Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011"

Transkript

1 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva Omluveni : 1 p.knor Neomluveni : 0 Zapisovatel : Iveta Stefanova Ověřovatelé zápisu : p. Straka, Ing. Beneš Starosta obce pan Martin Muchka zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, ţe je přítomno 6 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Návrh programu: 1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva 2. Odprodej parcely 336/6 vlastnictví p. Kotáska a pí. Krýdlové 3. Odprodej parcely č. 336/8 vlastnictví p. Valenta 4. Pověření p. Buneš (sjednocení parcel pro rekonstrukci MK) 5. Kupní smlouvy předloţení nabídky 6. Návrh cenové nabídky na zhotovení PD na rekonstrukcí místní kom. U Broţů 7. Ţádost o sponzorský dar ZŠ T.G. Masaryka 8. Příspěvek nového občánka 9. Obecní symboly předloţení cenové nabídky 10. Účetní směrnice číslování dokladů 11. Rozpočtová změna č. 2/ Informace pro ZO Schválení programu: Hlasování o programu jako celku: pro 6 proti 0, zdrţel se 0. Program byl schválen. Bod 1 programu Bez zápisu 1

2 Bod 2 programu Odprodej parcely číslo 336/6 o výměře 342 m 2 v současné době ve vlastnictví p. Karla Kotáska a pí Ivany Krýdlové. Dohodnutá cena je 100 Kč za 1m 2. ZO Vráto souhlasí s odprodejem pozemku č. 336/6 o výměře 342 m 2 ve vlastnictví pana Kotáska a pí Krýdlové za cenu ,- Kč. Usnesení č. 20 bylo schváleno. Bod 3 programu Odprodej parcely č. 336/8 o výměře 17 m 2 v současné době ve vlastnictví p. Bohumila Valenty. Dohodnutá cena 100 Kč za 1m 2. ZO Vráto souhlasí s odprodejem pozemku č. 336/8 o výměře 17 m 2 ve vlastnictví pana Valenty za cenu 1 700,-Kč. Usnesení č. 21 bylo schváleno. Bod 4 programu Pan starosta pověřil pana Ing. Jiřího Buneše (geodetická kancelář GK JIH) provedením zeměměřičských prací na parcelách 336/6 a 336/8 z cílem převodu na Obec Vráto a sjednocení parcel (329/3,331/7,331/8,331/6) z důvodu záměru rekonstrukce této komunikace. Dohodnutá cena za tuto práci bude maximálně v rozsahu Kč Kč. ZO Vráto souhlasí s pověřením pana Buneše k provedení zeměměřičských prací na parcelách č. 336/6 336/8 z cílem převodu na Obec Vráto a sjednocení parcel (329/3,331/7,331/8,331/6) z důvodu záměru rekonstrukce této komunikace. Dohodnutá cena za tuto práci bude maximálně v rozsahu 5000 Kč 7000 Kč. Usnesení č. 22 bylo schváleno. 2

3 Bod 5 programu Pan starosta přednesl ZO Vráto návrh na sepsání kupních smluv na tyto dvě parcely (336/6 a 336/8) a parcel (123/2 342/1, narovnání pozemků okolo hlavní silnice), advokátní kanceláří JUDr. František Šimák, Tylova 123/4, České Budějovice (zastoupená Ing., Mgr. Alexandrou Petrů). Jednalo by se o balíček cca 30 kupních smluv. Dohodnutá cena za celý balíček ,- Kč (500 Kč za smlouvu). Starosta dal hlasovat: ZO Vráto souhlasí s oslovením advokátní kanceláře JUDr. František Šimák a sepsáním kupních smluv za dohodnutou cenou ,- Kč. Usnesení č. 23 bylo schváleno. Bod 6 programu Byl osloven panem starostou Ing. Jiří Koplík z důvodu znalosti místních poměrů a práce s podobnými projekty v katastru obce Vráto o zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace U Broţůʺ. Celková cena projektových prací je ,- Kč s DPH. ZO Vráto souhlasí pověřením Ing. Koplíka o zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace U Broţů za celkovou cenu ,- Kč s DPH. Usnesení č. 24 bylo schváleno. Bod 7 programu Starosta přednesl ţádost o sponzorský dar ze Základní školy T.G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice. Dar je určen na pokrytí nákladů organizaci DNE ZEMĚ, který proběhne v dubnu. Celkové náklady jsou 9 000,- Kč, navrhovaná částka pak 2 000,- Kč (z obce Vráto dochází 4 děti, 500,- Kč na jedno dítě) 3

