Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené čtenářky, vážení čtenáři,"

Transkript

1

2

3 ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, od 1. ledna 2006 se Jihočeská univerzita rozroste o filozofickou fakultu. Naplnil se tak jeden z dlouhodobých strategických cílů rozvoje univerzity, deklarovaných při vzniku Jihočeské univerzity v roce Univerzita vyjde vstříc poptávce maturantek a maturantů po studiu historie, archivnictví, archeologie a bohemistiky a perspektivně i dalších humanitně a společenskovědně orientovaných oborů. Ve SLOVECH REKTORA se k aktuálnímu tématu vyjadřuje rektor JU prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Stávající historický ústav kontinuálně přejde do nové struktury filozofické fakulty jako její zakládající část, i o tom hovoří z pohledu historika zabývajícího se též dějinami školství a vzdělanosti ředitel Historického ústavu JU PhDr. Miroslav Novotný, CSc. Ve spolupráci s partnerskou univerzitou J. Keplera v Linci je v současné době připravována akreditace přeshraničního studijního oboru biologická chemie. Tento významný bod spolupráce je součástí nově podepsané smlouvy o spolupráci a výměně ve vědeckém výzkumu a výuce, kterou v Linci v červnu za Jihočeskou univerzitu podepsal rektor prof. Václav Bůžek. V dubnu a v červnu zasedala Správní rada Jihočeské univerzity, na následující šestileté funkční období do ní bylo jmenováno několik nových členů. Květnové volby do Akademického senátu Jihočeské univerzity se uskutečnily již podle nového Volebního a jednacího řádu AS JU při více než dvacetiprocentní účasti voličů. S účinností od 15. května ustanovil rektor Jihočeské univerzity prof. V. Bůžek ke stávajícím čtyřem prorektorům prorektora pro celoživotní vzdělávání. Do této funkce byla jmenována doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. Děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity Dr. Jiří Kašný, Th.D., úspěšně vstoupil do druhého funkčního období. V OTÁZKÁCH PRO hovoří mj. o aktuálním nasměrování pedagogické a badatelské činnosti a nových úkolech na teologické fakultě. Nově jmenovaná profesorka MVDr. Iva Dyková, DrSc., z biologické fakulty je v pořadí sedmdesátým příslušníkem akademické obce Jihočeské univerzity s nejvyšší akademickou hodností. V květnu byly předány diplomy také dvěma novým docentkám a třem docentům Jihočeské univerzity. I v tomto čísle Jihočeské univerzity pokračuje představování jednotlivých výzkumných záměrů, které získaly státní dotaci na následujících 5-7 let. Projekt Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech představuje odpovědný řešitel a ředitel VÚRH JU doc. Ing. Otomar Linhart, DrSc. Biologové Jihočeské univerzity se ve spolupráci s Parazitologickým ústavem Akademie věd ČR podílejí na unikátním mezinárodním výzkumu vakcíny proti lymské borelióze. Pokud vše půjde bez komplikací, za pět let se proti tomuto nebezpečnému onemocnění budeme moci nechat očkovat. Výjimečná spolupráce s dnes již deseti ústavy Akademie věd ČR, z nichž několik sídlí přímo v kampusu univerzitního areálu v Českých Budějovicích, oceňují jak akademičtí pracovníci Jihočeské univerzity, tak i nově zvolený předseda Akademie věd ČR prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., který záhy po svém nástupu do funkce jihočeské ústavy AV ČR a také Jihočeskou univerzitu navštívil. Organizování letních škol pro středoškoláky a vysokoškoláky letos doplněné o programy pro veřejnost včetně prezentací vědecké činnosti v Ústavu fyzikální biologie v Nových Hradech ocenila Evropská unie zařazením projektu do systému elitních mezinárodních aktivit Researchers in Europe. Premiérově je zařazena nová rubrika KNIHOVNIČKA JIHOČESKÉ UNIVERZITY, tentokrát s částí textu z poučné knihy Proč se lidé zabíjejí prof. RNDr. Jana Zrzavého, CSc., s nímž si můžete přečíst i rozhovor o popularizaci vědy, publikování a literatuře. K letním novinkám patří i další nová rubrika PŘEDSTAVUJEME VÁM..., v níž je možné podrobněji nahlédnout do činnosti konkrétního pracoviště na Jihočeské univerzitě. Napoprvé se podíváme do Oddělení vodní toxikologie a nemocí ryb ve VÚRH ve Vodňanech. Zvířata nás učí skromnosti je titul rozhovoru s mezinárodně uznávaným zoologem prof. RNDr. Zdeňkem Veselovským, CSc., jehož velkou životní etapou bylo mj. třicetileté působení ve funkci ředitele pražské zoologické zahrady. Právě mu vyšla 35. kniha. V akademickém roce 2004/2005 studovalo na Jihočeské univerzitě studentů a studentek (dalších 319 mělo studium přerušené). Slavnostními promocemi letos završilo studium na JU absolventek a absolventů. Počet zájemců o studium na Jihočeské univerzitě čtyřnásobně převýšil kapacitu školy - ke studiu na Jihočeské univerzitě se hlásilo maturantů a maturantek. A to zavazuje. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová 3/

4 SLOVA REKTORA Jihočeská univerzita se rozšíří o šestou fakultu K 1. lednu 2006 se Jihočeská univerzita rozšíří o nově vzniklou filozofickou fakultu. Všech pět stávajících fakult patřilo od roku 1991 k zakládajícím součástem Jihočeské univerzity, takže vznik nové fakulty je v dějinách naší univerzity zcela novým prvkem. Jaké konkrétní kroky této významné události předcházely? Vytvoření filozofické fakulty bylo deklarováno již při založení Jihočeské univerzity v roce Tato myšlenka se opakovala ve všech dlouhodobých záměrech dalšího rozvoje univerzity, ale žádné předchozí vedení univerzity se k tomuto kroku neodhodlalo. Doba nazrála až nyní a domnívám se, že to mělo svoji logiku; bylo potřeba, aby se zpevnila kvalifikační a vědecká struktura. Vznik filozofické fakulty je tedy naplněním jednoho z dlouhodobých strategických cílů rozvoje univerzity. Navíc je všeobecně známo, že o humanitní a společenskovědní obory je velký zájem, takže tím uspokojíme i poptávku středoškolské populace studovat historii, archivnictví, archeologii, bohemistiku a perspektivně i další obory. Zvolený název filozofická fakulta je čitelný a odpovídá rozhodnutí současného vedení Jihočeské univerzity, které si před rokem mj. vytyčilo optimalizaci struktury univerzity - obsah a názvy jednotlivých součástí univerzity by měly být dostatečně přehledné pro maturanty, maturantky a veřejnost. ústav, který v krátké době obhájil či nově získal všechny akreditace bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, práva habilitací a profesorských řízení v oboru české dějiny. Historický ústav se vyvíjel také jako pracoviště základního výzkumu, jehož výzkumný záměr na léta byl MŠMT ČR hodnocen nejvyšší klasifikací. Základem filozofické fakulty se od stanou tři pracoviště, tři ústavy historický ústav, ústav bohemistiky a ústav estetiky a dějin umění. Perspektivně se počítá s tím, že se z historického ústavu vydělí některá další pracoviště, která jsou dosud součástí ústavu a která se během krátké doby mohou stát samostatnými ústavy v rámci nové filozofické fakulty. Mohlo by jít například o ústav archivnictví, ústav středověké archeologie a podobně. V horizontu tří let by zde mohl vzniknout ústav románských studií, uvažuje se také o ústavu sociologie, politologie a některých dalších společenskovědně orientovaných oborů. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity byla budována v souladu s platnými právními předpisy, obsáhlý akreditační materiál 7. a 8. června 2005 posuzovaly čtyři pracovní skupiny Akreditační komise (jmenované Vládou ČR). Na základě úspěšně vypracovaného projektu byl 13. června 2005 Akreditační komisí vydán souhlas se zřízením Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, který jsem obdržel v písemné podobě. Podle 23 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. a v souladu s 9 odst. 1 písm. a) téhož zákona projednal Akademický senát Jihočeské univerzity na svém zasedání 28. června 2005 zřízení této nové součásti Jihočeské univerzity od Proč byla filozofická fakulta zřízena k , tedy zhruba k polovině akademického roku? Nabízely se dvě možnosti, dva termíny - buď od začátku akademického nebo kalendářního roku. Z hlediska finančních toků a procesů jsme se přiklonili k termínu od Na jakých základech byla filozofická fakulta akreditována? Začátkem procesu završeného zřízením Filozofické fakulty Jihočeské univerzity bylo vyčlenění historického ústavu ze struktury pedagogické fakulty Z historického ústavu se tehdy stal samostatný vysokoškolský Kolik bude mít filozofická fakulta studentů? Od bude na filozofické fakultě studovat zhruba 200 studentů - všichni stávající studenti historického ústavu a někteří studenti z katedry bohemistiky pedagogické fakulty (neučitelská bohemistika a doktorské studium). Akreditační komise převedla studijní programy na nový subjekt filozofickou fakultu a tito 4/

