2015 / 2016 LÁZNĚ A WELLNESS PODZIM ADVENT VÁNOCE SILVESTR MAĎARSKO RAKOUSKO ČESKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2015 / 2016 LÁZNĚ A WELLNESS PODZIM ADVENT VÁNOCE SILVESTR MAĎARSKO RAKOUSKO ČESKO"

Transkript

1 2015 / 2016 LÁZNĚ A WELLNESS PODZIM ADVENT VÁNOCE SILVESTR RAKOUSKO ČESKO

2 DŮLEŽITÉ INFORMACE 300 do do POJIŠTĚNÍ V ceně zájezdů je zahrnuto zákonné pojištění cestovní kanceláře proti úpad ku u po jišťovny GENERALI. U většiny zájezdů není cestovní pojištění zahrnuto v ceně, ale mů že me vám ho zpro s třed kovat u ČSOB Po jiš ťov ny. Základní pojištění - varianta A Pojištění léčebných výloh cena 17 /den limity pojistného plnění Kompletní pojištění - varianta B cena 30 /den Pojištění léčebných výloh limity pojistného plnění Úrazové připojištění - úmrtí trvalé následky limit trvalých následků 10 % - denní odškodné 50 - minimální limit denního odškodného 29 dní Připojištění odpovědnosti za škodu - škody na zdraví škoda na majetku spoluúčast pojištěné osoby 3 %, min. 500 Připojištění zavazadel spoluúčast pojištěné osoby 500 Připojištění storna zahraničního zájezdu spoluúčast pojištěné osoby 20 %, min. 500 SLEVY ZA VČASNOU REZERVACI AŽ 500 KČ, ZÁLOHA POUZE 500 KČ Při včasném objednání adventních, vánočních a silvestrovských zá - jez dů do poskytujeme slevy ve výši až 500 /os. Konkrétní výše slev a časové omezení jejich platnosti jsou u vybraných zá jezdů v odkazu slevy. Tyto slevy platí ze základních cen bez příplatků a nelze je sčítat se senior skými slevami (v tomto případě platí vyšší sleva). Při objednání vybraného zájezdu do požadujeme zálohu ve výši pouze 500 /os. + částku za příp. cestovní pojištění. Doplatek do 50% ceny zájezdu je nutné uhradit do Celková cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před začátkem zájezdu. Klienti, kteří při objednání zájezdu uhradí celkovou částku, od nás obdrží kompletní cestovní pojištění zdarma. Mimořádné akce a výhodné nabídky uveřejňujeme taktéž na na - šem facebooku či zasíláme em po přihlášení do newslette - ru. Informujte se v CK. DÁRKOVÉ POUKAZY Chcete-li potěšit své blízké, věnujte jim dárkový poukaz na konkrétní zájezd nebo dár kový pou kaz v libovolné hodnotě (min ), která bude při ná ku pu zá jez du odeč te na z celkové ceny. BENEFITY, POUKÁZKY SODEXO A ŠEKY DOVOLENÁ Klientům nabízíme možnost platby zájezdů prostřednictvím karty Be - ne fi ty, pou ká zek Sodexo a Še ků dovolená. Více info na Pořadatel zájezdů: Cestovní kancelář CESTA Travel Agency, s.r.o., Lege ro va 432, Kolín 3, IČ: Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Měst ské ho soudu v Praze oddíl C, vložka CESTA Travel Agency, s.r.o., titulní foto: Bad Füssing (zdroj Kurverwaltung Bad Füssing)

3 NABÍDKA ZÁJEZDŮ PODZIMNÍ ZÁJEZDY lázně Celldömölk lázně Bükfürdö lázně Tapolca lázně Harkány více na str. 4 více na str. 5 více na str. 6 více na str. 7 ADVENTNÍ ZÁJEZDY VÁNOČNÍ ZÁJEZDY RAKOUSKO Salcbursko více na str. 8 lázně Harkány více na str. 9 lázně Harkány více na str. 10 SILVESTROVSKÉ ZÁJEZDY lázně Harkány lázně Komárom Budapešť ČESKO lázně Velké Losiny více na str. 11 více na str. 12 více na str. 13 více na str. 14 CK si vyhrazuje právo na změnu programu dle aktuálních podmínek. 3

4 - CELLDÖMÖLK PODZIM V LÁZNÍCH NEOMEZENÝ VSTUP DO LÁZNÍ V CENĚ TERMÍN: Lázeňské městečko se nachází v jižním cípu Malé uher - ské nížiny na řece Mar cal. Leží na úpatí vyhaslé sop ky Ság-hegy, která dodává městečku neopakovatelnou atmosféru. Léčivý pramen byl objeven teprve v roce 2007, proto patří Celldömölk k méně známým lá zeň - ským městům. Půvab místu při ná ší nekonečné vino - hra dy táhnoucí se celou oblastí : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodinách, příjezd do láz ní CELLDÖMÖLK, po byt v láz - ních : celodenní pobyt v lázních : dopoledne fakultativně turistický výlet naučnou stezkou na vrchol nedalekého vulkánu, kde se nachází pa mátný kříž Trianon. Od po ledne pobyt v lázních : celodenní pobyt v lázních : celodenní pobyt v lázních, po večeři fa kul ta tiv - ně ochutnáv ka bílých vín pěstovaných přímo na sva - zích vulkánu ve stylovém maďarském sklípku : celodenní pobyt v lázních : dopoledne pobyt v lázních, odjezd do ČR v po - ledních hodinách, příjezd ve večerních hodinách. Hotel JUFA VULKAN THERMEN RESORT **** se na - chází přímo v lázeňském areálu cca 1,5 km od centra. Hostům je k dispozici recepce, restaurace, gril bar, ka - vár na s terasou, výtah, společenská místnost (šipky, ku lečník, apod.), minimarket, fitness a minigolf. Mo - der ní pokoje pro 2 osoby s možností 1 přistýlky jsou vy baveny koupelnou, WC, fénem, TV, minibarem, trezorem, klimatizací, telefonem a WIFI. Některé pokoje jsou s balkonem nebo terasou. V ceně zájezdu je polo - pen ze formou bohatého bufetu. LÁZEŇSKÝ AREÁL Nově zrekonstruovaný moderní lázeňský areál se na - chá zí pří mo na úpatí vulkánu a svým návštěvníkům na bízí lé čeb nou a zážitkovou část a saunový svět. V lé čebné a zážitkové části se nachází venkovní a vnitř - ní termální bazén (30-36 C), léčivý bazén (38 C), pla - vec ký bazén (26-28 C), zážitkový bazén (28-30 C), bazén s vířivkou a tryskami (28-30 C), wellness bazén (za poplatek), dět ský svět s bazény a skluzavkami. V saunovém světě se nachází finská sauna, infrasauna, bylinná biosauna, parní kabina, solná jeskyně, perlič - ko vá lázeň, aroma te rapie, světelná terapie a relaxační místnosti. Za pří pla tek je možné si objed nat řa du lé - čeb ných procedur, masáží a zábalů. V areálu je nově postavená zážitková část s vodními atrakcemi pro rodi ny s dětmi, která je od dělena od lé čebné čás ti, a náv - štěv níci si tak mohou užívat nerušeného klidu. Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x polopenzi, vstup né do lázní, vypůjčení županu, dopravu au - tobusem, pobytovou taxu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: senioři nad 65 let - 5%. Dospělý přistýlka