4 ZO Vráto odsouhlasilo poskytnutí finančního daru ZŠ T.G. Masaryka Č.B. na pokrytí nákladů organizaci Dne Země, částkou 2 000,-Kč. Usnesení č. 25 bylo schváleno. Bod 8 programu Příspěvek k narození dítěte p. Oksaně Vasylivně Dvořákové, bytem Vráto 66. Jmenovaná je vlastníkem nemovitosti a je předpoklad, ţe svůj trvalý pobyt ve Vrátě v nejbliţší době nezruší. Starosta dal o této výjimce hlasovat. Částka jednorázová 2 000,- Kč: ZO Vráto schválilo příspěvek k narození dítěte paní Oksaně Vasylivně Dvořákové, částkou 2 000,- Kč. Usnesení č. 26 bylo schváleno. Bod 9 programu Pan starosta přednesl návrh ZO Vráto na obecní symboly. Kontaktoval pana Ing. Milana Daněka z Jihočeského Heroldu, který se zabývá touto problematikou, a domluvili se, ţe tento návrh přednese na ZO. V případě schválení by pak zaslal závaznou objednávku. Vytvoření symbolů zahrnuje vše od návrhu aţ po zpracování ţádosti aţ po jeho schválení v Parlamentu ČR. Celková cena za projekt je ,- Kč. Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 5 Zdrţel se: 0 ZO Vráto seznámeno s nabídkou na obecní symboly od pana Daněka z Jihočeského Heroldu za celkové zpracování od návrhu aţ po realizaci za finanční částku ,- Kč. Usnesení č. 27 nebylo schváleno. 4

5 Bod 10 programu: Byla přednesena účetní směrnice o číslování dokladů banky a pokladny v roce 2011 s účinností od ZO Vráto schválilo účetní směrnici o číslování dokladů banky a pokladny v roce 2011 s účinností od Usnesení č. 28 bylo schváleno. Bod 11 programu Rozpočtové změna č. 2/2011, ZO Vráto bere na vědomí. Viz příloha ZO Vráto schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2011, a pověřuje pana starostu jejím podpisem. Usnesení č. 29 bylo schváleno. Bod 12 programu Informace: - Pan starosta informoval, ţe se zúčastnil jednání s panem primátorem Thomou ohledně dálnice D3 (účastníci jednání souhlasí s přípravou dálnice D3 v souladu se schválenými územními plány obcí, Memorandem z roku 2007 a projektovou dokumentací Pragoprojektu,včetně tunelu a všech sjezdů) - Nadále o podepsání smlouvy na pokládku kabelového vedení NN a zřízení jednorázového věcného břemene ve výši ,- Kč (umístění energetického zařízení Vráto ZTV Na Vršcích III. etapa projekční kancelář PRO 22) - Pan starosta informoval ZO Vráto o úkolech pro obecní úřad při sčítání lidu, které proběhne z pátku Nadále konstatoval, ţe obecní úřad Vráto bude pokryt WI-FI signálem zdarma, pouze z umístění loga společnosti Starnet na OÚ - Pan starosta informoval, ţe jsou hotové práce na nových webových stránkách obce 5

6 - Informace o dotaci na rekonstrukci chodníků od firmy Garanta CZ, muselo být doloţeno: a) strategický plán obce (zpracoval p. Muchka) b) pasporty místních komunikací (zpracoval Ing. Zenkl, dopravně projekční kancelář) c) pan starosta oslovil o partnerství do ţádosti ROP obce Rudolfov a Borek (vyhověno) d) věcná břemena a smlouvy (vypracovány) e) předloţil úvěrový příslib ČSOB na 14,5 mil. (kladné stanovisko) f) informoval, ţe přechod není součástí ţádost, a vyřizuje se na něj zvláštní dotace do ,- Kč s max.20% účastí obce Zápis byl vyhotoven dne: 2. března 2011 Zapisovatel: dne: 2.března 2011 Ověřovatelé: dne: 2.března 2011 dne: 2.března 2011 Starosta: dne: 2.března

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ

Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 7/09/2011 - ZO - Z Zápis Ze 7. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 26. 9. 2011 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Přijetí revolvingového

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 12. října 2009

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 12. října 2009 Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 12. října 2009 Místo konání: budova OÚ Začátek: 19.30 hodin Zasedání řídil: Ing. Jan Novotný Přítomno: 7 z 9 členů zastupitelstva obce Ing.

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Z á p i s č. 7/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného dne 20. října 2011 v 17.00 hodin v budově místní

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. Hlasování: všichni pro

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. Hlasování: všichni pro Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 1. 10. 2009 Zápis č. 6 Přítomni: Zahradník, Kubelová, Kraut, Dvořák, Vrbová, Páleníček Omluveni: Beneš, Saro, Štolba Zapisovatel: Dvořák Ověřovatelé zápisu: Páleníček,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více