Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j / Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č."

Transkript

1 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j / Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice č.149 (přesný název, pod kterým je zařazena do sítě, a adresa) Krhanice IZO: Ředitel školy / zařízení: Zřizovatel: Příslušný školský úřad: Pavel Ouřadník Obec Krhanice Benešov Termín inspekce: Inspektor: Václav Zemek Předmět inspekce: Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle 18 odst. 3, 4 zákona č. 139/1995 Sb. - řízení školy Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá: Program školy, povinná dokumentace školy dle 38a, zákona č. 258/96 Sb. odst. (1), písm. a) - l), plán školy, plán kontrolní činnosti, výroční zpráva školy, inventární knihy, hospitační záznamy, žákovská dokumentace, učební plány, ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ 1. Koncepční záměry školy. Plánování výchovně vzdělávacího procesu. Škola má stanoveny cíle z hlediska dlouhodobého rozvoje. Koncepce školy byla zpracována v roce 1995 a přijatá pedagogickým sborem a rodičovskou veřejností v témže roce. Koncepce školy po předchozí důkladné analýze uplynulého období nastiňuje základní úkoly v oblasti vzdělávání a výchovy, v oblasti materiálně technického vybavení a využití nových prostor pro výuku, v oblasti personálního zajištění. Roční plán školy vychází z analýzy posledního školního roku. Stanovuje základní úkoly pro nový školní rok, sleduje klíčové oblasti chodu školy, navrhuje řešení těchto problémů. Zpracovává systém kontrolní činnosti a specifikuje úkoly v mimoškolní činnosti. Součástí plánu školy je organizační zabezpečení školního roku, plán kontroly a řízení, plán mimoškolních aktivit, péče o odborný růst učitelů a práce školní družiny. Operativní plánování je měsíční. Vychází z ročního plánu školy a stanovuje konkrétní úkoly pro daný měsíc, zpravidla organizačního charakteru, s určením odpovědnosti a termínů splnění dané akce. Organizování pedagogických rad vychází z plánu školy a provozní porady z momentální potřeby školy a jsou z nich vedeny zápisy. Koncepce školy je jasná a srozumitelná, přijatá pedagogickým sborem a je realizována. Plánování je systematické, zpětná vazba funguje. Činnost v této oblasti lze hodnotit jako nadprůměrnou.

