- 17/

18 NOVÝ CENÍK KOLEJNÉHO Ceník vychází z Pravidel pro poskytování dotací na ubytování a stravování studentů a na ubytovací stipendia na rok 2005, která vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. K reformě ubytování dochází po téměř dvouleté diskuzi v Radě vysokých škol na základě podnětu studentské komory RVŠ. Podle těchto pravidel byly stanoveny podmínky pro poskytnutí dotací: 1/ na období leden září 2005 včetně nedochází k podstatným změnám, 2/ říjen prosinec 2005 bude realizována reforma ubytování. Jak bude vypadat nový ceník kolejného platný od ? Od již nebude ze státního rozpočtu poskytována dotace na ubytování, která činila 991,- Kč na studenta a měsíc. O tuto částku bude navýšeno kolejné. Dotace na ubytování, poskytovaná do ubytovacímu zařízení vysoké školy, bude od vyplácena formou stipendia přímo studentům. Na kolejích Jihočeské univerzity nebyly poplatky za ubytování z důvodů inflačních vlivů, organizačních změn ani jiných nárůstů zvyšovány od (K nepatrnému navýšení došlo pouze od v souvislosti s platností zákona O přidané hodnotě, kdy byla ubytovací činnost zařazena do oblasti zdaňovaných činností se sazbou 5%, do té doby ubytovací činnost zdaňována nebyla.) Kolejné v ubytovacích zařízeních Jihočeské univerzity je stabilně jedno z nejnižších v republice a vedení Kolejí a menz JU činí veškerá opatření pro to, aby navýšenou část kolejného nezvyšovalo nad finanční objem poskytované dotace v roce Navýšená část kolejného bude kompenzována stipendiem. Předpokládaná částka hrazená z vlastních prostředků je asi 350,- Kč měsíčně, což je rozdíl mezi nárůstem kolejného a stipendiem na ubytování. Stávající počet lůžek určených k ubytování studentů na Jihočeské univerzitě je Tabulka: první sloupec - stávající cena, druhý sloupec - cena od hb- Studenti prodlužující si standardní dobu studia zaplatí více Dne vyhlásilo MŠMT podle 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů základ pro stanovení poplatků spojených se studiem ve výši 2 764,- Kč. (Tato částka je oproti předcházejícímu ak. roku navýšena o 203 koruny z původních 2 561,- Kč.) Studenti, kteří studují v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, zaplatí (v souladu s 58 odst. 3 zákona v platném znění a článkem 13 Statutu JU) poplatek za studium, který činí nejméně 1 200,- Kč za každý další započatý měsíc studia (v předchozím ak. roce šlo o částku 650,- Kč). Do rozhodné doby pro vyměření poplatku se započítává také celá doba předchozího studia v bakalářských a magisterských studijních programech, které nebylo řádně ukončeno podle 45 odst. 3 nebo 46 odst. 3 zákona a ve kterém byl student zapsán ke dni 1. ledna 1999 nebo kdykoliv později, a to na základě evidence studia v celostátní matrice studentů vysokých škol ČR. Studenti, kteří již absolvovali bakalářský nebo magisterský studijní program a studují v dalším bakalářském nebo magisterském programu, zaplatí (v souladu s 58 odst. 3 zákona v platném znění a článkem 13 Statutu JU) roční poplatek za studium, který činí 2 760,- Kč za každý započatý akademický rok studia (v předchozím roce to bylo 2 560,- Kč). Výše a splatnost těchto poplatků je určena výměrem, který vydává děkan příslušné fakulty nebo ředitel ústavu a který je doručen studentovi. Student může poplatek uhradit: a) složením hotovosti v pokladně příslušné součásti JU, b) složenkou, c) převodem z účtu. K evidovala Jihočeská univerzita celkem 181 platících studentů za studium delší než je standardní doba bakalářského nebo magisterského studijního programu zvětšená o jeden rok. Podle sdělení Střediska informačních systémů JU je tento počet platících studentů poměrně konstantní a bez zvyšující se tendence. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením konaným v roce 2006 ke studiu ve studijním programu pro akademický rok 2006/07 je (v souladu s 58 odst. 3 zákona v platném znění a článkem 13 Statutu JU) stanoven jednotně pro všechny fakulty a ústavy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve výši 500,- 18/

