I. OBECNÝ ÚVOD DO PROBLÉMU UCHOPOVÁNÍ VÝVOJE DOTAČNÍ PRAXE V MINULÝCH LETECH (Roman Krištof)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. OBECNÝ ÚVOD DO PROBLÉMU UCHOPOVÁNÍ VÝVOJE DOTAČNÍ PRAXE V MINULÝCH LETECH (Roman Krištof)"

Transkript

1 I. OBECNÝ ÚVOD DO PROBLÉMU UCHOPOVÁNÍ VÝVOJE DOTAČNÍ PRAXE V MINULÝCH LETECH (Roman Krištof) Na úvod bychom chtěli předeslat, že jisté výhrady vůči realizaci dotační politiky, které budou v této stati tematizovány nesměřují ke kritice neziskového sektoru jako takového, který se zabývá účelnými programy integrace romských komunit a poskytováním služeb, jež si kladou za cíl vytvářet bariery prohlubování sociálního vyloučení romských komunit v ČR. Kritický osten naší stati je účelově zacílen na identifikaci zásadních nedostatků, jež by měla přispět k možnosti formulovat zásady účelnějšího vynakládání dotačních prostředků, a to především dotačních prostředků plynoucích z různých kapitol státního rozpočtu ČR. Nejedná se tedy o kritiku institutu neziskového sektoru, jehož roli v působení proti sociálnímu vyloučení části našich spoluobčanů vnímáme jako zásadním způsobem nezastupitelnou. Dotační zdroje integračních programů, které jsou zaměřené na sociálně vyloučené romské komunity v ČR můžeme rozdělit dle jejich původu 1 na následující typy: zdroje ze státního rozpočtu ČR, zdroje ČR nepřímo uvolňované mimo státní rozpočet ČR, zdroje EU pocházející z programu PHARE, zdroje zahraničních nadací mimo program PHARE a zdroje, které jsou do integrační oblasti vkládány soukromými právnickými a fyzickými osobami. Z toho je patrné, že se jedná o poměrně širokou oblast zdrojů finančních prostředků, kterou můžeme v celku jen velice obtížně pojmout. Výše naznačené oblasti se také velmi liší v tom, jaká je možnost jejich průkazné identifikace a časová náročnost této identifikace. Principiálně se před námi otevírají dvě základní cesty, kterými můžeme, ve snaze uchopit náklady integrační praxe postupovat. První z nich je rozbor finančních zdrojů, které ve finále užívají konkrétní nevládní neziskové organizace při realizaci svých konkrétních integračních programů, jejichž příjemci jsou sociálně vyloučení romští spoluobčané. Tento postup však naráží na základní problém, kterým je značná roztříštěnost neziskového sektoru v této oblasti a mírně řečeno, netransparentnost některých nestátních neziskových organizací, které na poli romské integrace působí. Tato netransparentnost určité části neziskového sektoru, která je zásadním způsobem spojena z čerpáním finančních zdrojů na integrační programy a realizací těchto programů se reprezentuje jednak absencí kontaktních adres, které mnohdy nesouhlasí s adresami, jež jsou zapsány v registru občanských sdružení, jehož vedením je pověřeno MV ČR, užívání resp. registrací názvů těchto nevládních neziskových subjektů, které nemají jednotná pravidla zápisu, a v neposlední řadě také úplnou absencí nebo zásadní nedostatečností vedení účetnictví a vydávání výročních zpráv. Druhou možností, která se jeví jako schůdnější, nicméně také není bez obtíží, je postupovat od prvotního donora, dle na počátku naznačeného schématu zdrojů. Tento postup nás donutí na počátku rezignovat na mapování prostředků, které pocházejí od soukromých právnických a fyzických osob. Současně přirozeně obrátí naši pozornost na prostředky pocházející ze státního rozpočtu ČR a na mimorozpočtové zdroje, jimiž za účelem jejich transformace do neziskového sektoru vládnou vybrané ústřední orgány státní správy, resp. jejich rozpočtové organizace. Odhlédněme pro tuto chvíli od dalších zdrojů finančních prostředků (zdrojů z PHARE a jiných zdrojů zahraničních nadací) a soustřeďme se na zdroje výše jmenované, jež jsou plně v moci ústředních orgánů státní správy ČR. Pro náš záměr ukázat, jakým způsobem jsou finanční prostředky do oblasti programů neziskového sektoru rozdělovány a jak je jich následně užíváno, má tento krok několik podstatných výhod. Především je tento tok finančních prostředků evidován, a to jak na úrovni jednotlivých ústředních orgánů státní 1 Původ zdrojů výše zmíněných prostředků má, jak uvidíme dále velmi úzký vztah k transparentnosti financování a transparentnosti hospodaření s finančními prostředky.

