Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací"

Transkript

1 Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a jejich ešení Nové technické normy BOZP a PO a zm ny Nové a aktualizované dokumenty za 3.Q 2007 Speciální pro školy: Newsletter- P edcházení závažným úraz m ve školách. Konkrétní informace o zp sobech p edcházení specifickým úraz m. Vice... Vážený zákazníku. P ipravili jsme pro Vás, p edplatitele také mnoho nových dokument, které naleznete v sekci "Nové dokumenty" níže. P ehledy starších aktualizací naleznete vpravo nad tímto textem.

2 Stránka. 2 z 9 Zm ny p edpis 160/2007 Sb. Zákon, kterým se m ní zákon. 102/2001 Sb., o obecné bezpe nosti výrobk a o zm n n kterých zákon (zákon o obecné bezpe nosti výrobk ),, ve zn ní pozd jších p edpis, a n které další zákony. Anotace zm ny: Jestliže výrobek p edstavuje vážné riziko pro zdraví a bezpe nost spot ebitel m že komise ES stanovit konkrétn jší kritéria bezpe nosti,, která jsou vyjmenována. Text zm ny.. Kompletní dopln ný zákon. 102/2001 Sb., s barevn vyzna enými zm nami... Ú inný od: /2007 Sb. Na ízení vlády kterým se m ní na ízení vlády. 567/2006 Sb., o minimální mzd, o nejnižších úrovních zaru ené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prost edí a o výši p íplatku ke mzd za práci ve ztíženém pracovním prost edí ve zn ní pozd jších p edpis. Anotace: Vymezení ztíženého pracovního prost edí dopln no o profese spojené s lé ením infek ních nemocí. Ú inný od: /2007 Sb. Vyhláška, kterou se m ní vyhláška Ministerstva zdravotnictví. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup p i uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických za ízení, která tyto nemoci uznávají, ve zn ní vyhlášky. 38/2005 Sb. Anotace: Dopl uje obsah posudku. Ú inný od: /2007 Sb. zákon, kterým se m ní zákon ZÁKON. 251/2005 Sb. o inspekci práce (Plné zn ní v etn zapracovaných zm n, odlišených barevn.) Anotace: Kontroluje také, zda se dodržuje postup a p edpisy p i zam stnávání pracovník. kte í pe ují o bezmocnou osobu. s ú inností od 22. srpna /2007 Sb Na ízení vlády ze dne 11. ervence 2007, kterým se m ní na ízení vlády. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prost edky a kterým se m ní na ízení vlády. 251/2003 Sb., kterým se m ní n která na ízení vlády vydaná k provedení zákona. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n a dopln ní n kterých zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. Anotace: Dopl uje požadavky na endoprotézy. Ú inný od: /2007 Sb Zákon ze dne 18. ervence 2007, kterým se m ní zákon. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon (zákon o silni ním provozu), ve zn ní pozd jších p edpis, a zákon. 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis Ú inný od: Anotace: V p íloze za 1 trestný bod: nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumož uje dosažení rychlosti nejmén 80 km / h (zm n no na : dosažení rychlosti stanovené v 35 odst. 1)

