Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007"

Transkript

1 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, s otočením listu v kalendáři přichází nový rok. Právě přelom letopočtu považuji za příležitost udělat čáru za rokem minulým, aby se z chyb a omylů mohly stát zkušenostia mohli jsme se těšit z toho dobrého, co se povedlo. Přivítejme Nový rok vesele se svými blízkými a přáteli, ať je stejně radostný i celý rok 2007! Přeji Vám hodně štěstí, spokojenosti a pevné zdraví. Ing. David Maňas, starosta města Tfiíkrálová sbírka 2007 Ve dnech ledna 2007 se v Hlučíně, stejně jako v celé naší republice, uskuteční již tradiční Tříkrálová sbírka. Tímto bychom Vám chtěli předem poděkovat za přijetí koledníků do Vašich domovů a za Vaše štědré finanční dary. Vaší pomoci si velmi vážíme, je to pro nás závazek k tomu, abychom naši práci dělali stále s úctou a radostí, že můžeme pomáhat těm, kteří naší pomoc potřebují! Chtěli bychom Vás také upozornit na riziko falešných tříkrálových koledníků. Pokud si nejste jisti, zda jsou to ti praví z Charity, chtějte, aby se Vám koledníci legitimovali průkazkou, kterou bude u sebe mít vedoucí skupinky spolu s pokladničkou. V případě dalších pochybností můžete zatelefonovat na t. č Koledníci budou mít tříkrálový kostým, na krku placičku TKS 2007 a budou rozdávat cukr, letáčky a kalendářík. NA CO BUDEME LETOS VYBÍRAT? Částečná úhrada provozních nákladů střediska Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích Částečná úhrada provozních nákladů projektu Služba terénního centra zaměřená na lidi bez domova a osoby ohrožené sociální exkluzí Částečná úhrada provozních nákladů střediska Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách Částečná úhrada provozních nákladů střediska Sociálně-terapeutická dílna Kateřina Krzikallová, koordinátorka sbírky Základní umělecká škola Hlučín ve spolupráci s Hlučínským smíšeným sborem a Kulturním centrem Vás srdečně zvou na: NOVOROČNÍ KONCERT 2007 konaný k ukončení jubilejního roku W. A. Mozarta a k 55. výročí vzniku Základní umělecké školy v Hlučíně který se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele v neděli ve hodin V programu zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta SÓLISTÉ: Mikuláš Koska lesní roh j. h. Janáčkova konzervatoř Marta Jirásková soprán Sylva Pivovarčíková alt Pavel Kozel tenor Martin Gurbaľ bas j. h. Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě SBORY: Hlučínský smíšený sbor, Pěvecký sbor P. C. Lellka Dolní Benešov a Chrámový sbor Kobeřice SBORMISTŘI: Barbora Bortlová, Anna Tošerová a Boris Míček Hraje Komorní orchestr Vejvanovský doplněn členy Janáčkovy filharmonie Ostrava a Orchestru mladých Dolní Benešov DIRIGENT: Jan Dajč

2 strana 2 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2007 V tah usnesení z 2. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 4. prosince 2006 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ V tah z usnesení 1. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 20. listopadu 2006 RADA POVĚŘILA: - členy Zastupitelstva města Hlučína: Bc. Petra Adamce, Mgr. Pavla Lindovského, Ing. Bernarda Ostárka, Kristinu Selníkovou a Jiřího Staňka, k tomu, aby před nimi snoubenci činili prohlášení o uzavření manželství ve smyslu zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. RADA STANOVILA: - termíny a dobu konání svatebních obřadů v obřadní síni MěÚ Hlučín v roce 2007, - že závěsný odznak s velkým státním znakem a znakem města (insignii) mohou užívat všichni členové rady města a tajemnice MěÚ Hlučín při významných příležitostech a občanských obřadech. Přednost užít závěsný odznak a právo rozhodnout o tom, kdo závěsný odznak ze stanovených osob užije, má vždy starosta. RADA ROZHODLA: - o přijetí účelového finančního příspěvku ve výši Kč na obnovu nemovité kulturní památky - zámku, v městské památkové zóně Hlučín, - o provedení rozpočtových opatření, - nepovolit zavěšení samonosného optického kabelu na sloupech veřejného osvětlení v majetku města Hlučína, - o návrzích dopravní komise, - o povolení instalace antény mikrovlnného spoje pro připojení k internetu na komín bytového domu v ul. Dr. Ed. Beneše 24 za předpokladu, že montáž provede odborná firma, - o povolení instalace satelitní antény cca 60 cm na fasádu bytového domu v ul. ČSA 7 u podkrovního bytu č.7 za předpokladu, že montáž provede odborná firma, která zajistí i technologicky správný přechod anténního svodu parozábranou obvodového pláště, - o snížení nájmu za zhoršenou kvalitu bydlení v bytech v půdních vestavbách na ulici U Stadionu 1, 3, 5 a Zahradní 33, 35, 37 v Hlučíně o 5% s celkové částky s účinnosti od , RADA POTVRDILA ČINNOST: - Dopravní komise a jmenovala její členy a předsedu, - Komise výstavby a rozvoje města a jmenovala její členy a předsedu, - Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže a jmenovala její členy a předsedu, - Komise pro regeneraci městské památkové zóny a jmenovala její členy a předsedu. RADA ZŘÍDILA K : - Komisi pro zaměstnání a podporu podnikání. RADA ZRUŠILA K : - Komisi pro výchovu a vzdělávání. - Komisi pro kontrolu hospodaření se svěřeným majetkem pro Kulturní centrum Hlučín a Správu sportovně-rekreačního areálu Hlučín. RADA VZALA NA VĚDOMÍ: - Urbanistickou studii lokality Nové Rovniny-Hlučín na výstavbu pěti bytových domů s celkem 73 byty a připomínku ke změně názvu studie. RADA ROZHODLA: - o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě mateřské školy, která je součástí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace, ve školním roce 2006/2007, do maximálního počtu 28 dětí ve třídě. - že dodavatelem veřejné zakázky: Zpracování lesních hospodářských osnov na území obce s rozšířenou působností Hlučín, tvořených katastrálními územími Bělá ve Slezsku, Bobrovníky, Bohuslavice, Darkovice, Darkovičky, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina u Opavy, MĚSTO HLUČÍN OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2006 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Schválena dne: Zveřejněna dne: Účinnost od: Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565 /1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Základní ustanovení 1) Město Hlučín stanoví a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek ). Čl. 2 Poplatník 1) Poplatníkem 1) je: a) fyzická osoba, která má na území města Hlučína trvalý pobyt, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen rekreační stavba ) a rekreační stavba se nachází na území města Hlučína. 2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům 2) vlastníkem nebo správcem (dále pro účely této vyhlášky jen společný plátce ). Společný plátce je povinen oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí v přihlášce k registraci, která je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha č. 1. 3) Má-li k rekreační stavbě označené v odst. 1 písm. b) vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 4) Za poplatníka, jehož způsobilost k právním úkonům je dle zvláštního zákona nebo na základě rozhodnutí soudu omezena, plní povinnosti stanovené tomuto poplatníkovi jeho zástupce (u nezl. dětí např. jejich rodiče). Stejným způsobem se postupuje v případě, že poplatník je zbaven způsobilosti k právním úkonům. Čl. 3 Řízení o poplatku 1) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Zábřeh u Hlučína a Závada u Hlučína bude firma: Lesnická projekce Frýdek-Místek, - zadat dopracování studie Sportovního areálu Hlučín-Bobrovníky, - o podání žaloby na vyklizení bytu č. 6, IV. kategorie, o velikosti 1 pokoje na ul. Opavská č. 50 v Hlučíně, - poskytnout Fotbalovému klubu Darkovičky neinvestiční dotaci na činnost v roce 2006, Rada města Hlučína vzala na vědomí plnění rozpočtu města k Rada města Hlučína schválila smlouvu o pronájmu veřejného tábořiště a autokempu v k. ú. Kozmice. Hlučín (dále pro účely této vyhlášky správce poplatku ). 2) Správce poplatku je oprávněn činit veškerá opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména má právo vyhledávat poplatníky, vyměřovat, vybírat, vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností. Čl. 4 Oznamovací a registrační povinnost 1) Poplatník má povinnost oznámit vznik, změnu a zánik poplatkové povinnosti a s tím spojenou registrační povinnost. Oznamovací a registrační povinnost dle této vyhlášky je poplatníkem splněna, pokud podal přihlášku k registraci již v letech a v podané přihlášce od doby jejího podání nedošlo k žádným změnám, které by měly za následek změnu či zánik poplatkové povinnosti dle této vyhlášky, popř. byly důvodem k osvobození od placení poplatku v souladu s touto vyhláškou. 2) Poplatník splní oznamovací a registrační povinnost dle této vyhlášky, pokud není již splněna dle odst. 1 tohoto článku, podáním přihlášky k registraci uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky. Podáním přihlášky k registraci se rozumí její doručení správci poplatku, ať již poplatníkem nebo jim stanoveným společným plátcem. 3) Vznik oznamovací a registrační povinnosti poplatníka se posuzuje ke dni a přihláška k registraci musí být doručena, pokud není oznamovací a registrační povinnost již splněna dle odst. 1 tohoto článku, ve lhůtě do: a) b) v případě vzniku poplatkové povinnosti po dni do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku poplatkové povinnosti nebo kdy došlo k jiným skutečnostem, které jsou důvodem ke změně poplatkové povinnosti. 4) Pokud poplatník nesplní svou oznamovací a registrační povinnost tak, jak je stanovena touto vyhláškou, bude provedena registrace správcem poplatku a poplatek bude vyměřen dle skutečností známých správci poplatku. 5) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové povinnosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy k těmto skutečnostem došlo. Čl. 5 Poplatek 1) Poplatek činí 500 Kč na poplatníka a kalendářní rok. Čl. 6 Sazba poplatku 1) Sazbu poplatku tvoří : a) částka 250 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok b) částka 250 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok dle následujícího rozúčtování:

3 leden 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 3 náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2005: Kč počet poplatníků k : náklad na jednoho poplatníka: 366 Kč Čl. 7 Splatnost poplatku 1) Poplatek se platí bez vyměření na účet správce poplatku. 2) Pokud bude poplatek hrazen bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku, musí poplatník uvést své registrační číslo, které je identifikací platby. Registračním číslem je číslo poplatníka, na složence uvedené jako variabilní symbol. 3) Poplatník nebo společný plátce uhradí poplatek jednorázově a to v termínu od do , pokud není touto vyhláškou stanoveno jinak. 4) Společný plátce za bytový dům může platbu hradit čtvrtletně ve výši celkové částky vždy nejpozději do 15. kalendářního dne prvního měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, případně pololetně ve výši celkové částky vždy nejpozději do 15. kalendářního dne prvního měsíce následujícího po skončení pololetí. 5) V případě vzniku poplatkové povinnosti po dni je poplatek splatný jednorázově do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Čl. 8 Poplatek při změně poplatkové povinnosti 1) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Čl. 9 Osvobození od poplatku 1) Poplatníci narozeni v roce 2007 jsou od placeni poplatku osvobozeni do ) Poplatníci, kteří jsou klienty Ústavu sociální péče pro mládež Hlučín, příspěvková organizace, se sídlem Celní č. 3, Hlučín a Domova důchodců Hlučín, příspěvkové organizace, se sídlem Dlouhoveská č. 69, Hlučín jsou od placení poplatku osvobozeni. 3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození. Čl. 10 Zmírnění nebo odstranění tvrdosti 1) Město Hlučín může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. 2) Studium a zaměstnání v ČR poplatníka mimo jeho místa trvalého pobytu není důvodem k prominutí poplatku ani jeho příslušenství. 3) Město Hlučín může poplatek zcela nebo částečně prominout z důvodu celoročního jednoznačně prokazatelného pobytu poplatníka v cizině. Čl. 11 Společná a závěrečná ustanovení 1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří Město Hlučín poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může Město Hlučín zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č..../2006 Vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vzor přihlášky k registraci PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI A. POPLATNÍK NEBO SPOLEČNÝ PLÁTCE POPLATNÍKŮ Příjmení, jméno: Místo trvalého pobytu: Ulice: Číslo orientační: Číslo popisné: Část obce: PSČ: Telefon: B. NEMOVITOST Ulice: Číslo orientační: Číslo popisné: Část obce: PSČ: Druh objektu* Rodinný dům Bytová jednotka Plátce* Vlastník Jiný vztah Byt číslo: Bytový dům Jiný objekt s bytem Zástupce spoluvlastníků C. POPLATNÍCI S TRVALÝM POBYTEM V NEMOVITOSTI, za které společný plátce podává přihlášku k registraci : Příjmení, jméno: Datum narození: Celkem osob: D. ZPŮSOB PLATBY (zakroužkujte zvolenou možnost) 1. Platba v hotovosti na Městském úřadě 2. Složenkou typu A-V na účet číslo /0800, variabilní symbol... *) nehodící se škrtněte V... Dne... Podpis... 2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svou oznamovací povinnost vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 4) V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Čl. 12 Zrušovací ustanovení 1) Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 Vyhláška o místním za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Čl. 13 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne Ing. David Maňas starosta města Ing. Pavel Reiský místostarosta 1) 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 10b odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2) 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu Parkování v zimním období Městská policie Hlučín žádá všechny řidiče osobních automobilů, aby na území města v zimním období parkovali tak, aby neztěžovali a neomezovali průjezd vozidel zimní údržby Technických služeb Hlučín s.r.o. Pokud odstavené vozidlo brání v odklízení sněhu, může být v souladu se zákonem odtaženo na náklady toho, kdo tuto překážku způsobil. Děkujeme za pochopení. Městská policie Hlučín Nov autobusov spoj Od , byl na lince č. 67 zaveden nový autobusový spoj, který vyjíždí z Vrablovce v 7.31 hod. s příjezdem 7.39 hod. na autobusové nádraží Hlučín. Zavedením tohoto spoje se vyřešil letitý problém včasného příjezdu školáků z uvedené oblasti do Hlučína před začátkem vyučování. Upozornění: Spoj jezdí pouze ve dnech školního vyučování! odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