2 správy, které tyto prostředky uvolňují, tak na jsou tyto informace shromažďovány Ministerstvem financí ČR. První zásadní problém na který v této fázi našeho snažení narazíme, je způsob, jakým jsou tyto prostředky ústředními orgány státní správy evidovány. Zaprvé je to vzájemná nekompatibilita kapitol pod které podřazují dotace jednotlivá ministerstva 2 a kapitol, pod kterými dotace eviduje ministerstvo financí prostřednictvím centrálního registru dotací. Rovněž absence jednotného identifikátoru organizace ve formě jejího IČ v datech, která zveřejňují ústřední orgány státní správy (vzhledem k různým formám zápisu názvů společností jak v rámci informací o objemech dotací, tak v registrech subjektů neziskového sektoru) nepřispívají ke vzájemné kompatibilitě dat. Zásadním nedostatkem dat v centrálním registru dotací není absence jednoznačného identifikátoru, je jím však v letech zásadní systémové pochybení v třídění organizací podle jejich typu. Toto pochybení je reprezentováno tříděním na neziskové organizace, občanská sdružení, zájmová sdružení, sdružení (svazek, spolek), obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy. Z toho vyplývá, že jsme schopni s poměrně velkou přesností určit celkové objemy dotací do neziskového sektoru podle výkazů jednotlivých ministerstev. Obtížněji však budeme podle dat z jednotlivých ministerstev určovat, které z dotací byly určeny na programy zaměřené na romské komunity v ČR a na jaký okruh činností byla dotace určena (zda se jednalo o volnočasové aktivity, vzdělávací programy, programy tzv. kulturně emancipační nebo šlo o programy sociální pomoci a sociální intervence či o programy na podporu zaměstnanosti). Z tohoto pohledu jsou data centrálního registru dotací návodnější, neboť jednotlivým dotacím přiřazují kód orgánu státní správy, resp. rozpočtové kapitoly, a současně také kód dotačního titulu, který určuje, jaké konkrétní oblasti se dotace týkala (nejsou však nikdy tříděny podle etnicity konečných příjemců dotovaného programu). Z toho vyplývá, že i v případě, že se pokusíme mapovat objemy dotací, určených na programy podpory romských komunit v ČR, plynoucí ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím dat prvotních donorů ústředních orgánů státní správy budeme nezbytně potřebovat podrobně zmapovat prostor neziskových organizací, které v daném sektoru působí. Budeme je muset jednoznačně identifikovat (abychom mohly plně využít data ministerstva financí v centrálním registru dotací) a současně přihlédnout k různým formám zápisu názvů těchto neziskových organizací (vzhledem k tomu že data z jednotlivých orgánů státní správy, která zmíněný neziskový sektor dotují neuvádí jednoznačný identifikátor a užívají toliko názvu organizace). V neposlední řadě narazíme na poměrně zásadní problém, který představuje skutečnost, že v rámci kapitoly všeobecná pokladní správa, kterou spravuje ministerstvo financí, a kterou jako zdroj dotačních prostředků využívá poradní orgán Vlády ČR Rada Vlády ČR pro záležitosti romské komunity, v podobě jak se odráží v centrálním registru dotací, tyto výdaje prakticky zcela absentují. Samotná Rada Vlády ČR pro záležitosti romské komunity pak zveřejnila výroční zprávu s rozklíčovanými objemy svých dotací toliko v roce 23. Ve výroční zprávě za rok 24 pak uvedla toliko celkový objem dotací bez jejich rozklíčování 3. Tento nedostatek při zveřejňování informací na straně Rady zásadním způsobem omezuje možnost mapování dotační praxe, neboť objemy dotací od Rady jsou klíčové. V následující části naší stati se budeme věnovat převážně prostředkům plynoucím ze státního rozpočtu ČR do oblasti romských integračních programů. Na příkladu státem dotované integrační praxe pak budeme dokumentovat zásadní pozitivní i negativní momenty, 2 Pokud jsou data z konkrétních ministerstev tříděna podle těchto kapitol, většinou tomu tak není a je udán jen název konkrétního projektu, který bývá mnohdy velmi obecný. 3 Toto rozklíčování má být pčedmětem přílohy výroční zprávy, která však zpřístupněna není.

