CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL"

Transkript

1 CM 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Kávovar / Kávovar Ekspres przelewowy / Coffee maker

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Bezpečnostní pokyny Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší elektrické síti. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a pro stanovené účely. Tento spotřebič není určen pro komerční použití. Spotřebič nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). Spotřebič vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chceteli přístroj vyčistit nebo v případě poruchy. Nikdy neponořujte spotřebič do vody (ani částečně). Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová, nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. Nedovolte, aby se kabel nebo samotný přístroj dotýkal horkého povrchu a ujistěte se, že je umístěn takovým způsobem, aby nemohl být nechtěně převrácen potažením za kabel. Před čistěním nebo uložením ponechejte spotřebič úplně vychladnout. Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen autorizovaným servisem. Pokud spotřebič spadl anebo je poškozen, nepoužívejte ho. Zaneste ho do autorizovaného servisu na kontrolu a opravu. Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaný servis. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu! Přístroj používejte pouze, pokud je umístěn ve vodorovné poloze na vhodném povrchu. Před čištěním přístroj odpojte ze zásuvky. Konvice je navržena tak, aby byla používána s tímto kávovarem. Nepokládejte horkou konvici na mokrý nebo studený povrch. Konvici nepoužívejte, jeli rozbitá nebo je uvolněné držadlo. CZ

3 CZ Popis ovládacích prvků P1 Hlavní spínač pro zapnutí/vypnutí P2 Víko kávovaru P3 Filtr P4 Víko konvice P5 Konvice P6 Ohřevná plocha Pokyny k použití Příprava k použití Vyčistěte konvici a držák filtru (viz odstavec Čištění ). Přístroj umístěte na rovnou stabilní podložku. Zasuňte síťovou zástrčku do uzemněné zásuvky ve zdi. Vypláchnutí přístroje 1) Otevřete víko. 2) Naplňte zásobník čerstvou studenou vodou a vložte konvici na určené místo. 3) Do filtru nesypte žádnou kávu. 4) Stisknutím hlavního spínače přístroj zapněte. 5) Rozsvítí se kontrolka zapnutí přístroje. Přístroj ponechte v chodu, dokud není zásobník vody zcela prázdný. 6) Jakmile je všechna voda v konvici, přístroj vypněte. 7) Než začnete vařit další kávu, ponechte přístroj alespoň 2 minuty vychladnout. CZ

4 Vaření kávy 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Otevřete víko. Nádržku na vodu naplňte čerstvou studenou vodou. Uzavřete víko. Na základní ohřívanou desku postavte kávovou konvici. Dbejte přitom na správné umístění konvice na ohřevné ploše. Filtr vložte do držáku. Do filtru nasypte mletou kávu (umletou pro překapávací kávovary). Pro velké šálky: použijte jednu vrchovatou odměrku kávy pro jeden šálek. Pro malé šálky: pro každý šálek nasypte zarovnanou odměrku kávy. Uzavřete víko. Stisknutím hlavního spínače přístroj zapněte. Rozsvítí se kontrolka zapnutí přístroje. Když filtrem projde všechna voda, můžete konvici z přístroje vyjmout. Po použití přístroj vypněte. Než začnete vařit další kávu, ponechte přístroj alespoň 2 minuty vychladnout. Vyjměte filtr a vyčistěte ho. Čištění Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě. Přístroj neponořujte do vody. Vnější povrch vyčistěte navlhčeným hadříkem. Vyjměte filtr. Konvici a filtr můžete mýt v horké vodě s přídavkem vhodného mycího prostředku nebo v myčce nádobí. Po umytí vypláchněte konvici čistou horkou vodou. Odstranění vodního kamene Pravidelné odstraňování vodního kamene prodlužuje životnost přístroje a zaručuje optimální výsledky přípravy kávy po dlouhou dobu. Při běžném používání (dvě plné konvice kávy denně) odstraňujte vodní kámen: dvakrát až třikrát ročně, používáteli měkkou vodu, čtyřikrát až pětkrát ročně, pokud používáte tvrdou vodu. Nádržku na vodu naplňte octem (4% kyselinou octovou). Nevkládejte filtr ani mletou kávu. Můžete též použít vhodný odstraňovač vodního kamene, prodávaný v obchodech. V takovém případě se řiďte návodem k příslušnému výrobku. Nepoužívejte práškový odstraňovač vodního kamene. Ocet v zásobníku nechte uvařit a tento postup opakujte ještě jednou. Postupuje podle kapitoly Použití přístroje. Než začnete druhý varný cyklus, nechte přístroj vychladnout. Zásobník naplňte čistou čerstvou vodou a opět ji nechte dvakrát uvařit, abyste odstranili ocet spolu se zbytky uvolněného vodního kamene. Vyčistěte všechny oddělené díly (viz odstavec Čištění přístroje ). CZ 4

