v souladu s ustanovením 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v souladu s ustanovením 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění"

Transkript

1 Naše čj.: MUSP 76237/2012 Naše sp. zn.: 76237/2012 MJP/PEHA *MUSPX015RMAN* Veřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., schválená usnesením RM č. 2904/12 ze dne Město Šumperk V Šumperku dne Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky pro tuzemské osoby ( i pro zahraniční pojišťovací ústavy s licencí pro český trh) s povolením MF ČR k provozování pojišťovací činnosti v souladu s ustanovením 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Podmínky soutěže: 1. Základní údaje o zadavateli: 1.1. Název a sídlo zadavatele: Město Šumperk nám. Míru Šumperk zastoupené: 2. místostarostou města Ing. Petrem Suchomelem IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Šumperk č.ú.: /0800 VS: tel.: fax: Kontaktní osoba: Jaroslav Veselý, Koncepce, s.r.o., pojišťovací makléři, Fialova 154/12a, PSČ , Šumperk, tel.: , , zastupuje město Šumperk na základě mandátní smlouvy a plné moci Ing. Hana Répalová, vedoucí odboru majetkoprávního, tel , Mgr. Petra Hatoňová, právní oddělení majetkoprávního odboru MěÚ Šumperk, tel.: , 1 7

2 Mgr. Milan Šubrt, vedoucí právního oddělení tel , 2. Vymezení předmětu plnění: 2.1. Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. Seznam budov, staveb a dalšího movitého a nemovitého majetku zadavatele, který má být pojištěn, je uveden v příloze k zadávací dokumentaci. Jedná se zejména o tyto druhy pojištění: živelní pojištění pro soubor budov a staveb uvedených v příloze č. 1 k zadávací dokumentaci; pro soubor movitých věcí na adresách MěÚ Šumperk; speciální připojištění vyjmenovaného seznamu budov a staveb uvedeného v příloze č. 2 k zadávací dokumentaci pro riziko povodeň a záplava pojištění pro případ škod způsobených úmyslným poškozováním cizí věci, živelní pojištění pro vyjmenovaný soubor budov a staveb uvedených v příloze č. 3 k zadávací dokumentaci živelní pojištění, úmyslné poškozování cizí věci, odcizení pro vyjmenovaný soubor předmětu pojištění v příloze č. 4 k zadávací dokumentaci (zejména kulturní památky) pojištění odpovědnosti za škodu obecná odpovědnost, včetně výkonu činnosti městské policie a organizační jednotky sboru dobrovolných hasičů; odpovědnost za škodu při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění; finanční škody; odpovědnost za cizí věci převzaté do úschovy; odpovědnost za cizí věci užívané havarijní pojištění - pro soubor vozidel uvedených v tabulce č. 1 v 5. kapitole zadávací dokumentace pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. pro soubor vozidel uvedených v tabulce č. 2 v 6. kapitole zadávací dokumentace pojištění městských lesů městské lesy o výměře 1.942,65 ha, pojistné riziko: požár pojištění elektronických zařízení živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení (all risk) pojištění souboru skel all risk (na všechna rizika) 3. Doba a místo plnění: 3.1. Doba plnění - zahájení plnění od ukončení plnění Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: Ke komplexnímu přehledu o kvalifikačních předpokladech a výsledcích hospodaření je uchazeč povinen předložit výroční zprávu za rok 2011, popř. jiný jí naroveň postavený dokument, jež komplexně zhodnocuje činnost a výsledky hospodaření uchazeče. Všechna čestná prohlášení požadovaná zadavatelem musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění doložen v nabídce. 2 7