3 jež vývoj dotační politiky provázejí a lze je jako schémata chování vztáhnout i na jiné zdroje financování, které leží mimo státní prostředky.

4 II. DOTAČNÍ POLITIKA ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČR VE VZTAHU K ROMSKÝM KOMUNITÁM Na základě analýzy údajů o dotační praxi vybraných ústředních orgánů státní správy (PŘEDEVŠÍM MK, MŠMT, MPSV a MV) je možné konstatovat, že, kromě Rady Vlády ČR pro záležitosti romské komunity 4, hlavními donory programů neziskového sektoru zaměřených na integraci romských komunit v ČR jsou od roku 22 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jako další v pořadí podle výše objemů dotací je Ministerstvo kultury ČR. Dotace na integrační programy poskytované z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR pak představují podstatně menší část v celém objemu dotací uvolňovaných na zmiňovaný účel ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím jmenovaných ministerstev. S ohledem na náplň programů jež jsou takto dotovány ze státního rozpočtu ČR je možné konstatovat, že zásadní podíl celkových dotací směřuje na prezentaci kulturního dědictví Romů a aktuální kulturní aktivity a v nemalé míře také na volnočasové aktivity cílové skupiny zmiňovaných integračních programů. Tyto dva okruhy zaměření dotovaných integračních programů na sebe váží podstatnou část dotací uvolňovaných ze všech čtyř zmiňovaných ministerstev (MK, MŠMT, MPSV, MV) na integrační programy zaměřené na romské komunity v ČR. Jako tvůrci programů a příjemci dotací z uvedených ministerstev jsou především občanská sdružení. Jejich každoroční podíl na celkovém objemu rozdělovaných dotací na integrační programy z rozpočtů sledovaných ministerstev dynamicky roste a v posledních letech zásadním způsobem překonává dotace poskytované na integrační programy církevním organizacím. Mimo tento v podstatě obecný trend se nachází pouze dotace poskytované na integrační programy z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v rámci podpory programů zaměřených na prevenci kriminality. Na rozdíl od ostatních ministerstev, kde podíl občanských sdružení na zmiňovaných objemech dotací dynamicky roste, v rámci dotací z ministerstva vnitra je podíl občanských sdružení, doplňovaných obecně prospěšnými organizacemi, od roku 21 až do současnosti vyrovnaný a převyšují jej dotace poskytované na integrační programy orgánům místních samospráv. Z informací, které jsme shromáždili dále vyplývá poměrně jasný trend postupného přesouvání uvolňovaných finančních prostředků z rozpočtů vybraných ministerstev směrem k jiné, než kulturní a volnočasové náplni integračních programů nestátních neziskových organizací. Jedná se především o programy zaměřené na vzdělávání příslušníků romských komunit v ČR a na zlepšení jejich možností uplatnění na trhu práce. Výše uvedený trend se reprezentuje i v dotační politice NROS, která je principiálním nestátním donorem integračních programů jejichž příjemci jsou příslušníci romských komunit v ČR. 4 Která je sama o sobě největším donorem z řad ústředních orgánů státní správy ČR, které přispívají na romské integrační programy

