11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII"

Transkript

1 ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

2 Z obsahu 11/ Stálé rubriky Obecná problematika 3 Legislativa ekonomika 6 Informatika 13 Místa regiony kraje 17 Děti mládež 27 Kulturní dědictví 30 Múzická a výtvarná kultura 37 Zahraničí 45 Obecná problematika! Nehleďme na to, kdo nás rozdělil, ale na to, co nás spojuje 3 Legislativa - ekonomika! Granty Ministerstva kultury 6! Mecenáš nikoli sponzor (Josef Hlávka) 8! Národní muzeum 10! Občanské sdružení, kultura a Neratovice 12 Informatika! Oddělení hudby v novém (Knihovna města Olomouce) 13! Informací nemají turisté nikdy dost 14! Utváření místa (publikace) 15 Místa regiony kraje! Básník Josef Hiršal a Rychnov nad Kněžnou 17! Sdružení obcí Ždanického lesa a Politaví 19! Alternativa Zlín 21! Soutěž vesnice roku a kroniky 22! Renesance filmových klubů pokračuje 23! Bohatá minulost i přítomnost astronomie u nás 25 Děti mládež! Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 27! Mnoho aktivit na malém prostoru 28 Kulturní dědictví! Seminář lidové architektury 30! Grant na opravu vzácného obrazu 31! Kam se starými věcmi? Přece do muzea 32! I kostely mají své dny 34 Múzická a výtvarná kultura! Nové divadlo kouzel 37! Ohlédnutí za festivalem 40! Animace alternativa pro mladé umělce 42! Světové premiéry v Ústí nad Orlicí 43! Alternativa na festivalu 44 Zahraničí! Evropa bez hranic 45 Nabídka! Akce, aktivity 47 Telefonní čísla na všechny útvary IPOS viz zadní stránka obálky. Ústředna IPOS: Sekretariát redakce: Vedoucí redaktorka: servis: Náměty, připomínky, články posílejte pokud možno ovou poštou: Uzávěrky: Číslo 12/2003: 10. listopadu 2003 Dvojčíslo 1-2/2004: 5. ledna 2004 Na obálce grafika Josefa Poláčka

3 11/2003 OBECNÁ PROBLEMATIKA 3 Úvodníík Nehleďme na to, kdo nás rozdělil, ale na to, co nás spojuje Začátkem října, v rámci měsíce česko-slovenského přátelství, se pod Tatrami sešli slovenští a čeští amatérští umělci na prvním ročníku Festivalu české a slovenské amatérské tvorby. Proběhl pod záštitou ministrů kultury obou zemí Pavla Dostála (ČR) a Rudolfa Chmela (SR). Pořadatelsky se podílely IPOS Artama, Národné osvetové centrum (NOC), Český spolok na Slovensku a čtyři slovenská města - Poprad, Levoča, Kežmarok a nové město Vysoké Tatry. Slavnostní zahájení festivalu proběhlo v divadle v Levoči za účasti starostů výše jmenovaných měst, představitelky Samostatného prešovského kraje, zástupce ministerstva kultury SR a dalších významných osobností. Múzy pak na tři dny ovládly podtatranskou oblast a zatímco amatérští umělci prezentovali své výkony v oblasti divadelního, hudebního i výtvarného umění, zasedli kompetentní zástupci pořadatelů, aby projednali koncept dalšího ročníku festivalu česko-slovenské vzájemnosti. Alternativ bylo na stůl položeno mnoho, ale která varianta se nakonec uplatní, bude ještě předmětem dalších jednání. Důležité však je, že Češi i Slováci projevili vůli nedopustit, aby se vzájemně odcizili. V oblasti, ve které se oba národy cítí být na vysoké úrovni, tedy na poli amatérské, resp. neprofesionální umělecké tvorby, chtějí nadále podporovat již rozběhnuté kulturní projekty a pomáhat na svět dalším. Velmi významnou úlohu plní a budou plnit ve společných kontaktech regiony a kraje. Ostatně i v dnešním čísle Místní kultury najdete zmínku o spolupráci Pardubického a Moravskoslezského kraje se samosprávnými kraji slovenskými (str. 46).

