11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII"

Transkript

1 ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

2 Z obsahu 11/ Stálé rubriky Obecná problematika 3 Legislativa ekonomika 6 Informatika 13 Místa regiony kraje 17 Děti mládež 27 Kulturní dědictví 30 Múzická a výtvarná kultura 37 Zahraničí 45 Obecná problematika! Nehleďme na to, kdo nás rozdělil, ale na to, co nás spojuje 3 Legislativa - ekonomika! Granty Ministerstva kultury 6! Mecenáš nikoli sponzor (Josef Hlávka) 8! Národní muzeum 10! Občanské sdružení, kultura a Neratovice 12 Informatika! Oddělení hudby v novém (Knihovna města Olomouce) 13! Informací nemají turisté nikdy dost 14! Utváření místa (publikace) 15 Místa regiony kraje! Básník Josef Hiršal a Rychnov nad Kněžnou 17! Sdružení obcí Ždanického lesa a Politaví 19! Alternativa Zlín 21! Soutěž vesnice roku a kroniky 22! Renesance filmových klubů pokračuje 23! Bohatá minulost i přítomnost astronomie u nás 25 Děti mládež! Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana 27! Mnoho aktivit na malém prostoru 28 Kulturní dědictví! Seminář lidové architektury 30! Grant na opravu vzácného obrazu 31! Kam se starými věcmi? Přece do muzea 32! I kostely mají své dny 34 Múzická a výtvarná kultura! Nové divadlo kouzel 37! Ohlédnutí za festivalem 40! Animace alternativa pro mladé umělce 42! Světové premiéry v Ústí nad Orlicí 43! Alternativa na festivalu 44 Zahraničí! Evropa bez hranic 45 Nabídka! Akce, aktivity 47 Telefonní čísla na všechny útvary IPOS viz zadní stránka obálky. Ústředna IPOS: Sekretariát redakce: Vedoucí redaktorka: servis: Náměty, připomínky, články posílejte pokud možno ovou poštou: Uzávěrky: Číslo 12/2003: 10. listopadu 2003 Dvojčíslo 1-2/2004: 5. ledna 2004 Na obálce grafika Josefa Poláčka

3 11/2003 OBECNÁ PROBLEMATIKA 3 Úvodníík Nehleďme na to, kdo nás rozdělil, ale na to, co nás spojuje Začátkem října, v rámci měsíce česko-slovenského přátelství, se pod Tatrami sešli slovenští a čeští amatérští umělci na prvním ročníku Festivalu české a slovenské amatérské tvorby. Proběhl pod záštitou ministrů kultury obou zemí Pavla Dostála (ČR) a Rudolfa Chmela (SR). Pořadatelsky se podílely IPOS Artama, Národné osvetové centrum (NOC), Český spolok na Slovensku a čtyři slovenská města - Poprad, Levoča, Kežmarok a nové město Vysoké Tatry. Slavnostní zahájení festivalu proběhlo v divadle v Levoči za účasti starostů výše jmenovaných měst, představitelky Samostatného prešovského kraje, zástupce ministerstva kultury SR a dalších významných osobností. Múzy pak na tři dny ovládly podtatranskou oblast a zatímco amatérští umělci prezentovali své výkony v oblasti divadelního, hudebního i výtvarného umění, zasedli kompetentní zástupci pořadatelů, aby projednali koncept dalšího ročníku festivalu česko-slovenské vzájemnosti. Alternativ bylo na stůl položeno mnoho, ale která varianta se nakonec uplatní, bude ještě předmětem dalších jednání. Důležité však je, že Češi i Slováci projevili vůli nedopustit, aby se vzájemně odcizili. V oblasti, ve které se oba národy cítí být na vysoké úrovni, tedy na poli amatérské, resp. neprofesionální umělecké tvorby, chtějí nadále podporovat již rozběhnuté kulturní projekty a pomáhat na svět dalším. Velmi významnou úlohu plní a budou plnit ve společných kontaktech regiony a kraje. Ostatně i v dnešním čísle Místní kultury najdete zmínku o spolupráci Pardubického a Moravskoslezského kraje se samosprávnými kraji slovenskými (str. 46).