5 - BÜKFÜRDÖ PODZIM V LÁZNÍCH NEOMEZENÝ VSTUP DO LÁZNÍ V CENĚ Městečko Bük se nachází na severozápadě Ma ďar ska nedaleko rakous kých hranic. Je známé dí ky zdej ším lázním, které jsou jedny z nej zná měj ších a nej oblí be - něj ších v Evropě. 1. den: odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodinách, příjezd do láz ní BÜKFÜRDÖ, po byt v lázních. 2. den: celodenní pobyt v lázních. 3. den: dopoledne ŠOPROŇ - jedno z nej krás něj ších historických měst v Ma ďar sku, město gotické a ba - rokní architektury, významné středisko vinařství. Odpo ledne pobyt v lázních. 4. den: pobyt v lázních, odjezd do ČR v odpo ledních hodinách, příjezd ve večerních hodinách. Hotel RÉPCE *** se nachází v klidné lokalitě a je přímo pro po je ný s lázeňským areálem krytou chodbou. Hos - tům je k dispozici recepce, restaurace s maďar skou i me zinárodní kuchyní, hotelové wellness centrum (plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, sau na a par ní ka - bi na) a WIFI připojení v lobby zdarma. Klienti ma jí v ce ně neomezený vstup do léčebné části termálního areálu včetně zapůjčení županu. Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky jsou vy ba ve ny koupelnou s WC, TV a minibarem. Všechny po ko je jsou bez balkonu. V ceně pobytu je polopenze. Snídaně i večeře formou bohatého bufetu se po dá vají v hotelové restauraci. LÁZEŇSKÝ AREÁL Moderní areál svým náv štěv níkům nabízí léčebnou lá - zeň skou část, zá žit ko vou část a svět saun. V lé čeb né čás ti se nachází 4 kry té léčebné ba zé ny (30-39 C), 2 čás tečně kryté léčebné ba zény (33-36 C), 2 otevře - né pla vec ké bazény (25-50 m), krytý plavecký ba zén a ba zén na cvi čení. Zá žit ková část nabízí ven kov ní zá žit kový bazén (31-33 C), lé čeb ný bazén (33-35 C), částečně krytý léčebný bazén (33-35 C), částečně krytý zážitkový bazén (31-33 C), krytý zážitkový bazén (32-34 C), perlič ko vý bazén (34-35 C), 2 kryté dět ské ba zé ny (31-34 C). V sau no vém a well ness světě se na - TERMÍNY: chá zí aro ma sauna, finská ka men ná a dře vě ná sau na, infrasauna, bylinná sauna, tepidarium, ledová kabina, aroma parní kabina a krystalická parní sauna, dále Kneippův bazén (16-18 C), vnitřní a venkovní ochla - zovací ba zén (16-18 C), ja cuzzi (34-36 C) a zá žit kový bazén (34-36 C). Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, vstup né do lázní (lé čeb ná část), vstupné do ho - telového wellness centra, vypůjčení županu, dopravu auto bu sem včetně vý letu dle programu, pobytovou taxu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: senioři nad 65 let - 5%. Dospělý přistýlka

6 - TAPOLCA PODZIM V LÁZNÍCH LÉČIVÁ JESKYNĚ PŘÍMO POD HOTELEM TERMÍN: Malebné městečko Tapolca se nachází 15 km od jezera Balaton. Město je proslulé především uni kát ní sou - stavou krasových jeskyní, které se roz pro stírají přímo pod hotelem Pelion. Systém podzemních chodeb vznikl ve vá pen covém podloží vlivem proudů spodních vod. Městečko bo haté na pří rodní krásy se proslavilo i produkcí vína, které je známé v ce lé Evro pě : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodinách, příjezd do láz ní TAPOLCA, pobyt v lázních : dopoledne fakultativně možnost projížďky na člu nu po jes kyn ním jezeře ve 4 km dlouhé jeskyni (pro veřejnost je zpřístupněno cca 2,5 km), odpoledne po byt v láz ních : dopoledne pobyt v lázních, odpoledne fa kul ta - tiv ně ochut náv ka vín z vyhlášené vinařské oblasti Bada cso ny ve sty lo vém maďarském sklípku přímo v Tapolce : dopoledne pobyt v lázních, odjezd do ČR v po - ledních hodinách, příjezd ve ve čer ních hodinách. Hotel PELION **** se nachází uprostřed přírodního parku přímo v centru města. Hostům je k dispozici recepce otevřená 24 hodin, restaurace s maďarskou a me zinárodní kuchyní, lobby bar, wellness centrum, business centrum, pokojová služba 24 hodin, obchod s dárkovými předměty, kadeřnictví, solárium, dětský klub Pinocchio, výtahy a WIFI v celém hotelu. Moderní pokoje pro 2 osoby jsou vybaveny koupelnou, WC, TV, minibarem, klimatizací a telefonem. Většina po - ko jů má balkon. V ceně zájezdu je po lopenze formou bufetu. Ho telové res tau race nabízí kro mě specialit ma ďarské a mezinárodní ku chy ně i produkty bio ku - chyně. LÁZEŇSKÝ AREÁL Lázeňský areál je přímo součástí hotelu a skládá se z lé čivé kra sové jeskyně a wellness ostrova. Speciální mi kro kli ma jeskyně nacházející se přímo pod hotelem má léčivé účin ky. Vhod ná je zejména k léčbě astmatu a onemocnění dýchacích cest. Vzduch v jeskyni je velmi vlhký, bezprašný a mimořádně čistý s trvalou teplotou C. Léčebná jeskyně je rozdělena do větších či menších místností s přibližně 70 le hát ky s při krýv ka - mi a lampičkami na čtení. Wellness ostrov zahrnuje 2 vnitř ní termální ba zé ny (33-37 C), ven kovní a vnitřní zá žitkový bazén (32 C), venkovní plavecký bazén (28 C), bazén pro dě ti (34 C), finskou saunu, bio sau - nu, infrasaunu, per lič kovou lázeň, parní ka bi nu, fitness, gymnastika a vodní cvičení. Za příplatek možnost za - jiš tění různých druhů masáží či aromaterapie. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, vstupné do hotelového wellness centra, vypůjčení županu, dopravu autobusem, pobytovou ta xu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: senioři nad 65 let - 5%. 6