4 OBECNÁ PROBLEMATIKA 11/ Jazyková bariéra téměř neexistuje, ale přesto obava ze vzájemného zapomínání jazyků, zejména pak mladou generací, navodila diskusi, jak tento negativní proces zvrátit. Není divu, že pozornost se obrátila směrem k televizi, jako mocnému médiu. Jednak Češi mají zkušenost s pondělními televizními inscenacemi uváděnými ve slovenštině a jednak právě televize mají možnost oslovit velkou množinu lidí a najít způsob, jak češtinu na Slovensku a slovenštinu u nás prezentovat. A jistě by to neměla být forma jazykových kurzů. Společný oběd Kromě kulturních výměn, by obě strany měly diskutovat o kulturní politice, finančních tocích apod., protože díky dlouho sdílenému společnému osudu, se problematika financování kultury, čerpání přidělených finančních prostředků či vnímání kulturních potřeb vládami obou zemí příliš neliší, jinými slovy problémů je dost a jsou velmi podobné, ne-li totožné. Ale pesimismus není na místě, protože nás čeká společná budouc- někdo namísto toho, co nám při- nost ve spojené Evropě. A zeptá-li se nese Evropa, na to, co můžeme poskytnout Evropě my, je to právě kultura. Kultura, za kterou se nemusíme stydět a jejímž prostřednictvím obohatíme Evropany. Ludmila Kučerová IPOS v Maďarsku Zástupci Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu navštívili v dnech října 2003 své partnery v organizaci Magyar Művelődési Intezét (MMI) v Maďarsku. Cílem návštěvy bylo vzájemné poznání, výměna zkušeností a navázání spolupráce. Stručnou reportáž o průběhu setkání, o činnostech maďarského institutu, o penězích na kulturu a další postřehy přineseme v příštím čísle Místní kultury. luk

5 11/2003 LEGISLATIVA - EKONOMIKA 5 Legiisllattiiva Zeptali jsme se PhDr. Ivy Žalské, manažerky Ministerstva kultury pro reformu veřejné správy: Vláda dne 3. září 2003 usnesením č. 848 vzala na vědomí "Analýzu veřejných služeb..." a uložila kromě dalších ministrů také ministru kultury využít závěry obsažené v analýze. Jaké konkrétní úkoly vyplývají z tohotusnesení pro resort kultury? K bodu II/1 usnesení vlády Ministerstvo kultury má do konce roku 2003 připravit dva legislativní návrhy, které mají řešit dostupnost a kvalitu veřejných služeb jednak v oblasti muzejnictví (využívání a zpřístupňování sbírek muzejní povahy) a jednak v oblasti knihoven (dostupnost knihovnických a informačních služeb z hlediska jejich provozu). Jde o: návrh věcného záměru zákona o standardizaci veřejných služeb v oblasti knihovních a informačních služeb, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. K bodu II/2 usnesení vlády Z hlediska spolupráce Ministerstva kultury při přípravě strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb má hlavní iniciativu Mi- modernizace veřejné správy. Ten kon- nisterstvo vnitra, konkrétně odbor cem září t. r. informoval Ministerstvo kultury o svém přístupu k plnění uvedeného úkolu: Materiál pro vládu, který má být předložen vládě do 31. března 2004, zpracuje Ministerstvo vnitra. Podkladem materiálu budou údaje získané průzkumem stavu veřejných služeb, a to služeb zabezpečovaných veřejnou správou na dvou úrovních: na úrovni krajů a na úrovni jejich obcí. Průzkum veřejných služeb, uskuteční Ministerstvo vnitra ve dvou krajích. Pro tento účel Ministerstvo vnitra zpracovalo dva návrhy souborů otázek jednak pro krajské úřady a jednak pro obecní úřady, které předložilo Ministerstvu kultury a dalším příslušným ministerstvům k posouzení, případně k úpravě a k doplnění. Pracovníci územních orgánů veřejné správy spravujících kulturu ve dvou krajích dosta-