19 Kč. Výše a splatnost tohoto poplatku je určena opatřením děkana nebo ředitele ústavu, student může poplatek uhradit: a) složením hotovosti v pokladně příslušné součásti JU, b) složenkou, c) převodem z účtu. Jihočeská univerzita v číslech AKTUÁLNĚ V akademickém roce 2004/2005 studovalo na Jihočeské univerzitě studentů a studentek (dalších 319 mělo studium přerušené). FINANČNÍ ZÁTĚŽ PRO UNIVERZITU Studenti, kteří standardní dobu překročí o více než dvanáct měsíců jsou pro univerzitu finanční zátěží, říká prorektor pro studium prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.: Současné právní normy umožňují studentovi studovat v každém studijním programu o jeden rok déle a tak se vyrovnat s problémy, které mu případně vznikly v průběhu standardní doby studia. Univerzita dokonce na tyto studenty v posledních letech dostává dotaci ovšem jsou započteni do celkového limitovaného počtu studentů, na které stát univerzitě finanční prostředky poskytuje. Proto ani tito studenti nejsou škole ku prospěchu. Jestliže dnes často až polovina studentů v ročníku neukončí studium v předepsané standardní době, ale prodlužuje jej o semestr nebo dva, znamená to, že fakulta může pravidelně přijímat do každého prvého ročníku jen 85 % limitovaného počtu studentů u tříletých a jen 80 % u navazujících dvouletých programů, má-li dodržet celkový limit. Pokud ho nedodrží, dostane na nadpočetné studenty jen částečnou nebo žádnou dotaci. Studenti, kteří standardní dobu překročí o více než dvanáct měsíců (nebo už dříve někde neúspěšně studovali a překročí součtem vyčerpaných dob tuto mez), jsou ovšem pro univerzitu finanční zátěží. Univerzita na ně od státu místo obvyklých zhruba 30 až 70 tisíc Kč ročně (podle oboru studia) nedostane nic. Dosavadní poplatek necelých sedm tisíc za rok byl tedy jen směšným zlomkem chybějící částky. Tu zdaleka nenaplní ani letošních dvanáct tisíc, ale snad spíše pobídnou liknavé studenty k rychlejšímu dokončení studijních povinností. Podstatně tolerantnější je vysokoškolský zákon ke studentovi, který studuje druhý studijní program poté, kdy už jiný stejné úrovně (typu programu) dokončil. Protože takové studium může v řadě případů být i pro společnost užitečné, zákon přímo stanoví horní mez poplatku, který je mnohem nižší než poplatek při protahování studia. -hb- Kolik studentek a studentů bylo na jednotlivých součástech JU: Biologická fakulta 638 Pedagogická fakulta Teologická fakulta 799 Zemědělská fakulta Zdravotně sociální fakulta Historický ústav 137 Ústav fyzikální biologie 20 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický - 2 V roce 2005 absolvovalo Jihočeskou univerzitu studentů: rozdělení podle typu studijního programu: bakalářské studium studentů a studentek magisterské navazující studium studentů a studentek magisterské studium studentů a studentek doktorské studium - 37 studentů a studentek K přijímacím zkouškám ke studiu v akademickém roce 2005/2006 se dostavilo uchazečů: přijímací zkoušky úspěšně složilo uchazečů přijímací zkoušky nesložilo uchazečů ke studiu bylo přijato uchazečů ke studiu se zatím zapsalo studentů Počet studentů Jihočeské univerzity vzrostl za poslední čtyři roky o 35 %. (zdroj MIS) 19/