7 - HARKÁNY LÁZNĚ PRO GURMÁNY ZABÍJAČKOVÉ HODY V CENĚ TERMÍN: Lázeňské městečko Harkány leží v jižní části Maďar - ska v údolí obklopeném vinicemi na úpatí hory Villány a pat ří mezi vyhlášené ma ďarské lázně. K pro žití pří - jem ného ve čera s hudbou, tancem, dob rým jídlem a pi tím jsou jako stvořené csárdy - ty pické maďarské restaurace : odjezd z Prahy (příp. Kolína, Jihlavy, Brna) ve ve - černích hodinách, noční přejezd : příjezd do lázní HARKÁNY v ranních hodi nách, prohlídka města, pobyt v lázních. Večeře (in di vi duální konzumace) v typické maďarské csárdě : celodenní po byt v lázních, večer fakul ta tiv ně oblí bený vý let do vesnice Matty - posezení v Paul s Csárdě u vynikající večeře (pečená kachna přímo z pece) s bujarou zába vou při živé muzice : dopoledne fakultativně návštěva farmy - malé občerstvení z uzených vý rob ků místní výroby, svařené víno, projížďka koňským povozem po farmě, mož nost nákupu, od po ledne pobyt v láz ních. Večer zabíjačkové ho dy formou stude né ho a teplého bufetu (vepřové spe - ciality včetně mangalice - pra sete kadeřavého) : dopoledne návštěva místní tržnice s možností nákupu maďarských spe ci a lit (klobásy, čabajky, sýry, koření), odjezd kolem poledne, příjezd do ČR v pozd - ních večerních hodinách. Hotel FORRÁS *** je vzdálený cca 200 m od lá zeň - ské ho areálu a centra města. Mo der ní po ko je pro 2 oso by s možností 1 při stýl ky jsou vybaveny koupelnou, WC, led nič kou, TV s českými programy, některé po koje mají balkon a WIFI. K dispozici je i bez ba rié - rový pokoj, který se nachází v přízemí ho te lu. V ceně jsou snídaně formou bufetu. LÁZEŇSKÝ AREÁL V lá zeň ském areálu se nachází 2 ven kov ní a 2 vnitř ní bazény s termální léčivou vodou (36-38 C) a wellness centrum - whirl pooly a ja cu zzi (32-33 C), finská sauna, par ní lázeň a možnost masáží. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, za - bíjačkové hody, dopravu autobusem, služby průvodce. Příplatky: 1- lůžkový pokoj - 600, pečená kach na - cca HUF, náv ště va farmy - cca HUF (pla tí se na mís tě). Slevy: senioři nad 65 let - 5%. 7

8 RAKOUSKO - SALCBURSKO ĎÁBELSKÁ NOC SALCBURK - SCHLADMING - DACHSTEIN TERMÍN: : odjezd z Prahy (Kolína) v ranních hodi nách. SALCBURK - prohlídka města, možnost náv ště vy Mo - zar tova rodného domu nebo pevnosti. Náv štěva tra - dič ních adventních trhů před salcburským dó mem, indi viduální volno. Přejezd do SCHLADMIN GU, ubytování přímo na trase průvodu. Večer největší show čertů (krampusů) na světě : fakultativně celodenní pobyt v moderních termálních lázních THERME AMADÉ (venkovní a vnitřní bazény se slanou vodou o teplotou C, saunový svět) nebo návštěva zná mého le dov ce DACH STEIN s ledovou jeskyní a fantastickými vyhlídkami (visutý most Hängebrücke se scho dy do prázdna ) včetně krátšího po bytu v termálních lázních THERME AMADÉ. Příjezd do Prahy v pozdních nočních hodi nách. Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu ***, 1x snídani, do pra vu autobu sem včetně vý le tů dle programu, služby průvodce. Příplatky: 1x večeře (4 chody) - 580, 1-lůž - ko vý pokoj ADVENT V SALCBURKU SALCBURK - BERCHTESGADEN 1. den: odjezd z Prahy (Kolína) v ranních hodi nách. SALCBURK - prohlídka města, možnost náv ště vy Mo - zar tova rodného domu nebo pevnosti. Náv štěva tra dič - ních adventních trhů před dómem, na re zi denčním ná městí, v pevnosti Hohensalzberg a u zám ku Mira bell. 2. den: NP BERCHTESGADEN - plavba lodí po jezeře Königsee ke světoznámému kostelu sv. Bartoloměje, prohlídka solného dolu (podzemní solné jezero, hor - nic ký vláček, 2 skluzavky, podzemní lanovka). Advent - ní trhy u zámku a v městečku BERCHTESGA DEN. Měs - tečko je také známé svými jedinečnými vá noč ními ozdobami, které lze vidět nejen v obchodech, ale i v ex - po zici zámku Adelsheim. Fakultativně mož nost koupání v solných termálních lázních Watzmann Therme. Příjezd do Prahy v pozdních nočních hodi nách. TERMÍNY: Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu ***, 1x snídani, do pra vu autobu sem včetně vý le tů dle programu, služby průvodce. Příplatky: 1x večeře

