2015 / 2016 LÁZNĚ A WELLNESS PODZIM ADVENT VÁNOCE SILVESTR MAĎARSKO RAKOUSKO ČESKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2015 / 2016 LÁZNĚ A WELLNESS PODZIM ADVENT VÁNOCE SILVESTR MAĎARSKO RAKOUSKO ČESKO"

Transkript

1 2015 / 2016 LÁZNĚ A WELLNESS PODZIM ADVENT VÁNOCE SILVESTR RAKOUSKO ČESKO

2 DŮLEŽITÉ INFORMACE 300 do do POJIŠTĚNÍ V ceně zájezdů je zahrnuto zákonné pojištění cestovní kanceláře proti úpad ku u po jišťovny GENERALI. U většiny zájezdů není cestovní pojištění zahrnuto v ceně, ale mů že me vám ho zpro s třed kovat u ČSOB Po jiš ťov ny. Základní pojištění - varianta A Pojištění léčebných výloh cena 17 /den limity pojistného plnění Kompletní pojištění - varianta B cena 30 /den Pojištění léčebných výloh limity pojistného plnění Úrazové připojištění - úmrtí trvalé následky limit trvalých následků 10 % - denní odškodné 50 - minimální limit denního odškodného 29 dní Připojištění odpovědnosti za škodu - škody na zdraví škoda na majetku spoluúčast pojištěné osoby 3 %, min. 500 Připojištění zavazadel spoluúčast pojištěné osoby 500 Připojištění storna zahraničního zájezdu spoluúčast pojištěné osoby 20 %, min. 500 SLEVY ZA VČASNOU REZERVACI AŽ 500 KČ, ZÁLOHA POUZE 500 KČ Při včasném objednání adventních, vánočních a silvestrovských zá - jez dů do poskytujeme slevy ve výši až 500 /os. Konkrétní výše slev a časové omezení jejich platnosti jsou u vybraných zá jezdů v odkazu slevy. Tyto slevy platí ze základních cen bez příplatků a nelze je sčítat se senior skými slevami (v tomto případě platí vyšší sleva). Při objednání vybraného zájezdu do požadujeme zálohu ve výši pouze 500 /os. + částku za příp. cestovní pojištění. Doplatek do 50% ceny zájezdu je nutné uhradit do Celková cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před začátkem zájezdu. Klienti, kteří při objednání zájezdu uhradí celkovou částku, od nás obdrží kompletní cestovní pojištění zdarma. Mimořádné akce a výhodné nabídky uveřejňujeme taktéž na na - šem facebooku či zasíláme em po přihlášení do newslette - ru. Informujte se v CK. DÁRKOVÉ POUKAZY Chcete-li potěšit své blízké, věnujte jim dárkový poukaz na konkrétní zájezd nebo dár kový pou kaz v libovolné hodnotě (min ), která bude při ná ku pu zá jez du odeč te na z celkové ceny. BENEFITY, POUKÁZKY SODEXO A ŠEKY DOVOLENÁ Klientům nabízíme možnost platby zájezdů prostřednictvím karty Be - ne fi ty, pou ká zek Sodexo a Še ků dovolená. Více info na Pořadatel zájezdů: Cestovní kancelář CESTA Travel Agency, s.r.o., Lege ro va 432, Kolín 3, IČ: Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Měst ské ho soudu v Praze oddíl C, vložka CESTA Travel Agency, s.r.o., titulní foto: Bad Füssing (zdroj Kurverwaltung Bad Füssing)

3 NABÍDKA ZÁJEZDŮ PODZIMNÍ ZÁJEZDY lázně Celldömölk lázně Bükfürdö lázně Tapolca lázně Harkány více na str. 4 více na str. 5 více na str. 6 více na str. 7 ADVENTNÍ ZÁJEZDY VÁNOČNÍ ZÁJEZDY RAKOUSKO Salcbursko více na str. 8 lázně Harkány více na str. 9 lázně Harkány více na str. 10 SILVESTROVSKÉ ZÁJEZDY lázně Harkány lázně Komárom Budapešť ČESKO lázně Velké Losiny více na str. 11 více na str. 12 více na str. 13 více na str. 14 CK si vyhrazuje právo na změnu programu dle aktuálních podmínek. 3

4 - CELLDÖMÖLK PODZIM V LÁZNÍCH NEOMEZENÝ VSTUP DO LÁZNÍ V CENĚ TERMÍN: Lázeňské městečko se nachází v jižním cípu Malé uher - ské nížiny na řece Mar cal. Leží na úpatí vyhaslé sop ky Ság-hegy, která dodává městečku neopakovatelnou atmosféru. Léčivý pramen byl objeven teprve v roce 2007, proto patří Celldömölk k méně známým lá zeň - ským městům. Půvab místu při ná ší nekonečné vino - hra dy táhnoucí se celou oblastí : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodinách, příjezd do láz ní CELLDÖMÖLK, po byt v láz - ních : celodenní pobyt v lázních : dopoledne fakultativně turistický výlet naučnou stezkou na vrchol nedalekého vulkánu, kde se nachází pa mátný kříž Trianon. Od po ledne pobyt v lázních : celodenní pobyt v lázních : celodenní pobyt v lázních, po večeři fa kul ta tiv - ně ochutnáv ka bílých vín pěstovaných přímo na sva - zích vulkánu ve stylovém maďarském sklípku : celodenní pobyt v lázních : dopoledne pobyt v lázních, odjezd do ČR v po - ledních hodinách, příjezd ve večerních hodinách. Hotel JUFA VULKAN THERMEN RESORT **** se na - chází přímo v lázeňském areálu cca 1,5 km od centra. Hostům je k dispozici recepce, restaurace, gril bar, ka - vár na s terasou, výtah, společenská místnost (šipky, ku lečník, apod.), minimarket, fitness a minigolf. Mo - der ní pokoje pro 2 osoby s možností 1 přistýlky jsou vy baveny koupelnou, WC, fénem, TV, minibarem, trezorem, klimatizací, telefonem a WIFI. Některé pokoje jsou s balkonem nebo terasou. V ceně zájezdu je polo - pen ze formou bohatého bufetu. LÁZEŇSKÝ AREÁL Nově zrekonstruovaný moderní lázeňský areál se na - chá zí pří mo na úpatí vulkánu a svým návštěvníkům na bízí lé čeb nou a zážitkovou část a saunový svět. V lé čebné a zážitkové části se nachází venkovní a vnitř - ní termální bazén (30-36 C), léčivý bazén (38 C), pla - vec ký bazén (26-28 C), zážitkový bazén (28-30 C), bazén s vířivkou a tryskami (28-30 C), wellness bazén (za poplatek), dět ský svět s bazény a skluzavkami. V saunovém světě se nachází finská sauna, infrasauna, bylinná biosauna, parní kabina, solná jeskyně, perlič - ko vá lázeň, aroma te rapie, světelná terapie a relaxační místnosti. Za pří pla tek je možné si objed nat řa du lé - čeb ných procedur, masáží a zábalů. V areálu je nově postavená zážitková část s vodními atrakcemi pro rodi ny s dětmi, která je od dělena od lé čebné čás ti, a náv - štěv níci si tak mohou užívat nerušeného klidu. Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x polopenzi, vstup né do lázní, vypůjčení županu, dopravu au - tobusem, pobytovou taxu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: senioři nad 65 let - 5%. Dospělý přistýlka

