2015 / 2016 LÁZNĚ A WELLNESS PODZIM ADVENT VÁNOCE SILVESTR MAĎARSKO RAKOUSKO ČESKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2015 / 2016 LÁZNĚ A WELLNESS PODZIM ADVENT VÁNOCE SILVESTR MAĎARSKO RAKOUSKO ČESKO"

Transkript

1 2015 / 2016 LÁZNĚ A WELLNESS PODZIM ADVENT VÁNOCE SILVESTR RAKOUSKO ČESKO

2 DŮLEŽITÉ INFORMACE 300 do do POJIŠTĚNÍ V ceně zájezdů je zahrnuto zákonné pojištění cestovní kanceláře proti úpad ku u po jišťovny GENERALI. U většiny zájezdů není cestovní pojištění zahrnuto v ceně, ale mů že me vám ho zpro s třed kovat u ČSOB Po jiš ťov ny. Základní pojištění - varianta A Pojištění léčebných výloh cena 17 /den limity pojistného plnění Kompletní pojištění - varianta B cena 30 /den Pojištění léčebných výloh limity pojistného plnění Úrazové připojištění - úmrtí trvalé následky limit trvalých následků 10 % - denní odškodné 50 - minimální limit denního odškodného 29 dní Připojištění odpovědnosti za škodu - škody na zdraví škoda na majetku spoluúčast pojištěné osoby 3 %, min. 500 Připojištění zavazadel spoluúčast pojištěné osoby 500 Připojištění storna zahraničního zájezdu spoluúčast pojištěné osoby 20 %, min. 500 SLEVY ZA VČASNOU REZERVACI AŽ 500 KČ, ZÁLOHA POUZE 500 KČ Při včasném objednání adventních, vánočních a silvestrovských zá - jez dů do poskytujeme slevy ve výši až 500 /os. Konkrétní výše slev a časové omezení jejich platnosti jsou u vybraných zá jezdů v odkazu slevy. Tyto slevy platí ze základních cen bez příplatků a nelze je sčítat se senior skými slevami (v tomto případě platí vyšší sleva). Při objednání vybraného zájezdu do požadujeme zálohu ve výši pouze 500 /os. + částku za příp. cestovní pojištění. Doplatek do 50% ceny zájezdu je nutné uhradit do Celková cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před začátkem zájezdu. Klienti, kteří při objednání zájezdu uhradí celkovou částku, od nás obdrží kompletní cestovní pojištění zdarma. Mimořádné akce a výhodné nabídky uveřejňujeme taktéž na na - šem facebooku či zasíláme em po přihlášení do newslette - ru. Informujte se v CK. DÁRKOVÉ POUKAZY Chcete-li potěšit své blízké, věnujte jim dárkový poukaz na konkrétní zájezd nebo dár kový pou kaz v libovolné hodnotě (min ), která bude při ná ku pu zá jez du odeč te na z celkové ceny. BENEFITY, POUKÁZKY SODEXO A ŠEKY DOVOLENÁ Klientům nabízíme možnost platby zájezdů prostřednictvím karty Be - ne fi ty, pou ká zek Sodexo a Še ků dovolená. Více info na Pořadatel zájezdů: Cestovní kancelář CESTA Travel Agency, s.r.o., Lege ro va 432, Kolín 3, IČ: Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Měst ské ho soudu v Praze oddíl C, vložka CESTA Travel Agency, s.r.o., titulní foto: Bad Füssing (zdroj Kurverwaltung Bad Füssing)

3 NABÍDKA ZÁJEZDŮ PODZIMNÍ ZÁJEZDY lázně Celldömölk lázně Bükfürdö lázně Tapolca lázně Harkány více na str. 4 více na str. 5 více na str. 6 více na str. 7 ADVENTNÍ ZÁJEZDY VÁNOČNÍ ZÁJEZDY RAKOUSKO Salcbursko více na str. 8 lázně Harkány více na str. 9 lázně Harkány více na str. 10 SILVESTROVSKÉ ZÁJEZDY lázně Harkány lázně Komárom Budapešť ČESKO lázně Velké Losiny více na str. 11 více na str. 12 více na str. 13 více na str. 14 CK si vyhrazuje právo na změnu programu dle aktuálních podmínek. 3

4 - CELLDÖMÖLK PODZIM V LÁZNÍCH NEOMEZENÝ VSTUP DO LÁZNÍ V CENĚ TERMÍN: Lázeňské městečko se nachází v jižním cípu Malé uher - ské nížiny na řece Mar cal. Leží na úpatí vyhaslé sop ky Ság-hegy, která dodává městečku neopakovatelnou atmosféru. Léčivý pramen byl objeven teprve v roce 2007, proto patří Celldömölk k méně známým lá zeň - ským městům. Půvab místu při ná ší nekonečné vino - hra dy táhnoucí se celou oblastí : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodinách, příjezd do láz ní CELLDÖMÖLK, po byt v láz - ních : celodenní pobyt v lázních : dopoledne fakultativně turistický výlet naučnou stezkou na vrchol nedalekého vulkánu, kde se nachází pa mátný kříž Trianon. Od po ledne pobyt v lázních : celodenní pobyt v lázních : celodenní pobyt v lázních, po večeři fa kul ta tiv - ně ochutnáv ka bílých vín pěstovaných přímo na sva - zích vulkánu ve stylovém maďarském sklípku : celodenní pobyt v lázních : dopoledne pobyt v lázních, odjezd do ČR v po - ledních hodinách, příjezd ve večerních hodinách. Hotel JUFA VULKAN THERMEN RESORT **** se na - chází přímo v lázeňském areálu cca 1,5 km od centra. Hostům je k dispozici recepce, restaurace, gril bar, ka - vár na s terasou, výtah, společenská místnost (šipky, ku lečník, apod.), minimarket, fitness a minigolf. Mo - der ní pokoje pro 2 osoby s možností 1 přistýlky jsou vy baveny koupelnou, WC, fénem, TV, minibarem, trezorem, klimatizací, telefonem a WIFI. Některé pokoje jsou s balkonem nebo terasou. V ceně zájezdu je polo - pen ze formou bohatého bufetu. LÁZEŇSKÝ AREÁL Nově zrekonstruovaný moderní lázeňský areál se na - chá zí pří mo na úpatí vulkánu a svým návštěvníkům na bízí lé čeb nou a zážitkovou část a saunový svět. V lé čebné a zážitkové části se nachází venkovní a vnitř - ní termální bazén (30-36 C), léčivý bazén (38 C), pla - vec ký bazén (26-28 C), zážitkový bazén (28-30 C), bazén s vířivkou a tryskami (28-30 C), wellness bazén (za poplatek), dět ský svět s bazény a skluzavkami. V saunovém světě se nachází finská sauna, infrasauna, bylinná biosauna, parní kabina, solná jeskyně, perlič - ko vá lázeň, aroma te rapie, světelná terapie a relaxační místnosti. Za pří pla tek je možné si objed nat řa du lé - čeb ných procedur, masáží a zábalů. V areálu je nově postavená zážitková část s vodními atrakcemi pro rodi ny s dětmi, která je od dělena od lé čebné čás ti, a náv - štěv níci si tak mohou užívat nerušeného klidu. Cena zahrnuje: 6x ubytování, 6x polopenzi, vstup né do lázní, vypůjčení županu, dopravu au - tobusem, pobytovou taxu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: senioři nad 65 let - 5%. Dospělý přistýlka