5 CZ Odstraňování poruch Pokud by se během používání kávovaru vyskytly jakékoli problémy, které byste nedokázali vyřešit na základě níže uvedených informací, kontaktujte nejbližší servisní středisko společnosti. Problém Vaření kávy trvá přístroji příliš dlouho. Přístroj je během vaření hlučný a vyvíjí mnoho páry. Káva je příliš slabá. Řešení Odstraňte vodní kámen (viz kapitola Odstraňení vodního kamene ). Ujistěte se, že: je zásobník naplněn STUDENOU vodou. přístroj není blokován vodním kamenem. Pokud je to nutné, vodní kámen odstraňte (viz kapitola Odstraňení vodního kamene ). Ujistěte se, že: jste použili správný poměr kávy k danému množství vody. Technická specifikace Kávovar Rychlá a pohodlná příprava kávy Snadná obsluha Barevné nerezové provedení Moderní design Vyjímatelní filtr Ochrana proti přehřátí Antidrip systém Ohřevná plocha Maximální objem šálků Barva: červená (700R), nerez (700SS) Napájení 230 V ~ 50 Hz Příkon: 1000 W Rozměry: 22 x 33,5 x 22 cm Hmotnost: 2,4 kg Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem. CZ 5

6 VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘE DEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘE BIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZ PEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). CZ 6

7 SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Bezpečnostné pokyny Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja odpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti. Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a pre stanovené účely. Tento spotrebič nieje určený na komerčné použitie. Spotrebic nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel). Spotrebic vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy. Nikdy neponárajte spotrebic do vody (ani čiastočne). Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), čím fyzická, zmyslová, nebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiče, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaný ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrať. Nedovoľte, aby sa kábel alebo samotný prístroj dotýkal horúceho povrchu a uistite sa, že je umiestený takým spôsobom, aby nemohol byť nechtiac prevrátený potiahnutím za kábel. Pred čistením alebo uložením nechajte spotrebič úplne vychladnúť. Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom z rovnakými hodnotami a to len autorizovaným servisom. Pokiaľ spotrebič spadl alebo je poškodený, nepoužívajte ho. Zaneste ho do autorizovaného servisu. Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaný servis. Spotrebič nikdy nepoužívajte pre žiadny iný účel, než pre ktorý je určený a popísaný v tomto návode! Prístroj používajte iba, pokiaľ je umiestený vo vodorovnej polohe na vhodnom povrchu. Pred čistením prístroj odpojte zo zásuvky. Kanvica je navrhnutá tak, aby bola používaná s týmto kávovarom. Neklaďte horúcou kanvicu na mokrý alebo studený povrch. Kanvicu nepoužívajte, ak je rozbité alebo je uvoľnené držadlo. SK

8 Popis ovládacích prvkov P1 Hlavný vypínač P2 Veko kávovaru P3 Filtr P4 Veko kanvice P5 Džbán P6 Ohrevná platňa Použitie zariadenia Príprava na použitie Očistite kanvicu a nosič filtra (pozrite kapitolu Čistenie ). Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch. Zástrčku pripojte do uzemnenej zásuvky el. siete. Prepláchnutie zariadenia 1) Otvorte veko. 2) Naplňte zásobník na vodu studenou čerstvou vodou a vložte kanvicu na svoje miesto. 3) Nevkladajte filter ani pomletú kávu. 4) Vypínačom zapnite zariadenie. 5) Rozsvieti sa kontrolné svetlo napájania. Zariadenie nechajte zapnuté, kým sa nevyprázdni zásobník na vodu. 6) Zariadenie vypnite, keď sa celý objem vody nachádza v kanvici. 7) Pred prípravou ďalšej kávy nechajte zariadenie najmenej na 2 minúty vychladnúť. SK