3 4. 1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách (dále jen zákon) uchazeč prokáže formou čestného prohlášení v souladu s ustanovením 62 zákona Profesní kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže formou čestného prohlášení splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v 54 zákona. Dále uchazeč čestně prohlásí, že obdržel povolení Ministerstva financí ČR k provozování pojišťovací činnosti Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže formou čestného prohlášení splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 55 odst. 1 písm. a) zákona pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem v rámci jeho činnosti třetí osobě s limitem plnění nejméně ,- Kč. Dále je uchazeč povinen prokázat výši základního kapitálu k a výši rezervního fondu k formou čestného prohlášení. Uchazeč je také povinen prokázat způsob a výši zajištění, a to formou čestného prohlášení uchazeče. Minimální požadovaná výše zajištění činí ,- Kč Technické kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení obsahujícího referenční listinu současně pojištěných významných klientů, vč. měst a obcí v ČR. Dále je uchazeč povinen prokázat dosažení obslužnosti v případě likvidace pojistných událostí se dnem nástupu likvidace nejpozději do tří dnů ode dne nahlášení pojistné události formou čestného prohlášení Následky nesplnění kvalifikace Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, ten poté bude veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči, který nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 5. Podání nabídky 5.1. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, se nesmí současně podílet na nabídce jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení Nabídku nelze podat jen na některou část veřejné zakázky Nabídka bude zpracována písemně v jednom vyhotovení s označením ORIGINÁL a ve dvojím vyhotovení s označením KOPIE ve stanoveném uspořádání (viz náležitosti nabídky) Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo zmocněnou osobou; v případě podpisu nabídky zmocněnou osobou doloží uchazeč v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu. 3 7

4 5.6. Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací vč. jejích příloh a zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil všechna sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl 5.8. Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout. Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou řadou počínající číslem 1. Informaci o počtu stránek sdělí uchazeč formou čestného prohlášení Náležitosti nabídky: - obsah nabídky včetně prohlášení o počtu stránek - prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami - doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady - doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady - doklady prokazující ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady - doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady - prohlášení o době platnosti nabídky - výše nabízeného pojistného bude zpracována formou doplněné tabulky pro vyhodnocení nabídkové ceny celkové výše pojistného, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, podepsané statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou na základě zmocnění, jehož originál bude doložen v nabídce - prohlášení o úplnosti a neměnnosti nabídkové ceny - nabídka bude předložena v jednom vyhotovení s označením originál a ve dvojím vyhotovení s označením kopie - přílohou nabídky bude návrh smlouvy, popř. smluv podepsaných statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění doložen v nabídce. Součástí nabídky musí být rovněž : a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 6. Způsob hodnocení nabídek: 6.1. Nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí schválenou zadavatelem a předloženy ke schválení v měsíci prosinci Kritéria hodnocení: Jediným kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena, kterou představuje celková výše pojistného za celou dobu trvání smlouvy, tj. od do , v členění na jednotlivé oblasti. 4 7

5 7. Nabídková cena a platební podmínky 7.1. Nabídkovou cenou se rozumí celková výše pojistného za dobu trvání smlouvy, tj. od do Tuto nabídkovou cenu uvede uchazeč ve své nabídce. Do nabídkové ceny budou započítány všechny vlivy (slevy, valorizace atp.) a bude rozčleněna na jednotlivé druhy pojištění (produkty) a subjekty, součet těchto cen pak bude celkovou cenou za pojištění pro město Šumperk. Uchazeč garantuje neměnné sazby pojistného po celou dobu trvání smlouvy, tj. od do V této souvislosti zadavatel upřesňuje, že cena se může změnit jen v případě, že dojde ke změně výše hodnoty majetku (zvýšení či snížení) nebo pokud bude změněn předmět činnosti zadavatele. Změna musí být učiněna písemně, formou dodatku ke smlouvě Cena bude uhrazena ve čtyřech splátkách se čtvrtletní splatností, a to vždy k prvnímu dni příslušného čtvrtletí. 8. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 8.1. Zadavatel v souladu s 15 zákona stanová předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši ,- Kč bez DPH. 9. Doba a místo otevírání obálek: 9.1. Otevírání obálek se uskuteční dne v 09:05 hod. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v budově MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, zasedací místnost, 2.patro na zasedání komise pro otevírání obálek (hodnotící komise). Otevírání obálek má právo se zúčastnit vždy jen jeden zástupce uchazeče. Pokud to není přímo statutární orgán, je zástupce uchazeče povinen prokázat se plnou mocí Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky; komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informace o nabídkové ceně podle 71 odst.10 zákona. O otevírání obálek bude sepsán protokol, který podepíší členové komise pro otevírání obálek. 10. Informace o rozhodnutích zadavatele a výsledku zadávacího řízení Uchazeči budou o rozhodnutích zadavatele a výsledku zadávacího řízení informováni písemně. 11. Uzavření smlouvy Vybraný uchazeč neprodleně po uplynutí lhůty pro podávání námitek poskytne zadavateli součinnost dle ustanovení 82 odst. 4 zákona tak, aby smlouva mohla být uzavřena se sjednáním účinnosti od a s garancí podmínek, jež uchazeč předložil v nabídce Pokud se bez viny zadavatele nepodaří uzavřít pojistnou smlouvu ani s jedním z uchazečů, jehož nabídka se umístila na prvním až třetím místě v pořadí, bude zadávací řízení zrušeno. 5 7