5 - BÜKFÜRDÖ PODZIM V LÁZNÍCH NEOMEZENÝ VSTUP DO LÁZNÍ V CENĚ Městečko Bük se nachází na severozápadě Ma ďar ska nedaleko rakous kých hranic. Je známé dí ky zdej ším lázním, které jsou jedny z nej zná měj ších a nej oblí be - něj ších v Evropě. 1. den: odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodinách, příjezd do láz ní BÜKFÜRDÖ, po byt v lázních. 2. den: celodenní pobyt v lázních. 3. den: dopoledne ŠOPROŇ - jedno z nej krás něj ších historických měst v Ma ďar sku, město gotické a ba - rokní architektury, významné středisko vinařství. Odpo ledne pobyt v lázních. 4. den: pobyt v lázních, odjezd do ČR v odpo ledních hodinách, příjezd ve večerních hodinách. Hotel RÉPCE *** se nachází v klidné lokalitě a je přímo pro po je ný s lázeňským areálem krytou chodbou. Hos - tům je k dispozici recepce, restaurace s maďar skou i me zinárodní kuchyní, hotelové wellness centrum (plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, sau na a par ní ka - bi na) a WIFI připojení v lobby zdarma. Klienti ma jí v ce ně neomezený vstup do léčebné části termálního areálu včetně zapůjčení županu. Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky jsou vy ba ve ny koupelnou s WC, TV a minibarem. Všechny po ko je jsou bez balkonu. V ceně pobytu je polopenze. Snídaně i večeře formou bohatého bufetu se po dá vají v hotelové restauraci. LÁZEŇSKÝ AREÁL Moderní areál svým náv štěv níkům nabízí léčebnou lá - zeň skou část, zá žit ko vou část a svět saun. V lé čeb né čás ti se nachází 4 kry té léčebné ba zé ny (30-39 C), 2 čás tečně kryté léčebné ba zény (33-36 C), 2 otevře - né pla vec ké bazény (25-50 m), krytý plavecký ba zén a ba zén na cvi čení. Zá žit ková část nabízí ven kov ní zá žit kový bazén (31-33 C), lé čeb ný bazén (33-35 C), částečně krytý léčebný bazén (33-35 C), částečně krytý zážitkový bazén (31-33 C), krytý zážitkový bazén (32-34 C), perlič ko vý bazén (34-35 C), 2 kryté dět ské ba zé ny (31-34 C). V sau no vém a well ness světě se na - TERMÍNY: chá zí aro ma sauna, finská ka men ná a dře vě ná sau na, infrasauna, bylinná sauna, tepidarium, ledová kabina, aroma parní kabina a krystalická parní sauna, dále Kneippův bazén (16-18 C), vnitřní a venkovní ochla - zovací ba zén (16-18 C), ja cuzzi (34-36 C) a zá žit kový bazén (34-36 C). Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, vstup né do lázní (lé čeb ná část), vstupné do ho - telového wellness centra, vypůjčení županu, dopravu auto bu sem včetně vý letu dle programu, pobytovou taxu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: senioři nad 65 let - 5%. Dospělý přistýlka

6 - TAPOLCA PODZIM V LÁZNÍCH LÉČIVÁ JESKYNĚ PŘÍMO POD HOTELEM TERMÍN: Malebné městečko Tapolca se nachází 15 km od jezera Balaton. Město je proslulé především uni kát ní sou - stavou krasových jeskyní, které se roz pro stírají přímo pod hotelem Pelion. Systém podzemních chodeb vznikl ve vá pen covém podloží vlivem proudů spodních vod. Městečko bo haté na pří rodní krásy se proslavilo i produkcí vína, které je známé v ce lé Evro pě : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodinách, příjezd do láz ní TAPOLCA, pobyt v lázních : dopoledne fakultativně možnost projížďky na člu nu po jes kyn ním jezeře ve 4 km dlouhé jeskyni (pro veřejnost je zpřístupněno cca 2,5 km), odpoledne po byt v láz ních : dopoledne pobyt v lázních, odpoledne fa kul ta - tiv ně ochut náv ka vín z vyhlášené vinařské oblasti Bada cso ny ve sty lo vém maďarském sklípku přímo v Tapolce : dopoledne pobyt v lázních, odjezd do ČR v po - ledních hodinách, příjezd ve ve čer ních hodinách. Hotel PELION **** se nachází uprostřed přírodního parku přímo v centru města. Hostům je k dispozici recepce otevřená 24 hodin, restaurace s maďarskou a me zinárodní kuchyní, lobby bar, wellness centrum, business centrum, pokojová služba 24 hodin, obchod s dárkovými předměty, kadeřnictví, solárium, dětský klub Pinocchio, výtahy a WIFI v celém hotelu. Moderní pokoje pro 2 osoby jsou vybaveny koupelnou, WC, TV, minibarem, klimatizací a telefonem. Většina po - ko jů má balkon. V ceně zájezdu je po lopenze formou bufetu. Ho telové res tau race nabízí kro mě specialit ma ďarské a mezinárodní ku chy ně i produkty bio ku - chyně. LÁZEŇSKÝ AREÁL Lázeňský areál je přímo součástí hotelu a skládá se z lé čivé kra sové jeskyně a wellness ostrova. Speciální mi kro kli ma jeskyně nacházející se přímo pod hotelem má léčivé účin ky. Vhod ná je zejména k léčbě astmatu a onemocnění dýchacích cest. Vzduch v jeskyni je velmi vlhký, bezprašný a mimořádně čistý s trvalou teplotou C. Léčebná jeskyně je rozdělena do větších či menších místností s přibližně 70 le hát ky s při krýv ka - mi a lampičkami na čtení. Wellness ostrov zahrnuje 2 vnitř ní termální ba zé ny (33-37 C), ven kovní a vnitřní zá žitkový bazén (32 C), venkovní plavecký bazén (28 C), bazén pro dě ti (34 C), finskou saunu, bio sau - nu, infrasaunu, per lič kovou lázeň, parní ka bi nu, fitness, gymnastika a vodní cvičení. Za příplatek možnost za - jiš tění různých druhů masáží či aromaterapie. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, vstupné do hotelového wellness centra, vypůjčení županu, dopravu autobusem, pobytovou ta xu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: senioři nad 65 let - 5%. 6