9 SK Varenie kávy 1) Otvorte veko. 2) Zásobník na vodu naplňte čerstvou studenou vodou. 3) Zatvorte veko. 4) Kanvicu postavte na ohrevnú platňu. 5) Uistite sa, že ste kanvicu postavili na ohrevnú platňu správne. 6) Vložte filtr. 7) Na filter nasypte zomletú kávu (najemno zomletú). Veľká šálka: na každú pripravovanú šálku nasypte kopcom naplnenú odmerku zomletej kávy. Malá šálka: použite jednu odmerku zomletej kávy na každú šálku. 8) Zatvorte veko. 9) Stlačením vypínača zapnite zariadenie. 10) Rozsvieti sa kontrolné svetlo napájania. 11) Keď cez filter pretečie celý objem vody, môžete kanvicu zo zariadenia vybrať. 12) Po použití zariadenie vypnite. 13) Pred prípravou ďalšej kávy nechajte zariadenie najmenej na 2 minúty vychladnúť. 14) Vytiahnite filtr a vyčistite ho. Čistenie Pred čistením vždy odpojte zariadenie zo siete. Zariadenie nikdy neponárajte do vody. Vonkajšiu časť zariadenia očistite vlhkou utierkou. Vyberte filtr. Kanvicu a filtr umyte v horúcej vode s malým množstvom saponátu alebo v umývačke na riad. Po čistení kanvicu opláchnite čistou horúcou vodou. odstraňovanie vodného kameňa Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť zariadenia a zaručuje dlhodobé optimálne výsledky pri varení kávy. V prípade bežného používania (dve plné kanvice kávy denne) odstraňujte vodný kameň z kávovaru: 2 alebo 3krát ročne, ak používate mäkkú vodu, 4 alebo 5krát ročne, ak používate tvrdú vodu. Zásobník na vodu naplňte bielym octom (4% kyselina octová). Nevkladajte filter ani nesypte kávu. Môžete použiť aj prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa. V tom prípade postupujte podľa návodu uvedeného na obale tohoto prípravku. Nepoužívajte práškový prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa. Zariadenie nechajte ukončiť dva cykly varenia kávy. Pozrite si kapitolu Použitie zariadenia. Pred začatím ďalšieho cyklu varenia nechajte zariadenie vychladnúť. Zariadenie nechajte ukončiť ešte dva cykly varenia kávy, ale do zásobníka nalejte čerstvú studenú vodu, aby ste odstránili všetky zvyšky octu alebo prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa. Očistite oddeliteľné súčiastky (pozrite si kapitolu Čistenie ) SK

10 Odstraňovanie porúch V prípade, že sa vyskytne problém s kávovarom a nebudete ho vedieť vyriešiť pomocou nasledujúcich informácií, kontaktujte, prosím, najbližšie servisné centrum. Problém Zariadeniu dlho trvá, kým uvarí kávu. Zariadenie je počas varenia veľmi hlučné a vytvára veľa pary. Káva je príliš slabá. Riešenie Zo zariadenia odstráňte vodný kameň (pozrite si časť Odstraňovanie vodného kameňa ). Skontrolujte, či: je zásobník na vodu naplnený STUDENOU vodou. zariadenie nie je zablokované vodným kameňom. V prípade potreby zo zariadenia odstráňte vodný kameň (pozrite si kapitolu Odstraňovanie vodného kameňa ). Skontrolujte, či: používate správny pomer kávy a vody. Technická špecifikácie Kávovar Hyundai Rýchla a pohodlná príprava kávy Jednoduchá obsluha Farebné nerezové prevedenie Moderný design Vyberateľný filter Ochrana proti prehriatiu Antidrip systém Ohrevná plocha Maximálny objem šálok Farva: červená (700R), nerezová (700SS) Napätie: 230V ~ 50 Hz Príkon: 1000 W Rozmery: 22 x 33,5 x 22 cm Hmotnosť: 2,4 kg Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku SK 10

11 SK VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM. Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu. Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe Informácie o tom, kde môžete bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate aj u vášho predajcu, na obecnom úrade a na webe Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu elektrozariadení) a v kolektívnom systéme SEWA, as (pre recykláciu batérií a akumulátorov) pod registračným číslom EZ SK 11