2 2 2. Plnění učebních plánů a učebních osnov, případně jiných schválených učebních dokumentů. Škola pracuje v ročníku podle schváleného vzdělávacího programu Základní škola č. j /96-2. V ročníku podle doporučených upravených učebních osnov č. j / Nabídka volitelných předmětů doplňuje svým zaměřením základní skupiny předmětů. Letošní školní rok byly mezi volitelné předměty zařazeny semináře z přírodovědných předmětů, semináře ze společensko-vědních předmětů, základy ekonomiky a účetnictví. Zájmová činnost je zajišťována výhradně pedagogickými pracovníky školy. Spektrum zájmové činnosti je pestré a nahrazuje v učebním programu vlastně systém volitelných a nepovinných předmětů. Nabídka těchto aktivit vychází především ze zájmu žáků a rodičů. Spektrum činnosti je od sportovních aktivit, přes společensko-vědní, estetické a praktické a obsahuje 22 zájmových útvarů. Pro zdravotně postižené žáky nabízí škola logopedický nácvik nastávajícím žákům prvého ročníku a dyslektická cvičení, která za pomoci počítačů vede pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování pan ředitel po vyučování. Pro žáky s vývojovými poruchami na II. stupni jsou vypracovány individuální vzdělávací programy pro jednotlivé předměty. Vedení školy nabízí možnost slovního hodnocení žáků ve vybraných předmětech. V 5. ročníku je využíváno poloodborné vyučování pro lepší adaptaci žáků na systém výuky II. stupně. Realizace učebního plánu je v souladu s výše uvedenými vzdělávacími programy. Učební plán i učební osnovy jsou plněny. Další nabídka školy je nadprůměrná a vychází z požadavků rodičů a potřeb žáků a z možnosti školy. 3. Odborné a pedagogické řízení. Organizační struktura školy. Odborné a pedagogické řízení školy vychází z plánu činnosti. Vedení školy má jasně vymezené kompetence. Kompetence ve vedení jsou určeny písemně. Některé pravomoci byly vhodně přeneseny na jiné pracovníky školy (výchovná poradkyně, vychovatelka, školník). Každý týden se konají porady vedení. Na těchto poradách jsou řešeny a připravovány aktuální úkoly pro další období. Na vedení školy se podílí kromě ředitele školy i zástupce ředitele. V řízení školy mají místo operativní porady a pedagogické rady, na kterých jsou kromě dlouhodobých úkolů řešeny i aktuální problémy. Pedagogické rady jsou předem plánovány v rámci organizačního zajištění celého školního roku. Spolupráce mezi učiteli v jednotlivých předmětech je dobrá, v daných podmínkách školy je kontakt mezi vyučujícími těsný a častý. Proto nejsou ustavena metodická sdružení. Hospitace jsou plánovány ředitelem školy v rámci měsíčního plánu. Jejich počet, rozložení v čase a pokrytí předmětů jsou dostatečné z hlediska kontrolní činnosti a potřebného vedení neaprobovaných učitelů a učitelů bez potřebné kvalifikace. Řád školy odpovídá vyhlášce MŠMT č. 291/1991 Sb. a dobře postihuje všechny oblasti činnosti školy. Je průběžně aktualizován. Neobsahuje však ustanovení, která se týkají práv žáků. Řád školy byl předepsaným způsobem projednán a schválen na pedagogické radě školy. Přílohou řádu jsou řády odborných učeben, hřiště a školní družiny. Rodiče i žáci s ním byli seznámeni na začátku školního roku a je vyvěšen na přístupném místě. Organizace dozorů a jejich písemný rozpis je umístěn na chodbách školy. V zápisech z pedagogických rad nechybí projednávání výsledků kontrolní činnosti a závěrů z nich vyplývajících. Ze zápisů je patrné i to, že je důkladně prováděna analýza výsledků ve výchově a vzdělávání. Řízení školy je funkční, kompetence jsou stanoveny. Chod školy je organizačně zajištěn. Metodické orgány nejsou ustaveny. Systém řízení je pracovníky školy přijat a je respektován. Personální struktura školy. Ve škole pracuje celkem 13 pedagogických pracovníků a praktikantka. Deset z nich je odborně a pedagogicky způsobilých a zbývající tři mají pedagogické vzdělání. Obě vychovatelky pracují jako učitelky, jedna z nich na plný úvazek, druhý na částečný úvazek. Věkové složení pedagogického sboru je nevýhodné, jeho věkový průměr činí 50 let. Ve sboru působí 4 učitelé důchodového věku. Převážná část pedagogického sboru bydlí v místě školy a fluktuace je zatím minimální. Sbor je v podstatě stabilizován.

3 3 O provoz školy se starají školník a tři uklízečky pracující na částečný úvazek. Přehled aprobovanosti. a/ II. stupeň předmět celkem hod. aprob.hodin % neaprob. hodin % český jazyk německý jazyk anglický jazyk matematika občanská výchova tělesná výchova zeměpis dějepis přírodopis hudební výchova výtvarná výchova fyzika chemie rodinná výchova volitelné předměty stupeň celkem Plně neaprobovaně se vyučuje cizím jazykům, občanské výchově, přírodopisu, chemii, hudební výchově, výtvarné a rodinné výchově. b/ I. stupeň třída celkem hod. aprob.hodin % neaprob. % hodin I. stupeň celkem škola celkem Péče o další vzdělávání a odborný růst učitelů. Protože aprobovanost není ideální, dalšímu vzdělávání učitelů se snaží vedení školy věnovat pozornost. V plánu školy je část věnovaná této oblasti. Ze strany učitelů bohužel není velký zájem o další vzdělávání. Pro vedení začínající a nekvalifikované učitelky je určen uvádějící učitel. Zvýšená pozornost vedení školy je současně věnována dalším nekvalifikovaným a neaprobovaným učitelům. Za jejich přípravu a vzdělávání odpovídá zástupce ředitele.