5 tab. 1 Výše přiznaných dotací z rozpočtů vybraných ministerstev nestátním neziskovým organizacím na integrační programy zaměřené na romské komunity v ČR donor/rok ministerstvo kultury ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ministerstvo práce a sociálních věcí ministerstvo vnitra CELKEM Zdroj: RVNNO, Ministerstvo financí ČR a MPSV tab integračn integračn MINISTERSTVA integračn í í celkem % celkem í % celkem program program programy y y ministerstvo kultury ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ministerstvo práce a sociálních věcí ministerstvo vnitra CELKEM integračn integračn MINISTERSTVA integračn í í celkem í % celkem % celkem program program programy y y ministerstvo kultury ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ministerstvo práce a sociálních věcí ministerstvo vnitra CELKEM Zdroj: RVNNO, Ministerstvo financí ČR a MPSV Ze srovnání celkové výše poskytovaných neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtů vybraných ministerstev s výší jejich dotací na programy podpory integrace romských komunit v ČR dále vyplývá, že dlouhodobě největší podíl dotací na integrační programy, vzhledem k celkové výši vlastních dotací má Ministerstvo vnitra ČR (12%). Poměr výše dotací na zmíněné integrační programy k celkové výši dotací uvolňovaných z rozpočtu ministerstva vnitra dlouhodobě klesající tendenci. Další v pořadí, vzhledem k zmiňovanému poměru dotací uvolňovaných na integrační programy neziskového sektoru a celkové výše dotací z konkrétního ministerstva, je % %

6 Ministerstvo kultury ČR (dlouhodobě 4%), přičemž je možné sledovat váhavě klesající tendenci podílu integračních programů neziskového sektoru vzhledem k celkové výši dotací z 9% v roce 1999 k úrovni 3% v roce 23. V případě MPSV a Ministerstva školství, mládeže a tělový ČR se udržuje po celé sledované období poměr dotací na integrační programy nestátních neziskových organizací stabilně na úrovni 1%. Současně je však třeba připomenout, že celkové objemy dotací z jednotlivých ministerstev, s výjimkou ministerstva vnitra, během sledovaného období soustavně rostly. Spolu s tímto celkovým růstem objemů dotací vybraných ministerstev rostly, rovněž s výjimkou ministerstva vnitra, též objemy dotací z rozpočtů zbylých tří ministerstev na integrační programy nestátních neziskových organizací, zaměřených na příslušníky romských komunit v ČR, viz příloha. Celkový objem dotací na zmíněné integrační programy ve sledovaném období také soustavně rostl, viz graf 1. Za období let tak činily celkové výdaje ze státního rozpočtu uvolněné prostřednictvím rozpočtů vybraných ministerstev a rozpočtové kapitoly všeobecná pokladní správa ,-Kč. graf 1 Celková výše přiznaných dotací v letech z rozpočtů vybraných ministerstev nestátním neziskovým organizacím na integrační programy zaměřené na romské komunity v ČR (Kč) Zdroj: MPSV, Ministerstvo financí ČR a OPK MV ČR

7 graf 2 Výše přiznaných dotací v letech z rozpočtů vybraných ministerstev nestátním neziskovým organizacím na integrační programy zaměřené na romské komunity v ČR (Kč) ministerstvo kultury ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ministerstvo práce a sociálních věcí ministerstvo vnitra Zdroj: MPSV, Ministerstvo financí ČR a OPK MV ČR Je možné říci, že zjištěné obecné trendy budou mít tendenci přetrvávat i v nejbližších letech: - Dlouhodobý růst výše dotací na integrační programy nestátních neziskových organizací z rozpočtů vybraných ministerstev bude pokračovat i v letech následujících, přičemž se na něm budou podílet především dotace občanským sdružením z MPSV, ministerstva kultury a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. - Bude patrná snaha ministerstev o efektivnější využívání vynaložených finančních prostředků v rámci stávající integrační praxe, která se reprezentuje postupným přesouváním těžiště zájmu na programy jejichž náplní je vzděláváni Romů, zlepšování možností příslušníků sociálně vyloučených romských komunit uplatnit se na trhu práce, vzdělávací programy pro pracovníky neziskových organizací, kteří pracují s příslušníky zmíněných romských komunit, s cílem zkvalitnit a zefektivnit poskytované sociální služby a současně zkvalitnit a zefektivnit připravované integrační programy rámci neziskového sektoru v ČR. - Toto přesouvání těžiště zájmu na výše zmíněné typy programů se bude odehrávat jednak na úkor zvyšování finančních prostředků vynakládaných na integrační programy z rozpočtů vybraných ministerstev, ale i nestátních nadací, které dotují zmíněné integrační programy, tak na úkor výše finančních prostředků, které jsou vynakládány na programy kulturní a volnočasové - Současně bude pokračovat snaha po zvýšení kontroly efektivity dotovaných integračních programů, a to jednak prostřednictvím fungujícího modelu kofinancování, který v nějaké formě uplatňují shodně všechna sledovaná ministerstva. Dále pak, je možné do budoucna předpokládat širší využívání modelu spolupráce dotčených ústředních orgánů státní správy s orgány místních samospráv. Jak dále uvedeme v kapitole IV., tento model úspěšně

