Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007"

Transkript

1 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, s otočením listu v kalendáři přichází nový rok. Právě přelom letopočtu považuji za příležitost udělat čáru za rokem minulým, aby se z chyb a omylů mohly stát zkušenostia mohli jsme se těšit z toho dobrého, co se povedlo. Přivítejme Nový rok vesele se svými blízkými a přáteli, ať je stejně radostný i celý rok 2007! Přeji Vám hodně štěstí, spokojenosti a pevné zdraví. Ing. David Maňas, starosta města Tfiíkrálová sbírka 2007 Ve dnech ledna 2007 se v Hlučíně, stejně jako v celé naší republice, uskuteční již tradiční Tříkrálová sbírka. Tímto bychom Vám chtěli předem poděkovat za přijetí koledníků do Vašich domovů a za Vaše štědré finanční dary. Vaší pomoci si velmi vážíme, je to pro nás závazek k tomu, abychom naši práci dělali stále s úctou a radostí, že můžeme pomáhat těm, kteří naší pomoc potřebují! Chtěli bychom Vás také upozornit na riziko falešných tříkrálových koledníků. Pokud si nejste jisti, zda jsou to ti praví z Charity, chtějte, aby se Vám koledníci legitimovali průkazkou, kterou bude u sebe mít vedoucí skupinky spolu s pokladničkou. V případě dalších pochybností můžete zatelefonovat na t. č Koledníci budou mít tříkrálový kostým, na krku placičku TKS 2007 a budou rozdávat cukr, letáčky a kalendářík. NA CO BUDEME LETOS VYBÍRAT? Částečná úhrada provozních nákladů střediska Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích Částečná úhrada provozních nákladů projektu Služba terénního centra zaměřená na lidi bez domova a osoby ohrožené sociální exkluzí Částečná úhrada provozních nákladů střediska Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách Částečná úhrada provozních nákladů střediska Sociálně-terapeutická dílna Kateřina Krzikallová, koordinátorka sbírky Základní umělecká škola Hlučín ve spolupráci s Hlučínským smíšeným sborem a Kulturním centrem Vás srdečně zvou na: NOVOROČNÍ KONCERT 2007 konaný k ukončení jubilejního roku W. A. Mozarta a k 55. výročí vzniku Základní umělecké školy v Hlučíně který se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele v neděli ve hodin V programu zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta SÓLISTÉ: Mikuláš Koska lesní roh j. h. Janáčkova konzervatoř Marta Jirásková soprán Sylva Pivovarčíková alt Pavel Kozel tenor Martin Gurbaľ bas j. h. Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě SBORY: Hlučínský smíšený sbor, Pěvecký sbor P. C. Lellka Dolní Benešov a Chrámový sbor Kobeřice SBORMISTŘI: Barbora Bortlová, Anna Tošerová a Boris Míček Hraje Komorní orchestr Vejvanovský doplněn členy Janáčkovy filharmonie Ostrava a Orchestru mladých Dolní Benešov DIRIGENT: Jan Dajč