5 studenti dokončí studium již jako absolventi této fakulty. Výhledově, během čtyř až pěti let, počítá filozofická fakulta s nárůstem na studentů. V jakých profesích se budou moci absolventi Filozofické fakulty Jihočeské univerzity uplatnit? Sehrává nějakou roli skutečnost, že se Jihočeská univerzita nachází v blízkosti hranic s Rakouskem a Německem? Chceme, aby filozofická fakulta vychovávala nejen vědce, ale i řadu prakticky zaměřených odborníků, kteří najdou uplatnění ve sféře muzeí, archivů, v památkové péči, v nakladatelstvích, ve sdělovacích prostředcích a podobně. Budeme usilovat o to, aby fakulta přispěla k duchovní kultivaci tohoto regionu, který byl dříve zcela v pohraničí a nyní, se vstupem do Evropské unie, je to jeden z centrálních regionů ve střední Evropě. S tím souvisí i jeden z našich cílů ve spolupráci s univerzitou v Pasově, která má velkou filozofickou fakultu a je jednou z nejbližších partnerských univerzit Jihočeské univerzity, bychom chtěli připravit studijní program středoevropských studií. Toto studium by vychovávalo specialisty, kteří by znali středoevropské jazyky, reálie, kulturu, právo, historii, byli by to prakticky zaměření lidé, kteří by se v tomto středoevropském prostoru dokázali uplatnit jako kvalifikovaní úředníci, poradci a podobně. Jaké místo by měla Filozofická fakulta Jihočeské univerzity zaujmout v rámci filozofických fakult v republice? V rámci České republiky jsou filozofické fakulty na Karlově univerzitě, na Masarykově, Palackého, Slezské a Ostravské univerzitě, nyní i na Západočeské univerzitě. Jsem přesvědčen, že na každé, řekněme klasické univerzitě, by filozofická fakulta měla být. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity vychází z přirozeného výzkumného prostoru, kterým je, jak rád říkám, prostor česko-rakousko-bavorského regionu s bohatými knihovnami, archivy, hmotnou kulturou, literárními, folkloristickými, uměnovědnými tradicemi a podobně. Tento prostor může sloužit jako určitý laboratorní, terénní prostor pro řešení řady naléhavých aktuálních otázek moderních společenských věd. Již dnes máme akreditovány bakalářské a magisterské obory, jsou akreditována doktorská studia českých dějin a doktorská studia české literatury, máme habilitační a profesorská práva v českých dějinách, bohemisti nepochybně požádají o akreditaci habilitačních práv v české literatuře. Stávající akreditace jsou postačující, u nových oborů se musí začít postupně. Může vznik filozofické fakulty na Jihočeské univerzitě ovlivnit některé další očekávané procesy v rámci struktury a čitelnosti JU? Samozřejmě bych byl velmi rád, kdyby se stávající biologická fakulta postupně přetvořila ve fakultu přírodovědeckou. Ani to není myšlenka posledních dnů, o tom se hovoří stejně dlouho jako o vzniku filozofické fakulty, tedy od založení univerzity. Tento záměr se také pravidelně objevuje ve všech dlouhodobých plánech dalšího rozvoje univerzity. Myslím si, že by přerod biologické fakulty v přírodovědeckou fakultu zčitelnil strukturu univerzity a rovněž by tato fakulta získala více šancí pro rozvoj kromě biologických věd by se na ní mohly pěstovat i další přírodní vědy, které jsou na univerzitě v různé míře rozptýleny. V nadcházejícím akademickém roce bude vedení Jihočeské univerzity v úzké spolupráci s vedením Zemědělské fakulty JU intenzivně pracovat na vyčlenění ekonomických oborů do ekonomicky zaměřené fakulty a na transformaci stávajících technologických oborů, které by měly zřetelněji odrážet požadavky praxe. -hb- Kladete velký důraz na pevnou kvalifikační a vědeckou strukturu; jak bude tento požadavek naplněn v rámci filozofické fakuty? Filozofickou fakultu stavíme jako fakultu badatelskou, orientovanou především na základní výzkum. Znamená to, že přinese i další vědeckou kvalitu, která se odrazí v úrovni vysokoškolské výuky. Naší prestiží je, aby měla plnou akreditaci. 5/

6 Ze zasedání Správní rady Jihočeské univerzity 21. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity se konalo 28. dubna 2005 jako první řádné zasedání po téměř tříměsíční pauze, která byla způsobena poklesem počtu členů Správní rady JU pod zákonem stanovené minimum. S účinností k 15. březnu 2005 byla usnášeníschopnost Správní rady JU obnovena jmenováním nových členů Správní rady JU, které na návrh rektora Jihočeské univerzity jmenovala na šestileté funkční období ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková. Správní rada JU má v současné době dvanáct členů. Správní rada zvolila předsednictvo - předsedou Správní rady JU byl zvolen Ing. Vladimír Jandík, místopředsedy byli zvoleni Ing. Václav Hanke, CSc., a JUDr. Petr Dušek. Všichni tři totožnou funkci vykonávali i v předchozím funkčním období. SpR JU projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. Výroční zprávu o činnosti Jihočeské univerzity v roce 2004, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2004 a Rozpočet JU v roce Rektor JU prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., informoval členy Správní rady o nejdůležitějších a časově nejbližších rozvojových záměrech univerzity, jakými jsou například vznik Filozofické fakulty JU, optimalizace struktury Zemědělské fakulty JU a příprava vzniku samostatného ústavu ekonomických studií. Z plánovaných investičních akcí je mezi nejvýznamnější řazena výstavba univerzitní knihovny s pavilonem humanitních oborů a aulou, rekonstrukce objektu Vltava pro potřeby Zdravotně sociální fakulty JU a rekonstrukce menzy JU (s novou technologií) v areálu Čtyři Dvory podle současných hygienických požadavků, s cílem rozšířit a zkvalitnit nabídku stravovacích služeb. SpR JU dále projednávala některé dílčí záležitosti týkající se nemovitého majetku ve vlastnictví JU, smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích Jihočeské univerzity a podobně. Správní rada Jihočeské univerzity: Předseda: Ing. Vladimír Jandík ředitel pobočky České národní banky v Českých Budějovicích Místopředsedové: JUDr. Petr Dušek krajský zástupce - Krajské státní zastupitelství, České Budějovice Ing. Václav Hanke, CSc. ředitel odboru programu výzkumu a vývoje MŠMT, Praha Členové: Mgr. Vlasta Bohdalová náměstkyně primátora Statutárního města České Budějovice pro školství, kulturu, zdravotnictví a sociální věci Ing. Zdeněk Daňha poradce hejtmana Krajského úřadu České Budějovice Ing. Jan Hůda generální ředitel Rybářství Třeboň, a.s. Třeboň Ing. Jiří Chmel ředitel regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu, České Budějovice Ing. Jan Kubeš předseda představenstva Jihočeské hodpodářské komory České Budějovice Ing. Václav Pauch ředitel Úřadu práce v Prachaticích Prachatice Mgr. Ing. Miroslav Šimek vedoucí Územního pracoviště Pozemkového fondu ČR v Českých Budějovicích Ing. František Štangl starosta města Nové Hrady Nové Hrady doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc. přednosta Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Jindřichův Hradec 27. června 2005 se skutečnilo 22. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity, poslední v tomto akademickém roce. Správní rada JU projednala a schválila předložený návrh Pravidel pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Po schválení těchto pravidel Akademickým senátem JU by Jihočeská univerzita mohla zakládat nebo se podílet na založení právnických osob, jejichž 6/

7 předmět činnosti souvisí se vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností JU. Vznik pravidel byl motivován snahou JU zapojit se do připravovaného projektu Technologického inkubátoru, který by měl po vzoru Nových Hradů vzniknout také v Českých Budějovicích. Technologický inkubátor, na jehož vzniku se podílí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jihočeská hospodářská komora, Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice, by měl poskytnout odpovídající zázemí (kanceláře, laboratoře a dílny) pro zájemce o založení malých a středních firem využívajících výsledky výzkumu univerzitních i dalších pracovišť. Budova Technologického inkubátoru by měla vzniknout rekonstrukcí nevyužívaných objektů (stájí a skladů) v areálu Jihočeské univerzity ve Čtyřech Dvorech, předpokládané náklady na rekonstrukci základního objektu se odhadují na 40 mil. Kč. Již nyní, ve fázi příprav je monitorován zájem firem nejen z jihočeského regionu, ale prostřednictvím kanceláře Zelené laguny i firem z Rakouska. Také na straně univerzity jsou kontaktováni první zájemci o spolupráci při zakládání nových firem v rámci inkubátoru, a to např. v oblasti biotechnologií, využívání zemědělské produkce k energetickým a technickým účelům, technických projektů pro komunální sféru, projektů z oblasti aplikované ekologie a další. Děkanka Zemědělské fakulty JU prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., informovala o probíhajících změnách na Zemědělské fakultě JU, která se postupně připravuje na vyčlenění ekonomických oborů do perspektivní nové ekonomicky zaměřené fakulty a na transformaci stávajících technologických oborů. SpR JU dále v souladu se zákonem č. 111/ 1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č , kterými byly schváleny dva návrhy na uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích JU, dva návrhy na zřízení věcného břemene ve prospěch JU a jeden návrh na prodej pozemků, které jsou pro další rozvoj JU neupotřebitelné. (Správní rada viz board_of_trustees) Voleb do Akademického senátu JU se zúčastnilo přes 20% voličů Ve dnech 16. a 17. května 2005 se na Jihočeské univerzitě konaly volby do Akademického senátu Jihočeské univerzity. 2. června se uskutečnilo první zasedání nově zvoleného AS JU, které do zvolení předsedy senátu řídil předseda hlavní volební komise PhDr. Miroslav Novotný, CSc. Informoval přítomné senátorky a senátory o průběhu a výsledcích voleb, jichž se zúčastnilo 1789 voličů, tedy 20,15 %. Nikdo nevyužil práva podat k výsledkům voleb stížnost. Všechny písemné dokumenty související s volbami byly zapečetěny a předány v kanceláři rektora, kde je do nich také možné nahlédnout. Předseda hlavní volební komise poděkoval členům dílčích volebních komisí za jejich práci a komentoval výsledky na jednotlivých součástech. Následovala kandidatura a volba předsedy a místopředsedů AS JU. Předsedou AS byl opětovně zvolen Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D., místopředsedou z řad akademických pracovníků byl zvolen Ing. Karel Suchý, Ph.D. a z řad studentů Marcela Oubrechtová z HÚ. Tolik oficiální zpráva. Volili jsme podle nového Volebního a jednacího řádu AS JU o něm jsem psal v minulém čísle tohoto periodika. Děkuji všem, kdo volby organizovali (za všechny předsedovi komise Miroslavu Novotnému) a za spolupráci všem senátorům (za všechny z těch kdo v AS JU již nepokračují místopředsedovi Janu Juklovi). Děkuji všem, kdo přijali kandidaturu a vítám především nově zvolené členy. Práce v senátu určitě není primární věcí proč se ocitáme na vysoké škole; učitelé by měli bádat a učit, studenti studovat a ptát se. Přesto, aby škola mohla své základní úkoly plnit, je nutná i práce senátní. V uplynulém období jsem měl pocit, že senát dovedl pracovat jako celouniverzitní grémium, že různost názorů šla často napříč delegacemi součástí. To, že jsme z různých součástí se jistě projevovalo, avšak pozitivně právě různými úhly pohledu. Samozřejmě práce v podobných grémiích má celou řadu podob a každý se zapojí dle své chuti, svých možností nebo potřeb. Za minimální pracovní zapojení považuji alespoň docházku na schůze, nebo omluvu se zájmem o to, zda svou neúčastí neohrozím práceschopnost celého grémia. Pamětníci vědí, že několikrát AS JU z těchto důvodů nemohl pracovat. Na druhé straně je možné aktivně se angažovat v komisích a přípravě návrhů vnitrouniverzitních až po celostátní (v minulém období se někteří 7/