12 Szanowny kliencie, dziękujemy Ci za zakup naszego produktu. Przed wprowadzeniem tego urządzenia do eksploatacji bardzo uważnie przeczytaj Instrukcję obsługi i wraz z kartą gwarancyjną, paragonem fiskalnym (asygnatą) dobrze schowaj. Instrukcje bezpieczeństwa Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy napięcie przedstawione na etykiecie urządzenia odpowiada napięciu w Państwa sieci elektrycznej. Urządzenie odbiorcze jest przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych i do określonych celów. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użycia komercyjnego. Urządzenie nie może zostać bez nadzoru. W wypadku, że muszą Państwo opuścić miejsce pracy, zawsze należy wyłączyć urządzenie, tzn. wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy nie za kabel). Wyłączyć urządzenie i zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy nie za kabel), jeżeli nie będą Państwo używać urządzenia lub, jeżeli chcą Państwo wyczyścić urządzenie lub w wypadku usterki. Nigdy nie zanurzać urządzenia do wody (ani częściowo). Nie używać urządzenia w wypadku, kiedy mają Państwo wilgotne ręce. Jeżeli dojdzie do nawilżenia lub namoczenia urządzenia, natychmiast wyłączyć wtyczkę z gniazdka. Urządzenie nie może pracować w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, el./gazowej płyt kuchennych, kuchenki, piekarnika, grillu). Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (dzieci), których psychiczne, fizyczne lub mentalne zdolności są niedostateczne, brak doświadczenia zabrania w bezpiecznym używaniu urządzenia lub nie były instruowane w związku z używaniem urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem dorosłych, którzy nie dopuszczą, żeby bawiły się urządzeniem. Zabronić, aby kabel lub samo urządzenie nie dotykało się gorącej powierzchni i upewnić się, że został umieszczony takim sposobem, by nie mógł być samowolnie przewrócony przez pociągnięcie za kabel. Przed czyszczeniem lub ułożeniem pozostawić urządzenie zupełnie wystygnąć. Regularnie kontrolować urządzenie i kabel doprowadzający z punktu widzenia uszkodzenia. Jeżeli urządzenie wykazuje jakąś usterkę, nie wprowadzać go do eksploatacji. Aby eliminować ryzyka, uszkodzony kabel doprowadzający zastąpić kablem z jednakowymi wartościami i to tylko przez autoryzowany serwis. Jeżeli urządzenie odbiorcze spadło lub jest uszkodzone, nie używać go. Należy przekazać go do autoryzowanego serwisu na kontrolę lub do naprawy. Nie naprawiać urządzenia własnymi siłami, lecz wyszukać autoryzowany serwis. Urządzenia nigdy nie używać do innego celu, niż do tego, do którego został przeznaczony i opisanym w niniejszej instrukcji! Urządzenie używać tylko, jeżeli jest w pozycji poziomej na odpowiedniej powierzchni. Przed czyszczeniem i przeprowadzaniem wyłączyć urządzenie z gniazdka. PL 12

13 PL Opis pierwiastków sterujących P1 Wyłącznik P2 Pokrywka ekspresu do kawy P3 Filtr P4 Pokrywka dzbanka P5 Dzbanek P6 Płyta grzewcza Instrukcje używania Przygotowanie do użycia Umyj dzbanek i uchwyt filtra (patrz rozdział Czyszczenie ) Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Włóż wtyczkę do uziemionego gniazdka elektrycznego. Płukanie urządzenia 1) Otwórz pokrywkę. 2) Nalej zimnej, świeżej wody do zbiornika na wodę i umieść dzbanek we właściwym miejscu. 3) Nie wkładaj filtra i zmielonej kawy. 4) Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie. 5) Włącza się wskaźnik zasilania. Urządzenie musi pozostać włączone, aż zbiornik opróżni się z wody. 6) Wyłącz urządzenie, gdy cała woda znajdzie się w dzbanku. 7) Zanim przystąpisz do parzenia kawy, odczekaj przynajmniej 2 minuty, aż urządzenie ostygnie. PL 13

14 Parzenie kawy 1) Otwórz pokrywkę. 2) Napełnij zbiornik świeżą, zimną wodą. 3) Zamknij pokrywkę. 4) Umieść dzbanek na płycie grzejnej. 5) Zwróć uwagę, aby dzbanek był prawidłowo ustawiony na płytce grzejnej. 6) Włóż filtr. 7) Wsyp do filtra zmieloną kawę (gatunek przeznaczony do parzenia w ekspresie przelewowym). W przypadku dużych filiżanek: wsyp czubatą miarkę zmielonej kawy na każdą filiżankę. W przypadku małych filiżanek: wsyp płaską miarkę zmielonej kawy na każdą filiżankę. 8) Zamknij pokrywkę. 9) Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie. 10) Włącza się wskaźnik zasilania. 11) Kiedy cała woda przejdzie przez filtr, możesz wyjąć dzbanek z urządzenia. 12) Po użyciu wyłącz urządzenie. 13) Zanim przystąpisz do ponownego parzenia kawy, odczekaj przynajmniej 2 minuty, aż urządzenie ostygnie. 14) Wyjmij i oczyść filtr. Czyszczenie Zanim zaczniesz czyścić urządzenie, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Wytrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką. Wyjmij filtr. Umyj szklany dzbanek i filtr w gorącej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń lub w zmywarce. Po umyciu przepłucz dzbanek świeżą, gorącą wodą. usuwanie kamienia Regularne usuwanie kamienia przedłuża okres eksploatacji urządzenia i przez długi czas zapewnia optymalne rezultaty parzenia. W przypadku normalnego używania ekspresu (dwa pełne dzbanki kawy dziennie) kamień należy usuwać: 2 3 razy w roku w przypadku miękkiej wody; 4 5 razy w roku w przypadku twardej wody. Nalej octu (4% kwasu octowego) do zbiornika wody. Nie wkładaj filtr ani nie wsypuj kawy do filtra. Możesz również użyć odpowiedniego płynnego środka do usuwania kamienia. W tym przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na jego opakowaniu. Nie używaj proszku do usuwania kamienia. Niech urządzenie wykona dwa pełne cykle parzenia. Patrz rozdział Instrukcje używania. Zanim rozpoczniesz drugi cykl parzenia, zaczekaj, aż urządzenie ostygnie. Niech urządzenie wykona jeszcze dwa cykle parzenia z czystą, zimną wodą, aby usunąć ocet lub pozostałości środka do usuwania kamienia. Oczyść wyjmowane części (patrz rozdział Czyszczenie ).akcesoria PL 14