7 - HARKÁNY LÁZNĚ PRO GURMÁNY ZABÍJAČKOVÉ HODY V CENĚ TERMÍN: Lázeňské městečko Harkány leží v jižní části Maďar - ska v údolí obklopeném vinicemi na úpatí hory Villány a pat ří mezi vyhlášené ma ďarské lázně. K pro žití pří - jem ného ve čera s hudbou, tancem, dob rým jídlem a pi tím jsou jako stvořené csárdy - ty pické maďarské restaurace : odjezd z Prahy (příp. Kolína, Jihlavy, Brna) ve ve - černích hodinách, noční přejezd : příjezd do lázní HARKÁNY v ranních hodi nách, prohlídka města, pobyt v lázních. Večeře (in di vi duální konzumace) v typické maďarské csárdě : celodenní po byt v lázních, večer fakul ta tiv ně oblí bený vý let do vesnice Matty - posezení v Paul s Csárdě u vynikající večeře (pečená kachna přímo z pece) s bujarou zába vou při živé muzice : dopoledne fakultativně návštěva farmy - malé občerstvení z uzených vý rob ků místní výroby, svařené víno, projížďka koňským povozem po farmě, mož nost nákupu, od po ledne pobyt v láz ních. Večer zabíjačkové ho dy formou stude né ho a teplého bufetu (vepřové spe - ciality včetně mangalice - pra sete kadeřavého) : dopoledne návštěva místní tržnice s možností nákupu maďarských spe ci a lit (klobásy, čabajky, sýry, koření), odjezd kolem poledne, příjezd do ČR v pozd - ních večerních hodinách. Hotel FORRÁS *** je vzdálený cca 200 m od lá zeň - ské ho areálu a centra města. Mo der ní po ko je pro 2 oso by s možností 1 při stýl ky jsou vybaveny koupelnou, WC, led nič kou, TV s českými programy, některé po koje mají balkon a WIFI. K dispozici je i bez ba rié - rový pokoj, který se nachází v přízemí ho te lu. V ceně jsou snídaně formou bufetu. LÁZEŇSKÝ AREÁL V lá zeň ském areálu se nachází 2 ven kov ní a 2 vnitř ní bazény s termální léčivou vodou (36-38 C) a wellness centrum - whirl pooly a ja cu zzi (32-33 C), finská sauna, par ní lázeň a možnost masáží. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, za - bíjačkové hody, dopravu autobusem, služby průvodce. Příplatky: 1- lůžkový pokoj - 600, pečená kach na - cca HUF, náv ště va farmy - cca HUF (pla tí se na mís tě). Slevy: senioři nad 65 let - 5%. 7

8 RAKOUSKO - SALCBURSKO ĎÁBELSKÁ NOC SALCBURK - SCHLADMING - DACHSTEIN TERMÍN: : odjezd z Prahy (Kolína) v ranních hodi nách. SALCBURK - prohlídka města, možnost náv ště vy Mo - zar tova rodného domu nebo pevnosti. Náv štěva tra - dič ních adventních trhů před salcburským dó mem, indi viduální volno. Přejezd do SCHLADMIN GU, ubytování přímo na trase průvodu. Večer největší show čertů (krampusů) na světě : fakultativně celodenní pobyt v moderních termálních lázních THERME AMADÉ (venkovní a vnitřní bazény se slanou vodou o teplotou C, saunový svět) nebo návštěva zná mého le dov ce DACH STEIN s ledovou jeskyní a fantastickými vyhlídkami (visutý most Hängebrücke se scho dy do prázdna ) včetně krátšího po bytu v termálních lázních THERME AMADÉ. Příjezd do Prahy v pozdních nočních hodi nách. Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu ***, 1x snídani, do pra vu autobu sem včetně vý le tů dle programu, služby průvodce. Příplatky: 1x večeře (4 chody) - 580, 1-lůž - ko vý pokoj ADVENT V SALCBURKU SALCBURK - BERCHTESGADEN 1. den: odjezd z Prahy (Kolína) v ranních hodi nách. SALCBURK - prohlídka města, možnost náv ště vy Mo - zar tova rodného domu nebo pevnosti. Náv štěva tra dič - ních adventních trhů před dómem, na re zi denčním ná městí, v pevnosti Hohensalzberg a u zám ku Mira bell. 2. den: NP BERCHTESGADEN - plavba lodí po jezeře Königsee ke světoznámému kostelu sv. Bartoloměje, prohlídka solného dolu (podzemní solné jezero, hor - nic ký vláček, 2 skluzavky, podzemní lanovka). Advent - ní trhy u zámku a v městečku BERCHTESGA DEN. Měs - tečko je také známé svými jedinečnými vá noč ními ozdobami, které lze vidět nejen v obchodech, ale i v ex - po zici zámku Adelsheim. Fakultativně mož nost koupání v solných termálních lázních Watzmann Therme. Příjezd do Prahy v pozdních nočních hodi nách. TERMÍNY: Cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu ***, 1x snídani, do pra vu autobu sem včetně vý le tů dle programu, služby průvodce. Příplatky: 1x večeře