5 - BÜKFÜRDÖ PODZIM V LÁZNÍCH NEOMEZENÝ VSTUP DO LÁZNÍ V CENĚ Městečko Bük se nachází na severozápadě Ma ďar ska nedaleko rakous kých hranic. Je známé dí ky zdej ším lázním, které jsou jedny z nej zná měj ších a nej oblí be - něj ších v Evropě. 1. den: odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodinách, příjezd do láz ní BÜKFÜRDÖ, po byt v lázních. 2. den: celodenní pobyt v lázních. 3. den: dopoledne ŠOPROŇ - jedno z nej krás něj ších historických měst v Ma ďar sku, město gotické a ba - rokní architektury, významné středisko vinařství. Odpo ledne pobyt v lázních. 4. den: pobyt v lázních, odjezd do ČR v odpo ledních hodinách, příjezd ve večerních hodinách. Hotel RÉPCE *** se nachází v klidné lokalitě a je přímo pro po je ný s lázeňským areálem krytou chodbou. Hos - tům je k dispozici recepce, restaurace s maďar skou i me zinárodní kuchyní, hotelové wellness centrum (plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, sau na a par ní ka - bi na) a WIFI připojení v lobby zdarma. Klienti ma jí v ce ně neomezený vstup do léčebné části termálního areálu včetně zapůjčení županu. Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky jsou vy ba ve ny koupelnou s WC, TV a minibarem. Všechny po ko je jsou bez balkonu. V ceně pobytu je polopenze. Snídaně i večeře formou bohatého bufetu se po dá vají v hotelové restauraci. LÁZEŇSKÝ AREÁL Moderní areál svým náv štěv níkům nabízí léčebnou lá - zeň skou část, zá žit ko vou část a svět saun. V lé čeb né čás ti se nachází 4 kry té léčebné ba zé ny (30-39 C), 2 čás tečně kryté léčebné ba zény (33-36 C), 2 otevře - né pla vec ké bazény (25-50 m), krytý plavecký ba zén a ba zén na cvi čení. Zá žit ková část nabízí ven kov ní zá žit kový bazén (31-33 C), lé čeb ný bazén (33-35 C), částečně krytý léčebný bazén (33-35 C), částečně krytý zážitkový bazén (31-33 C), krytý zážitkový bazén (32-34 C), perlič ko vý bazén (34-35 C), 2 kryté dět ské ba zé ny (31-34 C). V sau no vém a well ness světě se na - TERMÍNY: chá zí aro ma sauna, finská ka men ná a dře vě ná sau na, infrasauna, bylinná sauna, tepidarium, ledová kabina, aroma parní kabina a krystalická parní sauna, dále Kneippův bazén (16-18 C), vnitřní a venkovní ochla - zovací ba zén (16-18 C), ja cuzzi (34-36 C) a zá žit kový bazén (34-36 C). Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, vstup né do lázní (lé čeb ná část), vstupné do ho - telového wellness centra, vypůjčení županu, dopravu auto bu sem včetně vý letu dle programu, pobytovou taxu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: senioři nad 65 let - 5%. Dospělý přistýlka

6 - TAPOLCA PODZIM V LÁZNÍCH LÉČIVÁ JESKYNĚ PŘÍMO POD HOTELEM TERMÍN: Malebné městečko Tapolca se nachází 15 km od jezera Balaton. Město je proslulé především uni kát ní sou - stavou krasových jeskyní, které se roz pro stírají přímo pod hotelem Pelion. Systém podzemních chodeb vznikl ve vá pen covém podloží vlivem proudů spodních vod. Městečko bo haté na pří rodní krásy se proslavilo i produkcí vína, které je známé v ce lé Evro pě : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodinách, příjezd do láz ní TAPOLCA, pobyt v lázních : dopoledne fakultativně možnost projížďky na člu nu po jes kyn ním jezeře ve 4 km dlouhé jeskyni (pro veřejnost je zpřístupněno cca 2,5 km), odpoledne po byt v láz ních : dopoledne pobyt v lázních, odpoledne fa kul ta - tiv ně ochut náv ka vín z vyhlášené vinařské oblasti Bada cso ny ve sty lo vém maďarském sklípku přímo v Tapolce : dopoledne pobyt v lázních, odjezd do ČR v po - ledních hodinách, příjezd ve ve čer ních hodinách. Hotel PELION **** se nachází uprostřed přírodního parku přímo v centru města. Hostům je k dispozici recepce otevřená 24 hodin, restaurace s maďarskou a me zinárodní kuchyní, lobby bar, wellness centrum, business centrum, pokojová služba 24 hodin, obchod s dárkovými předměty, kadeřnictví, solárium, dětský klub Pinocchio, výtahy a WIFI v celém hotelu. Moderní pokoje pro 2 osoby jsou vybaveny koupelnou, WC, TV, minibarem, klimatizací a telefonem. Většina po - ko jů má balkon. V ceně zájezdu je po lopenze formou bufetu. Ho telové res tau race nabízí kro mě specialit ma ďarské a mezinárodní ku chy ně i produkty bio ku - chyně. LÁZEŇSKÝ AREÁL Lázeňský areál je přímo součástí hotelu a skládá se z lé čivé kra sové jeskyně a wellness ostrova. Speciální mi kro kli ma jeskyně nacházející se přímo pod hotelem má léčivé účin ky. Vhod ná je zejména k léčbě astmatu a onemocnění dýchacích cest. Vzduch v jeskyni je velmi vlhký, bezprašný a mimořádně čistý s trvalou teplotou C. Léčebná jeskyně je rozdělena do větších či menších místností s přibližně 70 le hát ky s při krýv ka - mi a lampičkami na čtení. Wellness ostrov zahrnuje 2 vnitř ní termální ba zé ny (33-37 C), ven kovní a vnitřní zá žitkový bazén (32 C), venkovní plavecký bazén (28 C), bazén pro dě ti (34 C), finskou saunu, bio sau - nu, infrasaunu, per lič kovou lázeň, parní ka bi nu, fitness, gymnastika a vodní cvičení. Za příplatek možnost za - jiš tění různých druhů masáží či aromaterapie. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, vstupné do hotelového wellness centra, vypůjčení županu, dopravu autobusem, pobytovou ta xu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: senioři nad 65 let - 5%. 6