6 12. Zadávací lhůta (doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni): V souladu s ustanovením 43 zákona stanoví zadavatel zadávací lhůtu v délce trvání 60 kalendářních dnů. 13. Místo a lhůta pro podávání nabídek: Nabídky je možno podávat osobně na podatelně MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk nebo písemně na adresu: Městský úřad, odbor MJP, nám. Míru 1, Šumperk Uchazeči mohou poslat nabídku doporučenou poštou tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli Nabídky je dále možno podávat elektronicky, a to výhradně přes profil zadavatele na adrese https://www.profilzadavatele-vz.cz/vz Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutno mít připravený elektronický podpis Nabídka musí být předložena v uzavřené neprůhledné obálce do do 9:00 hod., opatřené na uzávěru razítkem společnosti a označené: Veřejná zakázka pojištění majetku a odpovědnosti Města Šumperka neotvírat. Obálka bude přes místo uzavření opatřena razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky v případě osobního předání nabídky se považuje datum a hodina převzetí na podatelně MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadová čísla. 14. Informace k zadávací dokumentaci: Kontaktní osoba odpovědná za zodpovězení písemných dotazů k zadávací dokumentaci: pan Jaroslav Veselý, Koncepce, s.r.o., pojišťovací makléři, Fialova 154/12a, PSČ , Šumperk, tel.: , , Písemná žádost musí být výše uvedené kontaktní osobě doručena nejpozději pět dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kopie odpovědi včetně přesného znění žádosti bude zaslána všem uchazečům o veřejnou zakázku Písemnou žádost je dále možno podávat elektronicky, a to výhradně přes profil zadavatele na adrese https://www.profilzadavatele-vz.cz/vz Pro podání písemné žádosti v elektronické podobě je nutno mít připravený elektronický podpis. 15. Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://www.profilzadavatele-vz.cz/vz

7 15.2. Zadávací dokumentace bude také k dispozici od u pana Jaroslava Veselého, Koncepce, s.r.o., pojišťovací makléři, Fialova 154/12a, PSČ , Šumperk, tel.: , Požadavky, podmínky a práva zadavatele, vyhlášené v zadávací dokumentaci, jsou pro uchazeče závazné a budou zapracovány do návrhu smlouvy Obsah zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci tvoří: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky pro tuzemské osoby (i pro zahraniční pojišťovací ústavy s licencí pro český trh) s povoleném MF ČR k provozování pojišťovací činnosti Podklady k zadávacímu řízení na pojistitele majetku, odpovědnosti, vozidel, městských lesů, elektronických zařízení a skel Tabulka pro vyhodnocení nabídkové ceny celkové výše pojistného 16. Zadavatel si vyhrazuje právo: - upřesnit kteroukoliv část soutěže zákonným způsobem - odmítnout všechny nabídky - zrušit zadávací řízení v souladu s ust. 84 zákona - správcování uzavřené pojistné smlouvy makléřskou společností Koncepce s.r.o, smluvně vázanou s Městem Šumperk - ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách - v průběhu zakázky změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zakázky, a to písemně a všem účastníkům zakázky shodně - nehradit náklady spojené se zpracováním nabídek uchazečům - nevracet předložené nabídky uchazečům Ing. Petr Suchomel 2. místostarosta města 7 7