9 500 do do HARKÁNY VÁNOCE NANEČISTO STEJNÝ PROGRAM JAKO VÁNOČNÍ ZÁJEZD TERMÍN: Městečko Harkány leží v jižní části Maďarska na úpatí hory Villány a pat ří mezi vyhlášené ma ďarské lázně zejména pro složení místní termální léčivé vody : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodi nách, pří jezd do lázní HARKÁNY ve ve čer - ních ho dinách. Po příjezdu sva řené víno na uvíta nou : PÉCS - starobylé uni ver zitní město s mnoha pa mátkami, oběd ve stylové Tenkés Csárdě - polévka po dá vaná v tradičním kotlíku s do mácím chle bem, od - poledne pobyt v lázních. VEČER ZÁBAVA PŘI ŽIVÉ MUZICE : VILLÁNY - malebná vinařská obec s mnoha vinnými sklepy, muzeem vína a unikátní sochařskou galerií pod širým nebem, možnost ochut návky a ná ku - pu vína, zastávka v měs tečku SIKLÓS se za cho va lým hradem a oblíbenou tržni cí, odpoledne po byt v lázních. Večer fakultativně výlet do vesnice Matty - posezení v PAULS CSÁRDĚ u vynikající ve če ře (pe če ná kachna přímo z pece) s bujarou zábavou při muzice : celodenní pobyt v lázních HARKÁNY nebo SIK- LÓS, večer SLAVNOSTNÍ ŠTĚDROVEČERNÍ VE ČE ŘE : celodenní pobyt v láz ních HARKÁNY nebo SIKLÓS : celodenní pobyt v lázních, odjezd do ČR ve večerních hodinách : příjezd v časných ranních hodinách. ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE V ceně zájezdu je slavnostní štědrovečerní večeře o 4 chodech, přípitek, neomezená konzumace vína, ká va se zá kuskem, cukroví a ovoce. Hotel FORRÁS *** je vzdálený cca 200 m od lá zeň - ského areálu a centra města. Mo der ní po ko je pro 2 oso by s možností 1 při stýl ky jsou vybaveny koupelnou, WC, led nič kou, TV s českými programy, některé pokoje mají balkon a WIFI. K dispozici je i bez ba rié - rový pokoj, který se na chází v pří zemí ho te lu. Snídaně jsou podávány formou b u fe tu a večeře formou vý běru ze 2 menu o 3 cho dech včetně nápoje k ve čeři. LÁZEŇSKÝ AREÁL HARKÁNY V lá zeň ském areálu se nachází 2 venkovní a 2 vnitř ní bazény s termální léčivou vodou (36-38 C) a wellness centrum - whirl pooly a ja cu zzi (32-33 C), finská sauna, par ní lázeň a možnost masáží. LÁZEŇSKÝ AREÁL SIKLÓS V lá zeň ském areálu se nachází vnitřní bazény - termál - ní (35-36 C), re la xač ní (32 C), zážitkový (33-34 C), turecký (35-37 C) a per lič kový (34-35 C). Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x polopenzi včetně ná poje k ve čeři, slavnostní štědro ve - čer ní ve če ři, oběd v Tenkés Csárdě, svařené ví - no na uví tanou, vypůjčení županu, do pra vu au - tobusem včetně výletů dle programu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. Dospělý přistýlka

10 - HARKÁNY 300 do do VÁNOCE V LÁZNÍCH VEČERNÍ PROGRAM, NÁPOJ K VEČEŘI, VYPŮJČENÍ ŽUPANU TERMÍN: Městečko Harkány leží v jižní části Maďarska na úpatí hory Villány a pat ří mezi vyhlášené ma ďarské lázně : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodi nách, pří jezd do lázní HARKÁNY ve ve čer - ních ho dinách. Po příjezdu sva řené víno na uvíta nou : PÉCS - starobylé uni ver zitní město s mnoha pa mátkami, oběd ve stylové Tenkés Csárdě - polévka po dá va ná v tradičním kotlíku s do mácím chle bem, od - po led ne pobyt v lázních. VEČER ZÁBAVA PŘI ŽIVÉ MUZICE : VILLÁNY - malebná vinařská obec s mnoha vinnými sklepy, muzeem vína a unikátní sochařskou galerií pod širým nebem, možnost ochut návky a ná ku - pu vína, zastávka v měs tečku SIKLÓS se za cho va lým hradem a oblíbenou tržni cí, odpoledne po byt v lázních. Večer fakultativně výlet do vesnice Matty - posezení v PAULS CSÁRDĚ u vynikající ve če ře (pe če ná kachna přímo z pece) s bujarou zábavou při muzice : celodenní pobyt v lázních HARKÁNY nebo SIKLÓS, večer SLAVNOSTNÍ ŠTĚDROVEČERNÍ VE ČE - ŘE, fakultativně půlnoční mše v MÁRIAGYÜD : celodenní pobyt v láz ních HARKÁNY nebo SIKLÓS : celodenní pobyt v lázních, odjezd do ČR ve večerních hodinách : příjezd v časných ranních hodinách. ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE V ceně zájezdu je slavnostní štědrovečerní večeře o 4 chodech, přípitek, neomezená konzumace vína, ká va se zá kuskem, cukroví a ovoce. Hotel FORRÁS *** je vzdálený cca 200 m od lá zeň - ského areálu a centra města. Mo der ní po ko je pro 2 oso by s možností 1 při stýl ky jsou vybaveny koupelnou, WC, led nič kou, TV s českými programy, některé pokoje mají balkon a WIFI. K dispozici je i bez ba rié ro - vý pokoj, který se na chází v přízemí ho te lu. Snídaně jsou podávány formou bufetu a večeře formou vý běru ze 2 menu o 3 cho dech včetně nápoje k ve čeři. LÁZEŇSKÝ AREÁL HARKÁNY V lá zeň ském areálu se nachází 2 venkovní a 2 vnitř ní bazény s termální léčivou vodou (36-38 C) a wellness centrum - whirl pooly a ja cu zzi (32-33 C), finská sauna, par ní lázeň a možnost masáží. LÁZEŇSKÝ AREÁL SIKLÓS V lá zeň ském areálu se nachází vnitřní bazény - termál - ní (35-36 C), re la xač ní (32 C), zážitkový (33-34 C), turecký (35-37 C) a per lič kový (34-35 C). Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x polopenzi včetně ná poje k ve čeři, slavnostní štědrovečerní ve če ři, oběd v Tenkés Csárdě, svařené víno na uvítanou, vypůjčení županu, dopravu autobusem včetně výletů dle programu, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. Dospělý přistýlka