2 strana 2 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2007 V tah usnesení z 2. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 4. prosince 2006 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ V tah z usnesení 1. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 20. listopadu 2006 RADA POVĚŘILA: - členy Zastupitelstva města Hlučína: Bc. Petra Adamce, Mgr. Pavla Lindovského, Ing. Bernarda Ostárka, Kristinu Selníkovou a Jiřího Staňka, k tomu, aby před nimi snoubenci činili prohlášení o uzavření manželství ve smyslu zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. RADA STANOVILA: - termíny a dobu konání svatebních obřadů v obřadní síni MěÚ Hlučín v roce 2007, - že závěsný odznak s velkým státním znakem a znakem města (insignii) mohou užívat všichni členové rady města a tajemnice MěÚ Hlučín při významných příležitostech a občanských obřadech. Přednost užít závěsný odznak a právo rozhodnout o tom, kdo závěsný odznak ze stanovených osob užije, má vždy starosta. RADA ROZHODLA: - o přijetí účelového finančního příspěvku ve výši Kč na obnovu nemovité kulturní památky - zámku, v městské památkové zóně Hlučín, - o provedení rozpočtových opatření, - nepovolit zavěšení samonosného optického kabelu na sloupech veřejného osvětlení v majetku města Hlučína, - o návrzích dopravní komise, - o povolení instalace antény mikrovlnného spoje pro připojení k internetu na komín bytového domu v ul. Dr. Ed. Beneše 24 za předpokladu, že montáž provede odborná firma, - o povolení instalace satelitní antény cca 60 cm na fasádu bytového domu v ul. ČSA 7 u podkrovního bytu č.7 za předpokladu, že montáž provede odborná firma, která zajistí i technologicky správný přechod anténního svodu parozábranou obvodového pláště, - o snížení nájmu za zhoršenou kvalitu bydlení v bytech v půdních vestavbách na ulici U Stadionu 1, 3, 5 a Zahradní 33, 35, 37 v Hlučíně o 5% s celkové částky s účinnosti od , RADA POTVRDILA ČINNOST: - Dopravní komise a jmenovala její členy a předsedu, - Komise výstavby a rozvoje města a jmenovala její členy a předsedu, - Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže a jmenovala její členy a předsedu, - Komise pro regeneraci městské památkové zóny a jmenovala její členy a předsedu. RADA ZŘÍDILA K : - Komisi pro zaměstnání a podporu podnikání. RADA ZRUŠILA K : - Komisi pro výchovu a vzdělávání. - Komisi pro kontrolu hospodaření se svěřeným majetkem pro Kulturní centrum Hlučín a Správu sportovně-rekreačního areálu Hlučín. RADA VZALA NA VĚDOMÍ: - Urbanistickou studii lokality Nové Rovniny-Hlučín na výstavbu pěti bytových domů s celkem 73 byty a připomínku ke změně názvu studie. RADA ROZHODLA: - o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě mateřské školy, která je součástí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace, ve školním roce 2006/2007, do maximálního počtu 28 dětí ve třídě. - že dodavatelem veřejné zakázky: Zpracování lesních hospodářských osnov na území obce s rozšířenou působností Hlučín, tvořených katastrálními územími Bělá ve Slezsku, Bobrovníky, Bohuslavice, Darkovice, Darkovičky, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina u Opavy, MĚSTO HLUČÍN OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2006 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Schválena dne: Zveřejněna dne: Účinnost od: Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565 /1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Základní ustanovení 1) Město Hlučín stanoví a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek ). Čl. 2 Poplatník 1) Poplatníkem 1) je: a) fyzická osoba, která má na území města Hlučína trvalý pobyt, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen rekreační stavba ) a rekreační stavba se nachází na území města Hlučína. 2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům 2) vlastníkem nebo správcem (dále pro účely této vyhlášky jen společný plátce ). Společný plátce je povinen oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí v přihlášce k registraci, která je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha č. 1. 3) Má-li k rekreační stavbě označené v odst. 1 písm. b) vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 4) Za poplatníka, jehož způsobilost k právním úkonům je dle zvláštního zákona nebo na základě rozhodnutí soudu omezena, plní povinnosti stanovené tomuto poplatníkovi jeho zástupce (u nezl. dětí např. jejich rodiče). Stejným způsobem se postupuje v případě, že poplatník je zbaven způsobilosti k právním úkonům. Čl. 3 Řízení o poplatku 1) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Zábřeh u Hlučína a Závada u Hlučína bude firma: Lesnická projekce Frýdek-Místek, - zadat dopracování studie Sportovního areálu Hlučín-Bobrovníky, - o podání žaloby na vyklizení bytu č. 6, IV. kategorie, o velikosti 1 pokoje na ul. Opavská č. 50 v Hlučíně, - poskytnout Fotbalovému klubu Darkovičky neinvestiční dotaci na činnost v roce 2006, Rada města Hlučína vzala na vědomí plnění rozpočtu města k Rada města Hlučína schválila smlouvu o pronájmu veřejného tábořiště a autokempu v k. ú. Kozmice. Hlučín (dále pro účely této vyhlášky správce poplatku ). 2) Správce poplatku je oprávněn činit veškerá opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména má právo vyhledávat poplatníky, vyměřovat, vybírat, vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností. Čl. 4 Oznamovací a registrační povinnost 1) Poplatník má povinnost oznámit vznik, změnu a zánik poplatkové povinnosti a s tím spojenou registrační povinnost. Oznamovací a registrační povinnost dle této vyhlášky je poplatníkem splněna, pokud podal přihlášku k registraci již v letech a v podané přihlášce od doby jejího podání nedošlo k žádným změnám, které by měly za následek změnu či zánik poplatkové povinnosti dle této vyhlášky, popř. byly důvodem k osvobození od placení poplatku v souladu s touto vyhláškou. 2) Poplatník splní oznamovací a registrační povinnost dle této vyhlášky, pokud není již splněna dle odst. 1 tohoto článku, podáním přihlášky k registraci uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky. Podáním přihlášky k registraci se rozumí její doručení správci poplatku, ať již poplatníkem nebo jim stanoveným společným plátcem. 3) Vznik oznamovací a registrační povinnosti poplatníka se posuzuje ke dni a přihláška k registraci musí být doručena, pokud není oznamovací a registrační povinnost již splněna dle odst. 1 tohoto článku, ve lhůtě do: a) b) v případě vzniku poplatkové povinnosti po dni do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku poplatkové povinnosti nebo kdy došlo k jiným skutečnostem, které jsou důvodem ke změně poplatkové povinnosti. 4) Pokud poplatník nesplní svou oznamovací a registrační povinnost tak, jak je stanovena touto vyhláškou, bude provedena registrace správcem poplatku a poplatek bude vyměřen dle skutečností známých správci poplatku. 5) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové povinnosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy k těmto skutečnostem došlo. Čl. 5 Poplatek 1) Poplatek činí 500 Kč na poplatníka a kalendářní rok. Čl. 6 Sazba poplatku 1) Sazbu poplatku tvoří : a) částka 250 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok b) částka 250 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok dle následujícího rozúčtování:

3 leden 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 3 náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2005: Kč počet poplatníků k : náklad na jednoho poplatníka: 366 Kč Čl. 7 Splatnost poplatku 1) Poplatek se platí bez vyměření na účet správce poplatku. 2) Pokud bude poplatek hrazen bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku, musí poplatník uvést své registrační číslo, které je identifikací platby. Registračním číslem je číslo poplatníka, na složence uvedené jako variabilní symbol. 3) Poplatník nebo společný plátce uhradí poplatek jednorázově a to v termínu od do , pokud není touto vyhláškou stanoveno jinak. 4) Společný plátce za bytový dům může platbu hradit čtvrtletně ve výši celkové částky vždy nejpozději do 15. kalendářního dne prvního měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, případně pololetně ve výši celkové částky vždy nejpozději do 15. kalendářního dne prvního měsíce následujícího po skončení pololetí. 5) V případě vzniku poplatkové povinnosti po dni je poplatek splatný jednorázově do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Čl. 8 Poplatek při změně poplatkové povinnosti 1) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Čl. 9 Osvobození od poplatku 1) Poplatníci narozeni v roce 2007 jsou od placeni poplatku osvobozeni do ) Poplatníci, kteří jsou klienty Ústavu sociální péče pro mládež Hlučín, příspěvková organizace, se sídlem Celní č. 3, Hlučín a Domova důchodců Hlučín, příspěvkové organizace, se sídlem Dlouhoveská č. 69, Hlučín jsou od placení poplatku osvobozeni. 3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození. Čl. 10 Zmírnění nebo odstranění tvrdosti 1) Město Hlučín může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. 2) Studium a zaměstnání v ČR poplatníka mimo jeho místa trvalého pobytu není důvodem k prominutí poplatku ani jeho příslušenství. 3) Město Hlučín může poplatek zcela nebo částečně prominout z důvodu celoročního jednoznačně prokazatelného pobytu poplatníka v cizině. Čl. 11 Společná a závěrečná ustanovení 1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří Město Hlučín poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může Město Hlučín zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č..../2006 Vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vzor přihlášky k registraci PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI A. POPLATNÍK NEBO SPOLEČNÝ PLÁTCE POPLATNÍKŮ Příjmení, jméno: Místo trvalého pobytu: Ulice: Číslo orientační: Číslo popisné: Část obce: PSČ: Telefon: B. NEMOVITOST Ulice: Číslo orientační: Číslo popisné: Část obce: PSČ: Druh objektu* Rodinný dům Bytová jednotka Plátce* Vlastník Jiný vztah Byt číslo: Bytový dům Jiný objekt s bytem Zástupce spoluvlastníků C. POPLATNÍCI S TRVALÝM POBYTEM V NEMOVITOSTI, za které společný plátce podává přihlášku k registraci : Příjmení, jméno: Datum narození: Celkem osob: D. ZPŮSOB PLATBY (zakroužkujte zvolenou možnost) 1. Platba v hotovosti na Městském úřadě 2. Složenkou typu A-V na účet číslo /0800, variabilní symbol... *) nehodící se škrtněte V... Dne... Podpis... 2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svou oznamovací povinnost vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 4) V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Čl. 12 Zrušovací ustanovení 1) Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 Vyhláška o místním za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Čl. 13 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne Ing. David Maňas starosta města Ing. Pavel Reiský místostarosta 1) 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 10b odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2) 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu Parkování v zimním období Městská policie Hlučín žádá všechny řidiče osobních automobilů, aby na území města v zimním období parkovali tak, aby neztěžovali a neomezovali průjezd vozidel zimní údržby Technických služeb Hlučín s.r.o. Pokud odstavené vozidlo brání v odklízení sněhu, může být v souladu se zákonem odtaženo na náklady toho, kdo tuto překážku způsobil. Děkujeme za pochopení. Městská policie Hlučín Nov autobusov spoj Od , byl na lince č. 67 zaveden nový autobusový spoj, který vyjíždí z Vrablovce v 7.31 hod. s příjezdem 7.39 hod. na autobusové nádraží Hlučín. Zavedením tohoto spoje se vyřešil letitý problém včasného příjezdu školáků z uvedené oblasti do Hlučína před začátkem vyučování. Upozornění: Spoj jezdí pouze ve dnech školního vyučování! odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

