I. Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní ustanovení"

Transkript

1 KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ORLOV Á I. Základní ustanovení ČL. 1. Právní zakotvení 1. Na základě 4 odst. 6 zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen KZ ), vydává Městská knihovna Orlová tento Knihovní řád (dále jen KŘ ). 2. Podle 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, a tím se podílí na naplňování práva občanů na svobodný a rovný přístup k informacím, vzdělání a ke kulturním hodnotám bez jakéhokoliv omezení ve smyslu jazykovém, etnickém, náboženském, ekonomickém, kulturním, vzdělanostním či věkovém. ČL. 2. Poslání a činnost knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 12 KZ. 1. Městská knihovna Orlová je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. ČL. 3. Veřejné knihovnické a informační služby 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle 4 a 14. Jsou to zejména : a) výpůjční služby absenční půjčování knihovního fondu - půjčování mimo budovu, prezenční půjčování knihovního fondu - půjčování v budově. meziknihovní služby, b) informační služby poradenská služba - informace o katalozích, databázích, fondech a využívání knihovny, bibliograficko-informační služba - informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší, lokačně-informační služba, zjišťování a informace o dostupnosti fondů, přístup do bází dat lokálních i na síti, přístup na internet, c) propagační služby pořádání besed, přednášek a podobných akcí pro uživatele, audiovizuální programy, pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání, pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí, vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, www stránky knihovny, propagace městké knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích, d) kopírovací služby, e) služby Městského informačního centra budování a přístup do databáze podnikatelů, organizací a služeb na území města, vydávání letáků a průvodců s informacemi o městě, služby informačního charakteru, prodej knih, prodej reklamních a propagačních předmětů,

2 prodej vstupenek, propagace. Základní služby poskytuje podle 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle 4, odst. 2, písmeno a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky, manipulační poplatky, poplatky za služby apod.) jsou knihovnou řádně účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou knihovního řádu. II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb ČL. 4. Registrace uživatele 1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření a uhrazením poplatku za registraci. Tento průkaz je nepřenosný. Pouze ve zcela vyjímečných případech (např. nemoc) mohou být na tento průkaz vypůjčeny materiály i jiné osobě a to po předložení jejího identifikačního průkazu. 2. Děti a mládež do 15let musí předložit písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, čímž tento přebírá za dítě zodpovědnost. 3. Právnické osoby při registraci předloží zástupce právnické osoby písemné pověření pro jednání s knihovnou, podepsané statutárním zástupcem. 4. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny automatizovaným a manuálním způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. 5. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů a kvalita poskytovaných služeb. 6. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje: a) základní identifikační údaje uživatele příjmení, jméno, trvalé bydliště případně kontaktní adresu, datum narození, jméno organizace, sídlo, IČ, jméno, trvalé bydliště a celé datum narození osoby pověřené kontaktem s knihovnou u právnických osob, uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze služby knihovny, které jsou poskytovány anonymně (besedy, přednášky,výstavy, doplňková činnost - antikvariát, prodej knih ), b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, a obdobně), základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele. 7. Dále knihovna o uživateli vede : a) údaje používané pro statistické účely, b) údaje služební údaje o vydaných průkazech, objednávky, upomínky, poznámky vztahující se k porušení ustanovení knihovního řádu, údaje účetní. 8. Pravdivost a přesnost osobních údajů ověřuje knihovna porovnáním s doklady a) u občanů ČR s občanským průkazem, u občanů jiných států s platným pasem, b) při registraci nezletilých uživatelů budou ověřeny osobní údaje zákonného zástupce, který garantuje dodržování knihovního řádu, c) zástupce právnické osoby předloží k ověření doklad o zřízení a přidělení IČO. 2

3 9. Případnou změnu osobních údajů je uživatel povinem ohlásit při nejbližší návštěvě knihovny. 10. Uživatel je v knihovně registrován po dobu jednoho roku. Registraci je třeba každoročně obnovovat. 11. Uživatel při prvním zápisu do knihovny obdrží čtenářský průkaz. Průkaz je nepřenosný, tzn., že si na něj může půjčovat pouze ten na jehož jméno je vystaven. Průkaz je třeba předkládat při každé návštěvě knihovny, ztrátu průkazu je uživatel povinen hlásit. Ztráta průkazu je zpoplatněna sankčním poplatkem. ČL. 5. Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách klid a pořádek, neobtěžovat další uživatele používáním mobilních telefonů. 2. V prostorách knihovny platí zákaz konzumace jídla a pití. 3. Do knihovny je zákaz vstupu na bruslích, s jízdními koly a psy. 4. K odkládání aktovek, tašek, batohů apod. slouží odkládací skříňky. 5. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu. 6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucí knihovny. ČL. 6. Pokyny pro využívání výpočetní techniky 1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném pracovišti knihovny. 2. Uživatel je povinen : a) před začátkem práce předložit službě platný čtenářský průkaz nebo jiný identifikační průkaz, b) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto. 3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. 4. Uživatel může kopírovat na formátované diskety a flash disky informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo z Internetu. Při použití vlastních disket a flasch disků je povinen předložit je obsluze k antivirové kontrole. 5. Uživatel se nesmí: a) žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě, b) vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů, c) měnit nastavení počítače ani doplňovat instalaci vlastními programy, d) zneužít přístup k Internetu pro jakoukoli reklamní nebo komerční činnost. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 3