7 - HARKÁNY LÁZNĚ PRO GURMÁNY ZABÍJAČKOVÉ HODY V CENĚ TERMÍN: Lázeňské městečko Harkány leží v jižní části Maďar - ska v údolí obklopeném vinicemi na úpatí hory Villány a pat ří mezi vyhlášené ma ďarské lázně. K pro žití pří - jem ného ve čera s hudbou, tancem, dob rým jídlem a pi tím jsou jako stvořené csárdy - ty pické maďarské restaurace : odjezd z Prahy (příp. Kolína, Jihlavy, Brna) ve ve - černích hodinách, noční přejezd : příjezd do lázní HARKÁNY v ranních hodi nách, prohlídka města, pobyt v lázních. Večeře (in di vi duální konzumace) v typické maďarské csárdě : celodenní po byt v lázních, večer fakul ta tiv ně oblí bený vý let do vesnice Matty - posezení v Paul s Csárdě u vynikající večeře (pečená kachna přímo z pece) s bujarou zába vou při živé muzice : dopoledne fakultativně návštěva farmy - malé občerstvení z uzených vý rob ků místní výroby, svařené víno, projížďka koňským povozem po farmě, mož nost nákupu, od po ledne pobyt v láz ních. Večer zabíjačkové ho dy formou stude né ho a teplého bufetu (vepřové spe - ciality včetně mangalice - pra sete kadeřavého) : dopoledne návštěva místní tržnice s možností nákupu maďarských spe ci a lit (klobásy, čabajky, sýry, koření), odjezd kolem poledne, příjezd do ČR v pozd - ních večerních hodinách. Hotel FORRÁS *** je vzdálený cca 200 m od lá zeň - ské ho areálu a centra města. Mo der ní po ko je pro 2 oso by s možností 1 při stýl ky jsou vybaveny koupelnou, WC, led nič kou, TV s českými programy, některé po koje mají balkon a WIFI. K dispozici je i bez ba rié - rový pokoj, který se nachází v přízemí ho te lu. V ceně jsou snídaně formou bufetu. LÁZEŇSKÝ AREÁL V lá zeň ském areálu se nachází 2 ven kov ní a 2 vnitř ní bazény s termální léčivou vodou (36-38 C) a wellness centrum - whirl pooly a ja cu zzi (32-33 C), finská sauna, par ní lázeň a možnost masáží. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, za - bíjačkové hody, dopravu autobusem, služby průvodce. Příplatky: 1- lůžkový pokoj - 600, pečená kach na - cca HUF, náv ště va farmy - cca HUF (pla tí se na mís tě). Slevy: senioři nad 65 let - 5%. 7

8 RAKOUSKO - SALCBURSKO ĎÁBELSKÁ NOC SALCBURK - SCHLADMING - DACHSTEIN TERMÍN: : odjezd z Prahy (Kolína) v ranních hodi nách. SALCBURK - prohlídka města, možnost náv ště vy Mo - zar tova rodného domu nebo pevnosti. Náv štěva tra - dič ních adventních trhů před salcburským dó mem, indi viduální volno. Přejezd do SCHLADMIN GU, ubytování přímo na trase průvodu. Večer největší show čertů (krampusů) na světě : fakultativně celodenní pobyt v moderních termálních lázních THERME AMADÉ (venkovní a vnitřní bazény se slanou vodou o teplotou C, saunový svět) nebo návštěva zná mého le dov ce DACH STEIN s ledovou jeskyní a fantastickými vyhlídkami (visutý most Hängebrücke se scho dy do prázdna ) včetně krátšího po bytu v termálních lázních THERME AMADÉ. Příjezd do Prahy v pozdních nočních hodi nách. Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu ***, 1x snídani, do pra vu autobu sem včetně vý le tů dle programu, služby průvodce. Příplatky: 1x večeře (4 chody) - 580, 1-lůž - ko vý pokoj ADVENT V SALCBURKU SALCBURK - BERCHTESGADEN 1. den: odjezd z Prahy (Kolína) v ranních hodi nách. SALCBURK - prohlídka města, možnost náv ště vy Mo - zar tova rodného domu nebo pevnosti. Náv štěva tra dič - ních adventních trhů před dómem, na re zi denčním ná městí, v pevnosti Hohensalzberg a u zám ku Mira bell. 2. den: NP BERCHTESGADEN - plavba lodí po jezeře Königsee ke světoznámému kostelu sv. Bartoloměje, prohlídka solného dolu (podzemní solné jezero, hor - nic ký vláček, 2 skluzavky, podzemní lanovka). Advent - ní trhy u zámku a v městečku BERCHTESGA DEN. Měs - tečko je také známé svými jedinečnými vá noč ními ozdobami, které lze vidět nejen v obchodech, ale i v ex - po zici zámku Adelsheim. Fakultativně mož nost koupání v solných termálních lázních Watzmann Therme. Příjezd do Prahy v pozdních nočních hodi nách. TERMÍNY: Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu ***, 1x snídani, do pra vu autobu sem včetně vý le tů dle programu, služby průvodce. Příplatky: 1x večeře