9 500 do do HARKÁNY VÁNOCE NANEČISTO STEJNÝ PROGRAM JAKO VÁNOČNÍ ZÁJEZD TERMÍN: Městečko Harkány leží v jižní části Maďarska na úpatí hory Villány a pat ří mezi vyhlášené ma ďarské lázně zejména pro složení místní termální léčivé vody : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodi nách, pří jezd do lázní HARKÁNY ve ve čer - ních ho dinách. Po příjezdu sva řené víno na uvíta nou : PÉCS - starobylé uni ver zitní město s mnoha pa mátkami, oběd ve stylové Tenkés Csárdě - polévka po dá vaná v tradičním kotlíku s do mácím chle bem, od - poledne pobyt v lázních. VEČER ZÁBAVA PŘI ŽIVÉ MUZICE : VILLÁNY - malebná vinařská obec s mnoha vinnými sklepy, muzeem vína a unikátní sochařskou galerií pod širým nebem, možnost ochut návky a ná ku - pu vína, zastávka v měs tečku SIKLÓS se za cho va lým hradem a oblíbenou tržni cí, odpoledne po byt v lázních. Večer fakultativně výlet do vesnice Matty - posezení v PAULS CSÁRDĚ u vynikající ve če ře (pe če ná kachna přímo z pece) s bujarou zábavou při muzice : celodenní pobyt v lázních HARKÁNY nebo SIK- LÓS, večer SLAVNOSTNÍ ŠTĚDROVEČERNÍ VE ČE ŘE : celodenní pobyt v láz ních HARKÁNY nebo SIKLÓS : celodenní pobyt v lázních, odjezd do ČR ve večerních hodinách : příjezd v časných ranních hodinách. ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE V ceně zájezdu je slavnostní štědrovečerní večeře o 4 chodech, přípitek, neomezená konzumace vína, ká va se zá kuskem, cukroví a ovoce. Hotel FORRÁS *** je vzdálený cca 200 m od lá zeň - ského areálu a centra města. Mo der ní po ko je pro 2 oso by s možností 1 při stýl ky jsou vybaveny koupelnou, WC, led nič kou, TV s českými programy, některé pokoje mají balkon a WIFI. K dispozici je i bez ba rié - rový pokoj, který se na chází v pří zemí ho te lu. Snídaně jsou podávány formou b u fe tu a večeře formou vý běru ze 2 menu o 3 cho dech včetně nápoje k ve čeři. LÁZEŇSKÝ AREÁL HARKÁNY V lá zeň ském areálu se nachází 2 venkovní a 2 vnitř ní bazény s termální léčivou vodou (36-38 C) a wellness centrum - whirl pooly a ja cu zzi (32-33 C), finská sauna, par ní lázeň a možnost masáží. LÁZEŇSKÝ AREÁL SIKLÓS V lá zeň ském areálu se nachází vnitřní bazény - termál - ní (35-36 C), re la xač ní (32 C), zážitkový (33-34 C), turecký (35-37 C) a per lič kový (34-35 C). Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x polopenzi včetně ná poje k ve čeři, slavnostní štědro ve - čer ní ve če ři, oběd v Tenkés Csárdě, svařené ví - no na uví tanou, vypůjčení županu, do pra vu au - tobusem včetně výletů dle programu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. Dospělý přistýlka

10 - HARKÁNY 300 do do VÁNOCE V LÁZNÍCH VEČERNÍ PROGRAM, NÁPOJ K VEČEŘI, VYPŮJČENÍ ŽUPANU TERMÍN: Městečko Harkány leží v jižní části Maďarska na úpatí hory Villány a pat ří mezi vyhlášené ma ďarské lázně : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodi nách, pří jezd do lázní HARKÁNY ve ve čer - ních ho dinách. Po příjezdu sva řené víno na uvíta nou : PÉCS - starobylé uni ver zitní město s mnoha pa mátkami, oběd ve stylové Tenkés Csárdě - polévka po dá va ná v tradičním kotlíku s do mácím chle bem, od - po led ne pobyt v lázních. VEČER ZÁBAVA PŘI ŽIVÉ MUZICE : VILLÁNY - malebná vinařská obec s mnoha vinnými sklepy, muzeem vína a unikátní sochařskou galerií pod širým nebem, možnost ochut návky a ná ku - pu vína, zastávka v měs tečku SIKLÓS se za cho va lým hradem a oblíbenou tržni cí, odpoledne po byt v lázních. Večer fakultativně výlet do vesnice Matty - posezení v PAULS CSÁRDĚ u vynikající ve če ře (pe če ná kachna přímo z pece) s bujarou zábavou při muzice : celodenní pobyt v lázních HARKÁNY nebo SIKLÓS, večer SLAVNOSTNÍ ŠTĚDROVEČERNÍ VE ČE - ŘE, fakultativně půlnoční mše v MÁRIAGYÜD : celodenní pobyt v láz ních HARKÁNY nebo SIKLÓS : celodenní pobyt v lázních, odjezd do ČR ve večerních hodinách : příjezd v časných ranních hodinách. ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE V ceně zájezdu je slavnostní štědrovečerní večeře o 4 chodech, přípitek, neomezená konzumace vína, ká va se zá kuskem, cukroví a ovoce. Hotel FORRÁS *** je vzdálený cca 200 m od lá zeň - ského areálu a centra města. Mo der ní po ko je pro 2 oso by s možností 1 při stýl ky jsou vybaveny koupelnou, WC, led nič kou, TV s českými programy, některé pokoje mají balkon a WIFI. K dispozici je i bez ba rié ro - vý pokoj, který se na chází v přízemí ho te lu. Snídaně jsou podávány formou bufetu a večeře formou vý běru ze 2 menu o 3 cho dech včetně nápoje k ve čeři. LÁZEŇSKÝ AREÁL HARKÁNY V lá zeň ském areálu se nachází 2 venkovní a 2 vnitř ní bazény s termální léčivou vodou (36-38 C) a wellness centrum - whirl pooly a ja cu zzi (32-33 C), finská sauna, par ní lázeň a možnost masáží. LÁZEŇSKÝ AREÁL SIKLÓS V lá zeň ském areálu se nachází vnitřní bazény - termál - ní (35-36 C), re la xač ní (32 C), zážitkový (33-34 C), turecký (35-37 C) a per lič kový (34-35 C). Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x polopenzi včetně ná poje k ve čeři, slavnostní štědrovečerní ve če ři, oběd v Tenkés Csárdě, svařené víno na uvítanou, vypůjčení županu, dopravu autobusem včetně výletů dle programu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. Dospělý přistýlka

11 500 do do HARKÁNY SILVESTR V LÁZNÍCH VEČERNÍ PROGRAM, NÁPOJ K VEČEŘI, VYPŮJČENÍ ŽUPANU TERMÍN: Městečko Harkány leží v jižní části Maďarska na úpatí hory Villány a pat ří mezi vyhlášené ma ďarské lázně : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodi nách, pří jezd do lázní HARKÁNY ve ve čer - ních ho dinách. Po příjezdu sva ře né víno na uvíta nou : celodenní pobyt v lázních, po večeři OCHUT- NÁVKA VÍN, malé občerstvení a možnost nákupu vy - braných vín : PÉCS - starobylé uni ver zitní město s mnoha pa mátkami, oběd v Tenkés Csárdě - polévka po dá va - ná v tradičním kotlíku s do mácím chle bem, od po led - ne pobyt v lázních. VEČER ZÁBAVA PŘI ŽIVÉ MU ZI CE : VILLÁNY - malebná vinařská obec s mnoha vinnými sklepy, muzeem vína a unikátní sochařskou galerií pod širým nebem, možnost ochut návky a ná ku - pu vína, zastávka v měs tečku SIKLÓS se za cho va lým hradem a oblíbenou tržni cí, odpoledne po byt v lázních. Večer fakultativně výlet do vesnice Matty - posezení v PAULS CSÁRDĚ u vynikající ve če ře (pe če ná kachna přímo z pece) s bujarou zábavou při muzice : pobyt v lázních HARKÁNY nebo SIKLÓS, večer SILVESTROVSKÁ OSLAVA. 1.1.: odpoledne pobyt v lázních HARKÁNY nebo SIK- LÓS, odjezd do ČR ve ve černích hodinách. 2.1.: příjezd v časných ranních hodinách. SILVESTROVSKÁ OSLAVA V ceně zájezdu je oslava na hotelu. Oslava za hr nuje slavnostní silvestrovskou večeři o 4 chodech, no vo roč - ní přípitek, novoroční polévku, láhev vína, kávu a sil - vestrovskou zábavu se ži vou hudbou. Hotel FORRÁS *** je vzdálený cca 200 m od lá zeň - ské ho areálu a centra města. Mo der ní po ko je pro 2 oso by s možností 1 při stýl ky jsou vybaveny koupelnou, WC, led nič kou, TV s českými programy, některé pokoje mají balkon a WIFI. K dispozici je i bez ba rié ro - vý pokoj, který se nachází v přízemí ho te lu. Snídaně jsou podávány formou bufetu a večeře formou vý běru ze 2 menu o 3 cho dech včetně nápoje k večeři. LÁZEŇSKÝ AREÁL HARKÁNY V lá zeň ském areálu se nachází 2 venkovní a 2 vnitř ní bazény s termální léčivou vodou (36-38 C) a wellness centrum - whirl pooly a ja cu zzi (32-33 C), finská sauna, par ní lázeň a možnost masáží. LÁZEŇSKÝ AREÁL SIKLÓS V lá zeň ském areálu se nachází vnitřní bazény - termál - ní (35-36 C), re la xač ní (32 C), zážitkový (33-34 C), turecký (35-37 C) a per lič kový (34-35 C). Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x polopenzi včetně ná poje k večeři, silvestrovskou oslavu, oběd v Tenkés Csárdě, ochut návku vín, sva ře - né víno na uvítanou, vy půj čení žu panu, do pra - vu autobusem včetně výletů dle programu, služby prů vodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. Dospělý přistýlka