8 angažovali v reformě vedoucí k ubytovacím stipendiím). Věřím, že mezi těmito polohami si každý najde své místo. Senát projednává jistě řadu formalit a kosmetických úprav vnitřních předpisů, ale také věci zásadní, například jsme svým usnesením zřídili Filozofickou fakultu JU, na podzim roku 2006 budeme volit rektora JU. Těším se na spolupráci v dalším volebním období. Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. předseda Akademického senátu JU V rámci univerzity byl ustanoven projektový tým složený v odborníků ze všech součástí univerzity, kteří budou za rozvoj celoživotního vzdělávání na svých pracovištích zodpovídat. V průběhu léta budou připravovány podklady pro Dlouhodobý záměr, jejichž prostřednictvím získá i koncepce celoživotního vzdělávání na Jihočeské univerzitě konkrétní podobu a pevné vymezení. Podzimní číslo Jihočeské univerzity o tom bude informovat. -hb- Jihočeští biologové se podílejí na unikátním výzkumu proti lymské borelióze Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., prorektorkou pro celoživotní vzdělávání na Jihočeské univerzitě V souladu s ustanovením 10 odst. (4) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a Článku 17 odst. (1), písm. a) a b) Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a po projednání v Akademickém senátu Jihočeské univerzity dne 3. května 2005 ustanovil rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., s účinností od 15. května 2005 ke stávajícím čtyřem prorektorům (pro pedagogickou činnost, pro vědu, pro zahraniční vztahy, pro rozvoj) prorektora pro celoživotní vzdělávání (CŽV). Prorektorkou pro celoživotní vzdělávání JU byla jmenována doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., vedoucí Katedry psychiatrie a psychologie Zdravotně sociální fakulty JU. Na poradě vedení Jihočeské univerzity a následně na kolegiu rektora informovala prorektorka pro celoživotní vzdělávání doc. Jana Šemberová o situaci, v níž se, i v rámci České republiky, systém celoživotního vzdělávání nachází. Programu CŽV je potřeba vtisknout pevný řád napříč univerzitou, budovat jej zdola na základě stávajících možností. CŽV se musí rozvíjet jako průhledný systém s měřitelnými výsledky. Kredit celoživotního vzdělávání by měl být na Jihočeské univerzitě výrazně posílen. V souvislosti s tím bude věnována pozornost také Univerzitě třetího věku, která je na Jihočeské univerzitě systematicky budována již patnáct let a počet zájemců o toto studium každoročně převyšuje kapacitní možnosti. Před sedmi lety se začal šestičlenný tým vědců z Jihočeské univerzity Biologické fakulty a Parazitologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích podílet na mezinárodním výzkumu vakcíny proti lymské borelióze. Výzkum byl veden úspěšně a vše nasvědčuje tomu, že se vakcína v Česku může objevit již v roce Ve Spojených státech amerických na vakcíně proti lymské borelióze pracují od konce 80. let. Také na naší univerzitě má díky propojení s Parazitologickým ústavem AV ČR výzkum klíšťat a nemocí, které klíšťata přenášejí, velkou tradici. Americký vědec profesor B. Luft si nás našel v literatuře a kontaktoval mě, říká o počátku mezinárodní spolupráce děkan biologické fakulty prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.: Kandidátní vakcíny jsme testovali po dobu pěti let na laboratorních myších, provedli jsme celkem sedm vakcinačních experimentů, které trvaly vždy dva měsíce a ve zbývajícím čase vyšetřovali experimentální materiál a zpracovávali výsledky. Vývoj vakcíny pro střední Evropu je složitější než pro Ameriku, protože všechno nasvědčuje tomu, že v Evropě se vyskytuje více druhů spirochét, které lymskou boreliózu způsobují. Finance na tento výzkum nám poskytl americký partner. Autory úspěšného projektu, na němž se JU a PaÚ AV ČR podíleli, jsou Dr. Ian Livey z výzkumných laboratoří Barter BioScience AG v Rakousku a profesor Benjamin Luft ze Státní univerzity New York ve Stonybrook, USA. Ti vakcínu a její vývoj představili na mezinárodním kurzu Summer School on Molecular Vector Biology ( ). Vakcína získala v Rakousku povolení potřebné k zahájení klinických testů v říjnu letošního roku. Pokud vše půjde hladce, mohli by se zájemci nechat očkovat proti lymské borelióze již za pět let. Více na toto téma na straně 32. -hb- 8/

9 Smlouva o vědecké spolupráci a výměně mezi JU a Keplerovou univerzitou v Linci podepsána 13. června 2005 byla v Linci podepsána Kooperační smlouva o vědecké spolupráci a výměně mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou Johannese Keplera v Linci (Johannes Kepler Universität Linz). Obě strany vnímají podpis smlouvy jako významné potvrzení uznání dlouholeté mezinárodní spolupráce a výměny ve vědeckém výzkumu a výuce. Vztahy mezi univerzitami se začaly utvářet v roce 1990, kdy byla uzavřena smlouva o partnerství a spolupráci mezi Agronomickou fakultou a Univerzitou J. Keplera v Linci. V roce 1999 byla podepsána nová smlouva na pětileté období. Zatím poslední setkání reprezentací obou univerzit na půdě Jihočeské univerzity se uskutečnilo v listopadu 2004, kdy se jednání kromě vedení univerzity v čele s rektorem prof. V. Bůžkem zúčastnili také děkanka Zemědělské fakulty JU prof. M. Hrabánková a děkan Biologické fakulty JU prof. L. Grubhoffer, jejichž pracoviště s lineckou univerzitou dlouhodobě úspěšně spolupracují. Diskuze nad společnými projekty a prohlídka univerzity potvrdily vzájemné přání spolupráci zintenzivnit, včetně dobudování společného přeshraničního studijního oboru. Kooperační smlouvu o vědecké spolupráci a výměně podepsali v Linci rektoři obou univerzit za Jihočeskou univerzitu prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., za rakouskou stranu byla smlouva podepsána Univ. Prof. Dr. Rudolfem G. Ardeltem a prorektorem pro zahraniční vztahy Univ. Prof. Dr. DDr.h.c. Friedrichem Schneiderem. Kooperační záměry mohou být realizovány univerzitami, fakultami, katedrami, resp. ústavy nebo jednotlivými vědeckými pracovníky. Smlouva nahradila dosavadní smlouvu mezi oběma subjekty a byla uzavřena na dobu pěti let. Keplerova univerzita poskytuje studium ve vědách sociálních, ekonomických, právních, technických a přírodovědných, svým zaměřením není zásadně odlišná od naší univerzity, ani co do velikosti, a tak si můžeme být partnersky prospěšní, říká rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.: Setkání v Linci a následný podpis smlouvy byly velmi příjemným potvrzením oboustranného zájmu o spolupráci. Uvědomujeme si, že spojeným vědeckým a pedagogickým úsilím můžeme připravit skutečně kvalitní studijní obor biologická chemie, který vyplní chybějící vzdělávací základnu v geografickém prostoru od Prahy na jih až po Vídeň. V současné době probíhají práce na přípravě akreditace tohoto oboru, který by se měl přednášet v angličtině a studovat jak v Českých Budějovicích tak v Linci. Budeme také usilovat o to, aby studenti po absolvování tohoto oboru získali diplomy z obou univerzit. Každoročně by mohlo být přijímáno studentů. Věříme, že propojení biologie, úspěšné na naší biologické fakultě, s úspěšnou lineckou chemií bude interdisciplinárně velmi nosným studiem, o které budou mít zájem studenti z obou stran pomyslné hranice. Budeme se snažit, aby v roce 2007 mohli takto koncipovaný obor začít studovat první maturanti a maturantky. -hb- Spolupráce univerzit se týká těchto oblastí: výměna vyučujících, vědeckých pracovníků a studentů (hostitelské přednášky, studijní pobyty, společné studijní programy), studijních plánů, studijních materiálů, publikací a informací, spolupráce týkající se vybraných vědeckých projektů, při vědeckých zasedáních, seminářích apod., zvláštnímu zájmu se těší příprava studijního programu biologická chemie, spolupráce v oblasti hospodářských věd, především podnikové ekonomie a makroekonomie. 9/