9 500 do do HARKÁNY VÁNOCE NANEČISTO STEJNÝ PROGRAM JAKO VÁNOČNÍ ZÁJEZD TERMÍN: Městečko Harkány leží v jižní části Maďarska na úpatí hory Villány a pat ří mezi vyhlášené ma ďarské lázně zejména pro složení místní termální léčivé vody : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodi nách, pří jezd do lázní HARKÁNY ve ve čer - ních ho dinách. Po příjezdu sva řené víno na uvíta nou : PÉCS - starobylé uni ver zitní město s mnoha pa mátkami, oběd ve stylové Tenkés Csárdě - polévka po dá vaná v tradičním kotlíku s do mácím chle bem, od - poledne pobyt v lázních. VEČER ZÁBAVA PŘI ŽIVÉ MUZICE : VILLÁNY - malebná vinařská obec s mnoha vinnými sklepy, muzeem vína a unikátní sochařskou galerií pod širým nebem, možnost ochut návky a ná ku - pu vína, zastávka v měs tečku SIKLÓS se za cho va lým hradem a oblíbenou tržni cí, odpoledne po byt v lázních. Večer fakultativně výlet do vesnice Matty - posezení v PAULS CSÁRDĚ u vynikající ve če ře (pe če ná kachna přímo z pece) s bujarou zábavou při muzice : celodenní pobyt v lázních HARKÁNY nebo SIK- LÓS, večer SLAVNOSTNÍ ŠTĚDROVEČERNÍ VE ČE ŘE : celodenní pobyt v láz ních HARKÁNY nebo SIKLÓS : celodenní pobyt v lázních, odjezd do ČR ve večerních hodinách : příjezd v časných ranních hodinách. ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE V ceně zájezdu je slavnostní štědrovečerní večeře o 4 chodech, přípitek, neomezená konzumace vína, ká va se zá kuskem, cukroví a ovoce. Hotel FORRÁS *** je vzdálený cca 200 m od lá zeň - ského areálu a centra města. Mo der ní po ko je pro 2 oso by s možností 1 při stýl ky jsou vybaveny koupelnou, WC, led nič kou, TV s českými programy, některé pokoje mají balkon a WIFI. K dispozici je i bez ba rié - rový pokoj, který se na chází v pří zemí ho te lu. Snídaně jsou podávány formou b u fe tu a večeře formou vý běru ze 2 menu o 3 cho dech včetně nápoje k ve čeři. LÁZEŇSKÝ AREÁL HARKÁNY V lá zeň ském areálu se nachází 2 venkovní a 2 vnitř ní bazény s termální léčivou vodou (36-38 C) a wellness centrum - whirl pooly a ja cu zzi (32-33 C), finská sauna, par ní lázeň a možnost masáží. LÁZEŇSKÝ AREÁL SIKLÓS V lá zeň ském areálu se nachází vnitřní bazény - termál - ní (35-36 C), re la xač ní (32 C), zážitkový (33-34 C), turecký (35-37 C) a per lič kový (34-35 C). Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x polopenzi včetně ná poje k ve čeři, slavnostní štědro ve - čer ní ve če ři, oběd v Tenkés Csárdě, svařené ví - no na uví tanou, vypůjčení županu, do pra vu au - tobusem včetně výletů dle programu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. Dospělý přistýlka

10 - HARKÁNY 300 do do VÁNOCE V LÁZNÍCH VEČERNÍ PROGRAM, NÁPOJ K VEČEŘI, VYPŮJČENÍ ŽUPANU TERMÍN: Městečko Harkány leží v jižní části Maďarska na úpatí hory Villány a pat ří mezi vyhlášené ma ďarské lázně : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodi nách, pří jezd do lázní HARKÁNY ve ve čer - ních ho dinách. Po příjezdu sva řené víno na uvíta nou : PÉCS - starobylé uni ver zitní město s mnoha pa mátkami, oběd ve stylové Tenkés Csárdě - polévka po dá va ná v tradičním kotlíku s do mácím chle bem, od - po led ne pobyt v lázních. VEČER ZÁBAVA PŘI ŽIVÉ MUZICE : VILLÁNY - malebná vinařská obec s mnoha vinnými sklepy, muzeem vína a unikátní sochařskou galerií pod širým nebem, možnost ochut návky a ná ku - pu vína, zastávka v měs tečku SIKLÓS se za cho va lým hradem a oblíbenou tržni cí, odpoledne po byt v lázních. Večer fakultativně výlet do vesnice Matty - posezení v PAULS CSÁRDĚ u vynikající ve če ře (pe če ná kachna přímo z pece) s bujarou zábavou při muzice : celodenní pobyt v lázních HARKÁNY nebo SIKLÓS, večer SLAVNOSTNÍ ŠTĚDROVEČERNÍ VE ČE - ŘE, fakultativně půlnoční mše v MÁRIAGYÜD : celodenní pobyt v láz ních HARKÁNY nebo SIKLÓS : celodenní pobyt v lázních, odjezd do ČR ve večerních hodinách : příjezd v časných ranních hodinách. ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE V ceně zájezdu je slavnostní štědrovečerní večeře o 4 chodech, přípitek, neomezená konzumace vína, ká va se zá kuskem, cukroví a ovoce. Hotel FORRÁS *** je vzdálený cca 200 m od lá zeň - ského areálu a centra města. Mo der ní po ko je pro 2 oso by s možností 1 při stýl ky jsou vybaveny koupelnou, WC, led nič kou, TV s českými programy, některé pokoje mají balkon a WIFI. K dispozici je i bez ba rié ro - vý pokoj, který se na chází v přízemí ho te lu. Snídaně jsou podávány formou bufetu a večeře formou vý běru ze 2 menu o 3 cho dech včetně nápoje k ve čeři. LÁZEŇSKÝ AREÁL HARKÁNY V lá zeň ském areálu se nachází 2 venkovní a 2 vnitř ní bazény s termální léčivou vodou (36-38 C) a wellness centrum - whirl pooly a ja cu zzi (32-33 C), finská sauna, par ní lázeň a možnost masáží. LÁZEŇSKÝ AREÁL SIKLÓS V lá zeň ském areálu se nachází vnitřní bazény - termál - ní (35-36 C), re la xač ní (32 C), zážitkový (33-34 C), turecký (35-37 C) a per lič kový (34-35 C). Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x polopenzi včetně ná poje k ve čeři, slavnostní štědrovečerní ve če ři, oběd v Tenkés Csárdě, svařené víno na uvítanou, vypůjčení županu, dopravu autobusem včetně výletů dle programu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. Dospělý přistýlka

