Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji"

Transkript

1 Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil Úřad práce ČR (dále jen úřad práce ) v souladu s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost a jeho cílem je pomoci mladým lidem ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce získáním profesní praxe. Projekt je určen pro mladé delší dobu evidované uchazeče o zaměstnání do maximálně 30 let s malými nebo žádnými pracovními zkušenostmi 1 bez rozdílu vzdělání. V rámci projektu tito lidé procházejí aktivitami (např. rekvalifikace, školení, poradenství), které mají za cíl zvýšit jejich pracovní kompetence a usnadnit tak jejich vstup na pracovní trh. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou spolupracovat při realizaci tohoto projektu a vyhradí u sebe pracovní místa pro výkon odborné praxe účastníků projektu, mají možnost získat příspěvek na úhradu mzdových nákladů těchto účastníků ve výši až ,- Kč měsíčně po dobu 6 až 12 měsíců. Zaměstnavatelé mají dále možnost, požádat o příspěvek na úhradu poměrné části mzdových nákladů mentora (kmenový zaměstnanec, který zaučuje účastníka), jenž bude dohlížet na odbornou část výkonu praxe. Maximální výše příspěvku na mentora může být 5 025,- Kč měsíčně po dobu 6 měsíců. Příspěvky v rámci projektu nejsou poskytovány v režimu veřejné podpory 2. Zaměstnavatelé, kteří se mohou zapojit Odborné praxe projektu mohou být realizovány u veškerých právnických nebo fyzických subjektů, bez ohledu na obor činnosti, kromě organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací (kde poskytování příspěvků na APZ vylučuje 107 odst. 2 zákona o zaměstnanosti). Odbornou praxi pak musí vykonávat účastník projektu, který byl vybrán z uchazečů o zaměstnání evidovaných úřadem práce v Ústeckém kraji. Rozhodující je tedy místo evidence nikoli provozovny zaměstnavatele. Zaměstnavatelům není možno poskytnout příspěvek v rámci projektu, pokud je příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, strukturálních fondů EU, případně z jiných fondů EU. Příspěvek není dále možno poskytnout zaměstnavatelům, kterým byla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 5 písm. E bodu 3ZoZa to po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. 1 Pracovní zkušeností (po ukončení přípravy na budoucí povolání) v souhrnu max. 2 roky, započítává se pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo pracovní zkušenosti získané činností jako OSVČ). 2 Jedná o opatření v rámci ověřování nových nástrojů APZ podle ustanovení 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, které směřuje ke zvýšení zaměstnanosti skupiny uchazečů o zaměstnání, která je zvlášť ohrožená dlouhodobou nezaměstnaností a která je znevýhodněná na pracovním trhu z důvodu absence odborné praxe. 1/7

2 Odborné praxe Odborné praxe jsou u zaměstnavatelů realizovány formou pracovního poměru ve stanovené týdenní pracovní době, tj. 40 hodin týdně. Ve výjimečných, odůvodněných případech (například pokud je uchazeč o zaměstnání zároveň osoba pečující o dítě do 15 let) může být Odborná praxe realizována rovněž formou pracovního poměru v kratší pracovní době, nejméně však 20 hodin týdně. Úřad práce zaměstnavateli za tímto účelem může poskytnout mzdový příspěvek formou příspěvku na společensky účelné pracovní místo - vyhrazené ( SÚPM ). Tento příspěvek v rámci Odborné praxe schvaluje komise úřadu práce na návrh odborných pracovníků projektu. Po dobu 6 12 měsíců může být tak zaměstnavateli poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů účastníka odborné praxe na základě podepsané Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (dále jen Dohoda o SÚPM vyhrazené ). Pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání v Odborných praxích u jednotlivých zaměstnavatelů musí mít potenciál kariérního růstu, který odpovídá stupni jimi dosaženého vzdělání. Úřad práce preferuje uzavírání pracovních poměrů na dobu neurčitou, či na dobu určitou delší než 1 rok. Příspěvek lze poskytnout pouze na úhradu skutečně vynaložených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance. Od dochází ke změně výše poskytování příspěvku v závislosti na dosaženém vzdělání. Maximální výše příspěvku na mzdové náklady účastníka Odborné praxe je v případě základního vzdělání Kč, středního vzdělání Kč a vysokoškolského vzdělání Kč. Příspěvek je poskytován měsíčně zpětně. Zapojení do Odborné praxe V případě zájmu o zapojení se do projektu se zaměstnavatel obrací na příslušného odborného pracovníka 3 (viz tabulka Seznam kontaktů na odborné pracovníky projektu níže). Doporučený postup při podání žádosti a) Zaměstnavatel vyhradí místa pro výkon odborné praxe, stanoví požadavky na kvalifikaci účastníků odborné praxe a charakteristiku pracovních míst. Zaměstnavatel poté zpracuje Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání v rámci Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji (Žádost o příspěvek) včetně jejích příloh. Aktuální formuláře žádosti a jejích příloh dostupné na et_v_usteckem_kraji (dále jen portál MPSV). Pokud zaměstnavatel vyhradí více pracovních míst pro absolventy, je vhodné uvést je do jedné žádosti. Jen v případě, že charakteristika těchto pracovních míst je rozdílná, je třeba zpracovat pro každé takové místo novou Charakteristiku pracovního místa a Plán realizace odborné praxe (přílohy žádosti) b) Žádost o příspěvek spolu s jejími přílohami doručí v tištěné formě na příslušnou podatelnu kontaktního pracoviště (viz tabulka kontaktů na odborné pracovníky). Doporučeno je Žádost o příspěvek před odesláním zkonzultovat a s odborným pracovníkem projektu 3 Pro výběr kontaktního pracoviště je rozhodující spádová oblast pracoviště určené pro Odbornou praxi. 2/7