4 OBECNÁ PROBLEMATIKA 11/ Jazyková bariéra téměř neexistuje, ale přesto obava ze vzájemného zapomínání jazyků, zejména pak mladou generací, navodila diskusi, jak tento negativní proces zvrátit. Není divu, že pozornost se obrátila směrem k televizi, jako mocnému médiu. Jednak Češi mají zkušenost s pondělními televizními inscenacemi uváděnými ve slovenštině a jednak právě televize mají možnost oslovit velkou množinu lidí a najít způsob, jak češtinu na Slovensku a slovenštinu u nás prezentovat. A jistě by to neměla být forma jazykových kurzů. Společný oběd Kromě kulturních výměn, by obě strany měly diskutovat o kulturní politice, finančních tocích apod., protože díky dlouho sdílenému společnému osudu, se problematika financování kultury, čerpání přidělených finančních prostředků či vnímání kulturních potřeb vládami obou zemí příliš neliší, jinými slovy problémů je dost a jsou velmi podobné, ne-li totožné. Ale pesimismus není na místě, protože nás čeká společná budouc- někdo namísto toho, co nám při- nost ve spojené Evropě. A zeptá-li se nese Evropa, na to, co můžeme poskytnout Evropě my, je to právě kultura. Kultura, za kterou se nemusíme stydět a jejímž prostřednictvím obohatíme Evropany. Ludmila Kučerová IPOS v Maďarsku Zástupci Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu navštívili v dnech října 2003 své partnery v organizaci Magyar Művelődési Intezét (MMI) v Maďarsku. Cílem návštěvy bylo vzájemné poznání, výměna zkušeností a navázání spolupráce. Stručnou reportáž o průběhu setkání, o činnostech maďarského institutu, o penězích na kulturu a další postřehy přineseme v příštím čísle Místní kultury. luk

5 11/2003 LEGISLATIVA - EKONOMIKA 5 Legiisllattiiva Zeptali jsme se PhDr. Ivy Žalské, manažerky Ministerstva kultury pro reformu veřejné správy: Vláda dne 3. září 2003 usnesením č. 848 vzala na vědomí "Analýzu veřejných služeb..." a uložila kromě dalších ministrů také ministru kultury využít závěry obsažené v analýze. Jaké konkrétní úkoly vyplývají z tohotusnesení pro resort kultury? K bodu II/1 usnesení vlády Ministerstvo kultury má do konce roku 2003 připravit dva legislativní návrhy, které mají řešit dostupnost a kvalitu veřejných služeb jednak v oblasti muzejnictví (využívání a zpřístupňování sbírek muzejní povahy) a jednak v oblasti knihoven (dostupnost knihovnických a informačních služeb z hlediska jejich provozu). Jde o: návrh věcného záměru zákona o standardizaci veřejných služeb v oblasti knihovních a informačních služeb, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. K bodu II/2 usnesení vlády Z hlediska spolupráce Ministerstva kultury při přípravě strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb má hlavní iniciativu Mi- modernizace veřejné správy. Ten kon- nisterstvo vnitra, konkrétně odbor cem září t. r. informoval Ministerstvo kultury o svém přístupu k plnění uvedeného úkolu: Materiál pro vládu, který má být předložen vládě do 31. března 2004, zpracuje Ministerstvo vnitra. Podkladem materiálu budou údaje získané průzkumem stavu veřejných služeb, a to služeb zabezpečovaných veřejnou správou na dvou úrovních: na úrovni krajů a na úrovni jejich obcí. Průzkum veřejných služeb, uskuteční Ministerstvo vnitra ve dvou krajích. Pro tento účel Ministerstvo vnitra zpracovalo dva návrhy souborů otázek jednak pro krajské úřady a jednak pro obecní úřady, které předložilo Ministerstvu kultury a dalším příslušným ministerstvům k posouzení, případně k úpravě a k doplnění. Pracovníci územních orgánů veřejné správy spravujících kulturu ve dvou krajích dosta-

