Plán práce na školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce na školní rok 2015-2016"

Transkript

1 Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Plán práce na školní rok I. Úvod hlavní cíle a úkoly II. Rozdělení hlavních úkolů III. Časový harmonogram podle jednotlivých měsíců

2 Koncepční záměry a úkoly pro období Kvalitně připravovat žáky po odborné i teoretické stránce, připravit je důkladně k dalšímu studiu nebo na vstup do zaměstnání. 2. Zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení. 3. Uplatňovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školství. 4. Systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikanování mezi žáky. 5. Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost a posilovat jeho aktivity. 6. Usilovat o součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví a jiným jevům u žáků. 7. Udržovat naplněnost školy a zabezpečit příliv kvalitních uchazečů o studium v prvním ročníku. 8. Průběžně sledovat uplatnitelnost uchazečů při hledání zaměstnání, pružně reagovat na nové situace a podněty, přizpůsobovat učební plán potřebám trhu a specifikám regionu, při tvorbě koncepce zapojit do spolupráce zřizovatele a ostatní pedagogické pracovníky. 9. Vytvářet ve škole otevřenou, klidnou a sdílnou atmosféru, budovanou na vztazích mezi žáky a učiteli, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti. 10. Trvale sledovat kvalitu práce učitelů a ovlivňovat její růst, podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a využívat získané poznatky a podněty pro zlepšení celkové práce školy. 11. Zkvalitnit personální skladbu pedagogického sboru tak, aby se zvýšila aprobovanost vyučujících a také jejich zastupitelnost v jednotlivých předmětech. 12. Zlepšovat estetický vzhled školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí. 13. Doplňovat vybavení školy tak, aby byla dobře zajišťována kvalita a názornost výuky, vybavení přiměřeným způsobem modernizovat. 14. Průběžně zkvalitňovat připojení školy k síti internet. 15. Průběžně doplňovat školní knihovnu literaturou, odbornými časopisy, výukovými programy a videoprogramy. 16. Zaměřit se na tvorbu vlastních studijních textů a materiálů ve spolupráci pedagogických pracovníků školy spolu s žáky. 17. Vybudovat účinný a otevřený informační systém školy, tak aby předávání informací bylo pružné a efektivní. 18. Usilovat o další upevnění pozice školy na veřejnosti a její začlenění do života ve městě. 19. Dokončit a zavést do praxe školní vzdělávací program pro obor Informační technologie.

3 I. Úvod hlavní cíle a úkoly Vstupujeme do 21. školního roku v historii naší školy. Ve školním roce zabezpečuje Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. výuku pro 101 žáků oboru M/01 Informační technologie. Po dvacetiletém působení v Orlové si škola vybudovala pevné místo mezi ostatními středními školami ve městě. Zvláště dobrá je spolupráce s firmou NET OFFICE SYSTÉMY, s městským úřadem, s úřadem práce i ostatními školami v Orlové. Učitelský kolektiv byl doplněn o Ing. Pazdziorovou. Pracovní kolektiv nyní má 9 interních a 2 externí vyučující. Většina předmětů je odučena aprobovaně. Přispívá k tomu i snaha vyučujících o doplnění nebo rozšíření kvalifikace. Budeme se i nadále snažit o další vzdělávání pedagogických pracovníků a o zvyšování jejich informační gramotnosti. Hlavním cílem uplynulého školního roku bylo i nadále pokračovat ve zvelebování prostředí pro výuku, zkvalitnění vybavenosti jednotlivých odborných učeben a materiálního zabezpečení výuky softwarem, pomůckami a literaturou. V tomto budeme pokračovat i v následujícím školním roce. Pro výuku tělesné výchovy budeme využívat tělocvičnu gymnázia a SOŠ v Orlové, stravování je nadále zajištěno na Obchodní akademii v Orlové. Ve školním roce bude pro žáky I. ročníku zorganizován v měsíci září 2015 adaptační kurz, únoru 2016 lyžařský výcvik, pro studenty II. ročníku v červnu 2016 sportovně-turistický kurz, kde jim bude nabídnuta možnost sportovního vyžití. Nadále budou poskytovány konzultace z matematiky, fyziky, českého jazyka, všech cizích jazyků a všech odborných předmětů. V celoročním plánu mají pevné místo návštěvy divadelních a filmových představení a to tak, aby žáci každé třídy v průběhu studia navštívili různé žánry. Exkurze budou vybírány tak, aby úzce souvisely s náplní učebních osnov a co nejméně narušily výuku. Pro jednotlivé ročníky plánujeme besedy se zástupci Úřadu práce v Karviné, s protidrogovými preventisty a zástupci dalších institucí. Souvislá odborná praxe se uskuteční pro studenty druhého, třetího a čtvrtého ročníku v délce 14 dní ve vybraných firmách v okolí. Pro vycházející žáky ze základních škol i širokou veřejnost opět zorganizujeme dny otevřených dveří. Uchazečům o studium nabídneme nově možnost navštěvovat kroužek informatiky. Pro zájemce plánujeme několik rekvalifikačních kurzů se zaměřením na výpočetní techniku. Uspořádáme již další ročník Orlovské soutěže v informatice pro studenty středních škol, dále také Soutěž nejen v informatice pro žáky základních škol a budeme se účastnit podobných soutěží i na jiných školách v regionu. Budeme pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků formou besed, školení a dalšího studia. Budeme pokračovat v navázané spolupráci s družebními školami v polském Rybniku a slovenských Turčanských Teplicích, nabídneme studentům možnost účasti v naší soutěži v informatice, připravíme pro ně i ukázkové hodiny z odborných předmětů. Rozšíříme spolupráci se základními školami v regionu, připravíme pro ně i ukázkové hodiny z odborných předmětů. Budeme pokračovat v zavádění vzdělávacího programu pro obor Informační technologie do školní praxe.