3 viz seznam kontaktů níže. Tato žádost má od data podání platnost 3 měsíce. Na tuto žádost je možné čerpat příspěvek až pro 5 účastníků Odborné praxe na jednoho zaměstnavatele. c) Po předložení žádostí posoudí úřad práce úplnost, formální a věcnou správnost předložené žádosti (vč. příloh), případně vyzve žadatele k doplnění podkladů. Úřad práce je oprávněn si vyžádat i jiné doklady, než které jsou uvedeny v žádosti. d) Pokud je Žádost v pořádku, odborný pracovník provede předvýběr vhodných uchazečů o zaměstnání pro výkon odborné praxe a doporučí je zaměstnavateli. Předvýběr potenciálních uchazečů o zaměstnání probíhá dle požadavků na konkrétní pozici. V případě potřeby je možné uchazečům o zaměstnání doplnit i kvalifikaci pracovní pozice odpovídající rekvalifikací. e) Po nalezení vhodného uchazeče na odbornou praxi, bude žádost posouzena komisí. f) O výsledku posouzení žádostí bude zaměstnavatel vyrozuměn. Pokud komise žádosti schválí, bude se zaměstnavatelem uzavřena Dohoda o SÚPM vyhrazené popřípadě též Dohoda na mentora. Dohody obsahují práva a povinnosti smluvních stran a zaměstnavatel je povinen se s jejich obsahem důkladně seznámit. Obsah každé dohody může být změněn pouze formou písemného dodatku k dohodě. Zpracování žádosti K žádostem je nutné doložit: a) Potvrzení o bezdlužnosti 4 (FÚ, OSSZ, CÚ a všech zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců) b) Doklad o zřízení bankovního účtu (např. smlouva o zřízení účtu nebo potvrzení vystavené bankou) c) Charakteristiku pracovního místa d) Schválený Plán realizace Odborné praxe e) jiné doklady - na vyžádání zaměstnanců úřadu práce Tištěná forma žádosti musí být podepsána statutárním zástupcem zaměstnavatele. Pro elektronickou komunikaci je určena ová adresa (viz tabulka Seznam kontaktů na odborné pracovníky projektu). Dohoda o SÚPM vyhrazené Přílohou Dohody o SÚPM vyhrazené je schválený Plán realizace odborné praxe, úřad práce uzavře se zaměstnavatelem Dohodu o SÚPM vyhrazené v jednotné formě. Dohoda o SÚPM vyhrazené bude uzavřena minimálně na dobu 6 měsíců a maximálně na dobu 12 měsíců. Fi- 4 Potvrzení správce daní o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (od všech zdravotních pojišťoven, u kterých má pojištěny své zaměstnance) nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek a v případech, kdy bylo povoleno posečkání daně, že nemá v evidenci celních úřadů na celém území ČR zachyceny daňové nedoplatky. Uplyne-li ode dne, ke kterému byla bezdlužnost potvrzena, do dne podání žádosti doba delší než 3 měsíce, nebudou tato potvrzení úřadem práce akceptována. Dnem podání žádosti se rozumí den jejího doručení úřadu práce. Zaměstnavatel může podle 147b zákona o zaměstnanosti požádat úřad práce, aby sám zjistil, zda nemá zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V takovém případě má úřad práce na zjištění těchto skutečností 60ti denní lhůtu. 3/7