15 PL rozwiązywanie problemów Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu z ekspresem do kawy, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym. Problem Urządzenie zbyt długo parzy kawę. Urządzenie bardzo hałasuje i wytwarza dużo pary podczas parzenia. Kawa jest za słaba. Rozwiązanie Usuń kamień z urządzenia (patrz rozdział Usuwanie kamienia ). Sprawdź, czy: do zbiornika na wodę została wlana ZIMNA woda. urządzenie nie jest zablokowane przez kamień. Jeśli to konieczne, usuń kamień z urządzenia (patrz rozdział Usuwanie kamienia ). Sprawdź, czy: użyto odpowiedniej proporcji kawy i wody. Specyfikacja techniczna Ekspres przelewowy Szybkie i komfortowe przygotowywanie kawy Łatwy w obsłudze Obudowa ze stali nierdzewnej Kolorowe wykonanie ze stali nierdzewnej Nowoczesny design Wyciągany filtr Zabezpieczenie przed przegrzaniem System anty kapanie Płyta grzewcza(system podgrzewania pod szklanym dzbankiem) Maksymalna pojemność kubków Farba: czerwony (700R), stal nierdzewna (700SS) Zasilanie: 230 V ~ 50 Hz Pobór mocy: 1000 W Rozmiary: 22 x 33,5 x 22 cm Waga: 2,4 kg Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta. PL 15

16 OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZE NIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRA WIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SER WISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM. Informacje o ochronie środowiska naturalnego Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielenie na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami. Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego / elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów. Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami. Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony. PL 16

17 ENG Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. Safety Instructions Before using for the first time, check whether the voltage rating on the product corresponds to the voltage of your home electric current. The appliance is for household use only and must be used only for the purpose it was designed for. Not for commercial use. Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead). When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable). Do not submerge the appliance or the heating plate in to the water (not even partially). Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance. This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Let the appliance cool down completely before cleaning or storing. Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the authorized service with a cable of the same type. Do not operate the appliance if it has been dropped or damaged. Take it to an authorized service center for examination and repair. Never disassemble the product; incorrect reassembly can increase the risk of electric shock when the kettle is used. All repair work should be carried out only by an authorized service. Use the device only for the intended purpose. Only use the appliance when it is horizontally placed on a suitable surface. Unplug the appliance before cleaning and maintaining. The jug is designed to be used with this coffee machine. Do not place the hot jug on a wet or cold surface. Do not use the jug if is cracked or the handle is loose. ENG 17

18 Description of the controls P1 On/off switch P2 Lid of coffeemaker P3 Filter P4 Lid of jug P5 Jug P6 Heating plate Instructions for Use Preparing for use Clean the jug and the filter holder (see chapter Cleaning ). Put the appliance on a flat and stable surface. Put the plug in an earthed wall socket. Flushing the appliance 1) Open the lid. 2) Fill the water tank with cold fresh water and put the jug in place. 3) Do not put a filter and ground coffee. 4) Press the on/off switch to switch on the appliance. 5) The poweron light goes on. Let the appliance run until the water tank is empty. 6) Switch off the appliance when all the water is in the jug. 7) Let the appliance cool down for at least 2 minutes before you start to brew coffee. ENG 18