10 OTÁZKY PRO... děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity Dr. Jiřího Kašného, Th.D. Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity nyní studuje kolem 800 studentů a dá se říci, že zájem o studium na ní má stabilně mírně vzrůstající tendenci; kromě studia teologických oborů se zaměřujete a v poslední době profilujete rozvíjení humanitních oborů, zvláště filozofie, antropologie a etiky. Jaký převažující směr teologická fakulta pod vaším vedením nabírá? Vstoupil jste nyní jako její děkan do druhého funkčního období, což je nesporným vyjádřením důvěry k vám a také závazkem Děkuji za otázku a za hezkou příležitost mluvit o Teologické fakultě. Před třemi lety jsme několik měsíců diskutovali o poslání teologické fakulty a při té příležitosti jsme formulovali směr pedagogické a badatelské činnosti naší fakulty do oblasti teologie, filozofie a etiky, sociální a charitativní práce a pedagogiky volného času. Šlo nám o to, aby vyjmenovaná zaměření k sobě nepatřila jen náhodně nebo organizačně, ale aby tyto studijní programy a vědecká činnost mezi sebou komunikovaly a kladly si vzájemně otázky. V různých studijních oborech máme různé počty studentů a také vědecká činnost nejde v jednotlivých oborech stejně rychle kupředu, ale převažujícím směrem i do příštích let zůstane teologie a teologické souvislosti v etice, filozofii, pedagogice volného času a sociální a charitativní práci. hovoří o všeobecně lidských a křesťanských hodnotách z teologického hlediska a také z odborného hlediska filozofie, výchovy, sociální práce. Studenti se učí samostatně kriticky myslet, budou to potřebovat v práci s lidmi, a jestli se během studia mění? Doufám, že to nejsou změny bezmyšlenkovité. Právní problematika, to je sféra vašeho přímého pedagogického vlivu na studenty, vedete Katedru církevního a civilního práva, přednášíte právo církevní. Civilní právo je vlivem okolností dynamického, často hektického způsobu života a stále nových tendencí prakticky neoddělitelnou součástí běžného žití. Je tomu tak i v právu církevním? Církevní právo v katolické církvi doznalo během dvacátého století značného zjednodušení. Je tomu také proto, že řada oblastí církevního života je regulována civilním právem, např. oblast majetkového a trestního práva je z velké části v církvi zcela dostatečně regulována civilním právem. Druhou snad ještě výraznější tendencí církevního práva během dvacátého století byl posun od jednotného formalismu k uznání odpovědnosti místních křesťanských společenství. Řada věcí byla dříve stanovena detailně a uniformně pro církev na celém světě, zatímco dnes je stanoven základní rámec a konkrétnosti záleží na místní církvi a tvořivosti jednotlivých lidí. Absolventi vaší fakulty nacházejí široké uplatnění pracují jako učitelé náboženství a etiky ve školách, působí v církvích i mimo ně jako odborníci v programech církevně náboženské tématiky, pracují jako sociální kurátoři, v charitě i jako humanitní pracovníci v armádě a na sociálních odborech městských úřadů, nebo jako vychovatelé. Jaký je profil studenta teologické fakulty, jací lidé k vám přicházejí a nakolik se pod vlivem pedagogického působení a církevního učení mohou změnit či mění? Domnívám se, že na naši fakultu přicházejí humanitně orientovaní mladí lidé, ale ne zřídka si o fakultě dělají obrázek až během prvního roku studia. Na adaptačním kurzu minulé září mi některé studentky a studenti řekli, že teologická fakulta byla jejich první nebo druhá volba, pro někoho to byla snad čtvrtá nebo pátá volba. Někteří studenti se po prvním roce z naší fakulty hlásí na fakultu, kam se nedostali napoprvé, jiní se u nás najdou, i když to nejdříve nebyla jejich první volba Ve všech studijních oborech se 10/ V roce 1999 akreditovala Teologická fakulta svůj první doktorský studijní obor - Systematická teologie a v roce 2002 druhý - Teologická antropologie a etika, které mohou být vyučovány také v němčině, loni jste akreditovali bakalářský studijní program Vychovatelství s oborem Pedagogika volného času. Úzce spolupracujete s Filozofickým ústavem Akademie věd ČR a s pražskými teologickými fakultami, s partnerskými institucemi v Německu, Rakousku,

11 Nizozemí, spolupodílíte se na mezinárodním projektu The Concept of God in Contemporary Europe, který sdružuje řadu evropských teologických fakult... Co je podle vašeho názoru, pane děkane, nejvíce stěžejní, čemu se hodláte věnovat např. intenzivněji než doposud, a jaké má Teologická fakulta JU postavení v kontextu teologických fakult v ČR, potažmo v zahraničí? Úkolů je hodně a řada z nich jsou z nějakého hlediska stěžejní právě teď. Moc si cením, že mám tolik pracovitých kolegyň a kolegů, ale zároveň musíme hledat rychlejší cestu k velkým doktorátům a k habilitacím a víc času a energie věnovat bádání, přemýšlení a psaní. Pokračujeme ve strukturaci studijních oborů, čeká nás akreditace některých navazujících magisterských oborů a rozvíjení dvou doktorských studijních oborů. S tím souvisí přesunování těžiště z pedagogické činnosti k vědě a výzkumu. Administrativa fakulty funguje velmi dobře a kromě běžných věcí máme před sebou úkol vylepšit budovu, kde fakulta tradičně sídlí, vždyť se v této budově teologie studuje už dvě stě let. Naše Teologická fakulta je nejmladší mezi teologickými fakultami v ČR, tak je pochopitelné, že máme před sebou nejvíc práce, ale možná zase můžeme někdy trochu snadněji začínat s novými myšlenkami. Od začátku naší fakulty je naší jedinečnou příležitostí spolupráce s blízkými fakultami v Linci a v Pasově, které si velmi ceníme. -hb- Historický ústav Jihočeské univerzity a nová fakulta malé ohlédnutí K důležitým mezníkům lemujícím vývoj a proměny zatím stále velmi mladé Jihočeské univerzity přibylo v minulých dnech další významné datum. V úterý 28. června nově zvolený Akademický senát Jihočeské univerzity na svém druhém, a zároveň i posledním, zasedání v akademickém roce , projednal a hlasováním (přesně v hodin) i úspěšně završil dlouholeté úsilí vedení Jihočeské univerzity o vybudování humanitně zaměřené fakulty, jejíž absence ve svazku univerzity byla výrazně pociťována již při vzniku českobudějovického vysokého učení v roce Jednoznačný souhlas akademického senátu s předloženým návrhem rektora univerzity na zřízení Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (pro hlasovalo 25 z 26 přítomných senátorů jeden se zdržel), tak nejen uzavřel zhruba devítiměsíční komplikovaný legislativní proces 11/ schvalování nové součásti univerzity, ale zároveň podstatným způsobem ovlivnil i existenci a další působení Historického ústavu Jihočeské univerzity, který se od 1. ledna 2006 stane jednou ze základních složek této nové fakulty. Celá věc je pro mě důležitá nejen z hlediska pracovníka - a v posledních třech letech i ředitele - Historického ústavu, ale též i z pohledu historika zabývajícího se též dějinami školství a vzdělanosti. Proto bych se chtěl v následujících větách pokusit o malou rekapitulaci uplynulých let. Nejprve si dovolím nahlédnout tento krok prizmatem celouniverzitním. Když byla v roce 1991 na základě tehdejších dvou samostatných českobudějovických fakult - tj. pedagogické a zemědělské, resp. agronomické - ustavena Jihočeská univerzita, úspěšně se tak završila dlouhodobá snaha o vytvoření samostatné vícefakultní vysoké školy ve městě i v celém regionu. Rozhodnutím akademického senátu univerzity vznikla ještě v roce 1991 zdravotně sociální fakulta spolu s teologickou fakultou, navazující na v roce 1950 přerušenou tradici bohosloveckého studia ve městě. V témže roce pak byla ve spolupráci s ústavy akademie věd založena i fakulta biologická. V následujících letech se postupně součástí Jihočeské univerzity stal rovněž Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech a nejnověji (v roce 2003) i českobudějovický historický ústav. Navíc byla v letech ve svazku Jihočeské univerzity rovněž Fakulta managementu JU se sídlem v Jindřichově Hradci. Po jedenácti letech tak 1. ledna roku 2006 opět vznikne v Českých Budějovicích nová, v pořadí již šestá, fakulta, která však - pomineme-li dnes již téměř zapomenutou necelých pět desetiletí trvající existenci českobudějovického filozofického lycea v první polovině 19. století - nemá přímou a historicky blízkou návaznost na obdobnou vzdělávací instituci ať již přímo v krajském městě či regionu.