4 strana 4 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2007 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ Poplatky za komunální odpad na rok 2007 Vážení občané, v tomto čísle Hlučínských novin je jako každoročně uveřejněna novelizovaná Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V letošním roce zůstává výše poplatku stejná jako v loňském roce, tj. 500 Kč na poplatníka. Tato částka plně nekryje náklady na odpadové hospodářství města, město bude svoz odpadů dotovat přibližně částkou 900 tis. Kč. Povinnost uhradit poplatek mají nejen osoby trvale bydlící, ale i ty, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je splatný od do Po tomto termínu již je možné v souladu s vyhláškou a zákonem zvýšit poplatek až na trojnásobek! (proto všechny občany vyzýváme, aby zaplatili včas a předešli tak výraznému nárůstu výše poplatku). Od platby v roce 2007 jsou osvobozeny všechny děti narozené v roce Studium ani zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště opět není důvodem k prominutí poplatku. Poplatek lze prominout pouze z důvodu celoročního jednoznačně prokazatelného pobytu občana v cizině. Platba poplatku: Hotovostní platby lze provádět od na pokladně MěÚ Hlučín v přízemí budovy B na Mírovém náměstí č. 24 pouze po předložení složenky. V případě, že přijdete poplatek zaplatit bez složenky, musíte si nejprve vyřídit předpis platby v kanceláři č. B004 vedle pokladny. Ve stejné kanceláři si po zaplacení poplatku vyzvednete i svozové známky a pytle na plastové odpady. Složenky budou do Vašich poštovních schránek doručeny v průběhu měsíce ledna. V případě, že složenku ve své schránce nenajdete (např. z důvodu neoznačených schránek apod.), kontaktujte odbor životního prostředí a komunálních služeb, telefonní číslo , pí Lamžíková. Upozorňujeme na fakt, že poplatek je splatný i bez obdržení složenky! Provozní doba pokladny Pondělí 8,00 11,30 12,30 16,30 Úterý 8,00 11,30 12,30 14,00 Středa 8,00 11,30 12,30 16,30 Čtvrtek 8,00 11,30 12,30 14,00 Pátek 8,00 10,00 Bude-li poplatek hrazen převodem na účet města, je nutné platební příkaz vyplnit za každého poplatníka zvlášť. Každý poplatník má své registrační číslo, podle kterého je platba přiřazena a u kumulovaných plateb by tyto platby nemohly být identifikovány. Provádět jednorázové platby na jeden variabilní symbol za více osob lze pouze v případě, že na MěÚ Hlučín byla odevzdána přihláška k registraci, ve které byl určen jeden společný zástupce poplatníků. Svozové známky pro rok 2006 budou vzhledem ke splatnosti poplatku platit do konce května Odbor ŽP a KS Zmûna systému ve sbûru skla Vážení občané, v průběhu měsíce ledna letošního roku dojde v Hlučíně ke změně systému ve sběru skla. Ze strany zpracovatelů skleněných střepů je totiž vyvíjen tlak na dodavatele této komodity, aby zajistili co největší podíl vytříděných bílých střepů. Odběr barevných střepů začíná být podmiňován dodáním určitého množství střepů bílých. Ve většině obcí doposud byly sbírány skleněné střepy netříděné, ale tato situace je vzhledem k požadavkům odběratelů skleněných střepů neudržitelná. Proto i město Hlučín přistoupí od února 2007 k zavedení nového systému separace. Na všech dosavadních sběrných místech bude umístěn vždy kontejner na sklo bílé i barevné. Kontejner na barevné sklo zůstává stejný - žlutý, na bílé sklo bude kontejner bílý. To znamená, že tam, kde je dosud jen jeden kontejner, budou umístěny dva. Pro občany tedy zůstanou stejná sběrná místa i stejná docházková vzdálenost ke kontejnerům, pouze bude třeba třídit střepy podle barev. Do kontejneru na bílé sklo patří jen bezbarvé průhledné střepy, ostatní skleněné střepy všech barev patří mezi sklo barevné. Kontejnery budou samozřejmě řádně popsány a označeny. Věříme, že nový systém přijmete a sklo budete třídit tak, aby byla separace úspěšná a o tuto komoditu byl ze strany odběratelů zájem. Děkujeme Odbor ŽPaKS Komunitní plánování v Hlučíně Sociální služby CharitaHlučín je nestátní, nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat lidem v nouzi sociální, tělesné, duševní i duchovní. Tato pomoc je poskytována bez ohledu na rasovou, národnostní či náboženskou příslušnost. V současné době realizuje Charita Hlučín tyto projekty: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách - CHOPS Mírové náměstí 19/18, Hlučín, tel.: Cílem této služby je umožnit uživatelům, aby mohli co nejdéle setrvat v prostředí, které je jim vlastní, uprostřed přátel či rodiny. Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižení, kteří potřebují časově omezenou pomoc a podporu, nikoliv celodenní zajištění. Ošetřovatelská služba je poskytována zdravotní sestrou dle doporučení ošetřujícího lékaře. K základní nabídce patří odběry krve, aplikace inzulínu, injekcí, aplikace infuzí, měření tlaku, pulsu, tělesné teploty, ošetření a převazy ran, bércových vředů, prevence a ošetření proleženin atd. Pečovatelská služba je poskytována pečovatelkou na žádost klienta nebo rodinných příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálního pracovníka. Služba nabízí rozvoz obědů, nákupy, pochůzky, pomoc při úkonech osobní hygieny, práce spojené s udržováním domácnosti a další služby dle individuálních potřeb, požadavků a možností CHOPS. Dále je zde možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, lůžek, vozíků, WC křesel, chodítek atd. Provoz zařízení: dle individuální dohody. Charitní domov sv. Mikuláše Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice, tel.: Služba je poskytována seniorům a osobám zdravotně postiženým ve věku 50 a více let. Cílem služby je nejen poskytnout seniorům pobyt, ale vytvořit jim doslova domácí prostředí a zajistit nepřetržitou ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Je zde postaráno o uživatele trvale upoutané na lůžko či invalidní vozík, ale také o seniory, kteří jsou i v pokročilém věku aktivní a chtějí prožít činorodé stáří. Provoz zařízení: nepřetržitý Sociálně terapeutická dílna Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice, tel.: Projekt sociálně terapeutické dílny nahradil od 1. ledna původní projekt chráněné dílny. Současná služba je určena osobám se sníženou soběstačností, které nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jedná se o osoby, které trpí chronickým onemocněním, dále osoby zdravotně postižené (zejména tělesně). Uživatelé služby mají uzavřenu smlouvu o poskytování sociální služby. Cílem jejich pobytu v nově vzniklé dílně je zachovat si a dále rozvíjet své schopnosti, začleňovat se do kolektivu, získávat základní sociální a pracovní návyky. Provoz zařízení: Po - Pá od 6.00 do hodin (lze individuálně upravit) Služba terénního centra zaměřená na lidi bez domova a osoby ohrožené sociální exkluzí Rovniny 116, č. p. 1083, Hlučín (budova bývalé MŠ), tel.: Služba je určena především lidem bez domova, aby jim umožnila snadněji přečkat zimní měsíce. Uživatelům je zdarma vydáváno zimní ošacení, teplé nápoje a jednoduché pokrmy. Sociální pracovnice zde poskytuje poradenství a pomáhá uživatelům služby při vyřízení dokladů a sociálních dávek. Provoz zařízení: leden - březen (každé úterý od do hod a každý čtvrtek od do hod) Humanitární pomoc Rovniny 116, č. p. 1083, Hlučín (budova bývalé MŠ), tel.: Hlavní náplní tohoto projektu je sběr šatstva, ale také obuvi, hraček, lůžkovin a nádobí. Darované věci dále distribuujeme sociálně potřebným v Hlučíně, Ostravě, na Ukrajinu a ve spolupráci s Diakonií Broumov do dalších míst humanitárních katastrof na celém světě. Provoz zařízení: čtvrtek od do hodin Mgr. Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín Roz ífiení úfiedních hodin Od počátku nového roku dochází na Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín na úseku registru vozidel a registru řidičů k rozšíření doby pro styk s občany. Úřední hodiny jsou rozšířeny o pátek, na který se bude možno objednat prostřednictvím rezervačního systému po internetu. Páteční návštěvu k vyřízení svých záležitostí na výše uvedených úsecích tak bude možno rezervovat nejpozději do čtvrteční půlnoci za podmínky, že ve vyhrazeném čase bude ještě volná kapacita. Bližší informace o rezervačním systému lze najít na internetové adrese: odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín

5 leden 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 5 Plán zimní údrïby komunikací Plán zimní údržby komunikací schválila Rada města Hlučína. Tento dokument stanoví práva a povinnosti vlastníka a správce místních komunikací a některá práva a povinnosti uživatelů místních komunikací v Hlučíně. V plánu se můžeme mj. setkat s těmito ustanoveními: - zimní údržba začíná 1. listopadu 2006 a končí 31. března 2007 (vlivem počasí může dojít ke změně termínů) - zimní údržbu městské komunikační sítě provádějí Technické služby Hlučín s.r.o. (dále TS ) - povinností uživatele komunikace je přizpůsobit pohyb stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý, využívat k chůzi posypané části chodníků - vlastník nemovitosti odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku (znečištění, náledí, sníh) pokud neprokáže, že nemohl závadu odstranit - pokud odstavené vozidlo brání v odklízení sněhu, může správce komunikací se souhlasem Policie ČR nechat vozidlo odtáhnout na náklady toho, kdo tuto překážku způsobil - prioritou je mechanické odklízení sněhu - odklízení sněhu zahajují TS v době, kdy vrstva sněhu dosáhne 5 cm, při trvalém sněžení se odklízení opakuje, posyp bude proveden až po odklizení sněhu - ruční úklid sněhu bude prováděn zejména na přechodech pro chodce a na místech kde není možné použít mechanizaci (úzké chodníky, schody, lávky) - přednostně je odklízen sníh z místních komunikací u hasičských zbrojnic, výjezdu záchranné služby, policie a komunikací a zastávek užívaných MHD - v pracovní době je zahájeno plužení sněhu neprodleně po dosažení výše vrstvy 5 cm, v mimopracovní době nejpozději do 3 hodin po zjištění změn ve sjízdnosti - posyp je v pracovní době zahájen do 30 minut po zjištění změny ve sjízdnosti, v mimopracovní době do 3 hodin po zjištění změny ve sjízdnosti - dokončení údržby bude prováděno podle významu komunikací I. pořadí - do 4 hodin od výjezdu mechanismů, II. pořadí - do 12 hodin od výjezdu mechanismů III. pořadí do 48 hodin od výjezdu mechanismů Dále plán obsahuje způsob údržby chodníků na hřbitovech, informace o mechanismech jiných organizací a firem, způsobech odstraňování sněhu různými mechanismy, technologických postupech, systém odklízení v jednotlivých částech města, umístění sněhových zábran, apod. Ze zimní údržby jsou vyjmuty: boční uličky v parcích, spojovací chodník Ostravská-Cihelní, Rovniny - Písečná 20c (ke střelnici), schody Písečná-Cihelní, ul. Jahodová, ul. K Mýtu, ul. Kozmická (Darkovičky-Kozmice), ul. Na Štipkách (u bunkrů), Vrablovec-Malánky (část mimo zástavbu). Dispečerská služba TS funguje nepřetržitě 24 hodin denně včetně dnů pracovního klidu. Kontaktní telefonní čísla: Pracovní dny: od hodin dvůr Technických služeb ředitelství Technických služeb Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu dispečink - vrátnice středisko dopravy POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ Předpokládáme, že se ke všem řidičům dostala informace, ať již prostřednictvím sdělovacích prostředků, nebo svých příbuzných či známých o povinné a bezplatné výměně všech řidičských průkazů, vydaných před 1. květnem Ta je dána zákonem č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kromě jiného jsou uvedeným právním předpisem stanoveny nejzašší lhůty pro povinnou výměnu ŘP a to následovně: ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDANÉ: 1. od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do , 2. od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do , 3. od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do Z uvedeného vyplývá, že od je vydáván nový typ, tzv. EURO řidičský průkaz, který musí mít každý řidič nejpozději Účel výměny je v tom, aby po roce 2013 byl v ČR platný pouze jeden typ řidičského průkazu. Pro informaci uvádím, že se jedná o zcela nový typ řidičského průkazu, který má podobu plastické karty. Ta je vybavena řadou účinných ochranných prvků proti padělání. Důležitá informace je i ta, že na rozdíl od všech předcházejících typů řidičských průkazů je platnost tohoto dokladu časově omezena, a to na 10 let. Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. upravuje ceny vodného a stočného : Cena bez DPH Cena s DPH 5 % Voda pitná (vodné) 24,26 Kč/m 3 25,47 Kč/m 3 Voda odvedená (stočné) 23,15 Kč/m 3 24,31 Kč/m 3 Celkem 47,41 Kč/m 3 49,78 Kč/m 3 Ceny byly vykalkulovány v souladu se zásadami a principy věcného usměrňování cen, které stanovují, že výrobce může při kalkulaci do ceny zahrnout pouze oprávněné náklady a přiměřenou míru zisku podle závazných kritérií stanovených zákonem o cenách. Tvorba cen v oboru vodovodů a kanalizací je pod stálou kontrolou ministerstva financí. Náklady vzrostly nárůstem cen materiálů, služeb a elektřiny zejména u velkoodběru na ČOV, nárůst nízkého tarifu o 30 %. Dalším důvodem zvýšení cen jsou splátky úvěrů a investice do vodovodů a zejména do kanalizací, které jsou nezbytné pro splnění evropských norem do r Z ceny vodného a stočného budou financovány tyto hlavní investice: 1/ Rekonstrukce vodovodních řádů - ul. M. Majerové, ul.vl. Vančury, ul. Sokolská, ul. Pode Zdí - projektová dokumentace na vodovody ul. Moravská, Čapkova, Zátiší, Malánky, Pode Zdí - sanace vodoměrných šachet Malánky a ul. U Stadionu 2/ Rekonstrukce kanalizačních řádů - ul. ČSA, ul. Čapkova, ul. Pode Zdí 3/ Obnova technologie na ČOV Hlučín - přepouštění kalu, měření odtoku z ČOV, přístavba garáží, kalolis na odvodnění kalu a oplocení Tyto hlavní investice představují částku ve výši Kč. Z ceny vodného a stočného budou rovněž hrazeny náklady na energií ve výši Kč. Smyslem této výzvy je dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací a případných stížností vyvolaných náporem zájemců před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů. Odbor dopravy a silničního hospodářství Upozornûní fiidiãûm-seniorûm Chtěli bychom tímto upozornit všechny řidiče a řidičky starší 60-ti let, že při řízení motorového vozidla musí mít doklad Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, nikoliv kartičku, která byla praktickým lékařem vydávána dříve. Všichni řidiči od dovršení šedesáti let věku musí mít takový doklad, jehož platnost je dána věkem, a to následovně: let věku, let věku a od 68 let věku na dva roky. Posudek o zdravotní způsobilosti vystavují praktičtí lékaři. Pokud řidič - senior předmětný doklad nemá u sebe, může být postižen na místě blokovou pokutou až do Kč, ve správním řízení Kč + náklady řízení. V případě, že Posudek nemá nebo je propadlý, hrozí pokuta až Kč, pět trestných bodů a na šest až dvanáct měsíců zákaz činnosti, což znamená zadržení řidičského průkazu. Doporučujeme proto provést kontrolu Dokladu o zdravotní způsobilosti a eventuálně navštívit svého praktického lékaře a předejít tak případným nepříjemnostem. Odbor dopravy a silničního hospodářství Ceny vodného a stoãného pro rok 2007 Podrobná kalkulace je k dispozice na webových stránkách společnosti. Ing. Josef Tomíček, ředitel Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Ostravská 124/18, Hlučín Tel: Charita Hlučín otevřela terénní centrum pro lidi bez domova Charita Hlučín otevřela v úterý 19. prosince terénní centrum pro lidi bez domova. V budově bývalé mateřské školky v Hlučíně na Rovninách budou zaměstnanci Charity ve spolupráci s dobrovolníky zdarma vydávat zimní ošacení, teplé nápoje a jednoduché pokrmy. Sociální pracovnice Charity Hlučín zde bude poskytovat sociální poradenství a nabízet pomoc při vyřízení dokladů a sociálních dávek. Centrum bude otevřeno do 31. března příštího roku. Jeho provozní doba bude každé úterý od do hodin a každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. Projekt terénního centra pro lidi bez domova realizuje Charita Hlučín ve spolupráci s MěÚ Hlučín. Jeho prvořadým cílem je usnadnit lidem bez domova přežití zimních měsíců. Současně má v souladu s Komunitním plánem města napomoci zmapovat situaci a počet osob ohrožených sociálním vyloučením. V Hlučíně Lukáš Volný Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Volný Charita Hlučín Mírové náměstí 19/ Hlučín Tel.: Mobil: DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