8 funguje v rámci dotační politiky OPK MV ČR, jako důležitý prvek, který zaručuje efektivitu dotovaného programu, zpětnou možnost kontroly ze strany donora a současně donorovy zprostředkovává informace o potřebách sociálně vyloučených a jinak ohrožených skupin obyvatel v dané lokalitě 5. - Nezanedbatelný podíl do budoucna budou mít v rámci finančních prostředků věnovaných na integrační programy prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím Radou vlády pro záležitosti romské komunity, které v roce 23 činily ,-Kč, což představuje, ve srovnání s výší dotací na integrační programy z rozpočtů vybraných ministerstev, více jak ½ zmíněných dotací v roce 23. Jako svého druhu zásadní donor, však Rada vlády pro záležitosti romské komunity nezveřejňuje, přehledy dotací ani výroční zprávy 6. Nicméně ze získaných informací vyplývá, že její dotační politika vykazuje výše naznačené trendy, minimálně pokud jde o růst dotací a o rozhodující podíl občanských sdružení na čerpání těchto dotací, v porovnání s obecně prospěšnými organizacemi, či církevními organizacemi Úřad vlády ČR, Zpráva o stavu romských komunit v České republice, str. 5: Vláda každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na integraci romských komunit. Podle zpětných informací získaných z terénu ale nejsou finanční prostředky vždy adekvátně zacílené a neřeší zatím problém integrace sociálně vyloučených romských komunit systémově. Podle vyhodnocení některých programů, které provedl kolektiv autorů ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí Výzkumné centrum Brno je malá efektivita zapříčiněna mimo jiné tím, že vládní politika v konkrétních opatřeních upřednostňuje integrační snahy založené na národnostním hledisku před inkluzivními intervencemi založenými na hledisku sociálním. 6 Viz.

9 III. IDENTIFIKOVANÉ PŘEHMATY V RÁMCI REALIZACE DOTAČNÍ POLITIKY Pokud jde o definování alespoň základních okruhů přehmatů a pochybení, k nimž v minulých letech docházelo v rámci dotační politiky ústředních orgánů státní správy ČR a jež mohou být extrapolovány též do široké oblasti mimorozpočtových dotačních zdrojů, zmíníme alespoň základní. Předně si tato pochybení můžeme rozdělit na několik skupin, dle jejich povahy. 1) Věcná pochybení, která reprezentují příklady zásadním způsobem nekoncepčního přístup v rámci dotační politiky některých ministerstev. 2) Formální pochybení, která souvisí s přehmaty a selháním v oblasti dodržování pravidel přidělování dotací a nakládání s těmito dotacemi III.1) VĚCNÁ POCHYBENÍ V RÁMCI REALIZACE DOTAČNÍ POLITIKY Jako příklad zásadního pochybení, k němuž v minulých letech došlo na straně ústředních orgánů státní správy můžeme obšírněji uvést dotační politiku MPSV v letech Základním problémem nekoncepčnosti, resp. naprosté neznalosti konkrétních dotovaných subjektů na poli NNO, který se reprezentuje v námi shromážděných údajích je rozvržení dotačních prostředků na programy státní politiky zaměstnanosti a na programy sociální pomoci, jejichž příjemci byly subjekty neziskového sektoru, které z obou zmíněných dotačních kapitol čerpaly prostředky, jejichž příjemcem měli být sociálně vyloučené romské komunity v ČR. Problém čerpání dotací na státní politiku zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce a účelová pracovní místa) některými NNO spočívá jednak v tom, že mnohé z takto dotovaných NNO nevykazovaly a nevykazují žádné zaměstnance, nebo přímo uvádějí, že zaměstnance neměly a nemají. Další stranou problému, když odhlédneme od výše zmíněného základního rozporu mezi dotačním titulem a faktickým stavem věcí na rovině konkrétních NNO, je skutečnost, že prostřednictvím rozpočtu MPSV se ze státních prostředků uvolňovaly nemalé finanční zdroje do oblasti, v níž ve vztahu sociálně vyloučeným romským komunitám chyběla základní koncepce, jíž by bylo možné aplikovat. Prostředky uvolňované až do roku 23 z rozpočtu MPSV na státní politiku zaměstnanosti NNO působícím na poli zájmu o romské komunity v ČR zásadním způsobem převyšovaly prostředky obdržené z MPSV na integrační programy, jejichž příjemcem měly být příslušníci romských komunit v ČR. Ve svém důsledku tak organizace, které explicitně uváděly a uvádějí, dle údajů ČSU, že zaměstnance nemají, vyčerpaly z rozpočtu MPSV v letech celkem ,-Kč. NNO, které neuváděly a neuvádějí počty zaměstnanců vyčerpaly v letech z rozpočtu MPSV v rámci dotační kapitoly státní politiky zaměstnanosti celkem ,- Kč. Což v celkovém úhrnu činí ,-Kč. S rostoucími praktickými zkušenostmi MPSV s přidělováním dotací (jakož i se vznikajícími chybami) se v rovině podpory sociálních programů a programů státní politiky zaměstnanosti situace postupně konsolidovala a v roce 23 již žádná z problematických NNO dotaci na státní politiku zaměstnanosti neobdržela. Podpora zmíněných organizací v rovině dotací na programy sociální pomoci pak také zaznamenala zásadní změnu ve směru podstatného úbytku dotačních prostředků, které byly těmto organizacím následně přidělovány.