12 Je proto celkem přirozené, že realizace tohoto kroku byla ze strany vedení univerzity oprávněně podmíněna splněním několika nezbytných podmínek, tj. v prvé řadě dosažením odpovídající kvalifikační struktury akademických pracovníků, kteří budou vyučovat na nové fakultě, dále vytvořením průkazného vědeckého profilu základních součástí budoucí fakulty a získáním řádné akreditace pro studijní programy a obory převážně neučitelského charakteru. Vzhledem k tomu, že se historický ústav již od počátku 90. let minulého století pod vedením jeho tehdejšího vedoucího prof. Václava Bůžka cílevědomě profiloval jako významné vědecko-pedagogické pracoviště, kde se vedle všestranně náročné pedagogické činnosti rozvíjela rovněž úspěšná grantová aktivita, bohatá publikační činnost i domácí a mezinárodní vědecká spolupráce, bylo záhy zřejmé, že právě toto pracoviště se stane jedním ze základních pilířů zamýšlené humanitní fakulty. Logickým vyústěním tohoto úsilí pak bylo vyčlenění historického ústavu ze struktury Pedagogické fakulty JU a jeho osamostatnění v rámci univerzity. Od 1. ledna 2003 se tak Historický ústav Jihočeské univerzity, coby plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště, stal zcela rovnocennou součástí univerzity. Nezpochybnitelné místo ústavu nejen v rámci univerzity, ale též i v kontextu ostatních českých univerzitních i neuniverzitních historických pracovišť bylo potvrzeno např. v roce 2004, kdy bylo v areálu univerzity ve Čtyřech Dvorech otevřeno Centrum raně novověkých studií - společné výzkumné a ediční pracoviště Historického ústavu Jihočeské univerzity a Historického ústavu Akademie věd České republiky, jehož jedinečnost a hlavní vědecké poslání spočívá především v kritickém edičním zpřístupňování pramenů k českým dějinám raného novověku. K prezentaci výsledků práce centra slouží společný ediční projekt obou ústavů, který nese název Prameny k českým dějinám století. Správnost nastoupené cesty potvrdilo rovněž získání výzkumného záměru v nejvyšší kategorii pro léta Tyto skutečnosti mj. umožnily vedení Jihočeské univerzity, aby na podzim loňského roku, plně v souladu s přijatým Dlouhodobým záměrem rozvoje Jihočeské univerzity, přistoupilo k realizaci záměru vybudovat v Českých Budějovicích filozofickou fakultu. Zároveň bylo rozhodnuto, že krystalizačním jádrem nové fakulty se stane Historický ústav Jihočeské univerzity, k němuž se postupně přičlení další součásti - v první fázi se bude jednat o část katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a o pracoviště estetiky, které bude utvořeno nově bez vazeb ke stávajícím univerzitním strukturám. Zřízení filozofické fakulty mj. umožní nově koncipovat některé studijní obory napříč vědními disciplinami. V právě končícím akademickém roce historický ústav zajišťoval přípravu téměř 150 posluchačů tříletého bakalářského studia archivnictví a historie, pětiletého magisterského oboru kulturní historie a tříletého doktorského studijního programu české dějiny, navíc již od září t.r. zde začnou studovat i první posluchači tříleté bakalářské archeologie. Současně s tím se historický ústav též podílí na přípravě více něž 200 posluchačů magisterských studijních programů učitelství dějepisu a latiny pro základní a střední školy akreditovaných na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Bezprostředně po vzniku nové fakulty se její studijní nabídka rozšíří i o další připravované studijní obory. Z pohledu historického ústavu by již v roce 2006 měly být otevřeny či akreditovány např. navazující dvouleté magisterské obory historie, archivnictví a environmentální archeologie, na jehož zabezpečení se podílejí rovněž kolegové z Biologické fakulty JU, či bakalářský obor dějiny umění. Velmi slibně se ve směru přípravy společných studijních oborů rýsuje rovněž úzká spolupráce s kolegy z Teologické fakulty JU. Studijní nabídka nové fakulty bude pochopitelně rovněž rozšířena i o nově připravované studijní programy a obory budoucích ústavů bohemistiky a estetiky. Ačkoli za půl roku, , přestane Historický ústav Jihočeské univerzity ve své současné podobě existovat, rozhodně to není důvod ke smutku. Vždyť současný ústav nejenže kontinuálně přejde do nové struktury jako její zakládající součást, ale zůstane rovněž zachována - doma i v zahraničí respektovaná - značka historický ústav (po 1. lednu 2006 bude nadále působit pod názvem Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity) a - last but not least - nová fakulta do budoucna jistě vytvoří nezbytné a odpovídající odborné, prostorové, administrativní aj. zázemí pro další rozvoj všech jejích součástí, a tedy i historického ústavu. PhDr. Miroslav Novotný, CSc., ředitel Historického ústavu JU 12/

13 Jihočeská univerzita má novou profesorku Prezident republiky Václav Klaus předal dne 25. dubna 2005 v pražském Karolinu jmenovací dekrety 67 novým vysokoškolským profesorkám a profesorům. Nejvyšší akademický titul na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity s účinností od převzala rovněž paní doc. MVDr. Iva Dyková, DrSc., z Biologické fakulty Jihočeské univerzity (obor Parazitologie). Působení v zahraničí (uvedeny jsou jen významnější): Kuba, Itálie, Skotsko, NSR, USA, Španělsko, Tanzanie, Uganda, Keňa, Thajsko. Vyžádané přednášky na konferencích, kongresech a navštívených pracovištích: Německo, Irsko, Jižní Afrika, Mexiko a další. Stáže (delší): Velká Británie, Austrálie. V roce 2000 proběhlo na Biologické fakultě Jihočeské univerzity habilitační řízení v oboru Parazitologie. Přehled řešených grantových projektů - navrhovatelka/řešiteka Životní cykly a patogenita vybraných druhů myxosporeí cizopasících u ryb. GA ČSAV, Sladkovodní ryby jako hostitelé patogenních a nepatogenních volně žijících améb. GA ČR, Amébové infekce žaber ryb. Grantová agentura AV ČR A , Morfologická a molekulární identifikace volně žijících améb infikujících ryby. Grantová agentura AV ČR (IAA ), Amfizoické améby rodu Paramoeba a jejich eukaryotičtí endobionti. Grantová agentura ČR 206/00/0265, foto archiv I. Dykové Prof. MVDr. Iva Dyková, DrSc. Nar. roku 1942, absolvovala Vysokou školu veterinární v Brně, , vědecká aspirantura v oboru epizootologie, zoohygiena a invazní choroby , kandidátka veterinárních věd, obhajoba práce Podkožní filariózy jelení zvěře, 1971, doktorka biologických věd (ČSAV), obhajoba disertační práce Histopatologie protozoárních infekcí ryb, Praxe od ukončení vysokoškolského studia: stipendistka v Parazitologickém ústavu ČSAV, aspirantka Parazitologického ústavu ČSAV, od v Parazitologickém ústavu ČSAV, nyní AV ČR, externí pedagožka Katedry parazitologie a hydrobiologie Přírodovědecké fakulty UK Praha, od částečný úvazek na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. - spolunavrhovatelka/spoluřešitelka Trypanosomy cizopasící v rybách: druhová diversita, patogenita a možnost existence sexuálních procesů v životním cyklu. Navrhovatel: J. Lom, Systematika rybích trypanosom. CEE/FSU/JP (The Royal Society), řešitel: W.C. Gibson, spoluřešitelé: J. Lom a I. Dyková, Mikrosporidie cizopasící v rybách: kritická studie této skupiny, vycházející z výzkumu ultrastruktury a patogenity vybraných rodů a druhů. Grantová agentura ČR 524/98/0589, řešitel: J. Lom, Anotace nejvýznamnějších publikací a výsledků za dobu vědecké činnosti: Publikace z let včetně monografie Lom J., Dyková I. (1992) Protozoan Parasites of Fishes, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 315pp. Výzkum protozoárních infekcí ryb zaměřený na histologicky detekovatelné změny tkání a orgánů hostitelů přispěl k poznání patogenity více než 70 druhů z šesti velkých systematických skupin, otevřel nové pohledy 13/