4 4 Personální struktura odpovídá vzdělávacímu programu, ve sboru je většina odborně a pedagogicky způsobilých pracovníků, kteří jsou efektivně využíváni. Nevyhovující je ale věkové a částečně aprobační složení sboru. Vedení školy se snaží podporovat profesní růst pracovníků, ale ne vždy se tato činnost setkává s úspěchem. Tuto oblast lze hodnotit jako průměrnou. 4. Kontrolní systém školy. Plán kontrolní činnosti je součástí ročního plánu. V jednotlivých činnostech školy jsou při analýze stanoveny problémové oblasti, na které bude zaměřena kontrolní činnost. Plán rovnoměrně pokrývá všechny oblasti chodu školy. V kompetencích je jasně stanoveno, kdo z vedení školy zodpovídá za kterou oblast. Výsledky kontrolní činnosti jsou analyzovány a vyhodnocovány na provozních poradách. Podle zjištění z třídních knih je hospitační a kontrolní činnost v loňském i letošním školním roce dostačující. Hospitační činnost v hodinách koná rovnoměrně pan ředitel i zástupce. Při společné hospitační činnosti bylo zjištěno, že ředitel školy dovede dobře postihnout pedagogickou problematiku v hospitované hodině, rozlišuje klady a zápory v práci. Učitelé mají možnost sebehodnocení. Zápisy z hospitací plní svou funkci, obsahují závěry a hodnocení práce vyučujících. Kritéria pro hodnocení učitelů mají písemnou podobu a jsou inovována. Učitelé byli s nimi prokazatelně seznámeni, vedením školy jsou dodržována. Hodnocení výchovně vzdělávací práce se opírá hlavně o zjištění z hospitací. Při hodnocení pracovníků přihlíží ředitel školy kromě výsledků pedagogické práce i k náročnosti práce v jednotlivých ročnících a k práci mimo rámec běžných povinností. Škola se zapojila do testování v projektu Klokan. Pro vycházející žáky zadal ředitel školy evaluační testy ze všeobecných znalostí. Evaluační testy nejsou porovnávány s ostatními školami. Kontrola povinné dokumentace vedené třídními učiteli je začleněna do plánu školy, stejně tak kontrola žákovských knížek a sešitů. Kontrolní činnost vedení je plánovitá, vychází z analýzy předcházejícího období. Dílčí nedostatky jsou v kontrole povinné dokumentace o žácích a v systematickém sledování a vyhodnocování zápisů žákovských knížkách. Pro hodnocení pracovníků je zpracován účinný systém kontroly a kritéria hodnocení. Nedostatky se objevují u některých vyučujících i v hodnocení žáků. Vedení školy používá vlastní evaluační nástroje. Celkově lze hodnotit kontrolní činnost jako spíše nadprůměrnou. 5. Informační systém školy - vnitřní a vnější. Informační systém má daná pevná pravidla. K přenosu informací slouží provozní porady, nástěnka ve sborovně školy a hlášení školního rozhlasu. Pracovníci školy mají zajištěn přístup ke všem informacím týkajících se činnosti školy. Zpětná vazba od učitelů k řediteli školy je zajištěna denním kontaktem s pracovníky a systémem provozních porad. Průběžné řešení vzniklých problémů příznivě ovlivňuje kolegiální vztah mezi pracovníky. Podobně funguje i zpětná vazba od žáků, která je založena na denním styku a důvěře, kterou ředitel školy vytváří ve své pedagogické práci, ve výuce i mimo ni. K výměně informací slouží i měsíční školní časopis Očko, který je vydáván dětmi za použití výpočetní techniky. Pro své názory a připomínky mají žáci k dispozici vlastní denní vysílání školního rozhlasu a nástěnku. Rodiče jsou průběžně informováni o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím žákovských knížek. O prospěchu a chování jsou dále rodiče žáků informováni na třídních schůzkách, které se konají třikrát do roka. Další možnost informovat se mají rodiče individuálně u jednotlivých učitelů po předchozí domluvě a návštěvě v hodinách. Pravidelně měsíčně se schází SRPDŠ, na jehož jednání jsou členové výboru ředitelem informováni o činnosti školy. Problémy v komunikaci s rodiči se neobjevily. Pravidelný styk s obecním úřadem zajišťuje pan ředitel. Škola úzce spolupracuje s oběma mateřskými školami v okolí, ze kterých do školy děti přichází k zápisu. Rozvíjí se i spolupráce s malotřídními školami, pro které je tato základní škola spádovou školou. Škola je schopna podávat informace o prospěchu a vývoji žáka, spolupráce s ostatními institucemi (školský úřad, obecní úřad, pedagogicko-psychologická poradna) je funkční. Vztah školy k rodičům je vstřícný. Informovanost rodičů a veřejnosti je dobrá. Výchovná poradkyně pracuje stanoveným způsobem. Vzájemná informovanost mezi základní školou, mateřskými a malotřídními školami přispívá k lepší adaptaci dětí při nástupu do školy.tuto oblast lze hodnotit jako spíše