20 Výzkumné záměry mimořádný úspěch Jihočeské univerzity II. Jihočeská univerzita 1/2005 informovala o úspěchu JU na poli výzkumných záměrů (VZ). Z devíti podaných projektů reflektujících základní badatelský profil jednotlivých součástí univerzity získalo šest státní dotaci na následujících 5-7 let (67% úspěšnost, 3. místo na pomyslném žebříčku v rámci ČR). V prvním čísle 2005 se představil výzkumný záměr historického ústavu (100% úspěšnost) a částečně také výzkumné záměry katedry bohemistiky a biologické fakulty. Nyní přinášíme informace o výzkumném záměru Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Biologické, environmentální a chovatelské aspekty v rybářství řešitele doc. Ing. Otomara Linharta, DrSc. VÝZKUMNÝ ZÁMĚR VE VÚRH JU Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH), s tradicí rybářského výzkumu po dobu bezmála 85 let, byl v roce 1996 přičleněn jako vysokoškolský ústav k Jihočeské univerzitě. Přičleněním VÚRH JU k Jihočeské univerzitě se rozšířilo spektrum vědeckého zaměření univerzity o dlouhodobý, aktuální a mezinárodně uznávaný výzkum v oblastech akvakultury. Pracoviště se svým publikačním průměrem a ohlasem v science citation index (SCI) blíží k obvyklým hodnotám u podobných pracovišť v západní Evropě a nevymyká se ani úrovni dosahované v rámci biologických pracovišť AV ČR. Celkově bylo za období publikováno 62 impaktovaných prací. Ohlas v SCI v letech se přiblížil sumární hodnotě 560 citačních odkazů bez autocitací. Závěr loňského roku, označovaný mnohými rektory za 11. září vědy a výzkumu v ČR, byl pro VÚRH JU naopak velmi pozitivní. Podařilo se tzv. za pět minut dvanáct odstartovat další etapu transformace ústavu z ryze vývojově-aplikačního rybářského ústavu na ústav s cíleným rybářským výzkumem univerzitního charakteru s vlastním doktorským studiem. Ústav vedle akreditace doktorského studia rybářství získal výzkumný záměr pod názvem Biologické, environmentální a chovatelské aspekty v rybářství s objemem financí 14 mil. Kč pro rok Bez financí to nejde Při přípravě financování výzkumného záměru a tím i financování VÚRH JU na období let jsme stáli před úkolem obrátit nepříznivý trend v podobě zvyšování vědecké úrovně mezinárodně uznávaného VÚRH JU se snižováním institucionálního financování VÚRH JU (klasická úměra v české kotlině). Institucionální podpora v podobě starého výzkumného záměru v roce 2003 pokrývala svým rozsahem pouze 33% institucionálních funkcí organizace. Další finanční zdroje pokrývala organizace z grantů, výzkumných zakázek a vedlejší hospodářské činnosti. Základní chod VÚRH JU včetně platů vědecko-výzkumných pracovníků byl zabezpečen z jiných, především krátkodobých zdrojů. Stav roku 2003 jsme považovali za neudržitelný, vedoucí k odlivu schopných pracovníků do konsolidovanějších a méně kampaňovitých jednotek. Bylo zřejmé, že bude nutné od roku 2005 do roku 2011 v prvé etapě tzn. do roku 2007 stabilizovat klíčové pracovníky, spolu s růstem osobních nákladů, režií a investic vzhledem k zamýšlenému dofinancování basálního chodu organizace. Jiné řešení než zvyšování institucionálních prostředků by vedlo ke snižování vědeckého potenciálu s fenoménem nám dobře známým, k tzv. shánění peněz s extrémním papírováním. Dlouhodobě se fenomén papírování již odrazil v některých laboratořích VÚRH JU v jejich nízké publikační úrovni. V další etapě tzn. od roku 2008 již lze počítat se zvýšením počtu zaměstnanců z přibližně 42 přepočtených osob z roku 2004 na 50 přepočtených osob v roce 2011, a to v kategorii vědecko-výzkumných pracovníků. Stav pracovníků ústavu bude ve skutečnosti navýšený o dalších doktorandů. Ústav této velikosti tzn. okolo 60 osob vzhledem k počtu současného technického, dělnického, administrativního aparátu, knihovny a rozsahem chovatelských struktur představuje 20/

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH

PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH PŘÍLOHA ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH 2011 Ekonomická fakulta / Fakulta rybářství a ochrany vod / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta / Teologická

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Rada Národního akreditačního úřadu návrh

Rada Národního akreditačního úřadu návrh Rada Národního akreditačního úřadu návrh 1. Předseda Rady NAÚ prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. výkon funkce předsedy NAÚ a předsedy Rady NAÚ podle zákona o vysokých školách o dlouhodobé působení na Vysoké

Více

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011

Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011 Fakulta rybářství a ochrany vod JU Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011 Zpracoval: Vladimír Nedopil FROV JU FROV JU je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem,

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

PODMÍNKY CŽV PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTI VZDĚLANOST STABILITA INOVACE MODERNÍ KAMPUS STÁŽ FAKULTY FINANCOVÁNÍ ANALÝZA PR TÝM. Bc. INTERNACIONALIZACE

PODMÍNKY CŽV PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTI VZDĚLANOST STABILITA INOVACE MODERNÍ KAMPUS STÁŽ FAKULTY FINANCOVÁNÍ ANALÝZA PR TÝM. Bc. INTERNACIONALIZACE VOLBY VÝZKUM VIZE JU PŘIPRAVENOST AKADEMICKÉ SVOBODY STRATEGIE SÍŤ INTERNET DATA 2016-2020 STUDENTI MODERNÍ KAMPUS ZDROJE ODBORNOST CÍLE GRANT PODPORA REGION AV DYNAMICKÁ UČITEL NOVÁ MÉDIA ROZVOJ STABILITA

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 8. 4. 2016 Dne 8. dubna 2016 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové. Přítomní

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI PRO ROK 2006 České Budějovice, říjen 2005 Obsah 1.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno

Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno 1. 7. 2016, 11:00, zasedací místnost pavilonu prof. Lenfelda Počet přítomných členů AS VFU Brno: 14 Hosté: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Představení programu kandidátky na funkci rektora JU. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové

Představení programu kandidátky na funkci rektora JU. doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové Představení programu kandidátky na funkci rektora JU doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové Představení kandidátky Absolventka ZF JU a JKU v Linci (Export a mezinárodní marketing) Docentka EF JU (Ekonomika

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2011 FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň, Únor 2011 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PARAMETRŮ PRO ROK 2011 Fakulta zdravotnických studií je nejmladší

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc

Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc Název projektu RP #6/13/09 4b MŠMT: Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc Obdobířešení projektu: Od: 1. 9. 2009Do: 31. 12. 2009 Dotace (v tis. Kč):

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU Univerzita Palackého v Olomouci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU CMTF UP v OLOMOUCI (Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti CMTF UP) - strategické

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více