10 tab. 3 Romská občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, které čerpaly dotace na programy sociální pomoci Romům z rozpočtu MPSV interval udávaného název počtu zaměstnanců min. max. DŮM ROMSKÉ KULTURY O.P.S SDRUŽENÍ ROMSKÝCH PODNIKATELŮ ČR 1 5 ARANKA - DVŮR VYŠÍNEK 1 5 ROMANO DIVES 1 5 SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH ROMŮ 1 5 RÓMSKÁ UNIE SPOLEČENSTVÍ ROMŮ NA MORAVĚ 2 24 SDRUŽENÍ ROMSKÝCH PODNIKATELŮ V ČR 1 19 DEMOKRATICKÁ ALIANCE ROMŮ ČR 1 5 NEVO DŽIVIPEN-NOVÝ ŽIVOT IQ ROMA SERVIS 6 9 počet zaměstnanců neudán neudáno OBČ.SDRUŽENÍ POMOZME OLAŠSKÝM ROMŮM 6 9 KALE JAKHA - ROŽNOVSKÝ SVAZ ROMŮ neudáno SDRUŽENÍ RÓMŮ A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 1 19 SPOLEČNĚ - JEKHETAME 1 19 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SAVORE 1 5 ROMSKÉ SDRUŽENÍ TERNE neudáno OBČ.SDR.ZA LIDSKÁ PRÁVA ROMSKÝCH OBČANŮ 1 5 RÓMSKÉ SDRUŽENÍ OBČANSKÉHO POROZUMĚNÍ 1 5 SEKCE ROMSKÝCH PORADCŮ ČR 1 5 BACHTALE ROMA ASANDOS (S ÚSMĚVEM) SVAZ ROMŮ V BŘECLAVI 1 5 SDRUŽEMNÍ BROUMOVSKÝCH ROMŮ CELKEM neudáno neudáno neudáno Zdroj: ČSÚ