3 Stránka. 3 z 9 Dojde-li p i dopravní nehod ke hmotné škod na n kterém ze zú astn ných vozidel v etn p epravovaných v cí nebo na jiných v cech nižší než K, (nahrazeno: "ve výši K a nižší") jsou ú astníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi, jestliže se nedohodnou na mí e ú asti na zp sobení vzniklé škody nebo byla-li hmotná škoda zp sobena na majetku t etí osoby. Obsažená zm na zákona. 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších p edpis : Anotace: Chyb jící, jiná, ne itelná, poškozená registra ní zna ka se stává p estupkem toho kdo ídí P estupkem se také stává ízení vozidla, které je technicky nezp sobilé k provozu na pozemních komunikacích3d) tak závažným zp sobem, že bezprost edn ohrožuje ostatní ú astníky provozu na pozemních komunikacích, 229/2007 Sb. na ízení vlády, kterým se m ní NA ÍZENÍ VLÁDY. 61/2003 Sb.o ukazatelích a hodnotách p ípustného zne išt ní povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. (zapracováno do n.v.. 61/2003 Sb. odlišeno barevn podle data zm ny.) s ú inností od 1. íjna /2007 Sb. zákon, kterým se m ní zákon. 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prost edí (zapracováno do zákona. 100/2001 Sb. odlišeno barevn podle data zm ny.) s ú inností od 22. srpna /2007 Sb. Vyhláška, kterou se m ní katalog odpad VYHLÁŠKA. 381/2001 Sb (Plné zn ní v etn zapracovaných zm n, odlišených barevn.) Speciální pro školy: s ú inností od 19. ervence /2007 Sb vyhláška, která m ní VYHLÁŠKU. 364/2005 Sb. o dokumentaci škol a školských za ízení. Plné zn ní VYHLÁŠKY. 364/2005 Sb. v etn všech zapracovaných zm n, odlišených barevn podle data zm ny naleznete zde. Ú inný od: /2007 Sb. zákon o zm n školského zákona 561/2004 Sb. Vzhledem k tomu, že za rok došlo celkem k 9 zm nám zákona, uvádíme plné zn ní školského zákona v etn všech zapracovaných zm n, odlišených barevn podle data zm ny. Ú inný od: /2007 Sb. Vyhláška, kterou se m ní vyhláška. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpe ných chemických látek a nebezpe ných chemických p ípravk, jejichž uvád ní na trh je zakázáno nebo jejichž uvád ní na trh, do ob hu nebo používání je omezeno, ve zn ní pozd jších p edpis

4 Stránka. 4 z 9 Anotace: Zm na se týká používání látek, nebo složek p ípravk obsahujících slou eniny arzénu. Jsou vyjmenovány zakázaná použití. Ustanovení nabývají ú innosti dnem 30. zá í s vyjímkou bodu 2. - Od nebude možné používat ve vyjmenovaných p ípadech perfluoroktansulfanáty (nap. pro nápln hasicích p ístroj ). TECHNICKÉ NORMY Nové technické normy z oblasti BOZP a PO - p ehled za 3Q.2007 ZAJÍMAVOSTI, INFORMACE Z PRAXE Lékárni ka - informace k obsahu Hlavní informace: Pro b žné firmy není obsah lékárni ky p edpisy stanoven. Je stanoven pouze pro auto, moto lékárni ky, na st elnici. Nápl organizace m že stanovit na základ rizik (rad ji ve spolupráci se závodním léka em), nebo v b žných p ípadech upravit obsah uvedený v ON na vlastní podmínky. Podrobn ji...doporu ený obsah Speciální pro školy: Newsletter- P edcházení závažným úraz m ve školách. Konkrétní informace o zp sobech p edcházení specifickým úraz m. Obsah: Zbyte né každoro ní smrtelné úrazy. Technický návod jak spolehliv upevnit branky na h ištích. P evád ní žák, zajišt ní dozoru p i cest do jídelny po ve ejných komunikacích i po skon ení vyu ování? Jak snížit úrazovost na chodbách a schodištích aneb akce "Kryštof" na p ez vky. Problém lékárni ek a prošlých lh t zdravotnického materiálu. Nápln ani cestovní lékárni ky v bec nemusí být drahé... InfoTex - internetová nást nka na dokumenty, správa a ob h dokument k vyzkoušení zdarma

5 Stránka. 5 z 9 Nové výrobky pro BOZP a PO Kucha ky a problém popálenin. TermoFlex - teflonové ch apky s atestem temoizolace, prodloužené, chránící celé p edloktí...za pár korun. 60,50 K bez DPH Opomíjené zna ení výtah a porušování p edpis... Použití výtahu v p ípad požáru, pokud se nejedná o evakua ní, m že mít tragické nasledky. Zkuste se však podívat v nemocnicích, na ú adech...který výtah by jste použili jako evakua ní?? Náš pr zkum ukázal že to mnohdy nev dí ani zam stnanci... P itom p edpisy o ozna ení d ležitých p íkaz, zákaz a zna ení hovo í zcela jasn.. Vhodné ozna ení - Pro prostory s nouzovým osv tlením naleznete zde, pro ostatní - fotoluminiscen ní zna ení naleznete zde. Lékárni ky a zdravotnický materiál nemusí být drahé...nápln lékárni ek již od 345,- K...více zde Informace ke zna ení únikových cest - podrobný dokument o p edpisech a požadavcích na zna ení únikových cest SEKCE 2 DOKUMENTY Celkem: 22 nových a p epracovaných dokument NOVÉ A P EPRACOVANÉ DOKUMENTY ZA 3.Q 2007