4 zákonů [autorský zákon]) v platném znění a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech). Uživatelé, kteří se neorientují v práci s internetem, se mohou předem objednat a dohodnout si základní školení. Je zakázáno e) přistupovat na stránky propagující násilí, rasovou nebo národnostní nesnášenlivost a na stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem, f) hrát počítačové hry, provozovat hazardní hry a vše co je neslučitelné s platnými právními předpisy. Za stanovený paušální poplatek má uživatel možnost využívat editory MS Office. Uživatel může internetové pracoviště navštívit nanejvýš s jednou další osobou. Děti do 15 let mají přístup k internetu pouze v případě, že předloží písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců s přístupem na internet. 6. Provozovatel (Městská knihovna Orlová) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry a neodpovídá za rychlost spojení. 7. V případě porušení knihovního řádu je uživatel vykázán pracovníkem. III. Výpůjční podmínky ČL. 7. Způsoby půjčování 1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po vyhledání, případně po objednání uživatelem on-line a po předložení platného čtenářského průkazu. 2. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR. ČL. 8. Rozhodnutí o půjčování 1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu s autorským zákonem. 2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty: a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození, b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny, c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.), d) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku, e) poslední čísla běžného ročníku periodik. 3. Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů. ČL. 9. Počet půjčených svazků 1. Počet půjčených svazků může být omezen knihovníkem. ČL. 10. Postupy při půjčování 1. Před převzetím výpůjčky má uživatel povinnost si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny zjištěné závady. 2. Uživatel může podávat objednávky on-line (přímo v knihovně nebo prostřednictvím internetu) nebo klasickým způsobem. 3. Uživatel si může dílo vyhledat sám ve volném výběru nebo požádat o pomoc knihovníka. Literaturu je možno vyhledávat v elektronickém katalogu knihovny nebo prostřednictvím internetu v on-line katalogu knihovny. 4

5 4. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny. 5. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje, případně si uživatel zadá rezervaci on line. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Je-li po třech bezvýsledných objednávkách dokument nezvěstný, může uživatel požádat o jeho revizní zjištění. ČL. 11. Výpůjční lhůta Výpůjční doba pro půjčování je 4 týdny, CD 1 týden. 1. Výpůjční lhůta může být prodloužena u řádných výpůjček knih a periodik mimo budovu maximálně třikrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. Po 100 dnech se výpůjčky zablokují a do jejich vrácení není možno čtenáři nic vypůjčit.v odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. 2. O prodloužení výpůjční doby je možno požádat osobně, telefonicky, em nebo prostřednictvím čtenářského konta v on-line katalogu na webových stránkách knihovny. 3. Výpůjční dobu CD nelze prodloužit. 4. Pověřený pracovník knihovny může z důvodu lepšího využití knihovního fondu zkrátit výpůjční lhůtu u vybraných titulů, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční nelze prodloužit. ČL. 12. Vrácení vypůjčeného dokumentu 1. Uživatel je povinen vrátit zapůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. jinak nese zodpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen knihovně uhradit náklady na opravu, případně uhradit škodu jako při ztrátě. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. ČL. 13. Ručení za vypůjčený dokument 1. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen. ČL. 14. Obecná ustanovení o půjčování 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. ČL. 15. Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu 1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému a výpůjční potvrzení. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení. 2. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení. 3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení. 4. Jestliže uživatel ani po upomínání dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení. 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. ČL. 16. Práva a povinnosti uživatelů ve studovnách 1. Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty z knihovních fondů knihovny. 2. Uživatel má právo užívat ve studovnách volně přístupné fondy, příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy. Není dovoleno hromadit na stole dokumenty z příručních knihoven. 3. Uživatel může studovat ve studovnách dokumenty, která si vypůjčil z jiných knihoven, nebo 5