11 500 do do HARKÁNY SILVESTR V LÁZNÍCH VEČERNÍ PROGRAM, NÁPOJ K VEČEŘI, VYPŮJČENÍ ŽUPANU TERMÍN: Městečko Harkány leží v jižní části Maďarska na úpatí hory Villány a pat ří mezi vyhlášené ma ďarské lázně : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních hodi nách, pří jezd do lázní HARKÁNY ve ve čer - ních ho dinách. Po příjezdu sva ře né víno na uvíta nou : celodenní pobyt v lázních, po večeři OCHUT- NÁVKA VÍN, malé občerstvení a možnost nákupu vy - braných vín : PÉCS - starobylé uni ver zitní město s mnoha pa mátkami, oběd v Tenkés Csárdě - polévka po dá va - ná v tradičním kotlíku s do mácím chle bem, od po led - ne pobyt v lázních. VEČER ZÁBAVA PŘI ŽIVÉ MU ZI CE : VILLÁNY - malebná vinařská obec s mnoha vinnými sklepy, muzeem vína a unikátní sochařskou galerií pod širým nebem, možnost ochut návky a ná ku - pu vína, zastávka v měs tečku SIKLÓS se za cho va lým hradem a oblíbenou tržni cí, odpoledne po byt v lázních. Večer fakultativně výlet do vesnice Matty - posezení v PAULS CSÁRDĚ u vynikající ve če ře (pe če ná kachna přímo z pece) s bujarou zábavou při muzice : pobyt v lázních HARKÁNY nebo SIKLÓS, večer SILVESTROVSKÁ OSLAVA. 1.1.: odpoledne pobyt v lázních HARKÁNY nebo SIK- LÓS, odjezd do ČR ve ve černích hodinách. 2.1.: příjezd v časných ranních hodinách. SILVESTROVSKÁ OSLAVA V ceně zájezdu je oslava na hotelu. Oslava za hr nuje slavnostní silvestrovskou večeři o 4 chodech, no vo roč - ní přípitek, novoroční polévku, láhev vína, kávu a sil - vestrovskou zábavu se ži vou hudbou. Hotel FORRÁS *** je vzdálený cca 200 m od lá zeň - ské ho areálu a centra města. Mo der ní po ko je pro 2 oso by s možností 1 při stýl ky jsou vybaveny koupelnou, WC, led nič kou, TV s českými programy, některé pokoje mají balkon a WIFI. K dispozici je i bez ba rié ro - vý pokoj, který se nachází v přízemí ho te lu. Snídaně jsou podávány formou bufetu a večeře formou vý běru ze 2 menu o 3 cho dech včetně nápoje k večeři. LÁZEŇSKÝ AREÁL HARKÁNY V lá zeň ském areálu se nachází 2 venkovní a 2 vnitř ní bazény s termální léčivou vodou (36-38 C) a wellness centrum - whirl pooly a ja cu zzi (32-33 C), finská sauna, par ní lázeň a možnost masáží. LÁZEŇSKÝ AREÁL SIKLÓS V lá zeň ském areálu se nachází vnitřní bazény - termál - ní (35-36 C), re la xač ní (32 C), zážitkový (33-34 C), turecký (35-37 C) a per lič kový (34-35 C). Cena zahrnuje: 5x ubytování, 5x polopenzi včetně ná poje k večeři, silvestrovskou oslavu, oběd v Tenkés Csárdě, ochut návku vín, sva ře - né víno na uvítanou, vy půj čení žu panu, do pra - vu autobusem včetně výletů dle programu, služby prů vodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. Dospělý přistýlka

12 - KOMÁROM 200 do do SILVESTR V LÁZNÍCH NEOMEZENÝ VSTUP DO LÁZNÍ V CENĚ TERMÍN: Komárom je město v severozápadním Maďarsku, u hra nic se Slovenskem na pra vém břehu Dunaje, kte - rý ho odděluje od slovenské ho Komárna : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních ho di nách, GYÖR - pro hlíd ka historického centra měs ta, návštěva tradičního tr hu, příjezd do KOMÁ- R O MA, odpoledne pobyt v lázních : KOMÁRNO - půldenní prohlídka historického centra, okolí hradu a pev nosti, Nádvorie Európy, Ga - lé rie Limes, aj. Odpoledne pobyt v lázních : OSTŘIHOM - prohlídka města položeného v ohybu Dunaje s dominan t ní bazilikou, je jíž kopule je viditelná z dalekého okolí. Návštěva vinného sklepa pod bazilikou, možnost ochutnávky a nákupu vína. Od - po ledne pobyt v láz ních : pobyt v lázních, večer silvestrovská oslava. 1.1.: odjezd do ČR v poledních nebo odpoledních ho - di nách, příjezd ve večerních hodinách. SILVESTROVSKÁ OSLAVA V ceně zájezdu je oslava v sousední restauraci. Oslava zahrnuje silvestrovskou ve čeři formou bufetu, no vo - roč ní občerstvení, pro g ram se ži vou hudbou a tan cem. Hotel THERMAL ** se nachází cca 150 m od lá zeň - ské ho areálu. Hostům je k dispozici recepce a WIFI. Po koje pro 2 osoby jsou vy ba veny kou pelnou, WC, ledničkou, TV a telefonem. Všechny pokoje jsou ne - ku řácké. Za příplatek lze objednat masáže. V ceně je po lopenze formou bu fetu. Strava se podává ve vedlej - ší restauraci. LÁZEŇSKÝ AREÁL Návštěvníkům jsou k dispozici 2 bazény s léčivou vo - dou (33-38 C), krytý bazén s léčivou vodou (35-38 C), jaccuzzi (33-35 C), krytý plavecký bazén (25-28 C), bazén pro neplavce (30-33 C) a saunový svět (za po - pla tek) - infrasauna, 2 speciální aromasauny (mentho - lová - léčba dýchacích cest, bolestí kloubů a svalů, ci tró nová - detoxikační účinky k posílení a pročištění pleti a vlasů). Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x po lo penzi včetně silvestrovské oslavy, vstupné do láz ní, do pravu au to bu sem včetně výletů dle progra - mu, služ by průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 400 /osoba do 31.7., 200 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. 12