6 Stránka. 6 z 9 Práce ve výškách - aktualizováno Pálící stroje - automaticky ízené stroje pro termické d lení materiálu Bezpe nost p i skladování kulatiny Tvá ení kov (lisování, st íhání, ohýbání, kování) - aktualizováno, dopln no o: Dopln no o zákazy: P ibližovat se ástmi t la k rovnacím nebo zakružovacím válc m, vkládat ruce, nebo nohy do tla ných míst válc je zakázáno. Je zakázano p ibližovat se za chodu stroje k to ivým, tla ným, st ižným míst m stroje, která nejsou z technologických d vod zcela zakrytována, na takovou vzdálenost, že m že dojít k zachycení ásti t la do t chto míst. Pozn. Dopln ní bylo provedeno na základ skute né události, kdy pracovník svévoln vložil nohu mezi válce zakružova ky. Tato upozorn ní by také m la být s konkrétními údaji uvedena v technologických postupech, v návaznosti na návod výrobce. Sm rnice systém ízení a prevence rizik(p epracováno) Anotace zm ny: Pro p ípady rizik bez p edvídatelných katastrofických následk byl postup zjednodušen, nejsou vyžadovány výpo ty rizika, pokud hodnotitel sám nezváží, že jsou nutné. Identifikace rizik a opat ení jsou tak p epracována do srozumitelné formy, kde výstupem jsou exaktní opat ení k eliminaci rizik. Podrobn jší informace zde Nov zpracovaná rizika a opat ení ukázka Ná adí elektrické ru ní Motorová pila Manipulace s b emeny Bruska Vrta ky Laborato e

7 Stránka. 7 z 9 Postup p i vzniku pracovního úrazu (p epracováno) Nápl základního vstupního školení BOZP a PO - texty do osnov a zárove školící p íru ka Nápl školení / bezpe nostní pokyny pro obsluhu nabíjení akumulátor Ro ní prov rka BOZP / p ehledný check list základních bod kontroly se zapracovanými požadavky OIP p i kontrolách a innostmi se zvýšeným rizikem. Kontroly žeb ík - záznam o kontrole Kontroly jsou na ízeny vyhl.. 362/2005 Sb. /dokument v etn postupu p i kontrole a vysv tlivek / kdy má být vy azen, opravy, údržba. Návrh vychází z SN EN / Žeb íky. Požadavky, zkoušení, zna ení. Tato norma platí zejména pro výrobce. Zjednodušený postup je v dokumentu navržen pro p ípady, kdy v návodu výrobce není postup uveden, nebo návod výrobce chybí.

8 Stránka. 8 z 9 Školící p íru ka - PO pro zam stnance..srozumitelné texty pro vedoucí zam stnance, kte í školí požární ochranu Jmenovací dekret pro vedení požární knihy Požární ád pro sklad technických plyn - vzor Nenašli jste v aktualizaci dokument, který pot ebujete? Napište nám téma, a my jej za adíme do edi ního plánu

9 Stránka. 9 z 9

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005

o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 P í r u k a o zp sobu vypl ování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu dopl kového od 1.7.2005 I. ÚVOD A POPIS (1) Dnem 1.5.2004 se eská republika stala lenem Evropských spole enství

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

RO NÍK 10 ÍSLO 8. srpen 2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA. 21/2006

RO NÍK 10 ÍSLO 8. srpen 2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA. 21/2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC srpen 2006 RO NÍK 10 ÍSLO 8 Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom Vás op t poinformovali o d ní v naší obci v m síci srpnu. Zam stnanci obce provád

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK Tato publikace shrnuje poznatky získané p i ešení projektu Pracovní pohoda a spolehlivost lov ka v pracovním systému ešeného v rámci výzkumného

Více

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do Nigrinová R žena 87 Švorcová Emilie 87 Chyšková Erika 86 Vokounová Miluška 86 Jirušová Ji ina 84 P idalová Marie 82 Šikulová Jaroslava 81 Kafková Margita 80 Macá ková Anna 80 Jelínek Antonín 75 Opatovská

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více