12 - KOMÁROM 200 do do SILVESTR V LÁZNÍCH NEOMEZENÝ VSTUP DO LÁZNÍ V CENĚ TERMÍN: Komárom je město v severozápadním Maďarsku, u hra nic se Slovenskem na pra vém břehu Dunaje, kte - rý ho odděluje od slovenské ho Komárna : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních ho di nách, GYÖR - pro hlíd ka historického centra měs ta, návštěva tradičního tr hu, příjezd do KOMÁ- R O MA, odpoledne pobyt v lázních : KOMÁRNO - půldenní prohlídka historického centra, okolí hradu a pev nosti, Nádvorie Európy, Ga - lé rie Limes, aj. Odpoledne pobyt v lázních : OSTŘIHOM - prohlídka města položeného v ohybu Dunaje s dominan t ní bazilikou, je jíž kopule je viditelná z dalekého okolí. Návštěva vinného sklepa pod bazilikou, možnost ochutnávky a nákupu vína. Od - po ledne pobyt v láz ních : pobyt v lázních, večer silvestrovská oslava. 1.1.: odjezd do ČR v poledních nebo odpoledních ho - di nách, příjezd ve večerních hodinách. SILVESTROVSKÁ OSLAVA V ceně zájezdu je oslava v sousední restauraci. Oslava zahrnuje silvestrovskou ve čeři formou bufetu, no vo - roč ní občerstvení, pro g ram se ži vou hudbou a tan cem. Hotel THERMAL ** se nachází cca 150 m od lá zeň - ské ho areálu. Hostům je k dispozici recepce a WIFI. Po koje pro 2 osoby jsou vy ba veny kou pelnou, WC, ledničkou, TV a telefonem. Všechny pokoje jsou ne - ku řácké. Za příplatek lze objednat masáže. V ceně je po lopenze formou bu fetu. Strava se podává ve vedlej - ší restauraci. LÁZEŇSKÝ AREÁL Návštěvníkům jsou k dispozici 2 bazény s léčivou vo - dou (33-38 C), krytý bazén s léčivou vodou (35-38 C), jaccuzzi (33-35 C), krytý plavecký bazén (25-28 C), bazén pro neplavce (30-33 C) a saunový svět (za po - pla tek) - infrasauna, 2 speciální aromasauny (mentho - lová - léčba dýchacích cest, bolestí kloubů a svalů, ci tró nová - detoxikační účinky k posílení a pročištění pleti a vlasů). Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x po lo penzi včetně silvestrovské oslavy, vstupné do láz ní, do pravu au to bu sem včetně výletů dle progra - mu, služ by průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 400 /osoba do 31.7., 200 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. 12

13 500 do do BUDAPEŠŤ SILVESTR V BUDAPEŠTI OSLAVA NOVÉHO ROKU V CENTRU MĚSTA TERMÍN: Budapešť má necelé dva milióny obyvatel a je tedy jed ním z největších měst ve střední Evropě. Město roz - dě lu je řeka Dunaj na západní Buda a historickou vý - chodní Pešť. V minulosti to byla samostatná města, až v 19. století došlo k jeho sjednocení : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních ho di nách, odpoledne příjezd do BUDAPEŠTI, pěší procházka centrem města : BUDAPEŠŤ - prohlídka města - Náměstí Hrdi - nů, Andrássyho třída, Řetězový most, Budínský hrad, Rybářská bašta s vyhlídkou na město, Ma tyá šův kostel. Odpoledne fa kul tativně možnost koupání v ter - mál ních lázních, nebo možnost nákupů na Váci utca a v tržnici, nebo individuální volno. Po ve če ři fa kul ta - tiv ně plavba lo dí po Dunaji : Dopoledne SZENTENDRE - prohlídka města s his torickým jádrem s mnoha architektonický mi pa - mát kami, odpoledne individuální volno v centru BU - DA PEŠTI. Večer silvestrovská večeře, noční ná vště va centra města s oslavou Nového roku. 1.1.: odjezd do ČR v poledních nebo odpoledních ho - di nách, příjezd v pozdních večerních hodinách. SILVESTROVSKÁ VEČEŘE A OSLAVA V ceně zájezdu je silvestrovská večeře v typické ma - ďar ské csárdě v Budapešti. Večeře zahrnuje aperitiv, po lévku, hlavní jídlo, salát, dezert a 0,5 l vína. V prů - bě hu večeře živá cimbálová hudba. Kolem 21:00 hod. odjezd do centra města, individuální oslava Nového roku. Hotel Vitta Superior *** se nachází ve 4. buda pešťs - kém obvodu. Stanice metra Újpest-Város ka pu je vzdá - le na 10 min. chůze od hotelu. Hostům je k dispozici re cepce, restaurace, bar, minimarket, centrální trezor a wellness zóna (finská sauna, možnost masáží). V hotelu jsou výtahy. Moderní a vkusně za ří zené po - koje pro 2 oso by jsou vybaveny koupelnou, WC, fé - nem, ledničkou, varnou konvicí, telefonem, SAT TV, klimatizací a bezplatným WIFI připojením. K dispo zi - ci jsou bez bariérové pokoje či pokoje pro alergiky. V ce ně jsou snídaně formou bohatého bufetu. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, silvestrovskou večeři, dopravu autobusem včetně výletů dle progra mu, služ by průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj , plavba lodí po Dunaji Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. 13