6 11/ LEGISLATIVA - EKONOMIKA nou 5-12 otázek mapujících dostupnost veřejných služeb a výdaje krajů a obcí na zabezpečení těchto služeb ve čtyřech oblastech resortu kultury (knihoven, muzeí, profesionálního umění, neprofesionálního umění). Ministerstvo vnitra by mělo údaje získané průzkumem zpracovat do konce listopadu tohoto roku, poté zpracovat materiál pro vládu, v únoru r rozeslat materiál do vnějšího připomínkového řízení a koncem března předložit materiál vládě ČR. Ministerstvo kultury využije zmíněný průzkum zároveň i k plnění Kulturní politiky ČR, tj. jako podklad pro své další koncepční kroky. Grrantty,, přřííspěvky,, souttěže Ministerstvo kultury České republiky oznamuje: Odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2004 a poskytnutí dotací knihovnám evi- dovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), s výjimkou nadací a nadačních fondů na nekomerční projekty z oblasti knihoven. 1) Program: Veřejné informační služby knihoven VISK (VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, a národní programy VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - Informační zdroje a Jednotná informační brána, VISK 9 - CASLIN a Národní autority ČR). 2) Grant: Knihovna 21. století K21 (podpora práce s národnostními menšinami, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním posti- činnost, ochrana knihovního žením, kulturní, výchovná a vzdělávací fondu před nepříznivými vlivy prostředí). Přihlášky a stanovené podmínky si vyzvedněte na adrese: Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, tř. Milady Horákové 139, Praha 6, VISK též na:

7 11/2003 LEGISLATIVA - EKONOMIKA 7 Bližší informace: Mgr. Blanka Koubová, tel.: , Blanka Čermáková DiS (VISK 3) tel: , PhDr. Vít Richter, tel.: , Mgr. Petra Miturová (K 21) tel: !!! Uzávěrka: 10. ledna 2004!!! Odbor umění a knihoven MK vyhlašuje grantové řízení pro rok 2004 pro právnické osoby (s výjimkou nadací, nadačních fondů a příspěvkových organizací MK) a fyzické osoby s živnostenským oprávněním pro projekty z oblasti profesionálního divadelního, hudebního, tanečního a pohybového umění, výtvarného umění, užitého umění, uměleckých řemesel a architektury. Formuláře žádosti o dotaci, rozpočtové formuláře a podmínky pro přihlašování projektů si vyzvedněte na adrese: cz/ - umění a knihovny-granty nebo Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, Praha 1, Maltézské nám. 1 - Nostický palác MgA. N. Zichová oblast divadla a tance tel , PhDr. A. Chorvátová oblast hudby tel , Mgr. R. Musil oblast výtvarného umění, užitého umění, uměleckých řemesel, architektury tel , Uzávěrka: 1. prosince 2003!!! slledujjem e za vás Dne 8. října 2003 přijala vláda usnesení č. 992 k plnění plánu II. etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání: Usnesení mimo jiné ukládá: ministru kultury zajistit v letech 2004 a 2005 v rozpočtové kapitole Ministerstva kultury financovaní programu Veřejné informační služby knihoven a ministru informatiky zajistit ve spolupráci s ministrem kultury: a) v roce 2003 v rámci Komunikační infrastruktury Informačních systémů veřejné správy připojení 360 knihoven na internet, b) do konce roku 2006 připojení všech knihoven na internet v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., knihovní zákon. Ministru kultury je uloženo, ve spolupráci s ministrem informatiky zpracovat, a vládě do 31. prosince 2003 předložit, návrh koncepce projektu internetizace knihoven.