6 11/ LEGISLATIVA - EKONOMIKA nou 5-12 otázek mapujících dostupnost veřejných služeb a výdaje krajů a obcí na zabezpečení těchto služeb ve čtyřech oblastech resortu kultury (knihoven, muzeí, profesionálního umění, neprofesionálního umění). Ministerstvo vnitra by mělo údaje získané průzkumem zpracovat do konce listopadu tohoto roku, poté zpracovat materiál pro vládu, v únoru r rozeslat materiál do vnějšího připomínkového řízení a koncem března předložit materiál vládě ČR. Ministerstvo kultury využije zmíněný průzkum zároveň i k plnění Kulturní politiky ČR, tj. jako podklad pro své další koncepční kroky. Grrantty,, přřííspěvky,, souttěže Ministerstvo kultury České republiky oznamuje: Odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2004 a poskytnutí dotací knihovnám evi- dovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), s výjimkou nadací a nadačních fondů na nekomerční projekty z oblasti knihoven. 1) Program: Veřejné informační služby knihoven VISK (VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, a národní programy VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - Informační zdroje a Jednotná informační brána, VISK 9 - CASLIN a Národní autority ČR). 2) Grant: Knihovna 21. století K21 (podpora práce s národnostními menšinami, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním posti- činnost, ochrana knihovního žením, kulturní, výchovná a vzdělávací fondu před nepříznivými vlivy prostředí). Přihlášky a stanovené podmínky si vyzvedněte na adrese: Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, tř. Milady Horákové 139, Praha 6, VISK též na:

7 11/2003 LEGISLATIVA - EKONOMIKA 7 Bližší informace: Mgr. Blanka Koubová, tel.: , Blanka Čermáková DiS (VISK 3) tel: , PhDr. Vít Richter, tel.: , Mgr. Petra Miturová (K 21) tel: !!! Uzávěrka: 10. ledna 2004!!! Odbor umění a knihoven MK vyhlašuje grantové řízení pro rok 2004 pro právnické osoby (s výjimkou nadací, nadačních fondů a příspěvkových organizací MK) a fyzické osoby s živnostenským oprávněním pro projekty z oblasti profesionálního divadelního, hudebního, tanečního a pohybového umění, výtvarného umění, užitého umění, uměleckých řemesel a architektury. Formuláře žádosti o dotaci, rozpočtové formuláře a podmínky pro přihlašování projektů si vyzvedněte na adrese: cz/ - umění a knihovny-granty nebo Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, Praha 1, Maltézské nám. 1 - Nostický palác MgA. N. Zichová oblast divadla a tance tel , PhDr. A. Chorvátová oblast hudby tel , Mgr. R. Musil oblast výtvarného umění, užitého umění, uměleckých řemesel, architektury tel , Uzávěrka: 1. prosince 2003!!! slledujjem e za vás Dne 8. října 2003 přijala vláda usnesení č. 992 k plnění plánu II. etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání: Usnesení mimo jiné ukládá: ministru kultury zajistit v letech 2004 a 2005 v rozpočtové kapitole Ministerstva kultury financovaní programu Veřejné informační služby knihoven a ministru informatiky zajistit ve spolupráci s ministrem kultury: a) v roce 2003 v rámci Komunikační infrastruktury Informačních systémů veřejné správy připojení 360 knihoven na internet, b) do konce roku 2006 připojení všech knihoven na internet v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., knihovní zákon. Ministru kultury je uloženo, ve spolupráci s ministrem informatiky zpracovat, a vládě do 31. prosince 2003 předložit, návrh koncepce projektu internetizace knihoven.