14 ČESKO - MORAVA 300 do do SILVESTR V JESENÍKÁCH NOVĚ OTEVŘENÝ LÁZEŇSKÝ AREÁL TERMÍN: Lázně Velké Losiny se nachází v malebné kra ji ně pod - hůří Hrubého Jeseníku. Patří mezi nejstarší a nej zná - měj ší moravské lázně, které jsou věhlasné svými lé - čebnými výsledky a jedinečnými sirnými termálními pra meny. Tyto prameny ma jí blahodárné účinky na pohybový aparát, nervovou soustavu a kožní nemoci. Moderní Ski areál Kouty se nachází nedaleko hotelu : odjezd z Prahy (příp. Kolína, Pardubic, Hradce Králové) v ranních hodi nách, pří jezd do VELKÝCH LO - SIN v poledních hodinách, fakultativně oběd a náv - ště va místní ruční výrobny papíru a muzea. Přejezd do KOUT NAD DESNOU : Fakultativně prohlídka přečerpávací vodní elek trárny DLOUHÉ STRÁNĚ, odpoledne pobyt v termálních lázních Therme Park VELKÉ LOSINY : Dopolední nebo celodenní pobyt v termálních lázních Therme Park VELKÉ LOSINY. Večer silvestrov - ská oslava. 1.1.: odjezd v poledních nebo odpoledních hodinách, příjezd v pozdních odpoledních hodinách. SILVESTROVSKÁ OSLAVA V ceně zájezdu je oslava přímo na hotelu. Oslava za - hr nuje silvestrovskou večeři formou bufetu, novoroční přípitek, láhev vína, kávu a silvestrovskou zábavu se ži vou i reprodukovanou hudbou. Hotel DLOUHÉ STRÁNĚ *** se nachází v klidném prostředí CHKO Jeseníky v obci Kouty nad Desnou. Hostům je k dispozici recep ce, restaurace, vinárna, ka - várna a wellness centrum (za poplatek 100 /hod.) - bazén s proti proudem, masážními trys kami a chrličem a vířivka. Dále za poplatek infrasauna, finská sauna a mož nost různých druhů ma sáží. Dále je k dispozici fitness, bo wling, stolní te nis, stolní fotbal a kulečník. Pokoje pro 2 osoby s mož ností 1 přistýlky jsou vyba - ve ny kou pelnou se sprchou a WC, TV a ně kte ré bal - ko nem. V ce ně jsou snídaně formou bufetu a ve če ře for mou vý běru z menu o 3 chodech. LÁZEŇSKÝ AREÁL VELKÉ LOSINY V dubnu 2015 nově otevřený lá zeň ský areál Therme Park Velké Losiny na bí zí náv štěv níkům 9 venkovních a vnitřních bazénů (aktivní, relaxační, speciální, dětské, aj.), saunový svět (finská, solná a aromatická sauna, ledová komora, relaxační místnosti a panoramatický ba zének), relaxační zóny s masážními sedátky a le hát - ky a zábavné atrakce (2 tobogány, divoká voda, jes - ky ně, vodopád, chrliče a vodní hřiby). Teplota vody v ba zénech je cca 33 C. Za příplatek lze objednat různé druhy masáží. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi včetně silvestrovské oslavy, do pra vu autobu - sem, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. Dospělý přistýlka

15 LÁZNĚ A WELLNESS 2016 Katalog letních zájezdů bude k dispozici cca Vaše cestovní kancelář: CESTA Travel Agency, s.r.o. Kolín, Legerova 432 Tel.: ,

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech

MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech 1. den odjezd z nástupních míst v ranních hodinách, přejezd přes Slovensko do Maďarska, dopoledne příjezd do Budapešti. Prohlídka starého Budína Matyášův

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY / 2009 / 2010 HUNGARY Sárvár hotel Park Inn**** RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY 14.11. 17.11. (3 noci) TRASA A, C 4 990,- 27.11. 29.11. (2 noci) TRASA B 3 790,- 26.12. 28.12.

Více

MAĎARSKO Budapešť Hotel Health Spa Resort Helia****

MAĎARSKO Budapešť Hotel Health Spa Resort Helia**** Budapešť Hotel Health Spa Resort Helia**** Hotel se nachází v centru Budapešti u břehu Dunaje, cca 15 minut od historického centra města Hotelové wellness centrum 2-lůžkové pokoje de luxe (s výhledem na

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4

TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4 TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4 6 - denní zájezd Hotel nabízí hostům především neomezený vstup do termálních bazénů, zážitkových bazénů včetně plaveckého jakož i do celého Wellness. Samozřejmostí

Více

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM MAĎARSKO Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů & - AUTOBUSEM 2015 Vánoce a Silvestr autobusem hotel Répce Gold**** - polopenze řádné l. ve 2 lůžk. pokoji 6 790, 8 290, 1 lůžkový pokoj 8 290,

Více

4.1. 11.3. 1.12. 23.12. 1 790,- 2 690,- 1 350,- 990,- ZDARMA 1 990,- 290,- - -

4.1. 11.3. 1.12. 23.12. 1 790,- 2 690,- 1 350,- 990,- ZDARMA 1 990,- 290,- - - 2 0 1 6 S Á R V Á R hotel PARK INN 4* Hotel je propojen s termálními lázněmi krytou chodbou. Hotel nabízí pokoje Standard s možností 1 přistýlky, rodinné pokoje * = 2 pokoje Standard propojené dveřmi nebo

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

TEMATICKÝ ZÁJEZD aneb pojeďte s ČSJ

TEMATICKÝ ZÁJEZD aneb pojeďte s ČSJ TEMATICKÝ ZÁJEZD aneb pojeďte s ČSJ poznat historii likérky ZWACK Tematický zájezd se koná ve dnech 17. 19. října 2014 Maďarsko Vážení přátelé, předloni jsme uspořádali úspěšný tematický zájezd do BMW

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ 5,6,8 - denní zájezd Dovolená v Alpách 2015 Zell am See Kaprun hotel 4* SLEVOVÁ karta Zell am See Kaprun

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

MAĎ M AR AĎ S AR K S O

MAĎ M AR AĎ S AR K S O MAĎARSKO 2014 Do Maďarska se nejezdí, do Maďarska se vrací! +420 595 136 468 +420 733 533 849 DAEN INTERNATIONAL spol. s. r. o. se sídlem Náměstí Republiky 2/3, 301 00 Plzeň IČ: 61168807 E-mail: info@madarsko-erli.cz