4 strana 4 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2007 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ Poplatky za komunální odpad na rok 2007 Vážení občané, v tomto čísle Hlučínských novin je jako každoročně uveřejněna novelizovaná Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V letošním roce zůstává výše poplatku stejná jako v loňském roce, tj. 500 Kč na poplatníka. Tato částka plně nekryje náklady na odpadové hospodářství města, město bude svoz odpadů dotovat přibližně částkou 900 tis. Kč. Povinnost uhradit poplatek mají nejen osoby trvale bydlící, ale i ty, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je splatný od do Po tomto termínu již je možné v souladu s vyhláškou a zákonem zvýšit poplatek až na trojnásobek! (proto všechny občany vyzýváme, aby zaplatili včas a předešli tak výraznému nárůstu výše poplatku). Od platby v roce 2007 jsou osvobozeny všechny děti narozené v roce Studium ani zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště opět není důvodem k prominutí poplatku. Poplatek lze prominout pouze z důvodu celoročního jednoznačně prokazatelného pobytu občana v cizině. Platba poplatku: Hotovostní platby lze provádět od na pokladně MěÚ Hlučín v přízemí budovy B na Mírovém náměstí č. 24 pouze po předložení složenky. V případě, že přijdete poplatek zaplatit bez složenky, musíte si nejprve vyřídit předpis platby v kanceláři č. B004 vedle pokladny. Ve stejné kanceláři si po zaplacení poplatku vyzvednete i svozové známky a pytle na plastové odpady. Složenky budou do Vašich poštovních schránek doručeny v průběhu měsíce ledna. V případě, že složenku ve své schránce nenajdete (např. z důvodu neoznačených schránek apod.), kontaktujte odbor životního prostředí a komunálních služeb, telefonní číslo , pí Lamžíková. Upozorňujeme na fakt, že poplatek je splatný i bez obdržení složenky! Provozní doba pokladny Pondělí 8,00 11,30 12,30 16,30 Úterý 8,00 11,30 12,30 14,00 Středa 8,00 11,30 12,30 16,30 Čtvrtek 8,00 11,30 12,30 14,00 Pátek 8,00 10,00 Bude-li poplatek hrazen převodem na účet města, je nutné platební příkaz vyplnit za každého poplatníka zvlášť. Každý poplatník má své registrační číslo, podle kterého je platba přiřazena a u kumulovaných plateb by tyto platby nemohly být identifikovány. Provádět jednorázové platby na jeden variabilní symbol za více osob lze pouze v případě, že na MěÚ Hlučín byla odevzdána přihláška k registraci, ve které byl určen jeden společný zástupce poplatníků. Svozové známky pro rok 2006 budou vzhledem ke splatnosti poplatku platit do konce května Odbor ŽP a KS Zmûna systému ve sbûru skla Vážení občané, v průběhu měsíce ledna letošního roku dojde v Hlučíně ke změně systému ve sběru skla. Ze strany zpracovatelů skleněných střepů je totiž vyvíjen tlak na dodavatele této komodity, aby zajistili co největší podíl vytříděných bílých střepů. Odběr barevných střepů začíná být podmiňován dodáním určitého množství střepů bílých. Ve většině obcí doposud byly sbírány skleněné střepy netříděné, ale tato situace je vzhledem k požadavkům odběratelů skleněných střepů neudržitelná. Proto i město Hlučín přistoupí od února 2007 k zavedení nového systému separace. Na všech dosavadních sběrných místech bude umístěn vždy kontejner na sklo bílé i barevné. Kontejner na barevné sklo zůstává stejný - žlutý, na bílé sklo bude kontejner bílý. To znamená, že tam, kde je dosud jen jeden kontejner, budou umístěny dva. Pro občany tedy zůstanou stejná sběrná místa i stejná docházková vzdálenost ke kontejnerům, pouze bude třeba třídit střepy podle barev. Do kontejneru na bílé sklo patří jen bezbarvé průhledné střepy, ostatní skleněné střepy všech barev patří mezi sklo barevné. Kontejnery budou samozřejmě řádně popsány a označeny. Věříme, že nový systém přijmete a sklo budete třídit tak, aby byla separace úspěšná a o tuto komoditu byl ze strany odběratelů zájem. Děkujeme Odbor ŽPaKS Komunitní plánování v Hlučíně Sociální služby CharitaHlučín je nestátní, nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat lidem v nouzi sociální, tělesné, duševní i duchovní. Tato pomoc je poskytována bez ohledu na rasovou, národnostní či náboženskou příslušnost. V současné době realizuje Charita Hlučín tyto projekty: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách - CHOPS Mírové náměstí 19/18, Hlučín, tel.: Cílem této služby je umožnit uživatelům, aby mohli co nejdéle setrvat v prostředí, které je jim vlastní, uprostřed přátel či rodiny. Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižení, kteří potřebují časově omezenou pomoc a podporu, nikoliv celodenní zajištění. Ošetřovatelská služba je poskytována zdravotní sestrou dle doporučení ošetřujícího lékaře. K základní nabídce patří odběry krve, aplikace inzulínu, injekcí, aplikace infuzí, měření tlaku, pulsu, tělesné teploty, ošetření a převazy ran, bércových vředů, prevence a ošetření proleženin atd. Pečovatelská služba je poskytována pečovatelkou na žádost klienta nebo rodinných příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálního pracovníka. Služba nabízí rozvoz obědů, nákupy, pochůzky, pomoc při úkonech osobní hygieny, práce spojené s udržováním domácnosti a další služby dle individuálních potřeb, požadavků a možností CHOPS. Dále je zde možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, lůžek, vozíků, WC křesel, chodítek atd. Provoz zařízení: dle individuální dohody. Charitní domov sv. Mikuláše Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice, tel.: Služba je poskytována seniorům a osobám zdravotně postiženým ve věku 50 a více let. Cílem služby je nejen poskytnout seniorům pobyt, ale vytvořit jim doslova domácí prostředí a zajistit nepřetržitou ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Je zde postaráno o uživatele trvale upoutané na lůžko či invalidní vozík, ale také o seniory, kteří jsou i v pokročilém věku aktivní a chtějí prožít činorodé stáří. Provoz zařízení: nepřetržitý Sociálně terapeutická dílna Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice, tel.: Projekt sociálně terapeutické dílny nahradil od 1. ledna původní projekt chráněné dílny. Současná služba je určena osobám se sníženou soběstačností, které nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jedná se o osoby, které trpí chronickým onemocněním, dále osoby zdravotně postižené (zejména tělesně). Uživatelé služby mají uzavřenu smlouvu o poskytování sociální služby. Cílem jejich pobytu v nově vzniklé dílně je zachovat si a dále rozvíjet své schopnosti, začleňovat se do kolektivu, získávat základní sociální a pracovní návyky. Provoz zařízení: Po - Pá od 6.00 do hodin (lze individuálně upravit) Služba terénního centra zaměřená na lidi bez domova a osoby ohrožené sociální exkluzí Rovniny 116, č. p. 1083, Hlučín (budova bývalé MŠ), tel.: Služba je určena především lidem bez domova, aby jim umožnila snadněji přečkat zimní měsíce. Uživatelům je zdarma vydáváno zimní ošacení, teplé nápoje a jednoduché pokrmy. Sociální pracovnice zde poskytuje poradenství a pomáhá uživatelům služby při vyřízení dokladů a sociálních dávek. Provoz zařízení: leden - březen (každé úterý od do hod a každý čtvrtek od do hod) Humanitární pomoc Rovniny 116, č. p. 1083, Hlučín (budova bývalé MŠ), tel.: Hlavní náplní tohoto projektu je sběr šatstva, ale také obuvi, hraček, lůžkovin a nádobí. Darované věci dále distribuujeme sociálně potřebným v Hlučíně, Ostravě, na Ukrajinu a ve spolupráci s Diakonií Broumov do dalších míst humanitárních katastrof na celém světě. Provoz zařízení: čtvrtek od do hodin Mgr. Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín Roz ífiení úfiedních hodin Od počátku nového roku dochází na Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín na úseku registru vozidel a registru řidičů k rozšíření doby pro styk s občany. Úřední hodiny jsou rozšířeny o pátek, na který se bude možno objednat prostřednictvím rezervačního systému po internetu. Páteční návštěvu k vyřízení svých záležitostí na výše uvedených úsecích tak bude možno rezervovat nejpozději do čtvrteční půlnoci za podmínky, že ve vyhrazeném čase bude ještě volná kapacita. Bližší informace o rezervačním systému lze najít na internetové adrese: odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín

5 leden 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 5 Plán zimní údrïby komunikací Plán zimní údržby komunikací schválila Rada města Hlučína. Tento dokument stanoví práva a povinnosti vlastníka a správce místních komunikací a některá práva a povinnosti uživatelů místních komunikací v Hlučíně. V plánu se můžeme mj. setkat s těmito ustanoveními: - zimní údržba začíná 1. listopadu 2006 a končí 31. března 2007 (vlivem počasí může dojít ke změně termínů) - zimní údržbu městské komunikační sítě provádějí Technické služby Hlučín s.r.o. (dále TS ) - povinností uživatele komunikace je přizpůsobit pohyb stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý, využívat k chůzi posypané části chodníků - vlastník nemovitosti odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku (znečištění, náledí, sníh) pokud neprokáže, že nemohl závadu odstranit - pokud odstavené vozidlo brání v odklízení sněhu, může správce komunikací se souhlasem Policie ČR nechat vozidlo odtáhnout na náklady toho, kdo tuto překážku způsobil - prioritou je mechanické odklízení sněhu - odklízení sněhu zahajují TS v době, kdy vrstva sněhu dosáhne 5 cm, při trvalém sněžení se odklízení opakuje, posyp bude proveden až po odklizení sněhu - ruční úklid sněhu bude prováděn zejména na přechodech pro chodce a na místech kde není možné použít mechanizaci (úzké chodníky, schody, lávky) - přednostně je odklízen sníh z místních komunikací u hasičských zbrojnic, výjezdu záchranné služby, policie a komunikací a zastávek užívaných MHD - v pracovní době je zahájeno plužení sněhu neprodleně po dosažení výše vrstvy 5 cm, v mimopracovní době nejpozději do 3 hodin po zjištění změn ve sjízdnosti - posyp je v pracovní době zahájen do 30 minut po zjištění změny ve sjízdnosti, v mimopracovní době do 3 hodin po zjištění změny ve sjízdnosti - dokončení údržby bude prováděno podle významu komunikací I. pořadí - do 4 hodin od výjezdu mechanismů, II. pořadí - do 12 hodin od výjezdu mechanismů III. pořadí do 48 hodin od výjezdu mechanismů Dále plán obsahuje způsob údržby chodníků na hřbitovech, informace o mechanismech jiných organizací a firem, způsobech odstraňování sněhu různými mechanismy, technologických postupech, systém odklízení v jednotlivých částech města, umístění sněhových zábran, apod. Ze zimní údržby jsou vyjmuty: boční uličky v parcích, spojovací chodník Ostravská-Cihelní, Rovniny - Písečná 20c (ke střelnici), schody Písečná-Cihelní, ul. Jahodová, ul. K Mýtu, ul. Kozmická (Darkovičky-Kozmice), ul. Na Štipkách (u bunkrů), Vrablovec-Malánky (část mimo zástavbu). Dispečerská služba TS funguje nepřetržitě 24 hodin denně včetně dnů pracovního klidu. Kontaktní telefonní čísla: Pracovní dny: od hodin dvůr Technických služeb ředitelství Technických služeb Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu dispečink - vrátnice středisko dopravy POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ Předpokládáme, že se ke všem řidičům dostala informace, ať již prostřednictvím sdělovacích prostředků, nebo svých příbuzných či známých o povinné a bezplatné výměně všech řidičských průkazů, vydaných před 1. květnem Ta je dána zákonem č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kromě jiného jsou uvedeným právním předpisem stanoveny nejzašší lhůty pro povinnou výměnu ŘP a to následovně: ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDANÉ: 1. od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do , 2. od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do , 3. od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do Z uvedeného vyplývá, že od je vydáván nový typ, tzv. EURO řidičský průkaz, který musí mít každý řidič nejpozději Účel výměny je v tom, aby po roce 2013 byl v ČR platný pouze jeden typ řidičského průkazu. Pro informaci uvádím, že se jedná o zcela nový typ řidičského průkazu, který má podobu plastické karty. Ta je vybavena řadou účinných ochranných prvků proti padělání. Důležitá informace je i ta, že na rozdíl od všech předcházejících typů řidičských průkazů je platnost tohoto dokladu časově omezena, a to na 10 let. Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. upravuje ceny vodného a stočného : Cena bez DPH Cena s DPH 5 % Voda pitná (vodné) 24,26 Kč/m 3 25,47 Kč/m 3 Voda odvedená (stočné) 23,15 Kč/m 3 24,31 Kč/m 3 Celkem 47,41 Kč/m 3 49,78 Kč/m 3 Ceny byly vykalkulovány v souladu se zásadami a principy věcného usměrňování cen, které stanovují, že výrobce může při kalkulaci do ceny zahrnout pouze oprávněné náklady a přiměřenou míru zisku podle závazných kritérií stanovených zákonem o cenách. Tvorba cen v oboru vodovodů a kanalizací je pod stálou kontrolou ministerstva financí. Náklady vzrostly nárůstem cen materiálů, služeb a elektřiny zejména u velkoodběru na ČOV, nárůst nízkého tarifu o 30 %. Dalším důvodem zvýšení cen jsou splátky úvěrů a investice do vodovodů a zejména do kanalizací, které jsou nezbytné pro splnění evropských norem do r Z ceny vodného a stočného budou financovány tyto hlavní investice: 1/ Rekonstrukce vodovodních řádů - ul. M. Majerové, ul.vl. Vančury, ul. Sokolská, ul. Pode Zdí - projektová dokumentace na vodovody ul. Moravská, Čapkova, Zátiší, Malánky, Pode Zdí - sanace vodoměrných šachet Malánky a ul. U Stadionu 2/ Rekonstrukce kanalizačních řádů - ul. ČSA, ul. Čapkova, ul. Pode Zdí 3/ Obnova technologie na ČOV Hlučín - přepouštění kalu, měření odtoku z ČOV, přístavba garáží, kalolis na odvodnění kalu a oplocení Tyto hlavní investice představují částku ve výši Kč. Z ceny vodného a stočného budou rovněž hrazeny náklady na energií ve výši Kč. Smyslem této výzvy je dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací a případných stížností vyvolaných náporem zájemců před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů. Odbor dopravy a silničního hospodářství Upozornûní fiidiãûm-seniorûm Chtěli bychom tímto upozornit všechny řidiče a řidičky starší 60-ti let, že při řízení motorového vozidla musí mít doklad Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, nikoliv kartičku, která byla praktickým lékařem vydávána dříve. Všichni řidiči od dovršení šedesáti let věku musí mít takový doklad, jehož platnost je dána věkem, a to následovně: let věku, let věku a od 68 let věku na dva roky. Posudek o zdravotní způsobilosti vystavují praktičtí lékaři. Pokud řidič - senior předmětný doklad nemá u sebe, může být postižen na místě blokovou pokutou až do Kč, ve správním řízení Kč + náklady řízení. V případě, že Posudek nemá nebo je propadlý, hrozí pokuta až Kč, pět trestných bodů a na šest až dvanáct měsíců zákaz činnosti, což znamená zadržení řidičského průkazu. Doporučujeme proto provést kontrolu Dokladu o zdravotní způsobilosti a eventuálně navštívit svého praktického lékaře a předejít tak případným nepříjemnostem. Odbor dopravy a silničního hospodářství Ceny vodného a stoãného pro rok 2007 Podrobná kalkulace je k dispozice na webových stránkách společnosti. Ing. Josef Tomíček, ředitel Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Ostravská 124/18, Hlučín Tel: Charita Hlučín otevřela terénní centrum pro lidi bez domova Charita Hlučín otevřela v úterý 19. prosince terénní centrum pro lidi bez domova. V budově bývalé mateřské školky v Hlučíně na Rovninách budou zaměstnanci Charity ve spolupráci s dobrovolníky zdarma vydávat zimní ošacení, teplé nápoje a jednoduché pokrmy. Sociální pracovnice Charity Hlučín zde bude poskytovat sociální poradenství a nabízet pomoc při vyřízení dokladů a sociálních dávek. Centrum bude otevřeno do 31. března příštího roku. Jeho provozní doba bude každé úterý od do hodin a každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. Projekt terénního centra pro lidi bez domova realizuje Charita Hlučín ve spolupráci s MěÚ Hlučín. Jeho prvořadým cílem je usnadnit lidem bez domova přežití zimních měsíců. Současně má v souladu s Komunitním plánem města napomoci zmapovat situaci a počet osob ohrožených sociálním vyloučením. V Hlučíně Lukáš Volný Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Volný Charita Hlučín Mírové náměstí 19/ Hlučín Tel.: Mobil: DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Rok 2005 v ãíslech Rok 2005 se v životě města vyznačoval změnou jeho tváře. Byla dokončena