6 strana 6 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2007 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ + VOLNÝ ČAS Hroby nûmeck ch vojákû na Bfiezinách Situace ohledně uložení ostatků německých vojáků v lokalitě Hlučín - Březiny dospěla v těchto dnech do fáze konečného rozhodnutí. Připomeňme si stručně vývoj událostí: - začátkem roku 2006 informují média o nedůstojném uložení ostatků více než 4000 německých vojáků v montážní hale v Ústí nad Labem, - na březnovém zasedání pověřuje zastupitelstvo radu města a starostu města k jednání s Lidovým spolkem pro péči o válečné hroby s nabídkou možností uložení ostatků německých vojáků na ploše územní rezervy městského hřbitova Hlučín-Březiny, - průběžně se nabídka upřesňuje, město Hlučín si hodlá ponechat územní rezervu pro civilní pohřbívání, k uložení ostatků jsou posuzovány navazující pozemky v majetku Pozemkového fondu ČR, - Lidový spolek pro péči o válečné hroby projednává nabídku města Hlučína a možnosti dalších obcí s velvyslanectvím SRN v ČR, - v říjnu vyjadřuje německá strana poprvé svůj předběžný záměr vybudovat německý hřbitov vhlučíně a žádá město Hlučín o zahájení kroků k realizaci, - Ministerstvo obrany ČR informuje město Hlučín o možnosti získání dotace na vybudování hřbitova, - na listopadovém setkání je projednáno vlastnictví pozemků, lokalitu si prohlédl architekt Lidového spolku pro péči o válečné hroby, do má zaznít jednoznačné stanovisko spolku co se týká zájmu o lokalitu k výstavbě hřbitova. Dne obdrželo město Hlučín oficiální žádost Lidového spolku pro péči o válečné hroby o poskytnutí lokality k výstavbě hřbitova. Financování bude předmětem smluvního vztahu mezi městem Hlučínem a Lidovým spolkem pro péči o válečné hroby. Zastupitelstvo města Hlučína na svém zasedání dne (výtah z usnesení!): - schválilo uložení ostatků německých vojáků v lokalitě Březiny v k. ú. Hlučín, - rozhodlo o záměru jednat s vlastníky pozemků za účelem získání těchto pozemků do majetku města Hlučína, - rozhodlo o tomto záměru za podmínky, že veškeré finanční náklady za výkupy pozemků uhradí německá strana. V průběhu roku 2006 jsme zaznamenali v souvislosti s touto aktivitou města jak odezvy kladné, tak názory odpůrců založení hřbitova. Ti, kteří se založením hřbitova nesouhlasili obvykle vnímali tento akt jako výraz sympatií s okupanty, výraz podbízivosti Německu, apod. Není tomu tak. Město Hlučín vedla k tomuto kroku úcta k mrtvým a s jejich národností to nemělo nic společného. Ostatky padlých by neměly spočívat v montážní hale. Jejich místo je v zemi. Padlí vojáci jsou pohřbíváni tam kde padli, bez ohledu na národnost nebo příslušnost k té které armádě. Ať tedy najdou klid v Hlučíně na Březinách. Ing. David Maňas, starosta K dotazu: Co Vy na to, pane starosto? (HN 12/2006) Ke zvyšování nájemného: Jak paní Hudečková uvedla, je zvyšování nájemného dáno zákonem. Město Hlučín však přistoupilo k této záležitosti mírnější formou, tzn. postupným zvyšováním nájemného tak, aby bylo pozvolna dosaženo předepsaného nájemného v roce Město by mohlo přistoupit k nájemnému tržnímu, které by však mohlo mít (a zcela jistě by mělo) negativní dopad nejen na sociálně slabší občany. I nájemníci, kteří nepatří do kategorie sociálně potřebných, by toto navýšení vnímali velmi citelně. K řešení kanalizace a dvorního traktu domů na Zahradní 33 37: Ve finančních požadavcích na rok 2007 je úprava dvorního traktu domů na Zahradní austadionu 1-5 zahrnuta. Úprava spočívá v opravě kanalizace a následně povrchu. Předpokládané náklady činí přibližně 3 mil. Kč. Záležitost je odborem investic a správy městského majetku MěÚ Hlučín zařazena jako požadavek s prioritou A, tedy nejvyšší. K informování veřejnosti: Už z výše uvedeného by mohlo být zřejmé, že žádný podnět nebo požadavek neskončí pouze u referentů MěÚ, ale je projednáván v orgánech města, kterým to přísluší. Součástí našeho volebního programu bylo mj. i zlepšení komunikace s občany a jejich informovanosti. Za hlavní a dostupnou možnost komunikace POZVÁNKA NA VE EJNOU PREZENTACI INVESTIâNÍCH ZÁMùRÒ: V STAVBA BYTÒ V HLUâÍNù se uskuteční dne od 16 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Hlučíně. odbor výstavby a územního plánování UPOZORNùNÍ NÁJEMCÒM MùSTSK CH BYTÒ Od se vyřizují záležitosti ohledně nájemného v městských bytech v budově A MěÚ Hlučín, I. poschodí, dveře č Tamtéž se bude provádět pravidelná aktualizace již evidovaných uchazečů o nájem městského bytu. Daniela Kolodějová evidence nájemného, MěÚ Hlučín ÚTULEK PRO PSY V útulku pro psy v Hlučíně na ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín s.r.o. se nyní nachází šest psů. Fotky psů si můžete prohlédnou na útulek Telefon mezi úřadem a občanem považuji osobní setkání nebo zasedání zastupitelstva města. Předpokládám, že se běžnou součástí života občanů a podkladem pro rozhodování orgánů města stanou také veřejná projednávání zásadních záležitostí. K přidělování finančních prostředků: Protože město nemělo dostatek financí na výměnu oken v celém bytovém domě, nemohla být tato záležitost realizována. Bylo by asi těžké posoudit, komu okna vyměněna budou a komu ne. Bylo k tomu přistoupeno způsobem: buď výměna všech oken nebo žádného, což je myslím z hlediska koncepčního správné. Je pravdou, že si někteří nájemníci proto provedli výměnu oken na vlastní náklady. Co se týká financování aktivit města v rámci celého rozpočtu musím dodat, že je nemožné uspokojit všechny. Požadavků je vždy více než možností města. Připočteme-li k tomu záležitosti havarijního charakteru, které nesnesou odklad, nedá se odsouvání některých záležitostí zabránit. Chápu, že občan nebo organizace může vnímat neuspokojení zrovna svého nároku a naopak vložení financí jinam jako křivdu, jako nespravedlnost. K celé záležitosti je však zapotřebí přistupovat objektivně. Zastupitelé musí kolikrát zvažovat na lékárenských vahách kde ubrat, kde přidat a jaký efekt to přinese. Je nutné se dívat dopředu. Netroufám si myslet, že by Vás má odpověď uklidnila a přesvědčila. Každopádně je tento dialog tím, co jsme chtěli vyvolat a co jako zastupitelé ke své práci potřebujeme. Mohu Vás ujistit, že poslání starosty města neberu na lehkou váhu stejně jako mí kolegové členové zastupitelstva svou zodpovědnost. Ing. David Maňas, starosta města Dům dětí a mládeže Zámecká 6, Hlučín ( ) NABÍDKA AKCÍ leden sobota PUZZLE TURNAJ pro děti od 8 let a mládež začátek ve hod. ukončení asi v hod. soutěž ve skládání puzzle 100 dílků o ceny startovné: 30 Kč přihlášky a platba předem v DDM sobota TURNAJ STOLNÍ TENIS soutěž o Zlatý pohár, pro všechny děti a mládež, kteří si chtějí zahrát stolní tenis, rozděleno do kategorií podle věku od 8.30 hod. prezence, 9.00 hod. zahájení soutěže startovné 30 Kč pálku a přezůvky s sebou ; ; sobota LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY NA PRADĚD pro děti, mládež a dospěláky odjezd v 7.00 od DDM pedagogický dozor pro děti zajištěn rezervace míst v DDM po zaplacení cena 200 Kč další termíny: 2. 2., 3. 2., , a informace: tel:

7 leden 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 7 Odkud ten náš holub letí? Letím z lesa, milé děti. Vrkú,vrkú, vrkú. Cos tam viděl, holoubku? Perníkovou chaloupku u černého smrku. Viděls také Mařenku? Jakpak by ne, holenku! Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem. Akdyž z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku? Kdepak! Zamkli chaloupku na cukrový klíč aužbyli pryč! POHÁDKOV ZÁPIS DO 1. T ÍDY NA ZŠ DR. MIROSLAVA TYRŠE 18. ledna 2007 od 13 do 17 hodin 19. ledna 2007 od 13 do 16 hodin Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny. Těší se na vás kolektiv učitelů ZŠ dr. Miroslava Tyrše. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUČÍN, HORNICKÁ s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů srdečně zve nastávající školáky a jejich rodiče na Den otevřených dveří na 1. stupni Těšíme se na Vaši návštěvu ve čtvrtek 11. ledna 2007 v době od 8.30 do hodin *** Ve dnech 15. a 16. ledna 2007 se na Základní škole Hlučín, Hornická koná Zápis do 1. tříd V pondělí 15. ledna od 14 do 18 hodin. V úterý 16. ledna od 13 do 15 hodin. *** Základní škola Hlučín, Hornická pořádá od února pravidelná setkání učitelek 1. tříd a předškoláků nazvaná Škola hrou. Děti se na nich zábavnou formou připravují na vstup do školy. Těšíme se na Vás Vedení a pedagogové ZŠ Hornická Dům dětí a mládeže Zámecká 6, Hlučín ( ) JARNÍ PRÁZDNINY okresu OPAVA LYŽAŘSKO - SNOWBORĎÁCKÝ TÁBOR pro děti od 9 let a mládež program: lyžování a snowboarding v Karlově pod Pradědem a na Pradědu informace: tel: VOLNÝ ČAS + ŠKOLSTVÍ ZIMA NA HORÁCH zimní tábor pro děti od 8 let program: lyžování a bobování na Pustevnách, bazén, hry, výlety, exkurze na Jízdárnu, celotáborová hra Tajemství mumie.. bližší informace v DDM - Pavla Dihlová LYŽOVÁNÍ NA MALINU BRDU (Slovensko - Velká Fatra) pro všechny zájemce o lyžování termíny: cena: Kč cena: Kč v ceně zájezdu: celodenní skipas, ubytování - Májekova chata, polopenze (bohatá snídaně, teplá večeře), doprava tam a zpět jednodenní zájezd pro studenty na Malino Brdo - CENOVÁ BOMBA! středa cena: 550 Kč v ceně zájezdu: celodenní skipas, doprava tam a zpět bližší informace v DDM - Edita Studená ZÁKLADNÍ ŠKOLA- HLUČÍN HORNICKÁ na soutěži M I S S I S V minulém čísle Hlučínských novin jsme se s vámi podělili o radost z výhry 2. místa v soutěži Domy a silnice podle mých představ. Dárkem pro výherkyně Ivanu Hvízdákovou a Veroniku Keilovou stejně jako pro jejich učitelku výtvarné výchovy bylo pozvání na soutěž MISSIS, kde v závěru programu proběhlo slavnostní předávání cen. V programu soutěže nás nejvíce pobavila volná disciplína, kde se velmi vtipným způsobem předvedly maminky i se svými dětmi. Mimořádným zážitkem bylo vystoupení zpěvaček Heidi Janků, Hany Křížkové a Petry Janů, se kterými jsme měly možnost dokonce osobně se setkat a vyfotit se. Domů jsme si kromě hodnotných cen odnášely naplňující pocit z nevšedního kulturního zážitku. Těšíme se na další soutěže. Danuše Švrčinová, učitelka Vv, ZŠ Hlučín, Hornická

8 strana 8 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2007 Základní škola Hlučín-Rovniny, škola s rozšířenou výukou jazyků, Vás a Vaše dítě zve k ZÁPISU DO 1. TŘÍDY, který se koná 15. a 16. ledna 2007 od do hodin. Na budoucí prvňáčky se těší učitelé ZŠ Hlučín-Rovniny. ŠKOLSTVÍ + KULTURA Základní škola Hlučín-Rovniny, Zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 10. ledna od 8.00 do hodin si mohou děti vyzkoušet výuku v 1. třídě a prohlédnout prostory školy. FINÁLOV DEN S DISKÍTEM Sotva začal nový školní rok, zapojili jsme se na popud naší třídní učitelky do souteže Diskíto. Neváhali jsme ani minutu a začali sbírat obaly výrobků této značky. Po několika týdnech usilovného mlsání jsme věděli, že jsme se probojovali do finálové desítky a že pojedeme do Prahy soutěžit o výlet snů za Kč. Začaly přípravy a výběr desetičlenného družstva. Pak nastal dlouho očekávaný den D. Brzy ráno jsme nastoupili do autobusu směr Praha. Po dlouhé cestě jsme konečně stanuli v kongresovém sále hotelu Olšanka, obdrželi týmová trička a usilovně fandili a drželi palce našim soutěžícím spolužákům. V mezičase, kdy se šla porota poradit nad našimi výkony, nás bavil skvělý Pavel Poulíček a zpívali nám: Tomáš Savka, Šárka Vaňková, Lucka Vondráčková, David Mattioli a Petra Černocká. Příjemné bylo čerstvě připravené a stále doplňované občerstvení lahůdek a nápojů. Vše samozřejmě hrazené pořadatelem soutěže. Všichni se moc snažili a my se ocitli ve finále. O našem umístění nakonec rozhodl jediný hod kostkou a my bohužel skončili na druhém místě. Cenou útěchy pro nás je poukaz na třídní výlet v hodnotě Kč. Momentálně máme jedinou starost, a to kam pojedeme. Děkujeme našim rodičů za podporu, spolužákům za výbornou reprezentaci naší školy a bývalé a současné třídní učitelce Janě Válkové a Martě Strakošové. H. Heidrová, H. Blažková, E. Ticháčková VI.C, ZŠ Hlučín - Rovniny ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. MIROSLAVA TYRŠE Vúterý 16. ledna 2007 v hodin ve školní tělocvičně Milí předškoláci, přijďte za zábavou k nám na MAŠKARNÍ BÁL Princezny a princové, Berušky a Ferdové, víly a vodníci, Popelky i kouzelníci! Všechny masky zveme sem, ať si spolu zahrajem. Těší se na Vás kolektiv žáků a učitelů naší školy III. roãník vyhrála Z Bolatice Kulturní centrum Hlučín od října do prosince realizovalo svůj projekt soutěže pro základní školy ZNÁŠ-UMÍŠ-DOKAŽ, který byl spolufinancován Moravskoslezským krajem. Když se ohlédneme za průběhem třetího ročníku této soutěže, tak bez nadsázky musíme konstatovat, že se vydařil. Škoda jenom, že se do finále této soutěže už dva roky po sobě neprobojovala žádná škola zhlučína, i když letos ZŠ M. Tyrše byla od postupu jenom kousíček. Do soutěže bylo zapojeno celkem 8 ZŠ z Hlučínska, které byly rozlosovány do dvou skupin (A + B) po čtyřech školách. Družstvo reprezentující danou školu, bylo složeno vždy po jednom zástupci z každého ročníku od druhého po devátý. V základní části soutěže (od října do prosince) se společně třikrát utkávaly vždy ve čtyřech pohybových disciplínách, zaměřených na zručnost a šikovnost. Ve vědomostní části soutěže, projevovali své znalosti chytrolíni družstev. V poslední řadě přinesl vždy svému družstvu nějaký bod také jeden z přítomných diváků v divácké soutěži. Diváci neodmyslitelně patří k této soutěži, neboť to byli vždy oni, kteří mohutným povzbuzováním nutili své kamarády v družstvu k maximálnímu výkonu. Víte, co je VP? Možná jste se s touto zkratkou ještě nesetkali, ale věřím, že jste v médiích zaznamenali informace o reformě školství a o tom, že od školního roku 2006/2007 bude každá základní škola učit své žáky dle svého školního vzdělávacího programu (ŠVP). Stát už nebude vytvářet učební osnovy, vymezí pouze rámec vzdělávání - rámcový vzdělávací program, v němž jsou uvedeny závazné cíle a předpokládané výsledky vzdělávání, doporučené učivo, rámcový učební plán, pravidla pro práci se žáky s výukovými problémy i se žáky nadanými. Je to závazný pedagogický dokument, který respektuje současné moderní trendy ve vzdělávání. Každá škola si podle propozic uvedených v RVP a svých možností vytváří vlastní ŠVP, kde vymezuje své vzdělávací záměry, sestavuje učební plán, vypracovává učební osnovy, stanovuje pravidla pro hodnocení žáků a sebehodnocení školy - vše ve shodě s potřebami žáků a podmínkami školy. Nově se do základního vzdělávání zařazují 2 cizí jazyky, povinná výuka informatiky a tzv. průřezová témata, posilující výchovné působení na žáky (např. environmentální výchova, mediální výchova atd.). Obsah vzdělávání i očekávané výsledky jsou více propojeny s potřebami praktického života. Ve výuce a v hodnocení se upřednostňují zejména motivující a aktivizující metody, které pomáhají rozvíjet individuální předpoklady každého žáka. Místo učení se hotovým poznatkům se preferuje učení skrze poznávání, tvořivost a invenci. Všechny změny by měly vést především k tomu, aby se žáci učili rádi, získávali dovednosti a způsoby jednání, které budou mít smysl a které bez problémů Navíc všechny pohybové disciplíny, byly nejen náročné, ale s pohledu diváků, také velmi zajímavé. Každé družstvo bylo vedeno svou manažerkou (v případě ZŠ Rovniny manažerem), která plnila roli nejen koordinátora, ale také trenéra. Emoce byly velké a často strhly manažerky přímo do zápasu. Rozhodčí to neměli mnohdy jednoduché, ale celkem musíme přiznat, že všechna družstva bojovala ve smyslu fair play. Od samotného rozlosování bylo jasné, že loňské finále se nebude opakovat, neboť obě školy se vylosovaly do jedné skupiny. Ze skupiny do finále postupovalo pouze jedno družstvo. Ve skupině A to bylo družstvo ZŠ Bolatice a ze skupiny B postoupila ZŠ Hať, která se už podruhé probojovala do finále. To se uskutečnilo v KD Hlučín a bylo jako vždy bouřlivé a skvělé. Obě družstva podala vynikající výkon. Svou účasti podpořili význam této soutěže starostové obou obcí s ředitelkou a ředitelem škol. První cenu kterou daroval sponzor - Gona Systém - předal p. Ščupák. Další ceny předával starosta města Hlučína ing. David Maňas. Na závěrečném zhodnocení všichni zúčastnění konstatovali, že je třeba v nastolené tradici pokračovat a společně budou pro to hledat cestu aby se uskutečnili další ročníky. uplatní v dalším životě, v zaměstnání, doma i kdekoli v zahraničí. Jak rodiče zjistí, co škola zamýšlí? V první řadě by se měli zajímat o ŠVP dané školy nebo alespoň o části, které hovoří o vzdělávacích záměrech, o vzdělávacích postupech, o způsobech hodnocení žáků, o obsahu a formách vzdělávání. Měli by se snažit pochopit, kam škola směřuje, aby mohli učitele v jejich úsilí podpořit. Měli by využít příležitostí pro společné setkávání s učiteli v prostředí školy - ať už nad výsledky vzdělávání, při činnostech žáků ve výuce nebo jiných společných akcích. Proto nás velmi mrzí projevený nezájem rodičů našich více než 300 žáků, neboť na tiskovou konferenci, kterou jsme uspořádali, abychom rodičům představili ŠVP ZŠ dr. Miroslava Tyrše, přišly pouze dvě maminky. Mgr. Hana Demlová, ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín ZDA BÒH HORNÍCI Tak vítali v úterý pracovníci dolu URX děti 1. stupně ZŠ dr. Miroslava Tyrše ve zcela neobvyklém prostředí. Hornické muzeum OKD pod Landekem v Ostravě- Ludgeřovicích se stalo místem netradičního setkání dětí s oblíbenými postavami Mikuláše a čerta. Nejdříve musely všechny děti překonat strach a sfárat v kleci pod zem, projít úzkou podzemní štolou, kde je čekala malá nadílka. Tento zcela ojedinělý zážitek měl u dětí velký ohlas, vždyť recitovat a zpívat mikulášské písně v podzemí se jim nepodaří každý den. Domů se vracely plné dojmů!!! Krista Hartošsová, ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín

9 leden 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 9 leden 2007 KULTURNÍ DŮM: a hodin Biletářka - divadelní představení pro školy a hodin Narodil se klaun - uvádí Divadýlko Kuba, představení pro děti z MŠ a I. st. ZŠ Tel. číslo KD: , pokladna: Pokladna otevřena: Pondělí hodin Čtvrtek hodin Program Kina Mír Hluãín na leden 2007 pátek v hod. a sobota v hod. SKRYTÁ IDENTITA MP od 12 let Film USA - kriminální drama. sobota v hod. neděle v hod. ASTERIX A VIKINGOVÉ MP Film Francie, Dánsko - animovaný dobrodružný, v českém znění. neděle v hod. POTOMCI LIDÍ Film VB, USA - sci-fi thriller. pátek a soboto v hod. TEXASKÝ MASAKR: POČÁTEK Film USA - thriller, horror. MN MN sobota a neděle v hod. V TOM DOMĚ STRAŠÍ MP Film USA - animovaný, rodinný, v českém znění. sobota a neděle v hod. ĎÁBEL NOSÍ PRADU Film USA - komedie. MP od 12 let pátek v hod. sobota a neděle v hod. CASINO ROYALE MP od 12 let Film USA - dobrodružný, akční. sobota a neděle v hod. LOVECKÁ SEZONA MP Film USA - animovaný, dobrodružný v českém (Y?? @(M? (Y?? @????? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? (Ye? (Y?g? P L E S O V Á S E Z Ó N A hodin Ples mladých Vstupné: Kč hodin Dětský maškarní ples shopsalínem Vstupné: dospělí 50, děti 30 Kč hodin Ples VZÚ Hlučín hodin Ples Gymnázia J. Kainara Hlučín hodin Společenský ples města Hlučína Country bál se skupinou KARAVANA Dětský maškarní ples - pořádá SDH Ples ZŠ Hornická Ples CK Maxner Ples ÚSP Hlučín Hasičský bál - pořádá SDH W&?W&5? @5e? (Ye? (Y?? @(M? (Y?? @????? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? (Ye? (Y?g? Sdružení rodičů a vedení ZŠ Hlučín, Hornická Vás srdečně zve na Společenský ples v pátek dne 9. února 2007 od hodin v Kulturním domě v Hlučíně. K poslechu a tanci hraje hudební skupina DEFICIT. Bohatá tombola a občerstvení. Vstupné 150 Kč Rezervace a prodej vstupenek bude zahájen v úterý na sekretariátu školy W&?W&5? @5e? (Ye? KULTURA Posledním prosincovým dnem skončí celoroční úsilí všech fotografů, kteří se snažili po celou dobu fotografovat město Hlučín, ze všech pohledů a pestrobarevnou škálu jeho života v rámci reportážní fotografické soutěže. Tím samozřejmě, ale nekončí práce organizátorů soutěže, neboť ještě se musí vyhodnotit fotografie za prosinec a stihnout výběr do fotografického almanachu. Ten se již lednu vyloupne do své závěrečné grafické podoby. Jsme přesvědčeni, že připravovaná knižní fotografická publikace s názvem HLUČÍN, DEN PO DNI 2006, která vznikne z vybraných fotografií, bude nejen originální svojí podobou, ale také unikátním a ojedinělým materiálem, který bude mít do budoucna svoji vypovídající historickou hodnotu. Každý den nafocený v Hlučíně, zachycující život města s jeho střídající se proměnou v rámci ročního období, reprezentují většinou 4 vybrané fotografie od různých autorů. V knižní podobě budou vybrané snímky rozložené po kvartálech rozdělených po 7 dnech (podle data). Všechny ostatní fotografie budou na DVD, které bude součástí publikace. Na úvodních kvartálních listech budou uvedeny i stručné informace o významných událostech ze života Hlučína. Právě zde je také prostor, aby byly zveřejněny fotografie narozených dětí, vždy v daném kvartálu. S ohledem na ochranu osobních dat, nemůžeme otisknout žádnou fotografií dítěte ani jeho jméno bez souhlasu rodičů. Proto se obracíme na všechny rodiče, kterým se narodilo dítě v roce 2006, aby urychleně zvážili jedinečnou možnost historicky zaznamenat tuto radostnou událost. K tomu potřebujeme abyste nám zaslali na fotografii dítěte (max. do jeho 3 měsíců) a uvedli jméno, den a měsíc narození. Ti kteří nemají možnost elektronického připojení, můžou donést fotografii osobně do KD Hlučín, nebo na jakémkoliv nosiči (CD, DVD, flash). V případě, že nemáte dítě na fotografii. Spojte se telefonicky s panem P. Gattnarem ( ), který Vaše dítě pro tyto účely vyfotí. TERMÍN ODEVZDÁNÍ je do Díky velmi vstřícnému jednání ze strany firmy Tiskárny Baloušek, získá tato kniha na ještě větší originalitě, neboť bude nejen o Hlučínu, focena pohledem občanů Hlučína, ale bude také v Hlučíně vytištěna. Všichni jsme přesvědčeni, že právě tato kniha se stane symbolickou tečkou za oslavami 750 let, které jsme prožívali po celý uplynulý rok. Pokud všechno půjde podle harmonogramu, měl by se křest knihy uskutečnit ve středu při slavnostním vyhodnocení,,fotograf roku spojené s výstavou a prezentací, těch nejlepších snímků z tohoto projektu,,365 dní Hlučín 2006.