8 11/ LEGISLATIVA - EKONOMIKA Ekonomiika Mecenáš nikoli sponzor Náhodně vybraným pražským chodcům byla v roce 1991 položena otázka Co vám říká jméno Josef Hlávka? Typická odpověď zněla: No jmenuje se po něm most, ale víc o něm nevím. Ty odpovědi zazněly 83 let po Hlávkově pohřbu v pantheonu Národního muzea, odkud Hlávku doprovodily špalíry účastníků Václavským náměstím a dalšími ulicemi. Rodák z Přeštic (*1831) absolvoval architekturu na vídeňské Akademii výtvarných umění. Jako čítankově chudý student se tam naučil rovněž umění postarat se o sebe. A být mimořádně šetrný a pracovitý. Na akademii získal státní cenu za nejlepší studentskou práci. Navíc se vyučil zedníkem a získal tak také neocenitelné praktické zkušenosti pro svoji další činnost. V následujících létech se prosadil jako úspěšný projektant a stavitel na význačných vídeňských stavbách (kostely, banky, burza aj.). Poté, co získal státní stipendium, se vydal na studijní cestu po jižní a západní Evropě. Po návratu do Vídně mu jeho bývalý zaměstnavatel odkázal svoji stavební firmu a Hlávka se stal brzo uznávaným a velmi dobře vydělávajícím podnikatelem. Za devět let jeho firma postavila ve Vídni 142 staveb. Byl stavitelem slavné vídeňské Dvorní opery, v Praze postavil Zemskou porodnici u Apolináře, v Černovcích (dnes Ukrajina) na zakázku vídeňské vlády vyprojektoval a zbudoval rozsáhlý areál biskupského sídla a semináře řecko-katolické církve. Hlávka byl perfekcionista a podle dnešní terminologie workoholik osobně navrhoval i detaily staveb, jezdil dohlížet na dodržování svých plánů, dával bourat zmetky a také osobně zdil, aby ukázal jak to má být správně. Mimořádné pracovní vypětí prokládané obtížným cestováním po stavbách vedlo k tomu, že v roce 1869 ochrnul na obě nohy. Diagnoza: následek nadměrné zátěže. Bylo mu 38 let. Vrátil koncesi, ukončil činnost své firmy a snažil se léčit. Trvalo pro něj nekonečná léta, než přes kolečkové křeslo, a poté berle se dostal k tomu, že po roce 1880 už mohl chodit jen s vycházkovou holí. V roce 1882 však po marném léčení zemřela na tuberkulózu jeho žena Marie, kterou velmi miloval a která ho obětavě ošetřovala v době jeho nemoci. Hlávka se vrhá do různých aktivit přestavuje zámek v Lužanech a buduje u něj velkostatek, zasedá v různých komisích. (V jedné se mu podařilo po povodni 1890 odborným posudkem a vlastní finanční podporou

9 11/2003 LEGISLATIVA - EKONOMIKA 9 zachránit vážně poškozený Karlův most, který někteří pražští radní už chtěli zbořit a postavit místo něj nový.) Jeho druhá žena Zdenka uvedla Hlávku do uměleckých kruhů a přispěla k tomu že se Lužany staly místem, kde se scházela elita české kultury. Své pracovny tu měli Zeyer a Vrchlický, tvořil tu Dvořák, České kvarteto se tu připravovalo na svá zahraniční turné apod. Hlávka jako stavitel byl mimořádně šetrný, ale v podpoře kvalitních a inspirativních kulturních projektů a jejich nositelů byl velkorysý. Přitom své dotace nespojoval s osobní reklamou. Byl poslancem zemského sněmu a poté i členem říšské rady. Typické pro Hlávku byly jeho aktivity v úsilí o zřízení české akademie věd a umění. První takovou akademii založili ve Francii r. 1645, další v Británii r. 1660, 1783 v Rusku, 1825 v Uhrách. V r vznikla ve Vídni císařská akademie, která však byla jen německá. Královská česká společnost nauk přes svou záslužnou činnost úkoly akademie nemohla zvládat. Proto česká vědecká i kulturní vrstva již od roku 1861 o zřízení akademie usilovala zvláště poté, co se podařilo od roku 1882 dosáhnout rozdělení do té doby jen německy vyučující Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou. Pro zřízení akademie ale chyběly prostředky a souhlas Vídně. Tady vstoupil do hry Hlávka. Využil svých konexí i vyjednávacích schopností a dva roky se přetahoval s místodržitelstvím i s rakouskou vládou, která se návrh na českou akademii ani neodvážila císaři předložit. Nakonec Hlávka položil na stůl své vlastní peníze (200 tisíc zlatých hotově), získal pro návrh český zemský sněm, ten předložil návrh císaři ke čtyřicátému výročí jeho panování A Česká akademie věd, slovesnosti a umění císaře Františka Josefa mohla od roku 1890 začít existovat. Byla to instituce jednojazyčně česká, dokonce i císařův podpis byl poprvé a naposledy ve znění českém (František místo obvyklého Franz). Hlávka byl zvolen prvním předsedou akademie, kterým zůstal až do své smrti v roce Josef Hlávka byl v historii naší země největším a nepřekonaným českým mecenášem jak co do množství prostředků, které věnoval na rozvoj české vědy, literatury a umění, tak pokud jde o charakter jeho mecenášství. Byl mecenášem, který si osobně své peníze vydělal, nezdědil je po předcích, jako mecenáši z řad aristokratů. A nebyl sponzorem, který by peníze dával za reklamu své firmy, natož aby za ně požadoval úlevy na daních. Bez sponzorů se zajisté kultura v dnešní naší společnosti neobejde, ale nějaký ten nesobecký mecenáš by jí nepochybně také přišel k duhu. Najde se někdy? Zdeněk Jírový