8 11/ LEGISLATIVA - EKONOMIKA Ekonomiika Mecenáš nikoli sponzor Náhodně vybraným pražským chodcům byla v roce 1991 položena otázka Co vám říká jméno Josef Hlávka? Typická odpověď zněla: No jmenuje se po něm most, ale víc o něm nevím. Ty odpovědi zazněly 83 let po Hlávkově pohřbu v pantheonu Národního muzea, odkud Hlávku doprovodily špalíry účastníků Václavským náměstím a dalšími ulicemi. Rodák z Přeštic (*1831) absolvoval architekturu na vídeňské Akademii výtvarných umění. Jako čítankově chudý student se tam naučil rovněž umění postarat se o sebe. A být mimořádně šetrný a pracovitý. Na akademii získal státní cenu za nejlepší studentskou práci. Navíc se vyučil zedníkem a získal tak také neocenitelné praktické zkušenosti pro svoji další činnost. V následujících létech se prosadil jako úspěšný projektant a stavitel na význačných vídeňských stavbách (kostely, banky, burza aj.). Poté, co získal státní stipendium, se vydal na studijní cestu po jižní a západní Evropě. Po návratu do Vídně mu jeho bývalý zaměstnavatel odkázal svoji stavební firmu a Hlávka se stal brzo uznávaným a velmi dobře vydělávajícím podnikatelem. Za devět let jeho firma postavila ve Vídni 142 staveb. Byl stavitelem slavné vídeňské Dvorní opery, v Praze postavil Zemskou porodnici u Apolináře, v Černovcích (dnes Ukrajina) na zakázku vídeňské vlády vyprojektoval a zbudoval rozsáhlý areál biskupského sídla a semináře řecko-katolické církve. Hlávka byl perfekcionista a podle dnešní terminologie workoholik osobně navrhoval i detaily staveb, jezdil dohlížet na dodržování svých plánů, dával bourat zmetky a také osobně zdil, aby ukázal jak to má být správně. Mimořádné pracovní vypětí prokládané obtížným cestováním po stavbách vedlo k tomu, že v roce 1869 ochrnul na obě nohy. Diagnoza: následek nadměrné zátěže. Bylo mu 38 let. Vrátil koncesi, ukončil činnost své firmy a snažil se léčit. Trvalo pro něj nekonečná léta, než přes kolečkové křeslo, a poté berle se dostal k tomu, že po roce 1880 už mohl chodit jen s vycházkovou holí. V roce 1882 však po marném léčení zemřela na tuberkulózu jeho žena Marie, kterou velmi miloval a která ho obětavě ošetřovala v době jeho nemoci. Hlávka se vrhá do různých aktivit přestavuje zámek v Lužanech a buduje u něj velkostatek, zasedá v různých komisích. (V jedné se mu podařilo po povodni 1890 odborným posudkem a vlastní finanční podporou

9 11/2003 LEGISLATIVA - EKONOMIKA 9 zachránit vážně poškozený Karlův most, který někteří pražští radní už chtěli zbořit a postavit místo něj nový.) Jeho druhá žena Zdenka uvedla Hlávku do uměleckých kruhů a přispěla k tomu že se Lužany staly místem, kde se scházela elita české kultury. Své pracovny tu měli Zeyer a Vrchlický, tvořil tu Dvořák, České kvarteto se tu připravovalo na svá zahraniční turné apod. Hlávka jako stavitel byl mimořádně šetrný, ale v podpoře kvalitních a inspirativních kulturních projektů a jejich nositelů byl velkorysý. Přitom své dotace nespojoval s osobní reklamou. Byl poslancem zemského sněmu a poté i členem říšské rady. Typické pro Hlávku byly jeho aktivity v úsilí o zřízení české akademie věd a umění. První takovou akademii založili ve Francii r. 1645, další v Británii r. 1660, 1783 v Rusku, 1825 v Uhrách. V r vznikla ve Vídni císařská akademie, která však byla jen německá. Královská česká společnost nauk přes svou záslužnou činnost úkoly akademie nemohla zvládat. Proto česká vědecká i kulturní vrstva již od roku 1861 o zřízení akademie usilovala zvláště poté, co se podařilo od roku 1882 dosáhnout rozdělení do té doby jen německy vyučující Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou. Pro zřízení akademie ale chyběly prostředky a souhlas Vídně. Tady vstoupil do hry Hlávka. Využil svých konexí i vyjednávacích schopností a dva roky se přetahoval s místodržitelstvím i s rakouskou vládou, která se návrh na českou akademii ani neodvážila císaři předložit. Nakonec Hlávka položil na stůl své vlastní peníze (200 tisíc zlatých hotově), získal pro návrh český zemský sněm, ten předložil návrh císaři ke čtyřicátému výročí jeho panování A Česká akademie věd, slovesnosti a umění císaře Františka Josefa mohla od roku 1890 začít existovat. Byla to instituce jednojazyčně česká, dokonce i císařův podpis byl poprvé a naposledy ve znění českém (František místo obvyklého Franz). Hlávka byl zvolen prvním předsedou akademie, kterým zůstal až do své smrti v roce Josef Hlávka byl v historii naší země největším a nepřekonaným českým mecenášem jak co do množství prostředků, které věnoval na rozvoj české vědy, literatury a umění, tak pokud jde o charakter jeho mecenášství. Byl mecenášem, který si osobně své peníze vydělal, nezdědil je po předcích, jako mecenáši z řad aristokratů. A nebyl sponzorem, který by peníze dával za reklamu své firmy, natož aby za ně požadoval úlevy na daních. Bez sponzorů se zajisté kultura v dnešní naší společnosti neobejde, ale nějaký ten nesobecký mecenáš by jí nepochybně také přišel k duhu. Najde se někdy? Zdeněk Jírový