13 500 do do BUDAPEŠŤ SILVESTR V BUDAPEŠTI OSLAVA NOVÉHO ROKU V CENTRU MĚSTA TERMÍN: Budapešť má necelé dva milióny obyvatel a je tedy jed ním z největších měst ve střední Evropě. Město roz - dě lu je řeka Dunaj na západní Buda a historickou vý - chodní Pešť. V minulosti to byla samostatná města, až v 19. století došlo k jeho sjednocení : odjezd z Prahy (Kolína, Jihlavy, Brna) v ranních ho di nách, odpoledne příjezd do BUDAPEŠTI, pěší procházka centrem města : BUDAPEŠŤ - prohlídka města - Náměstí Hrdi - nů, Andrássyho třída, Řetězový most, Budínský hrad, Rybářská bašta s vyhlídkou na město, Ma tyá šův kostel. Odpoledne fa kul tativně možnost koupání v ter - mál ních lázních, nebo možnost nákupů na Váci utca a v tržnici, nebo individuální volno. Po ve če ři fa kul ta - tiv ně plavba lo dí po Dunaji : Dopoledne SZENTENDRE - prohlídka města s his torickým jádrem s mnoha architektonický mi pa - mát kami, odpoledne individuální volno v centru BU - DA PEŠTI. Večer silvestrovská večeře, noční ná vště va centra města s oslavou Nového roku. 1.1.: odjezd do ČR v poledních nebo odpoledních ho - di nách, příjezd v pozdních večerních hodinách. SILVESTROVSKÁ VEČEŘE A OSLAVA V ceně zájezdu je silvestrovská večeře v typické ma - ďar ské csárdě v Budapešti. Večeře zahrnuje aperitiv, po lévku, hlavní jídlo, salát, dezert a 0,5 l vína. V prů - bě hu večeře živá cimbálová hudba. Kolem 21:00 hod. odjezd do centra města, individuální oslava Nového roku. Hotel Vitta Superior *** se nachází ve 4. buda pešťs - kém obvodu. Stanice metra Újpest-Város ka pu je vzdá - le na 10 min. chůze od hotelu. Hostům je k dispozici re cepce, restaurace, bar, minimarket, centrální trezor a wellness zóna (finská sauna, možnost masáží). V hotelu jsou výtahy. Moderní a vkusně za ří zené po - koje pro 2 oso by jsou vybaveny koupelnou, WC, fé - nem, ledničkou, varnou konvicí, telefonem, SAT TV, klimatizací a bezplatným WIFI připojením. K dispo zi - ci jsou bez bariérové pokoje či pokoje pro alergiky. V ce ně jsou snídaně formou bohatého bufetu. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, silvestrovskou večeři, dopravu autobusem včetně výletů dle progra mu, služ by průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj , plavba lodí po Dunaji Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. 13

14 ČESKO - MORAVA 300 do do SILVESTR V JESENÍKÁCH NOVĚ OTEVŘENÝ LÁZEŇSKÝ AREÁL TERMÍN: Lázně Velké Losiny se nachází v malebné kra ji ně pod - hůří Hrubého Jeseníku. Patří mezi nejstarší a nej zná - měj ší moravské lázně, které jsou věhlasné svými lé - čebnými výsledky a jedinečnými sirnými termálními pra meny. Tyto prameny ma jí blahodárné účinky na pohybový aparát, nervovou soustavu a kožní nemoci. Moderní Ski areál Kouty se nachází nedaleko hotelu : odjezd z Prahy (příp. Kolína, Pardubic, Hradce Králové) v ranních hodi nách, pří jezd do VELKÝCH LO - SIN v poledních hodinách, fakultativně oběd a náv - ště va místní ruční výrobny papíru a muzea. Přejezd do KOUT NAD DESNOU : Fakultativně prohlídka přečerpávací vodní elek trárny DLOUHÉ STRÁNĚ, odpoledne pobyt v termálních lázních Therme Park VELKÉ LOSINY : Dopolední nebo celodenní pobyt v termálních lázních Therme Park VELKÉ LOSINY. Večer silvestrov - ská oslava. 1.1.: odjezd v poledních nebo odpoledních hodinách, příjezd v pozdních odpoledních hodinách. SILVESTROVSKÁ OSLAVA V ceně zájezdu je oslava přímo na hotelu. Oslava za - hr nuje silvestrovskou večeři formou bufetu, novoroční přípitek, láhev vína, kávu a silvestrovskou zábavu se ži vou i reprodukovanou hudbou. Hotel DLOUHÉ STRÁNĚ *** se nachází v klidném prostředí CHKO Jeseníky v obci Kouty nad Desnou. Hostům je k dispozici recep ce, restaurace, vinárna, ka - várna a wellness centrum (za poplatek 100 /hod.) - bazén s proti proudem, masážními trys kami a chrličem a vířivka. Dále za poplatek infrasauna, finská sauna a mož nost různých druhů ma sáží. Dále je k dispozici fitness, bo wling, stolní te nis, stolní fotbal a kulečník. Pokoje pro 2 osoby s mož ností 1 přistýlky jsou vyba - ve ny kou pelnou se sprchou a WC, TV a ně kte ré bal - ko nem. V ce ně jsou snídaně formou bufetu a ve če ře for mou vý běru z menu o 3 chodech. LÁZEŇSKÝ AREÁL VELKÉ LOSINY V dubnu 2015 nově otevřený lá zeň ský areál Therme Park Velké Losiny na bí zí náv štěv níkům 9 venkovních a vnitřních bazénů (aktivní, relaxační, speciální, dětské, aj.), saunový svět (finská, solná a aromatická sauna, ledová komora, relaxační místnosti a panoramatický ba zének), relaxační zóny s masážními sedátky a le hát - ky a zábavné atrakce (2 tobogány, divoká voda, jes - ky ně, vodopád, chrliče a vodní hřiby). Teplota vody v ba zénech je cca 33 C. Za příplatek lze objednat různé druhy masáží. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi včetně silvestrovské oslavy, do pra vu autobu - sem, služby průvodce. Příplatky: 1-lůžkový pokoj Slevy: 500 /osoba do 31.7., 300 /osoba do , senioři nad 65 let - 5%. Slevy nel ze sčítat. Dospělý přistýlka

15 LÁZNĚ A WELLNESS 2016 Katalog letních zájezdů bude k dispozici cca Vaše cestovní kancelář: CESTA Travel Agency, s.r.o. Kolín, Legerova 432 Tel.: ,

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NA ROK 2012 Eger, Tokaj, Budapešť - víno a termály EGER, TOKAJ, BUDAPEŠŤ - víno a termály Chcete v Maďarsku poznat kraj termálů a zažít atmosféru slavnosti nejznámějšího maďarského vína

Více

EVROPA A STŘEDOMOŘÍ FRANCIE ITÁLIE RAKOUSKO NĚMECKO MAĎARSKO SLOVENSKO ŠPANĚLSKO KYPR ADVENTNÍ ZÁJEZDY POBYTY U MOŘE ZA SUPER CENY

EVROPA A STŘEDOMOŘÍ FRANCIE ITÁLIE RAKOUSKO NĚMECKO MAĎARSKO SLOVENSKO ŠPANĚLSKO KYPR ADVENTNÍ ZÁJEZDY POBYTY U MOŘE ZA SUPER CENY Španělsko, Kypr, Itálie POBYTY U MOŘE ZA SUPER CENY www.cedok.cz ADVENTNÍ ZÁJEZDY EUROVÍKENDY & TERMÁLNÍ LÁZNĚ FRANCIE ITÁLIE RAKOUSKO NĚMECKO MAĎARSKO SLOVENSKO ŠPANĚLSKO KYPR EVROPA A STŘEDOMOŘÍ ZIMA