11 500 do do HARKÁNY SILVESTR V LÁZNÍCH VEČERNÍ PROGRAM, NÁPOJ K VEČEŘI, VYPŮJČENÍ ŽUPANU TERMÍN: Městečko Harkány leží v jižní části Maďarska na úpatí hory Villány a pat ří mezi vyhlášené ma ďarské lázně : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodi nách, pří jezd do lázní HARKÁNY ve ve čer - ních ho dinách. Po příjezdu sva ře né víno na uvíta nou : celodenní pobyt v lázních, po večeři OCHUT- NÁVKA VÍN, malé občerstvení a možnost nákupu vy - braných vín : PÉCS - starobylé uni ver zitní město s mnoha pa mátkami, oběd v Tenkés Csárdě - polévka po dá va - ná v tradičním kotlíku s do mácím chle bem, od po led - ne pobyt v lázních. VEČER ZÁBAVA PŘI ŽIVÉ MU ZI CE : VILLÁNY - malebná vinařská obec s mnoha vinnými sklepy, muzeem vína a unikátní sochařskou galerií pod širým nebem, možnost ochut návky a ná ku - pu vína, zastávka v měs tečku SIKLÓS se za cho va lým hradem a oblíbenou tržni cí, odpoledne po byt v lázních. Večer fakultativně výlet do vesnice Matty - posezení v PAULS CSÁRDĚ u vynikající ve če ře (pe če ná kachna přímo z pece) s bujarou zábavou při muzice : pobyt v lázních HARKÁNY nebo SIKLÓS, večer SILVESTROVSKÁ OSLAVA. 1.1.: odpoledne pobyt v lázních HARKÁNY nebo SIK- LÓS, odjezd do ČR ve ve černích hodinách. 2.1.: příjezd v časných ranních hodinách. SILVESTROVSKÁ OSLAVA V ceně zájezdu je oslava na hotelu. Oslava za hr nuje slavnostní silvestrovskou večeři o 4 chodech, no vo roč - ní přípitek, novoroční polévku, láhev vína, kávu a sil - vestrovskou zábavu se ži vou hudbou. Hotel FORRÁS *** je vzdálený cca 200 m od lá zeň - ské ho areálu a centra města. Mo der ní po ko je pro 2 oso by s možností 1 při stýl ky jsou vybaveny koupelnou, WC, led nič kou, TV s českými programy, některé pokoje mají balkon a WIFI. K dispozici je i bez ba rié ro - vý pokoj, který se nachází v přízemí ho te lu. Snídaně jsou podávány formou bufetu a večeře formou vý běru ze 2 menu o 3 cho dech včetně nápoje k večeři. LÁZEŇSKÝ AREÁL HARKÁNY V lá zeň ském areálu se nachází 2 venkovní a 2 vnitř ní bazény s termální léčivou vodou (36-38 C) a wellness centrum - whirl pooly a ja cu zzi (32-33 C), finská sauna, par ní lázeň a možnost masáží. LÁZEŇSKÝ AREÁL SIKLÓS V lá zeň ském areálu se nachází vnitřní bazény - termál - ní (35-36 C), re la xač ní (32 C), zážitkový (33-34 C), turecký (35-37 C) a per lič kový (34-35 C). Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x polopenzi včetně ná poje k večeři, silvestrovskou oslavu, oběd v Tenkés Csárdě, ochut návku vín, sva ře - né víno na uvítanou, vy půj čení žu panu, do pra - vu autobusem včetně výletů dle programu, služby prů vodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. Dospělý přistýlka

12 - KOMÁROM 200 do do SILVESTR V LÁZNÍCH NEOMEZENÝ VSTUP DO LÁZNÍ V CENĚ TERMÍN: Komárom je město v severozápadním Maďarsku, u hra nic se Slovenskem na pra vém břehu Dunaje, kte - rý ho odděluje od slovenské ho Komárna : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních ho di nách, GYÖR - pro hlíd ka historického centra měs ta, návštěva tradičního tr hu, příjezd do KOMÁ- R O MA, odpoledne pobyt v lázních : KOMÁRNO - půldenní prohlídka historického centra, okolí hradu a pev nosti, Nádvorie Európy, Ga - lé rie Limes, aj. Odpoledne pobyt v lázních : OSTŘIHOM - prohlídka města položeného v ohybu Dunaje s dominan t ní bazilikou, je jíž kopule je viditelná z dalekého okolí. Návštěva vinného sklepa pod bazilikou, možnost ochutnávky a nákupu vína. Od - po ledne pobyt v láz ních : pobyt v lázních, večer silvestrovská oslava. 1.1.: odjezd do ČR v poledních nebo odpoledních ho - di nách, příjezd ve večerních hodinách. SILVESTROVSKÁ OSLAVA V ceně zájezdu je oslava v sousední restauraci. Oslava zahrnuje silvestrovskou ve čeři formou bufetu, no vo - roč ní občerstvení, pro g ram se ži vou hudbou a tan cem. Hotel THERMAL ** se nachází cca 150 m od lá zeň - ské ho areálu. Hostům je k dispozici recepce a WIFI. Po koje pro 2 osoby jsou vy ba veny kou pelnou, WC, ledničkou, TV a telefonem. Všechny pokoje jsou ne - ku řácké. Za příplatek lze objednat masáže. V ceně je po lopenze formou bu fetu. Strava se podává ve vedlej - ší restauraci. LÁZEŇSKÝ AREÁL Návštěvníkům jsou k dispozici 2 bazény s léčivou vo - dou (33-38 C), krytý bazén s léčivou vodou (35-38 C), jaccuzzi (33-35 C), krytý plavecký bazén (25-28 C), bazén pro neplavce (30-33 C) a saunový svět (za po - pla tek) - infrasauna, 2 speciální aromasauny (mentho - lová - léčba dýchacích cest, bolestí kloubů a svalů, ci tró nová - detoxikační účinky k posílení a pročištění pleti a vlasů). Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x po lo penzi včetně silvestrovské oslavy, vstupné do láz ní, do pravu au to bu sem včetně výletů dle progra - mu, služ by průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 400 /osoba do 31.7., 200 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. 12

13 500 do do BUDAPEŠŤ SILVESTR V BUDAPEŠTI OSLAVA NOVÉHO ROKU V CENTRU MĚSTA TERMÍN: Budapešť má necelé dva milióny obyvatel a je tedy jed ním z největších měst ve střední Evropě. Město roz - dě lu je řeka Dunaj na západní Buda a historickou vý - chodní Pešť. V minulosti to byla samostatná města, až v 19. století došlo k jeho sjednocení : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních ho di nách, odpoledne příjezd do BUDAPEŠTI, pěší procházka centrem města : BUDAPEŠŤ - prohlídka města - Náměstí Hrdi - nů, Andrássyho třída, Řetězový most, Budínský hrad, Rybářská bašta s vyhlídkou na město, Ma tyá šův kostel. Odpoledne fa kul tativně možnost koupání v ter - mál ních lázních, nebo možnost nákupů na Váci utca a v tržnici, nebo individuální volno. Po ve če ři fa kul ta - tiv ně plavba lo dí po Dunaji : Dopoledne SZENTENDRE - prohlídka města s his torickým jádrem s mnoha architektonický mi pa - mát kami, odpoledne individuální volno v centru BU - DA PEŠTI. Večer silvestrovská večeře, noční ná vště va centra města s oslavou Nového roku. 1.1.: odjezd do ČR v poledních nebo odpoledních ho - di nách, příjezd v pozdních večerních hodinách. SILVESTROVSKÁ VEČEŘE A OSLAVA V ceně zájezdu je silvestrovská večeře v typické ma - ďar ské csárdě v Budapešti. Večeře zahrnuje aperitiv, po lévku, hlavní jídlo, salát, dezert a 0,5 l vína. V prů - bě hu večeře živá cimbálová hudba. Kolem 21:00 hod. odjezd do centra města, individuální oslava Nového roku. Hotel Vitta Superior *** se nachází ve 4. buda pešťs - kém obvodu. Stanice metra Újpest-Város ka pu je vzdá - le na 10 min. chůze od hotelu. Hostům je k dispozici re cepce, restaurace, bar, minimarket, centrální trezor a wellness zóna (finská sauna, možnost masáží). V hotelu jsou výtahy. Moderní a vkusně za ří zené po - koje pro 2 oso by jsou vybaveny koupelnou, WC, fé - nem, ledničkou, varnou konvicí, telefonem, SAT TV, klimatizací a bezplatným WIFI připojením. K dispo zi - ci jsou bez bariérové pokoje či pokoje pro alergiky. V ce ně jsou snídaně formou bohatého bufetu. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, silvestrovskou večeři, dopravu autobusem včetně výletů dle progra mu, služ by průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj , plavba lodí po Dunaji Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. 13

