ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období

2 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH VOZIDEL (POVINNÉ RUČENÍ) NA OBDOBÍ OD DO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL (HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ) NA OBDOBÍ OD DO PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2. SPECIFIKACE PODMÍNEK PODÁNÍ NABÍDKY 2.1. NÁLEŽITOSTI A FORMA NABÍDKY 2.2. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 2.3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 2.4. ČASOVÉ LHŮTY 2.5. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3. KVALIFIKACE 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 5. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK 5.1. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 5.2. ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ ZAKÁZKY 6. PŘÍLOHY

3 Zadavatel ve smyslu zákona: Povodí Moravy, s.p. Sídlo zadavatele: Dřevařská 11, Brno IČ/DIČ / CZ Statutární zástupce: Ing. Radim Světlík, generální ředitel Telefon/fax: / Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Milan Zaoral, finanční ředitel Telefon/fax: / dále i zadavatel NÁZEV ZAKÁZKY: Pojištění vozidel Povodí Moravy, s.p. zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky Stručný textový popis zakázky, technické specifikace Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel PM, s.p. (povinné ručení a havarijní pojištění) v níže uvedeném rozsahu Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel (povinné ručení) na období od do Předmětem je poskytnutí služeb za účelem zajištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel Povodí Moravy, s.p. v rozsahu uvedeném v textu zadávací dokumentace na období od do Seznam vozidel určených k pojištění je uveden v příloze č. 1 Seznam vozidel PM, s. p. 2013/2016 Povinné ručení Specifikace předmětu nabídky Uchazeč vypracuje návrh pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla na vozidla uvedená v přiloženém seznamu vozidel v následujícím (doporučeném) rozsahu: Limit pojistného plnění min. 80 mil. Kč na všechny škody nebo účelně vynaložené náklady dle 6 odst. 2) zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Platnost pojistné smlouvy od Platnost pojištění od Platba pojistného: čtvrtletně na základě čtvrtletního vyúčtování pojistitele (i v elektronické podobě např. tabulka *.xls). Výše pojistného bude v nabídce uvedena samostatně za každé vozidlo. Nabízí-li uchazeč slevy na pojistném 1, pak za každé vozidlo uvede: o výši základního pojistného bez slev, o druh (název) a výši každé slevy v Kč a podmínky, za jakých každou ze slev může dané vozidlo v roce získat, o výši pojistného po slevách. Výše ročního pojistného v nabídce (i po uplatnění případných slev) musí být platná v den uzavření smlouvy. Uchazeč nebude do výše pojistného zahrnovat budoucí škodní průběh 1 Slevami na pojistném se rozumí bonus za bezškodní průběh vozidla a jiné slevy nabízené pojistitelem. Strana 3 z 9

4 nebo jiné budoucí změny, které mohou nastat v období od Cena pojistného musí být transparentní z důvodu srovnatelnosti nabídek. Soubor Seznam vozidel PM, s. p. 2013/ Povinné ručení doplněný o částky základního pojistného, slev na pojistném a pojistného po slevě dle předchozích ustanovení bude předložen v listinné podobě a zároveň na CD-R médiu, jež tvoří nedílnou součást nabídky. Asistenční služby uchazeč přesně definuje asistenční služby (cena, rozsah, podmínky, popis) vztahující se k pojištěným vozidlům. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání smluvního vztahu měnit rozsah pojištění, a to v souvislosti se změnou rozsahu předmětu pojištění (změna vozového parku zadavatele). 1.2 Pojištění motorových vozidel (havarijní pojištění) Předmětem nabídky je pojištění motorových vozidel Povodí Moravy, s. p. v rozsahu uvedeném v textu zadávací dokumentace na období od do Seznam vozidel určených k pojištění je uveden v příloze č. 2 Seznam vozidel PM, s. p. 2013/2016 Havarijní pojištění Specifikace předmětu nabídky Uchazeč vypracuje návrh pojistné smlouvy na pojištění motorových vozidel na vozidla uvedená v přiloženém seznamu vozidel v následujícím rozsahu: Základní pojistná rizika: All risk o o o o střet vozidla, pád vozidla, náraz vozidla (havárie) odcizení vozidla, zásah cizí osoby, živelní rizika, tj. požár, výbuch, blesk, povodeň, záplava, krupobití, vichřice, pád stromu nebo jiného předmětu Doplňková pojistná rizika : o smrt následkem úrazu pojištění sedadel, o trvalé následky úrazu, o pojištění všech skel, samostatně za každé vozidlo uvedené v souboru Seznam vozidel PM, s.p. 2013/ Havarijní pojištění o asistenční služby uchazeč přesně definuje asistenční služby (cena, rozsah, podmínky, popis) vztahující se k pojištěným vozidlům. Pojištění bude sjednáno na novou cenu a pojistné částky vozidel budou odpovídat fakturovaným částkám za pořízení vozidel (původně fakturovaná cena). Spoluúčast za účelem porovnatelnosti nabídek ve výši: o 5 % pro všechna vozidla, min ,- Kč Platnost pojistné smlouvy od do Platnost pojištění od do Platba pojistného: čtvrtletně na základě čtvrtletního vyúčtování pojistitele (i v elektronické podobě např. tabulka *.xls). Výše pojistného bude v nabídce uvedena samostatně za každé vozidlo. Nabízí-li uchazeč slevy 2 na pojistném, pak za každé vozidlo uvede: o výši základního pojistného bez slev, o druh (název) a výši každé slevy v Kč a podmínky za jakých tuto slevu může dané vozidlo v roce získat, o výši pojistného po slevách. Výše ročního pojistného v nabídce (i po uplatnění případných slev) musí být platná v den uzavření smlouvy. Uchazeč nebude do výše pojistného zahrnovat budoucí škodní průběh nebo jiné budoucí změny, které mohou nastat v období od do Cena pojistného musí být transparentní z důvodu porovnatelnosti nabídek. Seznam vozidel PM, s. p. 2013/2016 Havarijní pojištění doplněný o částky základního pojistného, slev na pojistném a pojistného po slevách dle předchozích ustanovení bude předložen v listinné podobě a zároveň na CD-R médiu, jež tvoří nedílnou součást nabídky. 2 Slevami se rozumí bonus za bezškodní průběh a jiné slevy nabízené (poskytované) uchazečem. Strana 4 z 9