10 11/ LEGISLATIVA - EKONOMIKA O an t Orrganiizace,, iinsttiituce Hrabě Kašpar Maria Sternberg - zakladatel muzea Národní muzeum Počátkům Národního muzea předcházely - podobně jako jinde v Evropě - dary velkých soukromých přírodovědeckých sbírek, které byly v majetku aristokratů žijících v Čechách. Skupina osvícenských šlechticů a zejména hrabě Kašpar Maria Sternberg ( ), světově uznávaný učenec v oboru paleontologie - podepsala 15. dubna 1818 provolání o založení muzea. ("An die Vaterländischen Freunde der Wissenschaften") Svou podporou pak dosáhla toho, že se roku 1820 dostalo novému ústavu potvrzení vídeňské vlády a panovníka. Byla ustavena Společnost vlastenského muzea v Čechách jako majitelka a správkyně sbírek i jako organizátorka veškeré muzejní práce. Jejím prvním předsedou se stal hrabě Sternberg, jediným nešlechtickým členem byl zprvu Josef Dobrovský. Majitelkou muzea zůstala Společnost až do roku 1934, kdy byly muzejní sbírky převzaty do vlastnictví a správy Země České. V roce 1949 byly převedeny do vlastnictví státu. Významnou osobností v dějinách muzea byl historik František Palacký ( ). Jeho organizační schopnosti, rozhled, pracovitost a osobní vlastnosti mu získaly vůdčí postavení mezi představiteli českého národního hnutí i úctu u šlechtických představitelů muzea. Podařilo se mu tak odstranit rozpor, který se projevoval v počátcích muzea, kdy převážně aristokratický a přísně vědecký ráz muzea se stal předmětem kritiky vlastenecky naladěné veřejnosti. Díky jeho úsilí se posílilo také postavení historických oborů v muzeu. Palacký byl také iniciátorem vzniku dodnes vydávaného Časopisu Národního muzea - prvního vědeckého českého časopisu (1827) a založení Matice české (1831), která se zasloužila o vydání základních prací české vědy a literatury. Během 19. století byly do muzejních sbírek včleněny nejvýznamnější české soukromé sbírky, soubory pramenných informací základního

11 11/2003 LEGISLATIVA - EKONOMIKA 11 významu. Ve 2. polovině 19. století vznikly v muzeu vědecké práce, které měly zásadní význam pro rozvoj velkého počtu vědních disciplin. Problémem, který provázel Národní muzeum od jeho vzniku, bylo uložení muzejních sbírek. Zpočátku byly uloženy ve Šternberském paláci na Hradčanech, od roku 1846 v Nostickém paláci v ulici Na příkopě, od roku 1891 v nově postavené muzejní budově na Václavském náměstí. Ani tato reprezentační budova záhy pro potřeby muzea nedostačovala - sbírky nadále narůstaly a narůstají. Různé projekty které měly tento problém řešit novými stavbami, zůstaly nerealizovány. Teprve poslední léta přinášejí řešení - nová budova Přírodovědeckého muzea se staví v Horních Počernicích, velké depozitáře pro sbírky Historického muzea a pro Knihovnu Národního muzea byly získány a rekonstruovány, případně jsou dále upravovány v Terezíně (postihly je ale povodně v roce 2002). Dnes je Národní muzeum největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Je polytematickou institucí, kterou tvoří pět odborných ústavů: Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Knihovna Národního muzea, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Muzeum české hudby. Dále Ekonomicko-provozní útvar a Středisko osvěty a propagace. Národní muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. V roce 2002 jím prošlo 418 tis. návštěvníků. Generálním ředitelem Národního muzea je Michal Lukeš. Při letošním bilancování uplynulého období napsal mj.: Národní muzeum je ze svého postavení předním českým muzeem a jeho přirozeným posláním je stát v čele českého muzejnictví, toto muzejnictví propagovat a hájit. Dalším z cílů roku 2002 tedy bylo prolomit jistou izolovanost a odstup Národního muzea od ostatních institucí. Přestat se chovat jako velký, místy až přezíravý moloch, ale naopak snažit se maximálně spolupracovat a svoji pozici stavět ne na velikosti, ale přirozené autoritě. Posláním Národního muzea je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury, který zahrnuje řadu vědních oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských. Přitom Národní muzeum musí fungovat jako jeden celek a ne své síly tříštit do volného svazku jednotlivých svých složek, mnohdy působících jako samostatná muzea. Bližší informace na Zdeněk Jírový