10 11/ LEGISLATIVA - EKONOMIKA O an t Orrganiizace,, iinsttiituce Hrabě Kašpar Maria Sternberg - zakladatel muzea Národní muzeum Počátkům Národního muzea předcházely - podobně jako jinde v Evropě - dary velkých soukromých přírodovědeckých sbírek, které byly v majetku aristokratů žijících v Čechách. Skupina osvícenských šlechticů a zejména hrabě Kašpar Maria Sternberg ( ), světově uznávaný učenec v oboru paleontologie - podepsala 15. dubna 1818 provolání o založení muzea. ("An die Vaterländischen Freunde der Wissenschaften") Svou podporou pak dosáhla toho, že se roku 1820 dostalo novému ústavu potvrzení vídeňské vlády a panovníka. Byla ustavena Společnost vlastenského muzea v Čechách jako majitelka a správkyně sbírek i jako organizátorka veškeré muzejní práce. Jejím prvním předsedou se stal hrabě Sternberg, jediným nešlechtickým členem byl zprvu Josef Dobrovský. Majitelkou muzea zůstala Společnost až do roku 1934, kdy byly muzejní sbírky převzaty do vlastnictví a správy Země České. V roce 1949 byly převedeny do vlastnictví státu. Významnou osobností v dějinách muzea byl historik František Palacký ( ). Jeho organizační schopnosti, rozhled, pracovitost a osobní vlastnosti mu získaly vůdčí postavení mezi představiteli českého národního hnutí i úctu u šlechtických představitelů muzea. Podařilo se mu tak odstranit rozpor, který se projevoval v počátcích muzea, kdy převážně aristokratický a přísně vědecký ráz muzea se stal předmětem kritiky vlastenecky naladěné veřejnosti. Díky jeho úsilí se posílilo také postavení historických oborů v muzeu. Palacký byl také iniciátorem vzniku dodnes vydávaného Časopisu Národního muzea - prvního vědeckého českého časopisu (1827) a založení Matice české (1831), která se zasloužila o vydání základních prací české vědy a literatury. Během 19. století byly do muzejních sbírek včleněny nejvýznamnější české soukromé sbírky, soubory pramenných informací základního

11 11/2003 LEGISLATIVA - EKONOMIKA 11 významu. Ve 2. polovině 19. století vznikly v muzeu vědecké práce, které měly zásadní význam pro rozvoj velkého počtu vědních disciplin. Problémem, který provázel Národní muzeum od jeho vzniku, bylo uložení muzejních sbírek. Zpočátku byly uloženy ve Šternberském paláci na Hradčanech, od roku 1846 v Nostickém paláci v ulici Na příkopě, od roku 1891 v nově postavené muzejní budově na Václavském náměstí. Ani tato reprezentační budova záhy pro potřeby muzea nedostačovala - sbírky nadále narůstaly a narůstají. Různé projekty které měly tento problém řešit novými stavbami, zůstaly nerealizovány. Teprve poslední léta přinášejí řešení - nová budova Přírodovědeckého muzea se staví v Horních Počernicích, velké depozitáře pro sbírky Historického muzea a pro Knihovnu Národního muzea byly získány a rekonstruovány, případně jsou dále upravovány v Terezíně (postihly je ale povodně v roce 2002). Dnes je Národní muzeum největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Je polytematickou institucí, kterou tvoří pět odborných ústavů: Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Knihovna Národního muzea, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Muzeum české hudby. Dále Ekonomicko-provozní útvar a Středisko osvěty a propagace. Národní muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. V roce 2002 jím prošlo 418 tis. návštěvníků. Generálním ředitelem Národního muzea je Michal Lukeš. Při letošním bilancování uplynulého období napsal mj.: Národní muzeum je ze svého postavení předním českým muzeem a jeho přirozeným posláním je stát v čele českého muzejnictví, toto muzejnictví propagovat a hájit. Dalším z cílů roku 2002 tedy bylo prolomit jistou izolovanost a odstup Národního muzea od ostatních institucí. Přestat se chovat jako velký, místy až přezíravý moloch, ale naopak snažit se maximálně spolupracovat a svoji pozici stavět ne na velikosti, ale přirozené autoritě. Posláním Národního muzea je přispívat k rozvíjení národní identity, stejně jako vědomí příslušnosti k širšímu celku evropského a světového společenství a kultury, který zahrnuje řadu vědních oborů a sběrných oblastí od přírodních věd až po specializované obory věd společenských. Přitom Národní muzeum musí fungovat jako jeden celek a ne své síly tříštit do volného svazku jednotlivých svých složek, mnohdy působících jako samostatná muzea. Bližší informace na Zdeněk Jírový