4 nanční podpora je nenároková a o poskytnutí příspěvku rozhoduje úřad práce 5. Přílohou Dohody o SÚPM vyhrazené, je schválený plán realizace odborné praxe. Po dohodě všech zúčastněných stran je možné Plán realizace odborné praxe měnit, doplňovat a prodlužovat. Případnou změnu, doplnění, nebo prodloužení schvalují příslušní zaměstnanci úřadu práce. Na závěr absolvované Odborné praxe zaměstnavatel provede Závěrečné hodnocení a vydá Osvědčení o absolvování odborné praxe (předepsané formuláře). Vykazování odborné praxe a) Zaměstnavatel měsíčně, nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období, předkládá výkaz Vyúčtování mzdových nákladů SÚPM vyhrazené na účastníka Odborné praxe 6. b) Zaměstnavatel měsíčně s výkazem Vyúčtování mzdových nákladů SÚPM vyhrazené (formulář na portálu MPSV) předkládá další požadované doklady, vyplývají z uzavřené Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. c) S prvním výkazem Vyúčtování mzdových nákladů SÚPM vyhrazené je zaměstnavatel povinen předložit kopii pracovní smlouvy s účastníkem Odborné praxe. Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaj o sjednané mzdě/platu, doloží zaměstnavatel i mzdový/platový výměr či jiný obdobný doklad. d) Pravidelně jednou za tři měsíce je zaměstnavatel povinen provádět Průběžné hodnocené Odborné praxe 7 (formulář na portálu MPSV). V případě, že je poskytnut zaměstnavateli mentor, je frekvence dokládání dokumentu Průběžné hodnocené Odborné praxe po celou dobu mentorování měsíční. e) Na závěr absolvované Odborné praxe provede zaměstnavatel Závěrečné hodnocení odborné praxe (formulář na portálu MPSV) a vydá Osvědčení o absolvování Oborné praxe (formulář na portálu MPSV). f) V případě, že si zaměstnavatel účastníka odborné praxe neponechává v pracovním poměru, poskytne Reference o pracovním poměru (volná forma). g) Pokud pracovní poměr zaměstnance skončí před datem sjednaným v dohodě, zaměstnavatel písemně oznámí Úřadu práce den a způsob skončení tohoto pracovního poměru, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho skončení. h) Zaměstnavatel je povinen oznamovat písemně předem veškeré změny, které mohou ovlivnit plnění smluvních podmínek dohody (např. změnu čísla účtu u peněžního ústavu, změnu pracoviště místa výkonu práce, změnu stanovené týdenní pracovní doby, apod.). i) Zaměstnavatel na požádání poskytne písemně Úřadu práce jakékoliv doplňující informace související s uzavřenou dohodou, a to ve lhůtě stanovené Úřadem práce. j) Zaměstnavatel je povinen spolupracovat s Úřadem práce na zajištění publicity při financování z projektů v rámci ESF. Zaměstnavatel musí úřadu práce doložit výkaz Vyúčtování mzdových nákladů SÚPM vyhrazené a kopie odpovídajících dokladů o vzniku a úhradě těchto nákladů za jednotlivé měsíce nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního 5 Pracovní místa v rámci odborných praxí vznikají od 1. dne v měsíci či první pracovní den v měsíci. 6 Zúčtovaná hrubá mzda včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění, které za sebe zaměstnavatel odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance. 7 V případě potřeby může úřad práce stanovit častější frekvenci průběžného hodnocení 4/7