14 na jejich endogenní životní cykly a umožnil popsat i nové projevy buněčných a tkáňových reakcí hostitelů. Byla popsána patogeneza řady protozoárních infekcí a proměnlivost histopatologických obrazů. Výsledky studia umožnily formulovat obecné závěry. Charakter změn vyvolaných parazity závisí na druhu cizopasníka, jeho afinitě k některému z orgánů, a na stadiu jeho vývoje. Patogenitu druhu lze posuzovat jen na základě hodnocení změn v celém průběhu jeho endogenního vývoje. Proměnlivost histopatologických obrazů způsobená heterotermií hostitelů a vlivem teploty na cizopasníky často neumožňujě definovat patologické obrazy s takovou přesností jako u vyšších homoiothermních obratlovců. Tkáňové změny zůstávají základním kriteriem patogenity jednotlivých druhů cizopasných prvoků. Tetramicra spp.) V druhém typu reakce rybího hostitele dominuje úloha makrofágů. Tento typ je charakteristický pro infekce působené druhy, které netvoří xenomy (např. infekce svaloviny druhy rodů Pleistophora, Kabatana nebo Heterosporis). Ryby jako hostitelé patogenních a nepatogenních volně žijících améb (publikace z let ): K volně žijícím amébám, které se běžně vyskytují v půdě i vodních zdrojích všech kontinentů patří i tzv. amfizoické druhy, schopné množit se ve vnějším prostředí i v orgánech obratlovců a bezobratlých, přežívat v nich nebo se stát parazity. Přítomnost améb v parenchymových orgánech ryb je sledována s cílem objasnit jejich patogenní potenciál. Amébová etiologie byla prokázána u žaberního onemocnění (AGD), které působí přímé ztráty v průmyslových chovech platýzů. Byla objasněna patogeneza onemocnění a charakterizován původce. Práce ovlivnila zaměření výzkumu AGD u lososů v klecových chovech na Tasmanii. Ze sladkovodních a mořských ryb bylo izolováno více než 400 kmenů améb. Z nich byly charakterizovány kmeny reprezentující rody Acanthamoeba, Naegleria, Cochliopodium, Vannella a Platyamoeba a popsány pro vědu dva nové druhy, Vexillifera expectata a Nuclearia pattersoni. Všechny izolované druhy je možno považovat za potenciální patogeny ryb. Eukaryotičtí endosymbionti druhů rodu Neoparamoeba Page, 1987 (publikace z r. 2003): Ultrastrukturní studie endobiotických organismů nalezených v amébách rodu Neoparamoeba prokázala jejich podobnost s druhem Perkinsiella amoebae a podpořila hypotézu o jejich příbuznosti s kinetoplastidy. Získání sekvence SSU rdna umožnilo specifikovat vztah těchto endosymbiontů ke kinetoplastidům. Byla zjištěna blízká příbuznost s druhem Ichthyobodo necator. Tři typy euglenozoidního SL RNA genu rozdělily morfologicky identické endobionty ve shodě s fylogenetickou pozicí hostitelských kmenů rodu Neoparamoeba. Diverzita tkáňových reakcí ryb při infekcích mikrosporidiemi (publikace z let včetně kapitoly v knize Fish Diseases and Disorders): Srovnávací studium mikrosporeových infekcí umožnilo rozlišit dva základní typy reakcí rybích hostitelů. Stadium minimální hostitelské reakce, následované produktivním zánětem s tvorbou granulomů a posléze jejich involucí charakterizuje reakci rybích hostitelů na infekci druhy, které tvoří xenomy (např. Glugea nebo Ohlasy podle Web of Science od r. 1990: /

15 NOVÍ DOCENTI JIHOČESKÉ UNIVERZITY Na čtvrtém zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity 12. května 2005 byly předány další diplomy nově jmenovaným docentům Jihočeské univerzity, doc. RNDr. Jitce Klimešové, CSc., doc. RNDr. Jaroslavu Boháčovi, DrSc., doc. PhDr. Petru Fidlerovi, doc. PhDr. Bohumilu Jirouškovi, Dr. a doc. RNDr. Emilii Pecharové, CSc. Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc., z Botanického ústavu AV ČR, BF JU Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc., byla s účinností od 1. března 2005 jmenována docentkou pro obor Botanika a obhájila habilitační práci na téma Clonal growth architekture: towards understanding of function. narozena r v Rýmařově, okr. Bruntál absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK (1987), v roce 1988 vykonala na téže fakultě rigorózní zkoušku v letech aspirantura na Botanickém ústavu ČSAV v Třeboni, v roce 1993 obhájila aspirantskou práci s názvem Expanzivní klonální druhy rostlin v nepříznivých podmínkách v letech a vědeckou pracovnicí Botanického ústavu AV ČR od roku 2004 vedoucí vědeckou pracovnicí Botanického ústavu AV ČR v Třeboni, vedoucí Úseku ekologie rostlin Botanického ústavu AV ČR Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc., se podílí na výuce některých předmětů a školení doktorandů na Přírodovědecké fakultě UK a Biologické fakultě JU. Doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc., z Ústavu ekologie krajiny AV ČR, ZF JU Doc. RNDr. Jaroslav Boháč, CSc., byl s účinností od 1. března 2005 jmenován docentem pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie a obhájil habilitační práci na téma Drabčíkovití brouci (Coleoptera, Staphylinidae) jako bioindikátory antropogenních změn. narozen r laborantem Entomologického oddělení Národního muzea v Praze působil na Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Průhonicích u Prahy vědeckým pracovníkem Ústavu evoluční morfologie a ekologie živočichů ruské AV v Moskvě vědeckým pracovníkem Ústavu krajinné ekologie Akademie věd ČR v Českých Budějovicích od roku 1993 vědeckým pracovníkem Ústavu ekologie krajiny AV ČR v Českých Budějovicích. Doc. RNDr. Jaroslav Boháč, CSc., je nositelem několika zahraničních cen. Podílí se na výuce na ZF JU, kde rovněž vede diplomové práce a školí doktorandy. Doc. PhDr. Petr Fidler z Institutu pro Kulturní dějiny Univerzity v Innsbrucku Doc. PhDr. Petr Fidler byl se účinností od 1. dubna 2005 jmenován docentem pro obor České dějiny a obhájil habilitační práci na téma Architektur des Seicento. Baumeister, Architekten und Bauten des Wiener Hofkreises. narozen r v Brně absolvoval dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně po absolvování studia pracoval v památkových ústavech v Bratislavě a v Brně interní aspirant na Uměnovědném ústavě Slovenské Akademie věd v Bratislavě od roku 1983 asistentem na ústavu dějin umění Univerzity v Innsbrucku 1990 se habilitoval na Univerzitě Innsbruck 1997 se habilitoval na Univerzitě ve Vídni na téže univerzitě pravidelně přednáší a vede semináře. Doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., z Historického ústavu JU Doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., byl se účinností od 1. dubna 2005 jmenován docentem pro obor České dějiny a obhájil habilitační práci na téma Josef Macek. Mezi historií a politikou. narozen r v Benešově absolvoval obor český jazyk, literatura - dějepis na Pedagogické fakultě JU interním doktorandem HÚ JU, kde roku 1998 obhájil disertační práci na téma Josef Klik a české dějepisectví 2003 vykonal rigorózní zkoušku a obhájil rigorózní práci na téma Antonín Rezek (studie o životě a díle) od roku 1998 odborným asistentem na HÚ JU, od roku 1999 vědecký pracovník tamtéž od roku 2000 vědeckým pracovníkem Výzkumného centra pro dějiny vědy. 15/

16 Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., ze Zemědělské fakulty JU Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., byla s účinností od 1. května 2005 jmenována docentkou pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie a obhájila habilitační práci na téma Vybrané aspekty obnovy funkce krajiny narušené povrchovou těžbou hnědého uhlí. narozena r v Praze absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK (1981), v roce 1982 vykonala na téže fakultě rigorózní zkoušku aspirantura na Botanickém ústavu AV ČR (1995) působila na Přírodovědecké fakultě UK v Praze v r zaměstnána na úřadu města v Českých Budějovicích od roku 1989 působí jako odborná asistentka na katedře ekologie ZF JU Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., je garantkou několika předmětů na ZF JU (např. botaniky, aplikované ekologie, krajinné ekologie). Na stejné fakultě vedla 53 diplomových prací. Vzácný dar Seminární knihovně Historického ústavu JU Již od května 2004 je v provozu v budově Rektorátu JU (druhé patro, č. dv. 202 a, b) v prostorách univerzitního a akademického kampusu ve Čtyřech Dvorech Seminární knihovna Historického ústavu Jihočeské univerzity. Korpus shromážděné odborné literatury a vědeckých časopisů až do poloviny letošního roku čítal přibližně 500 svazků. K výraznému rozšíření knihovního fondu především o starší zahraniční literaturu došlo na přelomu června a července Část rozsáhlé soukromé knihovny, která zahrnuje zhruba svazků, daroval Seminární knihovně Historického ústavu prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. Její kostru tvoří především hůře dostupná zahraniční literatura a odborné časopisy, zejména z anglosaských a románských zemí. Většina darovaných titulů se dotýká dějin raného novověku, ovšem čtenáři mohou v rozsáhlém soupisu objevit i práce k dalším historickým obdobím. Seznam literatury lze nalézt na internetových stránkách Historického ústavu (www.hu.jcu.cz). Rostislav Smíšek, správce knihovny 16/ Reprezentace podnikatelů jižních Čech ocenila výsledky a směřování Jihočeské univerzity 27. června 2005 se v Aule Jihočeské univerzity uskutečnilo Společenské setkání zástupců Jihočeské univerzity s podnikatelskou reprezentací jižních Čech. Pozvání přijal také hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník a statutární náměstek primátora Českých Budějovic Mgr. Juraj Thoma a náměstkové primátora. Podnikatelská veřejnost byla zastoupena velmi reprezentativně. Přáním hostitele bylo blíže seznámit podnikatelskou veřejnost s aktuálním děním na Jihočeské univerzitě a poskytnout prostor k diskuzi o tématech, která by mohla být do budoucna pro obě strany inspirativní a přínosná. Rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., seznámil přítomné hosty s vědeckým, výzkumným a pedagogickým směřováním a dosaženými výsledky Jihočeské univerzity, informoval také o současném postavení Jihočeské univerzity v rámci veřejnoprávních vysokých škol v ČR. Představil koncepci rozvoje univerzity v dlouhodobějším horizontu (mj. vznik filozofické fakulty, transformace zemědělské fakulty /oddělení ekonomických a technologických oborů/ apod.), informoval o naplánované stavební činnosti (mj. celouniverzitní knihovna, pavilon filozofické fakulty, aula), hovořil o stabilně vysokém zájmu o studium na JU i o kvalifikační struktuře akademických pracovníků. V části věnované vědě a výzkumu představil i letos dokončený podnikatelský inkubátor Centra biologických technologií Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech podporující inovace biologických technologií v příhraničním česko-rakousko-bavorském prostoru. Byly prezentovány příklady prestižních světových výzkumných projektů, na kterých se některé součásti Jihočeské univerzity také podílejí (mj. výzkumná ekologická stanice v tropickém pralese na ostrově Papua-Nová Guinea, účast na budování české polární stanice v Antarktidě, objev nového typu bakterií, zásadního pro fungování oceánů, spolupráce na archeoekologickém výzkumu v Abúsíru v Egyptě, účast na záchraně ohrožených druhů jeseterů a jiných prehistorických ryb v Kaspickém moři a v Číně, a podobně). Zmíněna byla rovněž vynikající spolupráce pracovišť JU s jednotlivými ústavy Akademie věd ČR. Prezentace univerzity v podání rektora JU prof. V. Bůžka se setkala s velkým zájmem a ohlasem,