12 11/ LEGISLATIVA - EKONOMIKA Občanské sdružení, kultura a Neratovice Poměrně mladé občanské sdružení (vzniklo v dubnu letošního roku) Neraweb má ambiciózní cíle. Je to všestranná podpora rozvoje města Neratovice, rozvíjení a aktualizace obsahu internetové prezentace (www.neraweb.cz), pořádání kulturních společenských akcí a publikační a vydavatelská činnost. Řečeno slovy místopředsedkyně sdružení Martiny K. Bittnerové: Chceme, aby město Neratovice získalo i jinou nálepku, než jen zamořená díra u Spolany. Sdružení má vypracovaný projekt pro město Neratovice s názvem Neratovické léto s poezií, v rámci kterého chce pár nadšenců připomenout významné osobnosti české literatury, které žily v okolí Neratovic. Lidé by se měli dozvídat méně známé okolnosti ze života osobností jako B. Němcová, F. Palacký a další. A především by se seznámili s jejich tvorbou tak, jak to ve školních učebnicích nenašli. To vše formou méně školometskou, jak u těchto povinných autorů je většinou pravidlem. Dalším nápadem pro Neratovice je projekt Poezie do každé schránky. Nápad je kouzelný, protože už jen představa, že z mé osobní schránky na mne spolu s reklamními letáky, složenkami na placení a dalšími obálkami s nepříjemným obsahem vypadne básnička, která si nenárokuje nic menšího, než potěšit, mě nadchla. Má to jeden háček; autoři projektu se chtěli dohodnout se zástupci lidu na radnici, jednak, aby o sobě dali vědět, a jednak chtěli poezii do schránek doručit prostřednictvím místního měsíčníku Listy. Bohužel se jim to podle slov Bittnerové nepodařilo a konkrétně říká: Městský úřad naše činnost nezajímá a odmítá jakoukoliv spolupráci. Ať už se stala chyba kdekoliv, je to škoda, protože jak Bittnerová dodává, sdružení nabízí městu další kulturní projekty a nežádá žádné peníze, pouze snad trochu pochopení, podpory a prostoru v místním Listech. Ludmila Kučerová

13 11/2003 INFORMATIKA 13 Kniihovny Oddělení hudby a umění v novém Je tomu přesně 51 let, kdy bylo v knihovně města Olomouce toto specializované oddělení zřízeno, a to jako první v lidových knihovnách tehdejšího Československa. Nyní vítá své návštěvníky v nově rekonstruovaných prostorách. Svou tradicí, rozsahem i obsahem svých sbírek je ojedinělým oddělením svého typu v oblasti střední Moravy. Kromě široké veřejnosti využívají jeho služeb také studenti i učitelé humanitních předmětů a aktivní hudebníci Moravského divadla a filharmonie. Naše oddělení se může pochlubit bohatým fondem hudebnin (8 tis. jednotek), literatury o hudbě a umění (27,5 tis. j.), gramofonových desek (12,5 tis. j.), kompaktních disků (2 tis. j.) a populárně naučných časopisů (15 titulů). Všechny tyto materiály je možno absenčně si půjčit. Oddělení je rovněž vybaveno reprodukční technikou pro možnost prezenčního poslechu gramofonových desek a kompaktních disků. Při projektování rekonstrukce byl kladen důraz mj. na komfortnost samoobsluhy u poslechových míst (viz foto). Kromě základních knihovnických služeb pořádá oddělení kulturně vzdělávací besedy pro školy a tematické pořady pro veřejnost. V posledních letech patří k vyhledávaným podzimní cyklus Poslechových podvečerů. Jedná se o volně přístupné přednášky věnované méně známým, přesto významným osobnostem populární hudby. V budoucnu bychom se rádi věnovali mj. i podpoře začínajících regionálních umělců. Chceme jim nabídnout např. možnost výstav (fotografů, výtvarníků apod.) a koncertů hudebních skupin. Zájemci se mohou již nyní informovat na ové adrese nebo osobně. Veškeré další informace o našem oddělení naleznete na internetových stránkách ( Služby => Oddělení hudby a umění). Petr Sič (P. Sič je vedoucí úseku Oddělení hudby a umění)