5 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání smluvního vztahu měnit rozsah pojištění, a to v souvislosti se změnou rozsahu předmětu pojištění (změna vozového parku zadavatele) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč 1.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla Pojištění motorových vozidel 2. Specifikace podmínek podání nabídky 2.1. Náležitosti a forma nabídky Členění nabídky Nabídka bude zpracována a řazena do jednotlivých oddílů v následujícím členění: 1) Doložení vyplněného formuláře Identifikační údaje uchazeče dle přílohy č. 3. 2) Doložení splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu článku 3. této zadávací dokumentace 3) Návrh pojistné smlouvy vč. všeobecných a všech specifických pojistných podmínek, na které se návrh smlouvy odkazuje. Návrh smlouvy vč. všeobecných a všech specifických pojistných podmínek musí být v souladu s podmínkami stanovenými touto zadávací dokumentací a podepsán oprávněnou osobou. V případě, že všeobecné nebo jiné specifické pojistné podmínky se odchylují od podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci, musí dodavatel tyto odchylky upravit zvláštním ustanovením do textu návrhu smlouvy tak, aby byly v souladu se zadávací dokumentací. 4) Součástí nabídky bude zpracovaná nabídková cena dle bodu této zadávací dokumentace. 5) dokumenty uvedené v ustanovení 68 odst. 3 zákona: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele pokud není takového seznamu, uchazeč předloží čestné prohlášení o této skutečnosti; b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek nemá-li dodavatel formu akciové společnosti, nebude uvedený seznam předložen, pokud není takových vlastníků akcií, bude předloženo čestné prohlášení o této skutečnosti; c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou bude předloženo čestné prohlášení. 6) Čestné prohlášení uchazeče, že se seznámil se zadávacími podmínkami a ujasnil si se zadavatelem veškeré nejasnosti a sporná ustanovení, které by mohly mít vliv na konečnou cenu. Strana 5 z 9

6 2.1.2 Forma nabídky Nabídky se podávají v písemné formě ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále v uzavřené obálce, která bude opatřena názvem veřejné zakázky, tj. Pojištění vozidel Povodí Moravy, s.p. a textem NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být vypracována v českém jazyce, podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, svázaná a průběžně číslovaná Varianty nabídky Zadavatel nepřipouští varianty nabídky Způsob zpracování nabídkové ceny Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za plnění veřejné zakázky do formuláře Identifikační údaje uchazeče. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách (CZK). Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně dle jednotlivých bodů uvedených v čl. 1.1 a 1.2 (včetně doplněných příloh 1 a 2). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná! 2.3. Platební podmínky Splatnost daňových dokladů Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena ke konkrétnímu datu (čtvrtletně). Platby budou probíhat výhradně v CZK Lhůty Lhůta pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídek končí dne: v 9:00 hodin. Adresa pro podání nabídek: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno. Osobně podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené adrese, na podatelně podniku od hod. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí nabídky adresátem v místě podání nabídek. Nabídky, které budou doručeny po lhůtě pro podání nabídek, nebudou do výběrového řízení zařazeny. Strana 6 z 9