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok 16 - denní zájezd Rušné letovisko a ostrov slonů. Resort je tvořen

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ 8,, - denní zájezd Poloha: moderní komplex, který se nachází přímo u krásné, dlouhé a písčité pláže Sidi Mahrez v centru turistické zóny. Město Houmpt Souk je vzdáleno

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY

TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY Dovolená na pobřeží u Národního parku Paklenica. Objevte s námi jeden z nejhezčích koutů Chorvatska - krásná příroda, čisté moře, zdravé horské klima. CHORVATSKO SLEVA do

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

Maďarsko. Maďarsko. Mosonmagyaróvár. Harkány. Bükfürdo. www.cdtravel.cz

Maďarsko. Maďarsko. Mosonmagyaróvár. Harkány. Bükfürdo. www.cdtravel.cz Tel.: 972 243 052 www.cdtravel.cz 46 Mosonmagyarovar balaton budapešť má rozlohu 93 tisíc km 2 Harkány a 10,1 milio- -nu obyvatel. Hlavní město Budapest (2,1 mil obyvatel), středo- -evropský čas, měna:

Více

Maďarsko. _ podzim, zima, svátky 2012

Maďarsko. _ podzim, zima, svátky 2012 Maďarsko _ podzim, zima, svátky 2012 Pro své blízké, přátele, zaměstnance či obchodní partnery Dárkové poukazy v hodnotě: 1 000 Kč 2 000 Kč 5 000 Kč OBSAH Pobyty vlastní dopravou Sárvár hotel Park Inn****

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

TURECKO / Side Z PRAHY A BRNA ODLETY

TURECKO / Side Z PRAHY A BRNA ODLETY Best**+ TURECKO / Side Hotel Best má vynikající polohu nedaleko pláže, nákupní zóny letoviska a zároveň 2 km od historického městečka Side. Podél pláže je krásná promenáda, kterou se můžete dostat až do

Více

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality aktuality Le t n í Ak č n í Ce n y Je d n o r á z o v ý c h Vs t u p ů vstup do Relaxačního a Regeneračního Centra zahrnuje neomezené využití bazénu, vířivky, solné jeskyně, klimatizovaného fitness a saunového

Více

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA *****

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Resortem protéká 650 m dlouhá řeka. Mnoho zábavy pro děti v Mitsis Wonderland. K dispozici 10 tematických restaurací. Poloha:

Více

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá Costa bary, restauracemi, obchůdky a diskotékami, cca 5 min. od vlakové zastávky velmi dobré spojení do 100-100 s trezory, ' " stolní! dle - &$" # $ %nutno z Prahy do Gerony,! () $*+!, ' včetně pod, pevnou

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

LIBEREC - HOTEL BABYLON ****

LIBEREC - HOTEL BABYLON **** LIBEREC - HOTEL BABYLON **** 3,4,5,6,8 - denní zájezd Zábava pro celou rodinu v aquaparku, IQ parku, IQ Landii a lunaparku nedaleko historického centra Liberce. Poloha: centrální poloha, historické centrum

Více

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052

Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 CK TURISTA Golf v Alpách - Fee zdarma - panoramahotel*** superior ALLGAUER/ č.8052 4 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky uvádíme, že golf již zdaleka nemusí být drahým sportem (i když tomu

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony.

NABÍDKA VÝLETŮ 2015. ITÁLIE Ischia. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezony. NABÍDKA VÝLETŮ 2015 ITÁLIE Ischia Půldenní výlet kolem ostrova Ischia Půldenní okruh kolem ostrova Ischia s českým průvodcem. Prohlídky a zastávky na nejzajímavějších místech ostrova, výjezd do nejvýše

Více

Korutanské Alpy - hotel**** Trattnig - TOP skipas a wellness v ceně /č.2245

Korutanské Alpy - hotel**** Trattnig - TOP skipas a wellness v ceně /č.2245 CK TURISTA Korutanské Alpy - hotel**** Trattnig - TOP skipas a wellness v ceně /č.2245 5,6,7,8 - denní zájezd Lyžování v Alpách (navíc také předvánoční lyžování a vánoční lyžování) ve skvělých lyžařských

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Turistika a cykloturistika lázně Ptuj - hotel Primus ****, termály v ceně / č.4821

Turistika a cykloturistika lázně Ptuj - hotel Primus ****, termály v ceně / č.4821 CK TURISTA Turistika a cykloturistika lázně Ptuj - hotel Primus ****, termály v ceně / č.4821 4,5,6,7 - denní zájezd Turistický pobyt a wellnes dovolená v nádherných lázních Ptuj. Krásné termální lázně

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Lyžování - Alpy - Bad Kleinkirchheim - lux hotel Brennseehof - skipas zdarma v akci HIT / 6046

Lyžování - Alpy - Bad Kleinkirchheim - lux hotel Brennseehof - skipas zdarma v akci HIT / 6046 CK TURISTA Lyžování - Alpy - Bad Kleinkirchheim - lux hotel Brennseehof - skipas zdarma v akci HIT / 6046 8 - denní zájezd Kouzelné alpské letovisko Feld am See (Korutany) nedaleko Bad Kleinkirchheimu

Více

Protaras - Hotel Mimosa ***

Protaras - Hotel Mimosa *** CK TURISTA Protaras - Hotel Mimosa *** 8 - denní zájezd Poloha: Příjemný hotel s rodinnou atmosférou sestávající z několika dvoupatrových budov je vystavěn na okraji střediska Protaras cca 4 km od jeho

Více

Kemer - Hotel Valeri Beach ***+

Kemer - Hotel Valeri Beach ***+ CK TURISTA Kemer - Hotel Valeri Beach ***+ 10 - denní zájezd Poloha: Oblíbený hotel je umístěn přímo u pláže, v blízkosti obchodního a zábavního centra střediska Kemer a ve vzdálenosti cca 55 km od letiště

Více

Maďarsko. podzim, zima, svátky

Maďarsko. podzim, zima, svátky Maďarsko podzim, zima, svátky 2013 OBSAH Důležité informace 3 Pobyty vlastní dopravou Sárvár hotel Park Inn**** 4 Sárvár Spirit Hotel Thermal Spa***** 5 Sárvár Danubius Health Spa Resort Sárvár**** all

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou

Více

ROYAL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MIRAMARE LUHAČOVICE VILA ANTOANETA LUHAČOVICE VILA VALAŠKA LUHAČOVICE SIRNATÉ LÁZNĚ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ROYAL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MIRAMARE LUHAČOVICE VILA ANTOANETA LUHAČOVICE VILA VALAŠKA LUHAČOVICE SIRNATÉ LÁZNĚ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ZIMNÍ NABÍDKA ROYAL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MIRAMARE LUHAČOVICE VILA ANTOANETA LUHAČOVICE VILA VALAŠKA LUHAČOVICE SIRNATÉ LÁZNĚ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY SILVESTR DIANA VELKÉ LOSINY VÁNOCE