Více

+ 5 ŘI 5 O 2015 SENI

+ 5 ŘI 5 O 2015 SENI SENIOŘI 55 + ZÁJEZDY ZA VÝHODNÉ CENY 2015 Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Opět se Vám dostává do rukou nabídka cenově zvýhodněných zájezdů pro seniory 55 +. Původní dotační program španělské

Více

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO NĚMECKO LÁZNĚ TERMÁLY NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO NĚMECKO LÁZNĚ TERMÁLY NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY NĚMECKO ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO LÁZNĚ TERMÁLY NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY 2013 2 NĚMECKO Bad Füssing str. 2 MAĎARSKO Bükfürdö str. 3-4 Hevíz

Více

Maďarsko. Maďarsko. Mosonmagyaróvár. Harkány. Bükfürdo. www.cdtravel.cz

Maďarsko. Maďarsko. Mosonmagyaróvár. Harkány. Bükfürdo. www.cdtravel.cz Tel.: 972 243 052 www.cdtravel.cz 46 Mosonmagyarovar balaton budapešť má rozlohu 93 tisíc km 2 Harkány a 10,1 milio- -nu obyvatel. Hlavní město Budapest (2,1 mil obyvatel), středo- -evropský čas, měna:

Více

až 15% SLEVA LÁZNĚ TERMÁLY WELLNESS DOVOLENÁ PO CELÝ ROK LÁZEŇSKÉ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY VÍKENDY, TÝDENNÍ I ZKRÁCENÉ POBYTY

až 15% SLEVA LÁZNĚ TERMÁLY WELLNESS DOVOLENÁ PO CELÝ ROK LÁZEŇSKÉ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY VÍKENDY, TÝDENNÍ I ZKRÁCENÉ POBYTY ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO až 15% SLEVA LÁZNĚ TERMÁLY WELLNESS DOVOLENÁ PO CELÝ ROK LÁZEŇSKÉ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY VÍKENDY, TÝDENNÍ I ZKRÁCENÉ POBYTY 2013 Poskytované slevy - ze základní ceny pro

Více

LÁZNĚ. Maďarsko, Slovinsko Česko, Slovensko

LÁZNĚ. Maďarsko, Slovinsko Česko, Slovensko LÁZNĚ Maďarsko, Slovinsko Česko, Slovensko 2015 Obsah Česko Maďarsko Slovinsko Luhačovice 3 Sárvár 4 Bükfürdo 7 Hevíz 12 Budapešť 14 Mosonmagyaróvár 17 Hajdúszoboszló 19 Egerszalok 20 Eger 21 Harkány 22

Více

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Vstupujeme do naší 25. sezony a věřím, že

Více

ZIMA 2012/13. 18.let. s vámi ITÁLIE RAKOUSKO SLOVENSKO MAĎARSKO. skvělé lyžařské podmínky, dobré jídlo, sluneční svit

ZIMA 2012/13. 18.let. s vámi ITÁLIE RAKOUSKO SLOVENSKO MAĎARSKO. skvělé lyžařské podmínky, dobré jídlo, sluneční svit SLOVENSKO termální lázně a lyžování, víno, přátelská atmosféra RAKOUSKO země nekonečných turistických možností a zážitků MAĎARSKO lázně, historie, skvělá architektura a proslulá gastronomie ITÁLIE skvělé

Více

cestovní kancelář Litomyšl

cestovní kancelář Litomyšl cestovní kancelář Litomyšl Dovolená 2015 termály moře poznání Vážení přátelé, milí zákazníci! Úvodem nám dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň a důvěru, neboť díky Vám vstupuje CKL do jubilejní

Více

odreagování a navození psychické pohody rok co rok uspokojit Va!e pestré nároky pohostinnost s tisíciletou tradicí Brno Bratislava MAĎARSKO

odreagování a navození psychické pohody rok co rok uspokojit Va!e pestré nároky pohostinnost s tisíciletou tradicí Brno Bratislava MAĎARSKO VÍTEJTE V MAĎARSKU Vážení Hosté, předkládáme Vám nový katalog cestovní kanceláře Hungariatour na rok 2015. Doufáme, že si v něm i Vy najdete svoje vysněné místo pobytu. Naše cestovní kancelář už 17 let

Více

německo lázně termály nejznámější lázně a termální koupaliště

německo lázně termály nejznámější lázně a termální koupaliště německo ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO lázně termály nejznámější lázně a termální koupaliště LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY 2014 2 NĚMECKO Bad Füssing str. 2 MAĎARSKO Bükfürdö str. 3-4 Hevíz

Více

CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR

CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR Autobusové zájezdy 2011 11. sezona MOŘE, HORY, LÁZNĚ, TERMÁLY, DOVOLENÁ, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR CESTOVNÍ KANCELÁŘ A-Z TOUR 739 95 Bystřice n. O. č. 265 Tel.:

Více

POBYTY PRO SENIORY 2011/2012 ČESKO SLOVENSKO POLSKO MAĎARSKO

POBYTY PRO SENIORY 2011/2012 ČESKO SLOVENSKO POLSKO MAĎARSKO POBYTY PRO SENIORY 2011/2012 ČESKO SLOVENSKO POLSKO MAĎARSKO www.geovita.cz, 588 208 208 Vážené dámy a pánové, dovolte mi pozvat Vás na jeden ze speciálních pobytových programů, které naleznete v této

Více

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko Přírodní doplňky stravy z Finclubu Společnost FINCLUB již 20 let nabízí široký sortiment přírodních doplňků stravy, které jsou původem

Více

DÍTĚ DO 15 LET ZDARMA SLEVY AŽ 15 % RODINNÉ BALÍČKY

DÍTĚ DO 15 LET ZDARMA SLEVY AŽ 15 % RODINNÉ BALÍČKY DÍTĚ DO 15 LET ZDARMA SLEVY AŽ 15 % Léto 2015 RODINNÉ BALÍČKY Chorvatsko Maďarsko Poznávací zájezdy 2 Vážení přátelé, děkujeme Vám všem, kteří s námi již jednadvacet let navštěvujete krásná pobytová místa