12 11/ LEGISLATIVA - EKONOMIKA Občanské sdružení, kultura a Neratovice Poměrně mladé občanské sdružení (vzniklo v dubnu letošního roku) Neraweb má ambiciózní cíle. Je to všestranná podpora rozvoje města Neratovice, rozvíjení a aktualizace obsahu internetové prezentace (www.neraweb.cz), pořádání kulturních společenských akcí a publikační a vydavatelská činnost. Řečeno slovy místopředsedkyně sdružení Martiny K. Bittnerové: Chceme, aby město Neratovice získalo i jinou nálepku, než jen zamořená díra u Spolany. Sdružení má vypracovaný projekt pro město Neratovice s názvem Neratovické léto s poezií, v rámci kterého chce pár nadšenců připomenout významné osobnosti české literatury, které žily v okolí Neratovic. Lidé by se měli dozvídat méně známé okolnosti ze života osobností jako B. Němcová, F. Palacký a další. A především by se seznámili s jejich tvorbou tak, jak to ve školních učebnicích nenašli. To vše formou méně školometskou, jak u těchto povinných autorů je většinou pravidlem. Dalším nápadem pro Neratovice je projekt Poezie do každé schránky. Nápad je kouzelný, protože už jen představa, že z mé osobní schránky na mne spolu s reklamními letáky, složenkami na placení a dalšími obálkami s nepříjemným obsahem vypadne básnička, která si nenárokuje nic menšího, než potěšit, mě nadchla. Má to jeden háček; autoři projektu se chtěli dohodnout se zástupci lidu na radnici, jednak, aby o sobě dali vědět, a jednak chtěli poezii do schránek doručit prostřednictvím místního měsíčníku Listy. Bohužel se jim to podle slov Bittnerové nepodařilo a konkrétně říká: Městský úřad naše činnost nezajímá a odmítá jakoukoliv spolupráci. Ať už se stala chyba kdekoliv, je to škoda, protože jak Bittnerová dodává, sdružení nabízí městu další kulturní projekty a nežádá žádné peníze, pouze snad trochu pochopení, podpory a prostoru v místním Listech. Ludmila Kučerová

13 11/2003 INFORMATIKA 13 Kniihovny Oddělení hudby a umění v novém Je tomu přesně 51 let, kdy bylo v knihovně města Olomouce toto specializované oddělení zřízeno, a to jako první v lidových knihovnách tehdejšího Československa. Nyní vítá své návštěvníky v nově rekonstruovaných prostorách. Svou tradicí, rozsahem i obsahem svých sbírek je ojedinělým oddělením svého typu v oblasti střední Moravy. Kromě široké veřejnosti využívají jeho služeb také studenti i učitelé humanitních předmětů a aktivní hudebníci Moravského divadla a filharmonie. Naše oddělení se může pochlubit bohatým fondem hudebnin (8 tis. jednotek), literatury o hudbě a umění (27,5 tis. j.), gramofonových desek (12,5 tis. j.), kompaktních disků (2 tis. j.) a populárně naučných časopisů (15 titulů). Všechny tyto materiály je možno absenčně si půjčit. Oddělení je rovněž vybaveno reprodukční technikou pro možnost prezenčního poslechu gramofonových desek a kompaktních disků. Při projektování rekonstrukce byl kladen důraz mj. na komfortnost samoobsluhy u poslechových míst (viz foto). Kromě základních knihovnických služeb pořádá oddělení kulturně vzdělávací besedy pro školy a tematické pořady pro veřejnost. V posledních letech patří k vyhledávaným podzimní cyklus Poslechových podvečerů. Jedná se o volně přístupné přednášky věnované méně známým, přesto významným osobnostem populární hudby. V budoucnu bychom se rádi věnovali mj. i podpoře začínajících regionálních umělců. Chceme jim nabídnout např. možnost výstav (fotografů, výtvarníků apod.) a koncertů hudebních skupin. Zájemci se mohou již nyní informovat na ové adrese nebo osobně. Veškeré další informace o našem oddělení naleznete na internetových stránkách ( Služby => Oddělení hudby a umění). Petr Sič (P. Sič je vedoucí úseku Oddělení hudby a umění)