11 tab. 4 7 Romská občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, které čerpaly dotace na integrační programy z rozpočtů jiných ministerstev než MPSV interval udávaného název počtu zaměstnanců min. max. Muzeum romské kultury, o. p. s Romské křesťanské společenství - Radost 1 5 Regionální romské sdružení Města Náchoda 1 5 počet zaměstnanců neudán Sdružení Rómů a národnostních menšin v Hodoníně 1 5 Společnost odborníků a přátel Muzea romské kultury 1 5 Kulturní svaz občanů romské a neromské národnosti JEKHETANE 1 5 SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA MOSTU DEMOKRATICKÁ UNIE ROMU ČR Regionální sdružení DŽENO Ostrava 1 5 Občanské kulturní sdružení Romano jílo - Romské srdce Občanské sdružení R-MOSTY 1 5 neudáno Sdružení romských občanů v Lysé nad Labem 1 5 OBČ.SDRUŽ. ROMSKÁ NADĚJE 1 5 TJ Roma Ostrava SDRUŽENÍ RÓMŮ ČR LITOMĚŘICE 1 19 SDRUŽENÍ DŽIVAS 1 5 Liga na pomoc romským obětem války Občanské sdružení DŽIVIPEN neudáno Sociální sdružení Romů-základní organizace Hodonín OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LAČO DROM 6 9 Sdružení Romano jasnica 1 5 Romské sdružení Indigo ŠUKAR DŽIVYPEN Romské občanské sdružení - AVER DROM neudáno neudáno neudáno neudáno Občanské sdruž. pro podporu a rozvoj romské mládeže Vzdělanost - Most Budoucnosti, zejména Romské Mládeže RÓMSKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - STŘEDISKO PRO LIDSKÁ PRÁVA ROMSKÉ KŘESŤANSKÉ SDRUŽENÍ Romské Informační Centrum 1 5 SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA LITVÍNOVA SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA MOSTU 6 9 SDRUŽENÍ RÓMŮ ČR LOVOSICE neudáno neudáno neudáno neudáno neudáno Asociace romských organizací ze Severní Moravy CELKEM neudáno Zdroj: ČSÚ 7 Názvy v tabulkách 17 a 18 jsou uváděny záměrně i v gramaticky nesprávných tvarech, pod kterými je možné tyto organizace nalézt ve veřejných rejstřících, jako je Centrální registr dotací (IS CEDR), Registr ekonomických subjektů vedený ČSÚ nebo databáze občanských sdružení vedená Ministerstvem vnitra ČR.

12 tab. 5 Srovnání dotací na programy politiky zaměstnanosti obč. sdruž. a obecně prosp. spol., které čerpaly dotace z MPSV na programy sociální pomoci vyloučeným romským komunitám v ČR (tab. 3) a obč. sdruž. a obecně prosp. spol., které takové dotace z MPSV nečerpaly (tab. 4) podle údajů Ministerstva financí ČR programy politiky zaměstnanosti - přidělené dotace - tab.3 DONOR/rok CELKEM ministerstvo práce a sociálních věcí index růstu 1, 1,23 1,17 1,489 1,39 programy politiky zaměstnanosti - přidělené dotace - tab.4 DONOR/rok CELKEM ministerstvo práce a sociálních věcí index růstu 1, 3,758,92 1,139,419 CELKEM Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo financí ČR a MPSV graf 3 Srovnání dotací na programy politiky zaměstnanosti MPSV organizacím z tabulky 3 a 4 podle údajů Ministerstva financí ČR (Kč) čerpaly dotace na prog. soc. pomoci nečerpaly dotace na prog. soc. pomoci Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo financí ČR a MPSV

13 tab. 6 Srovnání dotací na programy politiky zaměstnanosti MPSV vyplacené z rozpočtu MPSV organizacím z tab. 3 a tab. 4, které neuvádějí ve veřejných rejstřících počty svých zaměstnanců nebo uvádějí, že zaměstnance nemají podle údajů Ministerstva financí ČR neuvádějí počty zaměstnanců DONOR/rok ministerstvo práce a sociálních věcí index růstu 1, 89,683,39,51, uvádějí, že zaměstnance nemají DONOR/rok ministerstvo práce a sociálních věcí index růstu 1, 7,33,24, graf 4 CELKEM CELKEM CELKEM Zdroj: ČSÚ a Ministerstvo financí ČR Srovnání dotací na programy politiky zaměstnanosti MPSV organizacím z tabulky 3 a 4, které neuvádějí počty svých zaměstnanců nebo uvádějí, že zaměstnance nemají podle údajů Ministerstva financí ČR (Kč) neuvádějí počty zaměstnanců uvádějí, že zaměstnance nemají Zdroj: ČSÚ a Ministerstvo financí ČR