14 ČESKO - MORAVA 300 do do SILVESTR V JESENÍKÁCH NOVĚ OTEVŘENÝ LÁZEŇSKÝ AREÁL TERMÍN: Lázně Velké Losiny se nachází v malebné kra ji ně pod - hůří Hrubého Jeseníku. Patří mezi nejstarší a nej zná - měj ší moravské lázně, které jsou věhlasné svými lé - čebnými výsledky a jedinečnými sirnými termálními pra meny. Tyto prameny ma jí blahodárné účinky na pohybový aparát, nervovou soustavu a kožní nemoci. Moderní Ski areál Kouty se nachází nedaleko hotelu : odjezd z Prahy (příp. Kolína, Pardubic, Hradce Králové) v ranních hodi nách, pří jezd do VELKÝCH LO - SIN v poledních hodinách, fakultativně oběd a náv - ště va místní ruční výrobny papíru a muzea. Přejezd do KOUT NAD DESNOU : Fakultativně prohlídka přečerpávací vodní elek trárny DLOUHÉ STRÁNĚ, odpoledne pobyt v termálních lázních Therme Park VELKÉ LOSINY : Dopolední nebo celodenní pobyt v termálních lázních Therme Park VELKÉ LOSINY. Večer silvestrov - ská oslava. 1.1.: odjezd v poledních nebo odpoledních hodinách, příjezd v pozdních odpoledních hodinách. SILVESTROVSKÁ OSLAVA V ceně zájezdu je oslava přímo na hotelu. Oslava za - hr nuje silvestrovskou večeři formou bufetu, novoroční přípitek, láhev vína, kávu a silvestrovskou zábavu se ži vou i reprodukovanou hudbou. Hotel DLOUHÉ STRÁNĚ *** se nachází v klidném prostředí CHKO Jeseníky v obci Kouty nad Desnou. Hostům je k dispozici recep ce, restaurace, vinárna, ka - várna a wellness centrum (za poplatek 100 /hod.) - bazén s proti proudem, masážními trys kami a chrličem a vířivka. Dále za poplatek infrasauna, finská sauna a mož nost různých druhů ma sáží. Dále je k dispozici fitness, bo wling, stolní te nis, stolní fotbal a kulečník. Pokoje pro 2 osoby s mož ností 1 přistýlky jsou vyba - ve ny kou pelnou se sprchou a WC, TV a ně kte ré bal - ko nem. V ce ně jsou snídaně formou bufetu a ve če ře for mou vý běru z menu o 3 chodech. LÁZEŇSKÝ AREÁL VELKÉ LOSINY V dubnu 2015 nově otevřený lá zeň ský areál Therme Park Velké Losiny na bí zí náv štěv níkům 9 venkovních a vnitřních bazénů (aktivní, relaxační, speciální, dětské, aj.), saunový svět (finská, solná a aromatická sauna, ledová komora, relaxační místnosti a panoramatický ba zének), relaxační zóny s masážními sedátky a le hát - ky a zábavné atrakce (2 tobogány, divoká voda, jes - ky ně, vodopád, chrliče a vodní hřiby). Teplota vody v ba zénech je cca 33 C. Za příplatek lze objednat různé druhy masáží. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi včetně silvestrovské oslavy, do pra vu autobu - sem, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. Dospělý přistýlka

15 LÁZNĚ A WELLNESS 2016 Katalog letních zájezdů bude k dispozici cca Vaše cestovní kancelář: CESTA Travel Agency, s.r.o. Kolín, Legerova 432 Tel.: ,

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY / 2009 / 2010 HUNGARY Sárvár hotel Park Inn**** RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY 14.11. 17.11. (3 noci) TRASA A, C 4 990,- 27.11. 29.11. (2 noci) TRASA B 3 790,- 26.12. 28.12.

Více

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM MAĎARSKO Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů & - AUTOBUSEM 2015 Vánoce a Silvestr autobusem hotel Répce Gold**** - polopenze řádné l. ve 2 lůžk. pokoji 6 790, 8 290, 1 lůžkový pokoj 8 290,

Více

TEMATICKÝ ZÁJEZD aneb pojeďte s ČSJ

TEMATICKÝ ZÁJEZD aneb pojeďte s ČSJ TEMATICKÝ ZÁJEZD aneb pojeďte s ČSJ poznat historii likérky ZWACK Tematický zájezd se koná ve dnech 17. 19. října 2014 Maďarsko Vážení přátelé, předloni jsme uspořádali úspěšný tematický zájezd do BMW

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

MAĎ M AR AĎ S AR K S O

MAĎ M AR AĎ S AR K S O MAĎARSKO 2014 Do Maďarska se nejezdí, do Maďarska se vrací! +420 595 136 468 +420 733 533 849 DAEN INTERNATIONAL spol. s. r. o. se sídlem Náměstí Republiky 2/3, 301 00 Plzeň IČ: 61168807 E-mail: info@madarsko-erli.cz

Více

Maďarsko. Maďarsko. Mosonmagyaróvár. Harkány. Bükfürdo. www.cdtravel.cz

Maďarsko. Maďarsko. Mosonmagyaróvár. Harkány. Bükfürdo. www.cdtravel.cz Tel.: 972 243 052 www.cdtravel.cz 46 Mosonmagyarovar balaton budapešť má rozlohu 93 tisíc km 2 Harkány a 10,1 milio- -nu obyvatel. Hlavní město Budapest (2,1 mil obyvatel), středo- -evropský čas, měna:

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

Maďarsko. _ podzim, zima, svátky 2012

Maďarsko. _ podzim, zima, svátky 2012 Maďarsko _ podzim, zima, svátky 2012 Pro své blízké, přátele, zaměstnance či obchodní partnery Dárkové poukazy v hodnotě: 1 000 Kč 2 000 Kč 5 000 Kč OBSAH Pobyty vlastní dopravou Sárvár hotel Park Inn****

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012 Eger, Tokaj, Budapešť - víno a termály EGER, TOKAJ, BUDAPEŠŤ - víno a termály Chcete v Maďarsku poznat kraj termálů a zažít atmosféru slavnosti nejznámějšího maďarského vína

Více

Obsah. Maďarsko. Maďarsko. Slovensko. Slovinsko. Maďarské svátky. Česká republika

Obsah. Maďarsko. Maďarsko. Slovensko. Slovinsko. Maďarské svátky. Česká republika Obsah Maďarsko Sárvár 4 Bükfürdo 8 Hevíz 11 Budapešť 13 Velence 15 Mosonmagyaróvár 16 Hajdúszoboszló 18 Tokaj 19 Visegrad 20 Harkány 20 Györ 22 Eger 23 Zalakaros 24 Tihany 26 Balatonfüred 27 Kehidakustany

Více

Maďarsko. Maďarsko. Mosonmagyaróvár Vznikl. Hévíz jedno z nejznámějších lázeňských středisek v Maďarsku, Bükfürdo Jedno z nejnovějších lázeňských

Maďarsko. Maďarsko. Mosonmagyaróvár Vznikl. Hévíz jedno z nejznámějších lázeňských středisek v Maďarsku, Bükfürdo Jedno z nejnovějších lázeňských Tel.: 972 243 052 Mosonmagyarovar Bükfürdo Hévíz BALATON BUDAPEŠŤ má rozlohu 93 tisíc km 2 Harkány a 10,1 milionu obyvatel. Hlavní město Budapest (2,1 mil obyvatel), středoevropský čas, měna: 1 forint

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Tipatour - doprodej volných míst. Česká republika

Tipatour - doprodej volných míst. Česká republika Tipatour - doprodej volných míst Česká republika Západní Čechy Mariánské Lázně Hotel KRAKONOŠ***+, polopenze, vstup do krytého bazénu ZDARMA. Balneoprovoz, solná jeskyně. Veškeré procedury probíhají na

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** +

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Nabízíme celkem 16 komfortně vybavených apartmánů ve 4 kategoriích. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u vybavení apartmánů kombinujeme moderní

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Hotel Gastronomie Kongres & Events Wellnes & Spa Kontakty Orea Spa Hotel Monty **** Mariánské Lázně Lokalita Orea Spa Hotel Monty - jedinečný historický hotel s unikátním

Více

PODHÁJSKA SLOVENSKO. nejlepší ubytování u koupaliště termální bazény v ceně pobyty s programem cvičení, léčitelky, jóga, přednášky, výlety

PODHÁJSKA SLOVENSKO. nejlepší ubytování u koupaliště termální bazény v ceně pobyty s programem cvičení, léčitelky, jóga, přednášky, výlety nejlepší ubytování u koupaliště termální bazény v ceně pobyty s programem cvičení, léčitelky, jóga, přednášky, výlety pro klienty MTM různá zvýhodnění (slevy na stravu, procedury atd.) je nejnavštěvovanější

Více

Romantické pobyty 2015

Romantické pobyty 2015 Romantické pobyty 2015 Zimní romantický pobyt na Všemině * Ubytování pro 2 osoby s polopenzí na dvě noci * 1x romantická večeře pro dva * 1x 60 minut aroma sauna Cena za pobyt: 3 590 Kč / 2 osoby Jarní

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015)

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) Orea Hotel Pyramida****, Praha Ubytování Superior pokoj od 1400,- Kč* Standardně vybavená kategorie pokojů o ploše 25m 2 nacházející se

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové posezení ve vinném sklípku u sálajícího krbu

Více

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 CK TURISTA Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 4 - denní zájezd Turistika v Alpách, v nejjižnější části Rakouska s nejstálejším počasím. Korutany dělí jen necelých 140 km od

Více

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os.

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os. Vánoce děti ZDARMA 100% garance sněhu Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel ubytování od 600 Kč/os./noc 3x ubytování s polopenzí 2 690 Kč Kaprun Kaprun pod dominantním

Více

Nidri - Hotel Gregory s ***

Nidri - Hotel Gregory s *** CK TURISTA Nidri - Hotel Gregory s *** 11 - denní zájezd Poloha: Menší rodinný hotel sestávající ze dvou dvoupatrových budov má ideální polohu přímo u pláže. Centrální ulice, tvořící jedno z center střediska,

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Železná Ruda / Šumava Hotel Belveder*** Hotel je situován na louce u lesa na kopci Belveder asi 800 metrů od Železné Rudy, je třípodlažní, nově zrekonstruovaný a je otevřený po celý rok. Najdete zde příjemné

Více

ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO

ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO Triatlon a cyklocamp 2011 ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO Triatlon a cyklocamp 2011 Zell am See Kaprun Rakousko I. termín: 9. 19. června/10 dní Závody během pobytu: Název závodu Vzdálenost Místo 11. 06. 2011

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

LÁZNĚ. Česko, Slovensko. Maďarsko, Slovinsko

LÁZNĚ. Česko, Slovensko. Maďarsko, Slovinsko LÁZNĚ 2014 Česko, Slovensko Maďarsko, Slovinsko Obsah Maďarsko Sárvár 4 Bükfürdo 7 Hevíz 11 Budapešť 14 Mosonmagyaróvár 17 Hajdúszoboszló 19 Egerszalok 20 Tokaj 20 Eger 21 Györ 22 Tapolca 22 Harkány 23

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality aktuality Ak č n í Ce n y Vs t u p ů Do Rrc vstup do Relaxačního a Regeneračního Centra zahrnuje neomezené využití bazénu, vířivky, solné jeskyně, klimatizovaného fitness a saunového světa - finské, aroma

Více

LÁZNĚ. Maďarsko, Slovinsko Česko, Slovensko

LÁZNĚ. Maďarsko, Slovinsko Česko, Slovensko LÁZNĚ Maďarsko, Slovinsko Česko, Slovensko 2015 Obsah Česko Maďarsko Slovinsko Luhačovice 3 Sárvár 4 Bükfürdo 7 Hevíz 12 Budapešť 14 Mosonmagyaróvár 17 Hajdúszoboszló 19 Egerszalok 20 Eger 21 Harkány 22