14 INFORMATIKA 11/ KLADNO (72 tis. obyv.): V závěru r byl ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně ukončen dvouletý projekt, který získal dotaci z programu výzkumu a vývoje MK ČR. Jeho hlavním výsledkem bylo zpřístupnění databází regionální bibliografie a faktografie současně s novou verzí katalogu na internetu. Do jisté míry tak byl završen proces integrace bibliografie a katalogizace, který probíhal v souvislosti se zprovozněním automatizovaného systému Rapid Library. (Čtenář, č.9, 2003) IInfforrmačníí sttřřediiska Informací nemají turisté nikdy dost Členy Asociace turistických a informačních center ČR je téměř 120 informačních středisek, center, infocenter či jinak nazvaných institucí (a další necelá dvacítka na toto členství čeká). Jejich posláním je poskytovat informace nejen turistům, ale i občanům žijícím v tom kterém konkrétním místě. Jde o zařízení zřizovaná různými subjekty (např. obce, soukromé firmy), někdy jde o samostatné organizace, jindy o součásti např. příspěvkových organizací (knihovny, zámky atd.). Také území, které informační středisko pokrývá bývá různé od obce až po celý region. Velká část jich má webové stránky, ová adresa je téměř samozřejmostí. Ne všechna informační střediska (dále jen IS) jsou však členy zmíněné Asociace a nedá se říci, že by členství bylo odvislé od velikosti místa, v němž IS působí členy nejsou např. Brno, Karlovy Vary, Znojmo. Stále víc obcí poznává nutnost mít takovéto zařízení a věnovat mu nejen potřebné prostory, ale zajistit jeho bezchybný chod. Strání má informační centrum - to je název článku otištěného ve Slováckých novinách. Nové IS ve Strání (3,9 tis. obyv., okres Uherské Hradiště) bylo zpřístupněno u příležitosti otevření rekonstruovaného náměstí. Je vybaveno dvěma počítači s tiskárnou, skenerem, má připojení na internet, nabízí také faxové služby. K vybavení patří i možnost promítání na videu, což umožňuje využívat prostory i k pořádání školení a dalších akcí. Existuje tady možnost zakoupit brožury, mapy atd. Podle slov starosty Strání Antonína Zámečníka přišlo obec vybudování IS na více jak 240 tisíc Kč. Nové IS si obec mohla dovolit jen díky tomu, že získala grant více jak čtyři miliony korun od evropského projektu Sapard na rekonstrukci obce. Eva Veselá