19 ENG Brewing coffee 1) Open the lid. 2) Fill the water tank with fresh cold water. 3) Close the lid. 4) Place the jug on the hotplate. 5) Make sure you place the jug properly on the hotplate. 6) Put in the filter. 7) Put preground coffee (filterfine grind) in the filter. For large cups: use one heaped measuring spoon of ground coffee for each cup. For small cups: use one level measuring spoon of ground coffee for each cup. 8) Close the lid. 9) Press the on/off button to switch on the appliance. 10) The poweron light goes on. 11) When all the water has passed through the filter, you can remove the jug from the appliance. 12) Switch off the appliance after use. 13) Let the appliance cool down for at least 2 minutes before you start to brew coffee again. 14) Remove the filter and clean it. Cleaning Always unplug the appliance before you clean it. Never immerse the appliance in water. Clean the outside of the appliance with a moist cloth. Detach the filter. Clean the jug and filter in hot water with some washingup liquid or in the dishwasher. After cleaning, rinse the jug with fresh hot water. Descaling Regular descaling prolongs the life of the appliance and guarantees optimal brewing results for a long time. In case of normal use (two full jugs of coffee every day), descale the coffee maker: 2 or 3 times a year if you use soft water; 4 or 5 times a year if you use hard water. Fill the water tank with white vinegar (4% acetic acid). Do not put in a filter and ground coffee. You can also use an appropriate liquid descaler. In this case, follow the instructions on the package of the descaler. Do not use a descaling powder. Let the appliance complete two brewing cycles. See chapter Instructions for Use. Let the appliance cool down before you start the second brewing cycle. Let the appliance complete two more brewing cycles with fresh, cold water to remove all vinegar or descaler residues. Clean the separate parts (see chapter Cleaning ). ENG 19

20 Troubleshooting If problems arise with your coffee maker and you cannot solve them with the information below, please contact the nearest service centre. Problem The appliance takes a long time to brew coffee. Solution Descale the appliance (see chapter Descaling ). The appliance produces a lot of noise and steam during the brewing process. The coffee is too weak. Make sure that: the water tank is filled with COLD water. the appliance is not blocked by scale. If necessary, descale the appliance (see chapter Descaling ). Make sure that: you use the right proportion of coffee to water. Technical specifications Coffee maker Fast and comfortable making of coffee Easy to operate Coloured stainless steel housing Modern design Detachable filter Overheating protection Antidrip system Heating plate (warming system under glass kettle) Maximal capacity cups Color: red (700R), stainless steel (700SS( Power supply: 230 V ~ 50 Hz Power consumption: 1000 W Size: 22 x 33,5 x 22 cm Weight: 2,4 kg We reserve the right to change technical specifications. ENG 20

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS USBWIFI1 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Přečtěte si pečlivě tento návod před použitím USB WiFi adaptéru. USB WiFi adaptér je určen pouze

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK1009 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

ST-EC Parní hrnec. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC Parní hrnec. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC 1181 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

DA 553. Digitálna TV anténa. Wewnętrzna antena telewizji cyfrowej. Digitális TV Antenna

DA 553. Digitálna TV anténa. Wewnętrzna antena telewizji cyfrowej. Digitális TV Antenna DA 553 Digitální TV anténa Digitálna TV anténa Wewnętrzna antena telewizji cyfrowej Digital TV Antenna Digitális TV Antenna NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás

Více

CH20. Napájací adaptér USB. Ładowarka samochodowa USB USB power adaptor USB adapter

CH20. Napájací adaptér USB. Ładowarka samochodowa USB USB power adaptor USB adapter CH20 napájecí adaptér USB Napájací adaptér USB Ładowarka samochodowa USB USB power adaptor USB adapter NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi Installation Manual Használati utasítás Návod

Více

GC 400. Přenosná herní konzole 120 v 1 Prenosná herná konzola 120 v 1 Game Portable 120 in 1

GC 400. Přenosná herní konzole 120 v 1 Prenosná herná konzola 120 v 1 Game Portable 120 in 1 GC 400 Přenosná herní konzole 120 v 1 Prenosná herná konzola 120 v 1 Game Portable 120 in 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Specifikace LCD a funkce produktu Resetovací tlačítko Vstup/výstup

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

HD7546, HD7544 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50

HD7546, HD7544 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50 HD7546, HD7544 3 1 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 14 РУССКИЙ 18 ČESKY 22 MAGYAR 26 SLOVENSKY 30 УКРАЇНСЬКА 34 HRVATSKI 38 EESTI 42 LATVISKI 46 LIETUVIŠKAI 50 SLOVENŠČINA 54 БЪЛГАРСКИ 58 SRPSKI 62 HD7546, HD7544

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: LR 7505 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí,

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL MK 350 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL ELEKTRICKÁ MINIKUCHYŇKA / ELEKTRICKÁ MINIKUCHYŇKA MINI PIEKARNIK / MINI KITCHEN Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj

Pokyny k použití. Model-300. Napájecí zdroj. Návod na obsluhu Operating Instructions. se systémem Aquacontrol Napájací zdroj Pokyny k použití Model-300 Návod na obsluhu Operating Instructions Napájecí zdroj se systémem Napájací zdroj so systémom Power Supply with System BK 0011900 / PC AQUACONTROL Kryt aquacontrol Kryt aquacontrol