7 2.4.2 Zadávací lhůta Zadavatel v souladu s ustanovením 43 zákona stanovuje délku zadávací lhůty na 90 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek dne a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do uzavření smlouvy dle 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení Poskytování informací Zaslání zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je v souladu s 48 zákona uveřejněna na profilu zadavatele Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávací dokumentace (tj. včetně příloh). Žádost o dodatečné informace (dotazy) k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit v písemné podobě zadavateli dle pokynů uvedených v bodě zadávací dokumentace. Zadavatel odešle dodatečné informace (odpovědi na dotazy) k zadávacím podmínkám nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou doručeny všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vzhledem ke krátkým lhůtám pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám a v souladu s 148 odstavec 2 zákona, může být pro poskytnutí dodatečných informací ze strany zadavatele využito elektronických prostředků. Uchazeč je povinen sdělit po převzetí zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá uchazeč. Zadavatel dále stanoví, že pro právní jistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem realizována pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen Kontaktní údaje pro žádost o zadávací dokumentaci a podání případných informací o veřejné zakázce Dodatečné informace (dotazy) doručí uchazeči na adresu: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská Brno kontaktní osoba: Ing. Milan Zaoral, finanční ředitel tel: / v kopii na a Strana 7 z 9

8 3. Kvalifikace Uchazeč prokáže kvalifikaci v rozsahu uvedeném v ustanovení 50 odst. 1 zákona. Dle ustanovení 62 odst. 3 zákona prokáže uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů prohlášením, ze kterého bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel požaduje splnění: základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu uvedením v ustanovení 53 odst. 1 zákona, profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 zákona v následujícím rozsahu výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci; technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 2 písm. a) seznam nejméně tří významných obdobných pojišťovacích služeb poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech, jejichž výše (částka, která byla zaplacena za poskytnutí pojišťovacích služeb) překročila min ,- Kč bez DPH za celou dobu plnění takového smluvního vztahu (v případě, že se jednalo či jedná o smluvní vztah na dobu neurčitou, vezme v úvahu uchazeč čtyři roky plnění). Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona K prokázání kvalifikace a ekonomické a finanční způsobilosti použije uchazeč výhradně čestných prohlášení, která jsou přílohou č. 4 a 5 této výzvy, tj. čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Pokud uchazeč předloží k prokázání splnění kvalifikace čestné prohlášení, avšak toto prohlášení neodpovídá skutečnosti, jedná se o správní delikt dle ustanovení 120a zákona. Zadavatel dále uvádí, že v souladu s ustanovením 62 odst. 3 zákona je uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva podle ustanovení 82 zákona, povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4. Zadavatel dále upozorňuje, že dle ustanovení 59 odst. 3 zákona musejí skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace nastat ve lhůtě podle ustanovení 52 zákona. Zadavatel si v souladu s ustanovením 60 odst. 2 zákona vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění kvalifikace bude uveřejněno na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na tomto profilu. 4. Ostatní ujednání Zadavatel si vyhrazuje, že případné vyloučení uchazeče dle ustanovení 76 odst. 6 zákona bude oznámeno na profilu zadavatele. Dále si zadavatel vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle ustanovení 81 odst. 4 zákona bude uveřejněno na profilu zadavatele. Strana 8 z 9

9 Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely této zakázky. 5. Otevírání obálek a hodnocení nabídek 5.1. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v 9:05 hodin v sídle zadavatele, v zasedací místnosti č Otevírání obálek se může zúčastnit za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce, který je povinen předložit oprávnění jednat jménem dodavatele. Komise pro otevírání obálek sděluje uchazečům pouze identifikační údaje uchazeče, zda nabídka obsahuje součásti požadované zákonem i zadavatelem, zda splňuje požadavky podle 71 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách a nabídkovou cenu Základní kritéria pro přidělení zakázky V souladu s 78 odst. 1 budou nabídky hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. 6. Přílohy Příloha č. 1 - Seznam vozidel PM, s. p. 2013/2016 Povinné ručení Příloha č. 2 - Seznam vozidel PM, s. p. 2013/2016 Havarijní pojištění Příloha č. 3 - formulář Identifikační údaje uchazeče Příloha č. 4 - formulář Čestné prohlášení o splnění kvalifikace Příloha č. 5 - formulář Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku. V Brně dne Ing. Radim Světlík v.r. generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Strana 9 z 9

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

v souladu s ustanovením 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

v souladu s ustanovením 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Naše čj.: MUSP 76237/2012 Naše sp. zn.: 76237/2012 MJP/PEHA *MUSPX015RMAN* Veřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění" V Ý Z V A uchazečům k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: POJIŠTĚNÍ VOZIDEL,

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: REPON spol. s r.o., neutralizační stanice Nové Město nad Metují zadávané

Více

Havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění vozidel Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více