10 strana 10 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2007 SPORT + INZERCE Hluãín má jiï také umûlou trávu Fotbalový areál v Hlučíně neustále vzkvétá a bude patřit k nejlepším v republice. Zhruba od začátku ledna 2007 budou moci hráči používat nově vybudované hřiště s umělou trávou a navíc bude zprovozněna nafukovací hala se stejným povrchem o rozměrech juniorského hřiště 22x44 m s menšími brankami 2x5 m. Takový areál v sousedství sportovní školy se zaměřením na fotbal, sportovní halou s palubovkou, saunou a posilovnou se snad nenajde nikde v republice. Navíc bude okolo nového hřiště s umělou trávou také parkoviště pro auta hráčů a další parkoviště pro auta diváků. Protože část bývalých šaten musela být zbouraná pro rozšíření hřiště, slouží nyní 8 mobilních buněk jako šatny. Okolo hlavního travnatého hřiště jsou ještě dvě tréninková hřiště. Náklady na dvě hřiště s umělou trávou a nafukovací hala přišly zhruba na 20 mil. Kč. Část nákladů hradil klub (sponzoři), dále přispělo město a další prostředky poskytl svaz (ČMFS) v Praze v rámci dotačního programu pro mládež. Majitel hlučínského fotbalu Lumír Kot dále uvádí: Ohromné to bude hlavně pro mládež, na umělé trávě budou trénovat i hrát zápasy, bude to obrovská výhoda, kvalitních terénů není nikdy dost. Rovněž muži bodu moci trénovat a hrát zápasy na umělé trávě po celou zimu, nemusí nikam jezdit. Přestože investice nebyla malá ušetří se nemalé prostředky za pronájem cizích hřišť a dojíždění. Všechny tyto nové podmínky jistě přispějí ke zvýšení kvality výkonnosti všech devíti mládežnických družstev i mužstva dospělých. Ervín Antonín NÁBOR DùTÍ v FC Hluãín Vážení rodiče, přípravka fotbalového oddílu FC Hlučín stále nabírá nové členy. Děti narozené v roce 2000, 2001 trénují pod vedením trenérů Pavla Duhana (tel. č ), Alana Wanderburga ( ) vždy v pondělí a v pátek od hodin v hale Hlučín u stadionu FC Hlučín. Ročníky narození 1999, 1998 trénují pod vedením trenéra Oldřicha Malého, v případě zájmu jej můžete kontaktovat na tel. č Pokud je Vaše dítě pohybově nadané, neváhejte a přijďte mezi nás! Veškeré další bližší informace poskytneme na telefonních číslech: nebo Za FC Hlučín šéftrenér mládeže Milan Duhan Zprávy z volejbalu TJ Hluãín Zveme všechny bývalé i současné hráče na tradiční volejbalový Novoroční turnaj, který se uskuteční v sobtu 6. ledna 2007 ve sportovní hale v Hlučíně. Prezentace od hodin. Turnaj je pořádán v rámci akce Sportuj s námi KoFr KOUPÍM RODINNÝ DŮM NEBO POZEMEK k výstavbě RD v Hlučíně a okolí Stav a cena NEROZHODUJE Vyměním obecní byt 1+1 po rekonstrukci v Hlučíně, ul. Celní za 2+1 (3+1) družstevní, v os. vlastnictví rovněž v Hlučíně. Zn. Dohoda jistá Pronajmu garáž Hl. - Rovniny. Ihned Koupím nebo najmu byt 2+1 nejlépe Rovniny Mladí manželé koupí byt 3+1 v Hlučíně, prosím nabídněte Poskytujeme nebank. půjčky od Kč. Bez ručitele na směnky works TÝM PERLIČEK přijme do hlavního pracovního poměru vyučeného kuchaře - číšníka s praxí, nebo také nevyučeného do vedlejšího pracovního poměru s praxí v oboru. Pro bližší informace prosím volejte tel. č.: PRÁCE V HOLANDSKU PRO MUŽE A ŽENY S NĚMECKÝM PASEM Muži: (auto)mechanik, svářeč, instalatér, sádrokartonář, stolař... Ženy: balení ve fabrikách, potravinářský průmysl a jiné plat až 10 euro čistého na hodinu!! přesčasy nábory v Hlučíně, Ostravě odjezdy ze Sudic s kvalitní autodopravou, nebo vlastním autem UBYTOVÁNÍ JAKO DOMA MEZI ČECHY V PLNĚ VYBAVENÝCH RODINNÝCH DOMECH Pro informace PO PÁ do 18 hod

11 leden 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 11 INZERCE Co v echno nabízíme: Tradiční teplá kuchyně každý den Menu pondělí až pátek Zimní sleva Menu 49 Kč Pečená kolena na objednávku Možnost platby stravenkami Nekuřácká banketka Soukromé i firemní akce Ostravar 10, 12 a Černý Staropramen RESTAURACE TRIANGL Hornická 1264, Hlučín OKD Tel možnost rezervace míst telefonem nebo em Ještě jste u nás nebyli? Tak nás navštivte. NOVÁ AKCE Za každých 100 Kč na účtu (zaplacených) získáš jeden Tringoš pokud si dáš něco z jídelníčku , PÛjãovna, servis lyfií a Snow. LyÏafisk kurz jen 400 Kã/7 dnû Hluãín, Mírové nám. 22 (nad Centrálem) KOSMETICK SALÓN ANDREA Celkové ošetření pleti Masáže - obličeje, krku, dekoltu Líčení - denní, večerní, svatební Trvalá na řasy + barvení řas ZDARMA PROVOZNÍ DOBA Pondělí pátek od 8.30 do Sobota na objednávku Mimo tuto dobu se můžete objednat na tel: Plačková Andrea, Hlučín, Hrnčířská 22, naproti malého parkoviště DALŠÍ SLUŽBY V OBJEKTU Kadeřnictví Solárium Nehtové studio Pedikúra PRO KAŽDOU NOVOU ZÁKAZNICI DÁREK! Přijďte si k nám odpočinout a zkrášlit (Y?? @(M? (Y?? @????? W&?W&5? @5e? (Ye? (Y?g? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @??? @???

12 strana 12 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2007 PŘIVÍTALI JSME: Michaela Dvořáčková JUBILANTI: Lucie Dzierzawová, Jan Kubík, Marie Bestová, Jiřina Hajná, Arnošt Kuchejda, Ing. Bohumil Závodný, Anežka Czakanová, Školastika Pjenčíková, Ludmila Bartoníková, Jiřina Beinhauerová, Julie Brovjáková, Hermína Jaroschková, Evženie Poloková, Jiřina Svačinová, Matylda Svobodová ROZLOUČILI JSME SE: Žofie Blažková, Jiří Paprskář Zájemci o zveřejnění jména, kontaktujte prosím, informátorku MěÚ Hlučín na telefonním čísle , nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním. HLUČÍNSKÉ NOVINY. Vydavatel: Město Hlučín a Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace. Šéfredaktor: Mgr. M. Chrástecký. Zástupce: Ing. D. Maňas, další členové: Ing. P. Reiský, Ing. J. Harazinová, Mgr. Z. Kačor, K. Korchanová. Jazyková úprava: Mgr. M. Gonsiorová. Adresa redakce: Zámek Hlučín, Zámecká 4, Hlučín , tel.: , mobil: Náklad: ks. Tisk: RINGIER PRINT s.r.o. UZÁVùRKA P Í TÍHO âísla HLUâÍNSK CH NOVIN JE

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Oddíl I Základní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení OBEC ŠITBOŘICE Zastupitelstvo obce Šitbořice Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 29.09.2004 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 02/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Kamenný Přívoz Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz v souladu s 84 odst. 2, písm. h) a 10

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1 Městský úřad B o h u m í n Číslo materiálu: 1/11 Z Bohumín, 4.12.2003 Zpráva pro zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 17. prosince 2003 Věc: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Návrh

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více