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 ROK 2004 V âíslech Rok 2004 se svými událostmi ve státě i ve městě zařadí mezi roky bohaté.

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

SDùLENÍ RODIâÒM. Den veteránû 2004 Tak jako v minulých letech i letos uctíme u příležitosti Dne veteránů

SDùLENÍ RODIâÒM. Den veteránû 2004 Tak jako v minulých letech i letos uctíme u příležitosti Dne veteránů Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 9 číslo11 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU listopad 2004 Den veteránû 2004 Tak jako v minulých letech i letos uctíme u příležitosti Dne veteránů

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

Slovo starosty... Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 11 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LISTOPAD 2006

Slovo starosty... Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 11 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LISTOPAD 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 11 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LISTOPAD 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Hluãína Dne 2. listopadu 2006 ožil Kulturní dům

Více

Co se děje, co se bude dít

Co se děje, co se bude dít KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK VI. LEDEN 2014 www.klatovy.cz ZDARMA Co se děje, co se bude dít Ničit a obtěžovat není normální Kvalitu životního prostředí města určitě významně

Více

UPOZORNùNÍ v zva ke spolupráci

UPOZORNùNÍ v zva ke spolupráci Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 4 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU DUBEN 2007 JARO JE TADY! I když tentokrát nebyla zima nijak studená ani zasněžená, věřím, že Vám otočení

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Milé maminky, Petr Adamec, starosta

Milé maminky, Petr Adamec, starosta Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 5 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU KVĚTEN 2006 MAMINČINO ZÁTIŠÍ Jaroslav Seifert Náprstek, jehly, kolikero nití a staré brejle, světlem

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ÚNOR 2008 Rozpočet na rok 2008 a letošní velké investiční akce Z obsahu vybíráme: Výběrové řízení referent odd. stavebně správního Stavebního úřadu 2 Letošní

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?O26X?f? '@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xh'@6Xg?'6Khe?

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 5 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2007 SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané,

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začátek nového roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za tím právě uplynulým a k zamyšlení nad tím, co nám příští období přinese. V našem městě můžeme letos očekávat dokončení sportovní

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více