17 přítomní hosté ocenili věcnost a otevřenost, díky nimž mohli celkem podrobně nahlédnout do života akademického prostředí univerzity. Hejtman Jihočeského kraje J. Zahradník i statutární náměstek primátora J. Thoma vyzdvihli význam Jihočeské univerzity v rámci kraje a města a identifikovali se také s koncepcí jejího rozvoje. Možnosti spolupráce na některých projektech jsou rozjednány, jako první se profiluje projekt technologického inkubátoru spolupracujících subjektů, jimiž jsou Jihočeská univerzita, Statutární město České Budějovice, Jihočeský kraj a Jihočeská hospodářská komora. Společenskou část programu uzavřel koncert Smyčcového kvintetu Jihočeské komorní filharmonie a sólistky opery Jihočeského divadla paní Kateřiny Hájovské. Velké poděkování patří partnerovi této společenské akce, jímž byly Českobudějovické pozemní stavby, s.r.o. Provoz probíhal v původních prostorách s velmi nepatrnou obměnou gastrotechniky: Zajímavostí je, že veškeré používané varné kotle byly až do současné doby vytápěny parou. Opotřebovanost v čase se projevila jak na veškerých sítích, na zdravotní a elektrické instalaci, tak i vzduchotechnice, chladícím zařízení a podobně. V současnosti je třeba respektovat rovněž nové hygienické předpisy a předpisy EU, týkající se přípravy jídel. I proto je nová technologie menzy tak zásadní, doplňuje ředitel KaM Ing. František Vrtiška. -hb- Veškeré používané varné kotle byly dosud vytápěny parou foto archiv KaM JU Menza JU prochází náročnou rekonstrukcí výsledkem bude moderní a efektivní provoz V polovině května t. r. byla na Jihočeské univerzitě zahájena dlouhodobě připravovaná akce - rekonstrukce technologie menzy. Jde o první rekonstrukci tohoto objektu od roku 1968 a je třeba říci, že si objekt menzy tuto zásadní úpravu po stránce stavební i gastronomické rozhodně zaslouží, říká ředitel Kolejí a menz (KaM) JU Ing. František Vrtiška: Provoz tehdy stravovacího zařízení Zemědělské fakulty VŠZ Praha byl zahájen v roce Byla to menza s plánovanou kapacitou přípravy hlavních jídel denně a s počtem 400 stravovacích míst. Je až neuvěřitelné, že od zahájení provozu do současnosti bylo v naší menze vydáno jídel. Na přípravě tohoto počtu se podílelo v průměru 20 pracovnic, svou stopu zde zanechali čtyři vedoucí, zatím poslední vedoucí paní Helena Mouchová tuto činnost vykonává již od roku K jakým změnám dojde u stravování? V prvé řadě bude zvýšena kapacita na jídel denně. Zlepší se výdej jídel, zvýšíme sortiment a rozšíříme dobu výdeje. Výdej bude kombinovaný - objednávkový i bezobjednávkový. Zde chci připomenout, že téměř všechny menzy veřejnoprávních vysokých škol již přešly na bezobjednávkový systém. Ten je ovšem založen na zásadě výhody pro toho, kdo přijde dříve. Na pozdě příchozího již obvykle nezbývá jeho oblíbené jídlo. Ve snaze odstranit tento neduh bychom rádi zvolili způsob kombinovaný. Na neobjednané jídlo si zajde ten, kdo se nebude chtít objednáváním zabývat. Chceme rozšířit také o sortiment studené kuchyně v návaznosti na výdejny v Boreckého 27 (Vltava) a v Kněžské ulici (Teologická fakulta). Student bude mít volbu kam jít na snídani nebo na oběd podle místa ubytování, popřípadě momentální výuky, doplnil ředitel Ing. František Vrtiška. Termín opravy byl naplánován tak, aby minimalizoval změny dotýkající se velkého počtu strávníků, tedy na začátek letního zkouškového období přes letní prázdniny. Náhradní stravování bylo zajištěno v přízemí rekonstruovaného objektu a v jídelnách Akademie věd a v jídelně Teologické fakulty v Kněžské ulici. Dílo v hodnotě 40,5 mil. Kč zahrnující opláštění objektu i vnitřní rekonstrukci by mělo být uvedeno do provozu v polovině září hb- 17/

18 NOVÝ CENÍK KOLEJNÉHO Ceník vychází z Pravidel pro poskytování dotací na ubytování a stravování studentů a na ubytovací stipendia na rok 2005, která vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. K reformě ubytování dochází po téměř dvouleté diskuzi v Radě vysokých škol na základě podnětu studentské komory RVŠ. Podle těchto pravidel byly stanoveny podmínky pro poskytnutí dotací: 1/ na období leden září 2005 včetně nedochází k podstatným změnám, 2/ říjen prosinec 2005 bude realizována reforma ubytování. Jak bude vypadat nový ceník kolejného platný od ? Od již nebude ze státního rozpočtu poskytována dotace na ubytování, která činila 991,- Kč na studenta a měsíc. O tuto částku bude navýšeno kolejné. Dotace na ubytování, poskytovaná do ubytovacímu zařízení vysoké školy, bude od vyplácena formou stipendia přímo studentům. Na kolejích Jihočeské univerzity nebyly poplatky za ubytování z důvodů inflačních vlivů, organizačních změn ani jiných nárůstů zvyšovány od (K nepatrnému navýšení došlo pouze od v souvislosti s platností zákona O přidané hodnotě, kdy byla ubytovací činnost zařazena do oblasti zdaňovaných činností se sazbou 5%, do té doby ubytovací činnost zdaňována nebyla.) Kolejné v ubytovacích zařízeních Jihočeské univerzity je stabilně jedno z nejnižších v republice a vedení Kolejí a menz JU činí veškerá opatření pro to, aby navýšenou část kolejného nezvyšovalo nad finanční objem poskytované dotace v roce Navýšená část kolejného bude kompenzována stipendiem. Předpokládaná částka hrazená z vlastních prostředků je asi 350,- Kč měsíčně, což je rozdíl mezi nárůstem kolejného a stipendiem na ubytování. Stávající počet lůžek určených k ubytování studentů na Jihočeské univerzitě je Tabulka: první sloupec - stávající cena, druhý sloupec - cena od hb- Studenti prodlužující si standardní dobu studia zaplatí více Dne vyhlásilo MŠMT podle 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů základ pro stanovení poplatků spojených se studiem ve výši 2 764,- Kč. (Tato částka je oproti předcházejícímu ak. roku navýšena o 203 koruny z původních 2 561,- Kč.) Studenti, kteří studují v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok, zaplatí (v souladu s 58 odst. 3 zákona v platném znění a článkem 13 Statutu JU) poplatek za studium, který činí nejméně 1 200,- Kč za každý další započatý měsíc studia (v předchozím ak. roce šlo o částku 650,- Kč). Do rozhodné doby pro vyměření poplatku se započítává také celá doba předchozího studia v bakalářských a magisterských studijních programech, které nebylo řádně ukončeno podle 45 odst. 3 nebo 46 odst. 3 zákona a ve kterém byl student zapsán ke dni 1. ledna 1999 nebo kdykoliv později, a to na základě evidence studia v celostátní matrice studentů vysokých škol ČR. Studenti, kteří již absolvovali bakalářský nebo magisterský studijní program a studují v dalším bakalářském nebo magisterském programu, zaplatí (v souladu s 58 odst. 3 zákona v platném znění a článkem 13 Statutu JU) roční poplatek za studium, který činí 2 760,- Kč za každý započatý akademický rok studia (v předchozím roce to bylo 2 560,- Kč). Výše a splatnost těchto poplatků je určena výměrem, který vydává děkan příslušné fakulty nebo ředitel ústavu a který je doručen studentovi. Student může poplatek uhradit: a) složením hotovosti v pokladně příslušné součásti JU, b) složenkou, c) převodem z účtu. K evidovala Jihočeská univerzita celkem 181 platících studentů za studium delší než je standardní doba bakalářského nebo magisterského studijního programu zvětšená o jeden rok. Podle sdělení Střediska informačních systémů JU je tento počet platících studentů poměrně konstantní a bez zvyšující se tendence. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením konaným v roce 2006 ke studiu ve studijním programu pro akademický rok 2006/07 je (v souladu s 58 odst. 3 zákona v platném znění a článkem 13 Statutu JU) stanoven jednotně pro všechny fakulty a ústavy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve výši 500,- 18/