14 INFORMATIKA 11/ KLADNO (72 tis. obyv.): V závěru r byl ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně ukončen dvouletý projekt, který získal dotaci z programu výzkumu a vývoje MK ČR. Jeho hlavním výsledkem bylo zpřístupnění databází regionální bibliografie a faktografie současně s novou verzí katalogu na internetu. Do jisté míry tak byl završen proces integrace bibliografie a katalogizace, který probíhal v souvislosti se zprovozněním automatizovaného systému Rapid Library. (Čtenář, č.9, 2003) IInfforrmačníí sttřřediiska Informací nemají turisté nikdy dost Členy Asociace turistických a informačních center ČR je téměř 120 informačních středisek, center, infocenter či jinak nazvaných institucí (a další necelá dvacítka na toto členství čeká). Jejich posláním je poskytovat informace nejen turistům, ale i občanům žijícím v tom kterém konkrétním místě. Jde o zařízení zřizovaná různými subjekty (např. obce, soukromé firmy), někdy jde o samostatné organizace, jindy o součásti např. příspěvkových organizací (knihovny, zámky atd.). Také území, které informační středisko pokrývá bývá různé od obce až po celý region. Velká část jich má webové stránky, ová adresa je téměř samozřejmostí. Ne všechna informační střediska (dále jen IS) jsou však členy zmíněné Asociace a nedá se říci, že by členství bylo odvislé od velikosti místa, v němž IS působí členy nejsou např. Brno, Karlovy Vary, Znojmo. Stále víc obcí poznává nutnost mít takovéto zařízení a věnovat mu nejen potřebné prostory, ale zajistit jeho bezchybný chod. Strání má informační centrum - to je název článku otištěného ve Slováckých novinách. Nové IS ve Strání (3,9 tis. obyv., okres Uherské Hradiště) bylo zpřístupněno u příležitosti otevření rekonstruovaného náměstí. Je vybaveno dvěma počítači s tiskárnou, skenerem, má připojení na internet, nabízí také faxové služby. K vybavení patří i možnost promítání na videu, což umožňuje využívat prostory i k pořádání školení a dalších akcí. Existuje tady možnost zakoupit brožury, mapy atd. Podle slov starosty Strání Antonína Zámečníka přišlo obec vybudování IS na více jak 240 tisíc Kč. Nové IS si obec mohla dovolit jen díky tomu, že získala grant více jak čtyři miliony korun od evropského projektu Sapard na rekonstrukci obce. Eva Veselá

15 11/2003 INFORMATIKA 15 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (15 tis. obyv.): Pod záštitou místního občanského sdružení Rozvoj vzniklo a bylo v Ústí nad Orlicí otevřeno romské Vzdělávací, informační a poradenské centrum. Jde o první zařízení tohoto druhu v Pardubickém kraji a má za úkol rozvíjet řadu aktivit, např. poskytne bezplatné vzdělávání členům romských organizací v kraji. (Pardubické noviny, ) BENEŠOV (16 tis. obyv.), JÍLOVÉ U PRAHY (3,3 tis. obyv., okres Praha-západ): Denně navštíví Infocentrum v Jílovém u Prahy kolem 15 lidí, i když je zde zajímavé muzeum a možnost prohlídky štoly. Naopak Infocentrum v Benešově, které je dále od Prahy denně navštíví až 50 lidí. (Benešovský deník, ) PŘÍBRAM (37 tis. obyv.): V Zámečku-Ernestinu v Příbrami bude v září otevřeno Městské informační středisko, které bude mít bezbariérový přístup a bude otevřeno denně. (Příbramský deník, ) Publliikace u Utváření místa Důležitou součástí našeho každodenního životního prostředí jsou veřejná prostranství. Tato náměstí, návsi, parky atp., nepatří nikomu a vlastně patří všem. Tyto prostory jsou mnohdy neudržovány a bez zájmu. Přitom jsou důležitým prvkem identifikace obyvatel se svou komunitou. Pokud tato místa "fungují", výrazně podporují společenský život. Jak na to se dozvíte v publikaci Utváření místa, která vychází jako první z řady příruček pro komunitní plánování, které připravuje Nadace Partnerství v rámci programu Metody komunitního rozvoje. Jde o překlad amerického originálu How to Turn a Place Around vydaného newyorskou organizací Project for Public Spaces, s níž program PVP aktivně spolupracuje. Kniha obsahuje doplňky shrnující dosavadní místní zkušenosti s touto metodou. Více na Publikaci je možno zakoupit za 160 Kč přímo v Nadaci Partnerství, Panská 7, Brno, tel.: nebo objednat na u: vlč Křest úspěšné publikace Podvečerní Literární kavárna 25. září, která tradičně probíhala v čítárně rychnovské městské knihovny, představila 74stránkovou publikaci Veřejná knihovna v Rychnově nad Kněžnou , vydanou