5 období. Příspěvek je pak splatný do 30 kalendářních dnů od tohoto doložení. První příspěvek může být zaměstnavateli vyplacen až po doložení kopie pracovní smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V případě, že výkaz Vyúčtování mzdových nákladů SÚPM vyhrazené a doklady prokazující skutečné vynaložení prostředků na mzdy a platy na zaměstnance včetně povinných odvodů nebudou do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období doloženy, příspěvek za příslušný měsíc nebude úřadem práce poskytnut. Příspěvek je vyplácen měsíčně převodem na bankovní účet uvedený v dohodě. Příspěvek je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zaměstnavatel doloží úřadu práce výkaz Vyúčtování mzdových nákladů SÚPM vyhrazené a další výše uvedené dokumenty. První příspěvek bude zaměstnavateli vyplacen až po doložení kopie pracovní smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V případě, že pracovní poměr zaměstnance skončí předčasně, bude příspěvek poskytován do dne skončení pracovního poměru. Mentor Zaměstnavatel má také možnost získat příspěvek na úhradu poměrné části mzdových nákladů mentora v rámci Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ( dále jen Dohoda na mentora ), který bude dohlížet na odbornou část výkonu praxe. Výše příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora se sjednává na základě aktuálního platového výměru, tzn. hrubé mzdy bez odměn a prémií 8 vč. odvodů pojistného za zaměstnavatele. Do hrubé mzdy se započítává osobní příplatek, příplatek za vedení, atd. Jedná se o poměrný podíl ze zaměstnavatelem skutečně vynaložených nákladů na mzdu mentora (maximálně ze ,- Kč) maximálně 5 hodin týdně po dobu 4-6 měsíců, který se vypočítá ze stanovené 40 hod. týdenní pracovní doby. V případě, že je pracovní úvazek kratší, krátí se poměrně i příspěvek a doba mentorování. Maximální měsíční výše příspěvku na Mentora je 5025 Kč (po dobu 6 měsíců až ,-). Vzorový příklad výpočtu poměrné části hrubé mzdy mentora je uveden v příloze tohoto manuálu (Pokyny k vyúčtování SÚPM a Mentor) Počet hodin v daném týdnu nelze převádět do týdne následujícího. Příspěvek zahrnuje veškeré osobní náklady, tedy včetně zákonných odvodů ze mzdy. Doba zapojení mentora do odborné praxe bude v rozsahu minimálně 4 měsíce, maximálně však 6 měsíců. V případě, že se jedná o týden, který zasahuje do dvou měsíců lze čerpat pouze poměrnou část v daném měsíci. Jeden mentor se může věnovat i více účastníkům odborné praxe, ale jeho mentorování nesmí přesáhnout týdně 5 hodin. Pokud je více účastníků odborné praxe u jednoho zaměstnavatele, může být výjimečně v opodstatněných případech i více mentorů u tohoto zaměstnavatele. Samotné OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) nemůže být přiznán příspěvek na úhradu mzdových nákladů mentora. Příspěvek se dále nebude poskytovat za dobu nepřítomnosti mentora nebo zapracovávané osoby na pracovišti (dovolená, státní svátek, nemoc atd..). 8 Pokud nestanoví úřad práce jinak. 5/7

6 K dohodám uzavřeným po je vytvořen nový formulář, který spojuje původní pracovní výkaz mentora a vyúčtování mzdových nákladů. Jeho používání je povinné. Zaměstnavatel si může vybrat ze dvou forem výkazu. a) Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora formulář obsahuje vzorečky a nastavené zaokrouhlení na dvě desetinná místa dolů. Tento postup musí být dodržen i ve verzi pro ruční vyplnění. b) Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora (pro ruční vyplnění) je určeno pro zaměstnavatele, kteří nemají možnost elektronického vyplnění. Postup při podání žádosti mentor Zaměstnavatel určí z řad svých zaměstnanců mentora, jehož povinností bude zapracovávat účastníka Odborné praxe a vyhodnocovat průběh Odborné praxe (frekvence hodnocení 1x měsíčně). Požadavky na mentora jsou: a) mentor musí být kmenový zaměstnanec v pracovním poměru u zaměstnavatele minimálně 12 měsíců (v opodstatněných případech, které posuzuje odborný pracovník, může být i měně); b) odbornost mentora musí odpovídat oblasti vykonávané Odborné praxe uchazečem u zaměstnavatele; c) v rámci Odborné praxe musí být mentorem poskytnuto kvalitní zaškolení odpovídající dané profesi s možností kariérního růstu uchazeče. Příspěvek na uhrazení mzdových nákladů na mentora bude poskytován na základě předložení a schválení Žádosti o mentora, která po té tvoří přílohu žádosti SÚPM a následném uzavření Dohody na mentora. Vykazování činnosti mentora a) Zaměstnavatel měsíčně, nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období, předkládá Vyúčtování mzdových nákladů- MENTOR (formulář na portálu MPSV). b) S Vyúčtováním mzdových nákladů - MENTOR předkládá zaměstnavatel i Průběžné hodnocené Odborné praxe (viz bod Vykazování odborné praxe) c) S každým Vyúčtování mzdových nákladů mentora musí zaměstnavatel dokládat Pracovní výkaz mentora (formulář na portálu MPSV), ve kterém mentor prokazuje hodiny věnované mentorování. d) Při podpisu Dohody na mentora nejpozději však s prvním výkazem Vyúčtování mzdových nákladů - MENTOR je zaměstnavatel povinen předložit kopii pracovní smlouvy mentora. Na obálku veškerých dokumentů, které budete dokládat na podatelnu příslušného úřadu práce, připište prosím název projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji. Doporučeno je připojit i registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/ /7