6 vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce. ČL. 17. Přístup do studoven 1. Přístup do studoven knihovny je povolen na průkaz uživatele nebo na jiný identifikační průkaz. 2. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše, ohleduplně k ostatním uživatelům a mají povinnost řídit se pokyny vyvěšenými ve studovně i pokyny pracovníků knihovny. 3. Uživatelé mohou ve studovnách používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů. Do prostorů studoven se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny. 4. Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. ČL. 18. Obsazování míst ve studovnách 1. Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo; pokud mu bylo místo stanoveno pracovníkem knihovny, je povinen toto respektovat. Uživatel, který studuje dokumenty z knihovního fondu knihovny, má nárok na přednostní přidělení místa. 2. Není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo pro jiného nepřítomného uživatele, nebo se vzdálil na delší dobu. ČL. 19. Meziknihovní služby 1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb a metodických pokynů Národní knihovny ČR. ČL. 20. Kopírovací služby 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií. 2. Kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona. 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy. 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila. ČL. 21. Půjčování hudebních nosičů 1. Každý registrovaný uživatel knihovny může využívat k poslechu hudby místa k tomu určená. 2. Mimo budovu knihovny jsou půjčovány CD pouze osobám starším 18 let. 3. Při jedné návštěvě je možno si vypůjčit pouze 2 ks CD. 4. Za nedodržení výpůjční lhůty se platí sankční poplatky dle ceníku. IV. Poplatky a postihy za nedodržení Knihovního řádu ČL. 22. Ztráty a náhrady 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený nebo za poškozený dokument. 2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly. 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. ČL. 23. Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu 1. Poplatek z prodlení: a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení 6

7 stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den, b) od poplatků z prodlení je možné upustit v rámci meziknihovních služeb. Jednotlivým uživatelům je možné poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny. 2. Vymáhání nevrácených výpůjček: a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucí knihovny) následuje vymáhání právní cestou, b) zůstanou-li tyto upomínky bez účinku, bude knihovna vymáhat vrácení dokumentů prostřednictvím přestupkové komise MěÚ v Orlové. V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou. 3. Ztráta průkazu uživatele: Za vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek. 4. Na všechny platby jsou uživateli vydávány stvrzenky. ČL. 24. Náhrada všeobecných škod 1. Uživatel (instituce) je povinen (povinna) nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., 442, odst. 2, kde se stanoví: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. ). 2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady: a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality, b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny, c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek - cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty a manipulační poplatek za každý jeden dokument. 3. Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu). 4. Při náhradě podle bodů a - c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) za každý jeden dokument. 5. Při částečném poškození dokumentu se uživatel řídí odborným posouzením pracovníka knihovny na jehož základě uhradí celý dokument nebo určenou finanční částku za poškození 6. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. V. Závěrečná ustanovení ČL. 25. Výjimky z knihovního řádu 1. Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník. ČL. 26. Doplňky knihovního řádu 1. Nedílnou součástí knihovního řádu je ceník, případně další přílohy ČL. 27. Účinnost Knihovního řádu Městské knihovny Orlová 1. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem VI. Přílohy Knihovního řádu ČL. 28. Seznam příloh : 1. Ceník placených služeb a poplatků knihovny 7

8 Příloha Knihovního řádu Ceník poplatků a služeb Městské knihovny Orlová Registrační poplatky v Kč (výše je stanovena na 1 rok) Dospělí do 65 let (včetně) 110,- Studenti 110,- Děti do 7 let (včetně) a občané nad 65 let 0,- Děti do 15 let 50,- Rodina 160,- Jednorázová registrace 10,- (Platí pro přístup do studovny, kromě čtení novin a časopisů, a pro mimořádné jednorázové zapůjčení dokumentů ve všech odděleních knihovny. V tomto případě se vybírá také kauce odpovídající ceně za ztrátu zapůjčených dokumentů) Sankční poplatky v Kč (Upomínky 1-3 zasílány poštou nebo em, v případě zaslání poštou se k ceně upomínky připočítává cena za poštovné dle ceníku pošty) Poplatek z prodlení 5,- 1. upomínka 20,- 2. upomínka 40,- 3. upomínka 60,- 4. upomínka (doporučený dopis) 100,- Dopis 200,- Hudební oddělení (za 7 dní a dvojnásobek za každých dalších 7 dní) Náhrady škod v Kč Při poškození čárového kódu 10,- 10,- /1ks Při ztrátě nebo poškození knihy nebo CD cena ztraceného dokumentu + poplatek 100,-/1 ks Při ztrátě nebo poškození časopisu cena ztraceného dokumentu + poplatek 20,-/1 ks Při ztrátě nebo poškození čtenářského průkazu činí poplatek 30,- V případě poškození obalu CD zaplatí uživatel 20,- Poplatky za další služby v Kč Černobílý tisk jedné strany formát A 4 2,- Barevný tisk jedné strany formát A 4 10,- Jednostranná kopie formát A 4 2,- Oboustranná kopie formát A 4 3,- Jednostranná kopie formát A 3 3,- Oboustranná kopie formát A 3 4,- Využívání textového editoru na PC(za každou započatou hodinu) 10,- Objednávková služba - jeden dokument 10,- MVS (poštovné a balné za půjčení a vrácení jednoho kusu dokumentu) 100,- Rešerše (podle rozsahu) 1 10 stran 30,- za každou další stranu 3,- 8

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby...