5 5 nadprůměrnou. 6. Vedení povinné dokumentace. Povinná dokumentace školy ve smyslu 38a novely školského zákona č. 138/1995 Sb. je kompletně vedena. Byly zjištěny tyto administrativní nedostatky: nepřesně provedené změny při přechodu žáků na jinou školu v třídním výkaze nevyplněný stupeň prospěchu v katalogovém listu nevyplněné číslo řadové v katalogovém listu Povinná dokumentace je vedena na předepsaných tiskopisech, má náležitou administrativní úroveň a je přehledně uložena. Zjištěné administrativní nedostatky byly během inspekce odstraněny. 7. Výroční zpráva. Výroční zpráva školy je zpracována podle 17e odst. 2, 3, 4, zákona č. 139/1995 Sb., a postihuje všechna předepsaná ustanovení podle tohoto zákona. Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne a byla pracovníky školy schválena. Výroční zpráva byla zaslána školskému úřadu a zřizovateli. Obsah zprávy je v souladu se zjištěnými skutečnostmi. Její analytická úroveň má velký význam pro další činnost školy. Postihuje i nedostatky školy a provádí srovnání s minulým školním rokem. Úroveň zprávy je nadprůměrná. 8. Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem ke schváleným učebním dokumentům. Učební pomůcky a didaktická technika jsou řádně evidovány. Jejich stav a množství plně umožňuje realizovat učební program a efektivně pracovat v hodinách. Inventarizace je obecním úřadem každoročně pravidelně prováděna. Likvidační komise provádí odpisy inventárního majetku. Doklady o vyřazování starého majetku jsou vedeny. Inventární seznamy v místnostech jsou vyvěšeny. Učitelé nemají žádnou přesčasovou hodinu. Dělení hodin se provádí ve smyslu pokynu MŠMT ČR č. j /98-23 pouze v předmětu cizí jazyk, a to jen v případě vyššího počtu žáků než 21. V rámci úspor jsou při tělesné výchově spojovány třídy do skupin a pracovní vyučování není děleno na skupiny. Činnost školy podporuje SRPDŠ ročně částkou ,- Kč na vybavení a na kulturní, zájmové a sportovní aktivity. Finančně dotovala školu i obec Kamenný Přívoz, která vybavila jednu třídu školním nábytkem. Další sponzorování školy probíhá většinou ze strany rodičů a to formou materiálních příspěvků na činnost. Rozpočet školy přidělený školským úřadem umožňuje realizovat vzdělávací program školy. Finanční prostředky poskytnuté škole zřizovatelem zabezpečují provozní náklady školy a umožňují realizovat vzdělávací program školy. Materiálně technické vybavení s ohledem na vzdělávací program je dostačující. Hospodaření školy lze označit za efektivní. ZÁVĚRY Škola naplňuje koncepci svého vzdělávacího a výchovného programu. Práce školy se řídí platnými právními předpisy. Řídící činnosti ředitele školy je spíše nadprůměrná. Některé mírné nedostatky se objevily v kontrolní činnosti vedení školy a v zajišťování profesního růstů učitelů. Klady: koncepce školy plánování výchovně vzdělávacího procesu výroční zpráva

6 6 zájmová činnost školy efektivnost hospodaření Nedostatky: chybějící práva dětí ve školním řádu nižší aprobovanost na II. stupni malý zájem učitelů o další profesní růst Doporučení řediteli školy: Při kontrolní činnosti se zaměřit na nedostatky specifikované zejména v bodě 4. Doporučení školskému úřadu: Poskytnout pomoc řediteli školy při získávání nových pracovníků. V Benešově dne razítko Podpis inspektora: Václav Zemek Přílohy: -0- Se všemi zde uváděnými údaji jsem byl seznámen dne razítko podpis ředitele školy Ouřadník Dle 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů může ředitel školy - zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Na vědomí: Adresát Datum předání / odeslání zprávy Podpis příjemce nebo č.j. jednacího protokolu ČŠI Zřizovatel: / Školský úřad: /