Více

VC 020B, 020O NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

VC 020B, 020O NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL VC 020B, 020O NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Stojatý vysavač, 2 v 1 / Stojatý vysávač, 2 v 1 Odkurzacz stojący, 2 w 1 / Stick vacuum cleaner, 2-in-1 Vážený zákazníku,

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP8095 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HC 7211 Fén Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že

Více

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 1,5 W POWLI421 POWLI421 SK 1 POPIS (OBR. A) 1. Otočná hlava 2. Hlavný vypínač

Více

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK 0005 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

VK 319 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VK 319 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VK 319 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cestovní rychlovarná konvice / Cestovná rýchlovarná kanvica Czajnik elektryczny do podróży / Travel kettle

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS SKYPECAM NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Přečtěte si pečlivě tento návod před použitím Skype kamery. Kamera je určena pouze pro SMART televizory

Více

SM 700B, 700BE, 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

SM 700B, 700BE, 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL SM 700B, 700BE, 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Sendvičovač / Sendvičovač Toster / Sandwich maker Bezpečnostní pokyny Před prvním použitím zkontrolujte,

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

ST-FP9084. Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP9084. Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP9084 Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

WS SENZOR 77 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

WS SENZOR 77 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL WS SENZOR 77 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice Sensor k stacji meteorologiczne / Sensor for weather stations 1.

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI RAC180 / RAC180B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock / Radiobudzik Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Více

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W 1 Před použitím computeru si přečtěte následující instrukce. 2 Použití: A) symbol průměrné rychlosti zda je okamžitá vyšší či nižší než průměrná B) okamžitá rychlost

Více

VK 700B, 700BE, 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

VK 700B, 700BE, 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL VK 700B, 700BE, 700R, 700SS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Rychlovarná konvice / Rýchlovarná kanvica Czajnik elektryczny / Electric kettle Vážený zákazníku, děkujeme

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

VKC 751 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL NAVODILA ZA UPORABO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VKC 751 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL NAVODILA ZA UPORABO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VKC 751 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL NAVODILA ZA UPORABO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Keramická rychlovarná konvice / Keramická rýchlovarná kanvica Ceramiczny czajnik

Více

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

BT SELFIE 1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BT SELFIE 1 SELFIE MONOPOD s Bluetooth spouští SELFIE MONOPOD s Bluetooth spúšťou WYSIĘGNIK DO ZDJĘĆ SELFIE z funkcją Bluetooth SELFIE STICK with Bluetooth shutter button SELFIE MONOPOD Bluetooth indítóval

Více

VK 688B, 688G, 688O, 688P, 688R, 688Y NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VK 688B, 688G, 688O, 688P, 688R, 688Y NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VK 688B, 688G, 688O, 688P, 688R, 688Y NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Rychlovarná konvice / Rýchlovarná kanvica Czajnik elektryczny / Electric

Více

HC 810S, 810B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

HC 810S, 810B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HC 810S, 810B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Kulmofén / Kulmofén / Lokosuszarka / Hotair curling iron Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL MK 320 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL MINI ELEKTRICKÁ TROUBA / MINI ELEKTRICKÁ RÚRA MINI PIEKARNIK / MINI OVEN Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. BOU 273W BOU 273B Paris

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. BOU 273W BOU 273B Paris NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL BOU 273W BOU 273B Paris Rychlovarná konvice Rýchlovarná kanvica Electric kettle Bouilloire électrique Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. CRO 612 Sezanne. Sendvičovač Sendvičovač Sandwich maker Appareil à croque-monsieur

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. CRO 612 Sezanne. Sendvičovač Sendvičovač Sandwich maker Appareil à croque-monsieur NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CRO 612 Sezanne Sendvičovač Sendvičovač Sandwich maker Appareil à croque-monsieur Bezpečnostní pokyny Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí

Více

POLLY NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

POLLY NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL POLLY NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Filtrační konvice / Filtračná kanvica / Dzbanek filtrujący / Filter jug Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

HD 36S, HD 36R, HD 36B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

HD 36S, HD 36R, HD 36B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HD 36S, HD 36R, HD 36B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Cestovní vysoušeč vlasů / Cestovný sušič vlasov Podróżna suszarka do włosów / Travel hair dryer Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

LR Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: LR 7509 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí,

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

HAL 200 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

HAL 200 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HAL 200 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Halogenový ohřívač / Halogénový ohrievač / Grzejnik haloge / Halogen heater Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

OVE 905S, 905B, 905BL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

OVE 905S, 905B, 905BL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL OVE 905S, 905B, 905BL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL El. skleněná osobní váha / El. sklenená osobná váha El. waga szklana, osobista / El. glass personal scale Vážený

Více

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference!