14 III.2) FORMÁLNÍ POCHYBENÍ V RÁMCI REALIZACE DOTAČNÍ POLITIKY V rámci této části naší statě budou hrát ústřední úlohu stanovená pravidla pro poskytování dotací, jejich realizaci a následné vyhodnocení, resp. přesněji vztah všech aktérů dotační politiky k jejich dodržování. I když celý soubor stávajících pravidel nepovažujeme za zásadním způsobem neměnný, některá ze základních pravidel jsou nepochybně nutná, stejně jako je nutné jejich dodržování. I když bychom si dokázali představit jistou větší volnost při negociaci podmínek dotací ve vztahu donora a konkrétní NNO jako realizátora, i tak bychom museli setrvávat na přirozeném stanovisku dodržování konkrétních dohodnutých podmínek realizace projektu. Jak uvidíme dále, právě v této věci zásadním způsobem některé NNO a některé ústřední orgány státní správy selhávají. Základní selhání v minulých letech při realizaci dotační politiky na straně ústředních orgánů státní správy můžeme rozdělit do několika kategorií, jež nám umožní zpětně formulovat některé ze zásad, jež by napomohly zásadnímu zlepšení stavu samotné dotační politiky a její následné realizace v rámci státní a veřejné správy v ČR. K prvním selháním dochází již v rovině rozhodování o poskytnutí dotace. V první řadě jde o samotné podmínky realizace rozhodovacího procesu, kde se promítá zásadním způsobem nekoncepčnost přístupu některých ústředních orgánů státní správy. Tato nekoncepčnost se projevuje jednak tím, že se z roku na rok mění pravidla rozhodovacího procesu, včetně základních přístupů k požadavkům na formulaci záměru realizátora. K tomu se mnohdy připojuje absence jasně formulované představy o výši a struktuře nákladů na straně donora. Například MPSV ve svých rozhodnutích roku 22 uvádělo položkové členění použití dotace, ale už v rozhodnutích roku 23 stanovilo jen cíl a účelové určení dotace na poskytování sociálních služeb. Výši a skladbu nákladů nestanovilo. Ponechalo na příjemcích dotací, aby si strukturu přidělených finančních prostředků určili sami v souladu se žádostí. Přitom např. přijalo vyúčtování, kde tři příjemci dotací čerpali osobní náklady o Kč vyšší, než uvedli v žádostech. Druhým zásadním selháním státní správy v minulých letech při realizaci své dotační politiky na programy poskytování sociálních služeb, resp. odstraňování sociálního vyloučení, bylo nedodržování již stanovených pravidel čerpání dotací, jež jsou taxativně vymezeny v Usnesení vlády ze dne č. 114, s účinností od , jako Zásady vlády pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen Zásady ). MŠMT, MK a MPSV v podmínkách v rozhodnutí zavedly kategorii skutečných výdajů projektů, přestože v ustanovení části druhé bodu 5 Zásad je uvedeno: Dotace se poskytuje do 7 % rozpočtovaných výdajů na schválený projekt. V odůvodněných případech může ústřední orgán doporučený procentní podíl dotace na projektu zvýšit. Tím umožnily čerpat dotace do 7 % skutečných výdajů. Příjemci dotací ve většině případů realizovali projekty s výdaji nižšími, než bylo uvedeno v žádostech a schváleno v rozhodnutích, avšak dotace čerpali v plné výši, aniž by při nedodržení rozpočtovaných výdajů projektů požádali o změnu rozhodnutí, jak stanoví ustanovení části druhé bodu 11 Zásad: Dotace je poskytována účelově, a lze ji tudíž použít jen na účel uvedený v rozhodnutí. Přitom je potřebné dodržet výši a skladbu nákladů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v rozhodnutích schváleny. Případné změny údajů v rozhodnutí v průběhu rozpočtového

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů metody, problémy, řešení Vladimír Hyánek Simona Škarabelová Markéta Řežuchová 1 DĚKUJEME NADACI VIA ZA PODPORU VYDÁNÍ

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 Tento dokument je považován za pracovní. Dokument bude upraven v návaznosti na komentáře sekretariátu Výboru Rady ministrů a veřejné diskuse. Dokument bude podroben korektuře.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. II v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více