4 II. Rozdělení hlavních úkolů Preventista požární ochrany a BOZP Výchovné poradenství Prevence, metodické a koordinační činnosti Školní rada Koordinátor tvorby ŠVP Odpovědnost za stav výpočetní techniky Správa počítačové sítě Evidence hardware a software Správce školní knihovny ( včetně audio, videokazet a DVD ) Rozdělení a objednávání časopisů a literatury Výzdoba školy Adaptační seminář Lyžařský výcvikový zájezd Sportovně-turistický kurz Organizace rekvalifikačních kurzů Organizace Dnů informačních technologií Organizace Orlovské soutěže v informatice Organizace Soutěže nejen v informatice Pravidelná aktualizace vývěsní skříňky Školní informační systém Aktualizace školních stránek Matematická a fyzikální olympiáda Vedení nultého ročníku Organizace přijímacího řízení Organizace maturitních zkoušek Příprava studentů na jazykové soutěže Michelsohn Tománková Tománková Tománková, Vavříček Tomalová Michelsohn Michelsohn, Holzbauer Michelsohn Kijonková Kijonková, Weirichová Weirichová, Sovová, Kijonková Tomalová, Poledník, Pazdziorová Holzbauer Sovová, Tománková Michelsohn, Tománková Michelsohn, Tomalová Tomalová, Poledník, Pazdziorová Poledník, Pazdziorová, Michelsohn Poledník, Pazdziorová, Michelsohn Tománková, Sovová Michelsohn Michelsohn, Sovová Pazdziorová, Sovová Sovová, Tománková Michelsohn, Tománková Michelsohn, Kijonková Weirichová, Řeháčková Příprava studentů na odborné soutěže Tomalová, Kijonková, Vavříček, Sovová, Poledník, Holzbauer,

5 Pazdziorová Příprava studentů na sportovní soutěže Šelong, Holzbauer Plánování kulturních akcí Tománková, Weirichová Plánování odborných exkurzí Vavříček, Sovová, Poledník, Tomalová, Pazdziorová, Holzbauer

6 III. Časový harmonogram podle jednotlivých měsíců Srpen září Nástup učitelů po dovolené všichni Opravné zkoušky vyučující Úprava a výzdoba tříd, příprava zahájení školního roku všichni Pedagogická rada všichni do 2.9. Schůzka školní rady To, Va 1.9. Slavnostní zahájení školního roku, kontrola stavu žáků tř. učitelé 2.9. Seznámení studentů se školním a klasifikačním řádem školy, tř. učitelé seznámení s řádem odborných učeben a stipendijním řádem, poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví ve školní budově, zápis do TK 3.9. Zahájení pravidelného vyučování podle rozvrhu všichni Adaptační seminář pro studenty I. roč. Ho, Po do Aktualizace katalogových listů So, Tom, Kij do Doplnit tématické plány jednotlivých předmětů všichni do Odevzdat lékařská potvrzení na osvobození z TV, návrhy na jiná tř. učitelé, Mich vážná omezení Maturitní zkoušky podzimní termín Mich do Vyplněné katalogové listy žáků I. roč. Ho do Zveřejnění témat profilové části MZ Mich