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

Praha 1, Jeruzalémská 10, tel./fax : +420 224 225 430-1 prodej@ckulysses.cz SILVESTR V RAKOUSKU 26.12.2009 2.1.2010 APARTMÁNOVÝ DŮM LANDHAUS RAINER

Praha 1, Jeruzalémská 10, tel./fax : +420 224 225 430-1 prodej@ckulysses.cz SILVESTR V RAKOUSKU 26.12.2009 2.1.2010 APARTMÁNOVÝ DŮM LANDHAUS RAINER SILVESTR V RAKOUSKU 26.12.2009 2.1.2010 APARTMÁNOVÝ DŮM LANDHAUS RAINER APARTMÁN TYP 1 12.990,-Kč obytná ložnice, kuchyně, sociální zařízení, maximální obsazení 2+1 dítě APARTMÁN TYP 2 13.200,-Kč obytná

Více

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ CK TURISTA Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ 12 - denní zájezd Poloha: Pěkný dvoupatrový hotel, který se nachází ve středisku Rachoni, přímo u písčité pláže vedle hotelu Rachoni Beach ve vzdálenosti

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Vážení zákazníci, Těšíme se na Vás a přejeme Vám mnoho krásných zážitků na Vašich cestách. S přáním ničím nerušené dovolené

Vážení zákazníci, Těšíme se na Vás a přejeme Vám mnoho krásných zážitků na Vašich cestách. S přáním ničím nerušené dovolené Vážení zákazníci, předkládáme Vám náš nový elektronický katalog Thajsko Pattaya 2012-2013 a věříme, že Vás i v této sezóně osloví a najdete v něm právě to, co hledáte. Děkujeme Vám za důvěru v naše dlouholeté

Více

MAĎARSKO SLOVINSKO _ léto, podzim 2012

MAĎARSKO SLOVINSKO _ léto, podzim 2012 MAĎARSKO SLOVINSKO _ léto, podzim 2012 OBSAH MAĎARSKO Budapešť hotel Ramada Resort Aquaworld**** 45 Sárvár hotel Park Inn**** 67 Bükfürdő hotel Répce Gold**** 89 Visegrád Thermal Hotel Visegrád**** superior

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion.

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion. Nabídka na léto Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion Pobytové balíčky Letní hýčkání - zaměřeno na páry Sport a relax - skupinová i

Více

Katalog dárků. Wellness Infinit Praha www.infinit.cz

Katalog dárků. Wellness Infinit Praha www.infinit.cz Katalog dárků Wellness Infinit Praha www.infinit.cz Vyberte si wellness pobočku pro dárkový poukaz: Vodní a saunový svět Vysočany Privátní wellness Vysočany Wellness na zámku Krč Infinit SPA Holešovice

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Hledáte-li ty pravé prostory pro sportovní soustředění svého týmu, zvolte hotel VEGA! Svou polohou a šíří služeb je ideálním místem pro pořádání tohoto typu akcí.. Hotel Vega disponuje

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Albena - Hotel Flamingo Grand *****

Albena - Hotel Flamingo Grand ***** CK TURISTA Albena - Hotel Flamingo Grand ***** 8 - denní zájezd Poloha: Luxusní hotel e nachází přímo v centru střediska Albena a v blízkosti pláže. Pláž: Krásná písečná dlouhá pláž s pozvolným vstupem

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Štrbské Pleso/Vysoké Tatry Hotel FIS*** Štrbské Pleso je nejvýše položenou oblastí na Slovensku s nejčistějším vzduchem. Hotel FIS se úrovní ubytování a službami řadí k nejlepším ve Vysokých Tatrách. K

Více

VSTUPENKU ZDARMA AQUA CZECH 2012/2013 JIHOČESKÝ KRAJ. Ke každé zakoupené vstupence od nás dostanete druhou

VSTUPENKU ZDARMA AQUA CZECH 2012/2013 JIHOČESKÝ KRAJ. Ke každé zakoupené vstupence od nás dostanete druhou AQUA CZECH 2012/2013 JIHOČESKÝ KRAJ Ke každé zakoupené vstupence od nás dostanete druhou VSTUPENKU ZDARMA ve stejné, nebo nižší ceně na vstup do areálu hotelového aquaparku. NABÍZÍME NÁVŠTĚVNÍKŮM CELOROČNÍ

Více

Bulharsko. Primorsko. Kiten

Bulharsko. Primorsko. Kiten Bulharsko www.cdtravel.cz Bulharsko 4 SOFIJA Bulharsko se v posledních letech opět stalo vyhledávaným cílem našich turistů. Místní letoviska zaznamenávají velký turistický rozmach. Svou nabídkou služeb

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU. PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU. PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz Miami Mexiko Kajmanské ostrovy Jamajka Bahamy Miami PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015 Miami Mexiko Kajmanské ostrovy Jamajka Bahamy Miami Loď Celebrity Reflection Plná penze

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou www.pecr.cz Pec pod Sněžkou DOVOLENÁ V LÉTĚ I V ZIMĚ SPOLEČENSKÁ I FIREMNÍ SETKÁNÍ AKTIVNÍ ODPOČINEK PANORAMA WELLNESS V NEJVYŠŠÍM PATŘE OBJEKTU V SAMÉM SRDCI KRKONOŠ... PECR Apartments Hotel - ".. to

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016 Loď Celebrity Reflection Plná penze Termín: 26. 2. - 6. 3. 2016 Loď Celebrity Reflection, člen lodní společnosti Celebrity Cruises, je v provozu

Více

KARAVAN EXTRA LUX LORD

KARAVAN EXTRA LUX LORD - KEMP SUTIKLA KARAVAN EXTRA LUX LORD V letovisku najdete také půjčovnu aut, motorek a kol, vodní sporty, směnárnu, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, minigolf a možnost řady fakultativních

Více

HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz

HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz 260 km zprahy směr Brno Břeclav hlídané venkovní parkoviště ve dvoře hotelu s kapacitou míst celková kapacita

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji

Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji Studijní poznávací zájezd Krásy Katalánska Termín zájezdu: 27.9 7.10. 2013 Hotel Guitart 3* v letovisku Lloret de Mar, Costa Brava Cena zájezdu: 7 990,-Kč / student ve vícelůžkovém pokoji V ceně zahrnuto:

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Váš kongresový a konferenční Hotel Savannah**** deluxe

Váš kongresový a konferenční Hotel Savannah**** deluxe Váš kongresový a konferenční Hotel Savannah**** deluxe Náš nový kongresový wellness Hotel Savannah Vám nabízí ideální místo pro konference, kongresy, semináře, jednání a akce každého typu až pro 250 osob.

Více