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 II.... 4 Uživatelé knihovnických a informačních

Více

Řád knihovny. Gender Studies

Řád knihovny. Gender Studies Řád knihovny Gender Studies Obsah I.... Základní ustanovení... Čl.1 Právní zakotvení... Čl.2 Poslání a činnost knihovny... Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... II.... Uživatelé knihovnických

Více

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Rtyně v P., dne 1.1.2011 Zpracovala: Jana Sehnalová I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah Stránka č. 1 z 9 Obecní knihovna Vážany nad Litavou Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1.Právní zakotvení Čl. 2.Poslání a činnost knihovny II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.

Více

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Knihovní řád Trutnov, dne 30.11.2007 Zpracovala: Jaroslava Maršíková I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení

Více

Provozní a výpůjční řád SVI LF UK Plzeň a LK FN Plzeň OBSAH

Provozní a výpůjční řád SVI LF UK Plzeň a LK FN Plzeň OBSAH OBSAH str. Čl. 1 Právní zakotvení ------------------------------------------------------------------------------------- 2 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny -------------------------------------------------------------------------

Více

Knihovní řád. Městské knihovny při KD Strážničan ve Strážnici. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny ve Strážnici

Knihovní řád. Městské knihovny při KD Strážničan ve Strážnici. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny ve Strážnici Knihovní řád Městské knihovny při KD Strážničan ve Strážnici I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny ve Strážnici Městská knihovna při Kulturním domě Strážničan ve Strážnici dále

Více

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s.

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Oblastní nemocnice Náchod Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Obsah I...2 Základní ustanovení...2 Čl.1 Právní zakotvení...2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...2 Čl.3 Veřejné knihovnické

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín Knihovní řád Městské knihovny Hodonín V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Hodonín, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Hodonín usnesením č.1708 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, příspěvková organizace KNIHOVNÍ ŘÁD

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, příspěvková organizace KNIHOVNÍ ŘÁD REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, příspěvková organizace KNIHOVNÍ ŘÁD V souladu se zřizovací listinou, vydanou dne 21. prosince 2009 Statutárním městem Teplice, a se zák. č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách

Více

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení 3 Čl. 1 Právní zakotvení 3 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny 3 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 4 II. Uživatelé knihovnických, informačních a elektronických

Více

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12. FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.2000 a podle 9 a 84, odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i.

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Knihovna VÚV TGM, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení 1. Právní zakotvení 2. Poslání a činnost knihovny II. III. Knihovní a informační

Více

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Žamberk, schválenou Zastupitelstvem města Žamberk usnesením č. 1315/10 29/2010-ZAST ze dne 13.4.2010 a podle 4 odst.

Více

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů. Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011. Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů. Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011. Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011 Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD OBSAH Úvod I. Poslání a činnost knihovny...5 II. Knihovnické a informační služby...6 III. Uživatelé

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ K N I H O V N Í Ř Á D MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 2015 KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny ve Valašském Meziříčí (dále jen Městské knihovny) vydávám

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

Knihovní řád Městské knihovny Úvaly

Knihovní řád Městské knihovny Úvaly Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Telefon: 281 981 401 podatelna Fax: 281 981 696 E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz Knihovní řád Městské knihovny Úvaly Bankovní spojení: KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn

Více

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1 Odborná knihovna (dále knihovna) Státního zdravotního ústavu

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Směrnice GŘ č. 3/2013 Č.j.: 2013/1035/NM Název: Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Gestor: Datum schválení: Ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice, Dukelská 1128 Knihovní řád Aktualizováno k 1. lednu 2009 Městská knihovna Kraslice Knihovní řád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní řád je závazný

Více

Národní lékařská knihovna. Knihovní řád Platný od 5.10.2009. Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2

Národní lékařská knihovna. Knihovní řád Platný od 5.10.2009. Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2 Národní lékařská knihovna Knihovní řád Platný od 5.10.2009 Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2 Obsah ÚVOD...2 ČL. 1 SLUŽBY NLK... 2 ČL. 2 ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ... 3 ČL.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Vědecké knihovny v Olomouci

KNIHOVNÍ ŘÁD. Vědecké knihovny v Olomouci KNIHOVNÍ ŘÁD Vědecké knihovny v Olomouci Platnost od 01. 01. 2014 Obsah 1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1. Právní postavení knihovny...3 1.2. Poslání a činnost knihovny...3 1.3. Veřejné knihovnické a informační

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2014 Věc Knihovní řád Univerzitní knihovny Působnost pro všechny útvary univerzity a uživatele Univerzitní knihovny Účinnost 1. října 2014 Číslo jednací RPO/0033/14 Vypracovala

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více