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! EN Wireless Analog Camera (ANL-01-BZ) Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! 1. Features 640 x 480 Video resolution

Více

HB 960 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

HB 960 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HB 960 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Ponorný mixér / Ponorný mixér Mikser zanurzeniowy / Stick blender Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi PHSB 610 MJ User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi Vážený zákazníku, děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe,

Více

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze Halogenový ohřívač 436 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

ČR SATURN HOME APPLIANCES

ČR SATURN HOME APPLIANCES ST-EC1076 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Návod k použití B Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Návod k použití B Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním

Více

Návod k použití RACLETTE GRIL R-274

Návod k použití RACLETTE GRIL R-274 Návod k použití RACLETTE GRIL R-274 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. LIS 522 Albi. Žehlička na vlasy Žehlička na vlasy Hair straightener Lisseur

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. LIS 522 Albi. Žehlička na vlasy Žehlička na vlasy Hair straightener Lisseur NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL LIS 522 Albi Žehlička na vlasy Žehlička na vlasy Hair straightener Lisseur Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ174 strana 1 Popis konvice 5 6 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

DRZAKTURNL2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DRZAKTURNL2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DRZAKTURNL2 PLNĚ POLOHOVATELNÝ DRŽÁK NA STĚNU PRO TELEVIZORY LED / LCD PLNE POLOHOVATEĽNÝ DRŽIAK NA STENU PRE TELEVÍZORY LED / LCD UCHWYT ŚCIENNY DO TELEWIZORÓW LED, LCD FULL MOTION LED, LCD TV WALL MOUNT

Více

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu CZ SK Návod k instalaci Návod na použitie (pre zariadenie) WS-F1000 2010 Sony Corporation 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu

Více

WM 250 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

WM 250 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL WM 250 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Minipračka / Minipračka Mini pralka / Mini Washing machine Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

Elektrická varná konvice

Elektrická varná konvice Návod k obsluze Před zapnutím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-FP9064. Ponorný mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP9064. Ponorný mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP9064 Ponorný mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

VK 830B, 830BE, 830R NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

VK 830B, 830BE, 830R NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL VK 830B, 830BE, 830R NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Rychlovarná konvice / Rýchlovarná kanvica / Czajnik elektryczny / Electric kettle Vážený zákazníku, děkujeme

Více

CZ Návod k použití TIMER

CZ Návod k použití TIMER CZ Návod k použití TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní pokyny Zkontrolujte, zda se napětí sítě ve Vaší domácnosti shoduje s informací

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

PL 513 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

PL 513 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL PL 513 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Přenosné rádio s budíkem / Prenosné rádio s budíkom Przenośne radio z budzikiem / Portable Radio with Alarm Clock POPIS 1)

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

DA 123 P DIGITÁLNÍ TV ANTÉNA DIGITÁLNA TV ANTÉNA WEWNĘTRZNA ANTENA TELEWIZJI CYFROWEJ DIGITAL TV ANTENNA DIGITÁLIS TV ANTENNA

DA 123 P DIGITÁLNÍ TV ANTÉNA DIGITÁLNA TV ANTÉNA WEWNĘTRZNA ANTENA TELEWIZJI CYFROWEJ DIGITAL TV ANTENNA DIGITÁLIS TV ANTENNA DA 123 P DIGITÁLNÍ TV ANTÉNA DIGITÁLNA TV ANTÉNA WEWNĘTRZNA ANTENA TELEWIZJI CYFROWEJ DIGITAL TV ANTENNA DIGITÁLIS TV ANTENNA NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL HASZNÁLATI

Více

OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL OIL 902 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Olejový radiátor / Olejový radiátor Grzejnik olejowy / Oil filled radiator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

Více

Návod k použití Retro lis citrusových plodů

Návod k použití Retro lis citrusových plodů Návod k použití Retro lis citrusových plodů Kvalita, snadné použití a design jsou základem, na kterém jsou všechny naše produkty vyvíjeny. Doufáme, že se vám budou líbit naše nové NGS domácí spotřebiče.

Více

Návod k obsluze. Multifunkční vysavač Model: MF1200K VYROBENO V ČÍNĚ

Návod k obsluze. Multifunkční vysavač Model: MF1200K VYROBENO V ČÍNĚ Návod k obsluze Multifunkční vysavač Model: MF1200K VYROBENO V ČÍNĚ Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto vysoce kvalitního výrobku. Přečtěte si prosím tento návod pozorně předtím, než začnete přístroj užívat.

Více

ST-FP Jogurtovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP Jogurtovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP 8511 Jogurtovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více