16 INFORMATIKA 11/ městským úřadem u příležitosti 130 let od založení knihovny Občanské besedy a 80 let od otevření Havlíčkovy knihovny v tomto městě. Kniha jako výsledek dvouleté trpělivé práce knihovnice Aleny Jankové je graficky vkusně upravená a kvalitně vytištěná. (Redakčně upraveno a kráceno.) Josef Krám (PhDr. Josef Krám je dopisovatelem redakce) ČESKÁ LÍPA (40 tis. obyv.): Chráněná krajinná oblast Lužické hory vydala obrazovou publikaci o Lužických a Žitavských horách, kterou budou od nabízet infocentra a turisticky atraktivní místa (hrady, zámky, muzea). Na další sezonu chystá dvojjazyčný film o zajímavostech Lužických hor. (Českolipský deník, ) KRUPKA (13 tis. obyv., okres Teplice): U příležitosti dokončení další části rekonstrukce hradu Krupka z prostředků PHARE vydalo město informační a propagační brožurku, která seznamuje návštěvníky s historií hradu, zajímavými místy v okolí. Byla vydána v barevném provedení na křídovém papíře, s řadou zajímavých snímků, dobových rytin atd. (Radnice města Krupky, č.6, 2003) OLOMOUC (104 tis. obyv.): V r vydala olomoucká Univerzita Palackého publikaci E. Vičarové "Rakouská vojenská hudba 19. století a Olomouc". První část knihy sleduje v obecnějším rámci vývoj vojenské hudby v rakouské monarchii od r. 1806, kdy začaly vznikat řádné plukovní hudby a vytvářely se podmínky pro vysokou profesionální úroveň vojenských kapel. Druhá část textu se zaměřuje na dění v Olomouci - vypočítává všechny vojenské kapely a jejich kapelníky, jejich aktivity v civilní sféře (např. pomoc divadlu) atd. Text doplňuje bohatá bibliografie, osobní rejstřík, dokumentární fotografie Kniha představuje i významný přínos k poznání dějin hudby v Českých zemích. (Hudební rozhledy, č.9, 2003) www iintterrnett prro vás Elektronická brána do úředního světa Ve zkušebním provozu byl na adrese spuštěn bezplatný portál veřejné správy České republiky, jehož správcem je Ministerstvo informatiky.

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Statut soutěže Česká hlava

Statut soutěže Česká hlava Statut soutěže Česká hlava 1. Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava Promo s.r.o. - Hradešínská 977/5, Praha 10 jakožto realizátor projektu Česká hlava na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů. INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů. INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 2 Zdroje dat 3 Budou lidé číst? Kolik minut denně věnujete mediálním aktivitám?

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou

Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou Příloha č. 1. Ukázka vzhledu oficiálních webových stránek La Nuit Européenne des Musées, stránek Twitteru, Facebooku i Flickru, na němž jsou shromažďovány fotografie z La Nuit Européenne des Musées. Příloha

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací

Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací 2009-2015 Projekt vznikl v roce 2009 z iniciativy Městské knihovny v Praze a Českých center spojuje více než 30 významných pražských literárních organizací Společným úsilím partnerů projektu se podařilo

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Cílový stav Široký okruh uživatelů všech typů knihoven má přístup k aktuálním a kvalitním

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

s c h v á l i l o z m ě n u

s c h v á l i l o z m ě n u Zastupitelstvo města Uherský Brod na zasedání konaném dne 14.12.2011 usnesením č..., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více