15 11/2003 INFORMATIKA 15 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (15 tis. obyv.): Pod záštitou místního občanského sdružení Rozvoj vzniklo a bylo v Ústí nad Orlicí otevřeno romské Vzdělávací, informační a poradenské centrum. Jde o první zařízení tohoto druhu v Pardubickém kraji a má za úkol rozvíjet řadu aktivit, např. poskytne bezplatné vzdělávání členům romských organizací v kraji. (Pardubické noviny, ) BENEŠOV (16 tis. obyv.), JÍLOVÉ U PRAHY (3,3 tis. obyv., okres Praha-západ): Denně navštíví Infocentrum v Jílovém u Prahy kolem 15 lidí, i když je zde zajímavé muzeum a možnost prohlídky štoly. Naopak Infocentrum v Benešově, které je dále od Prahy denně navštíví až 50 lidí. (Benešovský deník, ) PŘÍBRAM (37 tis. obyv.): V Zámečku-Ernestinu v Příbrami bude v září otevřeno Městské informační středisko, které bude mít bezbariérový přístup a bude otevřeno denně. (Příbramský deník, ) Publliikace u Utváření místa Důležitou součástí našeho každodenního životního prostředí jsou veřejná prostranství. Tato náměstí, návsi, parky atp., nepatří nikomu a vlastně patří všem. Tyto prostory jsou mnohdy neudržovány a bez zájmu. Přitom jsou důležitým prvkem identifikace obyvatel se svou komunitou. Pokud tato místa "fungují", výrazně podporují společenský život. Jak na to se dozvíte v publikaci Utváření místa, která vychází jako první z řady příruček pro komunitní plánování, které připravuje Nadace Partnerství v rámci programu Metody komunitního rozvoje. Jde o překlad amerického originálu How to Turn a Place Around vydaného newyorskou organizací Project for Public Spaces, s níž program PVP aktivně spolupracuje. Kniha obsahuje doplňky shrnující dosavadní místní zkušenosti s touto metodou. Více na Publikaci je možno zakoupit za 160 Kč přímo v Nadaci Partnerství, Panská 7, Brno, tel.: nebo objednat na u: vlč Křest úspěšné publikace Podvečerní Literární kavárna 25. září, která tradičně probíhala v čítárně rychnovské městské knihovny, představila 74stránkovou publikaci Veřejná knihovna v Rychnově nad Kněžnou , vydanou

16 INFORMATIKA 11/ městským úřadem u příležitosti 130 let od založení knihovny Občanské besedy a 80 let od otevření Havlíčkovy knihovny v tomto městě. Kniha jako výsledek dvouleté trpělivé práce knihovnice Aleny Jankové je graficky vkusně upravená a kvalitně vytištěná. (Redakčně upraveno a kráceno.) Josef Krám (PhDr. Josef Krám je dopisovatelem redakce) ČESKÁ LÍPA (40 tis. obyv.): Chráněná krajinná oblast Lužické hory vydala obrazovou publikaci o Lužických a Žitavských horách, kterou budou od nabízet infocentra a turisticky atraktivní místa (hrady, zámky, muzea). Na další sezonu chystá dvojjazyčný film o zajímavostech Lužických hor. (Českolipský deník, ) KRUPKA (13 tis. obyv., okres Teplice): U příležitosti dokončení další části rekonstrukce hradu Krupka z prostředků PHARE vydalo město informační a propagační brožurku, která seznamuje návštěvníky s historií hradu, zajímavými místy v okolí. Byla vydána v barevném provedení na křídovém papíře, s řadou zajímavých snímků, dobových rytin atd. (Radnice města Krupky, č.6, 2003) OLOMOUC (104 tis. obyv.): V r vydala olomoucká Univerzita Palackého publikaci E. Vičarové "Rakouská vojenská hudba 19. století a Olomouc". První část knihy sleduje v obecnějším rámci vývoj vojenské hudby v rakouské monarchii od r. 1806, kdy začaly vznikat řádné plukovní hudby a vytvářely se podmínky pro vysokou profesionální úroveň vojenských kapel. Druhá část textu se zaměřuje na dění v Olomouci - vypočítává všechny vojenské kapely a jejich kapelníky, jejich aktivity v civilní sféře (např. pomoc divadlu) atd. Text doplňuje bohatá bibliografie, osobní rejstřík, dokumentární fotografie Kniha představuje i významný přínos k poznání dějin hudby v Českých zemích. (Hudební rozhledy, č.9, 2003) www iintterrnett prro vás Elektronická brána do úředního světa Ve zkušebním provozu byl na adrese spuštěn bezplatný portál veřejné správy České republiky, jehož správcem je Ministerstvo informatiky.

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Seminář Výměna zkušeností 9. ř íjen 2 01 3 JANA GALÁŠOVÁ Ř E D I T E L K A M Ě K Č E S K Ý T Ě Š Í N H T T P : / / K N I H O

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha 29. dubna ñ 4. kvïtna 2006 Po adatel:»esk televize Preambule Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha (dále jen MTF ZP) přispívá prostřednictvím

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR,

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR, VAŠE REGIONÁLNÍ INFORMACE RTA Holding největší síť regionálních televizí v ČR, provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: RTA JIŽNÍ ČECHY RTA JIŽNÍ MORAVA RTA OSTRAVA RTA VÝCHODNÍ

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více