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LÁZNĚ A WELLNESS POBYTY POBYTOVÉ ZÁJEZDY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LÁZNĚ A WELLNESS POBYTY POBYTOVÉ ZÁJEZDY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LÁZNĚ A WELLNESS POBYTY POBYTOVÉ ZÁJEZDY 2015 ITÁLIE FRANCIE NĚMECKO RAKOUSKO ŠVÝCARSKO ŠPANĚLSKO ANGLIE SKOTSKO BENELUX HOLANDSKO POLSKO CHORVATSKO SLOVINSKO MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ

Více

Katalog zájezdů. 22. sezóna

Katalog zájezdů. 22. sezóna 2015 Katalog zájezdů 22. sezóna 77 Vážení přátelé, vítáme Vás v nové, tentokráte již 22. sezóně našich zájezdů. Jsme velice potěšeni Vaší důvěrou a pro letošní rok jsme připravili několik novinek, které

Více

Maďarsko. Maďarsko. Mosonmagyaróvár Vznikl. Hévíz jedno z nejznámějších lázeňských středisek v Maďarsku, Bükfürdo Jedno z nejnovějších lázeňských

Maďarsko. Maďarsko. Mosonmagyaróvár Vznikl. Hévíz jedno z nejznámějších lázeňských středisek v Maďarsku, Bükfürdo Jedno z nejnovějších lázeňských Tel.: 972 243 052 Mosonmagyarovar Bükfürdo Hévíz BALATON BUDAPEŠŤ má rozlohu 93 tisíc km 2 Harkány a 10,1 milionu obyvatel. Hlavní město Budapest (2,1 mil obyvatel), středoevropský čas, měna: 1 forint

Více

KATALOG 2015 JIŽ 25 LET. www.jokratour.cz

KATALOG 2015 JIŽ 25 LET. www.jokratour.cz KATALOG 2015 jsme tu pro Vás JIŽ 25 LET www.jokratour.cz cestovní kancelář Ing. Josef Kramoliš - JOKRATOUR je ve smyslu zákona 159/99 Sb. pojištěna pro případ úpadku pro rok 2015 (certifikát k dispozici

Více

Potřebujete si nechat vyšetřit zrak?

Potřebujete si nechat vyšetřit zrak? Na webu www.benfica.cz najdete širokou nabídku zájezdů včetně aktuálních slev. OBSAH: Chorvatsko Černá Hora Španělsko Kanárské ostrovy Bulharsko Tunisko Turecko Polsko Poznávací zájezd Lázeňské zájezdy

Více

Pro Vaše maximální pohodlí jsme připravili relaxační a ozdravné. kód zájezdu: 880 + datum Vašeho pobytu. 6. 990,- Kč 9. 990,- Kč 9.

Pro Vaše maximální pohodlí jsme připravili relaxační a ozdravné. kód zájezdu: 880 + datum Vašeho pobytu. 6. 990,- Kč 9. 990,- Kč 9. TERMÁLY A LÁZNĚ AUTOBUSOVOU DOPRAVOU! Pečujte o své zdraví. Zdraví je to nejcennější, co člověk má! Pro Vaše maximální pohodlí jsme připravili relaxační a ozdravné pobyty NAŠIMI LUX BUSY v Čechách, na

Více

LÁZNĚ q TERMÁLY q WELLNESS DOVOLENÁ PO CELÝ ROK

LÁZNĚ q TERMÁLY q WELLNESS DOVOLENÁ PO CELÝ ROK ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO až 15% SLEVA LÁZNĚ q TERMÁLY q WELLNESS DOVOLENÁ PO CELÝ ROK LÁZEŇSKÉ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY, VÍKENDY, TÝDENNÍ I ZKRÁCENÉ POBYTY 2015 5% sleva za včasný nákup do 28. února

Více

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář RELAXACE TOUR cestovní kancelář PodjavorinskÈ 1603, 149 00 Praha 4 tel + fax: 283 870 284, 605 582 721, 732 665 713 www.ckrelaxace.cz e-mail: info@ckrelaxace.cz KATALOG 2007 Česko Slovensko Rakousko Maďarsko

Více

Česká republika. Česká republika. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah

Česká republika. Česká republika. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah 1 Vážení přátelé, milí klienti, pro rok 2015 jsme pro vás připravili řadu zajímavých ubytovacích kapacit v České republice. Nabídka je postavena na tradičních a vyzkoušených hotelech a penzionech, lázeňské

Více

ČESKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO BELGIE NIZOZEMÍ SLOVINSKO MAĎARSKO ITÁLIE ŘECKO

ČESKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO BELGIE NIZOZEMÍ SLOVINSKO MAĎARSKO ITÁLIE ŘECKO ČESKO POLSKO RAKOUSKO NĚMECKO BELGIE NIZOZEMÍ SLOVINSKO MAĎARSKO ITÁLIE ŘECKO Podrobné informace ke všem zájezdům Vám rádi poskytneme v naší cestovní kanceláři! profesionální přístup k zákazníkům O v prodeji

Více

Lázně 2012. Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty. Sleva na 1. chvíli. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah. www.cdtravel.

Lázně 2012. Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty. Sleva na 1. chvíli. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah. www.cdtravel. Lázně 2012 Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty 46 Vážení přátelé, milí klienti, novým způsobem trávení dovolené je lázeňská turistika a wellness. Lázeňské, rekondiční a wellness pobyty mají

Více

Vyberte si dovolenou z pohodlí domova!

Vyberte si dovolenou z pohodlí domova! 2015 www.jedeme.eu Vyberte si dovolenou z pohodlí domova! Nové internetové stránky s on-line vyhledáváním zájezdy CK OCEAN letenky do celého světa parkování na letišti fotogalerie z cest nejširší nabídka

Více

Česká republika Slovensko

Česká republika Slovensko Česká republika Slovensko > HORY ŠUMAVA ORLICKÉ HORY VYSOKÉ TATRY LÁZNĚ KRUŠNÉ HORY JESENÍKY NÍZKÉ TATRY WELLNESS JIZERSKÉ HORY BESKYDY MALÁ FATRA PRAHA KRKONOŠE HOSTÝNSKÉ V. ŠTIAVNICKÉ V. ZIma 2010/2011

Více

O B OD N ÝCH E SV R Ů. speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO

O B OD N ÝCH E SV R Ů. speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO A SO AC CI O B OD N ÝCH E SV OD BO R Ů speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO 2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, rádi bychom Vám představili naši cestovní kancelář ČD travel s.r.o. (CK) a současně Vás

Více