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 359/99-5084 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 359/99-5084 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 359/99-5084 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm2cs103 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní církevní škola sester voršilek Aksamitova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní a Mateřská škola Lešany Lešany 42, 257 44 Netvořice Identifikátor školy: 600 041 883 Zřizovatel: Obec Lešany, Lešany 23,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ okresní pracoviště Kutná Hora Inspekční zpráva Základní škola Čáslav, Masarykova 357 286 01 Čáslav Identifikátor ředitelství: 600 046 362 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 10 Pardubice. okresní pracoviště Pardubice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 10 Pardubice. okresní pracoviště Pardubice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 10 Pardubice okresní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 ul. Josefa Ressla 2258, Pardubice 530 02 Identifikátor

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Koryčanská 47, 768 04 Střílky Identifikátor školy: 600 118 657 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Toto je pouze zkrácený text inspekční zprávy pro www stránky školy. Plné znění je k dispozici v sekretariátu školy. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-987/08-02 Název

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 020 517 Zřizovatel: AD FONTES RERUM,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01038/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01038/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01038/08-06 Název školy: Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Adresa: Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Identifikátor: 600 001

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Karlovy Vary, Krušnohorská 735/11 Krušnohorská 11/735, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou. Adresa: Pulická 378, 518 01 Dobruška

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou. Adresa: Pulická 378, 518 01 Dobruška Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: Pulická 378, 518 01 Dobruška Identifikátor školy: 600 097 579

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 133 796 Zřizovatel: Město Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram. Chraštice 44, 262 72 Březnice. Identifikátor školy: 600 054 471

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram. Chraštice 44, 262 72 Březnice. Identifikátor školy: 600 054 471 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní a mateřská škola Chraštice, okres Příbram Chraštice 44, 262 72 Březnice Identifikátor školy: 600 054 471 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Lešná, okres Vsetín. 756 41 Lešná 133. Identifikátor školy: 600149552

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. Základní škola Lešná, okres Vsetín. 756 41 Lešná 133. Identifikátor školy: 600149552 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lešná, okres Vsetín 756 41 Lešná 133 Identifikátor školy: 600149552 Termín konání inspekce: 17. 20. květen 2005 Čj: Signatura o2-1013/05-5233

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola v Kroměříži Velké náměstí 49, 767 01 Kroměříž Identifikátor školy: 600 118 592 Termín

Více

Inspekční zpráva. Havlíčkovo gymnázium

Inspekční zpráva. Havlíčkovo gymnázium ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Havlíčkovo gymnázium Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor školy: 600 011 500 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1870/12-S. Ing. Bc. Zuzanou Bukovskou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1870/12-S. Ing. Bc. Zuzanou Bukovskou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1870/12-S Základní škola Votice, okres Benešov Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 235, 259 01 Votice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Vrchlabí, Náměstí Míru 283, okres Trutnov Adresa: Náměstí Míru 283, 543 01 Vrchlabí Identifikátor školy: 600102408 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Nýdek 293, okres Frýdek-Místek 739 96 Nýdek č. 293 Identifikátor školy: 600 134 059 Zřizovatel: Obec Nýdek, 739 96 Nýdek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bystřany, okres Teplice. 417 61 Bystřany, Pražská 216. Identifikátor školy: 600 084 604

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bystřany, okres Teplice. 417 61 Bystřany, Pražská 216. Identifikátor školy: 600 084 604 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bystřany, okres Teplice 417 61 Bystřany, Pražská 216 Identifikátor školy: 600 084 604 Termín konání inspekce: 7. - 10. prosinec

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-108/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 2. základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram Sídlo:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Moravičany, okres Šumperk 789 82 Moravičany 213 Identifikátor školy: 600 148 157 Termín konání orientační inspekce: 29. březen,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-259/08-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-259/08-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-259/08-07 Název školy/školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice, okres Strakonice Adresa: Komenského

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více