Více

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND ****

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** 5,8,11,12,15 - denní zájezd EXKLUZIVNĚ v naší nabídce. Ideální pro ty, kteří chtějí být online během dovolené. Aqualand pro dětské vodní hry. Poloha: hotel

Více

SOLNÁ KOMORA. Doporučené turistické cíle. Pobyty v níže uvedených ubytovacích kapacitách: [RAKOUSKO] Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km

SOLNÁ KOMORA. Doporučené turistické cíle. Pobyty v níže uvedených ubytovacích kapacitách: [RAKOUSKO] Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km [RAKOUSKO] SOLNÁ KOMORA Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km Solná Komora se sedmdesátišesti jezery a oblast kolem Hallstattského jezera (na seznamu UNESCO), z jihu ohraničená masívem Dachstein s nejvyšší

Více

VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY 1.vydání 2016

VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY 1.vydání 2016 VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY 1.vydání 2016 Vážení přátelé relaxace v termálních bazénech. Tak, jako v minulých letech i v roce 2016 jsme pro Vás připravili široký výběr relaxačních pobytů v termálních komplexech.

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** 110 / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními službami a s velice dobrým umístěním v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od pláže a promenády, na

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Termín: 03. 10. - 10. 10. 2016

Termín: 03. 10. - 10. 10. 2016 ŠPANĚLSKO 2016 MAR MENOR Termín: 03. 10. - 10. 10. 2016 Průměrná teplota vody v Mar Menor v říjnu - 24 stupňů!!! Klidná, teplá (teplota vody je až o 5 C vyšší než teplota Středozemního moře) a velmi slaná

Více

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz. Anaxos Garden studia Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.org ŘECKO Lesvos / Anaxos www.cdtravel.cz Řecko Lesvos / / Poloha: příjemná studia tvoří 4 budovy, které jsou umístěny

Více

Korutany s all inclusive - hotel Samerhof ****, turistická karta zdarma / č.7223

Korutany s all inclusive - hotel Samerhof ****, turistická karta zdarma / č.7223 CK TURISTA Korutany s all inclusive - hotel Samerhof ****, turistická karta zdarma / č.7223 4 - denní zájezd Úžasná turistická dovolená a rekreace v Jižních Alpách, přímo v pohádkovém okolí proslulého

Více

DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL ****

DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL **** DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL **** 8,, - denní zájezd Poloha: hotelový areál El Mouradi Djerba Menzel je situován přímo u pláže, asi 6 km od centra městečka Midoun, 4 km od obchoho centra a krokodýlí

Více

Nidri - Hotel Gregory s ***

Nidri - Hotel Gregory s *** CK TURISTA Nidri - Hotel Gregory s *** 11 - denní zájezd Poloha: Menší rodinný hotel sestávající ze dvou dvoupatrových budov má ideální polohu přímo u pláže. Centrální ulice, tvořící jedno z center střediska,

Více

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality aktuality V listopadu a prosinci Rozdáváme Dárky abychom Vám zpříjemnili nakupování vánočních překvapení pro Vaše blízké Vybírat můžete ze 3 variant: 100 Ne j r y c h l e j š í c h kteří jednorázově nakoupí

Více

Romantické pobyty 2015

Romantické pobyty 2015 Romantické pobyty 2015 Zimní romantický pobyt na Všemině * Ubytování pro 2 osoby s polopenzí na dvě noci * 1x romantická večeře pro dva * 1x 60 minut aroma sauna Cena za pobyt: 3 590 Kč / 2 osoby Jarní

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Dolomity - Val di Fiemme - hotel **** Bellavista, wellness v ceně / č.2074

Dolomity - Val di Fiemme - hotel **** Bellavista, wellness v ceně / č.2074 CK TURISTA Dolomity - Val di Fiemme - hotel **** Bellavista, wellness v ceně / č.2074 5,6,7,8 - denní zájezd Val di Fiemme je jedno z nejpopulárnějších lyžařských středisek z celé Itálie, nabízí skvělé

Více

LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT *****

LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT ***** LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT ***** 3,4,5,6,8 - denní zájezd Luxusní apartmánový komplex. Sjezdovky Lipno 200m, Frymburk 10 km, Rakousko 20-50 km. Poloha: cca 200 m nad nádrží Lipno, cca 100m od

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

Ceník ubytování. Malý dvoulůžkový pokoj detail kategorie Délka pobytu 1 osoba 2 osoby 1-4 noci 899 Kč 999 Kč 5 a více nocí 799 Kč 899 Kč

Ceník ubytování. Malý dvoulůžkový pokoj detail kategorie Délka pobytu 1 osoba 2 osoby 1-4 noci 899 Kč 999 Kč 5 a více nocí 799 Kč 899 Kč Ceník ubytování Malý dvoulůžkový pokoj detail kategorie Délka pobytu 1 osoba 2 osoby 1-4 noci 899 Kč 999 Kč 5 a více nocí 799 Kč 899 Kč Malý dvoulůžkový Deluxe + bezbariérový pokoj detail kategorie Délka

Více

AKCE: luxusní golf v Alpách - hotel**** Nassfeld, neomezený golf a lanovky zdarma / č.3216

AKCE: luxusní golf v Alpách - hotel**** Nassfeld, neomezený golf a lanovky zdarma / č.3216 CK TURISTA AKCE: luxusní golf v Alpách - hotel**** Nassfeld, neomezený golf a lanovky zdarma / č.3216 4,5,7 - denní zájezd AKCE: GOLF ZDARMA Skvělá golfová dovolená v Alpách s ubytováním v luxusním hotelu

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012 Eger, Tokaj, Budapešť - víno a termály EGER, TOKAJ, BUDAPEŠŤ - víno a termály Chcete v Maďarsku poznat kraj termálů a zažít atmosféru slavnosti nejznámějšího maďarského vína

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD MORAVA A SLOVENSKO 2014 Bystřicko Slovenský ráj - Vysoké Tatry (po stopách UNESCO) ve dnech 3.7. 12.7.2014

POZNÁVACÍ ZÁJEZD MORAVA A SLOVENSKO 2014 Bystřicko Slovenský ráj - Vysoké Tatry (po stopách UNESCO) ve dnech 3.7. 12.7.2014 POZNÁVACÍ ZÁJEZD MORAVA A SLOVENSKO 2014 Bystřicko Slovenský ráj - Vysoké Tatry (po stopách UNESCO) ve dnech 3.7. 12.7.2014 Datum Program Poznámka 3.7. čtvrtek 4.7. pátek Odjezd autobusu: 7:00 hod. z Děčína

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více