19 Kč. Výše a splatnost tohoto poplatku je určena opatřením děkana nebo ředitele ústavu, student může poplatek uhradit: a) složením hotovosti v pokladně příslušné součásti JU, b) složenkou, c) převodem z účtu. Jihočeská univerzita v číslech AKTUÁLNĚ V akademickém roce 2004/2005 studovalo na Jihočeské univerzitě studentů a studentek (dalších 319 mělo studium přerušené). FINANČNÍ ZÁTĚŽ PRO UNIVERZITU Studenti, kteří standardní dobu překročí o více než dvanáct měsíců jsou pro univerzitu finanční zátěží, říká prorektor pro studium prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.: Současné právní normy umožňují studentovi studovat v každém studijním programu o jeden rok déle a tak se vyrovnat s problémy, které mu případně vznikly v průběhu standardní doby studia. Univerzita dokonce na tyto studenty v posledních letech dostává dotaci ovšem jsou započteni do celkového limitovaného počtu studentů, na které stát univerzitě finanční prostředky poskytuje. Proto ani tito studenti nejsou škole ku prospěchu. Jestliže dnes často až polovina studentů v ročníku neukončí studium v předepsané standardní době, ale prodlužuje jej o semestr nebo dva, znamená to, že fakulta může pravidelně přijímat do každého prvého ročníku jen 85 % limitovaného počtu studentů u tříletých a jen 80 % u navazujících dvouletých programů, má-li dodržet celkový limit. Pokud ho nedodrží, dostane na nadpočetné studenty jen částečnou nebo žádnou dotaci. Studenti, kteří standardní dobu překročí o více než dvanáct měsíců (nebo už dříve někde neúspěšně studovali a překročí součtem vyčerpaných dob tuto mez), jsou ovšem pro univerzitu finanční zátěží. Univerzita na ně od státu místo obvyklých zhruba 30 až 70 tisíc Kč ročně (podle oboru studia) nedostane nic. Dosavadní poplatek necelých sedm tisíc za rok byl tedy jen směšným zlomkem chybějící částky. Tu zdaleka nenaplní ani letošních dvanáct tisíc, ale snad spíše pobídnou liknavé studenty k rychlejšímu dokončení studijních povinností. Podstatně tolerantnější je vysokoškolský zákon ke studentovi, který studuje druhý studijní program poté, kdy už jiný stejné úrovně (typu programu) dokončil. Protože takové studium může v řadě případů být i pro společnost užitečné, zákon přímo stanoví horní mez poplatku, který je mnohem nižší než poplatek při protahování studia. -hb- Kolik studentek a studentů bylo na jednotlivých součástech JU: Biologická fakulta 638 Pedagogická fakulta Teologická fakulta 799 Zemědělská fakulta Zdravotně sociální fakulta Historický ústav 137 Ústav fyzikální biologie 20 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický - 2 V roce 2005 absolvovalo Jihočeskou univerzitu studentů: rozdělení podle typu studijního programu: bakalářské studium studentů a studentek magisterské navazující studium studentů a studentek magisterské studium studentů a studentek doktorské studium - 37 studentů a studentek K přijímacím zkouškám ke studiu v akademickém roce 2005/2006 se dostavilo uchazečů: přijímací zkoušky úspěšně složilo uchazečů přijímací zkoušky nesložilo uchazečů ke studiu bylo přijato uchazečů ke studiu se zatím zapsalo studentů Počet studentů Jihočeské univerzity vzrostl za poslední čtyři roky o 35 %. (zdroj MIS) 19/

20 Výzkumné záměry mimořádný úspěch Jihočeské univerzity II. Jihočeská univerzita 1/2005 informovala o úspěchu JU na poli výzkumných záměrů (VZ). Z devíti podaných projektů reflektujících základní badatelský profil jednotlivých součástí univerzity získalo šest státní dotaci na následujících 5-7 let (67% úspěšnost, 3. místo na pomyslném žebříčku v rámci ČR). V prvním čísle 2005 se představil výzkumný záměr historického ústavu (100% úspěšnost) a částečně také výzkumné záměry katedry bohemistiky a biologické fakulty. Nyní přinášíme informace o výzkumném záměru Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Biologické, environmentální a chovatelské aspekty v rybářství řešitele doc. Ing. Otomara Linharta, DrSc. VÝZKUMNÝ ZÁMĚR VE VÚRH JU Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH), s tradicí rybářského výzkumu po dobu bezmála 85 let, byl v roce 1996 přičleněn jako vysokoškolský ústav k Jihočeské univerzitě. Přičleněním VÚRH JU k Jihočeské univerzitě se rozšířilo spektrum vědeckého zaměření univerzity o dlouhodobý, aktuální a mezinárodně uznávaný výzkum v oblastech akvakultury. Pracoviště se svým publikačním průměrem a ohlasem v science citation index (SCI) blíží k obvyklým hodnotám u podobných pracovišť v západní Evropě a nevymyká se ani úrovni dosahované v rámci biologických pracovišť AV ČR. Celkově bylo za období publikováno 62 impaktovaných prací. Ohlas v SCI v letech se přiblížil sumární hodnotě 560 citačních odkazů bez autocitací. Závěr loňského roku, označovaný mnohými rektory za 11. září vědy a výzkumu v ČR, byl pro VÚRH JU naopak velmi pozitivní. Podařilo se tzv. za pět minut dvanáct odstartovat další etapu transformace ústavu z ryze vývojově-aplikačního rybářského ústavu na ústav s cíleným rybářským výzkumem univerzitního charakteru s vlastním doktorským studiem. Ústav vedle akreditace doktorského studia rybářství získal výzkumný záměr pod názvem Biologické, environmentální a chovatelské aspekty v rybářství s objemem financí 14 mil. Kč pro rok Bez financí to nejde Při přípravě financování výzkumného záměru a tím i financování VÚRH JU na období let jsme stáli před úkolem obrátit nepříznivý trend v podobě zvyšování vědecké úrovně mezinárodně uznávaného VÚRH JU se snižováním institucionálního financování VÚRH JU (klasická úměra v české kotlině). Institucionální podpora v podobě starého výzkumného záměru v roce 2003 pokrývala svým rozsahem pouze 33% institucionálních funkcí organizace. Další finanční zdroje pokrývala organizace z grantů, výzkumných zakázek a vedlejší hospodářské činnosti. Základní chod VÚRH JU včetně platů vědecko-výzkumných pracovníků byl zabezpečen z jiných, především krátkodobých zdrojů. Stav roku 2003 jsme považovali za neudržitelný, vedoucí k odlivu schopných pracovníků do konsolidovanějších a méně kampaňovitých jednotek. Bylo zřejmé, že bude nutné od roku 2005 do roku 2011 v prvé etapě tzn. do roku 2007 stabilizovat klíčové pracovníky, spolu s růstem osobních nákladů, režií a investic vzhledem k zamýšlenému dofinancování basálního chodu organizace. Jiné řešení než zvyšování institucionálních prostředků by vedlo ke snižování vědeckého potenciálu s fenoménem nám dobře známým, k tzv. shánění peněz s extrémním papírováním. Dlouhodobě se fenomén papírování již odrazil v některých laboratořích VÚRH JU v jejich nízké publikační úrovni. V další etapě tzn. od roku 2008 již lze počítat se zvýšením počtu zaměstnanců z přibližně 42 přepočtených osob z roku 2004 na 50 přepočtených osob v roce 2011, a to v kategorii vědecko-výzkumných pracovníků. Stav pracovníků ústavu bude ve skutečnosti navýšený o dalších doktorandů. Ústav této velikosti tzn. okolo 60 osob vzhledem k počtu současného technického, dělnického, administrativního aparátu, knihovny a rozsahem chovatelských struktur představuje 20/

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová

ÚVODNÍ SLOVO. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová Ekonomická fakulta / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta Teologická fakulta / Zdravotně sociální fakulta / Zemědělská fakulta / Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2010

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2010 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2010 OBSAH CELOUNIVERZITNÍ INFORMACE Prezident jmenoval rektora VFU Brno 1 redakce Rektor univerzity na začátku druhého funkčního období 2 Vladimír

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice číslo 20, PROSINEC 1999 Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice Akademický senát Univerzity Pardubice na svém zasedání v úterý 26. října 1999 provedl v druhé části jednání volbu kandidáta

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Kandidáti na funkci děkana PF UP Druhý ročník sympozia Radiologie hrudníku Molekulární patologie Z galerie olomoucké univerzity 27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Akademické obci se představili kandidáti

Více

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší Duben 2009 Ročník 14/3 Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., z Matematického ústavu Slezské univerzity po několika měsících opět zazářila! Pětatřicetiletá docentka, která přišla na podzim 1992 do Opavy studovat

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole

Úvod do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Srpen 2009 Ročník 14/4-5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Dohodu o spolupráci Slezské univerzity v Opavě a Opolské univerzity podepsali rektoři prof. M. Černohorský

Více

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Březen 2011 Ročník 16/2 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Docent Rudolf Žáček podruhé rektorem Na Pražském hradě jmenoval 19. ledna prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v přítomnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole

Úvod do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM bulletin 1 akademický AKADEMIE VĚD ČR a b 201 FOTO: JAN CERHA, ARCHIV ÚFA AV ČR Snímek pořízený na věži meteorologické stanice observatoře Milešovka, kterou provozuje Ústav fyziky atmosféry AV ČR, zachycuje

Více

Stalo se na UHK. Obsah. Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika

Stalo se na UHK. Obsah. Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika Stalo se na UHK 24. května 2007 navštívil Univerzitu Hradec Králové předseda vlády České republiky Ing. Mirek Topolánek.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ za rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ KVĚTEN 2014 1) kolegium rektora projednalo dne 2. 4. 2014, 2) Akademický senát UHK podle 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých

Více

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují:

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují: Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014 Ročník 13 V tomto čísle se představují: Pět klíčových priorit EU na příštích pět let Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 4 2012

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 4 2012 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 4 2012 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Členem vědecké rady VFU poprvé v historii ministr školství 1 prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA Výroční zpráva a hodnocení

Více

Mezinárodní vědecká konference

Mezinárodní vědecká konference K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) v Českých Budějovicích,

Více