7 Seznam kontaktů na odborné pracovníky projektu Okres / adresa Děčín Hudečkova Děčín I-Děčín Chomutov Cihlářská Chomutov Litoměřice Na Valech 525/ Litoměřice-Předměstí Most tř. Budovatelů Most Teplice Vrchlického Teplice Louny Postoloprtská Louny Ústí nad Labem Dvořákova 1609/ Ústí nad Labem-centrum Rumburk Náměstí Lužické 120/ Rumburk Zuzana Horáčková tel.: Lucie Michalíková tel.: Pavlína Straková tel.: Bc. Ilona Pipotová tel.: Bc. Stará Petra tel.: Pavlína Košťálová tel.: Bc. Pavlína Ranglová tel.: Jana Fürstova tel.: Kontakt Jana Dočekalová tel.: Ing. Soňa Kopecká tel.: Dana Kloudová tel.: Mgr. Myšáková Denisa tel.: Šárka Haklová Nétková tel.: Martina Lehká tel.: Edita Fleischerová tel.: Přílohy Všechny potřebné přílohy jsou v aktuální verzi dostupné na portálu MPSV: usteckem_kraji Žádost o příspěvek (Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání v rámci Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji) Plán realizace odborné praxe Charakteristika pracovního místa Žádost o mentora Vyúčtování mzdových nákladů SÚPM vyhrazené Průběžné hodnocené Odborné praxe Závěrečné hodnocení odborné praxe Osvědčení o absolvování Oborné praxe Pracovní výkaz mentora Vyúčtování mzdových nákladů MENTOR Pokyny k vyúčtování SÚPM a Mentor Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora (pro ruční vyplnění) 7/7

Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovní p íležitosti v rámci ve ejn prosp šných prací k umíst ní uchaze o zam stnání

Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovní p íležitosti v rámci ve ejn prosp šných prací k umíst ní uchaze o zam stnání 10ZadPrispVPP_Zriz2.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovní p íležitosti v rámci ve ejn prosp šných prací k umíst ní uchaze o zam stnání 112 zákona. 435/2004

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

E. Bankovní spojení zam stnavatele (ú et u pen žního ústavu v R vedený v CZK):

E. Bankovní spojení zam stnavatele (ú et u pen žního ústavu v R vedený v CZK): apz_zadost_supm_vyhrazena.pdf C. Oprávn ný zástupce zam stnavatele: D. Kontaktní osoba pro jednání s ú adem práce: E. Bankovní spojení zam stnavatele (ú et u pen žního ústavu v R vedený v CZK): íslo ú

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců,

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců, Strana 5028 Sbírka zákonů č. 390 / 2011 390 VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), mimo režim tohoto zákona

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na Dodávku nábytku pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB *RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y k plnění veřejné zakázky malého rozsahu V Ostravě dne 10. 5. 2011

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014 VÝZVA k předložení nabídky Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE NA SŠP, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 Název zakázky: Zakázka na dodání notebooků

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy Zadávací dokumentace OPAKOVANÁ NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY pro opakovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 8 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje a Pokyny pro zadávání veřejných

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ + SW PRO PROJEKT Vzdělávání zaměstnanců firmy Iktus CZ.1.04/1.1.02/94.00205 Dotovaný zadavatel IKTUS, s. r. o. Zátor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více