7 17.9. Třídní schůzka I. ročník Ho do Třídnické hodiny tř. učitelé Zájezd Anglie Státní svátek do Objednání licencí sw Mich Říjen do Beseda na téma Jak se učit pro žáky I. roč. To do Uzávěrka přihlášek na LVVZ Mich do Seznámit žáky s podmínkami účasti v olympiádách a soutěžích, So, To, Po vytipovat účastníky a zahájit přípravu Va, Ho, Pa do Odevzdání podkladů k zajištění praxe pro IV. roč. Kij, Mich do Navázání kontaktů s VP ZŠ, příprava materiálů pro žáky ZŠ To, So Státní svátek vznik ČR 29. a Podzimní prázdniny do Servis a kontrola PC Mich Listopad Burza povolání Karviná To Burza povolání Havířov To do Kontrola dokumentace ( TK, katalogové listy ) tř. učitelé, Mich Souvislá praxe IV. ročníku Mich, Kij

8 Státní svátek - Den studentstva Pedagogická rada, klasifikační porada za 1. čtvrtletí všichni Informační den tř. učitelé Beseda pro rodiče o nebezpečí užívání drog To do Beseda na téma Novinky ve VpT Po, Ho Burza povolání Orlová To Den otevřených dveří Mich, So, Ho, Tom, Po, Pa Soutěž nejen v informatice Po, Pa, Mich, Tom Prosinec Kontrola dokumentace ( TK ) tř. učitelé, Mich do Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce 2016 Mich, Kij do Konverzační soutěž v anglickém jazyce školní kolo We, Ře do Servis a kontrola PC Mich do Beseda o drogové závislosti To Vánoční prázdniny Leden 4.1. Zahájení vyučování po vánočních prázdninách všichni do Beseda partnerské vztahy To Klasifikační porada všichni

9 27.1. Den otevřených dveří Mich, So, Pa, Tom, Po, Ho Uzávěrka přihlášek do nultého ročníku Mich Ukončení 1. pololetí, rozdání výpisů z katal. listů tř. učitelé Pololetní prázdniny Únor 4.2. Zahájení nultého ročníku Mich, To Lyžařský výcvik So, To Jarní prázdniny Beseda se žáky n. roč. na téma Jak zvládnout přijímací zkoušky na SŠ To, So, Pa do Odevzdání podkladů k zajištění praxe pro III. roč. So, Mich do Servis a kontrola PC Mich Březen Souvislá praxe III. ročníku So, Mich Kontrola dokumentace tř. učitelé, do Beseda se žáky nultého ročníku na téma Správná volba střední školy To Velikonoční prázdniny do Soutěž v informatice školní kolo Tom, Va, Kij, So do Beseda Jak si počínat při hledání zaměstnání To

10 do Preventivní kontrola stavu požární ochrany Mich do Preventivní kontrola TOZP vyhodnocení úrazovosti Mich Duben 1.4. Kontrola dokumentace ( TK ) tř. učitelé 8.4. Orlovská soutěž v informatice 20. ročník Mich, Pa, So, Po,Ho Klasifikační porada za 3. čtvrtletí všichni Informační den tř. učitelé kolo přijímacího řízení Mich, To do Rozhodnutí o příjetí/nepřijetí Mich Ukončení nultého ročníku To, Mich Květen 1.5. Svátek práce den pracovního klidu do 7.5. Odevzdání podkladů k zajištění souvislé praxe II. ročníku Tom, Mich 8.5. Den osvobození od fašismu státní svátek 9.5. Kontrola dokumentace ( TK ) tř. učitelé, Mich Souvislá praxe II. ročník Tom, Mich do Beseda o AIDS ( drogy ) To do Exkurze do elektrárny Dětmarovice So, Va

11 do Exkurze do planetária v Ostravě So, Pa do Exkurze do muzea v Ostravě - Petřkovicích Po, Ho, Pa do Exkurze do zámku v Karviné Tom, Pa, Po, Ho Červen do Informační schůzka pro rodiče budoucího I. ročníku Mich Sportovně-turistický kurz II. ročníku Mich, To od Školní výlety tř. učitelé do Exkurze do čistírny odpadních vod v Orlové Ho, So, Kij do Servis a kontrola PC Mich Klasifikační porada všichni Kontrola katalogových listů tř. učitelé, Mich Odevzdání vyplněných TK tř. učitelé Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení tř. učitelé Hlavní prázdniny všichni Dovolená pedagogických pracovníků všichni Nástup pedagogických pracovníků do přípravného týdne všichni 1.9. Zahájení školního roku

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Plán práce školy Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Mgr. Roman Rozkošný ředitel školy Obsah PŘÍLOHY... 3 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY... 4 2. HLAVNÍ ÚKOLY

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne: 17.9.2014 1 Obsah Organizace

Více

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2012/2013

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2012/2013 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne: 1 Obsah Organizace školního

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o

Více